Page 1

Rondvraag

Datum: Van: Aan: Betreft:

24 september 2009 SOG-fractie 2009-2010 College van Bestuur RUG Rondvraag Harmoniemodel

“Naar aanleiding van de berichten die tot ons zijn gekomen in de afgelopen weken, moeten wij constateren dat het College van Bestuur het niet al te nauw neemt met ons informatierecht. Dit terwijl we in de afgelopen weken herhaaldelijk hebben uitgesproken dat we relevante informatie middels officiële kanalen wensen te ontvangen en niet via de pers. Wij wensen discussies in de raad te voeren en nergens anders. Niet op een discussieavond van een politieke jongerenpartij, en al helemaal niet in de UK. We weten allemaal dat dit een niet op zichzelf staand incident is. Blijkbaar is dit de wijze waarop het college invulling denkt te gaan geven aan de informatievoorziening richting medezeggenschap en we vragen ons af hoe dit nieuwe model het CvB bevalt? Is er ook al een nieuwe naam bedacht, want Harmoniemodel is duidelijk niet gepast. Een van de belangrijkste punten in het harmoniemodel was de goede en tijdige informatievoorziening en met ruimte voor discussie. De medezeggenschap werd serieus genomen. We werden niet, zoals nu, voor voldongen feiten geplaatst en gedwongen mee te denken in de marge. In 2 woorden, wederzijds vertrouwen. We hoeven het CvB er niet aan te herinneren dat het Harmoniemodel iets is waar we ooit trots op waren in Groningen, en zelfs om geroemd werden. Men neme het meest recente lustrumboek: wij quoteren: ‘Dit Groninger harmonie model kreeg landelijk bekendheid. Het werd binnen andere universiteiten ook uitgeprobeerd maar bleek daar vanwege vergaand gepolariseerde verhoudingen niet toepasbaar. Studenten zijn binnen de universiteit- het begrip universitas verondersteld immers een gemeenschappelijk belang van studenten en docenten- volwaardige reisgenoten bij de zoektocht naar kennis. Het harmoniemodel is springlevend. Binnen de grenzen van de wet neemt iedereen elkaar ernstig, vanuit het besef dat verantwoordelijkheid het best gedijt als zij breed wordt gedeeld.’ Een frase waar wij als universiteitsraad ons nog steeds erg in kunnen vinden. Het College bezigt de woorden ‘voortschrijdend inzicht’ met enige regelmaat, en we zijn erg benieuwd of het opgeven van constructieve medezeggenschap hier ook onder valt en wat precies het inzicht is wat hieraan ten grondslag ligt.


Het kan best zijn dat het College van mening is dat ‘vergaand gepolariseerde verhoudingen’ wenselijk zijn in het besturen van een universiteit, maar we zouden graag de overwegingen daarachter horen. Kortom: de studentenfracties vinden het een kwalijke zaak dat het CvB een volstrekt niet constructieve manier van informatievoorziening bezigt, de raad voor voldongen feiten plaatst en het harmoniemodel in twijfel lijkt te trekken. In hoeverre schat het CvB het harmoniemodel nog op waarde?�

SOG 0910146 Harmoniemodel  

SOG rondvraag over opvatting van nieuwe CvB over het harmoniemodel met URaad

SOG 0910146 Harmoniemodel  

SOG rondvraag over opvatting van nieuwe CvB over het harmoniemodel met URaad

Advertisement