Page 1

      Isoleren  en  integreren   Het  Groningse  University  College     SOG-­‐fractie  2012-­‐2013   Januari  2013         Studentenorganisatie  Groningen   Sint  Walburgstraat  22b   9712  HX    Groningen   www.studentenorganisatie.nl   fractie@studentenorganisatie.nl    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College  

Inleiding We bevinden   ons   in   de   jaren   negentig   van   de   vorige   eeuw.   Een   decaan   Sociale   Wetenschappen   op   de   Universiteit   Utrecht   maakt   elke   dag   de   wandeling   naar   zijn   werk.   Onderweg  komt  hij  altijd  langs  de  oude  kazerne,  die  na  het  eindigen  van  de  Koude  Oorlog   steeds   minder   gebruikt   wordt.   Deze   wandelingen   langs   de   kazerne   zijn   het   begin   van   hoe   een  man  het  hoger  onderwijs  in  Nederland  radicaal  wilde  veranderen.   Hans   Adriaansens;   ver   voordat   de   commissie   Veerman   een   groot   aantal   voorstellen   had   gedaan  om  het  hoger  onderwijs  om  te  vormen  had  deze  man  zijn  eigen  visie  al  ontwikkeld.   Je   niet   blindstaren   op   één   onderwerp;   brede   internationale   opleidingen   dienden   volgens   hem  de  norm  te  zijn.  Kleinschalig  onderwijs  was  hierbij  essentieel.  Het  zou  de  oplossing  zijn   voor  de  problemen  van  het  exploderende  massaonderwijs  dat  zijn  entree  had  gemaakt  in  de   hogescholen  en  universiteiten  van  Nederland.   Hij   stuitte   echter   op   veel   tegenstand.   Het   zou   te   veel   kosten   en   de   kwaliteit   van   de   afgestudeerde   studenten   zou   in   het   gedrang   komen.   De   studenten   zouden   van   veel   onderwerpen  slechts  een  beetje  en  dus  te  weinig  weten.  Maar  de  beste  man  zette  door,  met   succes.  Nadat  faculteiten  hun  weerstand  hadden  opgegeven  kon  Adriaansens  aan  de  slag  in   1998.   Inmiddels  is  het  University  College  Utrecht  een  succesvol  project,  heeft  het  een  uitstekende   reputatie  en  is  het  een  voorbeeld  geweest  voor  vele  andere  Nederlandse  universiteiten  om   deze   vorm   van   excellent   onderwijs   ook   aan   te   bieden.   De   meest   recente   voorbeelden   hiervan  zijn  Rotterdam  en  Twente. Het   concept   sloot   ook   naadloos   aan   bij   de   aanbevelingen   van   Veerman.1   Meer   excellent   onderwijs,   meer   uitdaging   voor   studenten   en   meer   geld   voor   deze   onderwijsvorm;   dit   is   allemaal  aanwezig  in  de  University  Colleges. Op   dit   moment   hebben   universiteiten   te   maken   met   de   prestatieafspraken.   Hiervan   zijn   excellentietrajecten  een  van  de  indicatoren.  Is  dat  echter  een  reden  om  University  College   (UC)  uit  de  grond  te  stampen?  Hoort  een  universiteit  er  tegenwoordig  niet  meer  bij  zonder   UC?  Volgens  de  Studenten  Organisatie  Groningen  (SOG)  zouden  dit  niet  redenen  moeten  zijn   voor  het  oprichten  van  een  UC.  In  deze  notitie  zullen  wij  de  voor-­‐  en  nadelen  van  een  UC  op   een  rij  zetten  en  onze  visie  erop  expliciteren.     Namens  de  Universiteitsraadsfractie  der  Studenten  Organisatie  Groningen  2012-­‐2013,   Wiggert  van  Ginkel  en  Hayo  Raaphorst                                                                                                               1  Commissie  Veerman,  ‘Differentiëren  in  drievoud,’:  17,  58,  72.   1    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College  

Principe Het   principe   van   een   UC   is   van   oudsher   het   aanbieden   van   een   brede   opleiding   voor   internationaal   georiënteerde   studenten   vanuit   diverse   culturen.   In   deze   onderwijsvorm   is   kleinschaligheid  de  norm,  waardoor  het  niveau  hoger  kan  worden.  

Interdisciplinaire opleiding Het   concept   van   liberal   arts   and   sciences   is   de   basis   geweest   voor   het   UC.   In   de   colleges   worden   onderwerpen   vanuit   verschillende   invalshoeken   behandeld.   In   Groningen   zal   dat   niet  anders  moeten  zijn.  Zowel  de  alfa,  bèta  en  gamma  disciplines  moeten  dus  participeren.  

Internationale oriëntatie De  geselecteerde  studenten  van  het  UC  moeten  internationaal  worden  opgeleid  en  worden   klaargestoomd   om   over   de   hele   wereld   te   gaan   werken   of   onderzoek   te   gaan   doen.   De   opleiding   moet   daarop   aangepast   worden   en   een   duidelijk   internationaal   karakter   krijgen.   Tevens   dienen   de   geselecteerde   studenten   een   divers   gezelschap   aan   culturen   en   gewoontes   te   vormen.   Dit   zal   bijdragen   aan   een   international   classroom,   waarin   zowel   de   studenten  als  de  opleiding  internationaal  georiënteerd  zijn.

Kleinschalig karakter Colleges   van   het   UC   dienen   boven   alles   een   kleinschalig   karakter   te   bevatten.   Dit   om   de   persoonlijke   aandacht   van   docenten   voor   iedere   student   te   waarborgen,   maar   ook   om   de   onderlinge  banden  tussen  de  studenten  te  bevorderen.

Hoog niveau Onderwijs  en  onderzoek  van  een  UC  zijn  van  een  hoog  niveau.  Alleen  de  beste  studenten  en   docenten  die  passen  in  het  UC-­‐profiel  zijn  geschikt.  Onderzoek  is  tevens  een  rode  draad  in   de   aangeboden   colleges,   om   zo   studenten   te   inspireren   en   motiveren.   Er   is   dus   duidelijk   sprake  van  research  driven  education.

2  


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College  

Uitvoering Hoe   dienen   deze   principes   dan   gerealiseerd   te   worden?   Hieronder   een   voorstel   over   de   verschillende   aspecten,   van   begin   tot   eind.   Sommige   onderwerpen   kunnen   op   meerdere   manieren  een  invulling  krijgen,  wij  zullen  hier  dan  ook  elke  keer  een  afweging  maken.

Selectie Laten   we   bij   het   begin   beginnen,   de   toelating   tot   het   UC.   In   principe   zal   er,   bij   genoeg   aanmeldingen,   sprake   zijn   van   selectie.   Deze   selectie   zal   gebaseerd   moeten   worden   op   kennis,   motivatie   en   het   UC-­‐profiel.   Dit   profiel   zal   onder   het   kopje   ‘studenten’   uitgewerkt   worden.   Wij   stellen   een   tweetal   rondes   voor.   De   eerste   ronde   zal   de   student   thuis   kunnen   voorbereiden.   Dit   omdat   veel   studenten   uit   het   buitenland   zullen   komen   en   een   eerste   ronde   in   Groningen   een   groot   obstakel   voor   hen   zal   zijn.   In   deze   eerste   ronde   zullen   de   aspirant-­‐studenten   een   pakket   aan   gegevens   verzamelen.   De   cijferlijst,   een   motivatiebrief,   en  een  essay  dienen  daar  in  ieder  geval  in  te  zitten.  Voor  het  beste  essay  kan  bijvoorbeeld   ook  een  prijs  uitgereikt  worden. Daarnaast   kan   de   universiteit   ervoor   kiezen   om   ook   nog   om   een   aanbevelingsbrief   toe   te   laten   voegen.   Wel   is   het   dan   interessant   om   ook   expliciet   te   vragen   naar   de   negatieve   eigenschappen  van  de  aspirant-­‐student.

“De selectie  bestaat  uit  twee  rondes  waarin  een  zo  realistisch  mogelijk  beeld   van  de  aspirant-­‐student  verkregen  wordt.”   Aangezien  het  onderwijs  van  een  UC  geheel  in  het  Engels  is,  zal  de  aspirant-­‐student  deze  taal   dan   ook   meer   dan   voldoende   moeten   beheersen.   Dit   kan   door   bijvoorbeeld   een   eis   te   stellen   aan   het   minimumcijfer   voor   dit   vak.   Echter   stellen   wij   wel   voor   dat   dit   niet   doorslaggevend   zal   zijn.   Een   aanvullende   taalcursus   in   de   zomer   kan   geschikte   kandidaten   toch  op  het  gewenste  niveau  brengen. De  tweede  ronde  zal  uiteindelijk  beslissend  zijn.  Dit  is  de  ronde  waarin  de  aspirant-­‐student   naar   Groningen   komt.   Om   een   zo   realistisch   mogelijk   beeld   te   krijgen   van   de   kandidaat,   stellen   wij   voor   om   niet   slechts   één,   maar   juist   meerdere   interviews   te   houden,   de   zogeheten  Multiple  Mini  Interviews  (MMI).2  In  deze  gesprekken  dient  gelet  te  worden  op  de   geschiktheid   van   de   aspirant-­‐student   voor   het   UC.   Deze   geschiktheid   wordt   gebaseerd   op   het   UC-­‐profiel,   wat   hieronder   uitgewerkt   wordt.   Overigens   is   het   ook   denkbaar   dat   de   universiteit  een  vaardigheidstoets  wil  afnemen  bij  de  student.                                                                                                               2  Eric  Siu  en  Harold  I.  Reiter,  ‘Overview:  What’s  worked  and  what  hasn’t  as  a  guide  towards   predictive  admissions  tool  development,’  Advances  in  Health  Sciences  14:  759-­‐775.   3    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   Bij   de   tweede   ronde   dient   de   universiteit   de   lesgevende   docenten   te   betrekken   en   een   uniform   scoreformulier   te   gebruiken,   om   zo   de   kansen   voor   iedere   kandidaat   gelijk   te   maken.  De  lesgevende  docenten  hebben  het  jaar  daarna  te  maken  met  deze  studenten  en   hun   mening   moet   daarom   meegewogen   worden.   Natuurlijk   kunnen   er   wel   afwegingen   gemaakt  worden  in  het  belang  dat  gehecht  wordt  aan  bepaalde  onderdelen  van  de  selectie.

Studenten Wat   voor   studenten   studeren   aan   het   University   College?   Net   zoals   het   profiel   van   de   opleiding  dienen  ook  de  studenten  een  international  oriëntatie  hebben.  Daarnaast  hebben   ze   een   brede   maatschappelijke   interesse,   zijn   ze   enorm   gemotiveerd   om   het   beste   uit   zichzelf   te   halen   en   hard   te   werken   en   hebben   ze   nog   geen   duidelijke   keuze   gemaakt   hoe   hun  toekomst  eruit  zal  zien.   Dit  laatste  punt  betekent  dat  kandidaten  die  al  weten  dat  ze  rechter  of  arts  willen  worden,   niet   moeten   solliciteren   voor   het   UC.   Dit   geeft   ook   weer   aan   dat   het   UC   model   zeker   niet   geschikt  is  voor  iedereen,  niet  omdat  studenten  het  niet  zouden  kunnen,  maar  omdat  ze  zich   zouden  ergeren  aan  het  generalistische  karakter  van  de  opleiding.  

“UC-­‐studenten zijn  internationaal  georiënteerd,  hebben  een  brede   maatschappelijke  interesse,  zijn  enorm  gemotiveerd  om  het  beste  uit  zichzelf   te  halen,  werken  hard  en  hebben  nog  geen  duidelijke  keuze  gemaakt  over   hun  toekomst.”   UC-­‐studenten  wonen  over  het  algemeen  gezamenlijk.  Ons  standpunt  hierover  zal  hieronder   worden   gemeld.   Leven   op   een   campus   betekent   wel   dat   de   kandidaten   het   ook   aan   moeten   kunnen   om   deze   overstap   te   maken   naar   een   omgeving   waar   veel   verschillende   culturen   constant  met  elkaar  in  goede  orde  samenleven.   Bovendien   is   het   in   het   belang   van   de   studenten   en   de   universiteit   als   er   ook   op   sociaal   vlak   veel  te  beleven  is  op  de  campus.  UC-­‐studenten  dienen  allerlei  initiatieven  te  nemen  om  dit   te   realiseren   en   te   onderhouden.   In   Utrecht   is   dit   al   duidelijk   aanwezig   door   een   groot   aanbod   van   bijvoorbeeld   commissies   en   activiteiten,   variërend   van   een   debat   tot   een   voetbalwedstrijd  en  van  een  zanggroep  tot  een  barcommissie.

Huisvesting Het   intensieve   contact   op   het   UC   wordt   vooral   gewaarborgd   door   het   kleinschalige   onderwijs.   Het   leven   op   de   campus   levert   echter   ook   een   duidelijke   bijdrage.   Door   bij   elkaar   te  wonen  in  een  gebouw  of  op  een  campus  heb  je  automatisch  veel  contact.  Hierdoor  is  er   een   soort   van   sociale   controle,   waardoor   studenten   elkaar   makkelijk   met   zaken   kunnen   helpen.  Dit  alles  zou  in  het  ideale  geval  het  niveau  van  het  onderwijs  naar  een  hoger  punt   tillen.   4    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   Er   zitten   echter   ook   duidelijke   nadelen   aan   het   ‘samenwonen’.   De   UC-­‐studenten   zullen   namelijk   niet   snel   in   aanraking   komen   met   het   reguliere   onderwijs.   Ze   zullen   in   een   soort   bubble   leven.   Onder   de   reguliere   studenten   worden   de   UC-­‐studenten   vaak   gezien   als   het   elitaire   clubje   dat   niet   interfereert   met   ‘normale’   studenten.   Dit   imagoprobleem   behoeft   volgens   ons   zeker   aandacht,   aangezien   het   UC   breed   gedragen   dient   te   worden   om   succesvol  te  zijn.    

“De UC-­‐studenten  leven  samen  in  de  eerste  twee  jaar,  in  jaar  drie  is  de  keuze   aan  henzelf.”   Wij  hebben  deze  afweging  gemaakt  en  zijn  tot  de  conclusie  gekomen  dat  een  gezamenlijke   huisvesting   wel   noodzakelijk   is,   echter   niet   de   volle   drie   jaar.   Wij   stellen   voor   dat   de   studenten   twee   jaar   gezamenlijk   wonen   en   het   laatste   jaar   mogen   kiezen   of   ze   in   de   stad   of   nog   gezamenlijk   blijven   wonen.   Door   deze   mogelijkheid   kunnen   de   UC-­‐studenten   in   aanraking   komen   met   de   andere   studenten   en   met   het   unieke   studentenklimaat   dat   in   Groningen   heerst.   Wij   hopen   dat   door   deze   mogelijkheid   het   slechte   imago   van   de   UC-­‐ studenten  geminimaliseerd  zal  worden.  

“Het Leiden  University  College  was  nooit  zo  succesvol  als  nu  zonder  de  steun   van  de  gemeente  Den  Haag.”     Een   laatste   aanbeveling   voor   de   universiteit   voor   dit   aspect   is   dat   er   actief   samengewerkt   gaat  worden  met  de  gemeente.  In  Utrecht,  Den  Haag  en  Rotterdam  hebben  de  gemeentes   een  fundamentele  bijdrage  geleverd  aan  het  totstandkoming  van  de  campus  of  huisvesting.   Volgens   een   beleidsmedewerker   van   de   Universiteit   Leiden   zou   zonder   deze   steun   het   Leiden  University  College  in  Den  Haag  er  bijvoorbeeld  niet  geweest  zijn.

Curriculum Zoals  al  vermeld  bij  de  principes  van  het  University  College  dient  research  driven  education   een   rode   draad   te   zijn   in   het   onderwijs   dat   het   UC   aanbiedt.   Voor   de   opbouw   van   het   curriculum   zijn   er   twee   sporen   te   volgen.   De   eerste   mogelijkheid   is   de   klassieke   opbouw,   waarin  de  drie  traditionele  disciplines  van  alfa,  bèta  en  gamma  het  fundament  zijn.  Hiervan   is   het   University   College   Utrecht   (UCU)   het   voorbeeld.   De   tweede   mogelijkheid   is   de   thematische  opbouw,  waarbij  mondiale  problemen  het  uitgangspunt  zijn  en  waar  vervolgens   de   disciplines   aan   gekoppeld   worden.   Deze   laatste   methode   wordt   gebruikt   op   het   Leiden   University  College  (LUC).         5    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   Wij  stellen  voor  om  te  kiezen  voor  de  klassieke  methode.  De  Rijksuniversiteit  Groningen  is   een   van   de   oudste,   algemene   universiteiten   van   Nederland   met   een   breed   pallet   aan   opleidingen   en   expertises.   Een   algemene   universiteit   als   de   onze   heeft   in   alle   drie   de   hoofddisciplines   een   groot   aanbod   aan   vakken   dat   uitstekend   vertaald   kan   worden   in   het   aanbod  van  vakken  op  een  UC  in  Groningen.  Om  die  reden  is  de  klassieke  opbouw  van  het   curriculum  het  meest  geschikt  voor  de  RUG.   Er   kan   bij   deze   opbouw   gedacht   worden   aan   een   algemeen   breed   eerste   jaar,   waarin   alle   drie   de   disciplines   verkend   worden   door   de   student.   In   de   jaren   daarna   kiest   de   student   dan   een   zogeheten   major   van   een   van   de   drie   disciplines,   waarbij   daarnaast   nog   een   kleiner   aantal  vakken  van  een  andere  discipline  gevolgd  dienen  worden.  Deze  major  waarborgt  de   doorstroom   in   mogelijke   masters   en   de   keuzevakken   in   het   tweede   en   derde   jaar   garanderen  het  interdisciplinaire  karakter.    

“Een thematische  opbouw  gaat  tegen  het  principe  van  een  breed  UC  in.”   Dit   heeft   als   grote   voordeel   ten   opzichte   van   de   thematische   opbouw   dat   de   student   echt   breed   opgeleid   wordt.   De   thematische   opbouw   is   wel   interdisciplinair,   echter   slechts   binnen   één   thema.   Dit   is   niet   in   lijn   met   het   principe   van   het   UC,   waarin   generalisten   opgeleid   worden.   Specialisatie   van   UC-­‐studenten   vindt   plaats   in   zowel   masters   als   onderzoektrajecten.   Op   dit   punt   worden   wij   gesteund   door   de   bevindingen   van   de   Rapportage  Expeditie  FBO.3 Om  niet  geheel  aan  de  profilering  van  de  RUG  voorbij  te  gaan,  stellen  wij  voor  om  binnen  de   klassieke  opbouw  wel  vakken  aan  te  bieden  die  op  de  drie  thema’s  van  de  universiteit  zijn   gebaseerd.  

“De Rijksuniversiteit  Groningen  dient  de  huidige  successen  om  te  zetten  in   excellent  onderwijs  voor  het  University  College.”   Juist   door   gebruik   te   maken   van   deze   succesvolle   en   goedlopende   projecten   binnen   de   RUG   hoeft  het  wiel  niet  telkens  opnieuw  uitgevonden  te  worden.  De  universiteit  dient  de  huidige   successen  te  vertalen  in  excellent  onderwijs  voor  het  UC.  Met  behulp  van  Life  Lines  en  ERIBA   kunnen  de  UC  studenten  de  sprong  maken  naar  het  thema  Healthy  Ageing.  De  UC  studenten   zouden   met   onderzoek   betrokken   kunnen   worden   bij   ERIBA   en   voor   bepaalde   onderzoeksprojecten   gebruik   kunnen   maken   van   de   databank   van   Life   Lines.   Voor   de   thema’s  Energy  en  Sustainable  Society  zouden  UC-­‐studenten  een  vak  kunnen  volgen  bij  de   Energy  Academy  Europe  en  hier  ook  fundamenteel  onderzoek  bij  doen.  

                                                                                                            3  Rapportage  Expeditie  FBO:  15.   6    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College  

Keuzevakken In de  klassieke  opbouw  dient  naast  de  majors  nog  ruimte  te  zijn  voor  vrije  keuzevakken  en   het  aanleren  van  academische  vaardigheden.  Naarmate  de  student  vordert  in  zijn  bachelor,   dient  er  steeds  meer  ruimte  te  ontstaan  voor  het  kiezen  van  vakken.  Deze  vrije  keuzevakken   kunnen   op   twee   manieren   ingevuld   worden.   Hierbij   is   natuurlijk   het   uitgangspunt   dat   de   hoge  kwaliteit  van  het  onderwijs  behouden  blijft. Allereerst  kan  er  gekozen  worden  om  de  UC-­‐studenten  aan  te  laten  schuiven  bij  bestaande   vakken.   Aan   de   ene   kant   kan   er   goede   inbreng   komen   vanuit   de   UC-­‐studenten   in   het   vak   en   kan  er  dus  beter  geïntegreerd  worden  tussen  de  UC-­‐studenten  en  reguliere  studenten.  Aan   de   andere   kant   rijst   de   vraag   op   of   het   nog   wel   excellent   is   als   een   UC-­‐student   reguliere   vakken  volgt.    

“Aanschuifonderwijs bij  de  reguliere  universiteit  mag  niet  ten  koste  gaan  van   de  reguliere  studenten.”     Bovendien   zal   de   onderwijsmethode   in   een   bestaand   vak   enorm   verschillen   van   die   van   een   ‘exclusief’  UC-­‐vak.  Tot  slot  kan  er  oneerlijke  concurrentie  ontstaan  als  bijvoorbeeld  gekozen   wordt   om   een   vak   dat   gekoppeld   is   aan   het   schrijven   van   een   scriptie   plaatsen   vrij   gaat   houden   voor   UC-­‐studenten,   terwijl   deze   vakken   normaal   gesproken   al   te   weinig   plekken   hebben  voor  de  reguliere  studenten. Daarom   pleiten   wij   ook   voor   een   systeem   waar   vrije   keuzevakken   weliswaar   geïnspireerd   kunnen   zijn   door   bestaande   vakken,   maar   waar   nooit   ruimte   is   voor   aanschuifonderwijs.   Op   die   manier   hoeven   de   UC-­‐studenten   niet   een   andere   onderwijsmethode   te   gebruiken   en   hoeven  ze  niet  oneerlijk  te  concurreren  met  de  reguliere  studenten.  Kanttekening  hierbij  is   wel  dat  de  keuze  weloverwogen  gemaakt  moet  worden  en  verantwoord  moet  worden  aan   de  tutor  van  de  student.  Meer  over  de  tutoren  verderop  in  dit  document.

“Derdejaars UC-­‐studenten  kunnen  in  Groningen  eigen  vakken  ontwikkelen.”   Daarnaast   moet   het   voor   derdejaars   UC-­‐studenten   mogelijk   zijn   om   zelf   nieuwe   vakken   te   ontwikkelen.  Op  die  manier  zal  het  UC  in  Groningen  kunnen  blijven  inspelen  op  de  behoeftes   van  UC-­‐studenten,  zij  weten  sneller  naar  welke  onderwerpen  meer  vraag  zal  zijn.  Het  UC  kan   zich  hiermee  onderscheiden  ten  opzichte  van  de  rest  van  de  UCs  in  Nederland.  

Vakopbouw Een   vak   van   het   University   College   kan   op   diverse   manieren   vorm   krijgen.   Zo   moet   er   gekozen  worden  tussen  een  de  zogeheten  tutorials  of  de  meer  traditionele  opbouw  van  een   vak.  Bij  de  tutorialopbouw  bevindt  de  student  zich  naast  de  inleidende  hoorcolleges  in  een   groep  van  bijvoorbeeld  maximaal  vijf  studenten.  In  dit  model  is  de  rol  van  docent  en  de  rol   van  tutor  samengevoegd.   7    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   In   de   tutorials   wordt   er   gediscussieerd   over   artikelen   en   door   de   studenten   geschreven   essays.   De   tutorials   zijn   wat   werklast   betreft   het   zwaartepunt,   deze   vorm   van   kleinschalig   onderwijs   is   het   kenmerk   van   het   intensievere   onderwijs   aan   het   UC   ten   opzichte   van   de   reguliere  universiteit. Wij   menen   dat   de   persoonlijke   aandacht   voor   en   begeleiding   van   de   student   in   dit   model   optimaal   is.   Door   het   intensieve   contact   tussen   student   en   tutor   zal   de   tutor   snel   kunnen   opmerken  wanneer  het  niet  goed  gaat  met  de  student.  De  tutor  zal  in  dit  systeem  dan  ook   een   soort   van   mentorrol   vervullen.   Hierdoor   zal   snel   bijgestuurd   kunnen   worden   en   kan   achterstand  voorkomen  worden.  De  tutorials  worden  gebruikt  op  prestigieuze  universiteiten   als  Oxford  en  Cambridge.4   Ook  vanuit  financieel  perspectief  is  het  aantrekkelijk  om  tutorials  te  gebruiken.  Dat  heeft  te   maken   met   de   ervaring   van   intensiteit   van   een   uur   college.   Maak   de   vergelijking   hoe   intensief   een   uur   tutorial   –   met   hooguit   4   andere   studenten   –   ervaren   wordt   ten   opzichte   van   een   uur   werk-­‐   of   hoorcollege   –   waar   waarschijnlijk   rond   de   20   andere   studenten   bij   zitten.  Onze  verwachting  is  dat  in  de  eerste  situatie  de  college-­‐uren  vele  malen  intensiever   ervaren  wordt  door  de  student,  waardoor  het  rendement  van  het  uur  college  ook  hoger  ligt.  

“Een trimestersysteem  bij  het  UC  voorkomt  concurrentie  tussen  vakken.”   Het   zwaartepunt   van   de   week   zal   dus   duidelijk   op   de   tutorials   liggen,   de   colleges   zijn   slechts   een   kleine   aanvulling   hierop.   Volgens   ons   hoort   per   vak   de   opbouw   van   de   week   te   bestaan   uit  twee  tutorials  à  twee  uur  en  een  college  à  twee  uur.  Het  curriculum  zal  vervolgens  in  een   systeem   van   trimesters   opgebouwd.   zijn.   Dit   betekent   dat   er   per   semester   drie   blokken   zijn.   Per  blok  zal  de  student  dan  twee  vakken  van  vijf  ECTS  volgen.  Dit  trimestersysteem,  waarbij   slechts   twee   vakken   per   blok   worden   gevolgd,   voorkomt   concurrentie   tussen   de   vakken.   Bovendien   zorgt   de   korte   periode   van   het   blok   ervoor   dat   de   druk   op   de   ketel   blijft   en   de   student  bij  de  les  gehouden  wordt.  

Staff De  docentensamenstelling  van  het  UC  dient  erop  ingericht  te  zijn  dat  het  zogeheten  spillover   effecten  van  het  UC  naar  de  rest  van  de  universiteit  kan  bewerkstelligen.  Docenten  dienen   dus   niet   exclusief   les   te   geven   aan   het   UC.   Op   die   manier   kan   de   onderwijsmethode   van   het   UC  ook  in  de  reguliere  opleidingen  toegepast  worden.  Zo  spraken  wij  met  een  docent  van  de   faculteit  Bestuurskunde  van  de  Universiteit  Leiden.  Hij  verzorgt  een  vak  aan  het  LUC,  de  rest   van   zijn   onderwijs   geeft   hij   aan   reguliere   studenten.   Wij   pleiten   ervoor   dat   het   UC   in   Groningen  deze  methode  van  docentensamenstelling  volledig  toepast.                                                                                                               4  Idem,  7-­‐12.   8    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   Voor  de  tutors  geldt  hetzelfde.  Uiteraard  zullen  zij  meer  uren  per  week  kwijt  zijn  aan  een  vak   dan   een   docent   die   slechts   een   hoorcollege   moet   verzorgen.   Echter   is   het   van   zeer   groot   belang   dat   zij   ook   bij   reguliere   vakken   lesgeven,   zij   hebben   de   meeste   ervaring   met   de   kleinschalige  en  persoonlijke  onderwijsmethode.  

“Docenten geven  nooit  exclusief  les  aan  het  UC.”   Verder  is  het  erg  belangrijk  dat  er  goed  wordt  nagedacht  over  de  wisselwerking  tussen  de   faculteiten  en  het  UC.  Het  UC  is  wat  docenten  betreft  afhankelijk  van  de  faculteiten,  maar   zullen  wel  de  beste  docenten  bij  de  faculteiten  weg  willen  kapen.  Wanneer  hier  niet  op  gelet   wordt,   zal   er   een   groot   spanningsveld   tussen   beide   kunnen   ontstaan.   De   faculteiten   moeten   voor   dit   probleem   een   duidelijke   vergoeding   krijgen,   zodat   het   UC   in   ieder   geval   niet   ten   koste   gaat   van   de   kwaliteit   van   het   reguliere   onderwijs.   Heel   concreet   betekent   dit   dat   colleges  niet  groter  mogen  worden  omdat  er  minder  docenten  ingezet  kunnen  worden  bij  de   reguliere  opleidingen  of  dat  de  werklast  van  de  docenten  vanwege  het  UC  toeneemt.    

Toetsvorm De   toetsing   bij   het   UC   verschilt   natuurlijk   niet   zo   veel   van   de   toetsing   bij   de   reguliere   universiteit.   Wij   pleiten   wel   voor   een   gevarieerde   toetsing,   waarbij   compensatie   binnen   een   vak   niet   alleen   mogelijk,   maar   zelfs   noodzakelijk   is.   Geen   enkele   toets   mag   meer   dan   40%   meetellen,   waardoor   elk   vak   minstens   drie   toetsmomenten   kent.   Deze   toetsmomenten   moeten  wat  ons  betreft  zo  gedifferentieerd  mogelijk  worden  ingevuld.  Hierbij  moet  men  bij   elk   vak   denken   aan   een   essay,   een   mondeling   en   een  schriftelijk   tentamen,   waar   uiteindelijk   een  gemiddeld  cijfer  uitkomt.    

“Elk vak  heeft  ten  minste  drie  toetsmomenten,  waarvan  er  geen  meer  dan   40%  meetelt.”   In   ons   systeem   heeft   de   tutor   veel   contact   met   de   studenten,   hij   heeft   naast   een   onderwijstaak   ook   een   begeleidende   taak.   Het   is   daarom   belangrijk   dat   de   tutor   niet   betrokken   wordt   bij   het   maken   of   beoordelen   van   toetsen.   Net   zoals   in   Oxford   dienen   de   toetsen  dus  extern  te  worden  nagekeken.5     Voor   de   beoordeling   van   toetsen   zijn   twee   cijfersystemen   mogelijk,   namelijk   het   Europese   en  het  Amerikaanse  model.  Aangezien  de  meerderheid  van  de  studenten  toch  uit  Europa  zal   komen  pleiten  we  voor  de  toepassing  van  het  Europese  cijfersysteem  (cijfers  1  t/m  10).  Het   is   wel   belangrijk   dat   het   Amerikaanse   equivalent   (A   t/m   F)   aan   de   studenten   duidelijk   gemaakt  wordt.  Dit  in  verband  met  de  mogelijke  vervolgstudie  van  de  studenten.  

                                                                                                          5  Idem,  12.   9    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College  

Obstakels? Nu hebben  we  een  beeld  geschetst  van  hoe  wij  het  University  College  in  Groningen  voor  ons   zien.   De   weg   ernaartoe   kent   echter   nog   een   aantal   obstakels.   Deze   obstakels   zijn   niet   zomaar  uit  de  lucht  komen  vallen,  wij  hebben  ze  opgemerkt  tijdens  onze  gesprekken  met  de   andere  UCs.

Beweegreden Allereerst   de   beweegredenen   voor   het   oprichten   van   een   UC.   Als   er   niet   vanaf   moment   één   een   duidelijk   doel   is,   heeft   het   UC   weinig   kans   van   slagen.   Dit   doel   zou   nooit   mogen   zijn   dat   de   RUG   voldoet   aan   de   prestatieafspraken,   noch   dat   Groningen   ‘erbij’   wil   horen.   De   universiteit  moet  duidelijk  voor  ogen  hebben  wat  de  toevoeging  van  een  UC  is  en  hoe  het   academisch  Groningen  kan  verrijken.  

“Erbij willen  horen  mag  nooit  het  doel  zijn  voor  het  oprichten  van  een  UC  in   Groningen.”  

Waar blijven  de  spillover  effecten?   Spillover   effecten,   positieve   veranderingen   aan   de   reguliere   universiteit   gebaseerd   op   het   University   College.   In   Utrecht   is   de   invloed   van   spillover   effecten   echter   moeilijk   aan   te   geven.  Zelfs  na  14  jaar  UCU  zijn  de  positieve  effecten  op  de  reguliere  universiteit  minimaal  of   komen  nu  pas  op  gang.  Wij  vinden  echter  dat  deze  effecten  erg  belangrijk  zijn.  Elke  student   heeft   recht   op   persoonlijke   aandacht,   feedback   en   hoogwaardig   onderwijs.   Het   typische   University   College   gedachtegoed   moet   dus   uitgebreid   worden   naar   de   rest   van   de   universiteit.  

“Laat het  UC  de  persoonlijke  aandacht,  feedback  en  hoogwaardig  onderwijs   uitbreiden  naar  de  gehele  universiteit.”   Om   dit   mogelijk   te   maken   moeten   docenten   les   geven   op   zowel   het   UC   als   de   reguliere   universiteit.   Verder   moeten   UC-­‐studenten   student-­‐assistent   bij   de   reguliere   universiteit   kunnen   worden   en   tot   slot   zou   aan   UC-­‐studenten   de   mogelijkheid   moeten   worden   geboden   om   in   hun   laatste   jaar   vrij   in   de   stad   te   gaan   wonen.   Door   deze   maatregelen   kunnen   reguliere  studenten  ook  in  aanraking  komen  met  de  positieve  kant  van  het  UC.  

Verzadigde markt   Het   concept   dat   Hans   Andriaansens   voor   ogen   had   is   heel   populair   geworden   in   de   afgelopen   14   jaar.   Op   dit   moment   is   er   een   UC   in   Utrecht,   Middelburg,   Den   Haag,   Amsterdam,   Maastricht   en   Tilburg.   Komend   jaar   openen   ook   de   Erasmus   Universiteit   Rotterdam   en   de   Universiteit   Twente   een   eigen   UC.   Daarmee   komt   het   totaal   dus   op   acht   UCs   in   Nederland.   Groningen   wil   nummer   9   zijn.   Bij   onze   gesprekken   met   de   10    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   opleidingsdirecteur   van   het   UCU   en   de   beleidsmedewerker   van   het   LUC   kwam   heel   duidelijk   naar  voren  dat  de  Nederlandse  markt  verzadigd  raakt.  Dit  wordt  bevestigd  door  het  feit  dat   er   veel   dubbele   inschrijvingen   zijn.   Heeft   Groningen   de   boot   gemist?   Of   kan   er   buiten   Nederland  nog  een  nieuwe  markt  aangeboord  worden?

Betaalbaarheid Het   excellente   kleinschalige   onderwijs   van   een   UC   is   beduidend   duurder   dan   het   massaonderwijs   bij   bijvoorbeeld   de   faculteit   Rechtsgeleerdheid.   Daar   mag   ook   wel   een   kleine   vergoeding   vanuit   de   UC-­‐studenten   tegenover   staan.   Men   zou   kunnen   denken   aan   collegegeld   vermeerderd   met   een   bepaald   bedrag.   Bij   het   UCU   betaalt   bijvoorbeeld   elke   student   een   international   profile   fee.   Met   dit   geld   worden   internationale   contacten   onderhouden  en  krijgen  buitenlandse  studenten  een  beurs.  Hierdoor  wordt  het  UC  aan  de   ene   kant   betaalbaar   gehouden   voor   de   universiteit   en   aan   de   andere   kant   ook   betaalbaar   gehouden   voor   de   studenten.   Ook   kan   gedacht   worden   een   beurzensysteem   dat   uit   de   private  sector  wordt  bekostigd  op  te  zetten.

Gemeentes actief  in  Den  Haag  en  Utrecht   In   veel   steden   waar   een   UC   is   opgericht,   zijn   gemeentes   om   verschillende   redenen   grote   geldschieters   geweest.   In   Den   Haag   willen   ze   al   erg   lang   een   eigen   universiteit,   met   als   gevolg   dat   ze   maar   wat   graag   wilden   investeren   in   het   LUC.   Een   ander   voorbeeld   is   het   Erasmus   University   College   (EUC).   Het   centrum   van   Rotterdam   moet   een   grondige   vernieuwing   ondergaan,   het   moet   aantrekkelijker   en   levendiger   worden.   Een   ideale   kans   voor   de   gemeente   was   de   oprichting   van   het   EUC.   Daarom   werd   ook   in   de   gemeente   Rotterdam  flink  geïnvesteerd.   De  gemeente  Groningen  zit  echter  al  flink  in  de  schulden.  Heeft  de  gemeente  wel  geld  over   om  mee  te  betalen  aan  de  oprichting  van  het  UC  in  onze  stad?  Willen  ze  wel  meehelpen  aan   de  huisvesting  van  studenten?   Zonder  gemeentelijke  financiering  wordt  de  oprichting  van  het  UC  erg  moeilijk.  Een  idee  is   dat  een  deel  van  het  Groninger  Forum  gebruikt  kan  gaan  worden  voor  het  UC.  Een  andere   mogelijkheid   is   de   oprichting   van   een   UC   in   Leeuwarden.   De   gemeente   Leeuwarden   heeft   waarschijnlijk  meer  mogelijkheden  en  motivatie  om  te  investeren  in  een  UC.  Het  realiseren   van   een   campus   of   gezamenlijke   huisvesting   zal   in   Leeuwarden   ook   minder   problemen   opleveren.  Een  nadeel  is  het  imago  van  de  stad  Leeuwarden,  echter  als  je  in  Leeuwarden  een   goed  lopend  UC  neer  kan  zetten  komen  de  mensen  wel.  Het  levende  bewijs  wordt  geleverd   door  de  RA  in  Middelburg.       11    


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College  

Draagvlak Het   draagvlak   voor   het   UC   moet   groot   zijn,   zowel   onder   studenten   als   onder   faculteiten.   Op   dit  moment  hebben  zelfs  de  Honours  College  studenten  al  te  kampen  met  een  niet  al  te  best   imago.   UC-­‐studenten   worden   vaak   gezien   als   een   elitair   clubje   studenten,   die   niet   interfereren   met   andere   studenten   en   de   reguliere   studenten   vaak   met   de   nek   aankijken.   Natuurlijk  is  dit  niet  geheel  te  voorkomen,  maar  met  een  groot  draagvlak  onder  studenten   zal  dit  probleem  aanmerkelijk  minder  groot  zijn.   Het  zou  wat  ons  betreft  erg  goed  zijn  om  het  mogelijk  te  maken  dat  UC-­‐studenten  student-­‐ assistent  worden  bij  de  reguliere  universiteit.  Hierdoor  treed  er  een  vorm  van  interactie  op,   waardoor  zowel  spillover  effecten  op  kunnen  treden  en  imagoproblemen  kunnen  afnemen.   Ook  zal  het  voor  UC-­‐studenten  mogelijk  moeten  zijn  om  na  twee  jaar  gezamenlijk  te  hebben   geleefd  het  laatste  jaar  in  de  stad  door  te  brengen.  Vanuit  UC-­‐studenten  uit  andere  steden   hebben  we  vernomen  dat  hier  veel  behoefte  naar  is.  Door  deze  mengeling  van  studenten  zal   het  imagoprobleem  waarschijnlijk  ook  kleiner  worden.   Ook  de  faculteiten  zijn  erg  belangrijk.  Het  UC  is  voor  docenten  grotendeels  afhankelijk  van   de   faculteiten.   Het   draagvlak   en   het   begrip   vanuit   de   faculteiten   dient   dan   ook   groot   te   zijn.   We  zien  wel  een  probleem  qua  bezetting  ontstaan.  Op  dit  moment  is  de  druk  op  docenten  al   erg  hoog.  Wanneer  er  ook  nog  docenten  naar  het  UC  getrokken  worden,  zal  deze  druk  op  de   overige   docenten   alleen   maar   toenemen.   Het   moge   duidelijk   zijn   dat   er   daarom   geïnvesteerd  moet  worden  in  nieuw  personeel,  zodat  dit  gat  wordt  opgevuld.

12  


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College  

Conclusie De SOG-­‐fractie  kan  zich  goed  vinden  in  de  idealen  van  het  University  College  die  met  name   terug   te   vinden   zijn   in   de   onderwijsmethoden   die   hier   gebruikt   worden:   kleinschalige   en   intensieve  colleges,  regulier  toetsen,  geen  concurrentie  tussen  vakken,  veel  keuzevrijheid  in   je  curriculum  en  meer  onderzoeksmogelijkheden  in  de  bachelor.   Het  liefst  zouden  wij  dan  ook  zien  dat  de  gehele  universiteit  deze  onderwijsmethoden  zou   overnemen,   waarin   opleidingen   een   interdisciplinair   of   specialistisch   karakter   hebben   om   zo   beter  in  staat  te  zijn  onderwijs  op  maat  aan  te  bieden.  Is  het  UC  dan  een  methode  om  de   gehele   universiteit   te   veranderen?   Hans   Adriaansens   had   dat   idee   wel.   Wellicht   zou   het   in   ook  Groningen  kunnen,  mits  het  goed  opgezet  wordt.   In  deze  notitie  zijn  de  volgende  keuzes  duidelijk  gemaakt: 1. Klassiek,   niet   thematiek.   Groningen   moet   als   algemene   universiteit   haar   successen   omzetten   in   een   UC   met   een   breed,   klassiek   programma.   Kiezen   voor   een   thematische   opbouw   is   niet   in   lijn   met   de   gedachte   van   het   UC,   waarin   keuzevrijheid   centraal  staat.  Kiezen  voor  thematiek  is  kiezen  voor  excellente  opleidingen,  niet  voor   een  excellent  University  College.   2. Een   UC   community.   Het   UC   moet   een   eigen   huisvesting   krijgen,   waarin   de   UC-­‐ studenten   hun   eigen   studievereniging   en   commissies   kunnen   oprichten   om   zo   een   community   te   creëren   waarin   zij   in   ieder   geval   twee   jaar   met   elkaar   samen   leven   om   van  elkaar  te  kunnen  leren.   3. Persoonlijke   tutorials.   De   vakken   van   het   UC   bevatten   hoorcolleges   en   tutorials,   waarin   de   docent   primair   verantwoordelijk   is   in   de   hoorcolleges,   terwijl   deze   verantwoordelijkheid  in  de  tutorials  met  name  bij  de  studenten  ligt.  Zij  dienen  met   essays  en  discussiebijdrages  te  komen.   4. Docent   cruciaal   voor   spill-­‐over.   Voor   de   docent   is   een   belangrijke   rol   weggelegd   in   het  overbrengen  van  de  leermethoden  van  het  UC  naar  de  vakken  die  hij  geeft  op  de   rest  van  de  universiteit.  Docenten  geven  dus  nooit  exclusief  les  op  het  UC.  Daarnaast   kunnen  spill-­‐over  effecten  ook  optreden  door  het  inzetten  van  de  UC-­‐studenten  als   student-­‐assistenten.   5. Draagvlak   is   essentieel.   Studenten,   docenten   en   faculteiten,   onder   hen   dient   draagvlak  voor  een  UC  in  Groningen  gevonden  te  worden.  Ook  de  gemeente  kan  een   bijdrage  leveren  aan  het  UC  dat  van  vitaal  belang  is,  zoals  in  Utrecht  en  Den  Haag  al  is   gebeurd.  

13  


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   Door   onze   gesprekken   met   de   verschillende   betrokken   partijen,   zowel   binnen   als   buiten   Groningen,  hebben  wij  een  idee  gevormd  hoe  een  goed  opgezet  UC  in  Groningen  eruit  ziet.   Naar  onze  mening  zal  het  UC  nooit  succesvol  zijn  als  er  te  veel  afgeweken  wordt  van  dit  idee.   Zorg  dus  dat  Groningen  niet  de  boot  definitief  mist,  richt  een  University  College  Groningen   op  dat  succesvol  is  en  een  positieve  invloed  heeft  op  de  gehele  Rijksuniversiteit  Groningen.  

14  


Isoleren en  Integreren  –  Het  Groningse  University  College   Met  dank  aan:

E. Sterken    

Rector Magnificus  RUG

R. Holzhacker    

Senior Lecturer  RUG  en  voorzitter  UCG-­‐werkgroep  Curriculum

J. Borleffs    

Prodecaan Onderwijs  Faculteit  Medische  Wetenschappen  RUG

H. Biemans    

Hoofd sectie  FPB

H. Adriaansens    

Oprichter UCU  en  RA

F. Keesen    

Onderwijsdirecteur UCU

L. Schreel    

Voormalig docent  UCU  en  beleidsmedewerker  LUC

C. van  den  Berg    

Docent LUC  en  Universiteit  Leiden

Isabel Braadbaart    

Student UCU

Kavish Bisseswar    

Student UCU  en  Universiteitsraadslid  UU

Simone Tas    

Student-­‐lid medische  faculteitsraad  UU  

Sytze van  Odijk    

Voormalig student  RA  en  student  Geneeskunde  RUG

Stephanie Goudriaan      

Student UCM  

Henriette Hoving    

SOG-­‐fractie 2011-­‐2012  

Andries Bakker    

SOG-­‐fractie 2011-­‐2012  

Bart-­‐Jan van  der  Sleen    

SOG-­‐fractie 2011-­‐2012  

Nikki Mensink    

SOG-­‐bestuur 2012-­‐2013  

     

15  

SOG-Notitie Isoleren en Integreren  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you