Page 1

Samen leren, spelen en groeien!

0 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


2009-09-01

Geachte ouder Wij hebben ervoor geopteerd om de nieuwe verplichtingen opgelegd door het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, waarvan de artikelen 28 en 37 gewijzigd zijn bij decreet van 13 juli 2001 betreffende het Onderwijsdecreet XIII te integreren in onze schoolbrochure met ons schooleigen opvoedingsproject, ons schoolreglement (met engagementsverklaring) en algemene informatie. De Inrichtende Macht* stelt u van elke wijziging van inhoud van deze brochure op de hoogte.

De inschrijving van uw kind/ kinderen is pas effectief als u onze schoolbrochure met ons schooleigen opvoedingsproject, ons schoolreglement (met engagementsverklaring)en algemene informatie voor instemming en akkoord ondertekend en gedateerd hebt terugbezorgd aan de klastitularis van uw kind/kinderen. Met beleefde groeten

Marleen Tollenaers Secretaris Inrichtende Macht vzw KBOSG

Gilbert Beckers Voorzitter Inrichtende Macht vzw KBOSG

*De Inrichtende Macht is de rechtspersoon vzw Katholiek Basisonderwijs Sledderlo Genk die verantwoordelijk is voor de school, zoals omschreven in art. 24 ยง 4 van de grondwet.

WOORD VOORAF

Een nieuw schooljaar zorgt steeds voor enige spanning.

1 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Aan de basis hiervan liggen een aantal vragen: - wat gaat het dit jaar geven? - wie zal mijn nieuwe leerkracht zijn? - in welk lokaal en naast welk vriendje zal ik zitten? - hoe zal....verlopen op school? Een aantal van die vragen zullen een antwoord vinden tijdens de eerste klasdagen. Op andere vragen kunnen we misschien vooraf antwoorden. Met deze brochure pogen we daarin te slagen. Vooral onze nieuwe leerlingen en hun ouders hebben er vaak behoefte aan te weten hoe het schoolleven op onze school georganiseerd is en welke afspraken wij maken. We hopen dat deze brochure bijdraagt tot een vlotte start met weinig problemen. Graag danken we U heel oprecht voor het vertrouwen dat U in ons en in onze school stelt. Wij doen ons best opdat uw kind zich in optimale omstandigheden verder kan ontwikkelen tot een fijne, eigentijdse persoonlijkheid. Met vriendelijke groeten

Hilde Sijbers Directeur

Gilbert Beckers Voorzitter Inrichtende Macht

KWALITEITSONDERWIJS EN GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KINDEREN ZIJN ONZE ZORG!

INHOUD Info van de Inrichtende Macht Woord vooraf 1 ONS SCHOOL-EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 'S.O.P.' 2 ONS SCHOOLREGLEMENT

2 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009

1 2 5 6


2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23

Getuigschrift basisonderwijs Onderwijs aan huis Afwezigheden en te laat komen Schoolagenda/heen- en weerboekje Huistaken en lessen Schriften en boeken Evaluatietijdstippen, toetsen Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Geldelijke bijdragen door de ouders Lessen lichamelijke opvoeding Zwemmen Extra-muros activiteiten, toneel- en filmvoorstellingen, sportactiviteiten Logopedie Schoolverzekering Vrijwilligers Zittenblijven en het samenstellen van leerlingengroepen Inschrijvingsbeleid Bij afwijkend gedrag Wet op de privacy ALGEMENE INFORMATIE Inrichtende Macht (= het schoolbestuur) Structuur Ons schoolteam Schoolraad Leerlingenraad Oudervereniging Lokaal Onderhandelingscomité 'LOC' Basis Overleg Comité ‘BOC’ Scholengemeenschap 'de Speling' Centrum voor Leerlingen Begeleiding 'CLB' Schooluren Ziek of ongeval tijdens de schooldag Voor- en naschoolse opvang Naschoolse huiswerkbegeleiding Leerlingenvervoer/schoolbus Verkeersveiligheid Veiligheid op school Oudercontacten Inschrijving van de leerling en levensbeschouwingkeuze Schoolverandering Schoolreglement Maaltijden op school Zorgverbreding

6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 21 22 22 22 23

3.24 3.25 4 4.1 4.2

Zorg en respect Kort ... maar ook belangrijk (verloren voorwerpen, snoep) ENGAGEMENTSVERKLARING Engagement i.v.m. het oudercontact Engagement inzake voldoende aanwezigheid

24 25 26 26 26

3 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


4.3 4.4 5

Engagement i.v.m. deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding Een positief engagement t.o.v. de onderwijstaal van de school TOT SLOT

1 2 3 4 5 6

BIJLAGEN Afwezigheden Informatie over de bijdragen Contactgegevens Lokaal Overlegplatform ‘LOP’ Samenstelling personeelsteam Samenwerking met het VCLB Vakanties en vrije dagen

26 26 27

28-30 31-33 33 34 35-38 39

1 ONS SCHOOL-EIGEN OPVOEDINGPROJECT 'S.O.P.' Vrije Basisschool Mickey Mouse - De Sleutel Onze school is een vrije basisschool en behoort tot de groep van het katholiek onderwijs. Onze school behoort eveneens tot de scholengemeenschap 'de Speling'.

4 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Onze school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen. ONZE BASISDOELSTELLINGEN (mission statement) zijn; 1. Wij beogen in onze school de ontwikkeling en opvoeding van het "TOTALE" kind ! Hiermee bedoelen wij dat wij ieder kind als "uniek" zien en het kind aanvaarden met zijn eigen gaven en kwaliteiten, eigen thuis en omgeving. 2. Wij trachten in onze school het totale kind "centraal" te stellen met de ontplooiing van HOOFD, HART en HANDEN. Wij nodigen elk kind uit om zijn totale harmonische ontwikkeling gestalte te geven. 3. Onze school wil mee helpen bouwen aan een hartelijke geloofs-, leef- en leergemeenschap. 4. Onze sociale rol in de plaatselijke gemeenschap blijven vervullen. Wij zijn ons bewust van en hebben respect voor: - de verschillen van levensbeschouwing, cultuur en traditie in onze school aanwezig - de vrijheid van godsdienst.

Ons schooleigen opvoedingsproject erkent integraal de rechten van het kind, vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (afgekort: IVRK) aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en door BelgiĂŤ geratificeerd en effectief in werking getreden op 15 januari 1992. Dit opvoedingsproject is onze basis. Ons schooleigen opvoedingsproject (S. O. P.) kwam tot stand in overleg met de inrichtende macht en het leerkrachtenteam, door samen na te denken over een aantal pedagogische uitgangspunten en waar uiteindelijk alle geledingen van onze school bij betrokken werden.

TER INFO; de volledige bundel van ons "Schooleigen opvoedingsproject" bezorgen wij u graag op uw aanvraag bij de klastitularis of de directie.

2 ONS SCHOOLREGLEMENT 2.1 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De Inrichtende Macht kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de eindtermen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad

5 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van de Inrichtende Macht binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. De Inrichtende Macht beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de Inrichtende Macht. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. 2.2 ONDERWIJS AAN HUIS Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs)(4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld; • Het kind is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval. Voor het berekenen van deze 21 kalenderdagen worden vakantieperiodes meegeteld. De 21 kalenderdagen kunnen ook geheel of gedeeltelijk in het vorig schooljaar doorlopen zijn. • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, ingediend bij de directeur van de thuisschool . Uit het medisch attest blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken maar dat het toch onderwijs mag volgen. • Specifiek voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling van het gewoon kleuter- of lager onderwijs mag ten hoogste 10 km zijn. 2.3 AFWEZIGHEDEN EN TE LAAT KOMEN Zie bijlage 1 (blz. 28-30) We verzoeken alle ouders ervoor te zorgen dat hun kinderen steeds tijdig op school zijn. U begrijpt dat wie te laat komt het klasgebeuren stoort. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de schoolagenda van de leerling. Indien dit regelmatig voorvalt, volgt een schriftelijke verwittiging van de directeur. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de ouders om eventuele maatregelen te bespreken. In de kleuterschool moeten de afwezigheden voor kleuters die nog geen 6 jaar zijn niet gewettigd worden omdat zij nog niet leerplichtig zijn. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij de ouders toch aan de kleuterjuf of meester te verwittigen omtrent de afwezigheid van hun kind. Kleuters ouder dan 6 jaar zijn leerplichtig en vallen dus onder de reglementering van de wettiging van de afwezigheden.

6 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Maak er een goede gewoonte van om uw kleuter op tijd naar school te brengen. Dit is veel aangenamer voor de kleuterjuf of meester ! 2.4 SCHOOLAGENDA/HEEN- EN WEERBOEKJE Lager onderwijs De schoolagenda is een dagelijks contactmiddel tussen school en thuis en omgekeerd. Toetsen, huiswerken en lessen worden in de schoolagenda genoteerd. Gelieve regelmatig de schoolagenda van uw kind in te kijken. In de schoolagenda kan u ook een mededeling van de leerkracht vinden. Mocht u een bericht hebben voor de leerkracht, dan kan je dat in de schoolagenda noteren. In de schoolagenda vinden jullie een briefregister dat dient afgetekend te worden telkens bij het lezen van de nieuwsbrieven die de kinderen mee naar huis nemen . Kleuteronderwijs Het heen- en weerboekje is een wekelijks contactmiddel tussen de kleuterleid(st)er en thuis en omgekeerd. In het heen- en weerboekje vinden jullie mededelingen van de kleuterleid(st)er terug, ouderbrieven en rond welke thema’s er gewerkt wordt. Gelieve steeds het heen- en weerboekje in te kijken. 2.5 HUISTAKEN EN LESSEN De bedoeling van huistaken: • Een opdracht zelfstandig en schriftelijk leren uitvoeren en dit op korte of lange termijn. • Lessen oefenen: o toepassingen op behandelde leerstofpunten o geheugentraining o lezen o … • Een volgende klasdag voorbereiden: o lessen herhalen of leren als voorbereiding op toetsen o knutselmateriaal verzamelen o documentatie zoeken (W.0., thema's, ..) De werkwijze kan verschillen van leerjaar tot leerjaar. We streven naar een vaste regelmaat, in functie van het aanleren van een goede leer- en werkhouding. Naar de ouders toe, vervult het huiswerk een informatieve brugfunctie. De huistaken informeren de ouders over de actuele leerstof en eventuele moeilijkheden van het kind. Belangrijk hierbij is dat de leerkrachten verwachten dat: • de leerlingen: o iedere dag oefenen met lezen (vooral in het 1ste en 2de leerjaar) o de taak individueel maken o afgeven op het afgesproken tijdstip o verzorgd en ordelijk werken

de ouders: o toezien en indien nodig begeleiden (niet voordoen!) o het werk niet voormaken o motiveren door het tonen van interesse o taken laten uitvoeren op een regelmatig tijdstip en in een rustige omgeving o leerkracht op de hoogte brengen bij moeilijkheden De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren. •

7 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


De leerkracht heeft het recht dat te controleren en eventueel te sanctioneren. 2.6 SCHRIFTEN EN BOEKEN De school bezorgt de leerlingen kosteloos boeken, schriften, werkbladen, ...... De leerlingen dienen hiervoor bijzonder zorg te dragen in school (de bank) en thuis (stevige schooltas). 2.7 EVALUATIE TIJDSTIPPEN, TOETSEN • Kleuteronderwijs: o Bij de 4-jarige kleuters wordt de KOBI-TV test afgenomen in oktober, januari en april en bij de 5-jarige kleuters de TAL-K test tijdens de eerste weken van september. o De kleuter krijgt om de vier weken een opvoedingsrapportje mee naar huis. •

Lager Onderwijs o Wij voorzien vier evaluatietijdstippen (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en einde schooljaar). De gegevens op het einde van een evaluatieperiode zijn een bundeling van de afgenomen toetsen, de dagelijkse werkopdrachten, de controletaken, de overhoringen van lessen, ... Er worden geen percentages berekend. Voor alle leerlingen wordt een sportrapport opgesteld. o De toetsen worden regelmatig aan de leerlingen meegegeven ter informatie en ondertekening door de ouders. o De leerlingen brengen dan op de eerste volgende maandag hun ondertekende rapport mee terug naar school. o Interdiocesaan proefwerk: voor het zesde leerjaar. Ook dit proefwerk slaat op taal en wiskunde. De proefwerken worden afgenomen tijdens de peilproefperiode van juni.

2.8 DE GELDELIJKE EN NIET- GELDELIJKE ONDERSTEUNING DIE NIET AFKOMSTIG ZIJN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAO EN DE RECHTSPERSONEN DIE DAARVAN AFHANGEN De Inrichtende Macht besliste geen reclame binnen onze schoolmuren toe te laten om alzo de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet in gedrang te brengen. 2.9 GELDELIJKE BIJRAGE DOOR DE OUDERS Ons basisonderwijs is voor iedere kleuter en leerling gratis toegankelijk. Activiteiten of schoolbenodigdheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van ontwikkelingsdoelen of eindtermen zijn gratis voor alle kleuters en leerlingen. Voor een overzicht van de kosten (verplichte en vrijblijvende): zie bijlage 2 (blz. 31-33).

Indien ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening kunnen zij contact opnemen met de directeur. Zij zal dan met u een aangepaste betalingsmodaliteit afspreken. Wij verzekeren u een discrete afhandeling van uw vraag. Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend en dit gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. 2.10 LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING

8 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Kleuteronderwijs De lessen lichamelijke opvoeding maken deel uit van ons aanbod. Alle kleuters krijgen minstens één lestijd per week turnen onder leiding van een kleuteronderwijzer(es). Hiervoor hebben zij geen speciale kledij nodig; turnpantoffeltjes mogen maar zijn niet verplicht.

Lager onderwijs De lessen lichamelijke opvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle leerlingen moeten hieraan deelnemen. Onder leiding van onze leerkracht lichamelijke opvoeding krijgen onze leerlingen gedurende twee lestijden per week lichamelijke opvoeding. Hiervoor hebben de leerlingen nodig: - een T-shirt met het logo van onze school - een blauw gymbroekje - gymschoenen - een stoffen zakje om de turnkledij op te bergen Uurwerken, juwelen en ringen mogen tijdens de les lichamelijke opvoeding niet gedragen worden om kwetsuren te vermijden. Uw kind zal geregeld de turnkleding voor een wasbeurt mee naar huis nemen. Wij raden aan alles te tekenen met de naam van uw kind (ook de pantoffels). Nieuwe turnkledij kan tegen kostprijs worden aangeschaft bij het begin van het nieuwe schooljaar, bij onze leerkracht lichamelijke opvoeding.

2.11 ZWEMMEN • Kleuteronderwijs Zwemmen maakt deel uit van ons aanbod voor de 5-jarige kleuters. Tijdens het tweede trimester gaan zij tien maal achter elkaar op maandag zwemmen. Zij worden begeleid door een sportmonitor en een kleuteronderwijzer(es). Wij maken de verplaatsing met onze eigen schoolbus. Zorg ervoor dat uw kind die dag makkelijke kleding draagt. Laat uw kind regelmatig deelnemen aan de zwemlessen. Zwemmen is immers een gezonde ontspanning. •

Lager onderwijs Zwemmen maakt integraal deel uit van ons aanbod. Alle leerlingen moeten hieraan deelnemen. Regelmatig gaan de leerlingen van onze lagere school, onder begeleiding van de leerkracht lichamelijke opvoeding zwemmen. De leerlingen dienen voorzien te zijn van een zwemzak met daarin - een badpak of zwembroek - een handdoek met kam of borstel - een badmuts o Leerlingen die om gezondheidsredenen niet mogen zwemmen of turnen, dienen een medisch attest af te geven aan de klastitularis. o De leerlingen die de zwemles niet actief mogen bijwonen (een schriftelijke mededeling van de ouders is nodig), blijven op school aanwezig o.l.v. een klastitularis.

Laat uw kinderen regelmatig meegaan. Zwemmen is een gezonde ontspanning. Op het einde van het 1ste leerjaar kunnen de leerlingen drijven, na het 3de leerjaar kunnen ze zwemmen en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar leren duiken en kunnen 25 meter schoolslag zwemmen. Op het einde van het 6de leerjaar moeten leerlingen volgens de eindtermen kunnen zwemmen.

9 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


2.12 EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN, THEATER- EN FILMVOORSTELLINGEN, SPORTACTIVITEITEN KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS • één- of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten) Voor deelname aan een extra-muros activiteit is schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de klastitularis of de directeur te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerkrachten en leerlingen van het 3de en 4de leerjaar gaan in de oneven jaren op meerdaagse en leerkrachten en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan in de even jaren op zeeklassen. • leeruitstappen en schoolreizen Allerlei bezoeken en uitstappen worden per klas of per graad georganiseerd, aangepast aan de leersituatie of een project. We halen slechts enkele voorbeelden aan: de stedelijke diensten (bib, brandweer, drukkerij, ...), een bedrijfsbezoek, een kinderboerderij, ziekenhuis ZOL, ... Ook dit is steeds een hele belevenis voor de kinderen. Wat je zelf hebt kunnen bekijken en ontdekken, onthoud je immers veel beter! Elke leeruitstap wordt gepland in het kader van de wereldoriëntatielessen en de projecten. De jaarlijkse "SCHOOLREIS" tijdens het derde trimester wordt opgevat als een aangename en plezierige afsluiting van het schooljaar. Aan bepaalde activiteiten is een geldelijke bijdrage in de kosten verbonden. • theater- en filmvoorstellingen, tentoonstellingen Wij plannen regelmatig voorstellingen en tentoonstellingen zowel in als buiten onze school. Deze activiteiten worden telkens vóóraf en achteraf besproken in de klas. Aan bepaalde activiteiten is een geldelijke bijdrage in de kosten verbonden. • sportactiviteiten Naast de wekelijkse lichamelijke opvoeding worden heel wat sportactiviteiten georganiseerd: herfstwandeling, sportdagen, aanleren van allerlei hinkelspelen (speelplaats), sportuitwisseling met andere scholen. Onze leerlingen kunnen ook deelnemen aan activiteiten op woensdagnamiddag (netbal, driekamp, ...) Aan bepaalde activiteiten is een geldelijke bijdrage in de kosten verbonden. 2.13 LOGOPEDIE Het jaarlijks logopedisch detectieonderzoek, tijdens de maanden september en oktober, vindt plaats in het eerste en vierde leerjaar. De 4-jarige kleuters worden aan het einde van het schooljaar onderzocht. Kinderen uit andere leerjaren/leeftijdsgroepen worden enkel onderzocht na signalisering door de juf of meester, directeur, zorgcoördinator, het CLB of op vraag van de ouders zelf.

2.14 SCHOOLVERZEKERING Onze leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen de lichamelijke ongevallen die hen zouden kunnen overkomen gedurende de schoolactiviteiten. De waarborgen van de polis zijn van toepassing zowel op de ongevallen overkomen op de normale weg naar en van school, binnen de grenzen bepaald door de algemene voorwaarden van de polis. Leerlingen die 's middags op school blijven eten genieten ook van deze waarborgen. Alle activiteiten, door de school georganiseerd, zijn

10 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


automatisch en gratis gewaarborgd. De schoolverzekering betaalt het gedeelte dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald. WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL ? 1. De klastitularis of de directeur onmiddellijk verwittigen en formulieren afhalen op het secretariaat; 2. Het ingevuld doktersattest bezorgt u zo vlug mogelijk terug aan de klastitularis of de directeur. 3. Dokterskosten (e.a.) worden betaald, betalingsbewijzen worden bij het ziekenfonds voorgelegd samen met de uitgavenstaat. Het ziekenfonds vult deze uitgavenstaat in. 4. Op deze uitgavenstaat vermeldt u uw bankrekeningnummer, kleeft u een zelfklever van het ziekenfonds (van het kind) en plaatst u uw handtekening. 5. Ten slotte geeft u deze uitgavenstaat (en eventuele andere kostenbewijzen) af op het secretariaat. • •

Tussenkomst bij stoffelijke schade (kledij, fiets, bril, uurwerk, ...) is steeds uitgesloten. De school is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen van de leerlingen (geld, fiets, kledij, bril, ander schoolmateriaal,...). Het niet opvolgen van het schoolreglement heeft tot gevolg dat het recht op tussenkomst van de schoolverzekering kan wegvallen. De leerling verliest de voordelen van de schoolverzekering indien: o hij de school op onrechtmatige wijze verlaat tijdens de schooluren en/of speeltijden o het ongeval gebeurt buiten de tijd nodig voor de verplaatsing van de school naar huis of omgekeerd o hij opzettelijk een ongeval veroorzaakt o de aangifte van het ongeval niet binnen de 24 u gedaan wordt Alle schade die door een leerling wordt aangebracht aan gebouwen, meubilair, onderwijsmateriaal (boeken, schriften, didactisch materiaal, ...) valt ten laste van de leerling (ouders).

2.15 VRIJWILLIGERS De school doet bij de organisatie van verschillende activiteiten beroep op vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. • Organisatie: VZW KBOSG, p/a Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel, Brandweg 1, 3600 Genk. • Verplichte verzekering: De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie van de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum (Fortis Insurance Belgium, polisnummer: 99052210295. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering: De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. Vergoedingen: De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

11 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Aansprakelijkheid: De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. In geval dat de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derde(n) schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

2.16 ZITTENBLIJVEN EN HET SAMENSTELLEN VAN LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of een kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep(klas). Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een kind, dat in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom tijdens het schooljaar. Bij inschrijving zal het advies van de vorige school opgevolgd worden. 2.17 INSCHRIJVINGSBELEID Zie decreet Gelijke Onderwijskansen-I, publicatiedatum B.S. 14/09/2002 • Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van twee jaar en zes maanden hebben bereikt. • Als zij jonger zijn dan drie jaar, worden zij pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. o Deze instapdata zijn de eerste schooldag; • na de zomervakantie • na de herfstvakantie • na de kerstvakantie • van februari • na de krokusvakantie • na de paasvakantie • na de Hemelvaartvakantie • Weigeren van leerlingen: o Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in onze school. o Alle scholen kunnen een leerling die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs weigeren wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitgezonderd type 8). De weigeringen gebeuren steeds op grond van afweging van individuele dossiers. o Een Inrichtende Macht/schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is. • Afwijkingen De school kan afwijken van de consequente toepassing van weigering op maximumcapaciteit wanneer het gaat over een aantal categorieën van leerlingen:

- anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs - leerlingen in het basisonderwijs die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg of leerlingen die als interne verblijven in een internaat verbonden aan een school voor gewoon basisonderwijs.

12 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Deze afwijkingsmogelijkheden zijn geen verplichting. Iedere Inrichtende Macht/schoolbestuur bepaalt voor zichzelf of ze al dan niet gebruik zal maken van één of meerdere afwijkingscategorieën. Het schoolbestuur kan autonoom beslissen op welk niveau ze een maximumcapaciteit vastlegt. Voor een basisonderwijs betekent dat: op het niveau van de hele school, van de vestigingsplaats, het niveau kleuteronderwijs of lager onderwijs, het niveau van het leerjaar of de leerlingengroep. Wanneer een school materiële capaciteit inroept om een leerling niet in te schrijven, moet ze dit principe consequent toepassen bij elke nieuwe aanvraag tot inschrijving. De school moet via het inschrijvingsregister waarin alle inschrijvingen (gerealiseerde en geweigerde) chronologisch worden genoteerd, kunnen aantonen dat na de weigering omwille van onvoldoende capaciteit geen nieuwe leerlingen werden ingeschreven. In geval van weigering van een leerling moet de Inrichtende Macht/schoolbestuur, in de motivering melden aan de ouders dat ze voor informatie of bemiddeling, beroep kunnen doen op het Lokaal Overlegplatform (LOP) en dat ze eventueel een klacht kunnen indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders. Het Departement duidt een LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact op met de ouders. Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Genk. Contact: zie bijlage 3 , blz. 33 2.18 BIJ AFWIJKEND GEDRAG Het schoolreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze onderwijs- en opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een kleuter/leerling de goede werking van de school hindert en/of het lesverloop stoort en/of de realisatie van ons schooleigen opvoedingsproject in het gedrang brengt, neemt de directie ordemaatregelen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan. 2.18.1 mogelijke ordemaatregelen zijn: Een verwittiging , strafwerk, een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directeur, contact met de ouders voor een bijsturingsgesprek. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school, in samenspraak met de directeur. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of de realisatie van ons schooleigen opvoedingsproject in het gedrang brengt, kan een tuchtmaatregel genomen worden. 2.18.2 mogelijke tuchtmaatregelen zijn: schorsing en uitsluiting Bij afwijkend gedrag van een leerling neemt de directeur contact op met de Inrichtende Macht omdat de Inrichtende Macht altijd de eindverantwoordelijkheid draagt. De beslissing tot

schorsing of uitsluiting van een leerling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Inrichtende Macht. 1) een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en de activiteiten van zijn leerlingengroep(klas) niet mag volgen. De geschorste

13 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


leerling moet tijdens zijn schorsing wel op de school aanwezig zijn. Tegen schorsing is geen beroep mogelijk. 2) een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na een schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn. De uitsluiting van een leerling is alleen gerechtigd in uitzonderlijke omstandigheden bvb. wanneer de feiten waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt, de naam van de instelling of waardigheid van personeel en opvoeders aantasten, indien ze de organisatie of goede werking van de school in het gedrang brengen of haar materiële of morele schade toebrengen. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 2.18.3 procedure bij schorsing of uitsluiting 1. De directeur vraagt het advies van de klassenraad. 2. De leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. De ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. 4. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling. Tegen uitsluiting is beroep mogelijk Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie: Beroepscommissie basisonderwijs, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen beslissing van uitsluiting niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve met schriftelijke toelating van de ouders van de betrokken leerling. 2.19 WET OP DE PRIVACY • De persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders worden enkel in onze schooladministratie verwerkt. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of voor het versturen van publiciteit.

Wij melden ook aan de ouders dat schoolactiviteiten worden gefotografeerd en dat die foto's gepubliceerd worden in onze schoolkrant en/of op onze eigen website. Voor afbeeldingen van minderjarigen hebben wij de toestemming van de ouders nodig. Verzet hiertegen is mogelijk door een schrijven te richten aan de Inrichtende Macht;

14 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


 vzw.K. B. O. S. G., Brandweg 1, 3600 Genk vóór 1 oktober van het lopende schooljaar.

3 ALGEMENE INFORMATIE Om een volledig beeld van onze organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij onze school betrokken is. 3.1 DE INRICHTENDE MACHT (= HET SCHOOLBESTUUR) E-mail: schoolbestuur@mickeymouse-desleutel.be De Inrichtende Macht is een vzw (= vereniging zonder winstoogmerk) die organisator en eindverantwoordelijke is van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De Inrichtende Macht heeft ondermeer volgende taken: benoemingen van de leerkrachten en de directeur, beheer van de schoolinfrastructuur, boekhouding en financieel beheer van de school, waken over de vooropgestelde opvoedingsdoelstellingen, ... De Inrichtende Macht overlegt in een geest van samenwerking met alle schoolbetrokkenen. "SAMEN SCHOOL MAKEN"! Leden van de raad van bestuur van de vzw Katholiek Basisonderwijs Sledderlo Genk ‘K.B.O.S.G.’: Voorzitter: Gilbert Beckers Gerststraat 2, Genk tel. 089 61 14 10 Secretaris/ Schatbewaarder: Marleen Tollenaers Koebaan 57, Genk tel. 089 61 32 59 Bestuurders: Gerard Anthonissen Sloorstraat 5, Genk tel. 089 61 33 05 Zr. Mai De Decker Muggenberg 51, Genk tel. 089 61 22 22 Jean-Pierre Frederix Eviestraat 6, Genk tel. 089 61 14 28 Leon Vandenrijt Slaghoutstraat 13, Genk tel. 089 35 78 54 Leden Algemene Rudi Lieben Sledderlo 22A, Genk tel. 089 61 32 95 vergadering: Lut Olaerts Langerloweg 89 , Genk tel. 089 61 32 95 Temiz Nazen Smeilstraat 53, Genk tel. 0473 58 75 23 Zr. Maria Everaerts Muggenberg 51, Genk tel. 089 61 22 22 Mario Nardiello

Kapelstraat 32 b 23, Genk

tel. 0479 53 74 37

3.2 STRUCTUUR Onze school is gelegen aan de Brandweg 1 te 3600 Genk Contactgegevens: tel. 089 61 23 74

15 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


fax 089 81 17 32 e-mail: info@mickeymouse-desleutel.be of de.sleutel@skynet.be website: www.mickeymouse-desleutel.be 3.3 ONS SCHOOLTEAM Wij beschikken over een fijne groep leerkrachten om uw kind van dichtbij te begeleiden. Samenstelling van het personeelsteam  zie bijlage 4 (blz. 34). • Directeur: Hilde Sijbers, Strooiselstraat 12, 3600 Genk tel. 0477 63 01 58 e-mail: info@mickeymouse-desleutel.be of de.sleutel@skynet.be •

Klassenraad: Team van leerkrachten dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

3.4 SCHOOLRAAD Wegens gebrek aan kandidaten is er geen schoolraad in onze school 3.5 LEERLINGENRAAD Op basis van het participatiedecreet van 2 april 2004 kan in elke lagere school een leerlingenraad opgericht worden (zie omzendbrief GD/2004/03, Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, 13 juli 2004). De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld wordt via een ouderbrief aan de ouders meegedeeld worden. 3.6 DE OUDERVERENIGING In onze school is er een oudervereniging en deze wordt gevormd door een kerngroep van ouders. Zij is een daadwerkelijke steun bij de werking van onze school. Naast materiële en praktische hulp (bv. organisatie van activiteiten, ouderavonden, hulp bij het schoolfeest, ...), wil de oudervereniging de werking van de school ook moreel ondersteunen en op die wijze mee een stukje richting geven in een aantal werkzaamheden binnen het schoolgebeuren. Maandelijks komt de oudervereniging samen om de geplande activiteiten voor te bereiden. Plaats en datum worden steeds via de kinderen meegedeeld. Indien je interesse hebt om mee te werken of om meer inlichtingen wenst, kunt u steeds terecht bij de directeur of leden van de ouderverenging. Voorzitter oudercomité: Rudi Lieben, Sledderlo 22A, 3600 Genk 3.7 Lokaal Onderhandelings Comité 'L.OC.' Het L.O.C. is o.a. bevoegd voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden. Leden van het Lokaal Onderhandelings Comité 'LOC'; Voorzitter; Gilbert Beckers Secretaris; Ria Gregoor Leden ; Ria Gregoor, Zr. Mai Dedecker, Linda Philippaerts Adviseur ; Hilde Sijbers Verslaggever; Els Gubbelmans

3.8 Basis Overleg Comité 'B.O.C.' Voorzitter; Marleen Tollenaers Secretaris/preventieadviseur;Luc Bagusat Afgevaardigde I.M.; Zr. Mai Dedecker

16 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Afgevaardigden school;

Ria Gregoor, Linda Philippaerts, Hilde Sijbers

3.9 Scholengemeenschap ' VZW de Speling' Onze school behoort sinds 1 juli 2003 tot de scholengemeenschap ' VZW de Speling', Jaarbeurslaan 2, 3600 Genk. tel. 089 35 20 44, email: info@sgdespeling.be. De scholengemeenschap is als volgt samengesteld: 1. G.V. Basisschool Sint-Jans, Schoolstraat 2, 3600 Genk 2. G.V. Basisschool Bret-Gelieren, Annunciadenstraat 13, 3600 Genk 3. G.V. Basisschool Sint-Albertus, Kerkplein 3, 3600 Genk 4. G.V. Lagere School Termien, De Schom 8, 3600 Genk 5. G.V. Kleuterschool Termien, De Schom 8, 3600 Genk 6. G.V. Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel, Brandweg 1, 3600 Genk 7. G.V. Basisschool Jongens Sint-Jozef, Halmstraat 7, 3600 Genk 8. G.V. Basisschool Meisjes Sint-Jozef, Halmstraat 5, 3600 Genk 9. G.V. Basisschool Boxbergheide, Boxbergstraat 1, 3600 Genk 10. G.V. Basisschool Bokrijk, Kuurstraat 6, 3600 Genk 11. G.V. Basisschool Mater Dei, Grotestraat 25, 3600 Genk 12. G.V. Basisschool Broederschool, Schabartstraat 10, 3600 Genk 13. G.V. Basisschool Driehoeven, Driehoevenstraat 82, 3600 Genk 14. G.V. Basisschool Oud-Waterschei, Oude Driesstraat 8, 3600 Genk 15. G.V. Basisschool Sint-Michiel, Margarethalaan 70 bus 1, 3600 Genk 16. G.V.B.O.-school Sint-Martinus, E. Van Dorenlaan 145, 3600 Genk 3.10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding ' CLB' Volgens het decreet van de leerlingenbegeleiding moet het CLB bijdragen tot het 'WELBEVINDEN' van onze leerlingen. Om die algemene opdracht te realiseren, situeert de begeleiding door het CLB, zich op volgende domeinen; - het leren - de onderwijsloopbaan - de preventieve gezondheidszorg(1ste ,3de en 5de leerjaar medisch onderzoek in het CLB) - het psychisch en sociaal functioneren • Het CLB stelt het belang van de leerling centraal en streeft naar de zelfrealisatie van de leerling met respect voor zijn eigenheid. De leerling wordt benaderd als totale persoon. • Het CLB werkt vraaggestuurd - dat wil zeggen op verzoek van de leerling, de ouders of de school - behalve voor de begeleiding die verplicht is. Het CLB kan ook acties voorstellen. Een gerichte en bewuste actie met een leerling kan slechts na instemming van de ouders van de leerling. • Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De ouders en de school zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. • Het CLB werkt raadgevend en begeleidend. • De begeleiding van het CLB is gratis en discreet.

Het CLB is verplicht ons schooleigen opvoedingsproject te respecteren en stemt ook haar werking af op onze schoolspecifieke situatie. Daarom stellen wij alle schooleigen documenten in verband met onze leerlingenbegeleiding ter beschikking van het CLB.

17 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


• •

De verplichte begeleiding omvat de collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Wij informeren u tijdig over deze medische onderzoeken. Het CLB bezorgt u via onze school haar informatiebrochure. Wij zijn aangesloten bij : Vrij CLB regio Genk, Zevenbonderstraat 80, 3600 Genk tel. 089 56 93 20, fax 089 56 93 21, e-mail: genk@vclblimburg.be Zie bijlage 5 voor meer info… (blz. 35-38)

3.11 SCHOOLUREN Het lesrooster wordt stipt nageleefd. De leerlingen krijgen lestijden van 25 of 50 minuten.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

toezicht op speelplaats vanaf

begin van de lessen

einde van de lessen

toezicht op speelplaats tot

begin van de lessen

einde van de lessen

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

8.50 8.50 8.50 8.50 8.50

12 12 12 12 12

13 u. 13 u. 12.15 u. 13 u. 13 u.

13 u. 13 u. Geen les 13 u. 13 u.

15.45 15.20 ///// 15.20 15.20

u. u. u. u. u.

u. u. u. u. u.

u. u. u. u. u.

toezicht op speelplaats tot u. u. u. u.

16 u. 15.35 u. ////// 15.35 u. 15.35 u.

Op de speelplaats begint ’s morgens het toezicht vanaf 8.20 u voor de kinderen van de eerste bus en vanaf 8.30 u voor de andere leerlingen. De school kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor leerlingen die buiten het toezicht op de speelplaats zijn (dus ook na de schooluren, woensdagnamiddag, tijdens het weekend en tijdens verlofperioden!). Tijdens de vrije momenten (speeltijd, middagpauze, ...) gaan de leerlingen naar de speelplaats. Ze blijven in geen geval in de klas of in de gangen. Herstellende leerlingen, die binnen dienen te blijven, worden opgevangen in het personeelslokaal. Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klas van hun zoon/dochter zonder voorafgaande toestemming van de directeur. De directeur en/of een afgevaardigde van de Inrichtende Macht kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen een leerkracht en ouders. 3.12 ZIEKTE OF ONGEVAL TIJDENS DE SCHOOLUREN Indien leerlingen tijdens de schooluren ziek worden zal de klastitularis of de directeur of haar afgevaardigde de ouders verwittigen. Ouders komen, indien mogelijk, hun ziek kind halen en stellen zich in verbinding met de eigen huisdokter. Wanneer de ouders onbereikbaar zijn, zal een leerkracht met de leerling een dokter raadplegen of naar de dienst spoedgevallen van het ZOL, Campus St. Jan gaan. De ouders worden dan achteraf zo snel mogelijk verwittigd. Gelieve zieke kinderen NIET naar school te sturen!

3.13 VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG Onze onthaalmoeder Olivia Verstappen -Diliën (in samenwerking met VZW Genkse Dienst voor Onthaalgezinnen) verzorgt de naschoolse opvang. Indien u wenst gebruik te maken van de

18 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


naschoolse opvang, maakt u ten minste veertien dagen van tevoren de nodige afspraken met de onthaalmoeder (0476 60 63 44). De dagprijs wordt vastgesteld op basis van het netto jaarlijks belastbaar gezinsinkomen. Zij voorziet opvang in de school vanaf vijf kinderen. 3.14 NASCHOOLSE HUISWERKBEGELEIDING De bedoeling van deze begeleiding is: leerlingen begeleiden in het leren van lessen en in het maken van huistaken. Onder de leiding van een juf/meester organiseren wij één maal per week naschoolse huiswerkbegeleiding voor onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Deze begeleiding is kosteloos. U krijgt de gelegenheid uw kind hiervoor in te schrijven. De schoolbus rijdt niet na de huiswerkbegeleiding. 3.15 LEERLINGENVERVOER/SCHOOLBUS Wij beschikken over een eigen schoolbus. Ouders, die dit wensen, kunnen hun kind(eren) met de schoolbus naar school laten komen. Bij het begin van het schooljaar wordt een busrittenplan waarop de vaste haltes vermeld staan, meegegeven. Wij vragen de ouders om tijdig klaar te staan aan de halte. Een volwassene dient het kind 's morgens te begeleiden tot aan de bus en 's avonds af te halen aan de bus (en eventueel met hen de weg over te steken), ouders zijn verantwoordelijk. In- en uitstappen gebeurt tuchtvol! Op de bus gedragen de leerlingen zich naar de onderrichtingen van de buschauffeur en/of busbegeleider. Het tarief van ons leerlingenvervoer vindt u terug in bijlage 2 (blz. 31-33) De gezinnen met vier of meer kinderen, die gebruik maken van onze schoolbus, betalen voor de drie oudsten. 3.16 VERKEERSVEILIGHEID Ook ouders kunnen bijdragen tot meer veiligheid! Laat uw kinderen uit de auto stappen aan de kant van het voetpad. Leg het zo aan boord dat u kan stoppen aan de kant van de schoolpoort, in de goede richting. Stop niet op het zebrapad! Roep niet aan de overkant van de straat uw kind uit de rij, maar haal het zelf af op de speelplaats. Laat de toegangspoort vrij. Zorg er a.u.b. voor dat de fiets van uw kind in orde is! De school neemt een aantal maatregelen om de kinderen zo veilig mogelijk door het verkeer te loodsen. We trachten de toegangswegen, alsook de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken. • Alle leerlingen krijgen op school lessen in verkeerskennis en verkeersgedrag. • 's middags en 's namiddags is er een rij onder begeleiding van leerkrachten. • Er is toezicht op de speelplaats tot 15 minuten na schooltijd. Wie dan nog niet afgehaald is, tenzij er verwittigd werd, wordt veilig overgezet. • Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst worden. 3.17 VEILIGHEID OP SCHOOL 3.17.1 algemeen De school staat in voor de veiligheid van de personen die er leven en werken. Zij treft dan ook maatregelen i.v.m. de brandpreventie en de evacuatie. Iedere schoolbetrokkene dient deze

inspanningen te respecteren en zich ook mee in te zetten om de veiligheid op school te bevorderen.

19 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Ouders/personeel kunnen in onze school beroep doen op een preventieadviseur die adviezen kan voorleggen aan een basisoverlegcomité (BOC) i.v.m. klachten over veiligheid en welzijn op onze school. Zoals klachten over de infrastructuur, het welzijn van het kind, pesten, algemene veiligheid... De preventieadviseur van onze school is meester Luc Bagusat en u kan hem steeds bereiken op school, binnen de schooluren. 3.17.2 gezondheidsbescherming en rookverbod Vanaf 1 september 2008 geldt er een algemeen rookverbod in alle instellingen van het leerplichtonderwijs, kleuteronderwijs en de CLB’s (Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en CLB’s – 2008-06-06). - In de gesloten plaatsen van de onderwijsinstelling; absoluut rookverbod. - Open plaatsen van de onderwijsinstelling; op weekdagen tussen 6.30 u. en 18.30 u. - Tijdens extra-murosactiviteiten: tussen 6.30 u. en 18.30 u. Onze school bracht rookverbodtekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen. - Een overtreding van het rookverbod wordt gesanctioneerd. 3.17.3 veiligheid zieke kinderen op school Onze school heeft een visie op medicatie, een medicijnbeleid: we geven alleen medicijnen met doktersattest (met vermelding van dosering, tijdstip inname, …), ondertekend door de ouders. Bij meerdaagse uitstappen wordt er gebruik gemaakt van een medische fiche. Er wordt steeds discreet omgegaan met persoonlijke gegevens. In de EHBO-kast zitten geen medicijnen. De preventieadviseur is verantwoordelijk voor het medicijnbeleid en de EHBO-kast. In onze school heeft Mieke Sijbers een basiskennis EHBO. Signalen van kinderen die zich ziek voelen, nemen we altijd ernstig. Ouders zorgen ervoor dat we hen steeds kunnen bereiken thuis, op het werk, ... 3.17.4 pesten Het aanspreekpunt in onze school i.v.m. pesten is in de eerste plaats de klastitularis. 3.18 OUDERCONTACTEN Vragen, bemerkingen of probleempjes, hebben meestal te maken met uw eigen kind. Daarom is het nodig dat u ook zelf contact opneemt met de school. Kansen daartoe worden onder meer geboden door middel van ouderavonden, individuele contacten, rapportbesprekingen, toevallige ontmoetingen, open klasdagen, ... Een nota in de schoolagenda van uw kind, is ook een vorm van contact tussen school en ouders. Laten we volgende afspraak wel in ere houden: de leerkrachten en de directeur zijn steeds bereid om met ouders over hun kind te spreken. Het is nochtans van uitzonderlijk belang dat de lessen in een rustige en ongestoorde sfeer verlopen. Daarom, tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Op het einde van het eerste trimester( kerstmis) en aan het einde van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om samen met de klastitularis de vorderingen van hun kind te bespreken.

3.19 INSCHRIJVING VAN KLEUTER/LEERLING EN LEVENSBESCHOUWINGSKEUZE In onze school is elk kind, ook met handicap, welkom, ongeacht zijn/haar sociale, etnische of religieuze afkomst. Wel kan een inschrijving slechts tot stand komen indien de ouders instemmen

20 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


met onze schoolbrochure (inclusief schoolreglement, inclusief ons schooleigen opvoedingsproject en de engagementsverklaring). Zij dienen hiervoor een instemmings- en akkoordverklaring te ondertekenen. Bij niet-samenlevende ouders, verklaart de inschrijvende ouder ten opzichte van de school in toepassing van art. 374 BW en art. 375 B.W. te handelen met de instemming van de andere ouder. • Bij de inschrijving van de kinderen wordt aan de ouders de keuze gelaten tussen katholieke en islamitische godsdienst (voor een leerling van de lagere school). De ouders dienen een document met hun keuze te ondertekenen bij de eerste inschrijving in de lagere school, de keuze geldt voor de ganse duur van de studies in de school. Toch kan de keuze gewijzigd worden als hiervoor schriftelijk een nieuw keuzeformulier aangevraagd wordt. Binnen de acht kalenderdagen van het nieuwe schooljaar wordt het officiële keuzeformulier aan de directeur afgegeven. • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan zijn: SIS-kaart, het pasje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,... In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer uw kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarige leerlingen pas starten in het lager onderwijs van een Nederlandstalige lagere of basisschool als ze; Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest of beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie. Momenteel komen enkel attesten uit Nederland hiervoor in aanmerking. of Voldaan aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd om de taalproef af te nemen. De test zal aldus zijn opgevat dat op het vlak van kennis van het Nederlands een normaal niveau om in te stappen zal volstaan. Afwijkingen Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig is geweest. Indien de leerling geen 185 halve dagen aanwezig is geweest is de afwijkingsmogelijkheid op basis van een taaltest voorzien. Een leerling die de leeftijd van 5 jaar niet bereikt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet worden ingeschreven in het lager onderwijs. Voor zij-instromers van 7 jaar en ouder (leerlingen die komen uit het buitenland, uit het huisonderwijs of uit het Franstalig onderwijs) geldt de voorwaarde om het voorgaande schooljaar in een erkende Nederlandstalige school ingeschreven te zijn geweest of het slagen in een taaltest niet.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school gaan en een achtste leerjaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.

21 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep(klas) te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Inschrijvingsperiode: van Van

1/06-14/O6: 15/06:

Inschrijvingsperiode tijdens de vakantie:

inschrijven van broertjes en zusjes start reguliere inschrijvingsperiode de eerste 5 werkdagen van juli de laatste 5 werkdagen van augustus

3.20 SCHOOLVERANDERING De verantwoordelijkheid om van school te veranderen, ligt volledig bij de ouders. Elke schoolverandering moet schriftelijk worden meegedeeld door de ouders aan de directeur. Neem bij overweging van schoolverandering steeds contact op met de directeur. 3.21 SCHOOLREGLEMENT • Het schoolreglement is sinds 2 september 2002 van toepassing. • Deze bundel wordt bij de inschrijving "voor instemming en akkoord" voorgelegd aan de personen die het ouderlijk gezag over de leerling hebben. De ouders bezorgen het ontvangstbewijs van de schoolbrochure (inclusief schoolreglement, eigen opvoedingsproject en engagementsverklaring), de instemmings- en akkoordverklaring, losse bijlage) zo spoedig mogelijk ondertekend en gedateerd aan de klastitularis terug. • Het schoolreglement regelt de relaties tussen de Inrichtende Macht en de ouders en de kinderen. • Het schoolreglement waarborgt enerzijds de rechten van elke individuele leerling t.o.v. de Inrichtende Macht, de directeur, de leerkrachten en de medeleerlingen. Anderzijds waarborgt het schoolreglement ook de rechten van de Inrichtende Macht, de directie en van de leerkrachten t.o.v. de ouders en hun minderjarige kinderen. • In geval van wijzigingen aan de tekst van het schoolreglement met het schooleigen opvoedingsproject en de engagementsverklaring wordt een nieuwe tekst overhandigd en de hierboven vermelde procedure wordt opnieuw toegepast. • De ouders en de andere schoolparticipanten kunnen in de daarvoor voorziene organen advies of medezeggenschap doen gelden met betrekking tot dit reglement. Indien er bij een geschil geen consensus wordt bereikt, neemt de Inrichtende Macht, als eindverantwoordelijke, de eindbeslissing. 3.22 MAALTIJDEN OP SCHOOL De kinderen die 's middags niet naar huis gaan, kunnen onder toezicht van een leerkracht hun boterhammen opeten in de eetzaal. De eetzaal werd opgesplitst in twee eetbeurten; eerst de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar, daarna het tweede tot en met het zesde leerjaar.

Wij verkopen geen drank. De kinderen mogen eigen drankjes meebrengen. Het gebruik van drank in blikjes of tetrabrickverpakking is NIET toegelaten. Wij geven een voorkeur

22 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


• •

aan hervulbare flesjes die thuis afgewassen/weggegooid kunnen worden. Wij drinken gezond bijv. water, fruitsap, melkdrank, … Boterhammen worden in een brooddoos gedaan. Gedurende de Ramadan- periode mogen de leerlingen tijdens de middagpauze naar huis gaan op voorwaarde dat hun ouders een schriftelijke toelating bezorgen aan de klastitularis.

3.23 ZORGVERBREDING Zorgverbreding voor leer- en ontwikkelingsbedreigde kinderen beschouwen wij als een elementaire opdracht van onze school. Wij zijn ook bereid te investeren in materialen en accommodatie voor kleuters/leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben. De school voorziet in navorming van de leerkrachten die ertoe bijdraagt dat ze specifieke deskundigheid verwerven in het begeleiden van kinderen die bijzondere zorg behoeven. Ook organiseren wij overlegmomenten met externe partners (schoolopbouwwerkers, CLB, Opvoedingswinkel, Stedelijke Cel Educatieve Projecten, ...) in het kader van probleemoplossende en/of preventieve werking. De school wil met de grootste zorg elk kind in zijn groei en ontwikkeling opvolgen met respect voor de eigenheid, de capaciteiten en het tempo van ieder kind. Daarvoor gebruikt de school een leerlingvolgsysteem(LVS) om alzo zicht te krijgen op kinderen die zorgbreedte nodig hebben. • Bijzondere aandacht voor de zwakke kinderen door binnenklasdifferentiatie: groepsbegeleiding. • Bijzondere aandacht voor de kinderen met leervóórsprong en hoogbegaafde kinderen door extra taken (uitbreidings- en verdiepingstaken) te voorzien. • De school waakt erover dat de overgang van het kleuter naar het lager onderwijs vlot verloopt. Enkele initiatieven; o een doorschuifdag voor de kleuters naar het eerste leerjaar o bespreking observatiegegevens van de kleuters op het einde van het schooljaar in het bijzijn van de kleuteronderwijzer(es), het C.L.B. en een de klastitularis van het eerste leerjaar o het gebruik van een begrippenlijst rond reken- en leesvoorwaarden in de 3de kleuterklas. • De school waakt er over dat de overgang van het lager naar het secundair onderwijs vlot verloopt. In samenwerking met het CLB wordt een studiekeuzeproject uitgewerkt en een klasscreening gedaan in het 6de leerjaar om de leerlingen en hun ouders te informeren over een haalbare studiekeuze. • De school doet beroep op bevoegde instanties, CLB, Stedelijke Cel Educatieve Projecten, om aan gezinsstimulering te doen. Het initiatief bestaat hierin dat die instantie de ouders aanleert hoe ze hun kinderen op schoolgebied kunnen begeleiden en helpen. • In gesprekken met leerlingen geeft de leerkracht alle leerlingen de kans om hun ervaringen te uiten, vb. bij actua-bespreking en de lessen " Levenshouding". De leerkracht luistert en kijkt naar de kinderen zonder vóóroordelen maar met de bedoeling ze beter te begrijpen en zich beter te kunnen inleven in de leefsituatie van ieder kind. • Leerkrachten evalueren regelmatig de sociale en emotionele ontwikkeling, de cognitieve vorderingen en de motorische evolutie van de kinderen die zorgverbreding krijgen.

3.24 ZORG EN RESPECT • Voor ons eigen opvoedingsproject

23 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Wie zich in onze school inschrijft, wordt leerling in een Vrije Katholieke Basisschool met een EIGEN opvoedingsproject. Dit project dient door alle kinderen en hun ouders gerespecteerd te worden. Voor anderen We laten dit merken door respect te tonen in de omgang met elkaar. - In de school spreken we altijd Algemeen Nederlands met elkaar. - Op weg van en naar school houden we ons aan de verkeersregels en passen deze ook correct toe. - We zijn steeds onderworpen aan het gezag van onze begeleider. - Van school naar huis en omgekeerd nemen wij de kortste weg. - We brengen onze school niet in opspraak door onfatsoenlijk gedrag buiten school (in de bus, op straat, ...) - We gedragen ons overal steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar: De Inrichtende Macht, de directeur, de leerkrachten, het administratief- en onderhoudspersoneel en bezoekers van onze school. Gebrek aan eerbied tegenover één van deze personen wordt opgevolgd door de klastitularis en directeur. Voor mezelf - Ik heb aandacht voor mijn uiterlijk: steeds verzorgd en goed gewassen. - Als jongen zal ik geen staartjes laten groeien, geen oorbellen dragen en ook geen piercing. - In de klas of de eetzaal draag ik geen pet, muts of hoofddoek. - Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch, ... Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In die geest wordt er duidelijk afstand genomen van de modische en/of ideologische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren (kledij, haartooi, haarkleur, piercing, insignes, agressieve symbolen, ...) Voor bezittingen - Ik draag zorg voor mijn persoonlijke zaken: mijn boekentas, mijn schooletui, .... - Ik heb respect voor het materiaal van de school en de bezittingen van anderen. - Met opzet vernielde handboeken dien ik te vergoeden!! - Ruilen mag niet in onze school en waardevolle voorwerpen laat ik thuis! - Gevonden voorwerpen breng ik onmiddellijk naar de leerkracht met toezicht of mijn klastitularis. - Als ik, al dan niet opzettelijk, iets beschadig, dan moet ik mijn klastitularis verwittigen. Wanneer er sprake is van kwaad opzet, dienen mijn ouders de rekening van de uitgevoerde herstelling te betalen. - Schade, die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de ouders vergoed. - De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. - Elektronische toestellen, zak -of knipmessen, gsm-toestellen, lederen voetballen of gevaarlijke voorwerpen brengen we NIET mee naar school, omdat dit voor mijn medeleerlingen hinderlijk of gevaarlijk kan zijn . - Vuurwerk is eveneens verboden. Voor de klaslokalen, de speelplaats, de toiletten - In de klas en op de speelplaats houden wij alles netjes. Er zijn voldoende vuilnisbakken. - Wij houden de toiletten in orde en proper.

-

Tijdens de speeltijd en de middagpauze mag ik de speelplaats niet verlaten!

24 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


-

Bij het eerste belsignaal houd ik op met spelen en ga ik naar de klasrij. Rustig en in stilte ga ik onder begeleiding van de leerkracht naar het klaslokaal. Bij regenweer speel ik onder de overdekte speelplaats (ieder balspel is dan verboden). Jassen, mutsen, ... hangen netjes aan de kapstok, het dichtst bij de klas. Tijdens de maaltijd in de eetzaal, eet ik op een rustige manier. De lokalen zijn enkel toegankelijk in aanwezigheid van de leerkracht of met uitdrukkelijke toelating van de klastitularis of de directeur.

3.25 KORT... MAAR OOK BELANGRIJK • Verloren voorwerpen Nogal wat leerlingen springen helaas slordig om met kleding. Zelden wordt gevraagd naar een verloren pull of jas. Gevonden voorwerpen worden op het secretariaat bewaard. Daarom: breng op alle kledingstukken (zeker jassen) de naam of een ander merkteken aan zodat ze altijd kunnen worden terugbezorgd. • Snoep? o WIJ SNOEPEN NIET IN ONZE SCHOOL! o Wees verstandig, eet als tussendoortje een appel of een ander stuk fruit, een droog koekje, een boterhammetje... en spaar je gezondheid. o Wij kiezen voor het project Tutti Frutti waarbij de kinderen een stukje fruit per week via de school krijgen . o Meegebracht snoep wordt afgenomen. o Frisdranken worden niet toegelaten. o Bij schooluitstappen of schoolreizen gelden steeds dezelfde regels. o Bij verjaardagen mag er in de school getrakteerd worden met gezonde dingen, niet met snoep, ook niet met taart, een alternatief kan zijn: fruit, droge koek, cake, wafel, een boekje voor de klas, …

4. ENGAGEMENTSVERKLARING 25 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van kinderen. Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen meemaken op school, positief staan t.o.v. school en schoolwerk, voor een rustige omgeving zorgen waarin hun kind huistaken kan maken, ervoor zorgen dat hun kinderen tijdig aanwezig zijn op school… Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt in alle Nederlandstalige scholen een engagementsverklaring ingevoerd. Dit is een geheel van wederzijdse afspraken tussen school en ouders. De doelstelling ervan is de ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren te vergroten zodat de leerkansen van de kinderen vergroten. 4.1 ENGAGEMENT I.V.M. HET 0UDERCONTACT Ouders engageren zich om aanwezig te zijn op oudercontacten of contact te hebben met de leerkrachten op een andere manier (afspraken op andere momenten, huisbezoeken…) -> zie ook 3.17 oudercontacten -> zie ook 2.4 schoolagenda/heen- en weerboekje 4.2 ENGAGEMENT INZAKE VOLDOENDE AANWEZIGHEID Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen ’s ochtends en ’s middags op tijd naar school te brengen, hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school te laten gaan, de school te steunen in de aanpak van het spijbelen. -> zie ook 2.3 afwezigheden en te laat komen -> zie ook 3.10 schooluren -> zie ook bijlage 1 afwezigheden -> zie ook bijlage 5 vakanties en vrije dagen Link aanwezigheid <-> schooltoelage Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen van de schooltoelagen is ‘aanwezigheid’. - kleuters moeten een minimumaantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. - leerlingen uit het lager onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn 4.3 ENGAGEMENT I.V.M. DEELNEMEN AAN ALLE VORMEN VAN INDIVIDUELE BEGELEIDING Ouders worden ingelicht over het beleid van de school bij leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. Ouders engageren zich om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school. 4.4 EEN POSITIEF ENGAGEMENT TEN OPZICHTE VAN DE ONDERWIJSTAAL VAN DE SCHOOL Dit engagement houdt in dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren. Het is ook goed voor kinderen die anderstalig zijn, om ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal.

5. TOT SLOT... 26 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Het scheppen van gunstige voorwaarden heeft een grote invloed op het leven van de kinderen. U, als ouder, kan ons hierin helpen door: • Belangstelling te tonen voor de school en de taken van uw kind. • Tijd te maken voor een gesprek, een spel, een luistermoment. • Contact te houden met de leerkracht en de directeur. • Te zorgen dat uw kind goed uitgerust op school komt. Laat a.u.b. uw kind op tijd gaan slapen. • Achter de regelingen te staan die de school voor de goede gang van zaken noodzakelijk vindt. Aan onze kleuters en leerlingen wensen wij een prettig schooljaar! Deze brochure wil het wel en wee, het leven in en rond de school een beetje in kaart brengen. Wij hopen dan ook dat jullie door deze brochure onze school beter hebt leren kennen. Beste dank Het schoolteam

BIJLAGE 1: AFWEZIGHEDEN

Beste ouder

27 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes jaar wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in onze school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1 ZIEKTE 1.1 Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 1.2 Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek,dan is altijd een medisch attest vereist. Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een raadpleging (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 1.3 Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot meerdere afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) kan na samenspraak tussen de directeur en het CLB één medisch attest, die het ziektebeeld bevestigt, volstaan. 1.4 De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Een medisch attest wordt twijfelachtig beschouwd als: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft 'dixit de patiënt'; - het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden... 2 VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 2.1 Het bijwonen van een begrafenis- of een huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloedverwant- of aanverwant van uw kind (enkel de dag van de begrafenis/van het huwelijk). 2.2 Het bijwonen van een familieraad. 2.3 De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijv. wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank). 2.4 Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming, (bijv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

2.5

Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht bijv. staking, overstroming,...

28 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


2.6

Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking; de katholieke, islamitische, joodse, orthodoxe en protestantse godsdienst. De katholieke feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islamitische godsdienst gaat het om; het Suikerfeest (één dag) en het Offerfeest (één dag).

Voor elke afwezigheid, vermeld in punt 2.1 tot en met 2.5 - bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document en voor elke afwezigheid, vermeld in punt 2.6 bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een door u geschreven verantwoording. 3 AFWEZIGHEDEN MITS TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR Enkel mits toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in de volgende omstandigheden; 3.1 Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloedverwant- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenisplechtigheid ( deze is vervat in 2.1) maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden ( een rouwperiode) of uw kind toe te laten een begrafenisplechtigheid in het buitenland bij te wonen. 3.2 Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap en/of competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen afwezig zijn , hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid, over het schooljaar. 3.3 Afwezigheden voor persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar, al dan niet gespreid. 3.4 Afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week ( verplaatsing inbegrepen ),mits het vooraf indienen van een dossier door de directie .Het dossier bestaat uit : a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt ; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen .Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan , hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht . 3.5 Afwezigheden wegens deelname aan een time-out project Ook voor de hierboven vermelde omstandigheden - vermeld in punt 3.1 t. e. m. 3.3 - moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

OPGELET:

29 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

4. AFWEZIGHEDEN VAN TREKKENDE BEVOLKING, IN ZEER UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN Deze speciale reglementering is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten, woonwagenbewoners en artiesten. Meer info kan uw verkrijgen bij onze directeur. 5. ORGANISATIE VAN HET SCHOOLJAAR Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de Inrichtende Macht/schoolbestuur en de directie daarop geen afwijking kunnen toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of uw kind later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. 6. PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezigheid zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. De school zal samen met het CLB en in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan tien halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

BIJLAGE 2: INFORMATIE OVER DE BIJDRAGEN

30 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


INFORMATIE OVER DE BIJDRAGEN Het decreet basisonderwijs (2001) bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen mogen vragen voor de kosten die zij maken om hun kleuters/leerlingen de ontwikkelingsdoelen/eindtermen (=ODET) te laten halen/nastreven. Het decreet kostenbeheersing in ’t kort: • Officiële lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld Spelmateriaal (OD LO 2.6) Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) Toestellen (ET LO 1.9) Klimtoestellen (ET LO 1.14) Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) Boeken (OD NL 3.4) Kinderliteratuur (OD MV 3.5) Kinderromans (ET NL 3.5) Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) Passer (ET WIS 3.5) Globe (ET WO 6.2) Atlas (ET WO 6.11) Kompas (ET WO 6.3) Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8) Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5) Infobronnen (OD NL 3.4) Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3) Muziekinstrumenten (ET MV 2.2) Materialen uit de volgende Schrijfgerief categorieën worden verondersteld in Tekengerief voldoende mate aanwezig te zijn en Knutselmateriaal staan in functie van het nastreven Constructiemateriaal en/of bereiken van ODET voor Planningsmateriaal gewoon en buitengewoon onderwijs. Leer- en ontwikkelingsmaterialen Een school beslist op basis van haar Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, pedagogisch project welke materialen fotokopieën, software... zij wenst te gebruiken. Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal Multimediamateriaal Meetmateriaal Andere (Bijlage 1 bij persbericht Frank Vandenbroucke van 11 mei 2007 / ODET= ontwikkelingsdoelen en eindtermen ) Volgende materialen worden vermeld in ODET voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school. De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.

31 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Extra materialen kosteloos ter beschikking specifiek voor onze school: tijdschrift Averbode (Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland) voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar omdat ervan gebruik wordt gemaakt tijdens de lessen, kopies • Kosten die aan ouders doorgerekend worden voor aangeboden diensten, zoals maaltijden, drankjes en toezicht, moeten steeds in verhouding staan tot de geleverde prestaties  specifiek voor onze school: zie onderstaand overzicht schoolkosten  ter info: onze school rekent geen kosten aan voor toezicht, huiswerkbegeleiding 5de en 6de leerjaar, zwemmen 6de leerjaar • Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de ontwikkelingsdoelen/eindtermen en worden daarom niet vermeld op de lijst. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken scholen vanaf 2008-2009 met een dubbele maximumfactuur.  De scherpe maximumfactuur omvat alle activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift). De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 20 euro en voor een kind van de lagere school 60 euro. Zo blijven de kosten voor alle ouders beperkt.  De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, plattelandsklas, …. De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen komen heel weinig voor) en voor een kind uit de lagere school 360 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. 

In onderstaand schema vinden jullie een overzicht van de schoolkosten. Deze prijzen zijn geraamd en zijn dus onder voorbehoud. Aangerekende kosten (richtbedragen) Geldelijke bijdragen Vrijblijvend aanbod Scherpe maximumfactuur • Zwemmen: kleuter en lager onderwijs • Soep per week (4 middagen): € 1,60 de (6 leerjaar gratis): € 2,25 per beurt • Bus (per twee weken): prijs jaarlijks aanpasbaar en wordt meegedeeld in een (busvervoer en zwemmen), zijnde ongeveer € 32/leerjaar afzonderlijke ouderbrief. • Zwemmen kleuters: € 2,25 per beurt o lager onderwijs: € 6,20 • Extra-murosuitstappen (duur max. één o kleuteronderwijs: € 5 dag): max. € 20 o vanaf 01.10.09: 7 euro voor kleuter en o Theater + € 10/leerjaar lager onderwijs o Uitstappen in het kader van de thema’s • Geloofstijdschriften o Schoolreis + € 16/leerjaar • Vakantieboeken o Sportactiviteiten: 1ste t.e.m. 4de lj.: • Leesboekjes de de + € 6 / 5 lj.: + € 9 / 6 lj.: + € 19 • Klasfoto’s • Project Tutti Frutti (1 stuk fruit elke • Verkeersveilig materiaal woensdag, gedurende 30 weken): 2 euro • Nieuwjaarsbrieven • Alle tijdschriften/materialen die via een folder/ouderbrief aangeboden worden

32 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Aangerekende kosten Geldelijke bijdragen • Minder scherpe maximumfactuur • zeeklassen 5de en 6de lj. (tweejaarlijks, tijdens de even jaren, € + 180) • 2-daagse 3de en 4de lj. (tweejaarlijks, tijdens de oneven jaren € + 18) Geldelijke bijdragen (éénmalige kost, uitzondering op scherpe en minder scherpe maximumfactuur) Turnkledij lager onderwijs: -T-shirt en short: 20 euro - badmuts: 2,50 euro

In de loop van het eerste trimester en/of tweede trimester en derde trimester van het schooljaar ontvangen kleuters en leerlingen een factuur van de gemaakte kosten. De facturen mogen betaald worden via rekeningnummer: 088-2440143-06 op naam van VZW KBOSG te Genk met de vermelding van de gestructureerde mededeling. Als de betaling niet via een overschrijving kan, mag er contant betaald worden op het secretariaat.

BIJLAGE 3: CONTACTGEGEVENS LOKAAL OVERLEGPLATFORM

Contactpersoon LOP (Lokaal Overlegplatform): Mevr. Lies Zaenen, gsm 0499 59 43 65, email: lies.zaenen@ond.vlaanderen.be

33 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


BIJLAGE 4: SAMENSTELLING PERSONEELSTEAM

PERSONEELSTEAM SCHOOLJAAR 2009-2010 Kleuteronderwijs: 1ste kleuterklas (2,6-jarigen/ Dribbeltjes): 1ste kleuterklas (3-jarigen/Nijntjes): 2de kleuterklas (4-jarigen/Visjes): 2de kleuterklas (4-jarigen/Muisjes): 3de kleuterklas (5-jarigen/Olifantjes): 3de kleuterklas (5-jarigen/Leeuwtjes): Kinderverzorgster: Zorg/GOK-leerkracht: Zorg/Bewegingsopvoeding:

Juf Monique Vandeweyer Juf Ilse Vandormael Juf Hilde Aerts, vervangster; Katrien Billen Juf Ria Gregoor Juf Linda Philippaerts Juf Liesbet Hertogs, vervangster; Melissa Claessens Mevrouw Nihal Turan Juf Monique Weckx Meester Luc Bagusat

Lager onderwijs: 1ste leerjaar Eendjes: 1ste leerjaar Beertjes: 2de leerjaar Poesjes: 2de leerjaar Uiltjes: 3de leerjaar Paardjes: 4de leerjaar Tijgertjes: 5de leerjaar Giraffen: 6de leerjaar Leeuwen:

Juf Hilde Bijnens Juf Hilde Claes Juf Lut Lenaerts Meester Guido Gijsenbergs Juf Rita Philippaerts en Juf Im Braeken Juf Hilde Daniëls Juf Tamara Abeck, vervanger; Pieter-Jan Bollen Juf Nadine Ramaekers

Ondersteuning 1ste leerjaar:

Meester Guido Vandebrouck

ICT-coördinator:

Meester Johan Swennen

Leermeester Lichamelijke opvoeding:

Juf Mieke Sijbers

Leermeester Islamitische godsdienst:

Juf Gülnur Aldemir Juf Hüsne Içen

Zorgcoördinator KO + LO: GOK-leerkracht:

Juf Ann Rumers, vervangster: Karolien Gielen Juf Evelyne De Zutter

Algemeen: Preventieadviseur

De Heer Luc Bagusat

Administratieve medewerkster:

Mevrouw Els Gubbelmans

Directie:

Mevrouw Hilde Sijbers

Onderhoudsfirma:

Firma Hectas

34 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


BIJLAGE 5: SAMENWERKING MET HET VCLB

SAMENWERKING MET HET VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Genk Zevenbonderstraat 80 3600 Genk tel. 089/56 93 20 fax 089/56 93 21 genk@clb-net.be De school stelt samen met het CLB een beleidscontract op. Daarin maken school en CLB afspraken over ieders rol in de begeleiding van de leerlingen. Dat contract werd besproken met de schoolraad. Alles draait rond de leerling De leerling kan rechtstreeks of via zijn ouders of leerkrachten bij het VCLB terecht met vragen over zijn: − emotioneel en sociaal welbevinden; − lichamelijke ontwikkeling en gezondheid; − leren en studeren; − schoolloopbaan: studie- en jobkeuze. Ook ouders en leerkrachten zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van het kind. Vooral vraaggestuurd In de maatschappij ervaren we een sterke emancipatie in de hulpverlening. Ouders, jongeren en leraars geven dus de toon aan. Zij bepalen naar wie en met welke vraag ze gaan om uitleg, hulp of ondersteuning. Zij willen ernstig genomen worden. Zij willen dat de hulpverlener grondig naar hen luistert. Zij wensen een hulpverlener die elke volgende stap met hen overlegt. De CLB’s zijn afgestemd op die evolutie. Ze geven geen ongevraagde adviezen. Samen met de cliënt gaan ze op zoek naar een haalbare oplossing voor zijn vraag. Diezelfde evolutie zien we ook op school. Leerlingenbegeleiding is een zaak van leraars, directies en opvoeders, in overleg met ouders en CLB. Maar ook preventie CLB’s pakken niet alleen problemen aan, zij proberen ze ook te voorkomen. Problemen als pesten op school, ongewenste zwangerschap, druggebruik kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. Het CLB biedt hierbij ondersteuning aan de school. Begeleiding op vraag, maar ook verplichte begeleiding

35 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Voor een CLB-begeleiding is altijd een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders (indien de leerling jonger is dan 12) of van de leerling zelf indien hij ouder is dan 12 jaar. De begeleiding door een CLB is in drie gevallen verplicht: ste  medische onderzoeken (1 en 2de kleuterklas, 1ste, 3de en 5de leerjaar basisonderwijs, ste de 1 en 3 jaar secundair onderwijs, in het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen onderzocht in het kalenderjaar dat ze 4, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar worden),  maatregelen bij besmettelijke ziekten en  tussenkomsten bij spijbelgedrag kunnen noch door de ouders, noch door de leerling geweigerd worden. Bij het medisch onderzoek is wel verzet mogelijk tegen een arts of een centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek zelf moet echter wel uitgevoerd worden. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB waarmee de school samenwerkt, moeten ouders of leerlingen (op eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op met de directeur van een CLB. Ook de school kan daarover informatie verstrekken. Een serieuze wetenschappelijke basis Op het CLB komt een waaier aan problemen toe: een diagnose voor dyslexie, een vraag om opvoedingsondersteuning, mijn kind heeft... ADHD, lees- en rekenproblemen, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, zelfmoordgedachten, wordt gepest, spijbelt, krast zich, heeft geen motivatie, enz.... Allemaal vragen die een grote deskundigheid van de hulpverlener eisen. Een leerprobleem wordt dikwijls een opvoedingsprobleem, dyslexie heeft onderwijskundige, medische en opvoedkundige aspecten enz. Op dergelijke vragen moet een doordacht en wetenschappelijk verantwoord antwoord volgen. Een sterke troef in het CLB is het teamoverleg op maandagnamiddag, waar arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog en maatschappelijk werker ideeën uitwisselen. Op sommige vragen krijgt men meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werkt men dan naar een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Hulp voor wie die hulp het meest nodig heeft In de huidige maatschappij heeft men in de hulpverlening vooral aandacht voor mensen die beperkt zijn in hun kansen. Denk maar aan het solidariteitsprincipe in de sociale zekerheid, het gelijke onderwijskansenbeleid, enz … Dat geldt ook voor de CLB’s. De wetgever wil dat de CLB’s prioritair aandacht hebben voor groepen die in hun kansen mogelijk bedreigd zijn: leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, deeltijds onderwijs, beroepssecundair onderwijs, laaggeschoolde milieus, allochtonen …

De tussenkomsten van het CLB zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven.

36 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


Het CLB-team dat de school begeleidt: Mevrouw Annick Van Hoof Mevrouw Petra Globokar Mevrouw Lut Lenaerts Mevrouw Ine Hoeven

arts paramedisch werkster psycho- pedagogisch werkster maatschappelijk werkster

Mevrouw Ine Hoeven is de contactpersoon voor onze school en coördineert de CLBteamwerkzaamheden. Haar aanwezigheid op school vindt u terug op de activiteitenplanning van de school. Telefoonnummer van het centrum : 089/ 56 93 20

Openingsuren van het centrum We zijn er voor u:     

op maandag van 8.30 uur tot 12.00 uur op de andere werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur in de herfst- en de krokusvakantie twee dagen tijdens de kerstvakantie (worden in de pers aangekondigd) in de zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus

U kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch raadzaam vooraf een afspraak te maken op het telefoonnummer 089/ 56 93 20. Belangrijk voor leerling en ouders om te weten 1

Het CLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9). 

2

De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken en de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. AI de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat de leerling in de nieuwe school wordt ingeschreven en dus via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop u dit leest.) Die bedenktijd van 10 dagen betekent dat gegevens over nieuwe leerlingen soms met grote vertraging in het nieuwe CLB toekomen. Daarom vraagt VCLB regio Genk het formulier ‘toestemming tot overmaken van gegevens’ in te vullen bij de inschrijving in een nieuwe school. Daarmee kunnen ouders en leerlingen zelf beslissen het dossier sneller te laten overgaan door af te zien van de bedenktijd van 10 dagen.

Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.

37 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


3

Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.

4

De ouders en de leerlingen hebben principieel het recht om de gegevens uit het multidisciplinair CLB-dossier te kennen. Is de leerling meerderjarig, dan vervalt het recht van de ouders. Indien de betrokkenen van dit recht gebruik willen maken, gebeurt dit altijd via een gesprek met het begeleidende CLB-team, zodat de informatie van het dossier geduid kan worden.

5

Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.

6

De dossiers worden bewaard op VCLB regio Genk, Zevenbonderstraat 80, 3600 Genk. Ze worden beheerd door Paul Jamart.

Bericht CLB Als een leerling lijdt aan een ernstige besmettelijke ziekte waarvoor een aangifte verplicht is (vb. hersenvliesontsteking) dienen de ouders de directie op de hoogte te brengen. De schoolarts neemt dan de nodige maatregelingen zoals voorgeschreven door de gezondheidsinspectie.

38 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009


BIJLAGE 6: VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2009-2010

Eerste trimester Maandag 2009-05-10: Woensdag 2009-10-14: Van zaterdag 2009-10-31 tot en met zondag 2009-11-08: Woensdag 2009-11-11:

facultatieve verlofdag leerdag scholengemeenschap Herfstvakantie Wapenstilstand

Tweede trimester Van zaterdag 2009-12-19 tot en met zondag 2010-01-03: Woensdag 2010-03-02: Van zaterdag 2010-02-13 tot en met zondag 2010-02-21: Maandag 2010-03-08:

Kerstvakantie pedagogische studiedag Krokusvakantie facultatieve verlofdag

Derde trimester Van zaterdag 2010-04-03 tot en met zondag 2010-04-18: Woensdag 2010-04-28: Donderdag 2010-05-13: Vrijdag 2010-05-14: Maandag 2010-05-24:

Paasvakantie pedagogische studiedag O.L.H.- Hemelvaart Brugdag Pinkstermaandag

39 Schoolreglement Vrije Basisschool Mickey Mouse-De Sleutel 1 september 2009

Schoolbrochure  
Schoolbrochure  

Schoolbrochure van MICKEY MOUSE - DE SLEUTEL

Advertisement