Page 1

SOG Miljoenennota Wat te doen met 7,6 miljoen? De SOG-fractie en -kandidaatsfractie overhandigen de SOG Miljoenennota aan het College van Bestuur op 22 april 2008. Inleiding De afgelopen drie jaar is er aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een brede discussie over studierendementen gevoerd. Er is door het College van Bestuur geconstateerd dat de rendementen aan de RUG te laag zijn en dat deze moeten verbeteren. Onlangs zijn er door het College verschillende maatregelen genomen om de rendementen te verbeteren. Op aandringen van de SOG fractie in de universiteitsraad heeft het College daarbij onder meer besloten de komende drie jaar zes miljoen extra te investeren in onderwijs. In totaal hebben de faculteiten de komende drie jaar 7,6 miljoen ter beschikking. Nu is natuurlijk de vraag waaraan dat geld precies besteed moet worden. Aangezien dit per faculteit of studie sterk kan verschillen, heeft de SOG van 16 tot en met 18 april een enquête gehouden onder studenten van de RUG. Hierin werd gevraagd naar waar de universiteit volgens hen meer geld aan zou moeten besteden om het studiesucces van studenten te verhogen. De vragen waren daarbij specifiek gericht op het studiesucces aan hun opleiding. Het voorliggende document bevat de uitkomst van de enquête. Respons De enquêtes zijn afgenomen bij de Universiteitsbibliotheek (UB), het Harmoniecomplex, de faculteit GMW, de tentamenhal en het UMCG. 354 mensen hebben de enquête ingevuld, overeenkomend met anderhalf procent van het studentenaantal. De enquêtes ingevuld door studenten die meerdere studies doen zijn voorlopig buiten de analyse gelaten en de resultaten daarvan volgen op een later tijdstip. Zoals in tabel 1 is te zien, zijn de studenten van Gedrag- en Maatschappijwetenschappen, Medische Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen ondervertegenwoordigd en zijn de studenten van Economie en Bedrijfskunde en Letteren oververtegenwoordigd, vergeleken met het percentage van de studentenpopulatie van de faculteit ten opzichte van de RUG. Dit komt doordat de enquêtes voornamelijk bij de UB, het Harmoniecomplex en de tentamenhal zijn gehouden. Toch is de respons redelijk goed verdeeld over de faculteiten en kan de uitslag dus een enigszins representatief beeld van de studentenpopulatie geven. Percentage Respons Respons Verschil Faculteit Aantal studenten (2007) van RUG (aantal) (% van totaal) (%) FEB 4944 20,8 106 29,9 9,2 GMW 3466 14,6 38 10,7 -3,8 GGW 193 0,8 2 0,6 -0,2 FdL 4421 18,6 100 28,2 9,7 FMW 3488 14,7 22 6,2 -8,4 FRG 3316 13,9 40 11,3 -2,6 FRW 849 3,6 22 6,2 2,6 FWB 224 0,9 0 0,0 -0,9 FWN 2835 11,9 24 6,8 -5,1 Totaal 23791 100,0 354 100,0 Tabel 1: Respons uitgesplitst per faculteit.

SOG Miljoenennota: Wat te doen met 7,6 miljoen?

1/7


Algemene resultaten De onderstaande twee grafieken geven de voorkeur voor besteding volgens alle bachelor- en masterstudenten die aan de enquête hebben deelgenomen. Grafiek 1: Voorkeur voor investering, alle bachelorstudenten 140

133

Betere faciliteiten

120 100

Betere studiebegeleiding 90

91

Duidelijkere regelgeving en betere communicatie

90

Intensiever en meer activerend onderwijs

80 63 60

Beter afgestemd studieprogramma

53

Betere financiële ondersteuning 40

28

Anders (1)

20 2

Anders (2)

0

Grafiek 2: Voorkeur voor investering, alle masterstudenten 60

Betere faciliteiten

54 50

Betere studiebegeleiding

40

Duidelijkere regelgeving en betere communicatie

30

Intensiever en meer activerend onderwijs

27

26

Beter afgestemd studieprogramma

23 20

Betere financiële ondersteuning 15 11

10

Anders (1) 6 Anders (2) 0

0

Bij de optie ‘anders’ en in de ruimte voor toelichting is een aantal keer aangegeven dat studenten meer werkcolleges willen en dat naast betere begeleiding (bij met name eerstejaars en scriptie) ook een duidelijkere voorlichting over de keuzemogelijkheden gewenst wordt. Ook worden er een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien van de docenten. Zij moeten volgens enkele studenten werken aan hun taalvaardigheid en didactische vaardigheid, het contact met de studenten en in het algemeen mogen ze meer beoordeeld worden op hun colleges. Er is ook gevraagd naar de algemene mening van studenten; of zij vonden dat ze sneller hun diploma’s moesten halen, of er teveel uitval was en of puntenblokkades bijdragen aan het studiesucces. De resultaten hiervan staan in tabel 2 en 3.

SOG Miljoenennota: Wat te doen met 7,6 miljoen?

2/7


Vraag

Antwoord (%), alle bachelorstudenten Ja Nee Geen mening

Vind je dat de studenten aan jouw opleiding(en) sneller hun diploma's moeten halen?

22,2

62,2

15,6

Vind je dat er teveel studenten aan jouw opleiding(en) zonder diploma uitvallen?

31,3

39,6

29,1

Denk je dat puntenblokkades bijdragen aan het bevorderen van de studievoortgang? 44,0 48,0 8,0 Tabel 2: Respons van alle bachelorstudenten op algemene vragen t.a.v. studiesucces.

Vraag

Antwoord (%), alle masterstudenten Ja Nee Geen mening

Vind je dat de studenten aan jouw opleiding(en) sneller hun diploma's moeten halen?

28,4

53,1

18,5

Vind je dat er teveel studenten aan jouw opleiding(en) zonder diploma uitvallen?

26,3

45,0

28,8

Denk je dat puntenblokkades bijdragen aan het bevorderen van de studievoortgang? 51,9 44,4 3,7 Tabel 3: Respons van alle masterstudenten op algemene vragen t.a.v. studiesucces. Resultaten per faculteit De resultaten uitgesplitst per faculteit zijn verwerkt in tabel 4 en 5 op de volgende pagina’s. Discussie van resultaten Ten aanzien van de grafieken 1,2 en de overige opmerkingen kan gesteld worden dat zowel bachelorals masterstudenten het liefst investeringen zien op het gebied van onderwijsintensivering en meer activerend onderwijs. Kleinschalig onderwijs, meer werkcolleges en het hanteren van verscheidene leer- en toetsvormen bij een opleiding worden duidelijk als enthousiastmerend en studiesuccesbevorderend gezien. De SOG is dan ook van mening dat investeringen van de RUG zich vooral moeten richten op dit punt. Op een gedeelde tweede plaats komen investeringen gericht op betere faciliteiten (werkplekken, ICT ondersteuning e.d.), betere studiebegeleiding (studieadviseurs, mentoren en tutoren) en beter afgestemde curricula. Dat laatste punt omvat het verminderen van piekbelastingen voor studenten en het garanderen van voldoende flexibiliteit en/of rust bij het doorlopen van de verschillende opleidingsonderdelen (major-minor, bachelor-master, practica-colleges, tentamenwekenhertentamenweken). Een betere financiële ondersteuning van studenten om ‘verplichte’ bijbaantjes te voorkomen wordt door bachelorstudenten meer gewaardeerd dan door masterstudenten. Indien directe investeringen op dit gebied ongewenst worden geacht, kan extra aandacht worden besteed aan de communicatie richting de studenten op dit punt. Investeringen om de algemene communicatie en die op het gebied van regelgeving (bijv. Onderwijs en Examenreglementen) te bevorderen worden bij de studenten niet als zeer rendementsverbeterend gezien. Er wordt bij de overige opmerkingen of als alternatief voor maatregelen relatief veel aangedragen dat studenten investeringen om de docentkwaliteit te verhogen als belangrijk en studiesuccesbevorderend beschouwen. Algemeen wordt geconcludeerd dat zowel bachelor- als masterstudenten in meerderheid van mening zijn dat studenten niet sneller hun diploma moeten halen. Een (kleine) meerderheid vindt dat de uitval van studenten niet te hoog is aan hun opleiding en over de vraag of puntenblokkades helpen om de rendementen te verhogen is men gelijkelijk verdeeld in twee kampen.

SOG Miljoenennota: Wat te doen met 7,6 miljoen?

3/7


De analyse per faculteit is lastiger, omdat de studentenaantallen erg klein worden en het daarmee moeilijk wordt om een gerechtvaardigde uitspraak te doen t.a.v. grote verschillen met de algemene trend. In deze resultaten is in ieder geval wel duidelijk geworden dat een facultaire aanpak, zelfs per opleiding, noodzakelijk is om effectief te zijn, daar is gebleken dat er vele en grote verschillen in de respons bestaan. Faculteiten kunnen hun voordeel doen met de gegevens die verzameld zijn en de SOG kan aanbevelen om evt. gebruik te maken van aanvullend en specifieker onderzoek onder studenten voor het implementeren van beleid in een meer gevorderd stadium. Wat te doen met 7,6 miljoen? Conclusies en aanbevelingen In de Universiteitsraad is vaak en door velen benadrukt dat het aanpakken van de rendementen een totaalpakket aan maatregelen en richtlijnen vergt. Vele factoren houden verband met studiesucces en investeringen kunnen dan ook op vele fronten worden gedaan. De uitgevoerde enquĂŞte heeft gepoogd met behulp van de mening van de studenten een prioritering aan te geven voor de besteding van de middelen. Deze kan gebruikt worden om, naast de facultaire plannen, de daadwerkelijke financiering toe te kennen. De volgende conclusies en/of aanbevelingen worden daarbij meegegeven: 1.

De SOG pleit ervoor de miljoenen voornamelijk te investeren in intensiever en meer activerend onderwijs om het studiesucces van studenten te verhogen. Daaropvolgend moet de RUG investeren in betere faciliteiten, betere studiebegeleiding en beter afgestemde curricula. Aanvullend vragen studenten om financiĂŤle ondersteuning, duidelijkere regelgeving en betere communicatie. Tot slot geven relatief veel studenten aan dat er geld geĂŻnvesteerd moet worden in het bijscholen van docenten op taalkundig, didactische en vakinhoudelijk niveau. 2. Zowel bachelor- als masterstudenten zijn in meerderheid van mening dat studenten niet sneller hun diploma moeten halen. Daarnaast vindt een (kleine) meerderheid vindt dat de uitval van studenten niet te hoog is aan hun opleiding. Over de vraag of puntenblokkades helpen om de rendementen te verhogen reageren ongeveer net zoveel studenten positief als negatief. 3. Faculteiten en opleidingen kunnen hun voordeel doen met de nader uitgewerkte resultaten per faculteit. De SOG beveelt daarbij aan om eventueel gebruik te maken van aanvullend en specifieker onderzoek onder studenten om tot gerechtvaardigde conclusies te kunnen komen voor het invullen van beleid in een verder gevorderd stadium.

SOG Miljoenennota: Wat te doen met 7,6 miljoen?

4/7


Ba Ma Ba Ma Ba Ma Ba Ma Ba Ma Ba Ma Ba Ma Ba Ma Ba Ma

5/7

Percentage van studenten dat vraagt om investeringen in: Betere Duidelijkere regelgeving Intensiever en meer Beter afgestemd FinanciĂŤle en communicatie activerend onderwijs studieprogramma ondersteuning Betere faciliteiten studiebegeleiding 22 15 9 21 14 12 21 18 11 24 21 5 14 20 11 23 9 16 20 5 10 35 10 20 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 14 19 8 27 16 10 10 14 4 42 20 6 5 14 18 20 29 9 0 0 0 0 0 0 11 20 11 26 13 13 8 26 21 25 8 8 22 17 6 38 6 11 15 19 8 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 10 17 30 10 22 11 11 15 30 11 Tabel 4: Voorkeur voor investeringen, uitgesplitst per faculteit.

SOG Miljoenennota: Wat te doen met 7,6 miljoen?

FWN

FWB

FRW

FRG

FMW

FdL

GGW

GMW

FEB

Faculteit Opleidingsfase

Anders 7 5 7 0 0 50 6 10 5 0 6 4 0 4 0 0 2 0


SOG Miljoenennota: Wat te doen met 7,6 miljoen?

FWN

FWB

FRW

FRG

FMW

FdL

GGW

GMW

FEB

6/7

Sneller diploma's? Teveel uitval? Puntenblokkades? Ja Nee Geen mening Ja Nee Geen mening Ja Nee Geen mening Ba 25 60 15 38 36 26 49 44 7 Ma 26 53 21 21 37 42 37 58 5 Ba 7 64 29 39 29 32 32 57 11 Ma 30 70 0 11 45 44 70 30 0 Ba 0 100 0 0 0 100 0 0 100 Ma 0 100 0 100 0 0 0 100 0 Ba 23 62 15 29 35 36 41 52 7 Ma 36 48 16 32 44 24 64 36 0 Ba 9 73 18 5 57 38 27 59 14 Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ba 34 48 18 53 29 18 45 52 3 Ma 34 33 33 50 33 17 33 59 8 Ba 56 44 0 0 89 11 67 22 11 Ma 15 62 23 8 77 15 61 31 8 Ba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ba 13 78 9 17 61 22 56 35 9 Ma 0 100 0 0 0 100 0 100 0 Tabel 5: Respons van alle studenten op algemene vragen t.a.v. studiesucces, uitgesplitst per faculteit

Faculteit Opleidingsfase


Enquête: Wat te doen met 7,6 miljoen? 1. o o o o o o o o o

Aan welke faculteit(en) studeer je? Economie en Bedrijfkunde Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Letteren Medische Wetenschappen Rechtsgeleerdheid Ruimtelijke Wetenschappen Wijsbegeerte Wiskunde en Natuurwetenschappen

(FEB) (GMW) (GGW) (FdL) (FMW) (FRG) (FRW) (FWB) (FWN)

2.

Welke studie(s) doe je? ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Ba / Ma …………………………………………………………………………………………………… …………………… Ba / Ma

3.

Waar moet de universiteit volgens jou meer geld aan besteden om het studiesucces van studenten te verhogen? Kruis twee opties aan, waarvan jij denkt dat ze het rendementen aan jouw opleiding het meest zullen verhogen. Betere faciliteiten (studiewerkplekken, ICT) Betere studiebegeleiding (studieadviseurs, mentoren, tutoren) Duidelijkere regelgeving en betere communicatie (onderwijs- en examenregelingen) Intensiever en meer activerend onderwijs (meer contacturen, kleinerschaliger) Beter afgestemd studieprogramma (piekbelasting voorkomen) Betere financiële ondersteuning (bijbaantjes voorkomen) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

o o o o o o o o 4.

Vind je dat de studenten aan jouw opleiding(en) sneller hun diploma's moeten halen? ja / nee / geen mening

5.

Vind je dat er teveel studenten aan jouw opleiding(en) zonder diploma uitvallen? ja / nee / geen mening

6.

Denk je dat puntenblokkades bijdragen aan het bevorderen van de studievoortgang? ja / nee / geen mening

7.

Heb je nog andere ideeën, opmerkingen of aanvullingen? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hartelijk dank voor je bijdrage!

SOG Miljoenennota: Wat te doen met 7,6 miljoen?

7/7

SOG 0809N129 SOG Miljoenennota  

SOG-notitie met resultaten RUG-studenten enquete wat te doen met 7,6 miljoen voor onderwijs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you