Page 1

núm. 10 · desembre 2012

Enginyers de Grau i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central

PEL BON CAMÍ Serveis, sortides tècniques, notícies, més formació que mai, acords i convenis, l’homenatge al col·legiat 2012, les nostres primeres col·legiades…


sumari

enginyeria XXI núm. 10 · desembre 2012

Edita: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central Plana de l’Om, 6, 2n, 5a 08241 Manresa Telèfon 93 872 57 62 www.cetim.cat Consell de redacció: Francesc Josep Archs, Joan Boixader, Montse Cortina, Carme Ferrer, Josep Ma. Macià, Just Menoyo, Miquel Perramon i Antoni Solsona Col·laboració en aquest número: Antoni Viladomat Vers, col·legiat número 14689, cedint la fotografia de la portada. Produeix: SOLÉ & HERNÁNDEZ, Consultors de comunicació, S.L. Via Laietana, 54 2n Despatx 214 08003 Barcelona Telèfon 93 310 66 89 93 872 94 29 www.solehernandez.com Impressió: SOLÉ & HERNÁNDEZ, Consultors de comunicació, S.L. Via Laietana, 54  2n Despatx 214 08003 Barcelona Telèfon 93 310 66 89 93 872 94 29 www.solehernandez.com DL: B-52.763/2007

2

© CETIM

enginyeria XXI · desembre ‘12

Si bé el Col·legi respecta l’opinió dels seus col·laboradors, no vol dir que necessàriament la comparteixi.

04.

08.

24.

36.

04. Serveis: El Col·legi 06. Què és la MUPITI? 07. Noves atribucions 08. Visites tècniques a l’empresa DAMM, JAGA i Consorci del Bages per a la gestió de residus

11. Informe del gerent secretari tècnic 12. Reportatge: Les nostres primeres col·legiades 16. Formació: Més formación que mai! 18. Convenis / acords 20. Festa Patronal. Homenatge al col·legiat 2012 22. L’assegurança de responsabilitat civil professional 23. El pas a grau 24. Sèniors 26. Instal·lacions frigorífiques 29. Benvinguda als nous col·legiats 30. Notícies 35. Porta’ns un nou col·legiat! 36. Lliuraments insígnies 38. II Concurs infantil de postals de Nadal


editorial

Ho afirmem: ESTEM EN EL BON CAMÍ Estimats col·legiats i associats, Estimades col·legiades i associades, Ara fa un any m’adreçava a tots vosaltres en el meu primer Nadal com a degà del Col·legi i president de l’Associació d’Enginyers Tècnics de la Catalunya Central. Ara fa un any encapçalava aquest escrit amb el títol EN EL BON CAMÍ. Un any després, a pesar que les condiciones econòmiques del país no han millorat, podem dir que les mesures que la Junta de Govern i la gerència del Col·legi d´Enginyers de Grau i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CEGETIM) vàrem adoptar han donat els resultats esperats. El CEGETIM no tan sols ha consolidat la seva situació sinó que també ha incrementat sensiblement els serveis que presta als seus col·legiats. La previsió de tancament del exercici del 2012 dóna uns resultats positius, fins i tot amb augment de Tresoreria. Com podreu veure en l’informe del gerent i secretari tècnic, no menys importants han estat els creixements en serveis i activats que s’han ofert durant aquest any. Per tot això podem afirmar que efectivament ESTEM EN EL BON CAMÍ. Segons els experts, les previsions econòmiques per al proper any no són gaire positives. Això ens porta a continuar en les polítiques econòmiques adoptades: reducció de la despesa i trobar noves fonts d’ingressos que siguin independents dels visats, amb l’objectiu de continuar donant més i millors serveis a totes les persones col·legiades i associades. Sabem com fer-ho i ho continuarem fent. Des de la Secretaria General del Departament Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ens han confirmat que s’està a punt de signar un conveni de col·laboració entre aquest departament i el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Aquest conveni ens permetrà col·laborar molt directament amb les administracions, en primer lloc amb l’autonòmica i, posteriorment, continuarem amb les administracions locals.

Sens dubte, aquesta és una molt bona notícia ja que possibilitarà assolir tasques de verificació, certificació i acreditació documental que, com a entitat de dret públic que som i dins del nostre àmbit de d’actuació, ens puguin ser encomanades des de les administracions. Probablement, quan llegiu aquest escrit, el conveni ja estarà signat. Una altra bona notícia és la solució que s’ha pogut oferir a molts dels nostres col·legiats per poder fer la conversió del títol d’enginyer tècnic al títol de grau en enginyeria. De moment, s’hi poden acollir les especialitats de mecànica, electricitat i electrònica. Estem cercant solucions similars per a les especialitats de química i tèxtil. No vull acabar sense fer públic el meu reconeixement i agraïment a tots els membres de la Junta de Govern i, molt especialment, al personal professional que atén l’administració del CEGETIM. Sense tots ells, sense la seva entrega, imaginació i sacrifici, tot el que hem dit no hagués estat possible. A tots ells, a tots vosaltres i a les vostres famílies, us desitjo de tot cor unes molt Bones Festes nadalenques, i que l’esperit i la llum d’aquests dies ens il·lumini durant tot l’any el bon camí iniciat i ens ajudi a veure les oportunitats que se’ns presentaran i que haurem de saber aprofitar.

Salut, pau i amor, Francesc Josep Archs i Lozano Degà - president

3


CETIM enginyeria XXI · desembre ‘12

4

C

ol·legi d’Enginyers de Grau i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

CONEIXES TOTS ELS SERVEIS QUE EL COL·LEGI T’OFEREIX? El Col·legi ofereix una gran varietat de serveis a tots els seus col·legiats i col·legiades. Si necessites més informació d’algun d’ells pots adreçar-te a la secretaria del Col·legi.


serveis

CEGETIM

VISAT Visat i registre documental dels treballs: telemàtic i presencial. Certificat d’idoneïtat

FORMACIÓ CONTINUADA Cursos propis subvencionats Cursos organitzats per la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central Cursos a través de videoconferència Beques i ajuts per a estudis de postgrau i màsters Convenis amb centres de formació: UOC, EPSEM, Fundació EMI, CTM Centre Tecnològic, IEFE, CIDET, UEA, ACEB, TÜV Rheinland, entre altres Visites tècniques

BORSA DE TREBALL

ACTIVITATS CULTURALS

Ofertes i demandes laborals

Xerrades Cursos Sortides lúdiques

ASSESSORAMENT TÈCNIC Consultes de normes UNE Normatives i legislació SOT: servei d’orientació tècnica

ASSESSORAMENT JURÍDIC Recolzament professional pel desenvolupament de la vostra activitat

ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL I COMPTABLE Declaració censal, facturació, obligacions, contractes laborals, representació, convenis, etc.

COMUNICACIÓ

Revista Enginyeria XXI Revista tècnica industrial Butlletí digital (infoCETIM) Xarxes socials Pàgina web Sortides lúdiques

AVANTATGES PER ALS COL·LEGIATS Acords amb entitats bancàries, empreses i comerços. Convenis amb premsa, centres esportius, automoció, material d’oficina, etc.

LLOGUER D’EQUIPS I AULES

GESTIÓ TORN D’OFICI

Aparells destinats a mesures tècniques Sala per a reunions i formació Servei de videoconferència

ALTRES

ASSEGURANCES Assegurança de responsabilitat civil Mútua Col·legial MUPITI

Tramitació davant EiC’s I OCA’s Compulsa de documents Servei gratuït d’adreça electrònica

5


mupiti

SAPS QUÈ ÉS LA MUPITI I QUINS PRODUCTES T’OFEREIX?

La MUPITI és la Mutualitat de Previsió Social de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials, formada per un gran col·lectiu, els enginyers tècnics industrials. És un servei més que t’ofereix el Col·legi, com a col·legiat, i també als teus familiars, i t’hi pots subscriure tant si treballes per compte propi com per compte d’altri.

Les assegurances i les cobertures que t’ofereix són: MUPITI, alternatiu al RETA (règim especial de treballadors autònoms): si ets un enginyer tècnic industrial col·legiat que exerceixes de forma lliure la professió, pots accedir, a través de la mútua, a un sistema de cobertura alternatiu al règim especial de treballadors autònoms. Assegurança de jubilació: el mes en què compleixes els 65 anys o el mes corresponent a la data de la teva jubilació, si aquesta és posterior, reps el capital garantit en el contracte. Assegurança d’accidents: mort i invalidesa permanent absoluta, total o parcial per accident. Assegurança vida: mort Pla de previsió assegurat: és un pla d’estalvi personalitzat amb la finalitat d’obtenir un complement a la pensió pública de jubilació i, a més a més, permet mobilitzar els estalvis dipositats en altres plans de pensions d’altres entitats financeres.

Assegurança de viduïtat Assegurança d’orfandat Assegurança de dependència MUPITI Protecció: incapacitat permanent i absoluta en cas d’accident de circulació. També té productes concertats amb altres companyies asseguradores: una assegurança sanitària a través de SANITAS, una assegurança d’incapacitat temporal a través de DKV, una assegurança de llar i d’automòbil a través de ZURICH...

Per a més informació, posa’t en contacte amb el Col·legi i t’informarem de tot.


noves atribucions

Infraestructures comuns de telecomunicacions: reconeixement d’atribucions professionals. En sendes sentències de 17 d’octubre de 2012, el Tribunal Suprem ha dictaminat que ja no regeix l’atribució competencial en exclusiva als enginyers i enginyers tècnics de telecomunicacions per elaborar i dirigir projectes d’infraestructures comuns de telecomunicacions (ICT) per a edificis, prevista al Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació, així com el Reial Decret 346/2011, d’11 de març, que aprova el reglament que el desenvolupa, atès que els articles que regulaven aquest aspecte han quedats derogats per la Directiva de Serveis (Directiva 2006/123/CE) i la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei 17/2009, de 23 de novembre). Les sentències són fruits dels recursos contenciosos administratius interposats contra el citat el Reial Decret 346/2011, d’11 de març, per part del Consell General de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials i del Consell General de Col·legis d’Enginyers Industrials. El Tribunal Suprem manifesta que, si bé la normativa permet legítimament a l’Estat restringir una activitat

a una o unes professions, l’elaboració d’un projecte tècnic per a les instal·lacions comuns de telecomunicacions en els edificis és una tasca tan concreta i limitada que no es pot qualificar com “activitat” en el sentit que ho preveu la normativa, atès que la restricció només s’ha d’entendre per a una activitat genèrica, i sempre que es superi el test de no discriminació, necessitat i proporcionalitat. En aquest sentit, el Tribunal considera que no es pot entendre que l’exigència de la intervenció d’enginyers i enginyers tècnics de telecomunicacions estigui justificada per una raó imperiosa d’interès general, per tant, no és un requisit proporcionat, és a dir, que sigui adequat per garantir la realització de l’objectiu que persegueix i no vagi més enllà del necessari per assolir-lo ni pugui ser substituït per altres mesures menys restrictives. El Tribunal recorda la seva doctrina per la que els enginyers industrials, i per extensió els enginyers tècnics industrials, tenen capacitat tècnica per a la signatura, direcció facultativa i certificació en matèria de telecomunicacions. En conseqüència, els enginyers tècnics industrials poden elaborar i dirigir projectes d’infraestructures comuns de telecomunicacions (ICT) per a edificis i, per tant, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa ha acordat visar o emetre el Registre de Verificació Documental corresponent d’aquells projectes, assumeix i certificats d’infraestructures comuns de telecomunicacions que siguin presentats pels seus col·legiats.

desembre ‘12 ‘11 · enginyeria XXI

7


visites tècniques

VISITA TÈCNICA EMPRESA DAMM

E 8

l passat dia 16 de març, un autocar ple de companys col·legiats, vàrem desplaçar-nos fins a les instal·lacions que la fàbrica de cervesa DAMM té al Prat de Llobregat. Només arribar, un vídeo i una posterior explicació del director comercial de DAMM ens varen fer adonar de la gran quantitat de cervesa que consumim, ja que les xifres de producció de la planta són desorbitants! El mateix director de la fàbrica va tenir la deferència d’incorporar-se a l’exposició i a ell se li varen traslladar els dubtes de caire més tècnic.

enginyeria XXI · desembre ‘12

En acabar aquesta introducció, vàrem iniciar la visita a les instal·lacions.

Sorprèn el magatzem logístic on tot està automatitzat i els palets són emmagatzemats per carretons automàtics sense cap tipus de personal. També la gran velocitat d’envasament i, en definitiva, de fabricació de les llaunes, ja que la majoria de màquines estaven en ple funcionament. Durant tota la visita vàrem ser detalladament informats dels diferents processos i, ja en el tast final del que vàrem poder gaudir, també vam rebre explicacions de les diferents varietats de llúpols, maltes i aigües. La barra era lliure i, per tant, el retorn cap a Manresa va ser molt animat.


visites tècniques

VISITA TÈCNICA a l’empresa JAGA (Bèlgica)

En Joan Boixader ens comenta com va anar: Bàsicament, el viatge va consistir a veure la fàbrica de JAGA, que està ubicada a la població de Diepenbeek, de Bèlgica. Ens varen instal·lar, durant els gairebé 3 dies que va durar la visita, en un hotel de la ciutat de Hasselt, a 5 km de Diepenbeek, que té una de les rendes per càpita més altes d’Europa. Hi ha instal·lades diverses empreses d’I+D (és molt similar al que hi ha a Sant Cugat). L’agenda va consistir a combinar les visites facultatives de la fàbrica amb classes teòriques i visites culturals com les següents: - Visita a la fàbrica de JAGA on vàrem poder veure de primera mà la fabricació de pràcticament tots els radiadors, ja que, a part d’algunes parts que són fabricades a Turquia, la resta és fabricada íntegrament a Bèlgica. - Xerrada tècnica del sistema Low H2O, que és un sistema aprovat pel Departament d’Indústria per a la renovació de l’aire de les sales agafant l’aire directament del carrer i sense recuperar la calor de l’aire viciat. - Presentació dels seus radiadors pensats per a rehabilitacions d’edificis i edificis de nova planta capaços de treballar a baixa temperatura amb uns rendiments importants. - Xerrada tècnica de la directiva 2002/91/CE sobre eficiència energètica en edificis existents. (En el nostre país encara no ha sortit el decret que ho regularà).

- Xerrada tècnica de presentació dels canvis d’ideologia en els sistemes de calefacció, que cada vegada són d’una resposta més ràpida i amb menys inèrcia, i, lògicament, a baixa temperatura per obtenir millors rendiments dels equips de producció d’aigua calenta o freda. - Visita al laboratori d’assajos que té JAGA dins de la fàbrica. Es tracta d’una càmera frigorífica de grans dimensions en l’interior de la qual hi ha construïts dos habitatges idèntics , així es poden fer comparatives, mesures, i proves tant de materials, com d’aïllaments, equips de climatització, unitats terminals, temperatures de confort, comportament de l’estratificació de l’aire dins de la sala, etc. Aquest laboratori està obert a tothom qui vulgui desenvolupar algun estudi. - Visita a una fàbrica de cervesa artesana (en una antiga abadia). - Visita a l’Ajuntament de Houthalen - Helchteren, dues poblacions mineres que van aprofitar les subvencions del desmantellament de la mineria per construir un nou ajuntament amb el mínim cost energètic. En la reconversió també es van vendre edificis municipals per concentrar-los tots en el nou edifici i, a part, per poder assumir el cost de la inversió, hi ha una part de l’edifici que és privat. Aquest ambiciós projecte ha estat dissenyat per l’arquitecte Juul Van Leysen del despatx Holistic 50/5 Arquitecture. A part d’això, durant aquests dies vàrem poder viure el ritme de vida dels belgues amb els seus horaris de feina i de menjar. També vàrem poder gaudir d’una passejada en bicicleta, dels menjars i plats típics, i d’una carta amb 400 tipus de cervesa diferents, en un mateix bar!

9

Ho hem de repetir!!!

enginyeria XXI · desembre ‘12

JAGA és un dels primers fabricants mundials de radiadors per a calefacció i aigua calenta sanitària d’alta eficiència energètica i amb multitud d’opcions de disseny i muntatge. Aquest fabricant ens va convidar a passar dos dies visitant la seva fàbrica amb les despeses d’estada totalment pagades durant el mes de setembre passat.


visites tècniques

Visita tècnica al CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS (Parc Ambiental de Bufalvent)

F

a tan sols uns dies, el passat divendres 23 de novembre, 24 companys del Col·legi vàrem anar a visitar les instal·lacions del Consorci. Només arribar vàrem ser atesos pel seu gerent, en Ricard Jorba, que ens va fer una breu explicació del que fan al Consorci. Fan recollida selectiva de residus: fracció orgànica, envasos, paper i vidre (que seran posteriorment tractats en unes altres plantes). Fan el tractament dels residus i de l’energia que generen: hi ha un dipòsit controlat on s’aboca el que no es recicla; una planta de compostatge on es transforma la fracció orgànica en compost i producció d’energies de fonts renovables (solar); i, en execució, la recollida del biogàs produït pels dipòsits controlats. I també fan educació ambiental, com la que ens varen impartir a nosaltres! Ens comenta en Ricard que, d’alguna manera, també estan patint la crisi, ja que han passat de tractar aproximadament 500 kg de residus per habitant i any a fer-ne el tractament de només 250 Kg! A continuació hem pujat a un microbús que ens ha portat a veure in situ tot el que acabem de dir. Així hem pogut contemplar les diferents zones ja clausurarades (cobertes)

on ja hi neix fins i tot la gespa, la zona activa de recollida (amb les màquines treballant-hi vint hores al dia) i les zones ja preparades per ser els dipòsits d’aquí a uns anys. Hem passat pel costat de la zona de tractament dels líquids lixiviats, la zona de transferència de la resta de residus (vidres, plàstics, ...) i, finalment, per la planta on a partir del residu de matèria orgànica (contenidor marró) es fa compostatge, i un molt bon compostatge! Està tot molt ben condicionat i no fa la sensació que ens trobem en un abocador. A més, ara ja sabem per què l’àrea agafa el nom de parc ambiental, ja que hi conviuen cavalls i burros en els prats adjacents, ànecs i polles d’aigua a les zones de recollides d’aigües pluvials, es produeix energia solar, es recullen les olives de les oliveres properes i se n’extreu oli ... Per últim, i per tal de mantenir el control d’aus sobre el residu, el parc disposa de falcons que amb el seu vol controlen l’afluència d’aquestes. I amb el mestre falconer al capdavant, vàrem marxar tot contemplant un vol fet especialment per a nosaltres d’un dels seus falcons. Impressionant i, alhora, ecològic i eficient.


INFOR del gerent i secretari

informe del gerent i secretari tècnic

INFORME del gerent i secretari tècnic S

ón les dades, en moltes ocasions, les que de forma objectiva ens fan prendre decisions o ens fan poder definir com anem. A continuació, una petita mostra (fins a 30 de novembre de 2012) que, malgrat les dificultats de l’ entorn, el Col·legi gaudeix de bona salut.

Per últim, comentar que, encara que sense dades concretes, estem preparant les subvencions i les ajudes que cal tramitar aquest any per a la realització de màsters, postgraus i ampliacions d’estudis relacionats amb l’enginyeria.

En aquests moments, som, després d’altes i baixes, 1.030 col·legiats. Vàrem tancar el 2011 amb 1.023 col·legiats.

El repte segueix essent el de treballar i fer el màxim possible per al col·legiat, per a la professió i per al propi Col· legi, i “fer més amb menys”.“.

El nombre de visats s’ha reduït lleugerament respecte a l’any 2011, però no en les xifres en què ho havia fet fins ara des de l’any 2008. Potser cal pensar que la cosa ja s’ha estabilitzat i no seguirà baixant, ja que aquesta era la tendència, molt marcada, fins ara. I que no segueixi baixant al mateix ritme ho hem d’interpretar, se’ns dubte, com una primera millora! Hem fet més accions formatives que mai, amb més participants que cap any. En total, han estat 31 accions formatives entre cursos, xerrades, pràctiques, jornades i sessions informatives, amb més de 700 participants. S’han consultat més de 900 normes UNE i fitxes tècniques de vehicles, hem atès més de 50 consultes SOT (Servei Orientació Tecnica), la xerrada sobre el pas a la titulació de grau en enginyeria va agrupar més de 80 col·legiats a les nostres dependències i disposem ja de més de 120 seguidors al Twitter! Hem participat en més de 40 reunions institucionals en defensa i representació dels ETI, i aviat també en defensa i representació dels enginyers de grau. Hem traslladat als col·legiats més de 70 propostes de feines a través del torn d’ofici i s’han fet més de 130 préstecs d’aparells de mesura. Les consultes al serveis jurídics, fins a la data, han estat de 17, i segueix funcionant el servei d’assessoria comptable, laboral i fiscal. La borsa de treball hem intentat de mantenir-la molt activa i s’han enregistrat més de 100 noves ofertes per a enginyers tècnics.

Us desitjo una molt bona entrada d’any 2013 i molta salut. Josep Mª Macià Roldan Gerent i secretari tècnic.


reportatge

reportatge

Les nostres primeres col·legiades

enginyeria XXI · desembre ‘12

12

Ma. Rosa Ibáñez

M. Rosa Ibáñez Bertran, 21 anys fent d’enginyera a IADA

L

a Ma. Rosa ha estat 21 anys treballant a l’empresa fabricant de productes químics per al sector de l’automoció: IADA SL, a Vilobí del Penedès. Hi va començar d’ajudant al laboratori i va anar avançant per acabar sent responsable de qualitat, i, directora de producció, compres i logística. Com a responsable de qualitat, va haver de fer front a les exigents certificacions existents dins la indústria de l’automòbil, essent innombrables les anècdotes i vivències que ens explica sobre els processos d’auditoria viscuts. La nostra polivalència com a Enginyers Tècnics, fa que, per que no, puguem passar d’un departament a un altre dins la mateixa empresa, i en el cas de la Rosa, assumint la direcció d’un departament clau com és el de producció, on en pocs dies va recuperar i fer front a totes les comandes endarrerides i també el de la direcció de compres i logística, on ens comenta la important reducció de costos que va assolir l’empresa amb la seva arribada i tasca dins aquest nou i darrer departament que va dirigir. Sota seu, ha tingut fins a 17 persones a qui dirigir diàriament.

Ma Rosa Ibáñez, col·legiada núm. 8935, des del 1985

A què et dediques actualment? Ja fa més d’un any que, després de tota una vida dins IADA i davant d’uns canvis interns a l’empresa, vaig decidir sortir-ne i ara treballo pel meu compte en quelcom que no té res a veure amb l’enginyeria. Estic dins el món de la medicina ayurveda, que és un dels sistemes de medicina naturals actuals més antics i d’origen hindú. Estic acabant la meva formació per poder impartir aquest tipus de medicina. Ha estat un canvi radical a la meva vida i no em penedeixo d’haver-lo fet. Ara estic molt bé, però tampoc em penedeixo d’haver escollit l’opció de treballar com a enginyera dins l’empresa IADA tants anys. Estic molt agraïda a la meva titulació i a com m’ha anat tot gràcies a això. La Rosa és casada, té dos nois de 24 i 28 anys i, tot i que va néixer a Navàs, ja fa anys que viu a Sant Sadurní d’Anoia per motius laborals.

Què els diries als joves enginyers d’avui? Que cal que s’especialitzin en quelcom. Han de poder tenir alguna matèria en la qual estiguin molt ben preparats. La titulació genèrica, en aquests moments, no serà suficient.


reportatge

Seguim amb la conversa. I també recomanaria als joves que es plantegessin l’opció de sortir un temps a fora; és bo per a tots en aquests moments. Aquí, actualment, no estan ben retribuïdes, les titulacions. No cal dir que l’anglès és bàsic. Els meus fills el parlen des de petits!

Ara no, i quan treballava a la fàbrica no gaire tampoc, però una vegada vaig necessitar el Col·legi en un moment delicat, arran d’una intoxicació per un dels productes que fabricàvem, ja que em van assenyalar a mi, com a responsable de qualitat que era en aquell moment. Aleshores l’atenció prestada pel Col·legi i el suport i assessorament jurídic de com actuar en aquells moments em va anar molt bé. Són coses que millor no haver de fer-les servir, com moltes d’altres (mútua de salut privada,...), però si ho necessites, saps que ho tens. Això sí, rebo i em llegeixo tot el que envieu. Això em permet seguir atenta a tot el que es belluga!

Per al nostre futur, millor amb un estat propi? Sí, se’ns dubte. També tindrem problemes, però ens han menyspreat tant, que necessitem un canvi.

Isabel Sala Farré, projectista en il·luminació a IEMSA i professora de tecnologia de materials

L

a Isabel viu a Santa Maria d’Oló i, en acabar la carrera, als anys 90, comença a fer projectes d’il·luminació a l’empresa IEMSA, i en recorda força com a molt especials: el pavelló del TDK Manresa Bàsquet d’aleshores, les primeres botigues dels Tous, la Seu de Solsona, la discoteca Scorpia d’Igualada, l’avinguda Francesc Macià de Sabadell on hi ha el Corte Inglés,... Ens comenta que li va costar trobar la primera feina com a enginyera tècnica. El fet de ser una

Isabel Sala, col·legiada núm. 10373, des del 1990

reportatge

En un moment donat de la conversa, la Rosa es queixa enèrgicament que, en general, els catalans no fem país, anem als restaurants i demanem un Ribera del Duero o un Rioja en lloc d’un cava o d’un vi de denominació d’origen local, que també són exquisits, comenta.

Per tot el que comentes, no fas gaire ús del Col·legi?

dona no li ho facilitava gens, però finalment es va consolidar com a projectista. Va ser una època en què calia treballar dur, en què no hi havia gaires horaris i en què calia fer una mica de tot: decoradora, assessora d’imatge, projectista... Això ens demostra un cop més que la polivalència de la nostra titulació ens ho permet. Quan van arribar les nenes, la seva germana, vinculada a l’ensenyament, la va apuntar a les llistes per exercir com a professora de tecnologia.

13

enginyeria XXI · desembre ‘12

Personalment, i amb els canvis de responsabilitats comentats, no he parat mai d’estudiar: cursos, màsters..., i com que m’ha anat bé, això també els ho recomano, que tinguin el tarannà de ser emprenedors .


reportatge

Els inicis van ser de forma compartida amb la seva professió de projectista, però en aprovar les oposicions, es quedà dotze anys a l’ IES de Sallent, ja de forma exclusiva, i, posteriorment, passà a l’ IES La Plana de Vic, un institut nou on treballa actualment i on ha hagut de muntar pràcticament tot el relatiu als tallers i activitats per impartir-hi la tecnologia: bancs de treball, cargols, eines, robots,.... Isabel, com veuen els teus alumnes la tecnologia? Són ja potencials enginyers? Cada dia hi ha menys alumnes, no hi ha nenes, la gran majoria són nois. No sóc gaire optimista al respecte. Hi ha el mite que la tecnologia i les carreres tecnològiques com l’enginyeria són molt difícils, i no és així. El que sí cal és dedicar-hi temps i treballar les assignatures. I això, al jovent actual, els costa molt. Cal esforç, ningú regala res.

I aleshores què fem? Els que som del ram potenciem tant com podem aquesta temàtica. He estat una de les impulsores de la fira Mercatec en la qual els alumnes exposen els seus treballs tecnològics i preparo jocs per ensenyar l’assignatura. I, per cert, acabo de rebre el Premi Vicenç Fisas i Comella, atorgat per la fundació La Farga (Museu del Coure) per un joc tipus “la oca” amb el qual, jugant, els alumnes podran descobrir els diferents materials. A més, es el segón any que treballo amb els alumnes en un projecte europeu anomenat InGenious, que es treballa conjuntament amb

enginyeria XXI · desembre ‘12

14

empreses i alumnes de tota Europa en temàtiques relacionades en l´àmbit científic, tècnic i matemàtic.

Què els recomanes als nous enginyers? Ser perseverants, insistir en el que els agradi, malgrat que inicialment potser hagis de fer altres coses o dedicar-te a altres temes per seguir endavant. Si finalment aconsegueixes treballar en allò que t’agrada, tot t’anirà molt millor. No sé anglès, els idiomes no són el meu fort, però reconec que és molt important poder defensar-te en aquesta llengua. També els recomano que s’hi posin.

Per al nostre futur, millor amb estat propi? Sí, sóc de les que vaig anar a la manifestació de Barcelona l’ 11 de setembre. Cal un canvi i millorar moltes coses, entre altres i que ens afecten a nosaltres, les relacions entre les empreses i els instituts i universitats. Hi hauria d’haver més relació i coordinació.

Quin ús fas del Col·legi? Els projectes d’il·luminació anaven la majoria visats. Ara, en la meva faceta de professora, rebo tota la informació i aprofito les sortides i visites tècniques, com la de la nova dessalinitzadora del Prat de Llobregat i la de l’empresa Damm. Em segueixo formant, però faig formació específica per a formadors, per això la faig fora. Les interessants són a Barcelona o a Girona. Vaig on calgui i aleshores també aprofito per sortir a caminar i pujar muntanyes, que m’agrada molt.


ACORD DE COL·LABORACIÓ Us recordem a tots els col·legiats i col·legides que des del CEGETIM disposem d’un acord de col·laboració amb l’empresa Control – Sistemes d’Organització, SA per el qual podeu gaudir de descomptes preferents en material d’oficina, mobiliari, informàtica, ofimàtica i impressió.


formació

formació Més formació que mai!

16

É

s ara, en moments difícils, quan els enginyers tècnics no podem perdre el tren i hem de formar-nos més que mai. Així ho han fet els nostres col·legiats i col·legiades que, aprofitant el gran ventall que s’ofereix des del Col·legi, han fet ús activament d’aquest servei. Un total de 31 accions formatives entre cursos, jornades tècniques i pràctiques de camp han portat al Col·legi més de 700 alumnes. S’ha seguit amb la política d’oferir tota la informació necessària sobre les novetats legislatives que afecten l’àmbit de la nostra professió i sobre tot allò que pugui estar sorgint entorn l’enginyeria: reutilització d’aigües, conducció eficient, treballar a l’estranger, calderes de biomassa, instal·lacions solars i tèrmiques, certificació energètica d’edificis existents, etc.

Anglès tècnic, l’assignatura pendent! P

er a tots és sabut que, en general, una de les grans mancances del nostre col·lectiu són els idiomes, i l’anglès principalment. Per aquest motiu des del Col·legi s’ha organitzat un curs d’anglès específic i adaptat a les necessitats dels enginyers fent especial èmfasi en el vocabulari tècnic, la preparació de presentacions, la negociació, la relació comercial i la comunicació en anglès. L’acceptació ha estat molt bona i actualment dos grups d’alumnes estan fent ja classes dirigides per professors nadius de la FUB. Ah, i a molt bon preu!!!


Data Cursos i jornades

RESUM FORMACIÓ 2012

Assistents

10 de gener Sessió informativa: Importància de la cobertura de la responsabilitat civil per als enginyers. La nostra pòlissa ens dóna suficients garanties?

20

19 de gener Jornada tècnica sobre reutilització d’aigües.

28

25 de gener Jornada sobre l’accessibilitat a l’edificació. Incidència de l’aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana. Intercol·legial Tècnica.

30 18

26 i 31 de gener Curs sobre el disseny i càlcul d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió. i el 2, 7 i 9 de febrer

12

febrer Curs sobre gestió de projectes. Berga.

23

7 i 11 de febrer Jornada pràctica de conducció eficient.

40

14, 15 i 16 de febrer Curs d’instal.lacions tèrmiques en edificis. 23 de febrer Conferència, treballa a l’estranger: Troba noves oportunitats.

80

29 de febrer Jornada tècnica: Protecció contra llamps i sobretensions transitòries en xarxes d’energia en baixa tensió i comunicacions.

24

6, 13 i 20 de març Curs sobre l’aplicació pràctica del Reglament d’emmagatzematge de productes químics (RD 379/01) i les seves instruccions tècniques complementàries MIE- APQ01 a APQ9.

16 21

8 de març Jornada: Funcionament de la Càmera termogràfica Testo 875-2.

8

març Curs de disseny i instal.lació de calderes de biomassa. 3a edicció. 15 de març Jornada tècnica: Direcció de projectes en el context actual, un canvi de model.

19

26 de març Jornada: Presentació SECOT BAGES i conferència Innovació en les petites empreses.

27 12

16 i 18 d’abril Curs de tècniques de venda per a tècnics i enginyers. 25 d’abril i 2 de maig Jornada de seguretat en cas d’incendi en els edificis. Intercol·legial Tècnica.

50

9 i 16 de maig Curs d’elaboració de projectes d’activitats.

20

31 de maig Jornada tècnica: La corrosió metàl·lica dels acers, sistemes de protecció.

20

21, 28 de maig i 04 de juny Curs d’implantació i auditoria interna d’un sistema de prevenció de riscos laborals segons OHSAS 18001. 13 de juny Jornada tècnica: Cabal variable de refrigerant versos sistema hidràulic. Descripció i criteris per a la selecció del sistema de climatització més apropiat. 5, 12, 19 i 26 de juny Curs sobre mesures elèctriques, guia per la verificació d’instal.lacions elèctriques en baixa tensió. 2, 3 i 4 de juliol Curs d’inici a l’exercici de la professió.

10 11 12 17

13 de setembre Jornada tècnica: Fabricants i distribuïdors d’aplicacions diverses per la producció d’aigua calenta sanitària 20 a partir de panells solars. 28 de setembre Pràctica de camp en mesura de soroll ambiental i rosa per aïllaments.

15

octubre 2012 - maig ANGLÈS específic i adaptat a les necessitats dels enginyers: atenció telefònica, preparació de presentaci2013 ons, negociació, relació comercial, redacció de textos, ... 2, 4, 9, 11 i 16 d’octubre Curs sobre el disseny i legalització d’una instal.lació solar tèrmica.

21 10

19 d’octubre Explicació del curs d’adaptació al GRAU en Enginyeria ofert per la Universitat de Lleó.

63

25 d’octubre Jornada tècnica: L’ eficiència energètica de Saunier Duval.

17

23 i 30 d’octubre Jornades sobre aïllament a l’edificació. Intercol·legial Tècnica.

31

13, 15, 20, 22 de novembre Curs CE3 i CE3X: Eines per a la certificació energètica d’edificis existents.

27

11, 12 i 13 desembre Curs sobre instal·lacions de fluïts en edificació i urbanització. desembre ‘12 · enginyeria XXI

17


convenis

Per tenir més informació sobre cada un d’aquests nous acords i conèixer els que ja teníem anteriorment pots consultar la nostra web: http://www.cetim.cat/ca/docs/convenis

C

ada dia tens més avantatges i condicions preferents presentant el carnet del CETIM a les botigues, comerços i empreses que freqüentes habitualment!

El ventall de convenis és molt variat, des de premsa, oci, material d’oficina, centres esportius, fins a formació, entitats financeres, òptiques, centre d’odontologia... Aquí et relacionem els nous acords de col·laboració signats durant aquest any 2012. Club Gimbe Matrícula gratuïta. 15% de descompte en la quota bàsica, express o de tres dies setmanals. Cinemes BAGESCentre Els dijous (no festius) preu del dia de l’espectador: 6,00 € enlloc dels 7,40 € del preu habitual dels dies laborables. Europcar Condicions molt avantatjoses per a tot el nostre col·lectiu en el lloguer de vehicles. TÜV Rheinland Descompte en la formació on-line. 15% de descompte, el preu habitual de 9 €/hora passarà a 7,65 €/hora. Botigues SEÑOR Condicions exclusives i 20 % descompte en moda i complements.

18

Marisquer Can Ladi 10 % de descompte respecte la nota final. restaurant

enginyeria XXI · desembre ‘12

AISLOPD Assessoria Pre-auditoria presencial LOPD/LSSI-CE/SGSI, gratuïta i Serveis LOPD sense compromís i un 10 % de descompte de la tarifa de serveis generals. Restaurant La Cuina de 10 % de descompte en el la nota final de cada un dels Manresa serveis de carta o menú. Centre esportiu de l’Ateneu Matrícula 20 €. Quota migdia 34,00 € (amb IVA). de les Bases Quota tot el dia 39,00 € (amb IVA). FUB Condicions avantatjoses en els serveis de formació i 20 % de descompte en tots els serveis de la Clínica Universitària: podologia, fisioteràpia i logopèdia. Terra, un món de solucions 20 % de descompte en tots els productes de material i mobiliari d’oficina de Terra. Indoor Pàdel Bages 15 % de descompte en el lloguer de la pista de pàdel, per persona i hora. Matrícula gratuïta en fer-se soci.


convenis

ELS COL·LEGIATS DEL CETIM PODRAN ACCEDIR ALS SERVEIS DE LA CLÍNICA UNIVERSITÀRIA AMB DESCOMPTE La Fundació Universitària del Bages (FUB) i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) van signar, el passat mes d’octubre de 2012, un conveni de col·laboració que, entre altres avantatges, preveu l’accés dels col·legiats i els seus familiars a tots els serveis de la Clínica Universitària (CU+) amb un 20% de descompte sobre les tarifes generals. El carnet del col·legi servirà per acreditar-se i gaudir d’aquests preus especials. La Clínica Universitària (CU+) és un equipament que té una doble funció assistencial i docent. Així, d’una banda, ofereix serveis de salut a la població en general, en les especialitats de fisioteràpia, podologia, logopèdia, psicologia i dietètica i nutrició. I, de l’altra, les seves instal·lacions acullen les aules pràctiques dels estudis de Ciències de la Salut de la FUB, amb espais i equips específicament pensats per dur a terme sessions de simulació clínica.

FUB

La simbiosi entre els estudis universitaris i l’atenció assistencial és un dels principals valors de la CU+. El seu equip de professionals està integrat per professors que combinen la docència amb l’exercici de la seva professió en l’àmbit sanitari i es completa amb diplomats universitaris formats a la FUB que han estat seleccionats entre els millors expedients acadèmics i personals. Podòlegs, logopedes, fisioterapeutes, psicòlegs, nutricionistes i infermers, treballen plegats per oferir solucions globals a diferents problemes de salut i fan de l’atenció multidisciplinar un tret distintiu d’aquest centre. L’activitat de la CU+ ha anat creixent al llarg dels seus deu anys de vida, fins a arribar als gairebé 24.000 serveis, durant el curs 2011-2012. Actualment, un edifici nou de 3.500 m2, estrenat el setembre de 2012, ha permès ampliar notablement l’espai disponible i la possibilitat de dur a terme més activitat assistencial, tant pel que fa a la quantitat com a la diversitat i sofisticació. Les noves instal·lacions disposen dels equips més moderns, que inclouen consulta d’exploració biomecànica per a podologia, quiròfan i sala de reanimació per a cirurgia ambulatòria, a més d’espais amplis i clars per assegurar un bon confort dels pacients durant el seu tractament.

Sr. Francesc Josep Archs Lozano degà del CEGETIM i Sr. Valentí Martínez el director general de la FUB en el moment de la signatura del conveni.

desembre ‘12 · enginyeria XXI

19


festa patronal

Festa PATRONAL

Homenatge al col·legiat 2012

E

l passat dissabte dia 26 de maig de 2012 va tenir lloc la celebració anual de la Festa de Germanor i Homenatge al Col·legiat 2012 del CEGETIM al restaurant Torre Busquet de Manresa. Com a novetat d’aquest any, durant l’acte es va dur a terme una recollida d’aliments que es va lliurar a la Fundació Rosa Oriol i al seu banc d’aliments, la quantitat recollida de menjar va ser de gairebé 200 kg/unitats. A l’acte presidit per el Sr. Josep Francesc Archs Lozano, degà del CETIM, va comptar amb la presència de la Sra. Sílvia Gratacòs, regidora de Promoció Econòmica de

enginyeria XXI · desembre ‘12

20

l’Ajuntament de Manresa; el Sr.Joan Ribó Casaus, president del Consell de Col·legis de Catalunya; Don Juan de Diós Alférez Cantos, president de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de Espanya (UAITIE) i de l’Honorable Senyor Francesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Com cada any es va fer un reconeixement a la trajectòria dels enginyers que fa 25 anys que estan col·legiats, així com aquells col·legiats que compleixen les noces d’or, és a dir els seus 50 anys de professió. Seguidament es va fer un reconeixement també als antics degans del Col·legi, el Sr. Josep Gómez Pardo, el Sr. Domènec Valero Mani i el Sr. Albert Gómez Pardo, com a col·legiats honoraris del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Hi va haver sorteig d’una impressora/plòter HP Designjet 111 gentilesa de l’empresa Control - Sistemes d’Organització, S.A. Per últim es va fer el lliurament de la III edició del Premi Promoció del Territori, enguany va ser per la Fundació Universitari del Bages (FUB), dirigida pel Sr. Valentí Martínez, director general.


festa de germanor

GUARDONATS 50 ANYS

50 anys de professió: Joan Bertran Oliveras Francesc Bové Casañé Angel Lozano Monje Carlos Marazuela Quintano Josep Padrós Grau

25 anys de col·legiat: Joan Duocastella Bastardas Joan Garriga Giralt Martí Madorell Arbolí Josep Monsó Bacardit Esteve Peña Pitarch Jaume Sangrà Domenech Manuel Solera Luján

Francesc Josep Archs i Lozano i Josep Mª. Macià Roldan conversant amb l’Hble. Sr. Francesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació.

Sr. Valentí Martínez, director general de la FUB

GUARDONATS 25 ANys

21

desembre ‘12 · enginyeria XXI


RC

L’assegurança de responsabilitat civil professional Responsabilitat civil (RC)

C

al tornar a insistir en la necessitat que tots tinguem coberta la nostra responsabilitat civil (RC) per les tasques que desenvolupem com a enginyers dins les nostres respectives empreses, i més ara, en aquests temps difícils que estem travessant. Al nostre Col·legi també s’ha incrementat el nombre de sinistres i demandes, malgrat que queda clar que ha baixat l’activitat de tots plegats. Per tant, volem aprofitar l’ocasió que ens dóna la revista perquè us feu ressò un cop més de la necessitat de contractar una assegurança de responsabilitat civil professional que pugui protegir-vos enfront de possibles reclamacions derivades de treballs que esteu realitzant actualment o bé dels realitzats amb anterioritat. Aquest escrit té especial interès pel que fa als treballadors per compte aliè , ja que en aquest col·lectiu no hi ha la percepció de risc, tant pel que fa a assalariats com funcionaris. És cabdal que els enginyers tècnics assalariats assegurin les seves responsabilitats, ja que són molts els exemples de desprotecció. 22

enginyeria XXI · desembre ‘12

Moltes empreses no disposen d’una assegurança amb cobertura específica per la RC professional dels seus tècnics i, malgrat que pensem que estem coberts per mitjà de la

pòlissa general de RC de l’empresa, a l’hora de la veritat això no és així, i aleshores arriben els veritables problemes. A part que, si l’empresa donés cobertura, només ho faria mentre el tècnic estigués en contracte dins l’empresa, però aquest quedaria sense cobertura per a les reclamacions que poguessin arribar amb posterioritat. I el mateix passaria en cas de dissolució de la societat o empresa. Pel que fa als funcionaris, la legislació vigent assenyala l’obligatorietat de les administracions d’executar l’acció de repetició sobre els seus tècnics funcionaris en cas de dol o negligència en l’exercici de la seva activitat, i això, unit a la situació actual de l’administració pública i a la carència de cobertures de les seves pòlisses, fa que també hi hagi necessitat de cobertura en aquest sentit. Per a tots els casos, el Col·legi disposa de pòlisses de RC professionals que cobreixen totes les situacions de risc, amb unes condicions extraordinàries i preus molt ajustats, ja que es negocien per a tot el col·lectiu d’enginyers d’Espanya. Però no és el nostre objectiu que la contracteu si ja en disposeu. Sí ho és que reviseu quina és la vostra situació i reflexioneu sobre això.


pas a grau

PAS A GRAU En aquest curs acadèmic, finalitzaran la carrera els primers graus en enginyeria, i ja mai més tornaran a sortir de les universitats enginyers tècnics industrials.

PAS A GRAU

Aquesta és ara una carrera de 240 crèdits ECTS (4 anys) mentre que la nostra era una carrera de 180 crèdits ECTS (3 anys), per tant, ens demanen un “complement” per aconseguir la nova titulació de grau en enginyeria. Aquest canvi té el seu origen en la Declaració de Bolònia del 19 de juny de 1999, en què es demanava un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable per tal e que els ciutadans poguessin transitar sense entrebancs per les universitats i exercir professionalment en els estats membres i fora d’aquests també. Després d’un llarg camí de diàleg, reunions i controvèrsies, per què no, entre el Ministeri d’Educació, les nostres enginyeries de primer cicle, les de segon cicle i els rectors de les diferents universitats, s’arriba a la publicació del vigent Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació de les ensenyances universitàries oficials, quedant aquestes en el grau (240 crèdits), màster ( + 120 crèdits) i doctorat ( + 60 crèdits i 4 anys). Diverses universitats espanyoles ofereixen ja un curs de pas a la nova titulació i, en concret, el nostre Col·legi va convidar a fer una exposició i una xerrada sobre el tema, el passat 19 d’octubre, Miguel Ferrero, coordinador del curs d’adaptació al grau de la Universitat de Lleó, i exdegà del Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Lleó. Destaquem de la seva ponència que ens ofereixen un curs d’adaptació al grau acreditat, en línia, amb convalidació

de 36 crèdits per mitjà de l’experiència professional, i amb convalidació de més crèdits segons el pla d’estudis en què es va aconseguir la titulació d’enginyer tècnic industrial. Així, per exemple, els que vàreu estudiar segons el pla del 1972 només us caldria fer el treball/projecte final de carrera de 12 crèdits. 23

El Col·legi, en aquest cas, i com no podia ser d’altra manera, té previst donar-vos suport i ajuda tot aprofitant les bones relacions que tenim amb la Universidad de León, i en especial en tot el relatiu al lliurament del treball de fi de curs (tipus de treballs, estructuració, presentació ...). I, entre altres coses, intentarem que la defensa i l’exposició d’aquest treball pugui ser feta a les nostres instal·lacions


sèniors sèniors

UN TOMB PEL BAGES

Tal com vàrem programar a principi d’any, s’han realitzat les tres sortides previstes amb un èxit de participació considerable.

Amb una assistència de 43 col·legiats, vàrem visitar Conserves Ferrer, a Santpedor, i vàrem ser rebuts pel nostre col·legiat Josep Ferrer, acompanyat dels seus fills, que, juntament amb el personal tècnic, ens mostraren tot el procés d’elaboració dels seus productes. Destaquen la rigorositat en els controls de qualitat i sanitat, tant en les matèries primeres com també en l’elaboració, envasat i expedició dels productes. Abans de la la visita, ens equiparen adequadament per poder accedir a la factoria. En acabar, vàrem poder degustar molts dels variats productes de Conserves Ferrer i, com a final esplèndid, ens obsequiaren amb un lot dels seus productes.

ser rebuts pels seus propietaris, el senyor Sebastià Catllà i el senyor Josep Claret, els quals, a peu de vinya, ens donaren una detallada explicació del cultiu de les vinyes així com de les particularitats de les diferents especialitats que es cultiven al Bages, en especial el picapoll, que és genuí d’aquestes contrades. Un cop visitades les bodegues i tot el procés d’elaboració, envelliment i embotellament dels vins, ens obsequiaren amb un agradable tast de vins de la casa. Acabada la visita, ens traslladàrem a Castellfollit del Boix per gaudir d’un bon àpat al restaurant Ca l’Andorrà.

Seguidament ens traslladàrem al Celler el Molí de Collbaix, a Monistrolet, on vàrem

enginyeria XXI · desembre ‘12

24

Sortida a la comarca del Penedès, amb una assistència de 39 col·legiats, per visitar la Giralda, a l’Arboç; les Bodegues Torres i les obres emblemàtiques del Museu Cau Ferrat a Sitges. A l’Arboç visitàrem una rèplica escala 1:2 de la Giralda de Sevilla. Annexa a la torre hi ha una reproducció del Patio de los Leones de l’Alhambra de Granada i el Salón de Embajadores de los Reales Alcàzares de Sevilla, tot amb una acurada restauració i enriquit amb uns meravellosos vitralls modernistes. També visitàrem les Bodegues Torres on vàrem veure un interessant memorial de la família Torres a través de les cinc generacions i les seves vinyes del Penedès, de Califòrnia i de Xile. Seguidament, amb un graciós trenet, visitàrem una de les vinyes i les modernes instal·lacions. Al migdia vàrem dinar al restaurant El Mercat, a Vilafranca del Penedès, i vam finalitzar el dia gaudint de les obres emblemàtiques del Cau Ferrat, a Sitges.


sèniors

Sortida a el Penedès

Sortida de dos dies a Tarragona, Sant Carles de la Ràpita i Peñíscola amb una assistència de 25 col·legiats.

A Tarragona, visita guiada a la Tarragona romana. Dinar al restaurant Mesón del Mar, al port de Tarragona. A la tarda, visitàrem la Llotja del Peix, a Sant Carles de la Ràpita, que és una de les més importants de Catalunya. Vam acabar el dia allotjant-nos al Hotel Hosteria del Mar, a Peñíscola. L’endemà visitàrem el castell templari, residencia del Papa Luna, i el poble medieval de Peñíscola.

25

desembre ‘12 · enginyeria XXI


notícies

Instal·lacions

frigorífiques

El nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RSIF) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC): Reial decret (RD) 138/2011, de 4 de febrer.

E

n vigor a partir del 8 de setembre de 2011. reemplaça l’antic RD 3099/77 que era un dels reglaments en matèria de seguretat industrial més antics encara en vigència. Com en gairebé tots els casos, el Reglament constitueix la base sobre la qual seran dissenyats , tècnicament, aquests tipus d’instal·lacions. I les instruccions tècniques complementàries (ITC), en aquest cas un total de 19, detallen i especifiquen els diferents aspectes tècnics que han de ser regulats per aquest Reglament.

26

Una de les novetats és, precisament, que regularà no tan sols els aspectes específics de seguretat, si no que incorpora aspectes de control i protecció del medi ambient, així com també sobre l’ús eficient de l’energia, d’una manera molt marcada. Els gasos refrigerants són substàncies sospitoses de deteriorar la capa d’ozó i contribueixen a l’escalfament global del planeta per mitjà de l’efecte hivernacle. Així, s’estima que cada àtom de clor alliberat d’un gas refrigerant podria destruir fins a 10.000 molècules d’ozó.

enginyeria XXI · desembre ‘12

A més, els gasos refrigerants de les instal·lacions frigorífiques són generalment molt estables i poden romandre a l’atmosfera fins a 100 anys actuant negativament sobre aquesta. Les emissions massives de CO2 provinents dels vehicles, les indústries i la generació d’energia accentuen l’efecte dels refrigerants. Tots aquests factors junts suposen una amenaça encara més gran per al medi ambient. Sense el filtre d’ozó a l’atmosfera, es potencien malalties com els melanomes, les cataractes o la insuficiència immunològica, entre d’altres. D’altra banda, l’alteració de la temperatura natural del planeta que pot provocar l’efecte hivernacle té un efecte molt negatiu pel que fa als ecosistemes. El famós protocol de Kyoto pretén controlar tots aquests aspectes, però la majoria dels països són encara lluny del

seu compliment. També cal dir que, en el cas d’un estricte compliment d’aquest protocol, el 2040 es recuperarien els nivells d’ozó i les temperatures existents l’any 1980. Si fem una mica d’història sobre les plantes de refrigeració i les instal·lacions frigorífiques, trobem el següent: · El 1834, Jacob Pérkins, sol·licita la primera patent per a una màquina de fabricació de gel. · El 1880, Carl Linde, inicia la construcció en sèrie de maquines de refrigeració amb amoníac. · El mateix any, Michael Faraday, descobreix les lleis de la inducció magnètica que desenvolupen el motor elèctric. · El 1930, enginyers químics de Dupont desenvolupen el primer refrigerant halogenat. · El 1980, se’ns adverteix sobre els efectes nocius d’alguns d’aquests nous refrigerants. Hem de tenir en compte que sense la refrigeració no seria possible l’ avanç de la tecnologia: des de la construcció d’ un túnel al desenvolupament de plàstics, el tractament de metalls, la congelació en alta mar, la recerca nuclear, les aplicacions en el camp de la salut... Abans de comentar les seccions més significatives sobre aquest nou Reglament, analitzem un xic el principal element que determina aquestes instal·lacions: els gasos refrigerants. Refrigerants HALOGENATS (amb clor o fluor): Són ideals, inicialment, excepte per l’impacte negatiu descobert sobre el medi ambient. Per exemple, el R134a (“R” de refrigerant, “1” de clor , “3” àtoms d’hidrogen, “4” àtoms de fluor i “a” per la disposició dels àtoms).


notícies

Tipus de refrigerants halogenats: CFC: Clorofluorocarbonis, per exemple: R12, (PAO * = 1) HCFC: Hidroclorofluorocarbonis, per exemple: R22, (PAO* = 0.055) HFC: Hidrofluorocarbonis, per exemple: R134a, (PAO* = 0) *PAO: potencial d’esgotament de la capa d’ozó, actualment es requereix PAO = 0 Refrigerants compostos de barreges d’altres refrigerants: Zeotròpis: en barrejar-se, apareix una nova substància en estat líquid i una altra en estat gasós. Exemple: R401A Azeotròpics: quan es barregen, es comporten com una substància pura. Per exemple: R502. Refrigerants hidrocarburs: età, propà, isobutà , propilè, ... Tenen gairebé un impacte ambiental zero, però un risc alt d’inflamabilitat (A més, no se’n detecten les fuites, ja que, enl actuar com a refrigerants, necessàriament han de ser desodoritzats). Refrigerants de compostos inorgànics: O2, N2, CO2 (R744), H2O, NH3 (R717 - amoníac). Un refrigerant per excel·lència és l’amoníac. Dins dels refrigerants inorgànics, és una substància altament tòxica, inflamable, corrosiva, incompatible amb el coure i aliatges..., però: Té una temperatura d’ evaporació de - 35 ° C — això fa que absorbeixi més calor en aquest canvi d’estat i alhora refredi més— (vegeu en el gràfic el típic cicle de refrigeració) i un rendiment 4 o 5 vegades més alt que la resta! També és una substància econòmica, de fàcil detecció, que no es barreja amb l’ oli del grup compressor... L’evaporador es troba a l’ interior del local que cal refredar, i el refredarem quan el líquid refrigerant que hi entra en estat líquid, provinent del condensador (emplaçat fora del local a refrigerar), i a alta pressió, impulsat pel grup compressor, canviï d’estat, passant d’aquest estat líquid a estat gasós, fet provocat per una vàlvula d’expansió. En aquest canvi d’estat s’absorbeix la calor del recinte i se n’aconsegueix el seu refredament. El gas refrigerant, ara, tornarà a iniciar el cicle, passant pel grup compressor i condensador que el tornaran a l’ estat líquid. Els diferents refrigerants són classificats, a més, pel Reglament d’instal·lacions frigorífiques en tres grups:

Grup d’alta seguretat (L1): no inflamables, accions tòxiques lleugeres. Grup de seguretat mitjana (L2): tòxics, corrosius, inflamables i explosius amb més del 3,5% de gas en l’ aire. Grup de baixa seguretat (L3): inflamables o explosius amb menys del 3,5% de gas a l’aire. Un cop comentats aquests aspectes que són recollits de forma implícita pel Reglament, cal esmentar algunes de les principals novetats que ens aporta. L’àmbit d’aplicació: Noves instal·lacions i les ampliacions, modificacions i manteniment de les ja existents. Les instal·lacions existents han de complir amb aquesta nova regulació pel que fa a la periodicitat de les operacions de manteniment i les inspeccions i revisions periòdiques, no pel que fa al compliment tècnic específic, que seguirà regulat pel Reglament antic (RD 3099/77). Les instal·lacions següents constitueixen el límit inferior a partir del qual és exigible la legalització de la instal·lació a través d’una OCA, o com correspongui segons la comunitat autònoma corresponent: Les instal·lacions d’absorció amb BrLi-aigua (cicle frigorífic no convencional). Equips NO compactes amb menys de: 2,5 Kg de refrigerants del grup 1 0,5 Kg de refrigerants del grup 2 0,2 Kg de refrigerants del grup 3 Totes aquestes instal·lacions hauran de ser instal·lades i mantingudes per l’empresa instal·ladora frigorífica autoritzada, però no se’ls exigirà la legalització ni la resta d’actuacions previstes en el RSIF.

27


notícies

Les exclusions completes del RSIF són les següents: instal·lacions en mitjans de transport, la climatització per confort tèrmic i els equips compactes amb menys dels valors referenciats anteriorment de càrrega de refrigerant. La classificació de locals on es troben les instal·lacions frigorífiques: - Categoria A: hospitals, residències, presons, guarderies, teatres ... - Categoria B: discoteques, museus, biblioteques, supermercats, escoles, esglésies, hotels, restaurants ... - Categoria C: laboratoris, oficines ... - Categoria D: indústries, magatzems ... Aquesta classificació serà determinant a l’hora de limitar el tipus i la càrrega de refrigerant en una instal·lació, segons determinen les ITC 02 i 04 en els seus corresponents apèndixs. La classificació de les instal·lacions frigorífiques: Nivell 1: menys de 30 kW individuals i menys de 100 kWw suma de potències dels compressors de refrigeració amb L1 i sense càmeres d’atmosfera artificial i equips compactes de qualsevol potència. Necessitaran una memòria tècnica per a la seva posada en marxa i legalització. Nivell 2: la resta. Es posaran en marxa per mitjà d’un projecte complet signat pel tècnic competent i visat obligatòriament si es tracta d’una nova instal·lació.

28

Les empreses frigoristes autoritzades. Hi ha dos tipus d’empreses instal·ladores: Nivell 1: instal·lador frigorista en plantilla, pot actuar en instal·lacions de nivell 1, necessiten disposar d’una pòlissa de RC de 300.000 €, un pla de gestió de residus i els mitjans addicionals descrits en la ITC IF-13.

enginyeria XXI · desembre ‘12

Nivell 2: requerirà un tècnic titulat en plantilla, podran actuar en els nivells 1 i 2, una pòlissa de RC de 900.000 €, un pla de gestió de residus i mitjans segons la ITC IF-13. Revisions periòdiques obligatòries (empresa instal·ladora): a) Cada 5 anys. b) Instal·lacions amb més de 3.000 Kg de refrigerant i de més de 15 anys d’antiguitat, cada 2 anys. Inspeccions periòdiques reglamentàries (per l’OCA): a) Cada 10 anys, en general, les de nivell 2. b) Amb més de 30 kg i fins a 300 Kg de refrigerants fluorats: cada 5 anys. c) Amb més de 300 kg i fins a 3000 Kg de refrigerants fluorats: cada 2 anys. d) Amb més de 3.000 kg de refrigerants fluorats: cada any.

Dins de la resta de ITC són nombroses les novetats que s’hi incorporen, addicionals a les ja exposades. La majoria, però, el que fan es posar en concordança la normativa d’aplicació actual amb els avanços de la tècnica. Podem destacar-ne les següents: La càrrega màxima de refrigerant vindrà limitada pel tipus de refrigerant, pel local i pel sistema de refrigeració instal· lat (IF-4). Caldrà complir amb la Directiva 97/23/CE i amb el Reglament de recipients a pressió a l’hora d’instal·lar canonades de refrigerant i dipòsits a pressió. Es crea una placa metàl·lica identificativa de la instal·lació, que caldrà incorporar a aquesta, amb dades de l’empresa instal·ladora, del tipus de refrigerant, de la instal·lació i la pròxima prova periòdica, pressió màxima admissible ... Els refrigerants caldrà que siguin manipulats i gestionats per professionals habilitats expressament per a aquest fet. En resum, podem dir que el nou RSIF s’adequa a l’ avanç tecnològic, a les noves reglamentacions i directives comunitàries que han anat apareixent i a les noves tendències reguladores existents, com la de l’ús de la Declaració Responsable per a la realització de diversos tràmits administratius i la concessió d’autoritzacions com poden ser les de la pròpia empresa instal·ladora. I entenem que la seva aplicació no ha de suposar cap dificultat, més enllà de la que habitualment suposa l’aparició d’una nova regulació de caràcter obligatori, ja que no oblidem que es tracta d’un reial decret i que, com el seu nom indica, és el rei d’Espanya qui el signa.


Nous col·legiats nous col·legiats

La Junta de Govern del Col·legi dóna E la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades!

l dia 11 d’octubre es va celebrar al CEGETIM la 5a jornada de benvinguda als nous col·legiats.

Una representació de la Junta de Govern encapçalada amb el degà i el gerent va informar als nouvinguts de tots els serveis i avantatges de formar part del nostre col·lectiu. La trobava va finalitzar amb un aperitiu en el transcurs del qual es van poder seguir comentat entre tots aspectes diversos, tant del nostre Col·legi com de la nostra professió.

Nous col·legiats 29


Aquest any hem mantingut la tradició i els col·legiats han pogut recollir un llibre a escollir entre els següents: 1) Actualitat i horitzons de l’enginyeria catalana. Direcció editorial: Francesc Ribera Raichs.

Sant Jordi

notícies

notícies

Per Sant Jordi, un llibre!

2) Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-1860) , Àngel Solà Parera. 3) Protección integral contra rayos y sobretensiones (+ DVD). Editat per Dehn Ibérica.

Visita a les empreses de la nostra comarca

enginyeria XXI · desembre ‘12

30

Des del Col·legi, seguim visitant les empreses de la nostra comarca per explicar-los què estem fent per representar i defensar tots els enginyers tècnics industrials, quins són els serveis que oferim i informar tots els

ETI d’aquestes empreses de les atribucions que tenim actualment i també de com es troba la nova titulació de grau en enginyeria. Així hem visitat: Skis Rossignol, Masats, Macsa, Proseat, Vilardell Purti, Liven, Endesa...


La Diada de l ‘11 de setembre

La Diada de l ‘11 de setembre va ser “engalanada” amb 150 metres de senyera més que el Col·legi va repartir entre tots els col·legiats. Sí, sí, 150 metres que vàrem lliurar en tan sols tres dies! Els diferents col·legiats, amb la senyera sota el braç, comentàvem si l’any vinent aquesta ja seria estelada...


notícies

Equip de futbol 7

Estudis amb caràcter tecnològic El Col·legi segueix fent promoció entre els estudiants dels estudis amb caràcter tecnològic. D’aquesta manera hem participat en la 6a fira MERCATEC del Bages i el Berguedà, en les XXVI jornades cientificotecnològique de l‘IES Lacetània i en diverses xerrades i ponències a l’Escola Politècnica Superior d´Enginyeria de Manresa.

L’equip de futbol 7 del Col·legi ha començat la seva cinquena temporada. Sempre va bé fer una mica d’esport en equip! Enguany, formen part de l’ equip els companys col·legiats següents:

Salvador Gol, Fernando Alonso, Pere Benito, Mohamet T. M. Abuzraik, Ivan Dominguez, Josep Mª Macià, Christian Rodríguez, Lluís M. Sole, Ramon Campubrí, Xavier Vilallonga i Pere Riba.

El Col·legi renova el certificat de la ISO 9001:2008 El CEGETIM renova anualment la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008. L’abast dels serveis són: prestació dels serveis de visat, formació continuada, borsa de treball, assessorament tècnic i jurídic, lloguer d’equips i de sales polivalents, i gestió del torn d’ofici.

enginyeria XXI · desembre ‘12

32


noticies

Assemblea General Ordinària Al mes de maig, com ja és habitual, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Es van complir els punts de l’ordre del dia amb la lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, l’informe del degà, el repàs de les activitats realitzades durant l’exercici 2011, l’establiment dels objectius per a l’exercici de l’any 2012, l’aprovació dels comptes de l’exercici de 2011 i, finalment, un torn obert de paraules. Dins el marc de l’assemblea es va fer el lliurament de la donació als Enginyers Sense Fronteres. El senyor José Carlos Pardo García, president de MUPITI, va explicar els avantatges de la MUPITI i, finalment, el nostre col·legiat i actual assessor del Molt Honorable Senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Vicenç Mauri, va impartir la conferència “Present i futur de l’empresa i l’enginyeria a Catalunya”.

Assemblea General Extraordinària

Una trentena de col·legiats van assitir, al mes de desembre de l’any 2011, a l’Assemblea General Extraordinària convocada pel senyor Francesc Josep Archs Lozano, degà

del Col·legi, amb la finalitat d’aprovar el pressupost per a l’any 2012. També es va explicar la situació fins al moment del pas a grau en enginyeria.

33


notícies

La Guia del enginyers

Tast de vins Dins les activitats lúdiques, un clàssic: un tast de vins! Aquest cop, a càrrec del sommelier Joan Tomasa Garrosset, vàrem degustar vins de denominació d’origen Pla de Bages, i vàrem cloure el tast amb un sopar fred. Molt bons tots els nostres vins. Aquesta va ser la conclusió unànime dels assistents.

La Guia dels enginyers és un espai al mitjà de comunicació Regió7 on cada mes es dóna a conèixer una mica més la professió d’enginyer tècnic industrial a la societat. Tots els nostres col·legiats es poden promocionar en aquest espai conjunt que els fa més visibles així com també publicar articles sobre el món de l’enginyeria i/o les activitats que portin a terme. Si ets col·legiat o col·legiada i estàs interessat a promocionar-te, fes-nos un truc!

notícies

SERVEI DE PREVENCIÓ ACREDITAT SP-083-B ENGINYERIA APLICADA A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: · ELABORACIÓ DOCUMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA EXPLOSSIONS ATEX S/ RD 681/2003 · INFORMES DE ASSESSORAMENT I VALIDACIÓ PROCÉS ADEQUACIÓ DE MÀQUINES S/RD 1215/97 · AVALUACIÓ DE LA SEGURETAT EN MÀQUINES EN FASE DE PROJECTE O CONSTRUCCIÓ S/ DIRECTRIU 2006/42/CE · ASSESSORAMENT EN LA ELABORACIÓ DE MANUALS DE SEGURETAT DE MÀQUINES. · REDACCIÓ D’ESTUDIS DE SEGURETAT I PLANS DE SEGURETAT EN OBRES I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS · REDACCIÓ I IMPLANTACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIO S/D 82/2010 · ACCIONS FORMATIVES TEÒRIC - PRÀCTIQUES D’ACTUACIÓ DAVANT EL FOC MITJANÇANT SIMULADOR AMB REALITAT VIRTUAL · COORDINACIONS DE SEGURETAT EN OBRES I INSTALLACIONS INDUSTRIALS · ACTUACIÓ COM A RECURS PREVENTIU DESSIGNAT PEL CONSTRUCTOR · FORMACIONS EN PREVENCIÓ ESPECIALITZADES. · ELABORACIÓ DE PROFESSIOGRAMES I PERICIALS.

SOLUCIONS EN PREVENCIÓ!


porta’ns un nou col·legiat

Porta’ns un nou col·legiat! El col·legi, com ja saps, agrupa uns mil enginyers tècnics industrials de la Catalunya Central, que treballen per compte propi, en empreses privades o en les administracions públiques. Col·legiar-se al CEGETIM és entrar a formar part d’aquest col·lectiu professional i tenir accés als serveis i avantatges que ofereix: serveis gratuïts d’assessorament jurídic, fiscal i laboral; orientació tècnica; borsa de treball; formació especialitzada i subvencionada; descomptes en entitats col·laboradores; visites tècniques; etc. Com més siguem, més força tindrem davant les administracions competents per defensar els nostres interessos i les nostres atribucions.

Es per això que ara volem gratificar-te l’acció de fer col·legiar algun dels teus coneguts o familiars que tinguin la titulació d’ETI amb un regal útil que esperem que sigui del teu gust. Porta un nou company o fes-nos saber que has estat tu qui l’ha fet decidir sobre la col·legiació, i et remetrem aquest obsequi. Gràcies a tots.

Fem CEGETIM, fem professió!

35


lliuraments 36

UN ANY MÉS, EL COL·LEGI D’ENGINYERS DE GRAU I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA atorga la insígnia de la professió als nous titulats de l’Escola Politècnica Universitària de Manresa (EPSEM).

El passat 27 de setembre, el CEGETIM va atorgar una insígnia de plata amb l’escut de la professió als 100 nous titulats en enginyeria tècnica industrial.

enginyeria XXI · desembre ‘11

L’acte es va celebrar a la sala d’actes de l’EPSEM i va aplegar a bona part dels recents titulats amb els seus familiars, així com també a personal docent de l’EPSEM i altres col·legiats. La taula presidencial la formaven el Sr. Esteve Peña Pitarch, director de l’Escola Politènica Superior d’Enginyeria de Manresa; el Sr. Francesc Josep Archs Lozano, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa; el Sr. Domènec Valero Mani, exdegà del CETIM; el Sr. Albert Gòmez Pardo, exdegà del CETIM i conferenciant, i el Sr. Àngel Vilarasau Soler, secretari de la Junta del CEGETIM. Dins del mateix esdeveniment va tenir lloc l’entrega dels XVI Premis Domènec Valero als millors projectes finals de carrera, presentats en les convocatòries de gener i juny de 2012.


PREMIS

PREMIS

lliuraments

Enguany, el jurat qualificador va poder escollir entre 5 projectes. I va atorgar el premi a:

1r PREMI

Projecte: Instal·lació d’una planta de biogàs a Avinyó Alumnes: Aleix Codina Sala i Guillem Jiménez Zaguirre Tutor: Jordi Massegú Calveras Especialitat: Química

2n PREMI

Projecte: Estudi implantació vehicle elèctric Alumnes: Carlos Carrió Pérez i Sergio Felguera Serrrano Tutor: Jordi Vives Costa Especialitat: Mecànica

3r PREMI

Projecte: Desenvolupament i estudi aerodinàmic d’un aleró de F1 2012 Alumnes: Roger Pintó Díaz Tutor: Esteve Peña Pitarch Especialitat: Mecànica

Han resultat finalistes del premis: Maria Villa Ferrer i David Serramia Aguilera. Per finalitzar l’acte, hi va haver la conferència “L’Enginyer, un professional polivalent amb capacitat per adaptar-se al present i al futur”, a càrrec del Sr. Albert Gómez Pardo, exdegà del CETIM.

desembre ‘11 · enginyeria XXI


nadal

2n Concurs infantil de postals de Nadal

Es consolida el concurs infantil de postals de Nadal dels fills i filles dels col·legiats del CETIM! Separats en dues categories un total de tretze dibuixos han estat els participants del concurs donant

com a guanyador el dibuix fet per el nen Arnau Fainé Martínez de 6 anys, fill de la col·legiada Elisabet Martínez Beltrán. Tenim un bon grapat d’artistes entre les famílies dels nostres col·legiats!

5-8 anys

9-12 anys

enginyeria XXI · desembre ‘12

38

GUANYADOR Arnau Fainé


Revista CETIM 2012  

Revista corporativa del CETIM

Revista CETIM 2012  

Revista corporativa del CETIM

Advertisement