Page 1

Verkort Verkiezingsprogramma Studentenorganisatie Groningen 2008-2009

Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten

Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22 9712 HX Groningen www.stemSOG.nl


Voorwoord De kandidaatsfractie 2008-2009 van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) presenteert met trots haar verkort verkiezingsprogramma, waarin onze visie en concrete voorstellen opgenomen zijn. Kijk voor meer informatie over de fractie en haar successen op www.stemSOG.nl De SOG is een organisatie die zich inzet voor de studentenbelangen met een zeer actieve fractie in de Universiteitsraad. De SOG-fractie is kritisch op het beleid van het College van Bestuur en denkt daarbij constructief mee. Zij onderscheidt zich van de andere studentenfracties door regelmatig gebruik te maken van het initiatiefrecht en heeft het afgelopen jaar meerdere notities ingediend over uiteenlopende onderwerpen. Daarbij onderhoudt de SOG intensief contact met de studentenorganisaties, verenigingen en faculteitsraden van Groningen om zo de studenten het best te kunnen vertegenwoordigen. Stem SOG voor kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten! Namens de kandidaatsfractie, Emiel Blok Lilian Hoogenboom Erik Verdonk Sjoerd van Kuijk Pieter Hofstee Rebecca Kr端ders Ralph van Wingerden Marieke Stuurwold Friso Jansen


De SOG over onderwijs De SOG zet zich in voor het behoud van keuzevrijheid voor studenten en is principieel tegen schoolse maatregelen zoals bindend studieadvies en blokkades. Het onderwijs moet stimulerend en uitdagend zijn vanaf het eerste jaar door onder andere intensieve onderwijstrajecten en honoursen toptrajecten, zodat studenten hun talenten optimaal kunnen benutten. Daarnaast moeten studenten zich breed kunnen ontwikkelen buiten de studie, door te participeren in bijvoorbeeld besturen, ondernemerschap en topsport. De kwaliteit van docenten heeft veel invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil de SOG een uitgebreid 360 graden evaluatiemodel en bijscholing voor docenten met een negatieve evaluatie. Colleges mogen geen droge afspiegeling zijn van de literatuur. Ze moeten de student uitdagen, bijvoorbeeld door het organiseren van gastcolleges en het betrekken van relevant onderzoek. Het minorstelsel biedt de studenten de mogelijkheid zich te verdiepen of te verbreden op de universiteit. De SOG zet zich in voor een gevarieerd aanbod van minoren en is van mening dat alle faculteiten minoren moeten aanbieden in het vijfde semester die ook door alle studenten gevolgd kunnen worden. Roosters dienen minimaal twee maanden van te voren bekend gemaakt te worden, zodat studenten hun studie goed kunnen plannen. Daarnaast wil de SOG dat persoonlijke roosters automatisch gegenereerd worden via Nestor. Het is belangrijk dat studenten geen onnodige studievertraging oplopen, omdat zij daardoor motivatie kwijtraken. Daarom pleit de SOG voor een afspraak met de studieadviseur binnen een week en een gratis studiekeuzetest na semester 1a (eerste blok). Daarnaast is het behoud van de zachte knip, met 165 EC al aan je master mogen beginnen, zeer belangrijk om soepele doorstroom van bachelor naar master mogelijk te maken. De SOG is van mening dat de RUG enkel op gebieden als faciliteiten, cultuur en sport kan samenwerken met de Hanzehogeschool Groningen. De SOG is tegen onderwijsinhoudelijke samenwerking vanwege het verschil in onderwijsmethoden en inhoudelijk niveau. De SOG over voorzieningen De SOG zet zich in voor een universiteit met een reĂŤle werkomgeving voor haar studenten. Daarom moeten er meer en betere werkplekken komen. Ook moeten kantines meer marktconform opereren, moeten er voldoende computerwerkplekken zijn voor studenten en dient er goed gebruik gemaakt te worden van ICT. Kortom, de RUG moet een universiteit zijn waar studenten optimaal kunnen studeren. De kantines moeten volgens de SOG adequaat aan de vraag van de studenten, medewerkers en overige gebruikers voldoen. Het aanbod van kantines moet daarom divers en gezond zijn, de prijs-kwaliteitverhouding dient in orde te zijn en de openingstijden en prijzen moeten gebruikers niet dwingen om andere gelegenheden op te zoeken. Dankzij de SOG zal de kantine in de universiteitsbibliotheek (UB) in de tentamenperiode van mei en juni tot 17.00 uur openblijven en dan bovendien ook in het weekend


open zijn. Om studenten beter te faciliteren pleit de SOG voor magnetrons in de UB kantine waarmee studenten maaltijden kunnen opwarmen. Op initiatief van de SOG is besloten dat er op het Zerniketerrein winkels komen. De SOG zet zich ervoor in dat er op het Zernike ook een horecagelegenheid, broodjeszaak en supermarkt komen om er een aantrekkelijkere campus van te maken. Om de horecagelegenheid tegen relatief lage kosten aan te kunnen bieden wil de SOG dit project door studenten laten uitbaten. Dit kan dienen als een pilot voor andere activiteiten van de RUG die door studenten tegen relatief lage kosten kunnen worden verzorgd. In het buitenland wordt dit al met veel succes gedaan. De universiteitsbibliotheek (UB) is in tentamenperiodes te druk bezet en de RUG dient actief te zoeken naar meer studieplekken in de binnenstad. Op initiatief van de SOG worden daarom tijdens tentamenperiodes ook zalen in het Academiegebouw opengesteld. Ook kunnen studenten dankzij de SOG gebruik maken van computers in ongebruikte computerzalen in de UB. Om de druk op computerwerkplekken te verlagen moeten de laptopfaciliteiten verbeterd worden door meer laptopkluisjes en laptopwerkplekken in de UB te creĂŤren en printen vanaf laptops en thuiscomputers mogelijk te maken. Daarbij wil de SOG gratis printen mogelijk maken door het laten plaatsen van reclame aan de boven- en onderzijde van de pagina. Er valt veel te verbeteren aan het huidige betalingssysteem op de RUG. De SOG zet zich in voor het mogelijk maken van pinnen in kantines, bij printers en de repro. Daarnaast wil de SOG een betalingssysteem op de collegekaart waarmee overal op de universiteit betaald kan worden. In het universitair onderwijs kan veel meer gebruik gemaakt worden van ICT voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan meer videocolleges en meer digitale schoolborden. Deze videocolleges en aantekeningen gemaakt op digitale schoolborden moeten geplaatst worden op Nestor en in ieder geval vrij toegankelijk zijn voor alle studenten die voor het vak staan ingeschreven. Daarnaast moeten docenten verplicht worden collegesheets op Nestor te plaatsen. De SOG wil ook dat digitale readers op Nestor worden aangeboden zodat studenten zelf readers of aanvullingen op readers kunnen opzoeken en uitprinten. Hierdoor hoeven zij geen auteursrechten en personeelskosten te betalen. De SOG is ook van mening dat de RUG moet zorgen voor een universiteitsbrede thuiswerkplek waarmee studenten thuis gebruik kunnen maken van alle RUG software, bijvoorbeeld SPSS en MATLAB. Op dit moment zijn er onvoldoende college- en tentamenfaciliteiten waardoor de RUG gebruik maakt van ongeschikte locaties, zoals de tennishal. De SOG is van mening dat de eigen faciliteiten uitgebreid moeten worden en dat in de tussentijd ongeschikte locaties niet meer worden gebruikt. De SOG heeft daarom succesvol gepleit voor een vervroegde bouw van de nieuwe tentamenhal. Er zijn goede voorzieningen nodig voor functiebeperkte studenten, zoals vrij toegankelijke universiteitsgebouwen en speciale voorzieningen bij colleges en tentamens. De toegankelijkheid van gebouwen moet vastgelegd worden


op de door SOG voorgestelde digitale plattegronden. De SOG over studenten Volgens de SOG dragen studentenorganisaties bij aan de verbondenheid van student en universiteit. Daarom moeten deze een prominente plek krijgen binnen het beleid van de RUG. Dit kan bijvoorbeeld door een intensievere samenwerking met bijvoorbeeld facultaire- en gezelligheidsverenigingen en organisaties op het gebied van cultuur en sport. De SOG zet zich in voor een optimale facilitering van deze studentenorganisaties en heeft met succes gepleit voor hogere bestuursbeurzen en een bestuurscertificaat voor erkend bestuurswerk. De SOG is van mening dat de universiteit flexibel moet omgaan met studenten die zich actief inzetten binnen studentenorganisaties. Alumni kunnen veel betekenen voor de universiteit, onder andere bij promotie van de RUG, het aanbieden van stageplaatsen en het geven van gastcolleges. Het is daarom zaak de alumni beter te verbinden aan de RUG. Een digitaal E-match systeem dat alumni en studenten op basis van interesse met elkaar in contact kan brengen, zal hieraan bijdragen. De SOG is van mening dat de RUG ondernemerschap actief moet stimuleren. Ondernemende studenten kunnen met behulp van de aanwezige expertise op weg geholpen worden, terwijl de RUG tegelijkertijd kan profiteren van de imagoverbeterende werking die stimulering van ondernemerschap met zich meebrengt. De SOG heeft in het verleden succesvol gepleit voor een startersfonds. Bovendien is er een toezegging gedaan met betrekking tot het opzetten van een zogenaamde ondernemerschapsminor aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. De SOG vindt dat de RUG in goede samenwerking met haar studenten haar beleid moet vormgeven. De medezeggenschap dient dan ook toegankelijk te zijn. Door een website met alle gegevens van studenten in de medezeggenschap en een klachtenknop op Nestor wil de SOG de student meer betrekken bij de universitaire medezeggenschap. De SOG over onderzoek Een universiteit is de plek waar hoogstaand wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden. Hierbij moet de RUG een topklimaat bieden waarbinnen hoogstaand wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden. Onderzoek maakt deel uit van de academische vorming van studenten en dient geen losstaand onderdeel te zijn binnen de universiteit. De SOG wil in dat kader meer onderzoek en interactiviteit in de bachelor en meer keuzevrijheid voor studenten bij onderzoeksopdrachten. Ook pleit de SOG voor het aanbieden van verdiepende minoren met onderzoeksmogelijkheden. Er moet daarnaast meer geĂŻnvesteerd worden in excellente onderzoeksgroepen en de RUG moet zich hier meer mee profileren. Tot slot zet de SOG zich in voor handhaving en bescherming van disciplineoverschrijdende onderzoeksmogelijkheden zodat studenten zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. De SOG over internationalisering De SOG is van mening dat internationale oriĂŤntatie een belangrijk onderdeel is van de academische vorming van een student. Elke student moet daarom


de mogelijkheid hebben om een deel van de studie in het buitenland te volgen. Om informatie hierover te bundelen pleit de SOG voor een internationale bachelor- en masterwebsite. Studenten van de RUG moeten beter voorgelicht worden over studeren in het buitenland om zo veel voorkomende misvattingen weg te nemen. Ook moeten er meer mogelijkheden komen voor korte uitwisselingsprogramma’s. Om het risico op onnodige studievertraging weg te nemen dienen vakken van tevoren goedgekeurd te worden door de Examencommissie en dient een vakkenpakket in het buitenland ook erkend te kunnen worden als een minor. Er dient gratis taalsoftware beschikbaar gesteld te worden om studenten voor te bereiden op de officiële taaltoets, waarvoor zij minimaal één keer gratis toegang moeten krijgen. Internationale studenten die aan de RUG studeren dienen toegang te hebben tot betaalbare huisvesting van goede kwaliteit. Om de studenten die nog geen studentnummer hebben tegemoet te komen wil de SOG een guestaccount voor internationale studenten die ze toegang geeft tot RUG computers. Het aantal summer- en wintercourses moet omhoog en Nederlandse studenten moeten er ook aan deel kunnen nemen wanneer er voldoende capaciteit is. De RUG moet meer internationaliseren, onder andere door het uitbreiden van het netwerk van partneruniversiteiten. Door de staf meer te wijzen op uitwisselingsmogelijkheden kan de staf meer internationale ervaring opdoen, wat de internationalisering van de RUG ten goede komt. Het is belangrijk dat de Engelse spreekvaardigheid en de interculturele vaardigheden van docenten verbeteren. Speerpunten 

Voor keuzevrijheid, tegen blokkadesPinnen in kantinesDocenten afrekenen op slecht onderwijsGratis printen op de universiteitToptrajecten aan alle faculteitenColleges terugkijken op NestorStudieadvies binnen een weekMakkelijker naar het buitenlandKantines en UB langer openUitdagend onderwijsMeer en betere werkplekken


Kijk voor meer informatie over de fractie en haar successen op www.stemSOG.nl


Stem SOG voor: Keuzevrijheid, tegen blokkades Pinnen in kantines Docenten afrekenen op slecht onderwijs Gratis printen op de universiteit Toptrajecten aan alle faculteiten Colleges terugkijken op Nestor Studieadvies binnen een week Makkelijker naar het buitenland Kantines en UB langer open Uitdagend onderwijs Meer en betere werkplekken

SOG 0809N129 Verkort Verkiezingsprogramma 2008  

SOG-notitie met verkort verkiezingsprogramma 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you