Page 1

Verkiezingsprogramma Studentenorganisatie Groningen 2008-2009

Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten

Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22 9712 HX Groningen www.stemSOG.nl


Inhoudsopgave Inleiding ......................................................................................................... 2 1. Onderwijs .................................................................................................... 3 1.1 Keuzevrijheid voor studenten ........................................................................ 3 1.2 Uitdaging en kwaliteit vanaf het eerste jaar ...................................................... 4 1.3 Onderwijsdifferentiatie voor meer studiesucces .................................................. 4 1.4 Meer oog voor docentkwaliteit....................................................................... 6 1.5 Goed minorstelsel...................................................................................... 6 1.6 Beter toetsbeleid ...................................................................................... 7 1.7 Heldere inschrijvingen en roostering................................................................ 8 1.8 Flexibel van bachelor naar master .................................................................. 9 1.9 Persoonlijke studiebegeleiding....................................................................... 9 1.10 Examencommissies ..................................................................................10 1.11 De SOG pleit voor:...................................................................................11 2. Onderzoek...................................................................................................12 2.1 Betere integratie van onderzoek in onderwijs....................................................12 2.2 Meer aandacht voor kwaliteit, excellentie en valorisatie.......................................13 2.3 Betere profilering van onderzoek...................................................................13 2.4 Effectieve financiering in de toekomst ............................................................14 2.5 Meer keuzevrijheid voor studenten ................................................................14 2.6 Graduate Schools......................................................................................15 2.7 Promovendi ............................................................................................16 2.8 De SOG pleit voor: ....................................................................................16 3. Voorzieningen ..............................................................................................17 3.1 Bibliotheken, studie- en werkplekken .............................................................17 3.2 Kantines en restauratieve voorzieningen ..........................................................18 3.3 ICT in het onderwijs ..................................................................................19 3.4 Uniformering, verbetering en integratie van informatievoorziening ..........................20 3.5 Waarborging ICT kwaliteit ...........................................................................20 3.6 Thuiswerkplek & Open Source Software ...........................................................21 3.7 Ondersteunen van studenten met functiebeperking .............................................21 3.8 College- en tentamenfaciliteiten ...................................................................22 3.9 De SOG pleit voor: ....................................................................................22 4. Organisatie..................................................................................................23 4.1 Actieve medezeggenschap stimuleren .............................................................23 4.2 De RUG beter profileren .............................................................................24 4.3 Studentenorganisaties meer betrekken............................................................24 4.4 Sportvoorzieningen beter benutten ................................................................25 4.5 Meer aandacht voor cultuur .........................................................................25 4.6 Stimulering ondernemerschap aan de RUG........................................................26 4.7 Kritisch personeelsbeleid ............................................................................27 4.8 Alumni meer betrekken ..............................................................................27 4.9 Betrokken bij landelijk beleid ......................................................................28 4.10 Duurzaam en kwalitatief hoogstaand .............................................................28 4.11 Samenwerking RUG – HG en gemeente ...........................................................28 4.11 Gezond financieel beleid ...........................................................................29 4.12 De SOG pleit voor:...................................................................................29 5. Internationalisering........................................................................................30 5.1 De RUG als internationale universiteit.............................................................30 5.2 Studenten naar het buitenland .....................................................................31 5.3 Studenten naar de RUG ..............................................................................31 5.4 De SOG pleit voor: ....................................................................................33

1


Inleiding De kandidaatsfractie 2008-2009 van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) presenteert met trots haar verkiezingsprogramma, waarin onze visie en concrete voorstellen opgenomen zijn. De SOG is een organisatie die zich actief inzet voor de studentenbelangen, met een zeer actieve fractie in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De SOGfractie is kritisch op het beleid van het College van Bestuur en denkt daarbij ook constructief mee. Door veel gebruik te maken van het initiatiefrecht heeft de SOGfractie meerdere notities ingediend over uiteenlopende onderwerpen, zoals docentkwaliteit en onderzoek. Deze werkwijze heeft tot veel successen geleid, de SOG heeft onder andere bereikt dat er de komende drie jaar â‚Ź 6 miljoen extra uitgetrokken wordt om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Eerder zijn er al stappen gezet om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, dankzij de SOG komen er meer contacturen in het eerste studiejaar. Ook op het gebied van voorzieningen zijn successen geboekt, in drukke periodes worden er extra computerzalen opengesteld in de Universiteitsbibliotheek en zijn de kantines langer op in tentamenperiodes. De SOG zet zich in voor de verbetering van kwaliteit, het behoud van keuzevrijheid en doet dit middels actieve medezeggenschap. Deze visie brengt de SOG ertoe te streven naar concrete resultaten en de ontwikkeling van een interactieve academische gemeenschap met een internationaal karakter. Door student en universiteit meer met elkaar te verbinden wordt er een sterkere gemeenschap gecreĂŤerd wat leidt tot hogere kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De SOG ziet de mogelijkheid tot academische vorming als een groot goed en is daarom principieel tegen verschoolsing en blokkaderegelingen. Binnen het onderwijs moet er sprake zijn van differentiatie in onderwijsvormen. Studenten moeten worden uitgedaagd door interactief onderwijs en toptrajecten. De SOG is van mening dat studenten de mogelijkheid moeten hebben zich naast hun studie te ontwikkelen door zich onder andere in te zetten in studentbesturen, (top)sport, ondernemerschap en medezeggenschap. De SOG onderhoudt het hele jaar door contact met de verschillende faculteitsraden en studentenorganisaties. Daardoor weet de SOG wat er bij studenten speelt en kan zij het beste voor hun belangen opkomen. Stem SOG voor kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten! Namens de kandidaatsfractie, Emiel Blok Lilian Hoogenboom Erik Verdonk Sjoerd van Kuijk Pieter Hofstee Rebecca KrĂźders Ralph van Wingerden Marieke Stuurwold Friso Jansen

2


1. Onderwijs De SOG zet zich in voor kwaliteit, keuzevrijheid en uitdagend onderwijs. Studenten moeten zich aan de RUG breed kunnen ontwikkelen en hiervoor het pad kunnen kiezen dat zij het meest interessant vinden. Dit sluit aan bij onze visie op academische vorming waarbij studenten de vrijheid hebben om zich op hun eigen manier te ontwikkelen, ook naast de studie. Academisch onderwijs moet gekenmerkt worden door zelfstandigheid en een sterke koppeling tussen onderzoek en onderwijs. De SOG vindt dat deze aspecten in elke fase van een opleiding duidelijk aanwezig moeten zijn. Daarnaast moet het onderwijs uitdagend en motiverend zijn door een hoge mate van keuzevrijheid, veel uitdaging en differentiatie door bijvoorbeeld onderwijs in verschillende vormen aan te bieden.

1.1 Keuzevrijheid voor studenten De SOG is van mening dat academische vorming een groot goed is. Hierbij moeten studenten hun eigen beslissingen kunnen nemen en zich kunnen ontwikkelen zoals zij dat zelf willen. Zij moeten de vrijheid hebben om het studietraject en de onderwijsvorm te kiezen dat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zo moet er ruimte zijn voor verdieping en verbreding op alle mogelijke vlakken, bijvoorbeeld in de vorm van toptrajecten, internationalisering en extracurriculaire activiteiten. Dit draagt bij aan de academische vorming van studenten en dient gestimuleerd te worden. De SOG heeft succesvol gepleit voor meer waardering voor studenten in medezeggenschapsorganen en bestuurders van erkende verenigingen in de vorm van een Bestuurscertificaat.1 Studenten kunnen met dit certificaat nationaal en internationaal hun nevenactiviteiten aantonen. De RUG erkend hiermee het belang van extracurriculaire activiteiten. Studenten aan een universiteit zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun studie. De SOG is dan ook tegen bindend studieadvies. Elke student moet namelijk de mogelijkheid worden geboden om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen tot academicus. De SOG is ook tegen selectie aan de poort omdat het VWO-diploma voldoende moet zijn voor toelating tot de universiteit. Door bovenstaande dwingende maatregelen wordt de student de kans ontnomen om zelfstandig zijn eigen pad te kiezen. Dit terwijl zelfstandige ontwikkeling juist een belangrijk onderdeel is van academische vorming. Het College van Bestuur heeft in 2008 verregaande maatregelen in de vorm van puntenblokkades genomen om de rendementen aan de RUG te verbeteren. De SOG heeft zich altijd principieel uitgesproken tegen blokkades, vooral wanneer het nietinhoudelijke blokkades betreft. Uit onderzoek blijkt dat blokkades de rendementen niet verhogen.2 De SOG vindt dat de universiteit zal moeten blijven streven naar kwalitatieve maatregelen om de rendementen te verbeteren. Hiervoor heeft de RUG op initiatief van de SOG € 6 miljoen extra vrijgemaakt voor de komende drie jaar. Dit geld moet volgens de SOG onder andere worden besteed aan het verbeteren van het eerste studiejaar en het intensiveren van het onderwijs. − − −

Voor brede ontwikkelingsmogelijkheden Voor keuzevrijheid Tegen bindend studieadvies en blokkades

1 Rondvraag Bestuurscertificaten, SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008 2 Drijfveer achter studiesucces, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008

3


1.2 Uitdaging en kwaliteit vanaf het eerste jaar Studenten moeten vanaf hun eerste dag aan de RUG uitgedaagd worden, waardoor zij met enthousiasme zullen studeren en gemotiveerd blijven. Door deze motivatie is er de grootste kans op studiesucces en zijn verplichtingen onnodig, omdat studenten naar college gaan uit interesse. Schoolse maatregelen horen dan ook niet thuis op een universiteit. De SOG zet zich daarom in voor stimulerend en uitdagend onderwijs.3 Voor studenten is het eerste studiejaar erg belangrijk omdat de resultaten in dit jaar in hoge mate bepalend zijn voor de verdere studievoortgang.4 Daarom moet er direct vanaf dit jaar stimulerend en uitdagend onderwijs worden aangeboden. Hierdoor worden studenten gemotiveerd en zullen ze meer succes boeken in hun studie. Hiervoor moeten topdocenten worden ingezet en het onderwijs dient kleinschalig en interactief te zijn. De SOG pleit daarom voor kleine activerende werkcolleges en een minimum van 15 contacturen per week.5 Ook dient er in het eerste studiejaar extra aandacht te zijn voor academische vaardigheden. Colleges mogen geen droge afspiegeling te zijn van de literatuur. In dat geval is er voor de student weinig stimulans om het college bij te wonen. Op een college moet interactie en discussie plaatsvinden. Ook zal tijdens colleges de link gelegd moeten worden met de verschillende onderzoeksgebieden van een opleiding waardoor de betrokkenheid van een student bij het vakgebied vergroot wordt. Hier wordt uitgebreider op ingegaan in paragraaf 2.1. Door het gebruik van verschillende werkvormen wordt studenten meer uitdaging geboden in het studieprogramma. De SOG pleit daarom voor meer gastcolleges en actuele voorbeelden uit de maatschappij die de aantrekkelijkheid van het onderwijs verder vergoten. Ook kunnen studenten geïnspireerd worden door het bezoeken van bedrijven of instellingen. Studentenorganisaties kunnen hierbij een faciliterende rol vervullen. Tevens zijn er meerdere collegevormen mogelijk, naast hoorcolleges moeten er bijvoorbeeld kleine werkgroepen georganiseerd worden waar meer ruimte is voor discussie. Wanneer de groep studenten erg groot is, bieden responsiecolleges een uitkomst voor die studenten die zich beter willen voorbereiden voor het tentamen. − −

Meer interactieve werkvormen Stimulerend en uitdagend onderwijs vanaf het eerste jaar

1.3 Onderwijsdifferentiatie voor meer studiesucces Niet alle studenten zijn gelijk en daarom kan het onderwijs ook niet voor iedereen gelijk zijn. De universiteit kan haar onderwijs dus niet volgens een one size fits all principe aanbieden. De SOG pleit daarom voor onderwijsdifferentiatie gebaseerd op de verschillende typen studenten. Zowel voor studenten die meer uitdaging zoeken, als voor studenten die moeite hebben met het programma, moet het onderwijs toegankelijk en stimulerend zijn. De verschillende typen studenten en de daarbij horende mogelijkheden om het studieprogramma te differentiëren zijn weergegeven in de volgende matrix. In deze matrix wordt een student op basis van een tweetal criteria ingedeeld: het talent en de motivatie.

3 Vrijheid met maat, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 4 Drijfveer achter studiesucces, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 5 Idem

4


uitdagend onderwijs

talent +

motivatie -

studieadvies

toptrajecten

motivatie +

talent -

extra begeleiding

Studenten die goed scoren op talent en motivatie en meer willen dan het reguliere studieprogramma moeten uitdagende toptrajecten vanaf jaar ĂŠĂŠn worden aangeboden. In deze toptrajecten kunnen studenten zich extra verdiepen in hun vakgebied via onderwijs en onderzoek op een hoger niveau. In de bachelorfase kan dit in de vorm van een Honourstraject, in de masterfase moet gedacht worden aan top- en researchmasters. De SOG pleit voor het aanbieden van dergelijke toptrajecten bij elke opleiding aan de RUG zodat alle studenten van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Vanwege een beperkte capaciteit en de hogere moeilijkheidsgraad is het bij uitzondering geoorloofd om studenten vooraf te selecteren voor toptrajecten. De SOG pleit ervoor dat hierbij niet enkel de studieresultaten, maar ook de motivatie en vaardigheden in ogenschouw worden genomen. Studenten die over voldoende talent beschikken maar minder gemotiveerd zijn zullen door middel van uitdagend onderwijs meer voor het onderwijs gemotiveerd moeten worden. Zoals in paragraaf 1.2 is weergegeven kan dit onder andere door colleges aantrekkelijker te maken en verschillende werkvormen toe te passen. Goede voorlichting en goed studieadvies zijn daarbij ook belangrijk om de juiste studiekeuze te maken. Studenten die wel gemotiveerd zijn maar qua talent soms minder goed kunnen meekomen, verdienen ook een kans om zich aan de RUG te ontwikkelen tot academicus. De SOG pleit ervoor dat opleidingen voor deze groep studenten, maar ook voor overige studenten, intensievere studietrajecten met meer begeleiding aanbieden. Om de kwaliteit van deze trajecten te kunnen waarborgen is een actieve deelname van studenten vereist. Studenten kunnen zelf kiezen om aan dit intensievere programma deel te nemen en worden hier niet toe verplicht. Op deze manier wordt aan studenten een extra handvat geboden om een moeilijk vak te halen. De SOG is echter van mening dat het bestaan van deze intensieve trajecten nooit ten koste mag gaan van het reguliere onderwijs. Bij de faculteit Rechtsgeleerdheid bestaat al een dergelijk systeem, de 'intensieve werkgroepvariant'. Tevens kan een dergelijk traject verkort worden aangeboden als voorbereiding op tentamens van struikelvakken. Hierbij kunnen studentassistenten een aantal werk- en/of responsiecolleges verzorgen. Daarnaast moet deze groep studenten actief gewezen worden op de studieondersteuning die het Studenten Service Centrum biedt. De groep studenten die zowel op het gebied van motivatie als talent niet goed kan meekomen, heeft een zeer kleine kans om te slagen aan de universiteit. Deze studenten moeten de mogelijkheid krijgen om middels een vrijblijvend studieadvies een ander studietraject te kiezen. Voor alle verschillende trajecten geldt dat een goed kwaliteitszorgsysteem essentieel is om de trajecten op het juiste niveau te houden. De kwaliteit van het traject is hierbij belangrijker dan kwantitatieve eisen en doorlooptijd. 5


− −

Toptrajecten aan alle faculteiten Extra begeleiding bij struikelvakken

1.4 Meer oog voor docentkwaliteit Goede docenten zijn essentieel voor het geven van goed onderwijs. De RUG dient hier structureel meer aandacht aan te besteden omdat het dogma van de universiteit als onderzoeksinstituut nog lang niet is doorbroken. Het wetenschappelijk personeel is in het verleden teveel op basis van onderzoek beoordeeld. De SOG heeft ervoor gezorgd dat er een Docent-van-het-Jaarverkiezing is gekomen aan de RUG; een goede manier om meer aandacht te vestigen op onderwijs. Er moet echter nog meer aandacht worden besteed aan onderwijs binnen de gehele universiteit. De SOG is van mening dat de RUG ook op het gebied van onderwijs en docentkwaliteit dient te streven naar de top van Europa. Docenten dienen vakinhoudelijke, didactische, taalkundige en algemene vaardigheden te bezitten die aansluiten bij de kerncompetenties die horen bij academisch onderwijs. Daarvoor moet er nog het nodige gebeuren en de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) die vorig jaar landelijk is ingevoerd is daartoe een goede aanzet geweest. Helaas wordt in de BKO weinig aandacht geschonken aan de ICT-vaardigheden van docenten, geldt deze kwalificatie alleen voor nieuwe docenten en is de rol van leidinggevenden in het gehele proces onduidelijk. De SOG heeft aanbevolen om een 360 graden evaluatiemodel in te voeren, waarin studenten, peers, leidinggevenden en externe deskundigen betrokken worden.6 De SOG pleit voor een jaarlijkse docentevaluatie. Docenten moeten worden beloond voor goede onderwijsprestaties en er moeten consequenties verbonden worden aan onderwijsprestaties die onder de maat zijn. Na een negatieve evaluatie moet een docent handvaten geboden worden om gebrekkige onderwijsvaardigheden te verbeteren, eventueel in de vorm van een verplichte bijscholingscursus. Wanneer er geen sprake is van verbetering, is het niet wenselijk dat deze docent onderwijs blijft geven. De SOG pleit voor uniforme docentevaluaties die zijn gebaseerd op de eerdergenoemde kerncompetenties. Deze evaluaties dienen in opleidingscommissies (OC’s) altijd besproken te worden, indien nodig dient een de docent een verbeterplan te publiceren. De OC’s moeten er op toezien dat deze verbeterpunten daadwerkelijk worden meegenomen. De vakevaluatie dient een vast onderdeel te zijn van elk vak, waarbij de eindtermen gebruikt moeten worden bij de evaluatie door studenten. Het moet voor studenten duidelijk zijn wat er met de evaluaties gedaan wordt. De SOG heeft in dat kader voorgesteld om de verbeterpunten die docenten voor het vak hebben opgesteld te publiceren op Nestor. 7 − −

Structurele aandacht voor onderwijsprestaties Docenten afrekenen op slecht onderwijs

1.5 Goed minorstelsel Vanaf komend collegejaar wordt het minorstelsel ingevoerd. De SOG hecht veel waarde aan de keuzevrijheid van de student en pleit voor een gevarieerd aanbod van minoren op alle faculteiten. Studenten moeten zelf kunnen bepalen of zij een verdiepende minor in het eigen vakgebied of verbredende minor in een ander vakgebied willen volgen. Een 6 Evalueren kun je leren, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 7 Cursusevaluaties, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2006-2007

6


groot deel van de huidige studenten valt buiten het minorstelsel. De SOG pleit ervoor dat ook deze studenten de mogelijkheid krijgen om alle minoren te volgen. Minoren dienen pakketten te zijn met een goede opbouw en duidelijke samenhang, waarbij aanschuifonderwijs niet voorkeur heeft. Het pakket moet een op zich zelfstaand geheel vormen waarin duidelijk een rode draad aanwezig is. De minorencommissie zal hierop moeten toezien en indien nodig maatregelen moeten nemen om de kwaliteit te verbeteren. Het systeem van verbredende minoren kan alleen bestaan als alle faculteiten hetzelfde vastgestelde semester vrijroosteren, zodat studenten zonder studievertraging een minor kunnen volgen aan een andere faculteit. De SOG pleit voor een uniforme en universiteitsbrede invoering van minoren zodat alle studenten aan alle faculteiten een minor kunnen volgen. De SOG onderstreept dat er op centraal niveau moet worden toegezien dat alle faculteiten het minorstelsel daadwerkelijk invoeren, specifiek bij faculteiten die tot op heden het systeem nog niet hebben ingevoerd, zoals de faculteit der Letteren. Studenten moeten toegang hebben tot goede voorlichting met betrekking tot de minoren zodat zij de beste keuze kunnen maken. Daarom dient er te allen tijden voldoende informatie beschikbaar te zijn. De minormarkt en -website zijn hiervoor goede media. Om de keuze voor studenten te vereenvoudigen pleit de SOG voor een minorkeuzetest waarmee de student op basis van zijn interesses een aantal minoren krijgt voorgesteld. Op basis van dit advies moeten studenten terecht kunnen bij hun studieadviseurs voor een persoonlijk advies. Studieadviseurs zullen dus goed van het totale minorenprogramma op de hoogte moeten zijn. Tot slot moeten studenten ook buiten het reguliere programma minoren kunnen volgen als toevoeging op de bachelor. Het minorstelsel biedt studenten de kans om een deel van hun studie buiten Groningen te volgen. De SOG vindt dat de RUG afspraken moet maken met andere Nederlandse universiteiten over een landelijk minorstelsel. Daarnaast moet een vakkenpakket dat gevolgd wordt in het buitenland als minor kunnen worden erkend. Er wordt hier uitgebreider op ingegaan in paragraaf 5.2. Het systeem van algemeen vormende vakken mag door de invoering van het minorstelsel niet verdwijnen. De SOG vindt het belangrijk dat studenten ook kleine verbredende vakken kunnen volgen als toevoeging op de bachelor. − −

Een gevarieerd minorenaanbod voor elke student Een minorenkeuzetest

1.6 Beter toetsbeleid De SOG acht het van groot belang dat toetsen van hoge kwaliteit zijn en goed aansluiten op de behandelde stof in de literatuur en de colleges. Iedere toets moet daarbij voldoen aan een zo groot mogelijke transparantie, validiteit en betrouwbaarheid. De validiteit van een toets kan worden gegarandeerd wanneer docenten peer review toepassen bij het samenstellen ervan. De betrouwbaarheid moet worden gewaarborgd door toetsen te maken van optimale lengte en door duidelijke, van tevoren vastgestelde, beoordelingsprocedures en -criteria te hanteren. Toetsen moeten aansluiten op vooraf vastgestelde leerdoelen om ervoor te zorgen dat studenten op de best mogelijke manier beoordeeld worden. Op dit gebied valt volgens de SOG nog veel te verbeteren. Te vaak wordt bijvoorbeeld een meerkeuzetentamen aangeboden waar een essaytentamen beter op zijn plaats zou zijn. Het feit dat meerkeuzetentamens eenvoudiger en sneller zijn om na te kijken mag absoluut niet de reden zijn om dergelijke tentamens te gebruiken. Daarnaast moet er gekeken worden of de toetsing verbeterd kan worden door middel van cumulatieve toetsing en meer 7


essayopdrachten. Kwaliteit en authenticiteit van toetsen is voor de SOG het belangrijkst en daarom wordt hergebruik van tentamens afgekeurd. Oude tentamens zijn wél ideaal om te gebruiken als oefententamen en moeten daarom voor elk vak beschikbaar zijn op Nestor. De SOG vindt het belangrijk dat er geen ongewenste concurrentie tussen de toetsen en de andere programmaonderdelen bestaat. Daarbij moeten ook de hertentamens georganiseerd worden op een moment dat het hertentamen niet concurreert met het reguliere onderwijs en de reguliere tentamens. Uit onderzoek is gebleken dat snelle herkansingen leiden tot het beste rendement.8 Daarom moeten de herkansingen snel op de reguliere tentamens volgen. Het curriculum zal daarom op snelle herkansingen moeten worden ingericht. Hierbij zijn augustusherkansingen niet wenselijk en de SOG zet zich in voor een constructieve oplossing van het verplaatsen van deze augustusherkansingen. Om ervoor te zorgen dat studenten op tijd kunnen beginnen met het studeren voor de herkansing, moeten sleutels en standaardantwoorden van tentamens diezelfde dag nog op Nestor worden geplaatst. In het kader van transparantie pleit de SOG ervoor dat het toetsplan van een opleiding, waarin de algehele filosofie achter de toetsing en de verantwoordelijkheden voor de uitvoering staan beschreven, openbaar moeten zijn. Ook de protocollen voor de samenstelling, afname, beoordeling en analyse van toetsen dienen raadpleegbaar te zijn. De SOG is van mening dat tentamenresultaten binnen tien werkdagen bekend moeten zijn bij de studenten. Het is ontoelaatbaar dat docenten structureel deze termijn overschrijden. Daarnaast dient de feedback die docenten leveren op nagekeken tentamens, verslagen en presentaties en de interactie met studenten over de behaalde onderwijsprestaties te worden verbeterd. Hoewel de SOG uitdrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van studenten wijst, moeten de voorzieningen verbeteren om dit doel te bereiken. De SOG pleit ervoor dat er na tentamens altijd een responsiecollege georganiseerd wordt, de datum hiervan dient op het tentamen gecommuniceerd te worden naar de student. Daarnaast kunnen er persoonlijke nabesprekingen na afloop van tentamens georganiseerd worden, waarvoor studenten zich digitaal moeten kunnen inschrijven. Dit moment is tevens zeer geschikt voor de docent om mondelinge feedback te krijgen op het vak en tentamen. Tot slot pleit de SOG ervoor dat de belangrijkste toetsmomenten, namelijk de bacheloren masterscriptie, standaard worden beoordeeld door meer dan één persoon. Hier moet streng op worden toegezien en studenten moeten hier niet zelf om hoeven te vragen. − −

Duidelijk en inzichtelijk toetsbeleid Tentamenresultaten binnen tien werkdagen

1.7 Heldere inschrijvingen en roostering De SOG is van mening dat een overzichtelijke en eenduidige inschrijving van vakken en tentamens zeer belangrijk is voor het goed kunnen volgen van onderwijs. Daarom is een snelle en duidelijke toegang tot en bekendheid van het rooster van belang voor de student. De SOG heeft een toezegging van het College van Bestuur gekregen dat de roosters op alle faculteiten uniform gedigitaliseerd worden.9 Dit moet nu verder doorgevoerd worden naar een integratie met Nestor. Wanneer studenten hun persoonlijke Nestorpagina bezoeken moeten de roosters van hun vakken direct gegenereerd worden. 8 Drijfveer achter studiesucces, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 9 Algemene Roostersite, SOG rondvraag Universiteitsraadfractie 2007-2008

8


Daardoor kunnen studenten beter plannen en hebben zij een beter overzicht. De invoering van het minorstelsel geeft studenten mogelijkheden om vakken te volgen aan andere faculteiten. Het is daarom van belang dat de student zich op dezelfde manier in dezelfde periode kan inschrijven voor vakken aan verschillende faculteiten. Op dit moment is dit nog niet voldoende het geval, waardoor studenten niet aan bepaalde vakken kunnen deelnemen. De SOG wil dat er een roostersite komt waar minoren en primaire studievakken tegelijk opgevraagd kunnen worden, zodat de student zijn studie zo goed mogelijk kan plannen. De SOG pleit voor een universiteitsbrede inschrijvingsperiode voor zover dat mogelijk is, zodat studenten zich op hetzelfde moment voor al hun vakken kunnen inschrijven. Roosters moeten op tijd bekend zijn bij de studenten, de SOG pleit ervoor dat de roosters en vakinformatie op Ocasys minimaal twee maanden van tevoren gepubliceerd worden. De SOG pleit voor meer keuzevrijheid bij het inplannen van werkcolleges. Studenten moeten altijd zelf kunnen kiezen indien er meer dan één werkcollegemoment ingepland staat. Dit systeem wordt al gehanteerd bij meerdere faculteiten en dient gezien te worden als best-practice. − −

Automatisch genereren van roosters Roosters en vakinformatie minimaal twee maanden van tevoren bekend

1.8 Flexibel van bachelor naar master De SOG pleit voor een flexibele overgang van de bachelor naar de master. Indien het een doorstroommaster betreft mag er geen selectie plaatsvinden. De SOG heeft geregeld dat studenten met een deficiëntie van 15 EC mogen beginnen aan een doorstroommaster. Deze voorwaardelijke toegang voorkomt onnodige studievertraging en moet strikt gehandhaafd worden op alle faculteiten. Dankzij de SOG komen er twee instroommomenten bij doorstroommasters om zo studenten flexibel te laten doorstromen.10 Wanneer een student een master kiest die niet direct aansluit op de gevolgde bachelor moet er een goed schakelprogramma te volgen zijn. Voor studenten die vanuit het HBO willen doorstromen naar een universitaire master moet er in de schakelprogramma's extra aandacht besteed worden aan academische vaardigheden zoals onderzoek en wetenschappelijk schrijven. Deze specifieke schakelprogramma’s dienen tenminste 60 EC te bedragen om de aansluiting naar universitair onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. −

Toezicht op naleving van de flexibele overgang naar de master

1.9 Persoonlijke studiebegeleiding De SOG is van mening dat studiebegeleiding toegankelijker moet zijn, dat studenten goed op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden van studiebegeleiding en dat studenten persoonlijk advies moeten krijgen. Naast de studieadviseurs dienen ook vakdocenten enkele uren per week beschikbaar te zijn voor studenten. Er ligt een belangrijke taak bij de RUG en de faculteiten omtrent het voorlichten van de student. Het moet voor toekomstige studenten duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt voordat zij hun studie starten en welke overgangsregelingen gelden aan de RUG. De SOG is van mening dat deze periode van voorlichting gebruikt moet worden om aankomend studenten meer persoonlijk voor te lichten over mogelijke struikelvakken en 10 Extra cesuur, das pas zuur, notitie SOG Universiteitsraadfractie 2004-2005

9


de student te wijzen op mogelijkheden binnen de RUG om bijvoorbeeld een cursus 'studieplanning' te volgen in hun eerste jaar.11 De studieadviseurs vervullen een belangrijke ondersteunende rol voor studenten. Ze adviseren studenten over hun persoonlijke studieplanning en de stimuleren de ontwikkeling van studenten. Wanneer een student deze steun zoekt dient hij zo snel mogelijk geholpen te worden. Daarom pleit de SOG voor de mogelijkheid tot een afspraak met een studieadviseur voor een studieadvies binnen een week.12 Om dit te bewerkstellingen moeten er bij elke opleiding voldoende studieadviseurs beschikbaar zijn. Het moet mogelijk zijn voor studenten om zich in te schrijven via Nestor of Progress, zodat er makkelijker een afspraak gemaakt kan worden met de studieadviseur. Zo kan de student sneller een studieadvies krijgen. Eén van de zes punten die het College van Bestuur heeft overgenomen uit de notitie ‘Studierendement aan de RUG’ is het geven van een voorlopig studieadvies aan de studenten na het eerste semester. De SOG wil hier een extra studieadvies aan toevoegen. Wanneer een student aangeeft niet helemaal zeker te zijn over de studiekeuze, moet er een mogelijkheid zijn tot het doen van een gratis studiekeuzetest bij de studieadviseur. Deze test zou al na semester 1a (het eerste blok) kunnen plaatsvinden en heeft als doel te bepalen wat de beste opleiding voor de student is. Om studenten te wijzen op de mogelijkheden van studiebegeleiding zouden studenten een uitnodiging moeten krijgen voor een gesprek van hun studieadviseur wanneer na een vastgestelde periode minder dan een bepaald aantal punten behaald zijn. Deze gesprekken dienen echter altijd op vrijwillige basis plaats te vinden. Volgens de SOG is een dringend of bindend studieadvies uit den boze. Door een systeem van studentmentoren en docenttutoren is er meer persoonlijk contact met de student en kan deze beter begeleid worden. De SOG pleit ervoor op elke opleiding een studentmentorensysteem in te voeren. De mentoren dienen voor aanvang kosteloos een cursus te volgen bij het Universitair Onderwijs Centrum Groningen om te leren hoe zij als mentor de student het beste kunnen begeleiden. Naast studentenmentoren kan een systeem met docenttutoren voor extra begeleiding van de student zorgen. Alle docenten moeten in ieder geval een aantal uur per week beschikbaar zijn voor vragen en opmerkingen van studenten. Ten slotte komt het vaak voor dat studenten studievertraging oplopen bij het schrijven van hun bachelor- en masterscriptie. Dit probleem kan worden aangepakt door naast het intensiveren van de scriptiebegeleiding meer nadruk te leggen op onderzoeksvaardigheden in het reguliere programma. Daarnaast kunnen student in deze fase meer met elkaar in contact gebracht worden om elkaar onderling te stimuleren en begeleiden, bijvoorbeeld via het Academisch Schrijfcentrum.13 − − −

Studieadvies binnen een week Gratis studiekeuzetest na semester 1a Studentmentorensysteem

1.10 Examencommissies De SOG is van mening dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de Examencommissies. De commissie dient de studievoortgang van de individuele student als uitgangspunt te nemen, vooral met betrekking tot blokkades en extracurriculaire 12 Studieadviseurs, notitie SOG Universiteitsraadfractie 2004-2005 13 http://www.rug.nl/studenten/voorzieningen/schrijfcentrum,

10


activiteiten. Om te voorkomen dat studenten onnodige studievertraging oplopen moeten ze zo snel mogelijk een uitspraak ontvangen. De SOG pleit ervoor dat de student binnen tien dagen weet wanneer de commissie uitspraak zal doen. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheid om informele spreekuren in te lassen, zodat studenten sneller vragen kunnen stellen aan de commissie. Dit mag geen vervanging zijn van de officiële procedure. Op meerdere faculteiten is er een student adviserend lid van de Examencommissie, de SOG vindt dat dit bij elke opleiding moet worden ingevoerd. Hierdoor kan de commissie zich beter inleven in de situatie van de studenten. − −

Maximale wachttijd van 10 dagen bij Examencommissie Spreekuren voor studenten bij de Examencommissies

1.11 De SOG pleit voor: − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Voor brede ontwikkelingsmogelijkheden Voor keuzevrijheid Tegen bindend studieadvies en blokkades Meer interactieve werkvormen Stimulerend en uitdagend onderwijs vanaf het eerste jaar Toptrajecten aan alle facutleiten Extra begeleiding bij struikelvakken Structurele aandacht voor onderwijsprestaties Docenten afrekenen op slecht onderwijs Een gevarieerd minorenaanbod voor elke student Een minorenkeuzetest Duidelijk en inzichtelijk toetsbeleid Tentamenresultaten binnen tien werkdagen Automatisch genereren van roosters Roosters en vakinformatie minimaal twee maanden van tevoren bekend Toezicht op naleving van de flexibele overgang naar de master Studieadvies binnen een week Gratis studiekeuzetest na semester 1a Studentmentorensysteem Maximale wachttijd van 10 dagen bij Examencommissie Spreekuren voor studenten bij de Examencommissies

11


2. Onderzoek Een universiteit is de plek waar hoogstaand wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden. Daarbij maakt onderzoek deel uit van de academische vorming van studenten en dient het geen losstaand onderdeel te zijn binnen de organisatie. De SOG pleit er in dat kader voor dat er meer integratie van onderzoek in onderwijs plaatsvindt. Ook moet er meer oog zijn voor kwaliteit, excellentie en valorisatie van onderzoek, wil de RUG zijn ambities om tot de wereldtop te behoren kunnen waarmaken.14 Belangrijk voor de SOG is dat er daarbij meer profilering van het onderzoek gaat plaatsvinden en dat de keuzevrijheid van studenten toeneemt. De recente ontwikkelingen omtrent de Graduate Schools en de problematiek bij de transitie naar promotiestudenten worden ook nauwlettend in de gaten gehouden.

2.1 Betere integratie van onderzoek in onderwijs Universiteiten kenmerken zich door de combinatie van onderwijs en onderzoek, waarmee ze een belangrijke positie in de samenleving hebben. De SOG hecht hier veel waarde aan en benadrukt de meerwaarde die bereikt wordt bij een goede integratie van onderwijs en onderzoek. Door beide kerntaken al vanaf het eerste jaar te verweven in opleidingen worden studenten gestimuleerd in het ontwikkelen van een academische houding.15 Hoorcolleges behoren in dit kader niet alleen een samenvatting te zijn van de literatuur. Docenten moeten de studenten vanaf het eerste jaar betrekken in kritische dialogen over de inhoud van hun vakgebied. Zij kunnen daarvoor bij uitstek recent en/of eigen onderzoek gebruiken om meer interactie te bewerkstelligen en de creativiteit van studenten te prikkelen.16 Om de betrokkenheid te vergroten moeten docenten studenten kunnen betrekken in eigen onderzoek buiten het vaste curriculum. Hiervoor moet een universiteitsbrede vakcode aangemaakt worden zodat studenten hier ook EC’s voor kunnen krijgen. De SOG constateert dat er op dit moment een groot verschil is in het onderzoeksniveau van studenten die de bacheloropleidingen voltooien en het niveau wat verwacht mag worden van studenten die instromen bij de research- en promotieopleidingen aan de Graduate Schools. Om dit probleem op te vangen en de waarde van een bachelordiploma beter te laten overeenstemmen met internationale richtlijnen, moet er in de gehele bachelorfase meer aandacht aan onderzoek besteed worden. De SOG heeft daarom gepleit voor het invoeren van een onderzoeksminor, als aanvulling op het verwerken van meer onderzoek en interactiviteit in de gehele bachelor.17 Het College van Bestuur heeft in een reactie daarop gemeld dat het de faculteiten vrijstaat om onderzoek of onderzoekscomponenten in de verdiepende minoren in te bedden. De SOG houdt bij de invoering van het minorstelsel oog voor deze toezegging en pleit ervoor dat er ook daadwerkelijk dergelijke minoren worden aangeboden. Omdat een verdiepende minor veel onderzoeksmogelijkheden biedt, wordt het voor bachelorstudenten mogelijk om, los van Honours-trajecten, te kiezen voor een aanvulling op onderzoeksgebied in hun studieprogramma. −

14 15 16 17

Meer onderzoek en interactiviteit in de major

Mid Term Review RUG Strategieplan 2003 – 2010, maart 2007 OnderSOGt, Notitie SOG Universiteitsraadfractie 2006-2007 Vrijheid met maat, Notitie SOG Universiteitsraadfractie 2005-2006 OnderSOGt, Notitie SOG Universiteitsraadfractie

12


Onderzoek of onderzoekscomponenten in verdiepende minoren

2.2 Meer aandacht voor kwaliteit, excellentie en valorisatie De SOG is van mening dat het essentieel is dat al het onderzoek aan de RUG van hoogstaande kwaliteit is. Dit vereist goede monitoring van de kwaliteit van het onderzoek. Het trekt top wetenschappers en studenten aan en hoort bij de uitgesproken ambitie om deel uit te maken van de wereldtop.18 Daarnaast is het van belang dat wetenschappers van de RUG duidelijk hun instelling vermelden in de zaken die zij publiceren. Dit versterkt het goede imago van de instellingen in wetenschappelijke databases en rankings. Excellentie in onderzoek is van belang om een toppositie binnen de wereld te verkrijgen. De RUG zou meer in moeten zetten op excellente onderzoeksgroepen en studenten met excellent onderzoekspotentieel. Om dit te bewerkstelligen dient de RUG een aantal gebieden te kiezen waarop zij in de komende jaren wil uitblinken. Daarnaast dient het onderzoek als een carrièreoptie te worden versterkt voor excellente studenten. Programma’s als NWO Toptalent moeten doorgang vinden en er moet duidelijke voorlichting komen over promotietrajecten. De SOG hecht een sterk belang in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dit fundamenteel onderzoek hoeft externe financiering niet in de weg te staan mits hier goede afspraken over worden gemaakt. Het onderzoek aan de RUG kan een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Het gaat daarbij om het creëren van maatschappelijke en economische waarde (valorisatie). De RUG dient wetenschappers beter te begeleiden in het werven van fondsen bij instellingen als NWO, KNAW, maar zeker ook het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat wetenschappers van verschillende instellingen en disciplines met bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken in onderzoeksprogramma’s.19 De RUG mag echter niet afglijden tot een veredelde Research & Development afdeling. Er moet immers ruimte blijven voor breed en fundamenteel onderzoek, gezien het karakter van universitair onderzoek en ambitie van de RUG om een veelzijdige universiteit te blijven. − −

Meer aandacht voor excellente onderzoeksgroepen Handhaving van breed en fundamenteel onderzoek aan de RUG

2.3 Betere profilering van onderzoek In de profilering van de RUG richting aankomende en huidige studenten wordt er te weinig gebruik gemaakt van het feit dat er toponderzoek plaatsvindt. De SOG vindt dat er meer aandacht voor dergelijk onderzoek mag zijn, omdat dit studenten inhoudelijk kan motiveren om speciaal voor de RUG te kiezen of om zich al in een vroeg stadium te richten op onderzoeksvarianten in de opleidingen. Natuurlijk heeft een intensievere profilering ook positieve effecten op het aantrekken van topwetenschappers. Concreet heeft de SOG ervoor gepleit dat er een site moet komen waar RUG-onderzoek op gepubliceerd wordt, zodat studenten meer met het onderzoek in contact komen. Deze is in het bijzonder bedoeld om ook het onderzoek dat studenten produceren op te nemen. De SOG ziet veel voordelen bij het oprichten van een RUG-press, waarbinnen studenten en docenten makkelijker kunnen publiceren. Daarnaast kunnen topjournals opgezet worden om onderzoek te bundelen. De verdere voordelen van RUG-press zijn het behoud van licenties doordat de publicatie niet verkocht wordt aan een uitgever en 18 De uitdagende universiteit, Strategisch Plan 2003-2010, RUG 19 Inspelen op veranderingen in de financiering van onderzoek, RUG, oktober 2006

13


het feit dat publicaties in kleine oplagen gedrukt kunnen worden. Door het opzetten van RUG-press kunnen problemen omtrent het niet of verkeerd vermelden van de RUG vermeden worden, waardoor de RUG hoger komt te staan in citatielijsten en rankings. De SOG is van mening dat de RUG bij de profilering van onderzoek meer gebruik moet maken van internationale congressen om de aandacht op zich te vestigen. De geplande Wereldtentoonstelling Duurzame Energie in 2014 is hier een goed voorbeeld van. De universiteit moet daarnaast vaker zelf dergelijke congressen organiseren en daar de nodige middelen voor ter beschikking te stellen. − −

Meer profilering van excellente onderzoeksgroepen RUG-onderzoek publiceren via een website

2.4 Effectieve financiering in de toekomst Onderzoek aan universiteiten wordt op drie manieren gefinancierd: structureel vanuit het Rijk (eerste geldstroom), projectmatig vanuit niet-commerciële instellingen (tweede geldstroom) en projectmatig vanuit commerciële en overige bronnen (derde geldstroom). Vanwege de landelijke verschuiving naar bekostiging vanuit tweede en derde geldstroom in het nieuwe financieringssysteem van academisch onderzoek, is het van groot belang dat de RUG begeleiding voor onderzoekers biedt bij het aanleggen van netwerken en het indienen van onderzoeksvoorstellen. Hierdoor kunnen de tweede en derde geldstroom makkelijker aangesproken worden, bijvoorbeeld door meer contractonderzoek met bedrijven. De economische waarde van het onderzoek moet daarbij meer aandacht krijgen, wil de RUG haar financiering veilig stellen voor de toekomst. De SOG vindt het daarnaast belangrijk dat er algemene voorwaarden zijn voor het onderzoek dat de onafhankelijkheid en wetenschappelijke kwaliteit garanderen. De SOG is kritisch ten aanzien van de landelijke ontwikkeling om de financiering van het academisch onderwijs meer op projectmatige basis te laten verlopen. Het nieuwe bekostigingssysteem van minister Plasterk heeft namelijk nog niet geleid tot de voorgestelde verbeteringen. De gevolgen voor de RUG worden dan ook scherp in de gaten gehouden door de SOG, in samenwerking met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) voor de gevolgen op landelijk niveau. −

Betere begeleiding voor onderzoekers bij financiering

2.5 Meer keuzevrijheid voor studenten Studenten zijn op dit moment beperkt in hun onderzoeksonderwerpen. Momenteel moeten studenten vaak een begeleider kiezen, waarmee het onderwerp van hun onderzoek ook vastligt. Met name bij de bachelorthesis wordt de keuzevrijheid van studenten belemmerd door het feit dat er eigenlijk alleen onderzoek binnen de eigen faculteit of zelfs alleen de eigen opleiding mogelijk is. Dit vindt de SOG een kwalijke zaak, aangezien studenten juist door de invoering van het minorstelsel meer interdisciplinaire vaardigheden opdoen en de onderzoeksmogelijkheden daarbij moeten aansluiten. Indien studenten zelf met voorstellen kunnen komen en zich daarbij ook goed buiten de vakgroepen van de studie kunnen oriënteren, zijn er veel voordelen te behalen. Het gekozen onderzoek zal hen namelijk meer interesseren, wat tevens een positief effect heeft op het niveau van de scripties en op het verminderen van studievertraging in de afstudeerfase. De SOG vindt daarom dat studenten meer keuzevrijheid bij het kiezen van het bachelor- en masteronderzoek moeten hebben. De SOG pleit ervoor dat er meer aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek en dat deze mogelijkheden worden uitgebreid. Er moet dan 14


ook geïnvesteerd worden in de bijbehorende voorlichting naar studenten en in voorzieningen om de keuzevrijheid te ondersteunen. Er kan daarbij gedacht worden aan het ontwikkelen van een bachelor- en masterprojecten website waarop onderzoeksgroepen hun projecten kunnen aanbieden. Bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is recentelijk een soortgelijk voorstel voor een faculteitsbreed systeem behandeld en daar is men momenteel bezig met de ontwikkeling ervan. De SOG juicht dit initiatief toe en streeft ernaar om dit op alle faculteiten in te voeren. − − −

Meer keuzevrijheid voor studenten bij onderzoeksopdrachten Bevordering van interdisciplinair onderzoek Een universiteitsbrede bachelor- en masterprojectenwebsite

2.6 Graduate Schools De oprichting van Graduate Schools in Groningen en de ingezette reductie van het aantal tot één per faculteit beschouwt de SOG als een wenselijke ontwikkeling. Door in de Graduate Schools de onderzoeksmasters (twee jaar) en promotie (vier jaar) aan elkaar te koppelen zal er een betere wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en promotie plaatsvinden en worden aansluitingsproblemen geminimaliseerd. De kwaliteit van promoties mag echter niet ten koste gaan van het versnelde promotietraject. Daarnaast pleit de SOG ervoor dat de identiteit van de masteropleidingen binnen de Graduate Schools gehandhaafd blijft en zij is tegen het plan om deze standaard te verkorten. Studenten moeten hiervoor kunnen kiezen en die keuzemogelijkheid moet hen niet ontnomen worden. Door de reductie in het aantal Graduate Schools moet er een grotere externe zichtbaarheid zijn, vergezeld van een afname van bureaucratie en dubbel werk.20 Daarbij moet de meerwaarde van een Graduate School voor studenten, onderzoekers en universiteit duidelijk zijn en goed worden gecommuniceerd. Het faciliterende karakter heeft op dat gebied het meest te bieden voor de studenten. Zij moeten er terecht kunnen voor informatie over het opleidingsaanbod binnen en buiten de Graduate School, over financieringsmogelijkheden en bij problemen met begeleider en/of promotor.21 De SOG vindt het belangrijk dat er bij de ontwikkeling van algemene vaardigheden van promovendi binnen de Graduate School aandacht wordt besteed aan een doordacht totaalpakket. Er moet een aanbod zijn van onder andere verdiepende en algemene opleidingsonderdelen, onderdelen gericht op verbetering van generieke vaardigheden en het creëren van verschillende opties voor promovendi die een carrière buiten de universiteit ambiëren. Bij dat laatste hoort ook het creëren van mogelijkheden voor het ontwikkelen van didactische vaardigheden. Zo wordt er een optimale keuzevrijheid voor promotiestudenten gegarandeerd. Een punt van zorg is dat de invoering van facultaire Graduate Schools op gespannen voet staat met interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld bij de onderzoeksschool Behavoural and Cognitive Neuroscience (BCN). In dit kader pleit de SOG voor handhaving en bescherming van de disciplineoverschrijdende onderzoeksmogelijkheden. Tot slot heeft de SOG kritiek op de algemene gang van zaken rondom de invoering van de Graduate Schools. Het proces verloopt bijzonder traag en er is nog steeds veel onduidelijk, vooral op het gebied van het onderwijsaanbod en de wettelijke status van promotiestudenten. Er moet zo snel mogelijk een eind komen aan deze onwenselijke situatie. 20 Follow-Up Graduate Schools, RUG, oktober 2007 21 Procesnotitie Graduate Schools en Promovendi RUG

15


− − − −

Handhaving van de kwaliteit van promoties Geen opgelegde verkorting van de masters in de Graduate Schools Meer keuzevrijheid voor promovendi Disciplineoverschrijdende onderzoeksmogelijkheden handhaven en beschermen

2.7 Promovendi Parallel aan de introductie van de Groningse Graduate Schools loopt de complexe situatie rondom de verschillende typen promovendi aan de RUG. Door promovendi in te schrijven als promotiestudenten of bursalen in plaats van aan te nemen als medewerkers kan de RUG meer promotieplaatsen aanbieden omdat laatstgenoemden meer geld kosten. Faculteiten mogen dit naar eigen inzicht invullen. Het is hierbij belangrijk dat er een centraal volgsysteem wordt opgezet om de ontwikkeling van de bursalen te volgen en hen beter te begeleiden. De SOG staat in principe positief tegenover de transitie, maar wil haar zorgen uiten bij de reductie van het aantal assistenten in opleiding (aio’s). Omdat van de verschillende typen promovendi alleen aio’s onderwijs mogen verzorgen, zijn er problemen ontstaan bij met name de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Medische Wetenschappen in de ondersteuning van werkcolleges en practica. De SOG pleit ervoor dat het wegvallen van die onderwijsondersteuning niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van opleidingen. Deze moet dan ook adequaat worden opgevangen door extra inzet van hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, postdocs en/of gekwalificeerde student-assistenten. −

Kwaliteitsvermindering in het onderwijs door vermindering van aio’s voorkomen

2.8 De SOG pleit voor: − − − − − − − − − − − − − − −

Meer onderzoek en interactiviteit in de major Onderzoek of onderzoekscomponenten in verdiepende minoren Meer aandacht voor excellente onderzoeksgroepen Handhaving van breed en fundamenteel onderzoek aan de RUG Meer profilering van excellente onderzoeksgroepen RUG-onderzoek publiceren via een website Betere begeleiding voor onderzoekers bij financiering Meer keuzevrijheid voor studenten bij onderzoeksopdrachten Bevordering van interdisciplinair onderzoek Een universiteitsbrede bachelor- en masterprojectenwebsite Handhaving van de kwaliteit van promoties Geen opgelegde verkorting van de masters in de Graduate Schools Meer keuzevrijheid voor promovendi Disciplineoverschrijdende onderzoeksmogelijkheden handhaven en beschermen Kwaliteitsvermindering in het onderwijs door vermindering van aio’s voorkomen

16


3. Voorzieningen De SOG zet zich in voor een universiteit waar studenten de ruimte hebben om te studeren. Dit betekent dat er goede werkplekken en een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving moeten zijn. Zo moeten er voldoende computerwerkplekken zijn voor studenten, moeten kantines meer marktconform opereren en dient er optimaal gebruik gemaakt te worden van ICT. Kortom, de RUG moet een universiteit zijn waar studenten optimaal kunnen studeren.

3.1 Bibliotheken, studie- en werkplekken De SOG pleit ervoor dat de communicatie omtrent vrije studieplaatsen in de UB richting de student verbeterd wordt. Daarnaast is het van belang dat faculteiten ongebruikte onderwijsruimtes openstellen als extra studiezalen indien noodzakelijk vanwege de drukte. De SOG heeft hier reeds succesvol voor gepleit waardoor onder andere zalen in het Academiegebouw tijdens drukke periodes worden opengesteld.22 Bovendien dienen de facultaire bibliotheken als werkplek in het algemeen beter gepromoot te worden, om zo de UB te ontlasten. Bij het aanbieden van werkplekken moet rekening gehouden worden met de vraag van de student op de betreffende locatie. De SOG heeft geregeld dat de UB in de weekenden in tentamenperioden langer is geopend.23 De UB moet echter ook buiten tentamenperioden ruimere openingstijden hanteren zodat studenten meer gelegenheid hebben om er te studeren. Ook moet de UB uitgebreid worden door in de toekomst het pand van de Openbare Bibliotheek te verwerven. Ten slotte moet de RUG de Hanzehogeschool Groningen (HG) actief aansporen om meer eigen werkplekken te creëren, om zo de toestroming van HBO’ers te verminderen. Om de bezettingsgraad van de UB beter in kaart te brengen richting de student, pleit de SOG voor beter gebruik van de bezoekerstelling. Hierbij kan gedacht worden aan een overzicht van het aantal bezoekers, vrije studiekabinetten en het totaal aantal bezoekers op digitale schermen bij de ingang. Deze schermen zouden tevens eerder genoemde alternatieven moeten weergeven. Daarnaast is de SOG van mening dat er een scherm met daarop het overzicht van vrije computerwerkplekken geplaatst moet worden in de UB. Tenslotte moeten studenten de mogelijkheid krijgen om online studiekabinetten en groepsruimtes te reserveren. Het aantal laptopgebruikers onder studenten is de afgelopen jaren toegenomen. Daarom pleit de SOG voor betere voorzieningen voor laptopgebruikers. Hierbij moet gedacht worden aan een koppeling aan het printersysteem, wat het mogelijk maakt om vanaf laptops te printen. Bovendien moet de universiteit actief tijd en geld besteden aan het creëren van meer laptopplaatsen in de verscheidene bibliotheken en andere studieruimtes, bijvoorbeeld in de vorm van een laptopzaal. Op dit moment zijn er dankzij de SOG laptopkluisjes te vinden in de Universiteitsbibliotheek.24 Het aantal is echter nog relatief klein en daarom is de SOG van mening dat het aantal laptopkluisjes uitgebreid moet worden, om zo laptopgebruik beter te faciliteren. Er moet bovendien bekendheid gegeven worden aan de kluisjes, hierdoor zullen meer studenten bereid zijn hun laptop mee te nemen. Naast laptopwerkplekken moet er geïnvesteerd worden in de vaste computerwerkplekken, omdat het overgrote deel van de studenten niet over een laptop beschikt. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende algemene kluisjes 22 Stoelendans, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 23 Meer, steeds meer UB, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2004-2005 24 TipTop Laptops, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006

17


beschikbaar zijn voor bezoekers. De SOG ondersteunt hierbij het gebruik van innovatieve technologieën ter bevordering van het gebruiksgemak, zoals toegang via vingerafdruk. De veiligheid van het systeem moet hierbij altijd voorop staan. De SOG is van mening dat de printvoorzieningen op de RUG verbeterd kunnen worden. Zo zou er gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om computers te plaatsen die alleen voor printopdrachten vanaf een USB-stick of internet gebruikt kunnen worden. In Utrecht is er nu de mogelijkheid kosteloos te printen doordat adverteerders aan de boven- en onderzijde reclame plaatsen. De RUG moet een aantal aparte printers plaatsen waarmee studenten op deze manier gratis kunnen printen. Tevens wil de SOG dat de RUG beter gebruik maakt van de printsoftware iPrint. Studenten moeten vanaf elke locatie een printopdracht kunnen versturen naar een centrale printserver, zelfs vanaf de thuiscomputer. Vervolgens moeten studenten op elke willekeurige printcomputer kunnen inloggen om hun opdracht uit te draaien. Door het inloggen wordt de privacy van de student bovendien ook beter beschermt dan bij het huidige open systeem waarbij een printopdracht direct op een open scherm verschijnt. Daarnaast moeten grote printopdrachten direct door de repro verwerkt kunnen worden wat voor gebruikers een kostenvoordeel oplevert. − − − −

Meer en betere werkplekken UB langer open Gratis printen op de universiteit Printen vanaf laptops en thuis

3.2 Kantines en restauratieve voorzieningen De restauratieve voorzieningen van het Facilitair Bedrijf moeten volgens de SOG adequaat aan de vraag van de gebruikers, studenten én werknemers, voldoen. Het aanbod van kantines moet daarom divers en gezond zijn, de prijs-kwaliteitverhouding dient in orde te zijn en de openingstijden en prijzen moeten gebruikers niet dwingen om andere gelegenheden op te zoeken. Op dit moment voldoen de kantines niet goed aan de vraag van student en werknemer. Verscheidende grote kantines sluiten relatief vroeg en hebben een beperkt en kwalitatief ondermaats aanbod. Ook is er nergens de mogelijkheid te om door middel van pin te betalen. Dit zorgt voor veel ongemak en onvrede. De SOG pleit daarom voor een verruiming van de openingstijden van kantines, een verbetering van het aanbod en een betere prijs-kwaliteitverhouding. Ook dient er bij de kantines een redelijk basisaanbod tegen gereduceerde prijs te worden aangeboden. De openingstijden zouden meer gebaseerd moeten worden op de roosters, zodat studenten na een college nog gebruik kunnen maken van de faciliteiten en in tentamenperiodes de kantines langer open zijn en het aanbod berekend is op de grotere vraag. Op initiatief van de SOG zal de kantine in de UB in de tentamenperiode van mei en juni tot 19.00 uur openblijven. Om studenten beter te faciliteren heeft de SOG gepleit voor magnetrons in de UB kantine waarmee studenten maaltijden kunnen opwarmen. In universiteitskantines moeten tot slot stopcontacten en draadloos internet beschikbaar zijn zodat studenten er met een laptop kunnen werken. De SOG is van mening dat betalen aan de RUG eenvoudiger kan. Een studentenpas met pin- of chipfunctie kan hierbij helpen maar tot nu toe is het niet duidelijk wanneer dit ingevoerd kan worden. Om deze periode te overbruggen wil de SOG dat pinnen overal mogelijk wordt, bijvoorbeeld bij kantines, repro’s en printers. De universiteit moet hier rekening mee houden bij de volgende aanbesteding van het printbetaalsysteem. Het moet wel mogelijk blijven om met contant geld te betalen. 18


Op initiatief van de SOG is besloten dat er op het Zerniketerrein ook commerciële ruimten komen.25 Om de leefbaarheid van en de binding met het Zerniketerrein te vergroten wil de SOG daarnaast dat bij de invulling van deze ruimten ook een horecagelegenheid en een supermarkt op Zernike worden meegenomen. Om deze gelegenheid tegen relatief lage kosten te ontwikkelen wil de SOG dit project door studenten laten uitbaten. Dit kan dienen als een pilot voor andere activiteiten van de RUG die door studenten tegen relatief lage kosten kunnen worden verzorgd. In het buitenland wordt dit reeds met veel succes gedaan.26 − − − −

Kantines langer open Verbeterde prijs-kwaliteitverhouding in de kantines Pinnen in kantines Horecagelegenheid en supermarkt op Zernike

3.3 ICT in het onderwijs Naast een uniforme en integrale informatievoorziening met betrekking tot onderwijstechnische zaken pleit de SOG voor betere ICT-voorzieningen en, waar deze voorzieningen al aanwezig zijn, voor een beter gebruik van deze voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan meer videocolleges27 en meer digitale schoolborden. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat studenten na het college op hun gemak het college door middel van de digitale aantekeningen en/of video kunnen doornemen. De opgenomen colleges zijn een uitkomst voor deeltijdstudenten, studenten die op het moment van college in het buitenland studeren, studenten in een bestuursfunctie en functiebeperkte studenten. Deze videocolleges en aantekeningen gemaakt op digitale schoolborden moeten geplaatst worden op Nestor en in ieder geval vrij toegankelijk zijn voor alle studenten die voor het vak staan ingeschreven. Het College van Bestuur heeft in het verleden toegezegd dat er in zalen die nieuw gebouwd worden apparatuur geplaatst wordt die het maken van videocolleges mogelijk maakt. De SOG pleit daarnaast voor een zogenaamde 'high-resolution' webcam in iedere collegezaal, alsmede microfoons en digitale schoolborden. Zodoende kunnen colleges als 'podcasts' of 'videocasts’ gepresenteerd worden op Nestor. De SOG is van mening dat docenten verplicht moeten worden om collegesheets op Nestor te plaatsen. Op dit moment zijn er studenten die aangeven dat er docenten zijn die weigeren collegesheets op Nestor te plaatsen, terwijl er wel tentamenvragen over deze sheets gesteld worden. Het niet plaatsen van sheets op Nestor werkt het delen van kennis tegen. Bovendien kunnen studenten hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld vanwege een functiebeperking of wanneer zij gedwongen zijn het college te missen. Daarom pleit de SOG voor een uniforme regel die het plaatsen van de collegesheets binnen afzienbare tijd op Nestor verplicht. Deze sheets dienen ook van dusdanige kwaliteit te zijn dat ze begrijpelijk zijn voor de studenten die niet bij het college aanwezig zijn geweest. Het Open University Framework zoals ontwikkeld door de SOG maakt het delen van kennis nog makkelijker door de kennis van de RUG open, altijd en overal beschikbaar te maken.28 De RUG moet dit als uitgangspunt nemen bij het bepalen van het beleid omtrent het delen van kennis. De SOG is van mening dat de Repro een duidelijk overzicht van aangeboden readers 25 26 27 28

Anders nog iets?, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 Zie COO P, www.thecoop.com Videocolleges, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 Thuis voor de buis, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008

19


moet leveren aan studenten. Bovendien pleit de SOG voor digitale readers aangeboden op Nestor, zodat studenten zelf readers of aanvullingen op readers kunnen opzoeken en uitprinten. Hierdoor hoeven zij geen auteursrechten en personeelskosten te betalen. De SOG wil dat er een oplossing gezocht wordt voor het betalen van dubbele auteursrechten door de RUG, omdat de RUG zich op deze manier zichzelf in de vinger snijdt.29 − − −

Videocolleges en digitale schoolborden Colleges terugkijken op Nestor Digitale readers op Nestor

3.4 Uniformering, verbetering en integratie van informatievoorziening De SOG heeft in het verleden succesvol gepleit voor de integratie van Nestor, Progress en Webmail.30 De SOG is van mening dat de uniformering en verbetering van de digitale informatievoorzieningen richting studenten verder verbeterd kan worden. De SOG heeft een gepersonaliseerde startpagina voor ogen waarmee de student direct zicht heeft op alle relevante zaken als vak- en tentamen informatie, roosters, universiteitsnieuws, en privé e-mail. Door deze informatiestromen te implementeren wordt de gepersonaliseerde pagina aantrekkelijker voor studenten, met als gevolg een betere communicatie tussen universiteit en student. Uiteraard is van het van essentieel belang dat de privacy van de student te allen tijde gewaarborgd blijft. Ook is de SOG van mening dat binnen het kader van integratie van informatievoorzieningen, een agendapagina beschikbaar gesteld moet worden voor studenten, zoals nu ook al het geval is voor het personeel. Een dergelijke persoonlijke agenda moet geïntegreerd worden in Nestor. Studenten zouden een abonnement moeten kunnen nemen op agenda’s van bijvoorbeeld hun vakken en culturele verenigingen die daardoor in hun persoonlijke agenda zichtbaar worden. Daarnaast pleit de SOG voor de invoering van een digitaal e-match systeem waarmee studenten, medewerkers, alumni en informatievoorzieningen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Deelnemers kunnen zich hierbij naar interesse inschrijven voor informatiestromen. Het systeem kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vinden van stages en onderzoeksplaatsen. −

Een gepersonaliseerde universitaire startpagina

3.5 Waarborging ICT kwaliteit Volgens de SOG is het van belang dat de universiteit het aantal computerwerkplekken per student verhoogt, de faculteiten moeten zich houden aan de gestelde norm van één computerwerkplek per tien studenten. Bovendien dient de kwaliteit en stabiliteit van de ICT gerelateerde dienstverlening gewaarborgd te worden. Zo kunnen storingen in de toekomst voorkomen, of in ieder geval tot een minimum beperkt worden, wat ook de kwaliteit van het immer digitaliserende onderwijs ten goede komt. In het verleden is het voorgekomen dat er door bijvoorbeeld Nestor en webmail storingen minder tot niet effectief onderwijs gegeven kon worden. Daarom vindt de SOG dat er een goed systeem moet zijn dat de stabiliteit van Nestor, webmail en digitale telefonie waarborgt. −

Een garantiesysteem voor Nestor, webmail en digitale telefonie

29 Dat kan rapper met die klapper, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2006-2007 30 Een voor allen, alles ineen, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006

20


3.6 Thuiswerkplek & Open Source Software Binnen afzienbare tijd wordt de Universitaire Werk Plek (UWP) deel twee uitgerold, waardoor studenten op hun eigen computer virtueel gebruik kunnen maken van de RUGwerkplek. De SOG is van mening dat de RUG zich binnen dit project ook zou moeten toeleggen op zogenaamde open source software. Omdat deze software gratis is kunnen hier veel licentiekosten mee bespaard worden. Vanwege het communautaire karakter van open source software kan de RUG deelnemen aan de ontwikkeling, om zo de software voor de universiteit en haar studenten te optimaliseren. De lopende Linuxwerkplek pilot behoort daarom voortgezet te worden en bij positieve evaluatie ingevoerd te worden. Het voordeel van een dergelijke werkplek is de kostenbesparing die met het wegvallen van licenties gepaard gaat. Bovendien vindt de SOG dat er een universiteitsbrede thuiswerkplek gecreëerd moet worden voor studenten, zeker gezien er niet voldoende werkplekken beschikbaar zijn voor studenten binnen de verschillende universiteitsgebouwen. Dankzij de SOG loopt er nu een pilot en de SOG wil dat in de toekomst alle studenten gebruik kunnen maken van deze voorziening.31 De thuiswerkplek mag echter geen vervanging zijn voor werkplekken op de universiteit, aangezien niet iedere student beschikt over een rustige en geschikte thuiswerkplek. Tenslotte is de SOG van mening dat de universiteit zich actief moet blijven mengen in het uit een SOGinitiatief voortgekomen 'Draadloos Groningen' project, waarbij er gratis stadsbreed draadloos internet beschikbaar komt. Wanneer in de toekomst een commerciële instelling het draadloos internet zal aanbieden dient de RUG er op toe te zien dat dit voor haar studenten gratis blijft. − −

Een universiteitsbrede thuiswerkplek Gratis stadsbreed draadloos internet

3.7 Ondersteunen van studenten met functiebeperking De SOG is van mening dat er op een adequate manier rekening gehouden moet worden met functiebeperkte studenten. In het verleden is de Universitaire Commissie Functiebeperkte studenten in het leven geroepen om het huidige beleid te evalueren en het College van Bestuur te adviseren met betrekking tot eventuele wijzigingen in dit beleid. De SOG vindt dat het belangrijk is dat functiebeperkte studenten zo goed mogelijk kunnen studeren aan de RUG. Daarom is het van belang dat zo veel mogelijk functiebeperkte studenten op de hoogte zijn van de geldende compenserende regelingen aan de RUG. Bovendien moeten universiteitsgebouwen vrij toegankelijk zijn voor functiebeperkte studenten en deze mogelijkheden moeten vastgelegd worden op de door SOG voorgestelde digitale plattegronden32, alsmede op de ‘analoge’ plattegronden. De SOG is van mening dat er op het gebied van studieondersteuning meer samenwerking mogelijk is tussen de RUG en Stichting Handicap en Studie. Tenslotte pleit de SOG voor een efficiënte registratie van functiebeperkte studenten. Deze verbeterde registratie neemt veel ergernissen en rompslomp met betrekking tot bijvoorbeeld tentaminering en werkcolleges weg, aangezien docenten beter op de hoogte zijn van eventuele functiebeperking van een van haar studenten. De SOG stelt een systeem voor waarbij de student op Progress aangeeft welke voorzieningen hij of zij nodig heeft, zonder dat de functiebeperking zelf openbaar wordt. Hierdoor wordt de privacy van de student beschermd en kan de student wel gebruik maken van de 31 Thuis voor de Buis, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 32 Rondvraag Digitale Plattegronden RUG gebouwen, SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008

21


benodigde faciliteiten. Studenten met een functiebeperking moeten te allen tijde toegang hebben tot persoonlijke begeleiding indien zij daar behoefte aan hebben. −

Betere en efficiëntere ondersteuning functiebeperkte studenten

3.8 College- en tentamenfaciliteiten De SOG heeft in het verleden succesvol gepleit voor het vervroegen van de bouw van een nieuwe tentamenhal op het Zerniketerrein. De SOG is echter wel van mening dat de tentamenfaciliteiten verder uitgebreid dienen te worden. Dit neemt niet weg dat de college- en tentamenfaciliteiten op andere plekken niet verbeterd moeten worden. Binnen het kader van college- en tentamenfaciliteiten pleit de SOG er daarom voor dat er in de nabije toekomst geen colleges gegeven mogen worden op locaties zonder geschikte faciliteiten, zoals de Martinikerk en de Pathé Bioscoop. Daarbij is de SOG van mening dat er geen tentamens afgenomen mogen worden op ongeschikte locaties zoals de Tennishal. − −

Uitbreiding eigen college- en tentamenfaciliteiten Geen gebruik van ongeschikte college- en tentamenfaciliteiten

3.9 De SOG pleit voor: − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Meer en betere werkplekken UB langer open Gratis printen op de universiteit Printen vanaf laptops en thuis Kantines langer open Verbeterde prijs-kwaliteitverhouding in de kantines Pinnen in kantines Horecagelegenheid en supermarkt op Zernike Videocolleges en digitale schoolborden Colleges terugkijken op Nestor Digitale readers op Nestor Een gepersonaliseerde universitaire startpagina Een garantiesysteem voor Nestor, webmail en digitale telefonie Een universiteitsbrede thuiswerkplek Gratis stadsbreed draadloos internet Betere en efficiëntere ondersteuning functiebeperkte studenten Uitbreiding eigen college- en tentamenfaciliteiten Geen gebruik van ongeschikte college- en tentamenfaciliteiten

22


4. Organisatie De SOG pleit voor actieve medezeggenschap binnen het Harmoniemodel en het betrekken van de studenten daarbij. De SOG ziet een goede organisatie als fundament van de academische gemeenschap. Hierdoor kunnen studenten en medewerkers met elkaar in contact gebracht worden en zal de binding met de universiteit versterkt worden. Daarom pleit de SOG voor goed alumnibeleid, duurzaamheid, samenwerking binnen het UHG verband en degelijk financieel beleid. Volgens de SOG dragen cultuur en sport bij aan de verbondenheid van student en universiteit. Daarom moeten zij een prominente plek krijgen binnen het beleid van de RUG. Activiteiten van studentenorganisaties kunnen hierbij als marketing gebruikt worden om de RUG nationaal en internationaal beter te profileren.

4.1 Actieve medezeggenschap stimuleren Binnen de universiteit zijn er vele mogelijkheden om als student mee te denken over het te voeren beleid van de universiteit. De SOG heeft medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Via de medezeggenschap kan er worden opgekomen voor de belangen van de studenten. De wet geeft slechts beperkte bevoegdheden aan de medezeggenschap en laat de verdere inrichting van medezeggenschap over aan de universiteiten zelf. De SOG vindt dat dit op een dusdanig wijze dient te gebeuren dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de inspraak van studenten. Op de RUG wordt gebruik gemaakt van het Harmoniemodel. Hierbij bouwen studenten, medewerkers en bestuur door samenwerking en overleg aan een betere universiteit. De SOG gebruikt dit model binnen de Universiteitsraad door proactief mee te denken over het beleid en intensief gebruik te maken van het initiatiefrecht. Binnen faculteitsraden wordt helaas niet altijd van volgens het Harmoniemodel gewerkt. De SOG pleit daarom voor een universiteitsbrede handhaving van het Harmoniemodel en een implementatie hiervan binnen alle faculteiten. Om faculteitsraden meer bij elkaar te betrekken organiseert de SOG het Groot Overleg Studentenfracties. Hier komen faculteitsraadfracties samen om ervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken. Om de medezeggenschap beter te kunnen laten functioneren moet er meer duidelijkheid zijn voor studenten hoe de medezeggenschap in zijn werk gaat. Er moet een medezeggenschapswebsite komen waarop alle medezeggenschapsorganen met hun taken, bevoegdheden en contactgegevens zijn vermeld. Verder moet hierop komen te staan hoe klachten en opmerkingen naar het orgaan gestuurd kunnen worden. De SOG pleit voor een ‘klachtenknop’ op Nestor en de medezeggenschapswebsite, zoals de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen nu gebruikt. Zo kunnen meer studenten in de medezeggenschap betrokken te worden. De SOG is van mening dat de bekendheid van medezeggenschapsmogelijkheden vergroot moet worden. Alle studenten hebben recht op inspraak. Helaas zijn er twee groepen studenten die beduidend minder betrokken worden, te weten de eerstejaars en de internationale studenten. Om ook de eerstejaars te betrekken is er door de SOG een eerstejaarspanel geïntroduceerd. Daarnaast pleit de SOG voor het universiteitsbreed instellen van jaarvertegenwoordigingen, met name voor het propedeusejaar omdat dat jaar in hoge mate bepalend is voor de verdere studievoortgang (zie paragraaf 1.2). Deze vertegenwoordigingen moeten het betreffende studiejaar evalueren en zo nodig verbeterpunten voorstellen. Voor de buitenlandse studenten heeft de SOG de International Student Council geïnitieerd en succesvol gepleit voor een uitbreiding van 23


de Commissie Onderwijs en Wetenschap met een tak Internationalisering.33 Daarnaast is er de International Student Barometer om hun mening te peilen. De SOG pleit ervoor dat de RUG jaarlijks deelneemt aan deze barometer. Om inspraak voor internationale studenten te formaliseren dient de Universitaire Commissie voor het Studentenbeleid uitgebreid te worden met een commissie waarin internationale studenten plaatsnemen. − − −

Centrale medezeggenschapswebsite Klachtenknop op Nestor Universiteitsbreed instellen van jaarvertegenwoordigingen

4.2 De RUG beter profileren De SOG is van mening dat de RUG zich zowel nationaal als internationaal beter moet profileren. Er moet een ‘RUG gevoel’ gecreëerd worden onder studenten en medewerkers, zowel bezoekend als regulier. Om dit te bereiken moeten er universiteitsbrede ‘ambassadeurs’ in het leven geroepen worden, dit kunnen zowel studenten als medewerkers zijn. Deze ambassadeurs behoren zowel in het binnen- als buitenland de universiteit te promoten. De RUG moet zich beter profileren op het gebied van onderzoek, extracurriculaire activiteiten en internationalisering. Een betere profilering moet gebruikt worden om de RUG zowel nationaal als internationaal meer te onderscheiden. Tevens dient de RUG zicht te richten op het beter onderscheiden van haar aanbod aan Masters, dit moet voorkomen dat de RUG een 'bacheloruniversiteit' wordt. De SOG vindt tot slot dat de zogenaamde merchandise uitgebreid moet worden met producten die studenten meer aanspreken zoals RUG dobbelstenen. Daarnaast moet topsport beter benut worden als marketingtool. De SOG is bovendien van mening dat de geschiedenis van de universiteit beter belicht moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan een slogan als ‘sinds 1614’. Tot slot moet de website beter benut door middel van het plaatsen van een promotiefilm waarin de RUG alle hedendaagse facetten van het Groningse studentenleven naar voren laat komen, tezamen met de geschiedenis van de RUG. − − −

Beter profileren van onderzoek, extracurriculaire activiteiten en internationalisering Verbeteren merchandise Beter profileren van universitaire geschiedenis

4.3 Studentenorganisaties meer betrekken De Groningse studentenwereld onderscheidt zich zowel nationaal als internationaal door de vele actieve studentenorganisaties. Er is een groot aanbod aan culturele, gezelligheids-, sport- en studieverenigingen voor studenten waarbinnen zij zich kunnen ontplooien. Een groot deel van de studentenpopulatie is lid van een van deze verenigingen. Binnen deze verbanden kunnen zij participeren in commissies en besturen. Dit is volgens de SOG een belangrijk voorwaarde voor een optimale academische vorming. De SOG zet zich in voor een optimale facilitering van de studentenorganisaties. Zo is er bijvoorbeeld met succes gepleit voor een verhoging van de bestuursbeurzen en een betere introductietijdenregeling. Ook is er op initiatief van de SOG een bestuurscertificaat in het leven geroepen om erkend bestuurswerk beter te 33 The RUG is not enough, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2006-2007

24


waarderen.34 De SOG is van mening dat studentenorganisaties een belangrijke schakelfunctie kunnen vervullen tussen student en universiteit. Via deze organisaties kan de betrokkenheid bij de universiteit worden vergroot. De SOG vindt dat de universiteit beter van de activiteiten en kennis van de studentenorganisaties gebruik kan maken en pleit daarom voor een intensievere samenwerking tussen universiteit en studentenorganisaties. Hiervoor liggen bijvoorbeeld mogelijkheden voor een betere profilering via aansprekende activiteiten van studentenorganisaties en een verbetering van het contact met alumni en arbeidsmarkt. − −

Goede facilitering van studentenorganisaties Intensievere samenwerking tussen universiteit en studentenorganisaties

4.4 Sportvoorzieningen beter benutten Naast studie- en gezelligheidsverenigingen spelen sportverenigingen een belangrijke rol in het dagelijks leven van de student. Groningen kent een breed scala aan sportorganisaties. De SOG is van mening dat de ontwikkeling van topsport en breedtesport hand in hand moeten gaan om deze verscheidenheid aan sportorganisaties te behouden. Daarnaast pleit de SOG voor een speciaal halfjaar abonnement bij bijvoorbeeld de ACLO, bedoeld voor studenten die slechts een semester in Groningen studeren. Op die manier zal een groter deel van de internationale studenten zich geroepen voelen om te sporten via de ACLO, wat de integratie van Nederlandse en internationale studenten ten goede komt. Tot slot ziet de SOG het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap als een uitgelezen mogelijkheid om sport beter te belichten. De RUG moet topsport meer als marketingmiddel gaan gebruiken, zo kan de RUG zich beter profileren. Topprestaties zorgen ervoor dat studenten trots zijn op hun universiteit en zich meer verbonden voelen met de universiteit. De RUG hanteert een topsportregeling, hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat het studie- en trainingsprogramma's op elkaar aangepast kunnen worden. Ook kent de RUG de mogelijkheid van een topsportvergoeding van twee jaar.35 De SOG ervoor gezorgd dat topsporters hun beurs niet hoeven terug te betalen wanneer zij door een blessure tegenvallende prestaties hebben geleverd.36 De RUG moet een beleid opzetten om talentvolle sporters aan te trekken en te behouden, in samenwerking met de Hanzehogeschool en met topsportinstellingen. Voor de bevordering van topsport moeten de faciliteiten bij het sportcentrum kwalitatief en kwantitatief uitgebreid worden zodat de mogelijkheden voor topsport optimaal zijn. Door deze uitbreiding wordt ook de breedtesport gestimuleerd. − −

Halfjaar abonnementen voor sport Topsport meer als marketingmiddel gebruiken

4.5 Meer aandacht voor cultuur Cultuur kan zorgen voor een sterkere binding tussen de student en de RUG. Het levert een wezenlijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling van de student en kan door de RUG gebruikt worden als marketing- en promotiemiddel. Bij het vormen van een optimaal cultureel studentenklimaat zijn culturele organisaties nodig die een centrale 34 Rondvraag Bestuurscertificaten, SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008 35 Topsportregeling van de RUG, http://www.rug.nl/studenten/regelingen/topsportstudie/index 36 Top of the Sports, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008

25


plek innemen binnen de RUG. Het is in het belang van de RUG om studenten op te leiden die breed kennis hebben opgedaan en een verbredende ontwikkeling hebben doorgemaakt. De studenten worden tijdens hun studietijd academisch gevormd aan de RUG. De SOG is van mening dat cultuur past bij een brede academische ontwikkeling en dat er meer aandacht aan besteed moet worden.37 Er moet meer informatie moeten komen over culturele activiteiten in en rondom de stad. De RUG-site, de UK en Nestor zijn goede media voor het promoten van deze culturele activiteiten. Het cultureel studentencentrum Usva kan een rol spelen bij het opzetten van een overkoepelende culturele studentenorganisatie, op dezelfde manier als de Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding (ACLO) dat is voor de sportverenigingen. De SOG is van mening dat de RUG een rol moet spelen in het proces dat de Usva tot overkoepelende organisatie kan maken. Daarnaast dient de RUG te zorgen voor een centrale plek voor culturele studentenorganisaties waar zij hun activiteiten kunnen laten plaatsvinden. Ook dient de RUG in samenwerking met de Usva en andere organisaties de mogelijkheden voor integratie van culturele en praktijkgerichte vaardigheden met het universitaire onderwijs te onderzoeken. De SOG vindt dat de RUG in samenwerking met de culturele studentenorganisatie meer culturele activiteiten moet stimuleren en faciliteren voor haar studenten. Dit zal bijdragen aan de academische vorming van haar studenten. Te denken valt hierbij aan een aantal culturele middagen per jaar of een week in het teken van cultuur en studenteninspraak tijdens de universitaire verkiezingen zoals reeds in Amsterdam gebeurt. Ook moet de RUG culturele organisaties meer betrekken bij eigen activiteiten, zoals bij de opening van het academisch jaar het geval is. Tot slot pleit de SOG voor lijst met evenementen, culturele organisaties en bedrijven die voordeel bieden aan studenten op vertoon van studentenkaart of OV-jaarkaart. Dit zal voor studenten de drempel naar culturele instellingen of activiteiten verlagen. Een dergelijk overzicht kan bijvoorbeeld gepubliceerd worden op de website of in een folder. − − −

Meer aandacht voor cultuur Een centrale plek voor culturele studentenorganisaties Meer culturele activiteiten

4.6 Stimulering ondernemerschap aan de RUG De SOG pleit voor een actieve stimulering van ondernemerschap. Dit heeft voor zowel student als universiteit een aantal voordelen. Ondernemende studenten kunnen met behulp van de aanwezige expertise op de juiste weg gebracht worden, terwijl de RUG tegelijkertijd kan profiteren van de imago verbeterende werking die stimulering van ondernemerschap met zich meebrengt, alsmede geldstromen gegenereerd uit succesvolle studentenondermeningen. De SOG heeft in het verleden succesvol gepleit voor een startersfonds.38 Bovendien is er een toezegging gedaan met betrekking tot het opzetten van een zogenaamde ondernemerschapsminor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Daarnaast kunnen gastcolleges een bepalende en stimulerende rol spelen in het ondernemingsklimaat binnen de RUG, aangezien de student op deze manier in aanraking komt met praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven. De SOG is van mening dat de huidige activiteiten van Studenterprise verder uitgebreid 37 Cultuuromslag, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 38 Actie ondernemen, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2006-2007

26


moeten worden. Er kan hierbij gedacht worden aan een koppeling van de onderzoeksminor aan Studenterprise alsmede een sterkere samenwerking met regionale ondernemingen. Tenslotte is het belangrijk dat studenten op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden omtrent ondernemerschap. Naast bovengenoemde punten is de SOG van mening dat de RUG op het gebied van ondernemerschap intensiever moet samenwerken met alumni. De SOG pleit daarom voor een alumnifonds en een kennisintensieve samenwerking tussen studenten en het Alumni Centre. Tenslotte vindt de SOG dat bedrijven op basis studenten zouden moeten kunnen huren door middel van een zogenaamd 'rent-a-student' project. − − −

Actief stimuleren van ondernemerschap Creatie van een ondernemerschapsminor Introductie van het 'rent-a-student' project

4.7 Kritisch personeelsbeleid De SOG is van mening dat de kosten van het Ondersteunend- en Beheerderpersoneel (OBP) te hoog zijn. In het kader van de notitie 'Meten is Weten' vindt de SOG dat er actief actie ondernomen moet worden om de reductie van 10% in de kosten van het OBP te bereiken.39 Hiervoor ziet de SOG ook een aantal mogelijkheden; een voorbeeld hiervan is het actief werven van studenten voor ondersteunende en beherende functies. Studenten zijn namelijk relatief goedkope arbeidskrachten. Daarnaast dringt de SOG aan op een onafhankelijk onderzoek naar de efficiëntie van de organisatie van het OBP. Dit onderzoek moet onder andere eventuele dubbele functies en verkeerd allocatie van personeel aan het licht brengen en daarvoor een verbeterplan opleveren. De SOG is tegen een beleid van positieve discriminatie. Personeel dient altijd op basis van capaciteiten geselecteerd te worden, hierbij mag sekse nooit een rol spelen. − −

Kritisch personeelsbeleid Tegen positieve discriminatie

4.8 Alumni meer betrekken De SOG vindt dat alumni een belangrijke rol kan spelen voor de RUG en haar studenten. Daarom zal de RUG moeten investeren in het uitbreiden en versterken van haar alumninetwerk omdat alumni op dit moment een relatief zwakke band hebben met de universiteit. De betrokkenheid van alumni kan vergroot worden door hen meer te betrekken bij activiteiten. Ook dient de RUG de mogelijkheid te onderzoeken tot een betere facilitering van alumni, bijvoorbeeld door het oprichten van een Academic Buisiness Club naar Tilburgs model.40 Het E-match systeem kan ook gebruikt worden om de betrokkenheid van alumni te vergroten. Alumni kunnen anderzijds veel voor de studenten betekenen door bijvoorbeeld gastcolleges te verzorgen waarin een link met de praktijk gelegd worden. Daarnaast zijn alumni uitermate geschikte ambassadeurs voor de RUG en kunnen zij financieel bijdragen aan de universiteit. Tenslotte komt het de internationale positie van de RUG ten goede wanneer zij zich ook op internationale alumni richten. − −

Alumni meer betrekken activiteiten Alumni beter faciliteren

39 Meten is weten, Nota College van Bestuur 2005 40 Zie www.academicbusinessclub.nl

27


4.9 Betrokken bij landelijk beleid De SOG is van mening dat de landelijke politiek een belangrijke rol speelt en heeft gespeeld in de vorming van het beleid binnen de RUG, met name op het gebied van Graduate Schools, rendementen, bursalen en de bachelor als eindterm. De SOG wil ervoor waken dat de master niet alleen voor de getalenteerde of vermogende student weggelegd is. In zijn huidige is de bachelor geen voldoende arbeidsmarktkwalificatie. Daarom moet volgens de SOG de iedere student zonder belemmeringen een master kunnen volgen en moet de doorstroommaster behouden blijven. Selectie is alleen toelaatbaar voor topmasters. Binnen het kader van landelijke studentenpolitiek vervult de SOG een actieve rol binnen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), een orgaan dat een vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is. Gezien de eerder beschreven invloedrijke rol weggelegd voor de landelijke politiek zal de SOG in de toekomst actief blijven binnen het ISO, om zo ook op landelijk niveau het belang van de studenten te vertegenwoordigen. −

Pro actief inspelen op landelijk beleid

4.10 Duurzaam en kwalitatief hoogstaand De SOG is van mening dat de universiteit als maatschappelijke instelling duurzaam en milieubewust dient te opereren. Het is daarom van belang dat de RUG goede milieuprestatie-indicatoren heeft waarbij ook aandacht besteedt wordt aan de kwaliteit van de voorzieningen. De SOG is van mening dat de RUG zich in moet zetten om deze bewustwording te creëren onder haar studenten en medewerkers. Zij kan zelf het voortouw nemen middels innovatieve bouwprojecten en onderzoek naar duurzaamheid in verschillende onderzoeksgroepen, zoals het Centrum voor Energie en Milieukunde41. Het aanbrengen van warmtewisselaars in de UB en op het Zerniketerrein om warmte en koude op te slaat ziet de SOG als een goed initiatief. Ook dient het kostenvoordeel van dubbelzijdig kopiëren en printen direct doorberekend te worden aan de gebruikers. Tot slot kan er spaarzamer omgesprongen worden met energie, bijvoorbeeld door ongebruikte computers automatisch op stand-by te zetten. −

Duurzaamheid, maar niet ten koste van kwaliteit

4.11 Samenwerking RUG – HG en gemeente De SOG is tegen onderwijsinhoudelijke samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen (HG), gezien het feit dat de RUG en de HG twee verschillende onderwijsinstellingen zijn met eigen onderwijsmethoden en een verschil in inhoudelijk niveau. Toch zijn er gebieden waarop een samenwerking tussen RUG en HG voordelen biedt. Binnen dit kader kan het samenwerkingsverband Universiteit en Hogeschool Groningen (UHG) een grote rol spelen. De RUG en HG kunnen bijvoorbeeld samenwerken op het gebied van cultuur en sport. Ook op de gebieden van ondernemerschap, restauratieve voorzieningen, huisvesting en bestuursbeurzen kan samenwerking leiden tot kostvoordelen en hogere kwaliteit. De kosten die gemaakt worden in het kader van de samenwerking dienen evenredig door beide partijen gedragen te worden. De SOG hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen de RUG en de gemeente Groningen. Op het gebied van voorzieningen kunnen beiden meer bereiken wanneer de 41 http://www.rug.nl/Corporate/onderzoek/researchInstitutes/lifeSciences/ivem

28


coördinatie in samenwerking plaatsvindt, fietsparkeerplaatsen en studenthuisvesting. − −

bijvoorbeeld

met

betrekking

tot

Geen onderwijsinhoudelijke samenwerking met de Hanze Goede coördinatie met de gemeente over studentenzaken

4.11 Gezond financieel beleid Het is van belang dat de financiële positie van de RUG gezond blijft. Faculteiten zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen financiën. Alle onderdelen van de RUG dienen een sluitende begroting in te dienen. De SOG onderstreept het feit dat de student nimmer de dupe mag worden van financiële problemen binnen de organisatie van de RUG. Daarom is een kritische blik op eventuele verlieslijdende onderdelen noodzakelijk. Waar nodig moeten er beleidsmatige ondersteuning plaatsvinden om de problemen op te lossen. −

Een gezond financieel beleid aan de RUG

4.12 De SOG pleit voor: De SOG pleit in het kader van organisatie voor het volgende: − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Centrale medezeggenschapswebsite Klachtenknop op Nestor Universiteitsbreed instellen van jaarvertegenwoordigingen Beter profileren van onderzoek, extracurriculaire activiteiten en internationalisering Verbeteren merchandise Beter profileren van universitaire geschiedenis Goede facilitering van studentenorganisaties Intensievere samenwerking tussen universiteit en studentenorganisaties Halfjaar abonnementen voor sport Topsport meer als marketingmiddel gebruiken Meer aandacht voor cultuur Een centrale plek voor culturele studentenorganisaties Meer culturele activiteiten Actief stimuleren van ondernemerschap Creatie van een ondernemerschapsminor Introductie van het 'rent-a-student' project Kritisch personeelsbeleid Tegen positieve discriminatie Alumni meer betrekken activiteiten Alumni beter faciliteren Pro-actief inspelen op landelijk beleid Geen onderwijsinhoudelijke samenwerking met de Hanze Goede coördinatie met de gemeente over studentenzaken Een gezond financieel beleid aan de RUG

29


5. Internationalisering De SOG is van mening zijn dat internationale oriëntatie een belangrijk onderdeel is van de academische vorming van een student. Elke student moet daarom de mogelijkheid hebben om een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van internationalisering uitgesproken en de SOG ondersteunt deze ten zeerste.42

5.1 De RUG als internationale universiteit De SOG ziet veel mogelijkheden in de samenwerkingsverbanden die de RUG heeft met universiteiten in het buitenland. Deze verbanden moeten zo veel mogelijk, bijvoorbeeld door het vooraf erkennen van vakkenpakketten en het ontwikkelen van double degrees en gecombineerde Honoursprogramma’s. Hierbij dient de aansluiting op het Nederlandse studieprogramma zo optimaal mogelijk te zijn. Hiervoor wil de SOG dat de RUG een uitbreiding van het netwerk van partneruniveristeiten bewerkstelligt. De SOG heeft gepleit voor het ontwikkelen van een internationale bachelor- en mastersite.43 De RUG moet participeren in dit proces om zo haar studenten meer te informeren over een studie in het buitenland en meer mogelijkheden te bieden aan haar studenten. Daarnaast is het voor de RUG belangrijk om zichzelf te profileren op internationaal niveau om meer buitenlandse studenten aan te trekken. De SOG pleit ervoor dat zowel studenten als staf internationale ervaringen opdoen, waarbij de staf meer gebruik moet maken van uitwisselingsprogramma’s. De RUG heeft 20% internationale staf als doelstelling. De SOG ondersteunt deze doelstelling maar stelt dat de kwaliteit van de staf de hoogste prioriteit moet hebben. Om dit te bereiken moet er actief gezocht worden naar hoogleraren en universitaire hoofddocenten in het buitenland. Zo zouden personeelsadvertenties standaard ook in het Engels geplaatst moeten worden. De SOG pleit ervoor dat er meer aandacht besteed wordt aan internationale topdocenten die door middel van een tijdelijke aanstelling gastcolleges kunnen geven. Een belangrijke voorwaarde voor meer internationalisering is dat docenten beschikken over goede Engelse spreekvaardigheid en interculturele vaardigheden. Door internationalisering zullen meer docenten college in het Engels moeten geven. Docenten die de vaardigheid niet voldoende beheersen moeten daarom zo snel mogelijk bijgeschoold worden. Naast de Engelse taal zijn interculturele vaardigheden van groot belang. Docenten die in aanraking komen met studenten uit zeer verschillende culturen dienen een cursus te volgen om beter met deze studenten om te kunnen gaan. Deze cursussen zijn niet alleen voor de Nederlandse staf interessant, Nederlandse studenten en internationale studenten moeten ook geïnformeerd worden over en toegang krijgen tot deze cursussen. − − − −

Internationale bachelor- en mastersite Meer partneruniveristeiten Internationalisering van de staf Engelse spreekvaardigheid en interculturele verbeteren

vaardigheden

van

docenten

42

The RUG is not enough, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2006-2007 43 Idem

30


5.2 Studenten naar het buitenland De SOG pleit voor stimulering van Nederlandse studenten om te studeren in het buitenland. Op dit moment twijfelen veel studenten over studeren in het buitenland omdat er veel onduidelijkheid is over de financieringsmogelijkheden en de mogelijk op te lopen studievertraging.44 Daarnaast zijn veel studenten ontevreden over de aandacht die aan studeren in het buitenland wordt besteed door de RUG en de betreffende faculteit. Naast voorlichting over studeren in het buitenland moet er meer bekendheid gegeven worden aan de korte uitwisselingsprogramma’s en stages in het buitenland. De twijfels over financieringsmogelijkheden zijn vooral te wijten aan onvoldoende voorlichting. Studenten zijn niet op de hoogte van de financiële bronnen waar zij uit kunnen putten. De SOG wil daarom betere voorlichting, door naast een online lijst met veelgestelde vragen ook een lijst te publiceren met veel voorkomende misvattingen en hierop meer nadruk te leggen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. De SOG pleit al lange tijd voor een lijst van vooraf goedgekeurde vakken van andere universiteiten. Wanneer een student een vak kiest van die lijst moet dit vak erkend worden door de Examencommissie voordat de student het volgt. Door de invoering van het minorstelsel, waarbij het vijfde semester vrijgeroosterd is, wordt er een ideaal moment gecreëerd om naar het buitenland te gaan. Hoewel er verschillen zijn tussen het Nederlandse minorstelsel en die in het buitenland, ziet de SOG wel mogelijkheden om de vrije minor in het buitenland in te vullen. In samenwerking met partneruniversiteiten in het buitenland zou de RUG vakkenpakketten kunnen samenstellen die erkend worden door de Examencommissie als een minor. Dit zal de drempel verlagen en daardoor zullen meer studenten naar het buitenland gaan en kunnen de internationale ambities van de RUG bereikt worden.45 Het moet voor studenten wel mogelijk blijven hun vakkenpakket in het buitenland zelf samen te stellen wanneer zij hier de voorkeur aan geven. Wanneer RUG studenten aan een buitenlandse universiteit gaan studeren, wordt er van hen een bepaald taalniveau verwacht. De SOG pleit ervoor dat er gratis taalsoftware beschikbaar gesteld wordt. Studenten kunnen een tussentoets maken en wanneer deze met succes afgerond wordt krijgen ze in ieder geval één keer gratis toegang tot de officiële taaltoets. − − − − − −

Makkelijker naar het buitenland Meer korte uitwisselingsprogramma’s Betere voorlichting over studeren in het buitenland Zo vaak mogelijk van tevoren vakken goedkeuren Vakkenpakketten in het buitenland als minor Gratis taalsoftware

5.3 Studenten naar de RUG De SOG ziet de internationale studenten die naar Groningen komen als toekomstige ambassadeurs van de RUG. In hun thuisland kunnen zij de RUG promoten onder hun medestudenten en dienen daarom met een tevreden gevoel terug te keren. Daarom is het belangrijk dat zij in Groningen toegang hebben tot goede voorzieningen en goed onderwijs. De internationaliseringdoelstellingen van de RUG voor 2014 dienen volgens de SOG vooral op kwalitatieve, en niet op kwantitatieve, wijze bereikt te worden. Voor internationale studenten is het heel belangrijk dat zij huisvesting hebben zodra zij 44 Over de Grens. Verslag UCS-onderzoek over internationalisering van RUG studenten 45 De Wereld als Podium, Nota Internationalisering RUG, 2005

31


in Groningen aankomen. Dat dit geregeld moet worden via internet en zonder bezichtiging is onvermijdbaar, daarom is belangrijk dat er fotomateriaal beschikbaar is op internet en ze kunnen kiezen uit een zo groot mogelijk aanbod. Internationale studenten zijn ontevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van de huisvesting, daarom pleit de SOG ervoor dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om de huisvesting goedkoper te maken.46 Dit kan onder andere gedaan worden door te streven naar fulltime bezetting. Tijdens de rustige periodes kunnen de kamers verhuurd worden aan studenten die een summer of winter course volgen en aan de eerstejaars studenten die voor aanvang van het collegejaar nog geen kamer hebben gevonden. Natuurlijk dienen de bedden in eerste instantie voor de internationale studenten beschikbaar te zijn. Op dit moment krijgt een student toegang tot een computer op de RUG middels studentnummer en wachtwoord. Wanneer internationale studenten nog geen studentnummer hebben kunnen zij geen gebruik maken van deze faciliteiten. De SOG stelt daarom voor dat internationale studenten toegang krijgen tot de computers van de RUG middels een guestaccount voor internationale studenten. Zij zouden dan in ieder geval gebruik moeten kunnen maken van internet en communicatieprogramma’s zoals Skype om zo contact te onderhouden met het thuisfront. Om te voorkomen dat internationale studenten vertraging oplopen met het volgen van hun vakken doordat zij nog geen studentnummer hebben, dienen zij toegang te krijgen digitaal onderwijsmateriaal. Ook zou voor internationale studenten een huisartsenpost uitkomst kunnen bieden. In veel gevallen zijn de internationale studenten het huisartsensysteem niet gewend, waardoor zij te vaak direct bij ziekenhuizen aankloppen. Deze huisartsenpost biedt ook uitkomt voor Nederlandse studenten die bijvoorbeeld nog geen huisarts in Groningen hebben. De faculteit Medische Wetenschappen en de Faculteit der Letteren organiseren deze zomer summer courses, die het mogelijk maken voor internationale studenten om een korte periode aan de RUG te studeren. De SOG vindt dat alle faculteiten deze summer courses moeten aanbieden. Wanneer er voldoende capaciteit is moeten Nederlandse studenten ook aan deze courses kunnen deelnemen. Vaak wonen internationale studenten in een International Student House waardoor ze moeilijker integreren met Nederlandse studenten. Daar komt bij dat weinig internationale studenten actief lid zijn van een vereniging. Verenigingen besteden op dit moment al meer aandacht aan internationale studenten en de SOG is erg blij met deze ontwikkeling. Om deze verder te stimuleren moeten internationale studenten in Groningen ook gebruik kunnen maken van sportfaciliteiten. Daarom wil de SOG een ACLO abonnement van een half jaar voor internationale studenten realiseren. Het is niet ongebruikelijk dat internationale studenten over onvoldoende Engelse spreekvaardigheden beschikken wanneer zij in Groningen arriveren. Vooral op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen levert dit problemen op bij het samenwerken. De SOG wil daarom dat buitenlandse studenten voor hun komst een taaltoets hebben gedaan waarbij zij op alle individuele facetten (lezen, schrijven, spreken en luisteren) voldoende scoren. − − − −

Betaalbare huisvesting voor internationale studenten Guestaccount voor internationale studenten Universitaire huisartsenpost Summer- en wintercourses voor alle studenten

46 International Student Barometer 2008

32


5.4 De SOG pleit voor: De SOG pleit in het kader van internationalisering voor het volgende: − − − − − − − − − − − − − −

Internationale bachelor- en mastersite Meer partneruniveristeiten Internationalisering van de staf Engelse spreekvaardigheid en interculturele vaardigheden verbeteren Makkelijker naar het buitenland Meer korte uitwisselingsprogramma’s Betere voorlichting over studeren in het buitenland Zo vaak mogelijk van tevoren vakken goedkeuren Vakkenpakketten in het buitenland als minor Gratis taalsoftware Betaalbare huisvesting voor internationale studenten Guestaccount voor internationale studenten Universitaire huisartsenpost Summer- en wintercourses voor alle studenten

van

docenten

33


Kijk voor meer informatie over de fractie en haar successen op www.stemSOG.nl

34


Stem SOG voor: Keuzevrijheid, tegen blokkades Pinnen in kantines Docenten afrekenen op slecht onderwijs Gratis printen op de universiteit Toptrajecten aan alle faculteiten Colleges terugkijken op Nestor Studieadvies binnen een week Makkelijker naar het buitenland Kantines en UB langer open Uitdagend onderwijs Meer en betere werkplekken 35

SOG 0809N129 Verkiezingsprogramma 2008-2009  
SOG 0809N129 Verkiezingsprogramma 2008-2009  

SOG-notitie met volledige verkiezingsprogramma voor 2008-2009

Advertisement