Page 1

Verkiezingsprogramma Studenten Organisatie Groningen 2010-2011

Studenten Organisatie Groningen Sint Walburgstraat 22 9712 HX Groningen www.stemsog.nl

Zie voor meer informatie ook het Uitgebreid Verkiezingsprogramma


SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011

Voorwoord De kandidaatsfractie 2010-2011 van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) presenteert vol trots haar verkiezingsprogramma met haar visie op en concrete voorstellen voor het verbeteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Een toelichting op de standpunten in dit programma staat in het Uitgebreide Verkiezingsprogramma. Kijk voor meer informatie over de kandidaatsfractie, de successen van de huidige fractie en het Uitgebreide verkiezingsprogramma op www.stemsog.nl Het lijkt vanzelfsprekend, maar de SOG blijft erop hameren; binnen de RUG moet Onderwijs altijd op één staan, elk jaar weer. Daarom zetten alle leden van de SOGfractie zich ieder jaar fulltime in voor studentenbelangen in de universiteitsraad. De SOG-fractie is kritisch, maar denkt ook constructief met het College van Bestuur (CvB) mee. Natuurlijk wil de SOG ook de kleine dingen voor studenten zo gemakkelijk mogelijk maken en daarom zetten we ons dit jaar onder andere in voor een betaalsysteem voor printen geïntegreerd in je collegekaart. Komend jaar gaan wij ons fulltime inzetten om deze plannen te realiseren. Stem SOG voor fulltime inzet & concrete resultaten!

De kandidaatsfractie: Szilvia Nagy Thijs Beudeker Jasper van Dijk Ryanne Hijmans Sanne Schipper Marjolein Gielstra Moniek Dijkstra Marjolein Regelink

2


SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011

Onderwijs Voor studenten is de kerntaak van een universiteit het geven van inspirerend en uitdagend academisch onderwijs. Binnen het streven van de universiteit om tot de top van Europa te behoren, past ook de ambitie om topopleidingen aan te bieden. Met uitgebreide evaluaties, nadruk op de doceervaardigheden van docenten en het aanbieden van persoonlijke begeleiding kan veel aan de kwaliteit van het onderwijs, en daarmee ook aan de rendementen, worden verbeterd. Met deze ondersteuning moet studenten zo veel mogelijk vrijheid geboden worden om het maximale uit hun studie te halen. De SOG vindt dat de kwaliteit van het onderwijs altijd voorop zou moeten staan, om zo opleidingen van hoog academisch gehalte te kunnen waarborgen. Onderwijs op één! Goed onderwijs vraagt om goed geschoolde docenten. De basiskwalificatie onderwijs (BKO) is een uitstekende methode om de kwaliteit van docenten te waarborgen en waar nodig te versterken. Op termijn zou ook de seniorkwalificatie onderwijs (SKO) moeten worden ingevoerd.1 Daarnaast moet de gehele kwaliteitszorgsystematiek versterkt worden, waarbij docenten kunnen worden afgerekend op slecht onderwijs. In de visie van de SOG kan dit voor een groot deel verwezenlijkt worden naar aanleiding van de volgende drie middelen: docentbeoordelingen, cursusevaluaties en curriculumevaluaties.2,3,4 Docenten afrekenen op slecht onderwijs Een student studeert het beste als hij zo goed mogelijk wordt uitgedaagd in het onderwijs dat hij krijgt. Het aanbieden van onderwijs op maat en interactief onderwijs, zoals bijvoorbeeld gastsprekers, kan dit versterken. Daarnaast is het aanbieden van extracurriculaire activiteiten interessant voor studenten om hun kennis en kunde te verbreden. Het uitbreiden van interactieve werkvormen en kleinschaliger onderwijs zorgt voor een grotere betrokkenheid van de studenten. Meer interactief onderwijs Problemen met de doorstroming van studenten worden volgens de SOG veroorzaakt door een gebrek aan uitdagend en kwalitatief goed onderwijs, flexibiliteit en begeleiding. Struikelvakken moeten gericht worden aangepakt. Intensievere begeleiding (vooral voor eerstejaars, recidivisten en studenten in de afstudeerfase), inspirerende docenten en goede feedback verbeteren de rendementen aantoonbaar.5 Persoonlijke studiebegeleiding aanbieden

1 UR Nota Universiteitsraad Project BKO/SKO, UU, februari 2009. 2 SOG-notitie Evalueren kun je Leren, januari 2008. 3 SOG-notitie Evaluaties Geëvalueerd, april 2009. 4 COWI Toevoeging Curriculumevaluatie Handboek Kwaliteitszorg, RUG, maart 2009. 5 SOG-notitie Drijfveer achter Studiesucces, februari 2008.

3


SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011 Een belangrijk aspect van onderwijs is toetsing van kennis en competenties. De SOG is van mening dat de toetsvorm recht moet doen aan het academische gehalte van het onderwijs. Er moet daarom voldoende ruimte zijn voor toetsing door middel van open vragen en het schrijven van artikelen. De RUG is ook het middelpunt van de academische gemeenschap. De SOG vindt dat de universiteit een groot aanbod aan verschillende en uitdagende activiteiten naast je studie moet faciliteren, om keuzevrijheid en academische vorming te vergroten. Daarbij moet een goede voorlichting natuurlijk niet worden vergeten. Studenten moeten goed voorgelicht aan hun bachelor beginnen, overwogen hun minor kiezen, tijdig heldere mastervoorlichting krijgen en tijdens hun studie duidelijk gewezen worden op latere carrièremogelijkheden. Meer aandacht voor carrièremogelijkheden Het onderwijsaanbod van de RUG is traditioneel zeer breed en de RUG is hierdoor een relatief grote universiteit, die studenten met zeer uiteenlopende interesses aantrekt. Dit is ook binnen de opleidingen nog zichtbaar. De SOG is daarom van mening dat flexibele bachelors aantrekkelijk zijn voor studenten. Dit systeem moet binnen de RUG breder worden ingezet. Helaas zijn de bestaande programma’s vaak breed, maar inflexibel. Belangrijk is daarom een programma veel ruimte voor keuzevrijheid biedt, binnen een breed aanbod. Keuzevrijheid in je studententijd

Onderzoek Topuniversiteiten kenmerken zich door een goede balans tussen onderwijs en onderzoek. De SOG hecht hieraan veel waarde en benadrukt al vele jaren de meerwaarde van een goede integratie van onderwijs en onderzoek. Door beide kerntaken al vanaf het eerste jaar met elkaar te verweven worden studenten gestimuleerd in het ontwikkelen van een academische houding. De visie van de SOG op het thema onderzoek spitst zich in dit kader toe op drietal onderwerpen. Onderzoek moet zichtbaar en toegankelijk zijn in de Bachelor en vanaf het eerste jaar worden geïntegreerd. Begeleiding gedurende het doen van onderzoek moet structureler en inzichtelijker worden ingericht. Tevens moeten toponderzoekers zo breed mogelijk worden ingezet binnen de faculteit. Ten slotte moeten onderzoekers samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties, maar staat de SOG ook voor de handhaving van breed en fundamenteel onderzoek aan de RUG. Wetenschapper moeten zich wel altijd bewust zijn van hun maatschappelijke positie.

Internationalisering De SOG wil dat 50% van de RUG-studenten een buitenlandervaring opdoet in zijn studententijd. Ook bij docenten zou aandacht voor internationalisering moeten zijn: 20% van de staf van de RUG zou uit het buitenland aangetrokken moeten worden.6 Dit is in lijn met de huidige visie van de RUG. Onze universiteit kan trots zijn op haar 6

Notitie College van Bestuur: De wereld als podium, November 2005.

4


SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011 2.250 internationale studenten uit meer dan 100 verschillende landen. Maar er kan nog veel worden verbeterd. Om 50% van de RUG studenten te stimuleren naar het buitenland te gaan, kunnen er het beste verschillende buitenlandprogramma’s aangeboden worden. Voor studenten die ondersteuning nodig hebben kunnen bijvoorbeeld internationale minoren of uitwisselingprogramma’s aangeboden worden. Avontuurlijke studenten kunnen hun eigen studiepad buiten de RUG uitstippelen. Om voor alle studenten de drempel zo laag mogelijk te maken moet er een eenduidig en eenvoudig beleid komen met betrekking tot internationalisering.7 Dit moet goed naar studenten gecommuniceerd worden en iedereen die naar het buitenland wil moet met vragen terecht kunnen bij een International Office. In je minor naar het buitenland De RUG dient een aantrekkelijk netwerk van partneruniversiteiten te hebben. Dit aanbod zou een mix moeten zijn van universiteiten in populaire werelddelen en universiteiten die een kwalitatief hoogstaand onderwijsprogramma aanbieden. Daarnaast zal ook het huidige netwerk beter benut moeten worden; studenten gaan nog te vaak voorbij aan de uitstekende universiteiten in landen die dicht bij Nederland liggen. De SOG is van mening dat meer studenten een buitenlandervaring moeten opdoen.

Voorzieningen Voorzieningen spelen een bijzondere rol binnen de academische gemeenschap. Ze hebben, in tegenstelling tot onderwijs en onderzoek, geen sleutelrol, maar zijn tegelijkertijd niet weg te denken uit het dagelijkse (studie)leven van iedere student. We kunnen voorzieningen opdelen in digitale zaken, zoals Progresswww, Nestor en RUGmail, en fysieke zaken, zoals studie- en computerwerkplekken. Al bestaat er altijd overlap, bijvoorbeeld bij de mogelijkheid om te betalen met je collegekaart. Er komt steeds meer nadruk te liggen op interactief en probleemoplossend onderwijs, waarbij studenten veel moeten schrijven en samenwerken. Dit moet ook in de voorzieningen worden ondersteund. Daarom pleit de SOG voor meer groeps- en computerwerkplekken voor studenten. Daarnaast moet een student ook thuis toegang hebben tot ICT-faciliteiten. De SOG is verheugd dat er naar aanleiding van haar notitie ‘Thuis voor de buis’ is besloten om een pilot te starten om de Universitaire Werkplek (UWP) vanaf elke (thuis)computer te kunnen gebruiken. De student kan zo vanaf elke computer gebruik maken van de RUG-software. Dit moet zo snel mogelijk universiteitsbreed worden ingevoerd. De RUG moet echter blijven investeren in (computer)werkplekken op de universiteit. Dit is hard nodig gezien de stijgende studentaantallen en de huidige druk op de werkplekken. Meer studie- en computerwerkplekken In eerdere notities heeft de SOG gepleit voor het integreren en uniformeren van communicatiekanalen en persoonlijke communicatie richting de student. 8,9 7 8 9

SOG-notitie The RUG is not Enough, maart 2007. SOG-notitie Een voor Allen, Alles in Een, augustus 2006. SOG-notitie Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet, juni 2008.

5


SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011 Communiceren via veel verschillende kanalen is absoluut niet duidelijk. De SOG stelt voor om via Nestor met studenten te communiceren. Op Nestor moet de student zelf een communicatiepakket kunnen samenstellen, met studie- en vakinformatie, berichten van studentenverenigingen en initiatieven zoals Studium Generale. Ook zouden RUGmail en Progresswww ge誰ntegreerd moeten worden. Daarnaast vindt de SOG dat er betere ICT voorzieningen moeten komen en waar deze al aanwezig zijn, moet er beter gebruik van worden gemaakt. De SOG pleit voor het aanbieden van meer videocolleges. De videocolleges zijn een extra voorziening en dienen niet als een vervanging van het hoorcollege. Colleges van struikelvakken en stof die de student nog niet onder de knie heeft, kunnen zo op elk moment rustig worden nagekeken. De SOG wil daarom dat de RUG ervoor zorgt dat onderwijsruimten van de nodige apparatuur worden voorzien en dat zij een toereikende infrastructuur biedt om het aanbieden van videocolleges op Nestor mogelijk te maken. De SOG heeft ervoor gezorgd dat de UB in de weekenden in tentamenperioden langer is geopend, maar de UB zou echter ook buiten tentamenperioden ruimere openingstijden moeten hanteren, zodat studenten meer gelegenheid hebben om daar te studeren.10 Ook in het weekend moet er in iedere facultaire bibliotheek gestudeerd kunnen worden. Langere openingstijden bibliotheken De SOG stelt voor om te betalen met je collegekaart.11 Het huidige systeem met papieren XAFAX-kaartjes voldoet niet en moet daarom vervangen worden. De collegekaart kan uiteindelijk nog voor veel meer gebruikt worden. Betalen met je collegekaart

Organisatie Naast goede opleidingen en gemotiveerde studenten, is een goed lopende organisatie van groot belang binnen de universiteit. Een organisatie waar studenten en medewerkers een academische gemeenschap vormen en men samenwerkt om de RUG naar een hoger niveau te brengen.12 Goede profilering, alumnibeleid, duurzaamheid en samenwerking met andere partijen zijn daarvoor van groot belang, waarbij de SOG ook veel waarde hecht aan de vele studentenorganisaties die Groningen rijk is. Het is belangrijk dat een student veel vrijheid krijgt om zich te ontplooien naast haar studie. Daarnaast hecht de SOG veel waarde aan een actieve rol in de medezeggenschap binnen het Harmoniemodel. De universiteit moet een actieve rol in studentenorganisaties en medezeggenschap faciliteren, omdat dit bij kan dragen aan de vorming van een student tot volwaardig academicus. Keuzevrijheid in je studententijd

10

SOG-rondvraag: Verruimde openingstijden UB, December 2008. SOG-notitie Allemaal, digitaal!, Januari 2010. 12 SOG-notitie I love RUG, November 2009. 11

6


SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011

Resultaten

Blijvende investering in onderwijs Pinnen in kantines: wegens succes uitgebreid Meer aandacht voor afstudeerproblematiek Jaarlijkse onderwijsprijs voor docenten UB langer open in tentamentijd Cijfers makkelijker uitwisselen met het buitenland Meer aandacht voor onderwijsevaluaties Betere communicatie studie in buitenland Meer aandacht studentenmedezeggenschap

7


SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011

Speerpunten

Onderwijs op één! Fulltime inzet voor je stem In je minor naar het buitenland Betalen met je collegekaart Docenten afrekenen op slecht onderwijs Meer aandacht voor carrièremogelijkheden Meer interactief onderwijs Langere openingstijden bibliotheken Aanbieden persoonlijke studiebegeleiding Meer studie- en computerwerkplekken Keuzevrijheid in je studententijd

STEM SOG!

8

SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011  

SOG verkiezingsprogramma 2010-2011. Voor meer info kijk op www.studentenorganisatie.nl!

SOG Verkiezingsprogramma 2010-2011  

SOG verkiezingsprogramma 2010-2011. Voor meer info kijk op www.studentenorganisatie.nl!

Advertisement