Page 1

សេចក្តីប្រកាេពត៌មាន សម្រាប់ការចេញផ្សាយប

ថ្ងៃទី ២២ កុម្ៈភ ឆ្នាំ ២០១២

ម្របជាជ កម្ពជារាប់ ពា ់ ក់រេ ួ ផ្សុតពីចម្រោះទឹកជំ ុ “ម្កលិេលង់ចៅកាងការជំ ពាក់បំណុល” ុ ចម្រោះម្

ម្របជាជ កម្ពុជារាប់ ពា ់ ក់ម្របឈម្ ម្ុខកា ់ ត ៃ ់ ៃរ ច ឹ ងហា ិភ័យ ិរញ្ញ វតថុ ច ះចបចោងតាម្រ យការណ៍ ែល ចេញផ្សាយកាុងថ្ងៃច ះ ចោយអងគការចម្រៅរោាភិ លអ រជាតិេំ ួ ៤។ រ

រាយទឹកជំ

់ឆ្នាំ ២០១១

យករណ៍ ែលា េំណងចជងថា លិេលង់ ចៅកាុងការជំពាក់ បំណុល គឺជាលទធផ្សល

ថ្ ការសិកា

វម្រជាវ ែលម្រតូវ

ចម្រោះចោយទឹកជំ

ច ច

ងកាុង ខម្ករា ច រ។ ការសិកាច ះ

់ជិត ៤០០ ម្រគួ

ចលម្រគួ

រម្រកីម្រក ែលរង

បង្ហាញអំពីទំ

ំែ៏គួរ

ម្រពួយ

រម្ភថ្ បំណុល ែលម្របជាជ កម្ពុជា ែលម្រកីម្រករួេច សេច ច យច ះ ម្រតូវម្រប ឈម្ ប ប់ពីចម្រោះម្ រាយ។ ការសិកាច ះម្រតូវ ច ច ងចៅកាុងចខតថ្ម្រព វង កំពង់ ំ ិងកណ្តល

ផ្សួេចផ្សម្ច ងចោយអងគការ CARE, OXFAM, Catholic Relief Services ិង PACT ចៅកាុងកិេចម្របឹង ម្របងរួម្ ចែម្បីបចងក លទធភាពចម្របម្រ ស់ ិរញ្ញ វតថុ របស់ម្របជាជ កម្ពុជាចៅតាម្ទីជ បទ។ របបកគំច ញចៅកាុងរ យការច ះ រួម្ា ៖ 

ិង

ម្ុ ចម្រោះទឹកជំ ចគខលះរួេច

អាកេងការម្រ 

ចោយ

់ ជិតពីរភាគបីថ្ ម្រគួ

រទាំងអស់

យ។ ម្របភពថ្ បំណុលច ះ រួម្ា ក់ឯកជ

ា ការជំពាក់បំណុល ថ ប័ ម្ី ម្រកូ

ិងកម្ចីបុគគល។

រ តចម្រោះទឹកជំ

់ ម្រប

ទាំងអស់ច ះម្រតូវខចីបុលចគប

លជាពាក់កណ្តល (៤៨%) ថ្ ម្រគួ

ថម្ ែលកម្ចីជាម្

ជាងពាក់កណ្តល (56%) ថ្ ម្រគួ

ិរញ្ញ វតថុ

រទាំងអស់

ម្ា េំ ួ

៦៣៥ែុល្លល។

ា ់ម្របាណថាេំណូលម្របចាំឆ្នាំ

របស់ចគគឺ ៥០០ែុល្លល ឬតិេជាងច ះ ចពាលគឺម្ ុស ាាក់ ា េំណូលតិេ ជាង ០.២៤ែុ ល្លល កាុងម្ួយថ្ងៃ។


កាុងេំចណ្តម្រាល់ ១០ ម្រគួ រ ា ចលសពីម្ួយម្រគួ រច យ (១១%) ែល ា កម្ចីចម្រេ ច យជាចរឿយ ចគខចីកម្ចីប ម្ ថ ចែម្បីសងកម្ចីចាស់។

កម្ចីប

ម្ ថ ជំរញ ុ

ម្រគួ

ែលអម្រតាការម្រ 

ម្រគួ

ក់ អាេា គំរ ិតរ

រជាង ៨ ម្រគួ

ទឹកជំ

រជាចម្រេ ច

ូតែល់ច

រ ចៅកាុងរាល់ ១០ម្រគួ

៦៥% កាុងម្ួយឆ្នាំ ។

រ (៨៣.៦%) រាយការណ៍ថា

ឹងកាត់ប យ ថ េំណូលរបស់ចគ ចៅកាុងឆ្នាំចម្រកាយ ។

៦០% ថ្ ម្រគួ បំណុលច

រទាំងអស់

យា

ិោយថាពួកចគា ការលំ

៩% ថ្ អាកទាំងច

“ោា សងឃឹម្” ថា ឹងអាេសងចគ ោំែុះ

ខចីបុលចម្រៅផ្សលូវការពី ាចស់លុយឯកជ

ចពលងាី ចោយ

របស់ម្រគួ

រទឹកជំ

កកាុងការសង ិោយថាបេចុបប ា ពួកចគ

ចទ។ ការខូេខាតផ្សលកសិកម្ាចៅកាុងរែូ វ ់

កាត់ប ថយ ងម្ចទៀត ូវលទធភាព

រ កាុងការសងបំណុល ។

ចល្លក Bill Pennington

យកសីទីថ្ អងគការ CARE ម្របចាំម្របចទសកម្ពុជា

ថា៖ “លទធផ្សលទាំងអស់ច ះបង្ហាញអំពីអំណ្ត ម្ួយ ខាលំង។ ចយងែឹងថា ម្រគួ

ែលតម្រម្ូវ

ិោយ ូវការគិតគូរ

រម្រកីម្រក

រងចម្រោះោា ង ៃ ់ ៃរ ចៅកាុងចម្រោះម្ រាយទឹក ជំ ់ ច យឥ ូវច ះចយងែឹងថា ម្រគួ រែ ែលទាំងច ះ ម្រតូវបងខំេិតខចីបុលចគោា ង ចម្រេ ចែម្បីយកច រជីវភាព ិងម្រ ក់ េំណូលរបស់ចគច ងវ ិញ” ។ តាម្ ម្ាតា កសិករខចីបុលចគ ចែម្បីផ្សល់ ែុះខាងម្ុខ បាុ ចម្របម្រ

ការសិកា

រកច

ញថា ចសរ តម្ួយភាគបួ ថ្ កម្ចីទាំងអស់ ម្រតូវ

ស់សម្រាប់ការេំណ្តយប

់ ែូេជាេំណីអាហារ សុខភាព

ជាពិចសស កងះខាតេំណីអាហារម្រតូវ ផ្សលែ៏សំខា ់

ែល

ែល់ ៣១% ចម្រកាយទឹកជំ

ចល្លក Pennington ច

រច ធា

ងចោយម្រគួ

៨ខ

ចក ច

រជាចម្រេ

ិងការអប់រ ំ។ ថាជាច

តុ

រ ែលរ ំពឹងថា ឹងម្របឈម្

ងពី ១៣% កាលពីម្ុ ទឹកជំ

់។

ិ ោយថា ែំណ្តក់កាលចម្រោះម្

យចពលច ះគឺែំណ្តក់កាល

ជំ ួយ គបបីពិចារណ្តពី

ចលកច

ពួកចគម្រតូវខចីបុលចគ។ េំ ួ ម្រគួ

ម្ុខ ឹងការខះម្ាូបអាហារពី ៤ ច ច

ិរញ្ញបបទា ជាចែម្ទុ កសិកម្ាសម្រាប់រែូវោំ

រជី វភាពច

ងវ ិញ

រៈសំខា ់ថ្ បំណុលម្រគួ

រាយ

បញ្ចប់ច

កាុងែំណ្តក់កាលច ះ អាកផ្សល់ រ។ ោត់ ិោថា៖ “កម្ាវ ិ ី

ងវ ិញ ម្រតូវ តចតតការច អ រាគម្ ៍របស់ខួល ម្របកបចោយការម្របុងម្របយ័តា ចែម្បី

ថា បំណុលអាេម្រតូវ

ចោះ

យច

ភាព ឹងម្ិ

ៃ ់ ៃរជាងច ះ។


ច ះា

័យថា ការបចងក

ូវការយល់ែឹងរបស់ចយងអំពីវែថ្ បំណុល ចៅកាុងស ិងការផ្សល់ កាសសម្រាប់ការកាត់ប ថយ ូវបំណុលរាុថ្ំ រ ា តាម្រយៈកម្ាវ ិ ី

គម្ ៍ម្រកីម្រក ចផ្សរ

ក់ កម្ាវ ិ ីផ្សល់ម្រ

េ់ម្រ

បចងកត

ា េំណូលម្រគួ

ការផ្សល់

ក់ជាងាូ ឹងការច ការង្ហរ ឬម្ច ោ

គឺជាចោលបំណងរបស់អងគការម្ិ

ម្ច ោ

ក់សម្រម្ ច

ែល់ម្របជាជ កម្ពុជាចៅជ បទ លជាតិ ិងអ រជាតិ ជាចម្រេ ក៏ែូេជា

ម្ រោាភិ

ិរញ្ញ វតថុ ែលកំពុង តរ ីកេំចរ ច

តំប ់ថ្ អងគការអុក

ែល

រភាលម្ ” ។

ិរញ្ញ វតថុ ែលា អម្រតាការម្រ

វ ិស័យម្ី ម្រកូ

យែថ្ទចទៀត

ម្អាចម្រ ិក

យអិ

់ យកម្របចាំ

ិោយថា កម្ចីពីវ ិស័យម្ីម្រកូ

ិរញ្ញ វតថុ អាេជា

យែ៏ា ម្របសិទធភាព សម្រាប់

សកម្ាភាពផ្សលិតរបស់ចគ ត ម្ិ

ះ ែរ។ ចល្លក ម្រ

រកសិករ អាេច ការវ ិ ិចោគច

ម្រគួ

ម្ ា ម្របសិទិធភាពកាុងម្រគប់ ករណីច

ចល

ះចទ។

ោត់ ិោយថា៖ “ម្រគួ ច

រ ែលម្រកីម្រកបំផ្សុតា លទធភាពតិេបំផ្សុត កាុងការសងបំណុល យចៅកាុងករណីច ះ ម្រកុម្ស ំម្រ ក់តាម្ស គម្ អាេា ភាពសម្ សបជាង។

ការសិកា ជាា

បង្ហាញោា ងេាស់ថា ម្រគួ

ចល្លក ម្រ

ភាពម្របចសជាងម្រគួ យអិ

ិងអាកផ្សល់កម្ចីម្ីម្រកូ រាយច

អី ែលចយម្ិ េង់ច ះគឺ

រចងបច

ក់ ពិត

ំ”។

ថ ប័ រោាភិ

ញច

យ”។

រួម្ា

ការម្ិ យកការម្រ

ក់ ចលកម្ចីរ

ងវ ិញ សម្រម្ួលកាលវ ិភាគសងបំណុលជាងាី ថ

ះ គឺ

ភាពច ះម្របចសច ថ

ភាព ែលពួកចគចម្របម្រ

ងរួេច

េូលរួម្ស

ំម្រ

ិរញ្ញ វតថុ ម្រតូវ តគិតពិចារណ្តអំពីផ្សលបាះពាល់ របស់ចម្រោះម្

ម្រោ ់ តចែម្បីទិញេំណីអាហារ។ បាុ ចកតច

េូ លរួម្កាុងម្រកុម្ស

ប ចទៀតថា៖ “អាកច ចោល ចោ

ថារាល់កម្ចីងីា ពិតជាច

រ ែលម្ិ

ចលអាកខចី។ អី ែលចគអាេច

ែល់ចពល ែលម្រគួ

រ ែល

ភាព ែលម្រគួ ស់កម្ចីងីា គួរ

ូត

ិងម្រតូវធា

ង”។ រម្រកីម្រកជាប់កុងអ ា

ក់ ថ្ បំណុល។

ចែម្បីសងបំណុល ែលា ក

ភាពច ះ

ប់ ឬ កំពុង ឹង


សម្រាប់ពត៌ា ប

ថម្ សូម្ទាក់ទងៈ

អងគការ CARE

អងគការអុក

ម្

ចល្លក Bill Pennington

ចល្លកម្រ

ទូរស័ពចលខ០១២ ២២២ ៦៦០

ទូរស័ពចលខៈ ០១២ ៤៤៤ ៨២៧

អុី ម្ាល bill.pennington@care-cambodia.org

អុី ម្ាល Blund@OxfamAmerica.org

យអិ

េំណ្តំ េាប់េម្លងថ្ រ

យការណ៍សីអំពី ការលិេលង់កុ ងបំ ា ណុល ច ះ អាេរក

ខាងចល ។ បទសចងខបគ ឹលះ (Executive Summary) ក៏អាេម្រតូវ

ពីអងគការ

ផ្សល់ចអាយផ្សង ែរ ។

Drown in Debt Khmer PR  

A consortium of international NGOs today released a report of their survey on flood-affected communities in Cambodia. The survey found that...

Advertisement