Page 1

1

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


2

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


3

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

ឆន ំ ២០០៨ មួយឆនក ំ នលងផុតេទៀតេហយ។

ែខរងឆនេំ នះ

ខញុំបនយក

រូបថតរបស់ខុ ំញ េទដក់ ដក់តង ំ កនុងពិធីពិពរ័ ណ៍រូបថតមួ មួយ េឈមះ

ថ “េទសភពរសុកែខមរ” ែដលេគដក់តង ំ រូបថតេទសភព េទសភពរគប់ រដូវកល។

មនរូរូបថតជេរចនែដលថតេដយអន អនកថតរូបែខមរ

និងបរេទស។ របស់ខ ខញុ ំញគឺរប ូ េទសភពែខរង មនដូចជែខល ជ ងរបឹង េហះតមខយល់ ែតរតូ រតូវេគចងជប់ែខសគមនេសរភព... ... រូបវល ី

ែរសពណ៌មស ែដល ែដលេដមរសូវទំងឡយរតូវខយល់បក់ បក់េបក ឲយ

បក់កដួលរបគួរឲយអណ អណិ ត ត... រូបេដមគមួយេដម ខំរតដរដុះ

េសងៀមធមឹងែកបរមត់ររបឡយ បឡយ រស់ េនកំរពឯក... គសុ ឺសុទធសឹងែត ជេទសភពកមសត់ កមសត់ៗ។ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


4

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

អរមមណ៍ខញុំកុ នងេពលេនះ េមល  េឃញពិភពេលកែសនេរកៀម

រកំណស់។ កមសត់ៗ

េបះដូងសវិតរសេពនបណ ដ លឲយខញុំថតរូបភព

ឯដួងចិតតេសលករញមជំរញ ុ ឲយខញុំកត់អតថនយ ័ រូបភព

េដយសមដអ ី ពមងគល។

េវលេនះខញុំគរួ ែតរករយ ី

គួរែតមន

េមទកភពចំេពះខលួនឯង ប៉ែុ នតខុ ំែញ បរជយល់ថ ជីវតខញ ិ ុ ំែសន

ឯក

គមនអនកណរ ំែលកកតីសបបយរករយេនះជមួ យខញុំ ី

េឡយ។ មនុសសឯកមនក់ែដលកំពុងែតេសចសបបយមនក់ឯង

វមន ិ ែមនជេរឿងសបបយេទ ែតគឺជេរឿងដ៏កមសត់បំផុត។

ែមន! មនមនុសសជេរចនចូលមកេមល  រូបថតរបស់ខុ ំញ សូ មប ី

ែតេលកប៉អនកម៉ក់ខុ ំក ញ អ ៏ េញជ  ញមក កញញ បអូនធម៌ខុ ំក ញ ម ៏ ក... េត េហតុអីវកខ ៏ ុ ំម ញ ន យពួកេគេទ? ិ អចែចករ ំែលកកតីរករយេនះជមួ ី -វ៉ក់េអុ! កំពុងែតគិតសអីហនឹង?

កញញ របែហលជយល់ថ ខញុំកំពុងែតភលក ឹ សមរតីមន ិ ដឹងថ

នងេដរមករកខញុំេហយ បនជខំពញញក់ខុ ំយ ញ ៉ ងេនះ។ តមពិត

ខញុំេឃញនងេដរមករកខញុំចបស់ែចស និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

រគន់ែតខញុំមន ិ បនចប់


5

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

អរមមណ៍េមល  េទនង។ េអ... េទបែតេមល  េឃញចបស់ែមនេត

ថ កញញ ៃថងេនះតុបែតងខលួនសអតខុសពីធមមត ដូចចង់មក បងអួតឲយខញុំលង់េសនហ៍េលនងអុីចឹង។

េគថមនុសសរសីមន

លអគន់និងលអេឆត ឯ កញញ េនះ គឺចូលជំពូកមនុសសរសីលអគន់ េហយ េរពះជួបគនដំបង ូ ខញុំេមល  មន ិ ដឹងថ នងសអតរតង់ណ

េទ ែតលុ ះេមល  មួយឆន ំ ពីរឆន ំ ៃថងេនះេទបដឹងចបស់ថ នងពិត ជរសីសអតមនក់ែមន។

-បងកំពុងគិតសអីហនឹង? រចែណនប៉ម៉ក់រសលញ់ គនេទដឹង? សួ រមតងមន ិ េឆលយ ក៏សួរមតងេទៀត។ ែភនកនងសមលង ឹ មុខខញុំគមន

របិច។ េនជិតនងមតងៗ ខញុដ ំ ូចជចង់ែតរត់េចញ េរពះឥឡូវ

នងេចះែតពយយមេធវខួ លនសនិទធសនលនឹងខញុំ សងស័យថ

រហូតេធវឱយខញុំ

នងកំពុងែតតមរសលញ់ ខុ ំញេហយ។

េសទរ េឆលយេទនងវញ៖ ិ

-េម៉ចក៏កញញដឹងចិតតខុ ំេញ មលះ៉ ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ខញុញ ំ ញឹម


6

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

-រល់ៃថងខុ ំច ញ ប់អរមមណ៍បងប៉ណ ុ ណ បងមន ៊ េមល ិ ដឹងេទៃអហ? 

ចុះ! បងេធវមខ ុ ដូចមននរណសលប់អីច ុ ឹង។ េតបងេកតទុកខេរឿង

អី? េរឿងេសនហអហ? បងឯងេនះដូចខញុំថតំងពីឆនម ំ ន ុ មន ិ ខុស គឺ មន ិ ែដលេពញចិតតនឹងអវី ែដលខលួនឯងកំពុងែតមនេទ... ខញុំេនះ

យកចិតតទុកដក់េលបងជងេគបំផុតេហយ ដង ឹ េទ? េមល  ែន៎ក ខញុំដឹងថបងចូលចិតតអនេរឿងកំែបលង

ក៏េទទិញេសៀវេភេរឿង

កំែបលងមកឲយបង។ េណ៎ះ យកេទអនេទ ែរកងមុខរកវ ិ ី ញ! ខញុំទទួលេសៀវេភេរឿងកំែបលងេនះពីៃដនង៖ -អរគុណេរចន!

-បងដឹងេទ? េពលខញុំេទទិញេសៀវេភេរឿងកំែបលងេនះ ខញុំបន

ជួបេរឿងកំែបលងពិតរបកដមួយ គួរឲយចង់េសចែមនែទន។ កល េណះខញុំទិញេរឿងកំែបលងបនេហយ ក៏មករកេមល  េរឿងរបេលម

េលក រសប់ែតរបទះេកមងរបុសមនក់អយុរបែហលជ ១៤-១៥ ឆន ំ

កំពុងែតកន់េរឿងរបេលមេលកមួយកបល

ែដលមន

សរេសរអកសរេលរកបថ “ហមអយុេរកម១៨ឆនអ ំ ន”។ ខញុក ំ ៏ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


7

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

សួ រវថ «េអ! អូនឯងអយុមន ំ ង េម៉ចក៏ទិញ ិ ទន់រគប់១៨ឆនផ

េសៀវេភេនះ?» បងដឹងថវេឆលយយ៉ងេម៉ចេទ? ...វេឆលយថ

«ខញុំទិញយកេទទុកមន ិ បនេអហះ? ទុកដល់អយុ១៨ឆន ំ ចំអន

េទ!»

េរពះខញុំេនេសងៀម អត់រពមេសច នងក៏សួរ៖ -េម៉ច? បងរកកែនលងេសចមន ិ េឃញអហ? ខញុំកេ៏ សចទំងបងខំចិតតដក់នង។ តមពិតខញុំេសចមន ិ េចញេទ

េហយែថមទំងចង់ែរសកយំឲយឮេទៀតផង

េរពះអនកែដលយក

ចិតតទុកដក់ ចង់ឲយខញុំេសចសបបយ មន ិ ែមនជមនុសសែដលខញុំ

រសលញ់ ។ ដង ឹ េទ? ថេពលេនះខញុំនឹកមនុសសមនក់េសទរែតឆកួត េទេហយ។

រគេនះ កញញ បតូរពីសំេឡងខលង ំ ៗ កលយជសំ េឡងដ៏សងប់

បនលឺមករកខញុំថ៖

-េមល  េទបង គមនេរឿងអវីឲយសបបយចិតតេកតេទ។ សថនភព

បងយ៉ងេនះ គួរែតរពមមករស់េនជមួយេលកប៉អនកម៉ក់វញ ិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


8

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

េទ។ កុរំ ស់េនមនក់ឯងេទៀត។ ខញុំមន ិ ចង់ដឹងថ បងេកតទុកខ

េរពះេរឿងសអីេទ ែតខញុំចង់ឲយបងដឹងថ ខញុន ំ ឹងពយយមេធវឲយបង

បនសបបយចិតតវញ... េទះេដយវធ ិ ិ ីណក៏េដយ... បងដឹង

េទ?

េពលេឃញបងេធវឫកពែបបេនះ

ខញុំឈច ុ៉ ណ ? ឺ ប់បណ

...េទះជបងមន ិ ខវល់នឹងខញុំ ក៏បងគួរែតគិតពីេលកប៉អនកម៉ក់ របស់បងផង។

ខញុំមន ិ េឆលយតបនឹងនងេទ រគន់ែតសមលង ឹ តមសមតរី បស់នង

េមល  េទេលកប៉អនកម៉ក់។ េយងលអរបេសរណស់។

េលកប៉េទៀតេទ

ឥឡូវេនះទំនក់ទំនងរបស់ពក ួ

ខញុំមន ិ ែដលេឈលះរបែកកជមួយ

េរពះគំនុំគុំកន ួ ទំងអំបលម៉នរវងខញុំនិង

គត់ រតូវបនរលយេទតមេរគះថនក់មន ួ ិ សលប់ ែដលខញុំជប កលពីឆនម ំ ន ុ េនះបត់អស់េទេហយ។ ពិតណស់...

ជីវតមនុ សសមន ិ ិ ែមនរស់េនសរមប់ែតេរឿង

េសនហមួយមុខឯណ?

ភមងគល េម៉ចក៏ខុ ំម ញ ន  ិ េរជសេរសសុ

េផសងៗេនជុំវញខល ិ ឹ ួ នេនះផងេទ? គំនិតេចះែតគិត ដួងចិតរត តែត និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


9

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

សមុគសមញ។ នក ិ ក៏ ឹ មន ិ ដល់ េពលខញុំងកមុខមករក កញញ វញ េឃញនងសរមក់ទឹកែភនកដក់ខុ ំ៖ ញ

-ខញុំដឹងថ បងចត់ទុករូបខញុំរតឹមែតជបអូនរសីបេុ៉ ណ ណ ះ... ែត

ខញុំ... រតូវែតរបប់បងថ... ខញុរំ សលញ់ បង...

េពលពកយេនះចប់ កញញរត់េចញពីមខ ុ ខញុំបត់ ទុកឲយខញុំេន

ឈររទឹង

េដយចិតតនឹកអណិតនងផង

អរមមណ៍ខលួនឯងផង។

េដះរសយយ៉ងេនះឬ? មេនសេញច តនខលួនឯង។

រចបូករចបល់នង ឹ

េរឿងរ៉ វេនេលេលកេនះសុ ទធែតពិបក មនុសសមនក់ៗរងទុកខេដយសរែត

កញញរសលញ់ ខុ ញំ

ែតខញុំរសលញ់

របភ ឯរបភ មន វ រ៏ ពហមលិខិតមន ិ រសលញ់ ខុ ញំ... េហតុអីក ិ រពម ចរឲយមនុសសរគប់គន រសលញ់ ែតអនកណែដលរសលញ់ ខួ លន េទ?

កញញមន ិ ែមនអន់ឯណ?

េហតុអីន វ ងរតូវមកខូចចិតត

េរពះែតរសលញ់ ខុ ញំ? របភមនលអេលសកញញ មួយេមឃមួយ ដីឯណ

េម៉ចក៏ខុ ំម ញ ន ិ អចបំេភលចនង

មករសលញ់ កញញ

ជំនស ួ វញ? ប៉ែុ នតេសនហគឺចិតតជអនកបញជ មន ិ ិ ែមនបញញជអនក

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


10

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

បញជេទ។ េនកនុងភពែផនដីេនះមន ិ ខវះេទរសីលអ ប៉ែុ នតមនុសស រសីែដលខញុំរសលញ់ គឺមនែតមនក់បេុ៉ ណ ណ ះ។

ទំពរ័ ជីវតរបស់ ខុ ំន ញ ៃថងេនះ គឺហក់កំពុងឈនេទរកជំងឺធលក់ ិ

ទឹកចិតតេហយ

េរពះកមលង ំ ចិតតកុ ងកររស់ ន េនរបស់ខុ ំញដូចជ

រលយសូ នយគួរឲយខលច។ េហតុេនះនេពលរេសៀល ខញុក ំ ប ៏ នេទ

ផទះរបស់មត ន របឹកស។ គត់េឈមះ សនៃដ ិ តភកតិមនក់ េដមបមនគ ី

មនអយុេរចនជងខញុំ គឺជមនុសសែដលខញុំែតងែតេគរព។ ខញុំ

បនសស័ពទេរឿងរ៉ វកនុងចិតតរបប់គត់ រួចគត់កេ៏ ពលថ៖ -េបរសលញ់ មនុសសមនក់ពិតរបកដ

ថ េគរសលញ់ េយងវញ ិ ឬក៏អត់?

េហតុអីក វ ច ៏ ប ំ ច់ខវល់

ខញុំតបេទគត់វញ៖ ិ -រសលញ់ គឺរគន់ែតចង់ឱយេគបនសុ ខ ប៉ែុ នតខុ ំេញ នែតឈច ឺ ប់

រគប់េពលឮសំ េឡងរបស់នង។ រល់យប់ខុ ញំែតងេបកវទយ ិ ស ុ ដ ប់ សំ េឡងនង... ខញុំចង់ជប ួ នងណស់... េហយៃថងេនះខញុំចង់ឱយ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


11

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

នងេទចូលពិធីពិពរ័ ណ៍រូបថតរបស់ខុ ំ.ញ ..

លះបង់

ែមនេទ?

េសនហគឺជករ

ប៉ែុ នតេនេពលរសៃមេឃញនងសនិទធសនល

ជមួយអនកដៃទ េបះដូងខញុំកែ៏ រសករបប់ខុ ំញថ វចុកចប់ណស់ វទទួលមន ិ បនេទ...

-េតេនះឬគឺជេសនហរបស់បូ អនេនះ?

ចិតម ត នុសសបរសុ ិ ទធ

ណស់ េហតុអវីកក ៏ ីរត សលញ់ របស់មនុសសមន ិ បរសុ ិ ទធផងេទ? ឮគត់ថយ៉ងេនះ ខញុំកន ៏ ឹកេឃញេរឿងមួយ៖

-កលសគល់គនដំបង ូ របភធលប់សួរខញុំតមសំ បរុ តថ េហតុអីវ

ក៏ខុ ំច ញ ង់រប់អននងេមលះ៉ ? េបគមនរបេយជន៍កម ៏ នុសសមន ិ តស៊ូ

េធវអីវែដរ ែមនេទ?

-នងសួ រេនះគឺរតូវេហយ។

បអូនរតូវទទួលសគល់ថ

បអូន

រសលញ់ នង គឺបូ អនចង់បនរបេយជន៍ពីនង។ េនះមន ិ ែមន ជកតីរសលញ់ ដប ៏ រសុ ិ ទធេទ

រសលញ់ ពីនងវញបន។ ិ

េទបបអូនេនែតមន ិ អចទទួលកតី មនុសសពីរនក់េធវបណ ុ យដូចគន

េហតុអីវកប ៏ នបុណយខុសគន? េនះគឺេរពះមនុសសមនក់េធវបណ ុ យ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


12

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

េដយចិតតរជះថល

េគមន ិ យល់េសះ

ែតមនុសសមនក់េទៀតេធវបណ ុ យេដយតណ ហ ។ ថករេធវបណ ុ យេដយរបថនចង់បនបុណយ

តបសនង វែបរជមន េនះេហយ ិ ិ អចទទួលបនបុណយេទវញ។

គឺជដំេណរធមមជតិដប ៏ រសុ ិ ទធ។

បងសនៃដ ឈប់និយយ េដយចង់ឲយខញុំបេញច ញេយបល់ ែត

ខញុំរកនឹកនិយយសអីមន ិ េចញេសះ។ ទសសនៈរបស់គត់កំពុងែត បំផុសសំ ណួរឲយខញុំេឆលយថ

េតេសនហរបស់ខុ ំញេលរប ូ របភ

រគន់ែតជកររបថនេទ ែមនេទ? បងសនៃដ េពលបនត៖ -កតីរសលញ់ គឺជេរឿងលអណស់

គឺ

មន ិ ែមនជេរឿងរបច័ណឌ

រចែណនទល់ែតេសះ។ បអូនមន ិ គួរខវល់ថ មនុសសែដលបអូន

រសលញ់ េគរសលញ់ អនកណខលង ំ ជងបអូនេឡយ។ េហតុអវីក៏

បអូនចង់យកនង មកេធវជកមមសិទិធរបស់ខួ លន? េតេនេលេលក េនះមនអវីជរបស់េយងេទ

េបសូមបែតខល ី ួ នេយងក៏មន ិ ែមនជ

របស់េយងផង? ចុះទរមំមនុសសែដលេយងរសលញ់ េតអច

ជកមមសិទិធរបស់េយងេទរួចេទ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


13

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

សមតគ ី ត់សុទធែតរតឹមរតូវទំងអស់ ប៉ែុ នតវដូចជគមនឥទធិពល

េធវឲយជីវតមនុ សសមនសងឃមេសះ។ ខញុន ំ ិយយេទគត់ថ៖ ិ ឹ

-សមតរី បស់បងេនះ ខញុំកធ ៏ ល ប់គិត។ ែតវរតែតេធវ ឹ ឲយខញុំយល់ថ

ជីវតមនុ សសគមនន័យេសះ។ ិ

សូ មបែតកត ី ីសងឃមចុ ឹ ងេរកយក៏

គមនផង... េតមនុសសគួររស់េធវអីវេទ? -បអូនរតូវដឹងថ

គំនិតរតឹមរតូវគឺគំនិតណែដលផតល់នូវ

របេយជន៍។ គំនិតផតល់របេយជន៍គឺជគំនិតៃនកតីសងឃម ឹ ប៉ែុ នត

រល់កីតសងឃមទំ ងអស់ ក៏មន ឹ ិ គួរលុ បេចលេសចកដីពិតែដរ េត ែមនេទ?

គិតេទ

បញហេហយ

េទះជមនុសសពូែកគិតយ៉ងណក៏េដយ

េបជប ួ

ក៏េនែតរតូវករគំនិតរបស់មនុសសមនក់េទៀតែដរ។

ៃថងេនះេបខុ ំញមន ិ បននិយយជមួយនឹងបងសនៃដេទ ខញុរំ បែហល

កលយជឆកួតក៏ថបន។ គត់បនផតខ ំ ុ ំ ញម ន ុ េពលែបកគនថ៖

-កុំនឹកេគខលង ំ េពក េរពះេយងមន ិ អចបញជក់របប់អនកែដល

េយងនឹកេនះ ឲយយល់ពីទំហំនឹករបស់េយងបនេឡយ។ ឈប់ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


14

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

នឹកេគមន ន័យថឈប់រសលញ់ េគេទ ិ ែមនមនន័ ឈប់េធវបបខលួនឯងែត ែតប៉េុ ណ ណ ះ។

រពះចនទរះកន់ែតខពស់

គរឺ គន់ែត

ធតុអកស កសកន់ែតរតជក់ រតជក់...

រដូវ

រ ំេហយរុ ំេរសបទ ទីរកុងភនេំ ពញ ឲយឮែតសំ េឡងខយល់បក់ បក់ េរបៀប បននឹងទីរកុងមួយសថិតេនឯវលរេហស រេហសថន។

ខណៈេនះខញ ខណៈ ុំ

កំពុងជិះរថយនត េចញ េចញពីបស ុ៉ ិ៍តវទយ េទផទះវញ។ ខញុែំ តងេធវ ិ រតឡប់ ិ ុ នូវសកមមភពមួយេនះ េនះដែដលៗ

រហូតទទួលអរមមណ៍ថ

ជីវតមនុ សសគួរឲយធុ ធុញរទន់យ៉ងេនះឬ? ិ

េត

េពលចូ ចូលេទដល់កុ នងផទះ ម៉ក់េនអងគុយេមល  ទូរទសសន៍ ក៏

ែរសកេហខញុំ៖

-លីលី! កូនមកេណះេមល  ៍! ខញុំេេដ ដរេទអងគុយែកបរគត់៖ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


15

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

-ម៉ក់បត់ផតសយេហយេន? -ដូចជបត់េហយកូន។ ែនកូន... លងចមញ ិ េនះម៉ក់េមល 

ព័តម ៌ ន

េហយ  េឃញកមួយកតតិក

េនកនុងពិធីពិពរ័ ណ៍រូបថត

មួយ... េគឥឡូវេនះសគមដល់េហយ។ េតកូនធលប់បនជួបេគ េទ?

-អត់ែដលផងម៉ក់! -តមពិតេរឿងកូននិងកតតិក េទះជមន ិ បនជគូរសករ ក៏គរួ

ែតរប់អនគនែដរ។

ខញុំេនេសងៀមបនតិច េទបេឆលយ៖ -កូនក៏ធលប់គិតអុីចឹងែដរ

រគន់ែតពួកេយងមន ិ ែដលមន

ឱកសបនជួបគនេសះ។ ខញុច ំ ូលកនុងបនទបស ់ ិ នេហយម៉ក់! ខញុំេរៀបនឹងេរកក ម៉ក់កឃ ៏ ត់៖

-ឈប់សិនកូន! ៃថងមញ ិ ម៉ក់របស់កួ មយកតតិក គត់ទូរស័ពទមក

េលងម៉ក់។ ...ម៉ក់កន ៏ គ ំ ត់និយយពីកតតិក េហយសួ រគត់ថ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


16

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

េតគត់មនដណឹដ ងរបពនធឲយេគេហយឬេន? េរឿងឆនម ំ ន ុ មកនិយយ

េហយថកតដិក

គត់កេ៏ លកយក

របប់គត់ថ

េគ

រសលញ់ ែតកូនឯងមនក់េទ។ ដល់ម៉ក់សួរគត់ពីេកមងរសីសក់

រួញេនះ ថជអនកណ? េទបដឹងថ នងគឺជកូនរសីធម៌របស់ គត់...

សតប់ដល់រតឹមេនះ ខញុំហក់បនភញក់ពីសុបិន។ ខញុំែតងសុ បិន

េឃញកតតិក និងនរម ំ បម៉ក់ ី ន ក់េនះគឺជគូសងសរនឹងគន។ ខញុឱ

េដយចង់ទមទរករយល់ចិតតពីគត់៖

-ម៉ក់! កូននឹកេគណស់។ កូនខនេឃញេគមួយឆនេំ ហយ។

កនលងមកកូនែតងរបប់ខួ នឯងថ ល កូនសអបេ់ គ ទំងដឹងចបស់ថ កូនរសលញ់ េគជទីបំផុត...

-េនេលេលកេនះ គមនអវីអចរបណំងរបែជងនឹងេពលេវល

បនេទ។ ឥឡូវេនះេពលេវលពិតជអចេធវឲយកូនពិេសធចិតត

ខលួនឯងបនចបស់

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េហយក៏អចបករសយនូវករយល់រចឡំ


17

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

មួយេទៀតផង។ កូនរសីម៉ក់! េបកូនរសលញ់ កតតិក កូនក៏រតូវ េធវអីវេដមបកត ី ីរសលញ់ របស់កូនែដរ។

េពលេវលែតងផលស់បូ តរធតុអកស ផលស់បូ តររដូវកល ផលស់

បតូររបវតតិសរសត

ផលស់បូ តរទំងចិតតមនុសស

ប៉ែុ នតេសនហេសមះ

របែហលជេពលេវលផលស់បូ តរមន ិ បនេឡយ។ េគថចង់ឈះន

េសនហ

គឺរតូវេគចេវះពីេសនហ

ប៉ែុ នតេហតុអីវករ៏ តូវយកឈនះ

េសនហ? េទះបីជខញុំយកឈនះេសនហបនែមន ែតខញុំនឹងចញ់

ជីវតខល វី ខ ៏ ុ ំម ញ ន ិ ួ នឯង។ ឆកជីវតខល ិ ីណស់ េហតុអក ិ សូ វខវល់នឹង

ចប់យកសុ ភមងគល

ែដលរសត់កត់មខ ុ ខញុំេសះអុីចឹង?

រសលញ់ មនុសសមនក់រតូវផតល់ឱកសឲយេគ និងផតល់ឱកសឲយ ខលួនឯងផង។

គំនិតអតមនិយមរបស់ខុ ំញ

ែដលរបថនឲយេគ

រសលញ់ ខួ លនខលង ំ ជងខលួនរសលញ់ េគេនះ ែបរជេភលចគិតថ

ចិតតខួ នឯងរសលញ់ ល េគខលង ំ ប៉ណ ុ ណ េទវញ។ ិ

កតតិក! េតេពលេនះេលកេនទីណ? ជីវតពួ ិ កេយងដូចជ

េនែសនឆងយពីគនណស់។ េតេយងែលងមននិសស័យនឹងគន

េហយែមនេទ? ខញុំចង់ជប ួ េលកមតងេទៀត... ចង់សួរេលកថ េត និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


18

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

េលករសលញ់ ខុ ញំែែដរេទ? ដរ

មនសំ ណួរជេរចនណស់ែដលខញុំ

ចង់សួរេលក... ប៉ែុ នតេពលេនះមនែតសំ ណួរមួយេនះេទ េនះ ែដល សំ ខន់ជងេគ។

រថយនតេបលេទមុខ

វលែរស វលែរសទំងឡយរត់ថយេរកយ ថយ

ឆងយេទៗដច់ក កនទ នទុយ យែភនក។ េទសភពេនតមផលូវេនះ េនះ អចេធវ អច  ឲយមនុសសគយគន់ដ ដល់ ល់ រសវងេភល បន។ ៃថងេនះខញុំេធវ ឹ ចទុកខេសកបន។ ដំេណរកត់េេទសភពដ៏ ទសភព រតកល

ជមួយមត ិ តភកតជេរច ិជ ននក់

េដមបេទកមសនត េនឯ ឯរសុកែរស។ ជីវតមនុ សសគដូ ិ ី ឺដូចកំពុងែតជិះ រថយនតេនះអុ អុីចឹង

គួរណស់ែតេចះេរតករតអលន នឹងេទសភព

េនតមផលូវ កុំសូវខវល់ពីេគលេដខលង ំ េពក េរពះមុ មុននិងេរកយ

គង់ែតដល់ដូចគន។ េមល រចន  ចុះ! វលែរសខវត់ែខវងរចនជរកឡ

ឆលស់ពណ៌ េរបៀបដូ ដូចជករមលរពំ រួចេឃញេដមេតនត េដម

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


19

ចរ

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

ែដលឈរដូចអនកតែថរកសែរសរសូវរបជកសិករ

លមអ

ជមួយរូបទីងេមងឈរឆកឹង បេងអរហវូងចបមន ិ ឲយចុះសុី រសូវ។ ទីបំផុតពួកេយងក៏មកដល់េគលេដ

េដយរគន់ែតទុកឲយ

េពលេវលរសត់េទមុខែតប៉េុ ណ ណ ះ។ ទីសថនេនះជវលែរស

ែដលេទបែតរចូតេហយថមីៗ

ធុំកិន ល ជរញជង ំ រសូវជប់រចមុះ។

រថយនតមយ ួ េទៀតែដលមកដល់ទីេនះមុន

កេនទលសលឹកេតនត

ពួកេគនំគនរកល

េរៀបចំអហរៃថងរតង់េនេរកមមលបេ់ តនតបី

េដម ែដលកំពុងរតូវខយល់បក់អរងួនសលឹក លន់សូររអឹកដូចេគ

របគំេភលង។ មនុសសទំងអស់គនមន ិ បនរបមូលផតុំែតមួយកែនលង

េទ។

អនកខលះនំគនេទេលងបឹងឈូ ក

អនកខលះេទៀតបេងហះែខលង

េលង េហយក៏មនសងសរមួយគូ កំពុងអងគុយសសងគនេរកម មលបេ់ ដមសែងក េមល  ែតសរកញ ិ ី េឈមល។

កមមវធ ិ ីកមសនតេនះ គឺេផតមគំនិតេដយរបិយមត ិ ុ េហយក៏ ិ តវទយ

លរួមេរចនែដរ។ របភ អចមកចូលរួមែដរ មនពិធីករវទយ ិ មកចូ ុ េទដឹង?

និងនង

ប៉ន ុ ម នៃថងមកេនះ

ខញុំបនគិតយល់េរចនពីេសនហខញុំ

គគ ឺ ិតពីនិសស័យេសនហ៍

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

គិតពីអេីវ ហថេសនហពិត?


20

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

អចនិយយថខញុំនិងរបភ មននិសស័យនឹងគនែមន ប៉ែុ នតពក ួ េយងេនែតគមនវសន។ េហតុេនះេទបខញុំយល់ថ មនុសសែដល

មននិសស័យនឹងគនមនអវីគរួ ឲយសរេសរេទ សរេសរ េទ។

ែតអវីែដលគួរឲយ

គឺមនុសសែដលខំកសងនិសស័យេដយខលួនឯងេទវញ ិ

ចំេពះេរឿងេសនហ បងសនៃដនិយយរតូវណស់។ េបេយង

រសលញ់ មនុសសមនក់ពិតរបកដ ចំបច់ខវល់ថ េគរសលញ់

េយងវញ ឬក៏អត់េធវអីវ? កតីរសលញ់ មន ហ ែដល ិ ិ ែមនជតណ

របថនេដមបសុ ី ភមងគលមនក់ឯងេឡយ។ េសនហបរសុ ិ ទធមន ិ បច់

គិតពីលទធផលចុងេរកយ

េដយរគន់ែតរកសករចងចំដល ៏ អ

មួយសរមប់ជីវត ិ ក៏រគប់រគន់។ េសនហរបកដជអចបេងកត

េឡងែតមនក់ឯង រួចក៏បញច ប់េទវញែតម ន ក់ឯង ប៉ែុ នតេបេយងមន ិ ិ ចង់បញច ប់ ក៏គង់េនមនេសនហេនះកនុងដួងចិតតេយងរហូត។ រពះអទិតយខំរះបងអួតរសមីណស់ែដរ

ប៉ែុ នតខយល់រដូវេនែតបក់

រតែបកៃរពមួយគុមពទង ំ មន ិ ដឹងខលួន។

ផករតែបកៃរពមួយែមក

េបកឲយខញុំរងបន។ ជំហនខញុំេដរតមភលែឺ រស សំ េដេទេដមផក និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


21

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

ែដលេនចុងខពស់ផុតពីៃដ រករសស់ បរ៉ បិម ហក់ញញឹមទទួល ី

សវគមន៍ខុ ំជ ញ េភញៀវ។

ខញុអ ំ ងគុយចុះេលភលែឺ រសែកបរេដមរតែបកៃរព

ំវញខល េនះ។ បរយកសជុ ិ ិ ួ នែសនមេនរមយណស់។ ចំបនថ

ខញុំធលប់រសៃមចង់មកេមល ជមួយ  ផករតែបកៃរពរកេនវលែរស ី

របភ ែតេពលេនះខញុំែបរជមកែតមនក់ឯង... -របភ! បងនឹកអូនណស់!!!

េបះដូងឯក អរមមណ៍ែសនសេងវគ បណ ដ លឲយធលយេចញ សំ េឡងពីដង ួ ចិតតមកខងេរក េដមបបនធូ ររទូង។ ែរសកពកយ ី

កនុងចិតតេនះរួច

ខញុំដកដេងហមធំ

ែភនកសមលង ឹ េមល  េមឃដ៏ធំលឹ វង

េលវយ េរពះចង់អងវរេមឃឲយយល់ចិតត... -កតតិក! ខញុំកន ៏ ឹកេលកែដរ!!!

...សំ េឡងេនះរសត់មកពីទិសខងណ? ឱ! ខយល់េអយ!

លមមឈប់បក់សិនេហយ

ទុកឲយរតេចៀកខញុេំ ផទៀងសតប់សំេឡង

េនះឲយចបស់។ េហតុអីវកែ៏ របជសងត់ឈង ិ ឹ វញេទេហ យ? ឬក៏ខុ ំញ រសៃមេទដឹង?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េទះយ៉ងណេបះដូងខញុំេនែតេលតញប់


22

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

ដេងហមខញុំេនែតដកដងហក់

េរពះរតេចៀកខញុំសតប់ឮចបស់ណស់

ថសំ េឡងេនះកំពុងែតេនជិតខញុំបេងកយ... -សួ សី ដេលក!

រគេនះសំ េឡងខយល់កលយជសងត់រជងំ េបះដូងសសងគន... េទមុខរតឹមហនឹង...

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ទុកឲយសំ េឡង

េហយេពលេវលក៏រតូវឃត់ឲយឈប់េដរ


23

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

េនះេហើយគឺជាេស្នហារបស់េយើងទាំងពីរនាក់... េស្នហាឆាក់ចារេដាយធាតុអាកាសដ៏ែសន្រតជាក់ តាក់ែតងេដាយខ)ល់ែដលបក់្រតេសៀកៗពីទិសឧត្តរ េហើយេកើតេឡើងេនៅេ្រកាមពន្លឺ្រពះអាទិត)  ភ្លឺ្រតចះ និងេ្រកាមៃស8រា្រតីដ៏្រតជាក់្រសឹប... គឺជាេស្នហាផ<ំផ្គ>ំេដាយនិស<  ័យខ)ល់ែខរងា... េទសភាពែខរងាមិនរុះេរាយពីដួងចិត្តមនុស<  េឡើយ េហើយអនុសD  វរFយ៍ែខរងា េនៅែត្រកអូបឆួលេពញេបះដូងពួកេយើងជានិរន្តរK។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


24

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិធបញញ របស់អនកនិពនធ សុ ខ ចន់ផល េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈមះតួអងគ ទីកែនលង និង េហតុករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុ ទធែតជកររសេមីរសៃម។

រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគល (េនរស់ េនរស់ ឬសលប់) និងទីកែនលង ឬសថប័ន គឺជករៃចដនយែតប៉ុេណណះ។

គណៈកមមករអំណន៖ ឈុន ឃុ នវ ិរយ ី ៉ , លីម គីមឈុន, េហង ឧតតម, សត បញញ រចនរកប៖ ខំ ភូរ,ិ ហួត លី, េក សីហ, ធី សុ ផន់ណ េបះពុមជ ពជេសៀវេភេល េសៀវេភ ីកទីមយ ួ ចំនន ួ ១០០០ កបល េនរបេទសកមពុជ ឆន ំ 2010 ISBN-978-99950-968-3-0

ឧបតថមភេដយ សហគមន៍ែខមរ េនទីរកុងម៉ុងេរអល់ ៉ របេទសកណដ តមរយៈអនករសី លឹម សនតិភព

Phone: 0888817999 Email: chanphalsok@yahoo.com Blog: www.sokchanphal.info និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


25

ែខរង ឆន ំ ២០០៨

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ខែរងា វគ្គបញ្ចប់  

ទេសភាពខែរងាមិនរុះរោយពីដួងចិត្តមនុស្សឡើយ ហើយអនុស្សាវរីយ៍ខែរងានៅតែក្រអូបឆួលពេញបេះដូងពួកយើងជានិរន្តរ៍។

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you