Page 1

MAS VRŠATEC SPRAVODAJ

VRŠATEC

01/2013

str.

str.

str.

str.

str.

str.

2 3

4

str.

5

6 7

8

str.

10

str.

11

str.

12 str.

14 str.

16


Aktuality S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3

Návrhy na minirekonštrukcie

odpadov nielen pre ZŠ

Úprava a revitalizácia hradu Vršatec Študentská a absolventská prax v MAS Vršatec

2


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3

Stefanos Loukopoulos a Maura Walsh


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3

Na návšteve v syrárni Giolito

Na návšteve u producenta lieskovcových orechov


G 1 4 2

3 10

9

8


GEOCACHING 5

6 Pravidlรก hry:

7

-


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3

S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3

Primátor Ing. Štefan Daško


Ilavská väznica - ©Adam Drga


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3


S p r a v o d a j M A S Vr š a t e c 1 / 2 0 1 3

Dozorná rada

Zasadnutie Monitorovacieho výboru Spravodaj MAS Vršatec číslo 1 – rok 2013. Dátum a ročník vydávania: apríl 2013, 2. ročník. Tento informačný materiál vydáva Miestna akčná skupina Vršatec, sídlo Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42025303, tel. č. : +421 (0) 32 64 01 072, www.masvrsatec.sk, e-mail: masvrsatec@masvrsatec.sk v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Vršatec z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pod evidenčným číslom Ministerstva kultúry: EV 4488/11. Prípravné a redakčné práce: Petra Šupáková, Ing. Ľuboslava Sokolová, Ing. Ivona Bednáriková. Periodicita vydávania: štyrikrát ročne. Cena: zadarmo. Grafické práce: Red Sparrow Design, Trenčín. Tlač: Alfa print, Martin. Text neprešiel jazykovou úpravou. ISSN 1338-8894.

Spravodaj MAS Vršatec 01/2013  

Jarný spravodaj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you