Page 1

sg ¬

~Y !Z >z0 + ~—LåZæÔ ÇƒIÐLåZÆâY 1961l ZLåZ 80Gv{PŠ Hc* ŠÃ~Y !Z >z0 + S. No. 58-59/98/74/2004-5/Tech/ C. I. T. 1/Lko/48 Dated 27-09-2005

{Š™ù á

( 8- ) 226007~Ô93…†  7Ôvg âg+ÔY !Z >z0 + Ô ¹F, zy£ 0522-2740151

:: {y¶ 0522-2741272 :x ÈZ íŠ 0522-2741231 :¹, Fzy£ 0522-2741316 :Ö#ÂíŠ

2

°°ZÝ°ZvZp ð|gzZÔ ¶_ƒì‡# Ö ÓÅVzm, ôZ6,y*zyZ # Ô c* W~¿x ª »Y !Z >z0 + ~wj â , Z~âY 1892._â| 1311

Cc* ½)Æ™ Za ]2zu“~}g !* ÆxsZ™Qx˜~o}g7gzZÔ‰„g}Š]úŠ Åm6,gî: ZŠ Zi WVc* 

åݬt»s %Z~b)¦z

Û »Y f}g øs§~uzŠÔå;gƒts§q -ZÔ ¶~g YB‚ÆgØzgziîÅä¯ð|ÃVâ › X 'ƒƒenÆVŸyZg $uÃvŠgzZ›z~g ggzZ Dƒ} 9t ‚ÆVŸ›)Y fgzZ CYW" $âÅ)lÂL

s§q -Z Ô¸ ‰ƒ„~ V5~i ZázŠÆh +] .z *Šy›Ð W, ZÆ ½x ÂòsZ)ñƒ ñÑÆ Vzm, ôZ

{Šgz6,ÆV-gE- gzZ Vœ» ]Z|Cc* ½! fs§~uzŠ Ô¸ìg ò™| 7,6,i§*ŠÐ kgZæ ! ² ¸ +Š ñf

V.ÆxE! fgzZ ãZôz ãò0* Å{Ñç›Y fÔ ¶„g Y f(,yŠ/yŠ ¶UÅÇ"gzZvZyxgŠÆVâG zŠ yZÔ¸ I $ 5½hÆ ~„gzZ Vzg ZŠ', í¸Æ[f¡Cc* ½gzZ¸ìg™kC~g ZØŠ J~«™ÅVâ Z ây›Ð ]Z W, Z öÀG kZgzZ -ZÐ ~TÔ å;g 3áÕyxgŠÆV5VâzŠ yZz Z (,q q -Z »x ¸n¾Ô å;g Y @* ƒg D» W, ZÆV<Æ“Rz

k¼zÑÃqC Ù à ZzäWÐ [f¡ZuzŠÔ å&wHgzZd $CÅnq -Z ÌZÃs %Z¦z

Û ËÐ ÝgzZ½i§*Š¡


3

( »ÏgzZ ÑÃkZ Ì]** Dg ~„gzZg °ZÆ[fIZJ -VŒÔ å&u 0* Ð ÚzÍC Ù ÃkZgzZÔ å8 ŠÐ { óÅ

ð•ZzŠ {z b§TgzZ åŠ §~„ yxgŠÆV5VâzŠ yZ Ôå @* ™g¦w2~y WÅi Zz6,Š㨠KZ‚f {zÃyZgzZ¸ D Wà C ì s~ÄkZä~Š !* W[Zº ZuZy—k , ¦ÅkZÔ ¶6, Vzu h 7g ÌZì ¡t OŠ Z M Ñ ó öL9ZÜ ¹‚ ì ïŠ t OŠ Z

´Šzd!q -Z~Yâ 1894._â| 1311~]Ñq7ZÔ ¶„gg*tyðsZIÐXÜz7»]ÑqyZìt ÆY !Z >z0 + Ôà ™wzKs§KZzÂÅo}g7~²¾¹äq -’kZÔ c* W~¿x ª»Y !Z >z0 + Ð wÅq -’ HW, Z î0ªGÒ7gzZg» {], ZŠ »kZgzZ ~Xo yzg0 +Z ,a Åq -’kZì @* ƒ{ i Z0 +ZÐ kZÔ¸DƒB‚Æ• Øzy á TH :‰t,qPÐ~XÔ ¶x¤ / uaÆœ£~Š ã CPq -’tÔ åWz

X ~g »Å[»6gzZ]q& Z ~Š ã C~kgŠ[»ÆðsZxE

X* *™ »ÃÆb!* q Z 4, Ô bŠ rz

Û Ã] !* .ÆòsZ]p ZgzZBŠ Z _

~g7 gzZ ~! ÅkZt ‚ÆyZ Ô ** Z™ZzÐ VçpÅkZÃíz ygZŠ Z',m<!* ) ® á Z Å]xòsZ

 

4

X* *™gzŠù D zÅyZÐxsZgzZ ** CØg¯ ) !* aÆ~gŠ Z', 㨠KZ

z Y fi ŸÆo~ ÏŠ™uÅXÔ¸ ( ~ ò Š !* WŠ Z% mÝga{ á ** ÑñÑ) ~ ò $ñZ·** Ññ]| ã!* Æq -’kZ

ðâ

Û N ¬Š Å! x»~œ£ÆkZ ä V ò` 'vZŠ ZæZ Y q]| Y S Z Ô å Zƒ ì‡{g ZŠ Zt ˆÆVzgtsîÆY x

Ô ¶Å4z] .® ) ,Z ø D aÆe $¾ÅkZgzZ å Ht · ZÐ q -’kZ äŠ Z®~(,q -Z ÅY 1gzZ x Z™Y fÆo Ô‰

X¸tY fgÆoá Zzä™® ) á ZzózF, Åœ£ÆY !Z >z0 +

·¦ ** ÑñÔ ò~g»ZvZ†** ÑñÔã ò ›/Z†** ÑñÔ àò q@s ®Z ** ÑñÔ ã ò ˆ()´ÔS ò ¥ /ZvZ¯ ** ÑñY !Z f *Z

** ÑñÔò~gz»Œ£Z ** ÑñÔj ò °g ~ßñÔò~zg W Z', Z·** ÑñÔ ò~gzg –Ý°Z2** ÑñÔK ò Ãc* tzg ÷** l ÑñÔ~ ò gàZg_ö{ á G-¢E 3B xsÑZg¼** ÔŠ !* Wg©ÔIègñZgz»Zgœ.‚ ) ã ò ZzèV{Ý°ZÔ ** ÑñÔ ~ ò Š !* W[Z Œ·{ á Ô ò~g ðF ÑñÔ ~ ò zg Z]yÑ{ á ÄA X {)z~ ò ~T $@* ·ì** Ññz÷ ò ö Z†¦œ** ÑñÔ ò~zgûZÔ Z ÒgzZŠò Zi WxæZ1Z ** Ññ( ÁŠ

Vçx» ~zy ZgzZ ~z*Š ÅkZgzZ ðÉgÅVâ ¨ KZJ - *Š SgÔì +Š ~$ +ZgzZK¬q -ZxsZ å{o¢»VÍg ) ,yZ

]ZpÆkZgzZwÝzY »g ZÆ㨠KZ‚fakZÔì Šñi»ÂC Ù gzZ ðÉgaÆ%C Ù ÆÏ0 + i~kZgzZÔì 🻠Ã] 2zu“á ZzäƒZa ~gzŠC Ù gzZ bŠx Zn

Û » ðÉg~g °ZgzZ]Ñqñƒá$ +Ô** 7,—‚ »kZÐ Vß2ZÅ


5

(ZaÆä™ Za Š Z

Û Zá Zzä™ VzƒÅkZgzZ¦ZŠÆ+ŠVZŠzYgzZ!ìY, ZÔì%Z CgŠq -ZaÆkZ ** ™«g

A &Åä™ Zg7 ÃVç»Æ]Ñq ñƒ s$ ¢ +~gzŠC Ù Ôìg @* ƒ Wz', Z',{], ZŠ »T’ e ** Y HA $%½[»gzZx Â

~œ£zwßZÔƒìY»VçpÅVâzŠh +] .z*Š{zZ # Ôì YƒæWg »gzZƉ Ü zÏZ½x ÂÔìg êŠ]o»Ï0 + igzZƒ‚ rg ÅxEÏ‚ZgzZœ£Ô bzg KZ ) ._ÆVç»gzZ V=pÅ: â iÔƒk , +¹F, 5 Ôƒg ZE gzZ Wz~ b)¦z

Û Ô aß" gzZ J X å{æ7i»b)(ÆVâ ›~ÏZgzZ¶]gz¢ëZq -Zʼn Ü ztÔìg@* ™¹F, gzZ m$ +(B‚Æ«™

Y f,Z~TÔ ñYHì‡.gæ à Vq -ZZ # ì$ Ë ƒ~g7‰ Ü zÏZ]gz¢t HkCäVzg ZŠ)fÆY !Z >z0 +

zu“Æ‚fh +] .B‚ÆcÎg~xE*ŠÔVƒBÌÃVç»ÆgzŠ LZB‚Æ]g '~xE´Š ~Š ã C N YGg »

VZzgq -Z~ |7gzZ ïzDs§~uzŠgzZÔ h N T Þ Zq -Z~]ZŠ „zZ + s§q -Z ÔVƒ n pg¢ A &Åä™gzŠ ]2 ' 3.G³ÅkZgzZ+Š mÀs§q zVÅ+Šs§~uzŠ ÂVƒVZôÆ$â ZgzZƒõÆuuaÆV ðG -ZÔVƒ*,ègzZVZzŠ

:g ZŠ ZzgÆò3,c* r~}g !* Æœ£z ë›Æ+Š V˜ ÔVƒ:Ð ù Zg f +F, +] h .gzZ@Wl6,~ŸÆƒ X Vƒ:g DÌ»ƒzŠ§Ë~ä™Zg7ÃVç»^ ,YÆh +] .)V;zÔVƒ

6

w‚Îq -ZÆ+ŠzD# Ö } .

ÅkZÔ ˆ¿gŠ ã CÅY !Z >z0 + x‰Zg ZŠ~Y 1â898._â| 1315ˆw‚„g eÆx ªÆY !Z >z0 + aÆÑ(ÏZ

mÝga{ á ** ÑñÑ) ~ ò $ñZ·** Ññ]|{z¤ / u~yZÔ 1zä]Z|4„r # ™ÔDIZi ŸÆI~ ¹F, zy f Î »kZJ -]u ~(, gzZÔZƒA $%½[»yi ZágzZ ìYq -ZÐ V@ÃÅY fm"ZzD[ôZvŠ {z´ÆyZ ( ~ ò Š !* WŠ Z% 4&Š xE Âs§q D Ð {h ø +] .xEs§~ŠgzZ ]g '~ [Š Zz y!* i ! ²s§~uzŠgzZ é~ îG 0E -Z ~ TÔc* W~ ¿ G

Xì ˆ~ŠÌZ ~Š ã CÃ/Zz]gz¢ ÄA gzZ ã ò ZzÑV{Ý°Z Ô ** ÑñÔ÷ ò ö Z†¦ ** ÑñgzZ S(, zÂs§Åtzf óz dÐ V@ÃgzZzÂÅ ã ò ˆ()´ Š¤ / á gñ** Æã ò ˆ()´s§q -Z ä ò~z0 +yѦ)´ˆÆyZÔ 1zVc* ú~ ¹F, dÅY !Z >z0 +ä Y fÜçvŠ

+C Ù âgÆy*zy~Y !Z >z0 + x‰Zg ZŠÔ Å46, udÅ{gZŠ ZkZÔ¸ÑÆ~ ò â åZsÑ Z ** Ññ]|s§~uzŠgzZ¸

KZ ä Y !Z >z0 +Ô „g Cƒ ¹F, z b & Z', Z',~ kgŠ [»gzZ š M F, z ½x ÂÐzz ÅyZgzZ ÔIÅÝq ]â } .Å+Šz D

+g D +gzZ ´Šz dY !Z >z0 +Ô ÅÝq ! x» J -u ~(,gzZ ÅzÂs§Å ä™g » Á ÏgŠ KZ ._ÆtÃgzZ ]gz¢


7

~œ / %~ ~J -VŒ Ô ;g @* ™ðwi oƹF, ~# Ö ÂgzZ ðÉgz 46, uÅ ò~z0 +÷ZdZ1Z¦ ** Ññ]|~ Vâ Zy X ìg}Šx Z+ŠzD# Ö } .kg Zæ1ÆkZ~n²zwîÆo {z´Æx‰Zg ZŠ

ä Y !Z >z0 + x‰Zg ZŠ~ ]æ Å ~œq -Z kZÔa™}g7 ! pz e $íw‚ÎÆ/KZ ä Y !Z >z0 + ì ]»vZ

V5VâzŠ yZÆVâ ›Y º~z0 + gzZ ÅÒÃ[ x»Åä™gzŠÃ“Åh +] .z *ŠÔ,Šx Z]â } .dz ´Š ËgzZë Z ~(,

Ë~g«ÆÏ0 + i:gzZ Tg7ëµ ZÐ *Š {z c* Š™" $U* Ìt ä V,Z Ô ¶ : L »yz¬z sg¬b!* yxgŠÆ

-Ñ', q Z',~ Vñ¤ / uÅÏ0 + i ñƒ ÌÉg CÑçgzZáZz™ ~ y!* i ±Ô>ÔY !* Š Z~ yZçO Ô ,¦ /{ C 6,{k ,  b

ÆvZgzZ,Šx Z]â } .{zË@gzZÔ c* Š™g »: {à Zg7q -ZaƱ5ÅVâ ›äV2ñƒÌ, Z‰~yZÔìg

B‚Æi q Ð Zdz´ŠY ºÆY !Z >z0 + Ü zkZ~V‡ÒZÆÏ0 ‰ + igzZdÆoÔì6,¹F, Vz‚ Û ZizgŸtÐx™za

X ìg}Šx Z]â } .dz´Š~V-gE-gzZVzg ZŠ ZòsZ~ðsZ´ ˜Š¼oyzÛgzZÔ D YäT

yZÔì ˆ| (, ¹Š Z®ÅY Cã*zyçOÔì „gYf(, iz', izgzÂÅkZgzZŠ OZ »ðsZ# Ö Z6, Y !Z >z0 + x‰Zg ZŠ J + .>E** kZ Ô ìg™Ýqš M F, z ½ÌY CÆ ´ ˜}uzŠ ‰gzZ^ÔZ o- Ôi

Û Z ! †ÔC ðåÔc* çG Ô ŠÔ kz& +Z {z´Æ

x‰Zg ZŠ Ìsg rÆ x Íz x ªÆ Y C9 Ð ~ yZgzZì j½ÅXÔì Z +ZiÐ gZD Ù zŠŠ Z®ÅY C~ x‰Zg ZŠ ‰ Ü z

8

Xì @* ™“  ZŠ',

: sfø D ]¬¼ ÅVñ»gzZV‡ZÆY !Z >z0 + x‰Zg ZŠ

½£ :ì Ë6, VÖ%g e½]æÅx‰Zg ZŠ

:³%ª

V” L gw ‚q -Z IÐ ~ÎZ6,~ kZ Ô ½k , i¥2064~ A $k ðZ’ZÆ x‰Zg ZŠ w ‚kZ ( m ) ðZ’Z

~ kg Zæ y Z Ô ñƒ“~ V ¸´gzZ V²ZÆA $kz kg ZætƽðZ’ZÔ DƒÆ~ÎZ6,w ‚B5QÔaÆ

~ m, ôZz ~y ì}p‰ Ü ß Z òZg ._Æg £Æ wjZ ¯gÍgzZ Ôì CY ~Š ½Å}p~Š ã CgzZ y !* i ~gŠ â ÃV”

X D YñJ 7,


9

GF 3;X&Ô & » Z–! Z ** .gægzZ‡ï ¦mÄ»yZ Ô T e * *™Ýq½~ÎZ6,™{g~8 -eg1 ¥ÆC Ù !* Ð~

Xì Š HH~~à{g7a ÔxsÑZ1

:³%ZuzŠ

._ÆRÅwjZ ð; gzZwçÐ p ÒÆg£ÆVƒogŠ ~)gzZì Œ6,]YgŠ ~â U* õ* 0 ì » ( m ) ~â U* X Y C842~( ~â U* )mVZzgw‚Ôì J -g £ÆwjZ ð;b‚w¾gzZ ~ m, ôZ {z´ÆðsZxEgzZ! ²~kZÔì

:³%ZŠ

yZ Ôì ._Æg £Æ‰} Z‰! gzZÚZÆVƒogŠ ~)Ð p ÒÆR( Ôì Œ6,Vß ‚(g et Ôì »ç

ÌÅ%1 ™ YZgzZ 9~ y!* i ! ²Ôì x OZ »½~g £gzZ dZ Å}p0Ð yZgzZ‚z}z g $ugzZ [Š Z ! ²~

 Ôì QÅD¬ÃD¨ ¤6,º ) Z

Û Ð kZ Ôì J -‰} Z‰! g £ » TÔì x OZ Ì» ½~ m, ôZ Ôì CY Å Za Š Z¦Z

Xì CY@ŠÐïzoyzÛzyzg0 +Z

0Ò®L LÃ}uzŠgzZ ó ó+−Z wßZz=ÕZ îG 0Ò®L LÃ%q Ã}ŠgzZ óÔ ó ²Z îGœEÒÉZ G îG -Z Ôì „~ V‡} (,&½Åç G

10

0Ò®L L Xì Cƒ]i YZÅä™g (ZÃq -ZÐ~]àVÐÐp ÒƉ Ü 1ÅD¨ ¤ˆÆ½~â U* Ô ë ó ó>ú−Z îG G

:³%åa Xì g]YgŠ

:àS£

4&ŠxE¥á Zz äWÐ VƒogŠ ±)2Ð VƒogŠ ~)Åo yzg0 T e ** ™Ýq½Å[Š Zz y!* i! ²zîG 0E +Z G

Xì CY~ŠÅY¬Ãݬ¨ ¤6, ä™åÃTÔì 3g™ì‡kgûw‚B5äY !Z >z0 + x‰Zg ZŠaÆyZÔ

:yWÅZm

Ôì x OZ {u´»x Ízx ªÆyZB‚ƽÅY C~TÔì ì‡%»h +?z¡Ð x ** ÆyWÅZm~x‰Zg ZŠ

Hx ÈZ »h +?z½5e $Zz',~TÔì ì‡Ìh +?£B‚B‚ÆyWŒ Û ¡Ô ìg}Š ½¯gæB 13wÒZ °~T 4]]PŒ ] PŒ Û ˆÆyJZÔ [»4ZŠ ÁÂ0Ð ]PŒ Ûh +?Ôì kgà »w‚zŠt Ôì CY ðZ™ÌwÅîœE Û gzZ Ôì * @Y Xì CY~ŠÅ5


11

:]*—zÄô£

Xì Š HHx OZ »š M F, z½àSÅVâ !* ivŠgzZ ~yÔ~ m, ôZB‚ÆÏZgzZš M F, ÅÄô~kZ

Zdť

:! ²Z ~Š ÜZ

wÅ ïz·_2Y ¶ KZz" $æì ó ó! ²Z ~Š ÜZ L L³Zq -ZÅY CaÆä™ Za w¾zwi~[Š Zzy!* i! ²

gzZ Dƒ~ðÉg Å! ²[Š Z Ò E +‚ZÐ V²z { izg {gGgzZgZzßHÆV‡yZÔì Œ6,V‡sf `gŠ¼aÆ X D YñZ™Ì«£ò ÅZ: Ñ‚Ðp ÒÆV‡Z

Å·_! ²ä ó ó! ²Z ~Š ÜZ L LÐ x ** Æg ¶Z kZ Ôì @* ƒ ù á Ì{ izg {gG ! ²d $i {h +ŠgzZ ~g £q -Z ò ** óZ + ó Z°Z L L

„kZ Ôì @* B óZ + ó Z°Z„ L LgzZ Ôì „g™ ¹F, ', Z',ì ¿g ÌŠ ã CÅ ~k , $Ñq -Z ÅV1 ðƒ è~[|ZÆgzZ ~g £

XìzÂm{ÅY Cs§Å{Š .ZÐkZv:ZÔ D™ ãZô{ E +‚ZgzZÔì Cƒ~Vð;ÆY C„Šx ZÅVñ»Æ

12

:b &ÑZ ¥

z ! Š Zx ¬ ä V,ZÉ ìg 0sÜ: ½ÈZgzŠ {z0 +ñºgÒZÐ TÔì ³Z {z ÅY !Z >z0 + x‰Zg ZŠ Y Ct

$** T -ZÐ ~ „ Y CaƳZ kZ Ô Dƒx‰ZgZŠ r q # ™zgœÆ³Z kZ Ô H¤ /YZЊæ ÅÏZÃV6& Dp

ƳZÔ ïŠx ZVc* g ZŠ)f ÅV‡ZƳZ Ô D™Š' × ** c* ɳZgœÃy»gZ~Š Z®{gHgzZò** -ZÔgœ q z ´Š i ŸÆo 2Ôì Šñ{íf{ YZ »V1ÂÉ6,]¬çñZ~XÔ Vc* , k $ÑzŠ ÅY C} (,gzZ Lgâ

Dƒ }IÔ Cƒ ,k , ½~ XÔ DƒHÆ Y CÃÏ Ô D™{Š .ZÐ yZ Y CÔ D W]Zg¶Zz b‚g ! Š Z

ÅŠ *Z ËÐh +$ +ZßÅx‰Zg ZŠz³ZtÔ Dƒ«£ò ÅZÆ" $æzÄô~y WÆw‚Ô D Yñ‹]Ñ£Ô

Æ)‡ÑZg ZŠx Z¤ / z6,}g ‚ÆTÔì 쇳Z {u´Å b§kZ Ì~6Ñx‰Zg ZŠÔì îŠx Zx »x Ó~š M F, gzZ ãZô

X ïŠx ZY C

:Y ëZz}£

Ô D YØŠ [ ZÆyZgzZ Ô D WY KZÐ o yzÛgzZo V˜ Ôì ì‡Ð ‰ Ü zƪ@* Åx‰Zg ZŠ%t


13

# ™g¼·?** r ÑñÔì ~g Y Ì` WvZhŸtgzZÔ ~Šx Z]â } .~(,ä%kZaÆðÉgz ´Š Åyâ ›x ¬

ò £Ôì @* Y –[ZQÔì CƒïzkˆÅ] Y!Zj‡ Z%Ð V1ÂÆe $Z@z ãZôÅyZÔ ø** Æ%kZ ~z0 + %kZ Ìš M F, Åx »ÆY ëZÃ¥Æ=Ñ g]YgŠÔì CY Å ðÉg ÅŠ Z

Û Zq]gz¢~]¬Z 4, gzZb)ñƒ ñW6,gî

Xì ;gƒÌx » » ïzK M F, Åtz0 +òzëÆ%ÏZÔì Y b q -Z »[»ÆyZwÅTÔì CY~ŠÆ

:ÜÑ]î>

Å ò~z0 +÷ZdZ1Z¦ ** Ññ]|ò** .‚Æ Y !Z >z0 +aÆ ”z ïÅÜÑx ©Z ~ŸÆ b)h +] .

¢q§zŠ åtÑ»TÔ ¶CY~ŠK M F, >q -Z Œ6, ]Z|DIZÆoaÆðÉg´Šz¦ÑÅyâ ›~]g Zœ

ÆkZÔ ìgï á <Ñz}+C Ù â ÒZÆo~y»gZÆ>kZÔ}™ì‡ñZgÆ™npzg¨>~b){Š™ Za Æ E Xì êŠx Zx »£ð©!]gz¢ø D Ôì ì‡íŠq -Z~Ÿ

:Y ?Zg ZŠ

]g qÅTÔ ¶„g YÅkC]gz¢ÅY ?Zg ZŠÐi ZgŠd²aÆYÆ]¬Z 4, b!* gzZ ðÉgBz´Š ÅVâ ›

14

aÆiÆb)©¬LZÆ™kCÌZ ÅkZy›Ôì ;gƒx »~ ãZôÅx Z™y¤zY Š¼[ZÔì ˆƒåvZh Æäƒg !* , k i~VpZ°~g »uy›gzZÔ ìg YGŸÆXˆÆ„zg¨Ðg±Z ¨Ô ìg™ qgÐ Y ?Zg ZŠ

X ìgƒnÐx ÂÆY ?Zg ZŠ ñO

:Š á g Zz]úŠ£

gzZ ** ÑŠ]Ð ` ZzgzxÎgòsZ)gzZwqZ\ ogŠÔZ + o~Vâ ›ÔìŠ á g Zz]úŠ~œ£~Š ã CÆY !Z >z0 +

Æ%kZÔìÑ~Š ã C»kZÔ ** ™h »Vz"z6,ßgzZV.áZzäƒ6,xsZgzZÔ * *™7k , ¦9ÅxsZ~VÇ) Xì x OZ »š M F, ÅV.g »´ŠgzZŠ ZZ »V5k& ZÔ„ÅV1´ŠÔg \ZÆx Z™Y f~V¸´Z

»VØi ‚gzZVr’xsZ³#Ô ìgƒçÐs§C Ù 6, xsZ²~]Ñq{ŠñîSÔì ïq »ÌZ ~(, %t b & Zzb & Z CÑçÅVâ ›gzZÔì ðƒÌyÅ] .)gzZÔ‰ G ì‡ÌA $kzkg Zæ~VÂŒŠÆ%kZ

Xìgzi

X ìgƒæW', ò}iZv:ZÔì ;g Yc* Šx Z6, : e} (, x » »wqZzZ +


15

:x OZ », MÚZ

gzZÔì Š HHx OZ Ì», MÚZÆŠ á g Zz]úŠ£aÆ䙨 £»ZßxsZ³#gzZä™x ¬Ã]xòsZ

´ŠáZzäWÐ oyzg0 +ZgzZ ´ ˜ZgzZÔì „g Y~Šx Z# Ö } .´Š=gfÆ, MÚZB‚Æò¤ / ugzZ „H~g7v:Z

X D YŠ]!* ZÆ]ÑZÎ

:x OZ »š M F, ÅR, Û

X D™Ýqš M F, ÅkZ~‰ Ü zrg ÃY CV˜Ôì x OZ {°‡!* »š M F, ÅR, ÛaÆx‰ZgZŠY C

:{Ñçb & Z£

{zÔì „g YÅ~È0* ÅxÎgòsZ)b§T~]â½vŠgzZV-Š á Ôì ðƒðW!* zÅs ZuZ b§T~Vâ ›

»x »Æ{Ñç b & Z {zª~g ZŠ)f™NŠÃ]ÑqÁ{ ngzZ]ZçyZ ä Y !Z >z0 +ÔìÐ7 » ~Š !* ', z „nÅx ¸ÌË X ñVZg!*

16

»kZ~Y !Z >z0 + Ô c* W~¿x ª»{Ñçb & Z£e $Z@ø D Æò~z0 +ZdZ1Z¦ ** Ññ]|Y !Z >z0 + ò** .‚

Xì Š HƒqzÑx »™wÅF, Ê ~f~kg Zæ1ÆY !Z >z0 + x‰Zg ZŠgzZÔ Š Hƒ¿x¤ / u™ƒì‡íŠ ~œ / %

:ã ò ˆ()´: {Ã

nÐ: { ÃkZ Ì°eZ a^gÆ ´ ˜ ãzÛ Ôì ~ ]g q!2 õ0* g Z0 + áq -Z: { Ãë Zt » Y !Z >z0 + Xì ‚ rgi q Ð ZàS~u 0* zy: »Ãxë Zt»Y !Z >z0 + Ô Dƒ

D™: {Ãò** ãZôÅXÔ g ZŠ)f xÆyZ Ô~ m, ôZ£gzZ]¤"£Ô]¬,£ : ˆ&ÆkZ

œ** ÑñgzZ: { à » Œ ò & œ¦[ Zâ~ XÔ ï á Ìä{ Ã}uzŠPB‚Æ: { Ãx ¬Æ Y !Z >z0 +Ô

g »ÁÂ~ŸÆ½Ã¥Ð Y !Z >z0 + : {ÃÔ Ì]¤"ëZ‰~XÔì ‚ rgwi Ÿ: {à »ƒ ò Z†¦ X CYà Z™ ¦‰ Ü zÆ: Ñ‚yJZ Ô CY~Š

Ô ] ¤"g ZD Ù õ0* ã½Æ zŠg ZgzZ Ïg à Ô! ²~ XÔ ÁÂZ +ZiÐ g ZD Ù k ÄÑ q -Z ‰ Ü z kZ ~: { Ã

X ÇñYc* Wá6, MÚZvZY ¶ , KZ „¢gzZÔì Š Hc* Š™^ ,ZR, ÛÃ: {ÃgzZ


17

:1kg Zæ£

-! :XE Åt ÒZ Ô T e ** Z™t ÒZ (CZ {zgzZ Ô ìg™x » ._Æ ½ ÷ EÆ Y !Z >z0 +x‰Zg ZŠ kg Zæ g0 +ZÆ o

Xì êŠx Z9

Û » ðÉggzZ ãZô(Åkg ZæyZ%tgzZÔì * @YHt ÒZÐx‰Zg ZŠ »yZ6, äƒ~g7_ ZÑ X ñƒ“~o}g7ìB179Š Z®Å1kg ZæyZ

:àA $k£

ƽ+C Ù â Ôì ;gƒ†ŸZ~ yZgzZ ì‡A $kÆTÔì ;g^x »A $k~à ~ÆY !Z >z0 +

Xì x OZ »ög D +Å}p~)B‚ƽ´Š~TÔì Š HHg »½[»»yZÐ{gt

zg {gñZ

óz ó g {gñZ L% L q -Z~x‰Zg ZŠ6, Y ¯ÅTÔ ‰| (,¾ ZŠÆY CãzÛÐzzÅq=z]àðƒf(,Åx‰Zg ZŠ

cZg »yZgzZ Ôì CY Åw¸NŠ ÅVIg70* ÆY C, Z Ôì Lg eg kg 0Ð VïZŠÆY C±)~ TÔ Š Hc* Š™ì‡

18

aÆ^o yzg0 +ZÃY CyZ {z´ÆkZ Ô ˆƒ «g {zvZhÔ CƒVc* g ZØŠ ÃY C±)IÐ x OZ kZ Ôì * @Y c* Z™

* *™Ýq ~gàaƼZŠ LZ Y C±)ì Š HHx OZ » k Z Ôì CY ðàÅ̪ œÆ)** ]i YZ} wg àS o LZÃyZ @* Ô ñYc* Š™Y Z` Z ãâ ‡» ~gàÅkZgzZÔ ñY1™eZgˆÆä™: Zzg ~gàżZŠ {°‡!* ÃyZ  T e

X D YK~g YÌó** ]i YZ} wg î¬gaÆY Ck , +ö;goyzg0 5 +ZÔƒ: ~g ZØŠ~äWÐ

:¹F, zy£

òÀÔ‰P¬Z ÅY ‚ƒg z Y Z%ZgzZ ]ŠÆ „  c* g y1Zz ›‰=g f Z(,» ]1â ÅY !Z >z0 +¬ Ð o„

vyÎ 0* z Z (,q -Z »]zW, IZÔNƒ »Zc* gÔ Zƒ Za px~]ÑqÆoˆÆY â1947 [ zZÔå7x ÈZ »}P

]ÑqyZ Ô‰ − DƒŠzöb‚z à â ÆY !Z >z0 +Ô Z 7,Ð ¤S6,x‰Zg ZŠ W, Z òiÑ» kZ ÔN W~Ši ÌVc* g ZŒiÔ Š Hƒ âui Z Å ó ó¹F, zy%L L~Y â1958çOÔƒ WzgzZo¢{Š c* iÐ {Š c* i‚ZgÐ Vâ ›x ¬»Y !Z >z0 + ðƒkC]gz¢~ X ]ZyD 3

:‰Kx »PŠ4ÆTÔ ˆÅ^{u´

X òÀsg ¬z‚Zg D 2

X bZ

Û Å]1â D 1


19

:tâubZ

Û

& E4Ó}Bz Y Z^ä ¹F, » Y !Z >z0 + ™ V~ V¸´ ZÆ o ]Z|áZzpg mÐ x  kZ Ô c* ¯ x  » èG zy%

yZv:ZÔ D™„  ZpgŠ Å$¬Z à â Ð ] Z|íIZgzZÔ D Z™kÙzgÐ ÌZz]gz¢ÅkZgzZ D Z™sg ¬ Xì öRgzZ]gz¢ÅäJ(, °»ÌZßkZÔ Š HƒZa »2zçIq -ZgzZ ñƒæW', ò}ÆV@Ã

aÆx » kZ~ ug MZ ypg ˜À ì 4Š Z (,»V@ÃgzZ4z] .Å{ E +‚Z ]Z|yZ~x » kZƹF, zy£ Ô D â

Û záÃíIZs§Åx »kZÐuìZgzZ ~išŠe $.gzZÔ D Yáp=

:]Zy

YZ~ŸkZ~ Vß ‚PÐ x™z aÆ\¬vZ Ôå Š HH qzÑÃ7Æ]gz¢JÐ âY 1985Ÿ »]Zy

>~gàÅyÅ)‡ÑZg ZŠh +] .~ŸÆö;g ÅY CÔì ¹!* x »¹pÔNƒ ~g7 'gz¢J -uq -ZgzZÔì Zƒx »{

Ôì ¹!* x » °»~ŸÆ]ZyÌZ Ôì ]gz¢ÅyÅ] YgŠh +' × {z´ÆkZ Ôì ** ƒ qzÑx » » kZ Ôì ~Š äðOZ ~(,Å{ E +‚ZpÔ }~yZ { E +‚Z]Z|Ô `ƒåB 30~yZ ˆÅ qzÑyÅkR, g ZÃs 6ZÔ ñâ

Û −ÅkZ \¬vZ

20

Ôì „gƒyÅ]** kh +' × aÆs 6Z +g D + )gzZ { E +‚ Z~ ~gzhµZzx‰Zg ZŠmÔ °» ** ] ** k {zÐ p ÒÆŠ Z® X ˆÅŠÅ ãÑt ZzggzZÔì [ƒyÔt Zzg)‡ÑZg ZŠh +] .q -Z

:x‰Zg ZŠ ’

x » » ’Ôì ]g qÅx 雋ÅZg ZŠ µÐ kZÔì ~‰zÆãˆt ZzggzZ ãÑt Zzg~r !* Æx W]g q¢Å ’

Ôx Z™{ E +‚ Zsg rZgÔY C~¢qZgÔu 6ZZg ’gøÔ }i 5B 22gzZgøzŠ=q -Z~oÔì @* ƒ~ãZôÅ ’ø** x Z™{ E +‚Z]Z|Ô D™ð- ~6,: { Åk»Z u 6ZZgÔ, -SÔnŒ Û Y âZZgÔg ZzI~¢qÅ L Ô}i 5 ~¢qZg

Xì * @Yc* Š Ì** 3» ~Ì6, 6, $Z@Ån çÃY CgzZ e

Ôì Š Hc* Š™ì‡{u´’ZuzŠq -ZaÆY C}~ó óx‰Zg ZŠm L gLzZ ó óyWÅZm L Ð L zzņŸZ~Š Z®ÅY Cm, ³

Xì RZŠ Z®ÅoÆT


21

]c* ízÄô>

ÆÄô>Ô VZzg bzggzZ‹¸ÆkZY ºŠ¼gzZò** ÆY !Z >z0 + pÔì 7{g ZŠ Zâ »Y !Z >z0 +>t

X Dƒù á á‚g FÆkZÔì bŠx Zx » á ZzCúŠ ._ÆwßZz„ÆY !Z >z0 + Ñ»x ª

:òsÑZ! Z

EoBÄ B‚ÆY NgPLZ äxj%~z0 +ö- Z·¦ ** Ññ~Y 1â955Ã!‚g! ²kZaÆäàx »òsZ„Ã *Š[²

** Ññ[ Z Ôìg ïŠ x Z øZ

Û Æ ]g ZŠ ZB‚Æ ~z0 +pZ Ý°ZG ** Ññg » =g LZ {z J -‰ Ü zÆ wÙZgzZ Ô å H ~g Y

½à~z0 + ÷æg ãZz·** Ññ]gZŠ Z =gÆyZ~ kZgzZÔ k , −ZKgÆkZY !Z >z0 + x‰Zg ZŠz~z0 +pZÝ°ZG

°»~Ô²´ ˜{z´Æu 0* zyp6,tv:ZÔ Dƒ ù á }pÆY ºzY f¯IZÆ[²zy ~ kZÔ Y !Z >z0 + Ü}pÆ kZóxâ ´ŠÆ {)z ya Ôe $ÃÔi sÔt Z²Ôì * @Y H~ Va6,´ŠÆ wzZ Cg Ñ » kZgzZ Ôì ‚ rg ]à Š Z®ÅB 3700ó óòsÑZ! Z L L~VZzgw‚Ôì Š HƒZaI¯zq -Z » ó óòsÑZ! Z L L~´ ˜yZì]»vZÔ D™

X D Y~!Š ngzZ ~i Z ³Zd6, †Ô g Zh +y  ÆkZgZD Ù zŠÔì ;gƒù á~

22

:Z +Z°Z

]|Ð w‚B44 ã½Æó ó! ²Z ~Š ÜZ L L³Z ÅY C Ôì g ¶Z { izg {gG ! ²ªÐ ƒ  ÑZzå 3Ð u 0* zy

# ™~z0 r + ÷æg ãZz·¦ ** Ññ~g ZŠ)f Å]g ZŠ Z ÅTÔì ;gòãZôk , iÆY !Z >z0 + ò** ~z0 + ÷r # ™,Zg·** Ññ X ìg}Šx ZY !Z >z0 + ½à

wq @* Ð Y Z` Z õg @* KZgzZ Ô å Š HH~g YaÆä™ë Z

Û µñ»h ez~Äô! ²{ i @* ïIZ yZ âgzZ Y Ct

BÆVâ ›gzZÔì @* ™{û~[|Z {¤gzZk^6, g °Zz] k’dz´Š ÅxsZݬÔì ;g™x »ÐwÅh +` [ x»q -Z

¬ŠÐ{ óÅgŠÌ~´ ˜[²tgzZÔ D™• ÑÌY CŠ Z¦Z ~ f~k , ’zK M F, ÅkZÔì Lg @* ™7Ì{ ^ ,Y»]Ñq

Š Z®à{ q -Z ~ Mg ‡Ôì @* Y HI gzZì @* g*Ð ÃÅ]Z|tzf IZÐ ¹ÆÔ²´ ˜2 Y fz Y CgzZ Ôì * @Y

Xì À _~‰zgzZY Z’ZÅ{ âC Ù p6, tŒ6, ],J WÔì ÅVzg Zh +y 

:]§y

z dz ´Š6,gîòÀ~ Vâ ›=g fÆkZ @* HH ~g YÐ x ** Š Æó ó]§yLp L 6,zŠg Z { izg {gG q -Z~ âY 1963


23

¯ zq -Zԃ̮ ) á ZzWÂÅœ£znZ¾ZÆY !Z >z0 + åÃ7ÌÑtB‚B‚ÆÏZÔƒÝqe $¾ÃVñ»k& Z E& C Ò 4 } E G uZ· Z w$ +: Ñ‚ » kZ Ô ïŠ x Z x‰Zg ZŠ Y ºøZ

Û Æ ]g ZŠ Z Å kZ Ôì CY ~Š 6,gî ~i Z ³Z Ã è gzZ Šg^ Š Z® Xì [zgB150

:(FRAGRANCE) ßv

Û

ZzÐ ]xsZÃ] Z|VZŠ ~ m, ôZÑ »kZ Ôì H~g YÐ âY 1999 ä Äô>& Ôì)xâ ~ m, ôZq -Zt

X r # ™~Etg á [»ñi +ZrÆkZÔì ** Z™ ÙWÐg »T §ÆY !Z >z0 + ~xsZ® ) á Z2Ôì ** Z™

: ¼lPpk jkgh½ „Zg C

~g Yó ó„Zg CL ! L ‚g: ;â q -Z~~yÐ âY 2002agâ Ã7Æ]Ñq{Šñ6, c_ÆVß ZzpgmÐ Y !Z >z0 +

VZp~yÃkZpÔì ;gƒ†ŸZ', Z', ~® ) á ZÅkZÐ ÞZ=ÂÔì ;g}Šx Z# Ö } .Æv:ZgzZÔ Š HHI¹ Š HH Xì ]gz¢Åäà~Vâ Z y

24

:® ) á ZzT£

)f Å ¶Š Ýzî ) á ZIÆ kZgzZ ä¯ g ZG 0* {Š c* iÃx ÂÆ V1 ÏgŠ {Š™ ù á gzZg » ÅY !Z >z0 +x‰Zg ZŠ

M F, K ÅV1Â! » Ôì Hì‡%q -Z {u´ÐyZÄÆó ó® ) á ZzT£L Lä]c* ízÄô>~„wqÆ™wJ~g ZŠ

X ÇñJ (, g »{], ZŠ »yZB‚B‚Æä™Za ª œ~+zD + z

Ô ¶]gz¢ÅzÂs§Å ~4Å® ) á Z ÅyZ ¯ ) !* Æ äƒ [ »4ZŠÆ V1Â~ VƒogŠ ~)z ´Š Z

Xì ˆ~Š™qzÑÒà á Z~ŸkZv:Z

òsZ[Š Z‚Zg

íŠ ~œ / % » kZ gzZ Ô VZzg bzgÆ kZ Y ºŠ¼gzZ ò** Æ Y !Z >z0 +pÔì {g ZŠ Z xq -Z òsZ [Š Z‚Zg Xì * @YH{™E + VŒÐmÆ{z0 +»kZakZÔì ì‡~Y !Z >z0 + ™ â

Û wi ** ~ [|Z: Z7gzZ ó ó! ²L LÈyWŒ Û ä \¬vZì ;gtÃt Ð „ wzZ izg » VE!* Æ Y !Z >z0 +


25

aÆ# Ö } .ÅxsZÐZ Ôì ]¸W, ¸gzZ Ú~(,¹ ÅvZ [Š Zz y!* igzZì c* Šâ

Û LaÆå øgÆ[Š ZgzZxsZ ©$E gzZ Ô ÅA $% ó ó]Zg UL L[Â! »aƽ~ {z0 +ÆÃî02G kZ ä ò~z0 +÷ZdZ1Z¦ ** Ññ]| Ô’ e ** ƒ w EZ Ð+ ›Å .E A+Å |â 1401QÔ Zƒ¿œgµ~´ ˜[²x Ó»TÔ~Š]úŠ ÅkZ ÌV;zÂñƒÉÁgÆó ó! ²Z ö Z ü Z L LòO ZgÅwŠ

Y !Z >z0 +íŠ » R~ q -ZgzZÔ ˆÅkC]gz¢Å^@¬Å[Š Z òsZ~g Çò Z ¸ÑZ Îq -Z6,]úŠ Å ** ò Ññ]|~ ò Z ¸ÑZ ÎaÆòsZ [Š Z~ Üq -Z ]gZœk , i Å ò~z0 +ZdZ1Z¦ ** Ññ]|~)(l ~â| 1405Ô Š Hc* Š™ì‡~ X Zƒê»úųZ

ÒE +‚ZÆ´ ˜[²{z´Æy*zy~TÔðƒÂ÷лò Z ¸ÑZÎq -Z~Y !Z >z0 +w‚„Œ ZaÆT

** ÑñgzZÔ‰ G A $%*Zçz°Z ¸gzZœ£znZ¾ZƳZÔ ˆÅú³ZÐx ** ÆòsZ[Š Z‚ZggzZ ñƒq -ÑY ZÄz[Š Z

xsZ~V”x ÓÆxsZݬJ -[ZÐ ‰ Ü z kZÔ Zƒ ì‡íŠgœ»kZ~Y !Z >z0 +Ô Š HHÉgœ„Ãò~z0 + ÷ZdZ1Z¦

»òsZ[Š ZB‚Æò¤ / u Ô _ƒ ì‡ñ á ÅkZ~ ´ ˜Š¼gzZÔì _0MÅkZŠ Z®~(,ÅVz² á gzZV'Š ZI X „g}Šx Zx »

26

GF 3;X&& ~Ô‡ï ñ » Z–! Z ** ¦m ( Y !Z >z0 + x OZk , i)

ZdZ1Z¦ ** Ññ]|6,, ÃÆ¢ a³kŠÐ Y !Z >z0 +x‰Zg ZŠÐzz Å;~x‰Zg ZŠm6,gîm{gzZx‰Zg ZŠ GF 3;X&äñÆK)gzZ *Šq TÔ ¶ˆƒÝqèZg WWz~‡ï -Z ìÐ yz¬ÆVâ ›gZgŠáZzpgmz*gÐ ò~z0 + œÅ ã‚g[WÔ ZƒyÌ)‡ÑZg ZŠ2Ô ˆÅyâui ZÅKÔì Cƒ½J ª -]YgŠÆ\zZD¬™áÐ×Z’ZgzZ¡£~ Xì 22Š Z®Å{ E +‚ZgzZÔ 440Š Z®Å¥~.gækZ‰ Ü ß Z °Ôì Š HHÄÌ»sz[kq -Z§{Å

~Ô {g7a xsÑZ1.gæ ( Y !Z >z0 + x OZk , i)

ŠZ®MÅY CÆà~TÔŠ Hc* Ñ~¿xª»xsÑZ1.gæ~{g7a DÆ~à6, }iWzðƒ~h +y  ÅY !Z>z0 +

yÅ{ogŠ¸*w‚Ôì @* ™ Zg7 Y!Z>z0 + zÒZ »]YZy ZÆ.gæ kZÔ }~)‡ÑZgZŠY CãzÛgzZÔì „g™Ýq½ Xì„  ZpgŠÅzÂàSÐíIZÔì]gz¢h +”ÅyÅ{Ç# Ö ‡ZaÆY CÔì~iZ%ÆŠ[RÔ¶ˆÅ qzÑ


27

xsZ]c* íz]î>

Y !Z >z0 + gzZ VZzg bzggzZ‹¸ÆkZY ºŠ¼gzZò** ÆY !Z >z0 + pÔì 7{g ZŠ Zâ »Y !Z >z0 +Ì>t ë Zx ª»>Ôì °Wë~g7~g »i§zœ£gzZì mz*g Z »kZÐY !Z >z0 + Ô ì‡ˆ~œ / %gzZ íŠ »kZ „g0 +ZÆ yzÛÐ ¹É äVâ ›qŠgŠz„r # ™gzZVòZÆo sÜ: »>Ô åc* W~¿Æœ£k& Zz CúŠ +F, ä{gZŠ ZkZÃXÔX"ÁÂ7#äY Ngzy»gZÆ>kZÔHwL ZÐÙX¤ /~(, ä]Z|]ùIZÆ´ ˜ yzÛzyzg0 +ZÃ]¬,ÅkZÔì à™ÝqwzgzZq=à{~Vòdz´Š äkZvZhJ -[ ZÐ Yâ 1959#ÔH ù á Ô! ²ÔzŠg Z ‰ Ü z à ä >Ôì x £ i Ÿ » kZ ~ xsZ ݬ Ð VQ‰gzZ Ôì ; g Y ¬Š Ð { óÅ Ïh +I gzZgŠo Å]¬,ÒZ Å>Ôì Å qzÑ® ) á Z ÅZßÌ~y!* i@[ZÔå Hi ¸W»® ) á Zz"~Vâ !* ig e ~ygzZ ~ m, ôZ Å ò~z0 +÷ZdZ1Z¦ ** Ññ]|ä >ÔIÅÔ~Š Z®wëgzZ ˆÅ ðZk , +~(,~)´ ˜Ð Ã`dgzZ — 5 -ZC q Ù ã½Ð~XÔXù á Á 258~(, Kg~Vâ !* i F~²Æw‚:e ã½J -Yâ 2000ÐY 1â959#46, uk , i X†ci +ZŠ¼Æ Xì CY~Š Ìe $¬g~Ã{Š™ù á Å>Ãy»g Z ._ÆyZÔ wßZ¼ÆRgÅ>

28

"µ~y{ÒW

+J .>E gzZ ag â Ôc* çG ** Ôi

Û Z ! †ÔCðåÔ kz& +Z Ô Š{z´ÆV¸´ZÆy*zy ~Y !Z >z0 + x‰Zg ZŠ ‰ Ü z kZ gŠÃY !Z >z0 + ~´ ˜[²ÐaÆvZÔ Sg CWZZpgŠ ž ZŠ', Z', ÐV”ZÔ ½k , i̥ƴ ˜}uzŠ

Y ¯ Å[òZyZÔì Vz‚ Û ZizgéZpÅ{Š .ZÐ š M F, z½ÅkZzÂÅVâ ›Æo yzÛzyzg0 +ZÔì * @Y ¬ŠÐ { óÅ

ZÆ x‰Zg ZŠ {z´Æ kZ Ôì ]gz¢¾ ÅVƒÇ# Ö ‡Z 5h +' × Ðzz ÅTÔì Š Hƒ†ŸZ à ©)~Š Z®ÅVïZŠ6, X g »gŠ'g qxaÆV‡

:x‰Zg ZŠm

V;zgzZÔì Š Hc* Š™v6,, ÃÆ¢ a³kŠÐ x‰Zg ZŠ6,ezg ðzŠC Ù Ãx‰ZgZŠmÐzz ŶÅ(~©q ZÆx‰Zg ZŠ

dZ1Z¦ ** Ññt ZzgL Lx ** »TÔì _ƒåyÅ)‡ÑZg ZŠÔ ìgµ]YgŠ~TÔì _ƒy]g q!2zŠ ÅVƒÇ½

Å¥ÔnY HiÃV- g ZØŠ Åx ªÐzz Å]ÒÅY C @* ì ]gz¢h +”ÅyÅw2~uzŠ ÅkZ[ ZÔì Š H3g ó óò~z0 +Z ì 7gŠ³% »yÅw2~uzŠ ÅTì ˆƒåv:ZyÅTÔ ¶]gz¢Åw; } (,q -ZÃ7ÆVÂgz¢m F, gzZ ´Š


29

xÎñÐ x ** ÆãZzÑV{Ý°ZÔ ** ÑñtgzZÔì ~ Vz#ÆVƒogŠJ -[ Z Ô ñYW~¿x ª » ~k , $Ñ~ kZ @* XÐN â

Û zÂí[ ôZìyZÔì _ƒÌyÅKgzZÔì

:kR, g ZÃs 6Z

Ô‰ƒg»vZh ¶ˆà Z eŠ ã CÅVâ k¼ w‚¸*Ôì Sg]gz¢å Å] ** k›;gaÆx Z™{ E +‚Z]Z|

Xì³Å]** k›;gÌ[ZŠ Z®~(, Ås 6Z ~ íŠgzZ { E +‚ ZèYì ~g YyÅkR, gZÃh +' ×

:wõ 7Z÷ ò ƒZ†ËZ e

Æ]gz¢ÏZÔì SgCW7Ì]gz¢ÅŠZæZ?LLÃXÔìk , +x ªŠ Z®~(, 5 -ZÅ¥gzZ{E q +‚Z~x‰ZgZŠ©qZ

zŠaÆVÉ%~ kZ Ôì ˆƒåÌw2~uzŠ ÅT¶ðƒ qzÑyÅwõ 7Zq -ZaÆŠZæZ ?‰ Ü z',gzZ wëÃ7

c6, WÔxzg;geÔxzgg:ZÔ{# » ~i‚ZzŠÔ: {ZzŠ ( ã** - gzZ~ñƒÔ~r Z)}#ÆV7zVzËZe {z´ÆVß;} (,

}Šx Z# Ö } .6,gî~iZ³Z ÒZÐ~XÔ ˆÅÝq]â} .ÅVzËZeŠ¼ÔIÅëZ

Û ,qÅ]gz¢ðZ’ZvŠgzZxzg Xì Š HHxÎñÐx ** Æ÷ ò ƒZ†¦ËZe ** Ññò** .‚ÆY !Z>z0 + # ®ÆêÆY !Z>z0 Z + ðOZ>ÃkZÔ ìg

30

:)‡ÑZg ZŠh +] .

! †ÔCðåÔkz& +ZÔŠY CãzÛÔì ÐäƒkC¶Q~VƒÇ# Ö ‡ZÐzzÅŠ Z®Y Cðƒf(,w‚/w‚ ðOZ >Ðzz ÅTÔ „g Y CƒßŠz!* ÆqZ

Û z Ýz KZ Ç# Ö ‡Z {ŠñÔì ;gƒ†ŸZ~Š Z®Å{)zi

ÛZ Ý°ZÔ ** Ññm{ÁgÆY !Z >z0 + x ** »kZgzZì Š Hƒåv:Z Ô¶~Š ~gàÅyÅ)‡ÑZg ZŠ 6 q -Z ä Y !Z >z0 + Xì Š H3g ó óÔt Zzg L 6, L x ** ÆãZzèy{

:]YgŠh +] .

ÅŠæÅ\¬vZx » »yÅ]YgŠh +' × akZÔì „gƒ¶ÅVƒogŠ[ZˆÆx ªÆV‡(6gzZ]ÒÅY C

X ÏñYƒqzѽ~kZw‚ÏZìyZÔì ;g™ðiZ%ÆŠ[ Z {zvZ:ZgzZÔ åŠ HH qzÑ6, yZ

:w;÷л

Dƒ°» ** ÒZw; ÆVÂg q~uzŠ Åx‰ZgZŠ Ô Tg Dƒ]¬½Z DpgzZ CúŠgzZ ´Š ÅnZ~x‰Zg ZŠŠzu Åw; kZÔ mW: " $âÅyÅkZpÔ åŠ Hc* ¯/µ»y{u´Åw; ÷лq -Z Z®Ôì Cƒ1Ã¥‚Ðzz ÅTÔ

XÐN â

Û zÂí[ ôZìyZÔì ~gz¢** ƒy


31

hZ

è5Ô à} .Z

Û ~g7ñƒBÃe $Š ÃZ Åx‰Zg ZŠgzZ]gz¢kZ ʼn Ü zì „  ZpgŠ ~g øÐ \WˆÆ] á g Z*yZ gzZ−ðÃ4Ð kZ Å«™ þ ÅV±Æ+Š~y*zyN â

Û$¬Zzyz¬g7½~ Vñ»x ÓyZ™á x »Ð ÈgzZ ÆY !Z >z0 + ǃŠ c* ÃyZ¸ q -Ñ~ ¡!‚Ï ÆY !Z >z0 +vßÐ ~\ WÔ7tg Y‘œðÃg ZG 0* {Š c* iÐ kZ :åc* â

Û ñƒD™{g á Zs§ÅVâ ¶[²id±)äò~z0 + ÷ZdZ1Z¦** Ññ]|ñƒD™[ æÃk°Z!‚Ï }g øÔ7áZzähgÃ\WëÔˆï”\W[Z−:t\WÔÐ gVŒ\WgzZëÔ ÏN Yh Qƒ  Vc* ÅäÎtL L m ÃyZ äZ} . ǃzVZzg ZD Ù »ª zŠ kZ {zÐ,Š¼t Ô m, ³ÃëäWJ WÔ äWg eÆ\ WÔÐN Y6,VzyÆ\WÉ ó Xó σð¾ÅÄñh ÇÆ\W{zÐ,Š\WgzZÔì c* Š ÅxsZ~: â ih +] .ªå Š HHì‡x‰Zg ZŠaÆX ñƒ ñÎÐBÃVßßZ 7#yZëì ]» Z} . ðsZxEgzZŠ OZ6,xsZÔ¨ £»Š Z D + g Z6fgzZ–Š ÑÔÒÃÅ q ½ZÆ+ M qzgzDgzZö YÅ *Šz+Š ã)F, 9gzZ W, ¸ ¨ £ÆVÂg qy)ZxgzZ P Ô]1â q -Š 4, }g ø Ô# Ö /Z6,<ÑgzZ ~g ZŠ ÃzÐ h+Š Ôg ÖZz y´Z »i q Ð Zz ~ F, ',Å X 7~ # qÅì¼h +' × [ZˆÆs # ŸzgzZ ô=gŠkZÅXÔì ë Z {Š c* iw”»œ£{gÃèyZ~

32

ÃÌZ Åx » kZ {zì „  ZpgŠg(~g ø ÔVƒÆ‘´ ËÆ o !²z sîkZ {z { ZpÐ Vâ ›Æ y*zy

,Zg·¦** Ññ]|Y !Z >z0 + ò** vZY ¶ KZì.z½Zg76,à ¬]Z f Å\¬vZgzZì ¢…Ô−x »„ CZÃkZgzZ− E& Ò C 4 } E äÃÆxsZݬÉÆosÜ:x t Zg øÂà pŠ ~g7ä èG z[ xZ¤ /Z~# Ö Âz ðÉg7#ÅØæ ~z0 + ÷

  ⌦ ÔÇã~äà ~z0 + ÷{ Ú·( ** Ññ) x ¬ø**

jœ£Zàz(Wz6, ) wâ à NADWATUL ULAMA

~z0 + æg ãZz·( ** Ññ) ½à

:stsÜ6, ÅZg e c* B :^ â s :®6, ØkZgzZ

NAZIM NADWATUL ULAM, Post Box No. 93, Tagore Marg, Lucknow. 226007

Xì ~gz¢s # ZÜÅkZƒÅæT ¶g :^â


33

*Zçz°Z ¸~gz¢

:¼ZŠ »Y C

X ÇñYƒqzÑÐ wZØB 6Ÿ»VïZŠh +] .D 2 X ǃ»~y@‰z™ƒqzÑÐ wZ؉zw‚(»x‰Zg ZŠ D 1 # ™zÃD¨ r ¤ Ë~ª q m{Ôƒ: ÁÐ w‚B11gzZZ +ZiÐ w‚B15/ÅXÐ N Y n Y C{z~ !²wzZzgŠD3 Dƒ~ A $kÆྠZŠJ - ( QzgŠ) ]YgŠ ðZ’ZD5 X CY à 7:ðÃŽ~x‰ZgZŠ D4 X M h™ Ix‰ZgZŠ GF 3;X&& Xì ~~{g7a xsÑZ1.gægzZ‡ï ñ »Z–!Z** ¦mÄ»8 -eg1Å]YgŠðZ’ZÔì 7Ä»8 -eg1~XÔ

z‹Zgtâ U* D7 X D YØŠ Ÿ6,ezg ðzŠC Ù ~gzhx‰Zg ZŠm¥™}Š¼ZŠ ~ ( îp!{ @* \zZtâ U* ) ëŠ @* ¼]YgŠ D 6 Xì Yï¼ZŠ~c á ËÅx‰Zg ZŠÉ Ô M7¼ZŠ~x‰Zg ZŠ~6U* z\zZD¬Ôîp!{

:~¢q

qZÃkZ ƒgzmD¨ ¤ ðä /Z D 2 Xƒ¢qÐ ~È0* ~ V[ RÆzgŠ LZ: Zizg ǃ ~gz¢aÆD¨  ¤D 1 Å)‡ÑZg ZŠø** 6,„  ZpgŠ Ô’ e ** ™7~ # Ö } .Åx‰Zg ZŠ r # ™z„  ZpgŠ q -Z aÆ Ág Å {Š c* iÐ kZ c* yŠ x ** »D¨ ¤6,~¢q)]i YZ š F, Záizg kŠ D 3 X ’ e ** ƒ & ¤Å„  6, uÆkZ:gz ( ƒ Lg~)‡ÑZg ZŠD¨ ¤¤ /Z )

34

¨¤D5 X σ:]i YZÅäYàÆ]i YZÅ)‡ÑZg ZŠr  # ™VZô%ÃY Cá Zzg~)‡ÑZg ZŠ D 4 X ÇñYc* Š™ `g { ( ì ~gz¢~ _z k]p Ò»kZì C7,JVŒ~Šu) Ô’ e ** ƒyâ ‚ ~gz¢ì_Ô,gŠ e Ô} À} hP{ Z_ÆD ÒgzZh e~¢qÃø** c* zaÆkZÔì xiÑ−7,Ð ® ) )i úÃD¨ ¤D 6 Xì ~gz¢Ì** ƒN* ßÔPÔá\ Ô@', P >%»kZD¨ ¤ðÊ z!* ÆƘgzZÒzöíÅø** /ZÔì x` ¤ { ~ .Zñ. Þ ‡** ¯äz¦Ñ)»Y CD7 Xìg (Z »ä™ Xì $ Ë Y~Š ZwÅäYG `g {ÐVâzŠx‰Zg ZŠgzZ)‡ÑZg ZŠÃkZ ÂÔ Çƒ

:`ªz

sÜnztzD 2 Xì @* Yc* ŠnzÐ+ $YÅ.gæöRoÆM h™7“  ZŠ', sgrÃV9¨ ¤v), Z D 1 gzZ¼ZŠÃ¥yZÆyWŒ Û ¡D 3 X ÇñY c* ŠÃD¨ ¤ÆzgŠ6, zZÆkZ c* îp!{tâ U* xk* ! ǃ mºaÆ¥VZp! ² zŠ Å$jx £ LZD¨ ¤ì ~gz¢aÆä™ÝqnzD4 X Vƒ ñWÆ™¡}g 0* ]‚ Ái Z Á ÇñY c* Šnz ÃD¨ ¤aÆw‚ {ÒWÔ ÏƒaÆw‚q -Z sÜ]æ Ånz kZ D5 X}™4ZŠÆ™Ýq & ¤k , ’ÅVoid ‰gzZ)‡ÑZgZŠø** 6,„  ZpgŠ Åh +‰Ô σ«6,]ÑqƉ Ü z kZ ~gà** gzZ ~gàÅTÔ Ïƒ ´Š„  ZpgŠ Åh +‰{g !* zŠ X D 7, 䙓  ZŠ', ÃD¨ ¤sg r}uzŠ ¹!* Ôì * @Yc* Šg”Æx Í:nzD 6 Xì ~gz¢** ƒ& ¤Å¯gæ


35

sg rgiÅ)‡ÑZg ZŠgzZx‰Zg ZŠ

X CYà 7:ðÃŽ~x‰ZgZŠ D 1

Xì CYà :í@* gzZ:¼ZŠ {g!* zŠ%ZÔCYà 7:ðÃÌżZŠ~x‰Zg ZŠ D 2

:)‡ÑZg ZŠsg r D 3

gzZ $Jg"[zg 425h +' × B‚Æ[zg 425 +ðìuZgp:: ;â ÃD¨ ¤vC Ù ‰ Ü zƼZŠ UY Z’Z ( ³ Z )

k0* Ær # ™zaÆ{ÒW{ â J - õg @* B 25Å{ âC Ù `g e ðìuZgp:ˆÆkZÔÐVƒ* *™4ZŠvŠsg rBzgB135

X ÏñY~ŠÃD¨ ¤¦gÅTÔσ'

X ÏñY~Š™:ZzÔƒ: ¹!* c_ªÆ6, ähg)‡ÑZg ZŠ ¶gÅ$J( [ )

Xì * @Yc* ŠwzegzZ“  ÍÔwZŠÔ Kzg˜À~Z½( ` )

Xì @* ™ŠpD¨ ¤Ä»sgrÆ]c* gz¢~uzŠgzZx sÔ! ðŠÔ¸**D 4

Xì Cƒ* *™4ZŠ ⤠/%IgzZ: Ñ‚yJZI[zgB44ÃY Cv:% D5

36

]u

X ÇìgÈx‰Zg ZŠyŠÆ-ßC Ù D1 :ìt,ÅTÔyŠkŠ { â zŠ :V¯% D 2 Åug MZypggzZ ( yB30@* J ) {â q -Z %Š⤠/ÌñÂVƒìgƒ µZz {u´{u´ug MZypggzZ ⤠/Ìñ¤ /Z X σ%Å{ â zŠsÜÂVƒB‚q -ZugMZypggzZ â ¤ /Ìñ¤ /ZpÔ ÏƒJ - ( wZØB5Ðy@B26)x- kŠ { â q -Z%

X ÏA Ão+g D + sÜV¯% :^â

:ÏVƒ!sf ø D ~] ‡zZZÆw‚{z´ÆkZÔizgzŠyJZ „x !Z% D 3 ( x Z(ZxøB 10Ôx- q -Z )x Z(Zxø ( [) (J -¶Z ~fB 13жZ ~fB8)x- B6 :³ÑZÏ ( ³Z ) ( x-q -Z )y@B 15 ( Š ) ( x- q -Z )wzÑZ ßgB12 ( ` ) ( x-q -ZÔ ~Š Zi Wx- )~ZB 15 ( z) ( x- q -ZÔtg/x- ) ~g†B26 ( { ) X ÏìgJ -y@B5ƒ» 290 +e¤ /ZÔ ÏƒÅizgJ WwZØB4@* ypgB 27Å[ZÏaÆF, Ê ( ~ ) 

1tarruf  
1tarruf  

á ù ™ Š { 80G S. No. 58-59/98/74/2004-5/Tech/ C. I. T. 1/Lko/48 Dated 27-09-2005 2 0522-2740151 0522-2741231 0522-2741316 0522-2741272 ¶¶¶¶...