Page 1

1

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


2

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េពលេវលៃនអនុសសវរយ៍ ី

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


3

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ឆន ំ ២០០៧ េទះជមនុសសេភលចែខរង មួយឆនក ំ នលងផុតេទ

ក៏ែខរងមន េភលចមនុ ម សសែដរ! ិ េចះេភល

រដូវរ ំេហយក៏រតឡប់មកដល់របេទសែខម របេទស រ

មតងេទៀត។ ឱ! ខយល់ ែខរងជទីនឹករឭក! េពលេនះ េនះអនកកំពុង រសត់កត់ករួ រសូវទុំែែដលមនពណ ដល ៌ ដូចមស

របែឡងេលងជមួយកសិកររកំពុងរបមូលផលរសូ រសូវ របប់េកមងៗ

េហយអនក

រួចអនកក៏

ឲយេទ េទេធវែខលងមកបេងហះេលងយ៉ងសបបយ សបបយេខញៀវ

ខញរ។ ឱ! ខយល់េេអ អយ! អនកកុំសមនែតេគេមល  មន ិ េឃញអនកឲយ េសះ! េនះហន៎! អនកេហះ េហះចូលេទអរងួនសលឹកេតនត េដមបបេងក ត ី សំ េឡងេសចរអឹកនឹងពួកេកមងៗកំហូច

ែដលកំ កំពុងែតេលងរត់

ពួនកនុងពំនូកចំេបងេន េនកណ ដ លវលែរស េតខុ ំញថរតូវអត់? និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


4

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េទសភពេនវលែរស របកដជេទសភពគួរឲយរសេណះ បំផុត! ចិតតខុ ែំញ សនសញបែ់ សញងនឹងសតវបកសទំ ី ងឡយ ែដលអង

ថខលួនមនេរមនិងសលបកក់េកត អចេហះេហរឆលងកត់ខយល់ដ៏ រតជក់េរសងបន។ ខញុរំ សៃមថ បកសទំ ី ងេនះកំពុងែតេហរេល

រតពំងមួយ របកបេដយទឹកថលេឈវង ែដលជនិចចកលែតង

រតូវរពះពយបក់ផត់

រចនឲយមនសណ ឋ នរួញអងកញ់ ៗ

រលកទឹកដ៏របណីតេនះក៏រសត់េទប៉ះេដមរ ំចង់មយ ួ គុមពមនផក

រករហង់ ី

េហយរតែតលអ េមល ឹ  េទេទៀត

េឆដរលអិតៗរកហមរងល

េរពះមនហវូងកូនរតី

េចះែតេងបដកដេងហមរកឡឹងគុមពរ ំចង់

េនះមន ិ ដច់។ បរមសថនេនះរសស់សអតដូចរូបគំនូរ។ ខយល់ដ៏

រតជក់េហះេហរមកពីទិសឧតតរ េររ ំរ ំលងផករតកួនពណ៌សវយ

ែដលរករសស់ ញញឹម។ របកដជខយល់ដូចគនេនះេហយ ែដល ី រសត់ចូលភូមអ ិ នករសុក

េហយក៏របកដជខយល់បក់េនរសុក

ែរសេនះេហយ ែដលរសត់ខួ លនចូលកនុងរកុងភនេំ ពញ រួចឈន

មកអរងួនទវរផទះតូចរបស់ខុ ំញ ឲយខញុំេរកកសវគមន៍៖

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


5

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-សួ សី តកតតិក! ខញុំរតឡប់មករកអនកេហយ េតរបុងេនេដកឱប

ៃដដល់េពលណេទៀត?

ខញុំកេ៏ បកទវរផទះសវគមន៍ខយល់ែខរង

រួចរសប់ែតរកេឡក

េឃញេដមផកអ័ដគីេដរបស់ខុ ំញរកផ ី ក ។ អ័ដគីេដមួយេផងេនះខញុំខំ

ែថទំណស់ែដរ ែតវកច់ឫកកច់រង ទរមំែតរពមេចញផក រួច រគន់ែតរកពុំចង់មយ ួ ែខេទេហយ េទបដច់ចិតតរកផ ី ក មួយកនុងៃថង

េនះ។ ឬក៏វរង់ចែំ ខរងបនរក? របែហលអុីចឹងេទដឹង េរពះខញុំ ី

ទិញវកលពីែខរងឆនម ំ ន ុ េបគិតមកដល់េពលេនះវមនអយុ

មួយខួបេហយ។ វរបែហលជចង់រកផ ញ ិញវេទ ី ក រ ំឭកខួបៃថងខុ ំទ

ដឹង? សមនែតខញុំេភលចេអហះ? ខញុំទិញវេនៃថងអទិតយ គឺេរកយពីខុ ំញ

េចញពីេមល ួ មនុសសរសីមនក់...  កុន និងេរកយពីខុ ំញជប

ខញុំខនជួបនងមួយឆនេំ ហយ! េតអនកណេទអចដឹងថ ខញុំ

នឹករឭករូបនងប៉ណ ុ ណ ? េសនហគឺជភពលងងេ់ ខលណស់ឬ? ខញុំ

សម័រគេសមះេសនហែតមនក់ឯង ទំងដឹងេពកថ

េសះ។

បេងកតេសនហពិតែតមនក់ឯង

នរែដលខល ី ួ នរសលញ់ គមនចិតតរសេណះខលួន

េទះយ៉ងណខញុំេនែតេរតកអរែដលខលួនអចជួប

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


6

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េសនហេនះ ពិតរបកដ។

េហយនិងអចជួបអរមមណ៍រសលញ់ មនុសសមនក់ ខញុំេនែតទនទឹងថ

ៃថងណមួយខញុំនឹងអចជួបរូប

របភ មតងេទៀត។ េតេពលេនះនងេនឯណ? នងកំពុងេធវអីវ? នងសុ ខសបបយឬេទ?

គជ ឺ សំ ណួរែដលខញុំសួរទំងគមនអនក

េឆលយ អស់មយ ួ ឆនេំ ហយ។ របកដជមនមនុសសចង់សួរខញុំថ

េតេសនហរបស់ខុ ំញេនះមនន័យឬេទ?

វរបកដជមនន័យ

េហយែថមទំងមនន័យខលង ំ េទៀត! េសនហខញុំេនះរបែហលដូច

គននឹងពកយនិសស័យ ែដលរបភ ធលប់និយយ គឺជពកយពីេរះ

ែតមនន័យដូចខយល់ ែដលមនែតរពលឹង មនែតចលន ប៉ែុ នត រូបរងវញ ិ សូ មបែតខល ី ួ នឯងក៏មន ិ ដឹងថ អចេមល  េឃញខលួនឯង

ឬអត់ផង។

ៃថងេនះជៃថងអទិតយ។

បរយកសហក់ ដូចគននឹង ិ

បរយកសៃថង ខុ ំជ ញ ប ួ របភ ដំបង ូ េនះេបះបិទ។ ខញុក ំ រ៏ បរពឹតតកយ ិ

វករដូ ចគននឹងកលរគេនះែដរ។ ខញុជ ំ ិះកង់េទេរងកុន ទំង ិ

មនអរមមណ៍ថ ខញុំនឹងបនេឃញរបភ មកេមល  កុន ដូចកល ពីឆនម ំ ន ុ េទៀត។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


7

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ខញុំអងគុយសេងកតមនុសស ែដលនំគនមកេមល  កុន រ ំៃពរករបភ

ែរកងនងេដរជមួយមនុសសទំងេនះ។

កែនលង

កែនលងអងគុយេនះគឺជ

ែដលខញុំបនអងគុយរង់ចស ំ ំ បរុ តរមស់ កលពីឆនម ំ ន ុ េនះេហយ។ បនតិចមកសំ េឡងអ៊អ ូ រេនជុំវញខល ិ ួ នខញុំកែ៏ របជ សងត់រជប

េហយទល់ែតមនុសសមននំគនចូលេទកនុងេរង

ភពយនតអស់ េទបខញុំេដរេទទិញសំ បរុ ត េដរចូលេទកនុងេរង េរកយេគ។

េពលដល់េកអីអងគុយ ខញុក ំ ប ៏ ិទែភនកេដកឲយលក់ េរពះខញុំចង់

ឲយេពលខលួនភញក់វញ ំ ន ុ ិ បនេឃញរបភ អងគុយេនែកបរដូចឆនម

មតងេទៀត។ អរមមណ៍េនះគឺជអរមមណ៍កូនេកមងសុ ទធសធ ែតវ ក៏ជកតីសងឃមដ៏ ញ យរករយ។ េត ឹ មនន័យមួយសរមប់លួងចិតតខុ ំឲ ី

េពលែដលខញុំេបកែភនកមតងេទៀត កតីរសៃមរបស់ខុ ញំអចកលយជករ

ពិតបនេទ? សថិតកនុងេពលរេវរវយេនះ រតេចៀកខញុំរបប់ថ មន 

មនុសសមនក់កំពុងែតអងគុយចុះេនេកអីជប់នឹងខញុំ។

ខញុរំ ំេភប 

ណស់ រួចក៏េចះែតនឹកថ មនក់េនះរបកដជនងេហយ ប៉ែុ នត ខញុំកេ៏ នែតមន ិ ហ៊នេបកែភនក និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េរពះខញុំមន ិ ចង់ឲយអរមមណ៍េពល


8

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េនះរលយបត់ េបសិនមនក់េនះមន ំ ុខ ិ ែមនជ របភ ។ ខញុស

ចិតតេនបិទែភនកដែដល េដយេចះែតរសៃមថ េពលេនះរបភ

កំពុងែតអងគុយជិតខលួនខញុំេហយ

រួចក៏រសៃមមុខមត់នង

សេមលៀកបំពក់នង រហូតដល់រសៃមថេពលខញុំេបកែភនកវញ ិ ពួក េយងសនទនគនពីេនះពីេនះ...។

ខញុំបិទែភនក បេងកតពិភពសុ បិនេដយខលួនឯងយ៉ងេនះ អស់

េពលមួយសនទុះធំ ែភនករសស់

េទបខញុំរពមេបកែភនកវញ... ិ

បនេធវឲយខញុំភង ំ សមរតីអស់។

រគេនះសុ បិន

សំ េឡងេបះដូងខញុំ

លន់រណដំ ដូចសំ េឡងសលឹកេឈរ តូវខយល់បក់អរងួន។ ខញុេំ ធមច

ែភនករួចេបកវញ ិ ខលចខលួនឯងរសវ ំងែភនក េហយខញុំពិតជខលចថ

ខលួនឯងកំពុងែតយល់សបតិណស់។

ផំង! េធវឲយនងងកេមល  មុខខញុំ៖ -មូសខំអហ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ខញុយ ំ កៃដវយេភលខលួនឯង


9

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ឱ! េហយ។

សំ េឡងជទីនឹករឮក

កនុងវនទ ិ ីេនះខញុំបនឮមតងេទៀត

នរែដលអងគ ី ុ យែកបររូបខញុំកុ នងេពលេនះគឺរបកដជរូប

របភ េហយខញុំកម ៏ ន ិ ែមនយល់សបតិែដរ។

-គឺខុ ំខ ញ ល ចខលួនឯងកំពុងែតយល់សបតិ...! របភ េសច េរពះឮពកយខញុំបន ុ៉ ម នម៉ត់េនះ។ -េបដឹងថអុីចឹង េបកែភនកតំងពីយូរណស់េហយ! ពកយរអ៊ៗ ូ របស់ខុ ំេញ នះ េធវឲយរបភងកមុខមកសួ រខញុំេទៀត៖ -េលករអ៊អ ូ ីហនឹង? ឬក៏ចង់ឲយខញុំនិយយសច់េរឿងេនះពីដំបង ូ

ឲយសតប់ដូចកលពីឆនម ំ ន ុ េទៀត?

-មន ិ បច់េទ! ខលចអនកនងថ ខញុំសតយៃថលសំបរុ តកុនេទៀត!

សំ បរុ តកុនៃថងេនះមនតៃមល

ហួសរបក់របស់ខុ ំញឆងយណស់

េរពះវេធវឲយសុ បិនរបស់ខុ ំក ញ ល យជករពិត។

-េតេលកសុ បិនថ មកេមល  កុនជួបខញុំអហ? ខញុំេសចឃឹកៗ៖ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


10

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-េតឲយខញុំេឆលយរបប់អនកនងថេម៉ចអុីេចះ?

េបខុ ំញរបប់អនក

នងតមរតង់ េតអនកនងេជឿខញុំឬអត់? មញ ិ េនះខញុំមន ិ ែមនេដក

លក់េទ! ខញុំរគន់ែតបិទែភនក រួចគិតថ កលណេបកែភនកវញ ិ

នឹងបនេឃញអនកនងអងគុយែកបរខញុំ។ នឹកសមនមន ិ ដល់ ថវ ស័កិតសិទិធដល់មលង ឹ េសះ!

េរឿងរ៉ វេនេលេលកេនះគឺពិតជវល ិ

េទវលមកែមន។ ពួកេយងែបកគនមួយឆនេំ ទេហយ ក៏រសប់ែត ិ

បនជួបគនេនកែនលងដែដលែបបេនះ។ -េរឿងែដលេលកនិយយ

េហយហន៎!

សតប់េទសុ ទធែតអចឆរយដល់ ិ

-េរឿងែដលខញុំេបកែភនក បនេឃញអនកនងពិតជេរឿងអចឆរយ ិ

ែមន ែតេរឿងវលេទវ លមក េនេលេលកេនះកលយេទជធមមត ិ ិ

អស់េហយ។

-េតវលយ ៉ ងេម៉ចខលះ បនកលយជធមមត? ិ ំវញខល -គឺវលេទមក វលចុ ះេឡង វលដូ ចែផនដី វលជុ ិ ិ ិ ិ ិ ួ នឯង

ំវញរពះអទ វលជុ ិ ិ ិតយ ផលស់បូ តរជយប់និងៃថង ឬក៏ជរដូវេផសងៗ។ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


11

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ឆនម ំ ន ុ រដូវរ ំេហយ កនលងផុតមួយឆនក ំ ច ៏ ូលដល់រដូវរ ំេហយេទៀត។ េនះជករវលៃនធមម ជតិ ិ

ចំែណកឯមនុសសេយងេពលេឃញ

ធមមជតិវល ក៏ចង់វលដូ ចធមមជតិែដរ។ ជក់ែសតងគឺពក ួ េយង ិ ិ ឥឡូវវលមកជួ បគនមតងេទៀតេហយ។ ិ -េលកឯងនិយយឡប់ៗ! -ថខញុំឡប់េទៀតេហយ! ខញុំេធវមខ ុ អន់ចិតត... នងក៏ញញឹម រួចនិយយថ៖ -ខញុំថេលងេត តមពិតេលកពូែក... -គឺខុ ំព ញ ូែកតំងពីឆនម ំ ន ុ េមលះ៉ ! ខញុំនិយយឱយនងេសច ែតនងក៏ថ៖ -េលកពូែកខងអួត! កុំអត ួ េពកបនអត់? ភនម ំ យ ួ ខពស់េន មនភនម ំ យ ួ ខពស់ជងេទៀតណ ៎ ! -ែតភនម ំ យ ួ ទបក៏េនមនភនម ំ យ ួ ទបជងេទៀតែដរ!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


12

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

នងេសច េហយងកមកនិយយខសបៗ៖ ឹ -េយងលមមឈប់និយយេទ!

ចប់អរមមណ៍នឹងពួកេយងេហយ!

មនុសសេនជុំវញខល ិ ួ នកំពុងែត

ខញុំេសទរែតេភលចថ មនមនុសសដៃទេទៀតេនជុំវញខល ិ ួ ន។ ពួកេគ

របកដជធុញរទន់នឹងពួកខញុំេហយ េហេហ... ដឹងខលួនែបបេនះ

របភគិតែតេមល  កុនេសងៀម

រឯខញ ិ ី ុ ំវញគ ិតែតលួ ចេមល  មុខនង

រហូតដល់កុនចប់។ ខញុេំ នែតពយយមេដរទនទឹមនង រហូតមក ដល់ខងេរកេរងកុន... -េលក! ខញុំកលយជភញក់

េរពះអរមមណ៍កំពុងគិតថ

េតខួ លនគួរេធវអ  ីវ

-ខញុំចង់សុំេទសេលកេរឿងៃថងបណ ុ យណូែអ៊ល

កលឆនម ំ ន ុ

េទៀតកនុងឱកសេនះ? -បទ!

មន ិ គួរណ... ខញុំេលងេសចេធវបបេលកេសះ។ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


13

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-អូ!

សុំ េទសអី?

អនកនងមន ិ ដឹងេទថ

េរឿងេនះវជ

អនុសសវរយ៍ មន ិ ុ ំ។ េបេពលេវលេដរ ី ិ អចេភលចបនកនុងជីវតខញ

ថយេរកយវញ ិ

ខញុំកេ៏ នែតចង់ឲយអនកនងេផញសំបរុ តរមស់េនះ

ឲយខញុំដែដល េរពះកលេណះខញុំមន ិ ទំងនឹកសមនថ អនកនង

អចេផញសំបរុ តឲយខញុំផង។ េនមនសករសូ កូឡមួយរបអប់េទៀត េតចប ំ នេទ?

-ចំបន! ចុះេតេលកមនវភគតមខញ ិ ុ ំឬអត់? -របកដេហយ! េបពក ួ េយងរកកែនលងនិយយគនពីេរឿងវភគ ិ

េនះ លអែដរេទ?

របភ ងក់កបលយល់រពម រួចពួកេយងក៏នគ ំ ន េដរចូលហង

កេហវមយ ួ េនមតុេំ នះ។ វជបរយកសដ៏ ករម ែដលខញុំអច ិ

អងគុយទល់មខ ុ នរជទ ី ីរសលញ់ យ៉ងសនិទធសនល។

េផតតេមល  េទែផសងកេហវ

ែដលហ៊ុយកួចតមខយល់រេសៀកៗ

រឯរតេចៀកេផទ ៀងសតប់សំេឡងរបស់របភ៖ ី -េតះ! េលកវភគព ិ ីសករសូ កូឡឲយខញុំសតប់េទេមល  ៍! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ែភនកខញុំ


14

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-ែមនេហយ! េតអនកនងឮេគនិយយថ ជីវតមនុ សសដូចសករ ិ

សូ កូឡ េនតមែខសភពយនត ែមនេទ? -េម៉ចក៏េលកដឹងបន?

-ខញុំសងស័យែតែខសភពយនតេនះ ខញុំកប ៏ នេមល  េទៀតផង! -ពិតជមនេរឿងជួនគនែមនហន៎! នងញញឹមយ៉ងរសទន់ រួចេលកែពងកេហវផឹក េហយខញុំក៏

និយយ៖

-សករសូ កូឡមនរសជតិែផអមរតជក់

េហយមនកលិន

ឈងុយ... ជីវតមនុ សសក៏អីច ុ ឹងែដរេមល ិ  ៍េទ។ ប៉ែុ នត... តមពិតេទ

ជីវតមនុ សសក៏ដូចសករេតនតែដរេត! ិ របភ េសច... េហយថឱយខញុំ៖ -េចះែតមន!

ខញុំកេ៏ សចែដរ េសចេរពះបនេមល  មុខនងេសច េរពះបន

េនែកបរនង េរពះ...នង។ ខញុំនិយយេទនងថ៖ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


15

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-ប៉ែុ នត...

សករសូ កូឡែដលមនរសែផអមរតជក់

កេហវេកដ

ែដលមនរសលវីង សុ ទធែតបនសល់ទុកកលិនដ៏ឈុយកន ង ុ ងចិតតេយង

គឺកិលនែដលមនតៃមលជងរសជតិ អនុសសវរយ៍ ី ។

-សមតរី បស់េលកេនះ

េហយ។

េរពះកលិនេនះគឺជ

េធវឲយខញុំរសៃមេឃញេលកប៉របស់ខុ ញំ

ប៉ខញុំធលប់មនរបសសន៍ថ

េកមងគឺរស់េដយសរករឆលងកត់

េដយសរអនុសសវរយ៍ ី ។

មនុសសេយងេពលេន ដល់េពលចស់គឺរស់

-សតប់អនកនងនិយយពីេលកប៉ ពិតជមនអរមមណ៍កក់

េកដណស់។ េតស  ពវៃថងអនកនងរស់េនជមួយគត់ ែមនេទ? -អត់េទ! គត់ែចកឋនេហយ! -សុំ េទស!

េពលេនះ របភសមលង ន ធសនល រពម ឹ មកខញុំ កនុងពនលឺែភនកដ៏សិ ទ

ទំងវច៖

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


16

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-េលកថេទេមល  ៍ េនេលេលកេនះេរឿងកមសត់ និងេរឿងរក ី

រយ េតមយ ួ ណេរចនជង?

-របកដជេរឿងកមសត់េហយ! -េហតុអីេទ? -េនេលេលកេនះរបស់អីវែដលករម

នងសកគិតេមល  ៍

េទបមនតៃមល។

អនក

េតកលអនកនងេនេរៀនថនក់បឋមសិកស

អនកនងចូលចិតតេម៉ងចូលេរៀន ឬក៏េម៉ងេចញេលង? -ចំបច់េលកសួ រែដរ? ជង?

ឬក៏េលកចូលចិតតេម៉ងចូលេរៀន

-របកដេហយ! គឺេពលវ៉កងឈប់េនផទះយូរេពក ក៏ចង់ចូល

េរៀន ប៉ែុ នតដល់េពលចូលកងវញ ិ េម៉ងចូលេរៀនេរចនជងេម៉ង

េចញេលង ខញុំកប ៏ ន់ឲយែតដល់េម៉ងេចញេលង។ េរកយមកេទប ខញុំដឹងថ

េបគមនេម៉ងចូលេរៀនក៏គមនេម៉ងេចញេលងែដរ

េហយរតែតម ន ឹ ិ ដឹងថ

េម៉ងេចញេលងេធវឲយខញុំសបបយចិតត

េទៀត។ ... គឺេរឿងកមសត់េធវឲយមនុសសសគល់េរឿងរករយ។ េហតុ ី

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


17

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េនះមនុសសមន ិ គួរសញថ េហតុអវីេលេលកេនះមនេរឿងកមសត់

េរចនេនះេឡយ។ ៃរពេឈែ ដលមនែតពណ៌ៃបតងសុ ទធ ខញុំគិត

មន ិ សអតដល់ៃរពេឈែ ដលមនពណ៌ចំរះុ េនះេទ។

មនុសសែដលឆលងកត់េរឿងកមសត់និងេរឿងសបបយ

ជីវតមនន័ យ។ ិ

ជីវត ិ

េទបសមជ

របភ េនេសងៀម... ខញុំលួចសមលង ឹ មុខនង េហយក៏ញញឹម

មនក់ឯង។ វេសទរែតមន ិ គួរឱយេជឿថ ពួកេយងមនេពលេនះ។ ឬ

ក៏េយងពិតជមនឧបនិសស័យនឹងគនែមន? -េលកញញឹមសអីហនឹង? -េតអនកនងេជឿេលនិសស័យេទ?

-មន ិ េជឿេទ! និសស័យគឺមនុសសជអនកថហនឹង! េលកេចះែតថ

ពួកេយងមននិសស័យនឹងគន

អុីចឹងរបសិនេបខុ ំញជមនុសសេកត

ឃលង់ ឬក៏ពិករ េតេលកអចមននិសស័យនឹងខញុំែដរេទ?

-អនកនងេមតចនឹងអចេកតឃលងេ់ ទ? ខញុដ ំ ឹង គអ ឺ នកនងគិតថ

និសស័យេកតេឡងេរពះែតគុណសមបតតិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ប៉ែុ នតមន ិ របកដអុីចឹង


18

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េទ។ មននិសស័យេទបអចសគល់គន េបគ  ម ននិសស័យ េទះបី

ជួបគនក៏មន ិ សគល់គនែដរ។

ជីវតរបស់ េយងរតូវសគល់អនកណ ិ

ខលះ អចនឹងរតូវបនកំណត់ទុករួចេហយ សូ មបែតករជួ បគនរវង ី ពួកេយងកនុងៃថងេនះ ក៏ជករកំណត់ទុកែដរ។ -អុីចឹង...

េនះ ែមនេទ?

េតឆកជីវតមនុ សសមនន័យរតឹមែតករកំណត់ ិ

-មន ិ របកដែដរ!

និសស័យគឺែតងេដរទនទឹមនឹងចិតតមនុសស។

មុននឹងេយងសេរមចថ មនុសសណមនក់មននិសស័យនឹងេយង

គឺរបកដជឆលងកត់ចិតតរបស់េយងសិន។

គដ ឺ ូចជរូបអនកនង

របកដជមន ល ិ រពមឲយនិសស័យរគប់រគងចិតតខួ នឯងេឡ យ។ -េលកដឹងចិតតខុ ំ? ញ ខញុំេសច មុននឹងរបប់នងថ៖

-ដូចខញុំធលប់និយយអុីចឹង រវងេយងទំងពីរនក់មនេរឿងជ

េរចន ែដលមនែតខញុំមនក់ដឹង។ េបខុ ំញមន ិ របប់ថ សករសូ កូឡ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


19

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ែដលអនកនងឲយខញុំេនះ ខញុំេនែតរកសទុកមន ិ ហ៊នញ ុ ំ អនកនង ក៏មន ិ អចដឹងែដរ។

-េម៉ចក៏េលកមន ំ ិ ញ ុ ? -េរពះខញុំមន ិ ដច់ចិតត!

ខញុំគិតថ

នឹងរកសទុកសំ បរុ តរមស់

និងសករសូ កូឡមួយរបអប់េនះរហូត េរពះពួកវជរបស់ែដល

អនកនងជូនខញុំ...

នងមន ៏ ិយយបនតទង ំ រេវរវយ៖  ិ តបមកខញុំេទ េហយខញុំកន -ឆកជីវតមនុ សសមន ិ ិ ែមនែផអមែលហម ដូចរសជតិសករសូ កូឡ

រហូតេទ គឺែតងមនៃថងរករយ មនៃថងេកតទុកខ... អយុរបស់ ី

មនុសសក៏មន ិ ែវងេពកែដរ ែតេទះជមនរយៈេពលខលីយ៉ងណ

ក៏មនុសសែតងរបថន

បនរស់េនែកបរអនកែដលខលួនរសលញ់

េដមបឆល យគន... ី ងកត់វលវដតសងសរដ៏អផសកេនះជមួ ុ ខញុំនិយយពកយទំងេនះ

ទំងេបះដូងកតុកកតួលពន់េពក។

អរមមណ៍ខញុំភត ី រចេមលយ ិ ភ័យ ដូចអនកេទសកំពុងរតូវេមធវសួ  ។

រតឹមសមតថ «ឆកជីវតមនុ សសមន ិ ី ិ ែមនែផអមែលហម ដូចរសជតិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


20

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

សករសូ កូឡរហូតេទ» េនះ គឺខុ ំញនិយយទំងឱនមុខ ែតខញុំមន

អរមមណ៍ថ

និយយចប់

របភកំពុងសមលង ឹ េមល  ខញុំ។ េងបមុខេឡង

ដល់េពលែដលខញុំ

នងក៏េគចែភនកេចញពីខុ ំ។ ញ

...បរយកសប៉ ន ុ ម នវនទ ិ ិ ី រតូវបនរ ំលងេទជមួយភពេសងៀម

សងត់េសទរេរបះរទូង េហយដល់េពលែដលខញុំចង់េផតមកិចចសនទន

េឡងវញ ុ ៖ ិ របភក៏បេងហរសំ េឡងកត់មន

-ខញុំគិតថ ដល់េពលេយងេចញពីហងកេហវេនះេហយ! ពួកេយងបនចកេចញពីហងកេហវ េដរកត់ខយល់រ ំេហយ

េឆពះេទកែនលងចតរថយនត។

េតខុ ក ំញ ំពុងែតជូនដំេណររបភ

េហយឬ? េពលេវលដ៏មនន័យេនះ ខញុំមន ិ ដច់ចិតតឲយវកនលង

ផុតេទេសះ។ ជួបគនៃថងេនះ េតៃថងណបនជួបគនេទៀត ឬក៏រតូវ

រង់ចដ ំ ល់ែផនដីវលមួ យជុំ េទបអចជួបគនបនមតង? ខញុំពិតជ ិ

ខលចថ ខលួនែលងបនជួបរបភ េទៀតណស់។

របភ ចក់េសេបកទវរឡនរបស់នង េហយងកមករកខញុំ៖

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


21

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-អរគុណចំេពះកេហវរបស់េលកៃថងេនះណស់! ខញុំលសិន

េហយ!

នងចូលអងគុយកនុងឡនទំងទឹកមុខសងបស ់ ួត ង

ឡនេចញេទ។ នងបន? សមុរទ។

រួចក៏េបក 

េធវយ៉ងេម៉ចេទបខញុំអចដឹងពីអរមមណ៍របស់

េបះដូងរបស់នងហក់ធំលឹ ង វ េលវយដូចមហ

េតនងមនមចស់ដង ួ ចិតតរច ួ េហយឬ?

ខញុំមន ិ អច

សមនបនេទ។ ករែបកគនទំងយ៉ងេនះ ខញុំមន ិ អស់ចិតតេឡយ

េទបខញុំរត់វងតមនង លុ ះរតែតនងឈប់រថយនត េបកកញច ក់ ឹ

េមល ំ ឆងល់។  ខញុំទង

ខញុំកស ៏ ួ រនងថ៖ -េតេពលណេទបខញុំអចជួបអនកនងមតងេទៀត? -េរសចេលនិសស័យចុះ! -ៃថងអទិតយេរកយ ខញុំរង់ចជ ំ ប ួ អនកនងេនេរងកុនេនះណ ៎ !

ខញុំមន ំ ន ុ េទៀតេទ! ិ ចង់បនសំ បរុ តដូចឆនម

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


22

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

នងមន ំ អស់ េហយក៏ចកេចញមដងេទៀត ទុកឲយខញុំ ិ តបអវីទង

េនឈរសមលង ករឃលតឆងយេនះ រហូតដច់កនទ កនទុ យែភន យ ក។ ឹ េមល  ករ

េនេរកមមលបរ់ ពះចនទរះមូលរកឡង់

ជីវត តដ៏ ងងឹតសូ នយកនលង ិ ងង

មក ក៏ហក់មនពនលឺររុង ុ េរចន៍វញ។ គត ំ ពមរណភពរបស់ ប៉ ិ ឺ ង ីមរណភព ដួងចិតតខុ ំរញ តូវរគបដណ ដណដ ប់េដយពណ៌រសអប់មួ មយ ួ

េហយ

រូបកយខញុំដូចរតូវបន បនកប់កុ ងៃរពអ័ ន ពទ រួចវេងវងផលូវេន េនែតមនក់ឯង ដច់ឆងយពីសងគមមនុសស។ ខញុំេសទរែតេភលចសំ េណច... ... េទបែត ៃថងេនះខញុំកអ ៏ ចរកេឃ េឃញនូវសនមញញឹមដ៏រតជក់ រតជក់ និងសំ េណច ដ៏បរសុ មកវញ។ ិ ិ ទធរបស់ខួ លនមក

េតេេរឿងែដលខញ រឿងែដលខញុំបនជួបេគ

េន េនកនុងេរងកុនមតងេទៀតគឺជ

និសស័យែមនេទ? កល កលែដលខញុំបនេឃញេគមនក់េនះ េនះ កំពុងបិទ ែភនកេនពីមខ ុ ែខសភព ភពយនតដូចកលឆនម ំ ន ុ មតងេទៀត

ខញុំពិតជ

ភញក់េផអល រកន និយយ យអរមមណ៍ខលួនឯងមន ំ នលង ិ រតូវ។ មួយឆនក និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


23

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

មកេនះ ខញុក ំ ធ ៏ ល ប់នឹកេឃញេគប៉ន ុ ម នដងែដរ។ អនុសសវរយ៍ ី ឆន ំ មុនេចះែតេតឿនខញុំ ឲយលួ ចសមលង ំ ន ឹ រូបេគទំងហួសចិតត។ ខញុម ិ ដឹង

ខលួនថ េតខុ ំញបនចត់ទុករូបកតតិក មនក់េនះ ជមត ញ ង ំ ពី ិ តរបស់ខុ ំត េពលណេទ។

ខញុេំ ចះែតេមល  មុខេគ

ទំងឡយកលពីឆនម ំ ន ុ ។

េដយគិតជប់ពីេរឿងរ៉ វ

េគេដកលក់េនកនុងេរងកុនេរបៀប

ដូចជកូនេកមងអុីចឹង។ មុខដ៏គរួ ឲយខនញ់ របស់េគ ដល់េពលេគង

បិទែភនកជិតេនះ

ក៏កលយេទជគួរឲយអណិត។

ខញុន ំ ឹកេឃញ

អណិតេគ ែដលកលឆនម ំ ន ុ ខញុំេចះែតគិតអគតិេទេលេគ ថេគ

ជរពននរ ី ថេគជមនុសសមន ិ រគប់ទឹក។ េម៉ចបនជកល

េណះ ខញុំសអបេ់ គខលង ំ េមលះ៉ ? គត ិ សពវៗេទ កតតិកគឺជមនុសស ចែមលកមនក់... កតដិក

របប់ខុ ំថ ញ

កលែដលេគបិទែភនកេនះមន ិ ែមនេដក

េឡយ ែតេគកំពុងរសៃមថ េពលណេបកែភនកវញ ិ េគនឹងបន

េឃញរូបខញុំអងគុយែកបរ។ េតេនះមនន័យថ កតតិក ែតងែតនឹកខញុំ ឬ?

សំ េឡងរបស់េគ

សតប់េទរបកដជសំ េឡងេសមះរតង់

េហយក៏អចបញជក់ពីចិតតសិ នទធសនលរបស់េគ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ចំេពះខញុំែដរ។


24

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

បននិយយជមួយេគ ខញុំមនអរមមណ៍ដូចគននឹងបននិយយ

ជមួយប៉ខញុំ។

ខញុំខននិយយេរចនដូចៃថងេនះយូរមកេហយ។

វតតមនរបស់េគកនុងជីវតខញ ិ ុ ំមតងេនះ េរបៀបដូចជមនុសសមនក់ែដល េទវតរបទនឲយខញុំ សរមប់ជករតបសនងៃនករឃលតេទរបស់

ប៉ជទីរសលញ់ របស់ខុ ញំ។

ខញុំសមលង ឹ តមបងអួចេមល  េដមរ ំដួល

ែដលជនិចចកលែតង

មនចលនេលវយៗ។ េដមេឈេ នះរបកដជមន ិ េចះកេរមក  េទ

េបគមនខយល់បក់ឲយវរេងគ។ ដូចដួងចិតតខុ ំក ញ ុ នងេពលេនះ ែដលរតូវ អរមមណ៍ដ៏ចែមលកមួយបក់អរងួនមន ិ រពមឈប់។ ខញុំេចះែតរសៃម

េឃញសនមញញឹមរបស់ កតតិក ជប់។ ខញុេំ ទបែតេមល  ដឹងថ

កតតិកសអត...

មុខមត់េគគួរឱយរសលញ់ ...

េរពះដូចកូនេកមងបុិនប៉ប៉ច់បេ៉ ប៉ច...

ក៏គរួ ឱយខនញ់ ែដរ

តមពិតេទកបលរបស់

េគឆកដូចប៉ខញុំអីច ុ ឹង... គិតពីេគក៏កក់េកដ េរពះនឹកដល់ប៉ រួចក៏

នឹកេឃញដល់តអ ួ ងគមនក់កុ ងេរឿងន ន ិទនគឺ ធនញជ ័យ។

ឱ! ររតីេអយ! េនះជេលកដំបង ូ េហយ ែដលជីវតខញ ិ ុ ំសគល់

អរមមណ៍ចែមលកែបបេនះ។ េបះដូងខញុំកលយជរតជក់រសឹប... វ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


25

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

រងណស់ ហក់ដូចកំពុងមនរពិលពណ៌សកបសធ ល ក់េរយពី ុ

េល... េតរពិលេនះគឺជេសនហ ែមនេទ?

ខញុំេគងរសៃមមុខកតតិក រហូតទល់ែតយល់សបតិេឃញរូបេគ។

កនុងយល់សបតិេទះេរឿងឆកួតឡប់េម៉ច

ក៏េកតរួចែដរ។

វដូចជ

កំែបលងេពកេហយ េបរបប់ថ កលេនេកមងបនទប់ពីេមល  គំនូរ

ជីវចល េរឿង “សុិ នេដេរ ៉ឡ” េពលេគងខញុំកយ ៏ ល់សបតិថ ខលួនឯង

ជ សុិ នេដេរ ៉ឡ។ ចំែណកេលកេនះ េរពះរសៃមថ កតតិកដូចតួ អងគធនញជ ័យ ក៏រសប់ែតេកតជសុ បិនថ េគកលយជធនញជ ័យ ែមន រួចឯរូបខញុំេនះគឺជនងសួ សី ត។

កនុងសុ បិនេនះ មនុសសរគប់គនសុ ទធែតេសលៀកពក់បរ ុ ណ ដូច

េនកនុងេរឿងកុន េហយបរយកសវ ញគ ិ ិ ឺរសទុំៗ េរបៀបដូចជៃថង សូ រយរគស។ រតពំង

មនេគមួយហវូងកំពុងែតេដរសុី េសមេនជិតមត់

េហយខញុំកំពុងយកកអមដងទឹកថលេឈវងពីកុ នងរតពំង

េនះ រសប់ែតេលចរសេមលធនពជ័ យ េដរមកពីេរកយខនងខញុំ

េធវឲយខញុំភញក់េរពត ប៊ះិ ែតធលក់ចូលេទកនុងរតពំងទឹក កុែំ តបន និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


26

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

គត់ចប់ៃដជប់។

េរកយមកេដយសរខញុំសគល់ថគត់ជ

ធនញជ ័យ រួចេទេហយេនះ ខញុំកស ៏ ួ រគត់ថ៖ -េលកធនញជ ័យេអយ!

ឲយេលកេសដឋី ែមនេទ?

េតេលកកំពុងែតេមល  េគទំងេនះ

គត់េឆលយថ៖ -មន ិ ែមនេទ! ខញុំកំពុងែតេដរដណឹដ ងរបពនធ។ រួចចុះេម៉ចក៏នង

សគល់ថខញុំជអនកណ?

-ច៎ះ! េរពះែតខញុំធលប់េមល  កុនេរឿងធនញជ ័យ បនជសគល់។ -អូ! គឺអីច ុ ឹងេទៃអហ? ៊ អុីចឹងមនែតនងេឈមះសួ សី ត? -ច៎ះ! ខញុំេឈមះសួ សី ត។ អុីចឹងេលកមន ិ គិតសួ រខញុំថ េតេន

ភូមរិ បស់ខុ ំញ មនរសីឬក៏អត់េទ?

-េបសួសី តដឹងេរឿងអស់េហយ បងមន ិ បច់សួរ ឱយខតេពល

េទ។ ពួកេយងកត់សច់េរឿងដល់ៃថងេរៀបករែតមតងេទ េតលអ

អត់?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


27

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-លអែដរ!

ែតេបេលឿនយ៉ងេនះអូនបរមភថ

ែដលបងេទរសុកចិនេចលអូន

វឆប់ដល់ៃថង

េហយខលចឆប់ដល់ៃថងបង

សលប់េចលអូនណស់។

-កុំបរមភអី! រពត់គនជតិេនះគង់ជប ួ ជតិេរកយ... ពួកេយង

នឹងជួបគនេនជតិេរកយេទៀត!

-ែតអូនខលចែតជតិេរកយពួកេយងចំណគ ំ ន មន ិ បនេទ! -េបអីច ុ ឹងអូនរតូវចំកុំេភលចឲយេសះ េនសតវតសរ ៍ទី២១ បង

ចប់ជតិេឈមះថ កតតិក េហយបងនឹងរង់ចអ ំ ន ូ េនេរងកុន។ អូនរតូវែតេទជួបបងកុំខនឲយេសះ! -បងជ័យ!

បងពិតជឆលតែមន

េឈមះអី ក៏ទយដឹងមុនែដរ។ ថ

សូ មបែតជត ី ិេរកយបង

និយយគនបនរតឹមេនះ ឈុ តយល់សបតិេនះក៏រសប់ែតបតូរ ខញុស ំ ល ប់បត់េទេហយ។

រពលឹងខញុំកំពុងែតរតូវមកចប់

កំេណត។ េពលេនះខញុំេចះែតភ័យខលច េគឲយខញុំផឹកទឹកបំេភលច

ជតិ េធវឱយេភលចករចងចំ ចំណធ ំ នញជ ័យ មន ិ បន េហយ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


28

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

កំពុងែតភ័យអុីចឹង

រសប់ែតមនយយចស់មនក់យកទក ឹ

បំេភលចជតិេនះមកឲយខញុំផឹក េដយកុហកថ ជែតទឹកកក៖ -េណះេច!

ផឹកេទ

ឆប់បនចប់ជតិ។

េទបមនកមលង ំ េដរេទឋនកណ ដ ល

ខញុំគិតថ «ខញុំមន ់ ឹកេទ! ខញុំនឹងលួ ចចក់េចល!» ប៉ែុ នត ិ លងងផ

ដល់េពលទទួលទឹកេនះដល់ៃដ ខញុំដូចជេរសកទឹកែបលក ក៏េភលច

ខលួនផឹកទឹកេនះេខទច។ េរកយមកខញុំភយ ័ ណស់ រួចេចះែតគិត ថ

ខញុំរបកដជេភលចេរឿងជតម ុ ិ ន

និងេភលចធនញជ ័យ

អស់

េហយ។ កំពុងែតរពួយៗ ក៏រសប់ែតេឃញថខញុំចប់ជតិថីមេទ

េហយ។

េពលេនះខញុំកំពុងែតេនពីមខ ុ េរងកុនជមួយមនុសស

ជេរចន។ អរមមណ៍ខញុំដូចជរសេពចរសពិលមន ិ ដឹងថ ខលួនមក

េរងកុនេធវអីេទ។ ខញុេំ នទីកែនលងេនះយ៉ងយូរ រសប់ែតេឃញ

កតតិក េដរមក ែតអរមមណ៍ខញុំមន ិ សគល់ថ េគគឺធនញជ ័យ មក ចប់ជតិេទ េដយរគន់ែតនឹកថ ខលួនដូចជធលប់សគល់បរុ ស

មនក់េនះ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


29

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-សួ សី ត! អូនចំបងេទ? បងគឺជយ ័ ណ ៎ ! ឮសំ េឡងកតតិក សួ រមករកខញុំែបបេនះ ចិតតខុ ំក ញ ល យេទជនក ឹ

េឃញវញទំ ងអស់៖ ិ

-បងជ័យ! អូននឹកេឃញេហយ...! ភលមេនះ កតតិកក៏ចប់ឱបខញុំយ៉ងែណន រួចេគក៏េថបញក់ញី

មុខខញុំរគប់កែនលង េនកណ ដ លហវូងមនុសស េធវឲយខញុំេអៀនេនះ េអៀន។

ខញុំចង់ឃត់េគថ

េធវអីច ុ ឹងមន ិ សមរមយេទ

អនកណសគល់ខុ ញំេគេមល  េឃញ

េបមន

ចបស់ជរតូវេគេដរនិយយ

េដមហុយដីេហយ ែតកតតិក គិតែតពីេថបរហូត........ រហូត

ទល់ែតខញុំភញក់ដឹងខលួន និងដឹងថវជេរឿងសុ បិន។

មួយសបតហ៍កនលងផុតេទយ៉ងយឺតយ៉វ។

ែដលកតតិក

ណត់ជប ួ ខញុំ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ៃថងេនះគឺជៃថង

ខញុំខំរសូតេទេរងកុនតំងពីរពឹក


30

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េដមបេធវ ី ខួ លនជអនករង់ចេំ គ។ ប៉ែុ នត េលកភរុណ ែបរជមក

បងហញខលួនជំនស ួ កតតិក៖

-របភ! មកដល់ភនេំ ពញតំងពីអងកល់ហនឹង? ខញុំមន ិ ដឹងថគត់េលចេចញមកពីរកែហងថមណេទ រគន់ែត

ឮសំ េឡង

ក៏េឃញរូបគត់េសចេសញញដក់ខុ ំញេទេហយ។

ទំនក់ទំនងរវងេលកភរុណ និងខញុំគឺលអណស់ ែតមកដល់

ភនេំ ពញ យូរែដរេហយ មន ំ របប់គត់ផង។ ខញុត ំ បេទ ិ ទន់ទង គត់៖

-ខញុំមកដល់ភនេំ ពញជងមួយអទិតយេហយ! -ជងមួយអទិតយេហយ េម៉ចក៏មន ញ យដឹងផង? ិ របប់ខុ ំឲ -ខញុំគិតថែសអកនឹងទក់ទងេទភរុណ ឯង។ គត់េសច រួចនិយយថ៖ -អុីចឹង... ជួបខញុំេនៃថងេនះ មន ិ ខកបំណងេទេហយ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


31

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-អនកណថ? សុំ េទសណ ៎ ! ខញុំនិយយពកយែសអកេនះ មន ិ

ែមនេដះសរេទ

គឺខុ ំញពិតជគិតអុីចឹងែមន។

តំងពីមកដល់

ភនេំ ពញ ខញុំរវល់ ជូនអនកម៉ក់ េទេលងបងបអូន និងមត ិ តភកតិរបស់

គត់...

-អូហ៍! អនកមង ី អេញជ  ញមកែដរ? -ចស! អនកម៉ក់ និងខញុំមកេនភនេំ ពញវញ។ ិ -អុីចឹងរបេសរណស់! របភ អចចូលេធវករេនសថនីយវទយ ិ ុ

វញេហ ិ យ។

ៃថងេនះខញុំខកចិតតណស់។

ខញុំជែជកេលងជមួយេលក

ភរុណ ែតចិតតនិងែភនកេចះែតរ ំៃពចំកតតិក។ ចិតែត ដលនឹកេគ ចង់ ជួបេគប៉ណ ុ ណ កតខ ៏ ណ ុ៉ ឹណ ង! េហតុអីក វ ក ៏ តតិក េធវចរតែបប ី កចិតតកប ិ

េនះដក់ខុ ំ? ញ េគណត់ខុ ំេញ ធវអីវ េបេគមន ិ មកដូេចនះ? េគេធវឲយខញុំខឹង និងអស់សងឃមេដយសរែតេគេហ ឹ យ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


32

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

មួយសបតហ៍កនលងផុតេទជមួយនឹងចិតតទនទឹង និងសុ បន ិ ។

ខញុំទនទឹងឲយឆប់ដល់ៃៃថង ថងេនះរគប់ដេងហមេចញចូ ចូល េហយខញុំសុបិន ថ របភនឹងមកជួបខញុំ។ ទប ែមន ែតែបរ ែត ី ំផុតខញុំកេ៏ ឃញនងមកែមន

ជនងនំមនុសសម មន ក់េទៀតមកជមួយែដរ។ េគម មនក់េនះ ខញុំក៏ ធលប់េឃញកលពីឆនម មុ ំ ន ុ េហយ។

េលកេនះនងនំ នំេគមកឲយខញុំ

េឃញមតងេទៀត េតម មនន័ ន យថេម៉ច? មុនដំបង ូ ខញុលួ ំលួងចិតតខួ ន ល ឯងថ ពួកេគរបែហល របែហលរតឹមជមត ណ ះ ប៉ែុ នតមនក់ជរបុស ិ តលអបេុ៉ ណ មនក់ជរសី េតឱ របភ នងដឹង  យទុកចិតតែបបហនឹងេមតចបន? ឬក៏របភ ថ

ខញុំតមរសលញ់ រសលញ់ នង

េទបនងនំមនក់េនះឲយខញ េនះ ុ ំេឃញ

េដមបឲយខញ នង? ង អវែី ដលខញុំគិត េធវឲ ំ ម នេសចកត ន ី ុ ំរ ំងប់ចិតតពីន  យខញុគ ី

កលហន បងហញខលួនឲយ ឲយពួកេគេឃញេឡយ។ េបន  ឹងបងហញខលួន េតកុ នងឋនៈអវី?

មនែតចង់ឲយេគែណនំសងសររបស់ សងសរ េគឲយ

សគល់?

ខញុំេនពួនេមល  ពួកេគ

ែដល ែដលគិតែតជែជកគនដល់កុនបញចង ំ

េទបនំគនេទទិញសំ បរុ ត តកុន រួចេដរចូលេទកនុងេរង។ េរង។ ទិដឋភព ទំងេនះបនសល់ែតកតីឈច ឺ ប់េពញេដមរទូងខញុំ។ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ឱ! ឱ

េសនហ


33

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

របស់ខុ ំញេលរបភ លងងេ់ ពកេហយ។ េតក  នលងមកខញុំេចះែតឈលក់

វេងវងនឹងកតីនឹករឭក ឆកួតនឹងកតីរសៃម ចំេពះនរម ី ន ក់ ែដលនង

មនមចស់ចិតតរច ួ េទេហយ

ែមនេទ?

េតេ សនហែបបេនះមន

តៃមលឬេទ? េសនហខញុំលឹ វងេលវយដូចមហសមុរទ ែតរូបខញុំេរបៀប

ដូចជកបនដ៏ ូ តូច ែដលខំរបឹងរសត់េលមហសគរេនះ រសត់

ទំងគមនសងឃម ឹ ថនឹងអចមនៃថងដល់េឆនរេសនហ៍ពិត។

ខញុំជិះកង់រតឡប់េទផទះវញទំ ងចិតតេទមនសស។ មនរថយនត ិ

មួយេរគឿង កំពុងចតេនពីមខ ុ ផទះរបស់ខុ ំ។ ញ វជរថយនតែដល

ជូនមតយខញុំមក។

តំងពីតូចមក

ណស់។ ខញុជ ំ កូនអកតញញូ

ខញុក ំ រមនិយយដល់រគួសរ

ែដលរត់េចលែម៉ឪមករស់េនែត

មនក់ឯង។ ខញុែំ តងរបកន់េហតុផលផទល់ខួ លនមួយ ថអវីែដលេធវ

េនះ ជកររបថនេសរភពឲយជ ិ ួ នឯង។ មនមនុសសជេរចន ីវតខល ី ែដលមន ិ យល់ពីេហតុផលេនះ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ជពិេសសគឪ ឺ ពុកបេងកតរបស់


34

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ខញុំ។ េលកប៉ខញុំមន ញ ូ មបែតបនត ិ ធលប់យល់ចិតតខុ ំស ី ិច។ េតេ នះគឺជ

កមមេពៀរឬ? ខញុំេកតមកមននិសស័យខុសពីឪពុកខលួនទំងរសុង។

គត់គឺជពណិជជករដ៏េជគជ័យ ជមនុសសឈលសៃវកនុងវស័ ិ យ

ជំនញ ួ ។

ចិតគ ត ំនិតរបស់គត់រគប់វនទ ៏ ិតែតពីេរឿងរកសុី ។ ិ ី កគ

ទឹកមុខរបស់គត់រកញូវរគប់េពលេវល េលកែលងែតេពលណ ែដលខញុំមន ណ ះ។ ិ បនេឃញមុខគត់ែតប៉េុ ណ

ញញឹមដក់ខុ ំេញ សះ

គត់មន ិ ធលប់

រតែតម ន ឹ ិ ធលប់និយយេលងជមួយខញុំ

េទៀត។ កលខញុំេនពីតូច ខញុំពិតជចង់ឲយគត់ឱបខញុំណស់ ែត

ឥឡូវខញុំមន ិ ិ ហ៊នរសៃមកយវករែបបេនះេឡ យ េរពះខមសខលួន

ឯង។

េរឿងរ៉ វរវងខញុំនិងឪពុកខញុំ

កន់ែតនិយយគឺកន់ែតបេនទស

េទវត។ ខញុគ ំ ឺជកូនេទលេនកនុងរគួសរ ក៏គឺជអនកបនតេវនែត

មនក់គត់ពីឪពុក។

ភរកិចម ច យ ួ េនះធងនធ ់ ងរណស់សរមប់ខុ ំញ

េរពះខញុំគមននិសស័យរសលញ់ ករងររកសុី អីវបនតិច។

េពលខញុំ

េរៀនចប់បក់ឌុប េលកប៉ឱយខញុំេទ New Zealand េរៀនែផនក រគប់រគង ែតខញុំេរៀនបេណដរគិតបេណដ រថ រេបៀបរគប់រគងេនះមន ិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


35

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

បច់េរៀនក៏បនែដរ

េរពះខញុំរស់េនេរកមកររគប់រគង

េសរភពតំ ងពីតូចេទេហយ។ ី

គមន

ខញុក ំ ប ៏ នលពីមហវទយល័ យ ិ

រគប់រគង និងលពីកររគប់រគងរបស់េលកប៉ខញុំ រួចក៏ចូលេរៀន

ថនក់ថតរូប។

ខយល់េសរភពព ី ិតជបរសុ ិ ទធបំផុត

េធវឱយខញុំដក

ដេងហមរសួលណស់។ ខញុប ំ នេចញផុតពីជីវតែកល ិ ងកលយដ៏គរួ ឲយ

ធុញថប់ េហយចូលេទកនុងជីវតព ិ ិតែដលគមនសមពធ។ េរកយ

មកេលកប៉រជបេរឿងេនះ ក៏ខឹងដច់កបលដច់កនទុយ ឈប់

េផញរបក់ឲយខញុំ។ េទះអត់គត់ ក៏ខុ ំម ញ ន ិ ដច់េពះសលប់ែដរ េហយ

ខញុំកេ៏ រៀនរស់ ខួ លនឯងតំងពីេពលេនះមក។

ខញុំរស់េនរសុកេគ

ប៉ន ុ ម នឆន ំ ដូចេគេទេរៀនបរញ ិ ញ បរតែដរ េហយេពលមករសុកែខមរ វញ ខញុំេទជួបេលកប៉ែតមតងគត់ ចត់ទុកថ ឲយគត់េជរខញុំជ ិ

េលកចុងេរកយ។

ពិភពេលកែដលខញុំរសលញ់

វដូចជរូបេទសភពែដលខញុំ

ែតងថតអុីចឹង គឺរសស់បំរពងនិងរសេណះរសេណក េហយខញុំ ក៏េរបជីវតេដ ិ រេលគនលងៃនអរមមណ៍រសេមរ សៃម

គមនភពជក់

លក់ដូចគំនិតរបស់ឪពុកខញុំេទ។ គត់ែតងគិតថ ខញុំជមនុសស និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


36

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

មន ិ បនករ។ អវីែដលខញុំចូលចិតត គត់ថគមនរបេយជន៍ ែតអវី

ែដលគត់ចង់ឲយខញុំេធវ គឺខុ ំញសអប។ ់ េរឿងែដលខញុំមន ិ រតូវគនជមួយ

េលកប៉េនះ អនកម៉ក់ែដលឈរេនកណ ដ ល ជអនកពិបកចិតត

ជងេគ ប៉ែុ នតគត់មន ួ ម៉ត់េឡយ។ ខញុេំ កត ិ ែដលបេនទសខញុំមយ

ម៉ក់ណស់ ែដលអចរទំនឹងេលកប៉បន។ អនកម៉ក់សអត

ណស់ ែតងែតញញឹម ែតមន ិ ដឹងថេដមេហតុវយ៉ងេម៉ច បន

ជគត់រពមយកេលកប៉ េទវញ។ ិ

ែដលជបុរសមុខមន ិ េចះរកេធវ ី ជបដី

េពលេនះអនកម៉ក់កំពុងឈរេមល  ផកអ័ដគីេដ មន ិ ទំងដឹងថ

ខញុំមកដល់ផទះផង។ ខញុឧ ំ ទនេទរកគត់៖

-ម៉ក់! អេញជ  ញមកដល់យូរេហយេន? -ម៉ក់េទបែតមកដល់េទកូន។ ចុះកូនឯងេទបមកពីណ? -អត់េទណេទម៉ក់ រគន់ែតជិះកង់េលង។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


37

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ផទះខញុំចេងអៀតណស់ េហថបនទបេ់ ទបរតូវជង ែតវផដល់ភព

សនិទធសនលសរមប់មដយកូនេយង ជងេនកនុងផទះធំ។ អនកម៉ក់

អងគុយចុះេលែរគេគងរបស់ខុ ំញ សមលង ឹ មកខញុំ េដយបនលឺ៖

-មុខេឡងរជុងអស់េហយ កូនឯងេនះ។ េធវសី អខលះ បនជ

សគមេមលះ៉ ?

-សគមអុីចឹងេហយ េទបសងហណម៉ក់! ចុះអនកម៉ក់ េតសុខ

សបបយេទ?

-កូនរបុសែតមនក់មន ិ េនែកបរខលួន

ែបរជមករស់េនកនុងខទម

ែបបេនះ កូនថេទេមល  ៍ មដយែបបេនះសុ ខសបបយែដរេទ?

-ចុះកូនមនេទលំ បកអី? កូនរស់េនែបបេនះមនអរមមណ៍

ថ ដូចជេចមណពកមសត់កុ ងេរឿងេរពងអុ ន ីចឹង។

អនកម៉ក់អស់សំេណចនឹងសមដខ ី ុ ំញ េហយគត់របប់ថ៖

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


38

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-កតដិក! កូនេទេនផទះវញេទ។ ប៉កូនឯងឥឡូវខុសពីមន ុ ិ

ឆងយណស់។ េពលម៉ក់រ ំឭកពីេឈមះកូនរបប់គត់ គត់កម ៏ ន ិ ខឹង រួចនិយយថ គត់នឹកកូនឯងេទៀតផង។ -មន ិ ែដលេលកប៉េចះនឹកខញុំ?

-េជឿម៉ក់ណកូន ប៉កូនឯងរសលញ់ កូនឯង រគន់ែតគត់ មន ិ េចះបងហញ...

ែមន!

គត់ពិតជរបប់ម៉ក់ថ

គត់នឹកកូនឯង

-េបអីច ុ ឹងែមន គត់របែហលរសវង ឹ ឬវេងវងេហយ! -េមល  កូនេនះនិយយ!

ែរកងថប៉កូនឯងចូលចិតតរបកន់

អនកដៃទ អត់និយយេហតុផលេអហះ? ចុះកូនឯងឥឡូវេនះ ចង់ កត់តមគត់ែដរ ែមនេទ? -មនឯណ?

ប៉ែុ នតម៉ក់សមនែតេលកប៉រពមឲយខញុំរស់េន

ជមួយគត់ េដយសុ ខរសួលអហ? ខញុដ ំ ឹងថ គត់របកដជចង់

ឲយខញុំេទេធវករជមួយគត់មន ិ ខន។ ម៉ក់ករ៏ ជបចបស់ពីចរត ិ

គត់និងខញុំ ថែខវងគនរគប់យ៉ងែដរ។ គត់ចូលចិតតជិះឡន ែត និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


39

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ខញុំចូលចិតតជិះកង់... ខញុំរបែហលជគមនសំ ណងរស់េនជមួយ

គត់េទ។ េពលអនកម៉ក់េទផទះវញ ិ ម៉ក់សករបប់គត់ថ ខលួន

គត់ចស់េហយ គួរែតេបះបង់ករងរេចល មករស់េនេសយ

សុ ខវញ េហយេបគត់មន ិ ិ ខឹងនឹងម៉ក់ េទប  មនន័យថគត់

ផលស់បូ ដរែមន។

-គត់ចបស់ជមន ុ េទ។ ិ ខឹងដូចកលពីមន

កូនមន ិ េជឿថ

គត់ផលស់បូ តរែមនេទ? េលកប៉កូនផលស់បូ រេនះក៏ ត មន ិ ែមនគមន មូលេហតុែដរ។ តមពិតវគជ ឺ គុណសមបតតិរបស់កញញ េទ! -កញញ? រួចនងេទពក់ពន ័ ធអីជមួយេលកប៉? -កញញ ឥឡូវេនះគឺជកូនធម៌របស់ម៉ក់ប៉េហយ។ -អុីចឹង? េរឿងរ៉ វវយ៉ងេម៉ចម៉ក់?

-េកមងរសីមនក់ហនឹងពូែកផគប់ចិតតម៉ក់ណស់ េហយជមួយប៉

កូនឯងវញ ិ

នងដូចជគមនខលចគត់អីបនតិចេសះ។

នង

និយយជមួយគត់ឮៗ េហយេចះបេញជរឲយគត់េសចេទៀត។

មន ុ ម នពួកេគក៏ចុះសរមុងនឹងគនខលង ំ ណស់។ ិ យូរប៉ន និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ប៉កូន


40

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

គត់របប់ម៉ក់ថ គត់ចូលចិតតេកមងកលហនអុីចឹង េរពះតំងពី

េដមមក មន ុ គត់ ិ ែដលធលប់មនេកមងឯណ ហ៊នសមលង ឹ ចំមខ

ដូចជនងេទ។

េបកូនឯងេទផទះវញ ិ

េរពះេឃញប៉កូនឯងេចះេសចឲយកកអឹក

រសុង!

របកដជភញក់េផអល

ខុសកលពីមន ុ ទំង

ឮម៉ក់មនរបសសន៍អីច ុ ឹង ខញុំមនអរមមណ៍ចែមលកណស់...

េលកប៉ខញុំែបរជមនមនុសសមនក់

បន។ ខញុក ំ ន ៏ ិយយថ៖

-មន ិ គួរឱយេជឿេសះម៉ក់!

កញញ

អចមកបដូរចរតរបស់ គត់ ិ ពិតជមនុសសមន ិ ធមមត

ែមន! ...ែតេបប៉រសលញ់ នងខលង ំ យ៉ងេនះ េតម៉ក់មន ិ ខលច

គត់យកនងេធវរបពនធចុងេទេអហះ? -កូនេនះនិយយឆកួតៗ!

េមល  ៍!

កុំេចះែតគិតអរកក់េលឪពុកេពក

-កូននិយយេលងេទ! េបមនេរឿងែបបេនះែមន ខញុំរបកដជ

សអបគ ់ ត់សលប់េហយ! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


41

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-និយយដល់េរឿងរបពនធ គរឺ តូវនិយយដល់រប ូ កូនវញ។ ឆន ំ ិ

េនះកូនឯងអយុៃមភបន ួ ឆនេំ ហយ ណ ៎ !

-បទ!

ក៏លមមែតគិតគូរេរឿងហនឹងែដរ

អុីចឹងម៉ក់របុងដណឹដ ងកូនអនកណេគ?

ដណឹដ ងេពលណែដរ?

េហយេទ

-កូនរចឡឺមឯងេនះ េធវឫកឲយលលមែតមតង! ម៉ក់ដឹងេហយ

ថកូនឯងនិយយេផគនឲយម៉ក់... -មនឯណ?

-េបអត់មនេទ សដប់ម៉ក់! គឺអីេុ ចះេទ... ប៉ុនមនៃថងមន ុ េនះ

មត ិ តចស់របស់ម៉ក់មនក់បននំកូនរសីេគមកេលងម៉ក់។ រសីមនក់េនះេធវឲយម៉ក់មននិសស័យនឹងនងែមនែទន។

កូន

ម៉ក់

េនែតរសៃមេឃញមុខមត់ដគ ៏ រួ ឲយរសលញ់ របស់នងមន ិ ទន់

បត់េទ។ នងសអតណស់កូន ចរយមរយទក៏ ទក់ចិតតម៉ក់ ិ

ណស់ែដរ។ ែបបេនះេហយេទបម៉ក់នឹកភនកដល់េរឿងចង់បន កូនរបស។ ម៉ក់េចះែតនឹកថ កូនរសីមនក់េនះស័កតិសមនឹង និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


42

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

កូនណស់។

េបសិនជម៉ក់បនរូបនងេធវជកូនរបសែមន

ម៉ក់មន ិ ដឹងជេរតកអរយ៉ងណេទ!

-ចុះេតេពលណខញុំបនជួបនងេទ? -កូននិយយែមនេអហះ? -ចុះកូននិយយកុហកមតយមន ិ ខលចបបេទ?

េមល  រសីសអតេទេត វមនេទខតអី?

រគន់ែតេទ

េហយ  េបសិនជនង

លអដូចអនកម៉ក់និយយែមន រតូវែតដណឹដ ងេរៀបករភលមែតមដង។

-បនកូននិយយរសួលសតប់គនយ៉ងេនះ ម៉ក់សបបយចិតត

ណស់! ចំម៉ក់ទូរស័ពទេទមតយរបស់នង និយយគនពីេរឿង

េនះ េរពះគត់កដ ៏ ូចម៉ក់ែដរ គឺេចះែតចង់ភជប់សច់ឈមនឹង

គន។ អុីចឹងៃថងពុធកូនរតូវេទរកុមហ៊ុនរថយនតរបស់ប៉កូនឯង... -េតេទទីេនះេធវអី? ឲយេលកប៉ជួយែចចូវឲយអហ? អនកម៉ក់រគវកបល រួចរបប់ថ៖ ី

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


43

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-ៃថងេនះគឺជៃថងតង ំ ពិពរ័ ណ៍រថយនតថីម របស់រកុមហ៊ុនគត់ គឺ

ម៉ក់ចង់េឆលៀតឱកសេនះ ឲយកូនបនេទជួបមុខប៉កូនឯងមតង។

កូនមន ក៏មន ិ ិ ចង់េទេនផទះវញ ិ អីែដរ ែតកូនក៏គរួ ែតជួបមុខប៉

កូនែដរ។ កូនមន ួ ជីវតេទ។ ិ ិ អចេគចពីគត់មយ -េទក៏បនែដរ!

-េធវអីច ុ ឹងបនសមជមនុសសេចះគិត! ម៉ក់េជឿថ ប៉កូនឯង

របកដជសបបយចិតត េបេឃញកូនេទ។ កនលងមក អនកណក៏ េគសួ រគត់ពីេរឿងកូនឯងែដរ។

សអតេទបបន

េហតុេនះកូនរតូវេសលៀកពក់ឲយ

េរពះម៉ក់ចង់បងអួតកូនរបុសសងហឲយេគបន

េឃញមតង។ កូនឯងរតូវែតពក់អវធំណ ៎ ! -កូនមន ុ ម៉ក់េទ! ិ បំបក់មខ

េហយៃថងពុធណ?

ប៉ែុ នតេតរតូវេទេម៉ងប៉ន ុ ម ន?

ៃថងពុធខនែសអកមួយេនះអហ? េនសល់ែត

ពីរៃថងេទៀតហនឹង!

-ចស កូន! េហយឆប់េទពីរពឹកបនតិច!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


44

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-បទ អនកម៉ក់! ខញុំេសលៀកពក់សអត មន ិ ែមនែតេដមបេទព ី ិធី

របស់េលកប៉មយ៉ងឯណ របស់ម៉ក់េទៀត។

គេឺ សលៀកពក់ឲយទក់ចិតតកូនរបស

គត់ញញឹម ែតេពលទំងដកដេងហម៖ -េហុយ... េតេពលណេទបប៉និងកូនរតូវគន? េបមនក់ៗសុ ទធ

ែតរពមថយមួយជំហនេរៀងខលួន ណស់។

ម៉ក់របកដជសបបយចិតត

-ខញុំកច ៏ ង់បនដូចសមតរី បស់ម៉ក់ែដរ

ប៉ែុ នតខលចេទវមន ិ រួច។

ដូចខញុំធលប់របប់ម៉ក់េហយ ថខញុំមន ិ របកន់នឹងេលកប៉េទ ែត គត់របកន់នឹងខញុំ។

ឈប់និយយេរឿងេលកប៉េទ!

ម៉ក់

និយយពីរសីសអតេនះេទៀតេមល ម ? រួច  ៍ េតនងសមបរសឬេខ ុ

នងេឈមះអី?

អនកម៉ក់េធវមខ ុ ហួសចិតត េទបរបប់ថ៖ -កូនរសីហនឹងេឈមះលីលី ជកូនែខមរកត់ចិន...

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


45

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ម៉ក់ខុ ំញដូចជសបបយចិតតណស់។

គត់ឥតដឹងថ

កូន

របុសរបស់គត់កំពុងែតឆកួតេរពះេរឿងេសនហេឡយ។ េតខុ ម ំញ ន

អរមមណ៍ឯណនឹងចង់េទេមល  រសីសអតរបស់គត់េនះ? គិត

េទគួរឲយចង់េសចែដរ គឺរពឹកមញ ហមួយ ិ ខញុំអស់សងឃមេរឿងេសន ឹ

រសប់ែតេពលម៉ក់មកេលង ក៏ចង់ឲយសគល់រសីមនក់េទៀត។ វ ដូចជេរឿងជួសសងគនយ៉ងេម៉ចេទ!

ជៃថងពិពរ័ ណ៍រថយនតរបស់រកុមហ៊ុនេលកប៉។ ទិដឋភពកនុង

រកុមហ៊ុនទំងមូលរតូវបនេគតុបែតងយ៉ងរបណីត។ រថយនតដ៏

ថមីសនលងកំពុងដក់តង ំ យ៉ងសងហ

េដយមននរដ៏ ី រសស់

េសភេសលៀកពក់សុិចសុី ឈរកច់ឫក កច់រងេនែកបរផង។

េគដក់តង ំ រថយនតែតពីរេរគឿងេទ េទបនំចូលពីបរេទសេហយ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

របែហលជរថយនតមដ ូ៉ ថមី


46

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ខញុំកំពុងេនឈរែកបរអនកម៉ក់ េដមបឲយគត់ ែណនំខុ ញំដល់មត ី ិ ត

ភ័កិរត បស់គត់

រួចក៏េឃញេលកប៉េចញមកកត់ែខសបូេបក

កមមវធ ិ ី។ គត់ចស់ជងមុនឆងយណស់ រគន់ែតខញុំខនេឃញ

គត់បីឆនេំ សះ។ ចបស់ណស់ ថេលកប៉បនេឃញខញុំឈរ

ជិតអនកម៉ក់ ែតមនុសសគត់េទះេឃញកូន ក៏ែតងែតេធវដូចមន ិ

េឃញ។ ខញុខ ំ ំតមសមលង ឹ េមល  គត់ណស់ែដរ ែតគត់េដរជែជក

េលងជមួយនឹងគនគត់េធវរពេងយ។

ទល់ែតេពលែដលគត់

េដរែបកពីេគ េទបអនកម៉ក់និយយមកខញុំថ៖ -េទជរមបសួ រេលកប៉េទកូន! ៉ ខញុំែសនសអបន ់ ិសស័យៃវឫករបស់ េលកប៉។

េពលេឃញខញុំ

េហយ េបញញឹមដក់ខុ ំប ញ នតិចមក េតវខតអីេទ? េឃញឫកព

របស់គត់ែបបេនះ ខញុំគិតថគត់គមនបនផលស់បូ តរសអីេទ។ ចរត ិ

របស់គត់េនះ េបខុ ំញេទេហរកក៏មន ិ របកដថរក់ទក់រកខញុំែដរ េហយេបរសៃមដល់ពកយេពចន៍ែដលគត់នឹងនិយយមកកន់

ខញុំ ក៏គមនពកយអវីេរកពីពកយបេនទស ឬក៏ពកយរះគន់ េឡយ។ ិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


47

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ប៉ែុ នតេដមបកុ ំ នែតរទំេដរេទរកគត់។ ី ំឲយអនកម៉ក់ពិបកចិតត ខញុម

ខញុំចូលេទកនុងបនទបគ ់ ត់ រួចបនលព ឺ ីេរកយខនងគត់៖ -េលកប៉! គត់ងកយឺតៗេមល  មុខខញុំ

េលខនបសក់៖

ទំងេធវមខ ុ រកញូវដូចមុខយកស

-យ៉ងេម៉ច? រពមទទួលសគល់ឪពុកេហយេអហះ? សមនែត

មួយជតិេនះ មន ិ រពមរតឡប់មករកែម៉ឪរហូតេហយេត។ េលក

ជងថតរូប... េម៉ចែដរ រស់េនរសួលអត់? ឲយែតឮសមតរី បស់គត់

ខញុំហក់េកតសលឹករតេចៀកខឹងទប់មន ិ

ឈនះ េហយក៏មន ខញុំតប ិ ិ អចរទំអត់តមត់េទរកគត់វញែដរ។ យ៉ងេឈលយ  េទគត់៖

-រស់រសួលណស់ គមនអវីពិបកេទ! -រស់រសួលផង? បច់េធវឡូយេទ! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ម៉ក់របស់ឯងរបប់អញអស់េហយ

មន ិ


48

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

របែហលជអនកម៉ក់របប់គត់ថ ម៉ក់េធវេនះគឺចង់ឲយគត់អណិតខញុំ

េទវញេទ។ ខញុំនយ ិ ិ យថ៖

ខញុំពិបកេវទនេហយ។

ែតវេធវឲយគត់មក់ងយខញុំ

-េបេរបៀបេធៀបនឹងប៉ ខញុំមន ិ សមបរហូ ិ ូ រេហៀរដូចែមន ែតក៏មន

ខវះបយបីេពលែដរ។

-កុំេមទកភពេពក! េទះជឯងអចចិញចឹមខលួនរស់

អចកលយជអនកមនែដរ។

ក៏មន ិ

-ែតខញុំមន ិ ែដលចង់កលយជអនកមនេទ។ េលកប៉េធវអនកមន

យូរេពក មន ិ ែដលដឹងថ អនករកេគរស់សបបយចិតតយ៉ងេម៉ច

េទ។

រស់េនេចះសនស ំសំ ៃចក៏សបបយមយ៉ងែដរ។

ទទួលទនអហរឆងញ់ រល់ៃថង

អនកមន

ចបស់ជធុំអហរេនះមន ិ

ខន។ ប៉ែុ នតេបអនករកយូរៗបនសគល់អហរឆងញ់ មតង មន ិ ដឹង

ថអនកណមនសំ ណងជងេទ? និយយដល់រតឹមេនះ

ក៏េឃញអនកម៉ក់េបកទវរបនទបច ់ ូល

មក ដូចទុកឱកសឲយេលកប៉សួ រខញុំ៖ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


49

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-េម៉ចនិយយចប់េហយេន? ៃថងេនះខញុំបននិយយឱយធូររទូងេហយ

ខឹងេទៀតែដរ ខលចធលក់នរក។ ខញុក ំ េ៏ ឆលយថ៖ -ខញុំនិយយចប់េហយ។

អនកម៉ក់! ខញុំេទផទះវញេហ ិ យ។

ក៏មន ិ គួរបនតឲយឪពុក

ខញុស ំ ូ មលសិនេហយេលកប៉។

មន ិ ដឹងថេលកប៉ខញុំមនអរមមណ៍យ៉ងណេទ?

េចញវង ឹ អនកម៉ក់ករ៏ ត់តម៖

ខញុេំ ដរ

-កតតិក! េតកូននិយយសអីខលះជមួយនឹងប៉កូនឯង? -គមនអីេទម៉ក់! បនជួបគត់មតង ក៏អស់ចិតតែដរ។ តមេមល  ៍

េលកប៉របកដជផលស់បូ តរខុសពីមន ុ ែមនេហយ េរពះគត់ទុក េពលឲយខញុំ និយយពកយកនុងចិតតរហូតចប់។ ខញុជ ំ រមបលេហយ

ម៉ក់!

-ឈប់សិនកូន!

ណ ៎ !

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ែតកូនឯងមន ិ ទន់បនជួបលីលី

ផងេទ


50

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-សុំ េទសម៉ក់ ចំៃថងេរកយេទ! េមល ិ  េទគត់មន ិ អស់ចិតតេសះ ែតខញុំេនែតចេចសេទផទះវញ ៉ ី ទល់ែតបន។ ខញុំេដរយ៉ងេលឿន ដូចខលចេលកប៉រត់េដញៃវព

េរកយខនង ឯែភនកសមលង ឹ េមល  េទមុខរតង់ អត់េមល  ខងេរកម

េទ ប៊ះិ ែតជំពប់េជងេនរតង់កជ ំ េណដ រមត់ទវរចូលរកុមហ៊ុនេទ េហយ េហយែថមទំងេដរប៊ះិ បុកនរម ី ន ក់េទៀត។ -បងកតតិក! បងេទណហនឹង? ឮនងែរសកេហ

េទបខញុំដង ឹ ថនងគឺកញញ

ញញឹមដក់នង ទំងតបថ៖

-បទ ខញុំគិតថេទផទះវញ។ ិ

ដល់?

េសះ។

ខញុំ

ចុះកញញ េម៉ចក៏េទបែតមក

នងមន ិ េឆលយសំ ណួរខញុំេទ ែបរជនិយយេផសង៖ -ខញុំនឹកបងណស់។ កុទ ំ ន់េទវញ ិ ពួកេយងនិយយគនេលង

បនតិចសិនេទ។ េតះ ចូលេទកនុងវញ! ិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


51

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-មន ិ បច់េទកញញ។ េបចង់នយ ិ យគន េទអងគុយេលងខង

េរករសួលជង!

-អុីចឹងក៏បន! ពួកេយងក៏នគ ំ ន េទអងគុយេនេកអីថម

ខងមុខរកុមហ៊ុន

ែកបរកែនលងចតរថយនត។ ខញុន ំ ិយយេទកន់នងមុន៖ -ខញុំកគ ៏ ិតថ ចង់រកេពលជែជកេលងនឹងកញញ មដងែដរ េរពះ

ឥឡូវនងកលយជបអូនធម៌របស់ខុ ំេញ ហយ។

កញញ បនលឺសំេឡងតបភលម រកខញុំឈប់ដកដេងហមសឹងែតមន ិ

ទន់៖

-ែមនេហយ! គិតេទសមនមន ិ ដល់េសះ ថខញុំនិងបងអច

កលយេទជបងបអូនធម៌...

័ កញញមនវយដប់ របំបីឆន ំ

ែតនងមនឫកពចែមលកខុសពី

រកមុទ ំ ង ំ ឡយ។ នងមនសមតល ី ះ សកតិសមជមនុសសមន

អំណួត េហយនិយមេធវឫកដូចជយល់ដឹងទំងសពវរគប់ ទំង និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


52

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ពកយែដលខញុំមន ិ ទន់និយយ ក៏នងេធវដូចដឹងមុនថ ខញុរំ បុង និយយពីសី អែដរ។ កលជួបគនដំបង ូ ខញុំមនអរមមណ៍ថ នង ចូលចិតតនិយយរបឆំងនឹងេគ ឬនិយយយកឈនះេគណស់។

សូ មបែតេរឿងែដលនងម ន ី ិ បនដឹងចបស់ ក៏នងហ៊ននិយយ

េដយគមនរែរកអវីទង ំ អស់។ នងមន ិ េចះខលចេគេទ េហយែតង

េធវខួ លនជអនកេចះដឹងជងេគ នង ិ វយេសមេលមនុសសអយុេរចន

ជងខលួន។ នយ ូ សមបតតិរបស់នង... កញញមនែសបក ិ យពីរប សមបរសែណ ដ កបយដ៏ហមតៃ់ ខ រឯសក់ រញ ួ ដូចអចម៍ែដក រួច ី ុ

ែតងទមលក់ឲយេបុងតមខយល់។

ែកវែភនកទំងសងភលរឺ កែឡត

េហយជនិចចកលឲយែតនងនិយយជមួយខញុំ គឺចូលចិតតសមលង ឹ

មកែភនកខញុំគមនរបិច។

ឥឡូវនងគឺជកូនរសីធម៌របស់េលកប៉ខញុំេហយ

ទន់ដឹងថ ខញុជ ំ អនកនំនងឱយជួបគត់េនះេទ។

ែតប៉មន ិ

របវតតរិ បស់

កញញ គព ័ ធនឹងពូសុំទនមនក់ ែដលខញុំជប ួ កលពីឆនម ំ ន ុ ឺ ក់ពន

េនះ េពលគឺនងរតូវជកមួយរសីរបស់គត់។ គត់ថកញញេនះ

ឪពុកមតយសលប់េចលអស់េហយ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

គមនញតិឯណអចពឹង


53

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ពក់េនជមួយបនេទ

េទបសុំ ឱយខញុំជយ ួ នងយកបុណយផង។

«មនុសសមនសំ ណងរតូវែតជួយរ ំែលកទុកខមនុសសអភ័ពវ» េនះគឺ ជរទឹសី តរស់េនរបស់ខុ ំ។ ញ

ខញុក ំ យ ៏ ល់រពមនឹងពូសុំទនេនះ...

អូែមន! ឥឡូវគត់េធវជកមមករសំ ណង់េហយ... រួចខញុំកន ៏ ន ំ ង េទរស់េនជមួយអនកម៉ក់។

-ដឹងេទ? កនលងមកេពលខញុំនិយយជមួយនឹងេលកប៉ ភគ

េរចនគឺគត់ជអនកនិយយ។

េទបែតៃថងេនះ

ខញុំបននិយយ

េរចនជងគត់មតង។ ខញុព ំ ិតជសរេសរកញញ ែដលអចយកខលួន សនិទធសនលជមួយេលកប៉បន។

ចំែណកខញុំវញ ិ

ចង់សិ នទធ

សនលនឹងគត់ វលំ បករបែហលនឹងចង់េឡងឋនសួ គែ៌ ដរ។

កញញ េធវមខ ុ ដូចកំពុងរកវធ ិ ីសរសតពនយល់ខុ ញំ រួចនងបនលឺថ៖ -ខញុំដឹងថ

បងនិងេលកប៉ែតងមនគំនិតែខវងគន...

េហតុអីវកប ៏ ងមន ិ យកចំណុចមួយេនះ

សនិទធសនលនឹងគត់េទ?

ប៉ែុ នត

មកេរបជមេធយបយ

បងមន ិ រតូវខលចគត់ជំទស់គំនិត

របស់បងេទ ែតបងរតូវែតកលហន ហ៊នពនយល់ឲយគត់ដឹងថ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


54

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

គំនិតរបស់បងគឺជគំនិតរតឹមរតូវ។

េបបងេនែតឃលតឆងយពី

គត់អីច ុ ឹង គម ឺ នន័យថបងរពមចញ់ េហយ។

-របែហលជខញុំគមនសមតថភពេធវបនេនះេទ។ -អុីចឹងមនែតគំនិតរបស់បងខុស? -ែបបនងនិយយរតូវេហយ!

ខញុំពិតជធលប់ដឹងថ

គំនិត

ែដលខញុំធលប់គិតគឺខុសែមន។ េមល  សេមលៀកបំពក់របស់ខុ ំេញ ពល េនះេទេមល  ៍ េតសអតឬអត់?

-ចស! ខញុំេមល  ដឹងថជសេមលៀកបំពក់ៃថល។ -នងរបកដជឆលតណស់ ែមន!

ែតខញុំវញលង ងគ ់ រួ ឲយចង់េសច ិ

ខញុំទិញសេមលៀកបំពក់េដយរគន់ែតពឹងេលតៃមលែត

ប៉េុ ណ ណ ះ ែតខញុំេមល  មន ិ ដឹងថ វមនលកខណៈពិេសសៃនតៃមល េនះេនរតង់ណេទ។

-គិតេទ បងខុសពីេលកប៉ឆងយែមនែទន។ ប៉ែុ នតយ៉ងណ

ក៏អនកទំងពីរេនែតជឪពុកនិងកូនែដរ។ េហតុអីក វ ប ៏ ងមន ិ រពម និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


55

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

មករស់េនជមួយេលកប៉អនកម៉ក់? បនរស់េនជមួយឪពុក មតយ

និងអចែថទំពក ួ គត់រល់ៃថង

បំផុតរបស់កូនៗ។

េនះគឺជសុ ភមងគលធំ

បងដូចជមន ិ េចះរសលញ់ របស់ែដលខលួន

មនេសះ មនឪពុកេហេហយ េនែតមន ិ រពមេហេទៀត។ េប

ខញុំវញ ិ េទះបីចង់េហក៏េធវមន ិ បនផង។

-ែតឥឡូវនងមនឪពុកមតយធម៌ែដរេត! -រតូវេហយ! គឺខុ ំញខំែសវងរកឪពុកមតយទរមំែតបន មន ិ ងយ

រសួលេទ។ វខុសពីរប ូ បងឆងយណស់... របប់ខុ ំញមក៍ េតេពល ណេទបបងរពមេទរស់េនជុំជមួយពួកេយង? -ទល់ែតយូរ... -អូ! បងេចះនិយយពកយកំែបលងែដរ? -ខញុំចូលចិតតនិយយពកយកំែបលងណស់ ែតេលកប៉មន ិ ចូល

ចិតតសតប់េទ។ យ៉ងណសូ មនងជួយែថទំេលកប៉អនកម៉ក់

ផង។ ៃថងេរកយយ៉ងេម៉ច ខញុំមន ិ ទន់ដឹងេទ ែតេពលេនះខញុំេពញ

ចិតតជីវតរល់ ៃថងជង។ ិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


56

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-អូេខ! ខញុំនឹងរង់ចប ំ ង ង! កនុងចិតតខុ ំដ ញ ឹងចបស់ថ កញញជេកមងរសីដឈ ៏ ល សៃវ ៃវមនក់ ប៉ែុ នត

មន េម៉ច ិ ដឹងយ៉ងេម៉

នង នងេនែតគមនចរយគប់ ចិតខញ តខុ ំ។ ញ ិ

សំ េដនិងកយវកររបស់ េជរៗ ិ របស់នងហក់ដូចជេជរៗ

សមតី

ចង់េធវឲយេគ

ចប់អរមមណ៍េលន នង... ង េនះរបែហលជចិតតរបកន់េល េល អនកដៃទ របស់ខុ ំញេហយ។

រពះទិននកររលយសូ សូ នយយេចលភពែផនដីឲយរង។ រង។ ឱ! ឱ ររតីដ៏

ែសនរតជក់េអយ!

ខលួនរបណខញុំដូចជកំពុងរតូវរសេមលេគ រសេមល

េដរតមរគប់េពល។ ។ សនម មញញឹមរបស់េគេចះែតេលច េលចេធលេឡង

កនុងែកវែភនក រឯសំ ឡងរបស់េគេរបៀបដូចបនថតជប់ ជប់រកដស ី សំ េឡង រតេចៀក គមនវធ អចលុ ច បេចលបនេឡយ។ ខញុន ំ ឹកេគណស់ ិ ីអីវអ ចង់ជប ួ េគណស់ ណស់។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ដួងចិតតរ ំេភប ពីៃថងមន ុ េនះ  ដ៏រតជក់កលព


57

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

រសប់ែតែរបកលយជដួងចិតតរ ំេភប  ដ៏េកតគគុក។ ខញុំែសនបរមភថ ខលួនអចេកតជំងឺេសនហ។ គម ឺ កពីកតតិក ែតមនក់គត់... េម៉ចក៏ខុ ំជ ញ ប ួ អរមមណ៍ពិបករទំែបបេនះ?

ខញុំបនេទទិញ

េសៀវេភនិយយពីេសនហមួយកបលមកអន។ អនបេណដ រេធវ

ឱយខញុំនឹកឆងល់ថ េហតុអីវកក ៏ តតិក រសលញ់ ខុ ញំ? កនុងេសៀេភេគ សរេសរថ មនបុរសខលះតមរសលញ់ នរ ី េរពះែតេគចង់សង សឹកនង

ឲយសគល់ករឈច ណ ះ។ ឺ ប់បេុ៉ ណ

ជពិេសសគឺេន

េពលណែដលនរេនះ ធលប់មក់ងយរូបេគជេដម។ េរឿងេនះ ី

វចូលសច់េរឿងរបស់ខុ ំញនិងកតតិក

គឺខុ ំញធលប់ែតមក់ងយេគែត

រហូត េហយអរមមណ៍កលខញុំជប ួ េគដំបង ូ ក៏គិតថេគជរពន

នរេទៀត មន ី ិ គួរឥឡូវខញុំែបរជបតូរទសសនៈចំេពះេគ រួចរសប់ែត

រសលញ់ រប ូ េគខលង ំ ហួសេហតុេទវញ។ េហតុេនះកតតិក អច ិ

តមេបកបេញឆតខញុំ េធវឲយខញុំរសលញ់ េគេដយេសមះ េហយក៏

េបះបង់ខុ ំេញ ចល េដមបជករតបសន ងនឹងករមក់ងយរបស់ខុ ំញ ី

េលរប ូ េគ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


58

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េរឿងែដលខញុំចេំ គេនេរងកុន អចសននិដឋនថ កតតិកចង់ឲយខញុំ សគល់ករខកចិតតជេលកដំបង ូ ឬេបមន ិ ដូេចនះគឺេគរគន់ែត ណត់ខុ ំេញ ចល តមែតនិសស័យខូចរបស់េគ េហយរតែតគួ រឲយ ឹ សងស័យេទៀត ចំេពះេរឿងែដលខញុំជប ួ េនៃថងេនះ។ វេកតេឡង

េនេពលរពឹក េនខងមុខរកុមហ៊ុនលក់រថយនតមយ ួ ែដលខញុំ

បនជូនម៉ក់េទទីេនះ។ េចញពីឡនភលម ខញុស ំ មលង ឹ េទេគទំង

េបះដូងរនធត។ ់ ខញុំសួរខលួនឯងថ េតេគជកតតិក ែមនេទ? មនក់ េនះមនមុខមត់រសេដៀងគន ែតេសលៀកពក់ហុឺហជរេបៀបកូន

អនកមន េហយអងគុយជែជកជមួយរសីសអតមនក់េទៀត។ ខញុប ំ ន់ ឲយពួកេគជមនុសសពីរនក់ េរពះខញុំខលចកតតិក ែដលខញុំសគល់គឺ

ជមនុសសែកលងកលយ ែដលេគមកសែមតងជតួអនករក េដមបេលង ី េសច។ គួរឲយសតយរតង់ថ បុរសមនក់េនះមន ិ បនេមល  េឃញ

ខញុំេសះ។ េបស  ិ នជេពលេនះេគបនងកមកខញុំ វពិតជអច

ដឹងថ េតេគគឺជកតតិក ឬមន ិ ែមនបត់េទេហយ។ ប៉ែុ នតេប ឧបមថ េគមនក់េនះគឺជកតតិក ែមន េរឿងែដលខញុំសងស័យថ

កតតិករសលញ់ ខុ ញំ រគន់ែតចង់សងសឹកេនះ របកដជករពិត

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


59

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េហយ។

េទះយ៉ងណសុំ ឲយេរឿងែដលខញុំគិតសមនែតមនក់ឯង

េនះ សុ ទធែតមន ិ ពិតេទចុះ...

-លីលី! េគងេនហនឹងកូន? ម៉ក់ខុ ំេញ បកទវរចូលមក

បត់។ ខញុប ំ នលឺេទគត់វញ៖ ិ

កត់ផតច់អរមមណ៍រេវរវយព  ីខុ ំញេទ

-េនេទម៉ក់! គត់អងគុយចុះែកបរខញុំ៖ -កូនដឹងេទ? រពក ូ េឡងគឺមត ឹ មញ ិ េនះ ដំបង ិ តភកតិរបស់ម៉ក់ចង់

ឲយកូនរបុសរបស់េគជួបកូនឯង េហយមញ ិ េនះេគទូរស័ពទ...

ែតែបរជរជួសគនមន ិ ជួប

ខញុំឧទនកត់សមតរី បស់គត់ ទំងឆងល់៖ -េនះហ៍អនកម៉ក់របប់កូនពីេរឿងអីហនឹង?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


60

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-ម៉ក់កំពុងែតរបប់កូនេហយ

ចំបច់សួរេធវអីវ?

គឺៃថងខន

ែសអកេនះ មត ិ តភកតិម៉ក់នឹងនំកូនរបុសរបស់េគមកេលងផទះេយង េហយម៉ក់បនយល់រពមនឹងេគេហយ។

-ចុះកូនមនេទពក់ពន ័ ធអីជមួយនឹងេរឿងេនះែដរ? -កូនគឺជមូលេហតុែដលេគមកេលងផទះេយង។ ខញុំភញក់េរពត េហយក៏ភយ ័ ណស់ែដរ េរពះកនុងចិតតេចះែតកត់

យល់ពីនយ ័ សមតរី បស់គត់។ ខញុប ំ នលឺេឡងភលមថ៖ -ម៉ក់របុងឲយេគមកដណឹដ ងកូនអហ? -យី! េតកូនគិតដល់ណេហយហនឹង? -ចុះអនកណដឹង

េបអនកម៉ក់េនសុ ខៗរសប់ែតចូលមក

និយយែបលកៗែបបេនះ? េបកូនមន ិ សងស័យ េទបវចែមលក? ម៉ក់េសចដក់ខុ ំ៖ ញ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


61

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-កូនសងស័យរតូវេហយ។ រពឹកមញ ិ េនះម៉ក់មនគំនិតចង់ឲយ

កូនបនសគល់កូនរបុសរបស់មត ិ តភកតិម៉ក់

ែតែបរជមន ិ បន

សេរមច េទបៃថងខនែសអកេគចង់មកេលងផទះេយង។

-អនកម៉ក់! សុំ បនេទ? កូនអត់ទន់ចង់ជប ួ េរឿងេនះេទ។ -ែតម៉ក់មនបងខំកូនឯណ? កូនរបុសេគេនះយ៉ងេម៉ច ក៏ ម៉ក់មន ិ ទន់េឃញែដរ ឮែតម៉ក់េគអួតថសអត... ែតពួកម៉ក់ គិតគនេហយ ថេរសចេលពក ួ កូនេទ! ខញុំកន ៏ ឹកេឃញពកយ«និសស័យ»

កតតិក...

ែដលែតងែតនិយយជមួយ

-េរសចេលនិសស័យេទ... ប៉ែុ នត... មនុសសរបុសែដលឲយឪពុក

មតយេរសរបពនធ ឲយអុីចឹង េតេគជមនុសសរបេភទណហន៎? គួរែត  ជមនុសសមន ិ ួ នឯងបនលអេទដឹង? ិ េចះរគប់រគងជីវតខល

-េម៉ចនឹងអចគិតអុីចឹង? េគគួរែតជកូនេចះសតប់បងគប់ឪពុក

មដយ មន ចកូនឯងេទ។ ិ ែមនរងកបលដូ ឹ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


62

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-កូនមនែដលរងកបលឯណ? ឹ

ចុះ...

ម៉ក់?

េតេគអយុបន ុ៉ ម ន

-ៃមភបន ួ ឆន។ ំ -អយុបណ ុ ៉ ណឹ ង

ម៉ក់?

គួរែតមនសងសរប៉ន ុ ម នដងេហយ

មន ិ ដឹងថេគមនសងសរេធវអី

ដណឹដ ងរបពនធដែដល?

ែមនេទ

េបគ  ង់ែតតមែម៉ឪមក

-កុំេទគិតេរឿងហនឹងអីកូន សំ ខន់គឺេរកយេពលេគមកដណឹដ ង

របពនធេហយ េតេគេនេដរមនសងសរេទៀតឬអត់។

-ែតេគធលប់េធវេរឿងមន ិ ទទួលខុសរតូវ។ េបជមនុសសលអ ឲយែត

រសលញ់ គឺរសលញ់ រហូតេហយ

មនរបពនធផងអុីចឹងេទ។

មន ិ ែមនរតូវមនសងសរផង

...ប៉ែុ នតកូនេជឿថ

កូនរបកដជរក

បនបុរសលអដូចជេលកប៉មន ិ ខន! -ម៉ក់កច ៏ ង់បនកូនរបសលអដូចេលកប៉កូនែដរ... ខញុំឱបអនកម៉ក់ េហយេផតកកបលេលរទូងគត់ និយយថ៖ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


63

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-ម៉ក់! េទះជកូនរក រកបដីមន មនអនកម៉ក់ ិ បនក៏េដយ ឲយែតមន

ជីវតកូ ហយ។ ិ នរគប់រគន់េេហ

ម៉ក់អែងអលខនងខញុំ ទំងរសដី៖ -ឆប់េគងេទកូន! ម៉ក់េទវញេហ ិ យ។

រពឹករពងរពះសុ រយ រថយនតរបស់មតយខញុំកប ៏ រមក មកដឹកខញុំេទ ិ

ផទះនរ ី េឈមះលីលី េនះ។ េនកនុងរថយនតជមួយអនកម៉ក់ ខញុំ គិតែតញក់ែភនកទំងសង សងខងេរពតៗ ឯដួងចិតវត ញក៏ ញ រសប់ែត ិ

េកតសេងវគនឹកភនកដល់ រប ូ របភ េសទរែតរទំមន ិ បន។ ដួងចិតតដ៏ សវិតរសេពនេរពះន នឹកមនុសសមនក់

េតគ យ ៉ ងណ  រួ និយយយ

េទបេគយល់បនេទ? ? អរមមណ៍ខញុំហក់របប់ខុ ថ ំញ ជីវតេសន ត ហ ិ របស់ខុ ំញជមួយរបភ េហយ។

កន់ែតរសត់ឃលតពគ ី ន ឆងយេទៗ

េតខ នចិតតតស៊ូចំេពះមនុសសរស រសី  ុ ំញគមន

រសលញ់ េទឬ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ែដលខល ែដល ួ ន

រគន់ែតេឃញនងសនិទធសនលជមួ ជមួយរបុស


64

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ដៃទ ខញុំកេ៏ បះបង់កីស ដ ងឃមេទេហ ឹ យ។ ខញុេំ ចះែតសតយេរកយ

ថ េហតុអវីកៃ៏ ថងេនះខញុំមន ំ ឺជមនុសសឆកួត! ិ រពមេទជួបនង? ខញុគ

ចុះេពលេនះ េតខុ ំញកំពុងែតេធវអីវេទៀតេហយ? ែរកងខញុំរសលញ់ របភ េទេត េហតុអីវកខ ៏ ុ ំរញ តូវេទជួបនរដៃទ? ី

េទះយ៉ងណ គំនិតែដលរេវរវយកន  ិ ដច់េរសច ុ ងដួងចិតតមន

េនះ

រតូវបនរថយនត

ែដលេបកបរកត់ធតុអកសដ៏ែសន

រតជក់ មកដល់ពីមខ ុ េគហដឋនេនះេទេហយ។ រថយនតបនតវ

រេគមៗចូលេទរកទីចត រួចៃតកុងឡនក៏រស ួ រន់មកេបកទវរជូន

អនកម៉ក់ខុ ំញ រសបេពលែដលអនកមង ី មចស់ផទះ េដរេចញមកទទួល

សវគមន៍ពក ួ េយងយ៉ងរក់ទក់។

េរកយពីបនែណនំឲយខញុំ

ជរមបសួ រមត ួ អនកម៉ក់កប ៏ នលឺសួរថ៖ ិ តភកតិរបស់គត់រច -េតកួ មយលីលី េនខងកនុងផទះែមនេទ? -េនះហ៍! នងេចញមកេហយ!

ដំណលគននឹងសំ េឡងេនះ ខញុំករ៏ សឡំងកំង រកេជឿែភនកខលួន

ឯងមន ិ បន។

រូបរងកយទំងមូលក៏កលយេទជរងកំ ឹ រពឹស

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


65

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

យល់ែតេភលងេបះដូង

ែដលគិតែតេលតញប់ខុសចងវក់។

ចំែណក របភ វញ ិ នងទុចជំហនង៉ក់

ជប់សនមញញឹមបរមុងទទួលេភញៀវេនះ

ឯទឹកមុខែដលដិត

ក៏ែរបជេសលកសលំង

អស់។ នងសមលង ុ ហួសចិតត េហយក៏ ឹ ែភនកខញុំគមនរបិច េធវមខ

ែរសកខលង ំ ៗ៖

-ខញុំសអបេ់ លក! ផុតសំ េឡងេនះ របភរត់វងេចញព ឹ ីរបងផទះ។ ខញុំដូចជទន់ៃដ

ទន់េជង

េកតមុខ

េកតមត់

សងួតទំងបំពង់ក

រងទំ ងថគម ឹ

និយយែលងេចញ។ ខញុឈ ំ ររទឹងមួយខណៈ ទល់ែតអនកម៉ក់

េដរមករកខញុំ េទបខញុំរត់េចញពីរបងផទះេនះ កនុងអរមមណ៍ចង់រត់ េទតម របភ ។

ខួរកបលខញុំែណនណន់ែតបញហែដលគិតមន ិ េចញ។

ខញុេំ ដរ

បេណដ រ គិតបេណដ រ េរបៀបដូចមនុសសវកលចរ ត។ ខញុរំ សប់ែត ិ ិ

រសក់ទឹកែភនក... េហតុអក ់ ុ ំញ? រសលញ់ េគែតមនក់ ីវ រ៏ បភសអបខ

ឯងពិតជេនឿយហត់ខលង ំ ណស់។ ជេរចនដងេហយ ែដលខញុំ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


66

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ចង់បំេភលចនង ែតខញុំេនែតេធវមន ិ បន េហយ  វរតែតេធវ ឹ ឲយដួង

ចិតតខុ ំឈ ញ ច ឺ ុកចប់ ដូចកំពុងែតមុតកំបិត រួចក៏សេរមចថ េទះ ជយ៉ងណក៏ខុ ំន ញ ឹងរកសរូបនង េនកនុងេបះដូងខញុំរហូត។ េប េទះជរសលញ់ នងែតមនក់ឯង

ក៏បនសុ ខជងបំេភលចនង

ែដរ។ ប៉ែុ នតវេនែតជទេងវកុហកខលួនឯង ជួនរករយ ជួនទុកខ ី

រងៃរ... ី

េតខុ ំញរតូវេធវយ៉ងណ?

េបដំបង ូ េឡងខញុំមន ិ ពយយមសគល់

នង េមលះ៉ សមចិតតខុ ំក ញ ម ៏ ន ិ សគល់ទុកខែបបេនះែដរ។ សគល់េគេធវ អវី?

រសលញ់ េគេធវអីវ?

េបចុងេរកយេនែតមន ិ អចមន

និសស័យនឹងគនដែដលេនះ។ ឱ! និសស័យេអយ! េពលេនះសូ មប ី

ែតមតយខញុំកន ៏ ឲ ំ យខញុំបនជួបនងែដរ

ែតេហតុអីក វ ន ៏ ងេនែត

គមននិសស័យនឹងខញុំ? យនយនតែដលេធវដំេណរេទមកេលដងវថ ិ ី

ទំងឡយេអយ! េបសិនេសនហខញុំមនេគលេដរតូវេទដូចពួក

ឯង មន ំ អរមមណ៍ ិ ដឹងជលអយ៉ងណេទ។ ខញុេំ ដរឆលងថនល់ទង

មន ល ខញុំេចះែតគិតថ េតចិតតរសលញ់ របស់ខុ ញំ ចំេពះ ិ ជប់ខួ ន។

របភ រតូវែតបញច ប់ែមនេទ? និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


67

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

េគគួរឱយសអបណ ់ ស់ ! វតតមនរបស់េគកនុងផទះខញុំ របប់ឲយខញុំដឹង

ថ េគជមនុសសអរកក់ អរកក់។ កតតិក ែដលខញុំបនស សគល់ គឺជ

មនុសសែកលងកលយ េសត េសតឯពកយេពចន៍និងអរមមណ៍លអៗ ែដល េគបនផតល់ឲយខញុំ ក៏ស សុុ ទធែតែកលងកលយ។

េតៃ ថងេនះជ ជៃថងបញច ប់

ចិតតរសលញ់ របស់ខុ ញំេេល លរប ូ េគឬ? ខញុម ំ ន េនះ មន ិ ចង់មនៃថងេនះ... ិ ចង់ឲយកតតិក មួយ

ជមនុ មនុសសសមនក់កុ នងៃថងេនះេទ។ េទ។

ែដលបនរបគល់ របគល់ឲយេគបត់េទេហយ

ប៉ន ុ ម ននក់ែដលចង់យ យកវមកវ ក ញេនះ? ិ

េបះដូងដ៏បរសុ ិ ទធ

េតមនមនុ  ម ន សស

ខញុំរតឡប់េទផទះវញ េដយរបប់ខួ លនឯងថ រតូវេធវច ិ េដយ  ិតតឲយរងមំ ឹ

េរៀនចត់ទុកេរឿងរ៉ វែដល ែដលមន ិ សមបំណងទំងឡយ

ឲយមន

ន័យដូចសុ បិន។ ប៉ែុ នតមន ិ នឹកសមនថ េពលខញុំចូលដល់កុ នងផទះ រសប់ែតបនដឹងេរឿង េរឿងសុ បិនដ៏តក់សុ តមួ ល យេទៀត។

-លីលី! កូនេទបមកពីណ? រពឹកមញ ិ េនះកូនេធវឲយម៉ក់គិត

ែលងយល់េហយ!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


68

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ខញុំេដរេទរកម៉ក់

បរមុងរ៉ យរ៉ ប់េរឿងទំងប៉ន ុ ម នរបប់ដល់

គត់ ែតក៏រតូវគត់និយយពកយមួយឃលមុន៖ -កូនឯងដឹងេទ? កមួយរបុសមនក់េនះេគមនេរឿងេហយ! ឮែបបេនះេដមរទូងខញុំចប់េផតមញប់ញ័រ េហយអនកម៉ក់កស ៏ ួរ

ខញុំថ៖

-កូនសគល់កួ យរបុ ម សេនះយូរេហយ ែមនេទ? ខញុំមន ិ េឆលយសំ ណួរេនះេទ េរពះកនុងចិតតចង់ដឹងែត េត កតតិក

មនេរឿងសអី?

-េតេគមនេរឿងសអី ម៉ក់? ម៉ក់ខុ ំេញ ធវមខ ុ រសេពន េឆលយថ៖ -គឺេពលេចញពីផទះេយងេទ េគរតូវឡនបុក! ឮែបបេនះ ខញុំភយ ័ ណស់ រតេចៀកេសទរែតសតប់សមតម ី ៉ ក់ខុ ំញមន ិ

ចូល៖

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


69

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

-រគន់ែតចង់ឲយជួបមុខគនជេលកទីមយ ួ

រ៉ វធំយ៉ងេនះេទេហយ

នឹងគនេទ។

រសប់ែតមនេរឿង

ឬក៏ពក ួ កូនទំងពីរនក់គមននិសស័យ

ខញុំែបរជបនលឺសំេឡងេចញពីអរមមណ៍ែតមនក់ឯង៖ -េម៉ចក៏កលយេទជអុីចឹង? េតេគយ៉ងេម៉ចេហយ? ម៉ក់ខុ ំេញ នែតសួ រសំ ណួរដែដល៖ -េតកូននិងកមួយរបុសេនះមនអវីទក់ទងនឹងគន? ខញុំេនែតមន ិ េឆលយរបប់គត់

អនទះស៖

គិតែតសួ រេទគត់វញទំ ង ិ

-ម៉ក់! េតេគយ៉ងេម៉ចេទេហយ? េគមនេរគះថនក់ធងនេ់ ទ? -េគសនលប់ មន ិ ទន់ដឹងខលួនេទ! -េតេពលេនះេគេនឯណ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


70

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

កតដិក មន ិ អចេកតេរឿងអីេទ! េទះជពួកេយងមន ិ ែមនជគូ

េសនហ៍ ក៏ខុ ញំមន ន ិ អចេឃញេគេវទន រតែតម ឹ ិ អចេឃញេគសលប់

េចលខញុំេទៀត។

េទះបីេគជមនុសសអរកក់

េទះបីខុ ំញឈប់

ពិតជខលចៃថងេរកយខញុំែលងបនជួបេគេទៀត។

ខញុំមន ិ អចរទំ

រសលញ់ េគ ប៉ែុ នតខុ ំញេនែតរបថនឲយេគរស់េនេដយកតីសុខ។ ខញុំ េមល ់ ន ក់េនះ  មនុសសដ៏គរួ ឲយសអបម េទ។

ខញុំកេ៏ ទមនទីរេពទយ។

រតូវឃលតពីជីវតខញ ិ ុ ំរហូតេនះ

េនតមផលូវខញុំយំរណដំេធមញ។

ែដលចង់េហះេទេឃញេគភលមៗ

អរមមណ៍

កលយជមួេម៉ នឹងេលបឿន

រថយនត ែដលវរេគមៗេរពះសទះចរចរណ៍។ ទរមំែតេទដល់

មនទីរេពទយ ខញុំរសក់ទឹកែភនកេជកថពល់ ដួងចិតតរជួលរចបល់េសទរ

េរបះរទូង។ ខញុេំ ដរេទរកបនទបរ់ បស់កតតិក ទំងសមរតីរេវរវយ។  ឱ!

មនទីរេពទយេពលេនះពិតជរគឹះសថនដ៏គរួ ឲយខលចបំផុត។

ទិដឋភពទំងឡយេនជុំវញខល ិ ួ ន េរបៀបដូចជរូបភពរបផនូលៃន

មរណភព។ រគូេពទយេសលៀកពក់ពណ៌ស ដូចកំពុងេនកនុងពិធី

បុណយសព េហយេធវទឹកមុខរកញូវដូចពួកយមបល។ ជំហន និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


71

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

របស់ខុ ំញមតងេលឿនមតងយឺត។ អរមមណ៍ខញុំរតែតរនធ ត់ េពលែដល ឹ

ដឹងថ ខលួនេដរជត ំ ស ូ ជំហនេដរមួយៗ ិ ដល់បនទបរ់ បស់េគ។ ខញុអ លុ ះរតេទដល់បងអួចកញច ក់ៃនបនទបេ់ នះ...

រកេឡកតមបងអួចកញច ក់េទ ខញុំេឃញកតតិក េដកសតូកសតឹង

បិទែភនកជិត។ េបះដូងខញុំេចះែតែរសកដេងហយចង់េដរេទែកបរេគ របថនចង់ផតល់កមលង ំ ចិតតដល់េគ។

សមលង ឹ េមល  េគពីចមងយ

ប៉ែុ នតខុ ំប ញ នរតឹមែតឈរ

េមល  ពីេរកបនទបែ់ ដលបំងេដយ

រនំងកញច ក់។ ខញុំេឃញកតតិក បេងហបបបូរមត់និយយរេវរវយ 

ដូចជខំែរសកេហនរណមនក់កុំឲយឃលតពីេគ

េធវឱយនរម ី ន ក់

េនះចប់រមមៃដរបស់េគជប់។ នងគឺមនក់ែដលអងគុយជែជក

ជមួយេគកលពីមសលៃមង េ៉ នះ។ ទឹកមុខនងក៏បរមភពីគត់មន ិ ិ

ខុសពីខុ ំញ... ពួកេគេទបជគូនឹងគន... ខញុំយកៃដជូតទឹកែភនកឲយសងួត

រួចឈនជំហនេដររតឡប់

កតរី ពួយបរមភ េរកយវញ។ អរមមណ៍ខញុំលយឡំេដយកតីរ ំេភប ិ 

និងកតីសតយរសេណះ។ ខញុគ ំ ិតែតសួ រខលួនឯងថ កតដិកដូចជមន ិ

អីេទ េតខុ ំញេនបរមភពីអីវេទៀត? តមផលូវរតឡប់េទផទះវញ ិ ខញុំេនែត និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


72

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

ហូរទឹកែភនកដែដល មន េនះ រសក់ ិ ដឹងថទឹកែភនករគប់តំណក់េនះ ហូរេចញមកេដយសរ េដយសរេរឿងអវឲ ី យរបកដេឡយ។

ជំេនរចុងែខបក់េលវយៗ

ដូចកំពុងនិយយពកយ ពកយ«ល»មក

កន់ខុ ំញទង ំ មន អល័ ល័យ។ េទ េទ... ខយល់ េមតចនឹងអចមនច អច ិ អស់អ ិតត អេលះអល័យខញុំេេទ? ទ គឺខុ ំញេទវញេទ ែដលអេលះ អេលះអល័យ ិ

ខយល់ មន ខយល់ដរ៏ តជក់រសត់េចញពជ ិ េទបកលយជ ិ ចង់ឲយខយល់ ី ីវត

មនអរមមណ៍ថ ខយល់ ែបរជេចះនិយយ។ ែខរងឆ ឆនេំ នះហក់ ដូចជមនរយៈេពលខល ខលីណស់។

ខញុេំ នែតមន ិ អស់ចិតតនឹងករ

វលរតឡប់ េទវញៃនែខ ែខរង ែដលបនសល់ទុកែតអនុ អនុសសវរយ៍ ិ ិ ី ខក បំណងែបបេនះេសះ។ េសះ។ ឱ ឱ! ែខរងេអយ! ឆនមុ ម ំ ន ុ ខញុំេនសល់

សំ បរុ តមួយ ែដលមន មនតួអកសរតូចឆមររបស់នង នង រគន់បនឱប ជប់េដមរទូងកេមដដួងចិតត

និងមនសករសូ កូឡមួយរបអប់

ែដលេនែតសយកល កលិនឈងុយផតល់កីតសងឃមដល់ ខញ ខុ ំ។ ញ ប៉ែុ នតឆនេំ នះ ឹ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


73

ែខរង ឆន ំ ២០០៧

គឺបនសល់ែតពកយមួយឃលថ

មនុសសមនក់ ណ?

«ខញុំសអបេ់ លក!»។

េបដឹងថេគសអបខ ់ ួ នេនះ ល

រសលញ់

េតចិតតឈច ឺ ប់ករមត ិ

អងគុយសញជ ប់សញជ ឹ ងសមលង ឹ េមល  ផកយ េផញចិតតនឹកពីចមងយ តមជំេនរចុងែខ ែតេរបៀបដូចេផញចិតតេសនហ៍ឲយរសត់ែលងវល ិ ៃវ។

ករនឹករឭកបនរតឹមែតជករនឹករឭកែតមនក់ឯង

រសលញ់ កប ៏ នរតឹមែតជកររសលញ់ ែតមនក់ឯង...

ឯករ

មុននឹង

រតឡប់េទវញ ិ សូ មឲយខយល់រងេមតតរបប់ខុ ំញផង េតខុ ំញអចបន

ជួបរបភ

ែតងចរេនះ

មតងេទៀតែដរេទ?

ឬក៏និសស័យេសនហ៍ែដលអនកតក់

រតូវបញច ប់រតឹមែខរងឆនហ ំ ន ឹ ង?

េបនិសស័យេកត

េឡងសរមប់ែតបញច ប់េទវញយ ៉ ងេនះ េតចប ំ ច់ឲយេកតមន ិ

េធវអីវ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ខែរងា វគ្គ ២  

ទោះជាមនុស្សភ្លេចខែរងា ក៏ខែរងាមិនចេះភ្លេចមនុស្សដែរ! មួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅ រដូវរំហើយក៏ត្រឡប់មកដល់ប្រទេសខ្មែរម្តងទៀត។