Page 1

Rondvraag

Ruimere openingstijden UB vóór tentamens Datum: Van: Aan: Betreft: Bijlagen:

18 december 2008 SOG-fractie 2008-2009 College van Bestuur Voorstel tot openstellen UB in de weekenden vóór de tentamenperiodes 1: Tabel Bezoekersaantallen UB per maand 2: Inschrijvingen tentamens Faculteit Rechtsgeleerdheid 3: Grafieken Bezoekersaantallen UB per weekend

Inleiding In deze rondvraag wil de fractie van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) aandacht vragen voor de studenten die in het weekend gebruik willen maken van de Universiteitsbibliotheek (UB). In het weekend van 13 en 14 december en het aanstaande weekend van 20 en 21 december zullen veel studenten gebruik maken van de UB faciliteiten. Dit is te zien aan de cijfers van het aantal bezoekers dat de UB zelf bij houdt. In 2005 heeft de SOG met succes gepleit voor ruimere openingstijden in het weekend, zodat studenten tot 22.00 kunnen studeren in plaats van 17.00 tijdens de tentamenperiode. Nu blijkt uit cijfers dat in de weekenden voor de tentamenperiode de drukte al zo hoog is dat ook hier ruimere openingstijden gewenst zijn, aangezien veel studenten zich al voorbereiden op tentamens in januari en de Faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen al tentamens afnemen. Probleemschets De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt verschillende studiefaciliteiten aan, de UB is hiervan een veel gebruikte. Het belang van een goede studieplek is groot, veel studenten hebben onvoldoende faciliteiten thuis of kunnen zich daar moeilijk concentreren. Om de faciliteiten optimaal aan te bieden moeten deze goed aansluiten bij de behoefte van de afnemer, in dit geval de grote groep RUG studenten die er gebruik van wil maken. De SOG constateert dat er op dit moment onvoldoende in deze behoefte wordt voorzien. Ten eerste leidt de SOG dit af aan klachten van studenten die van de UB gebruik maakten in het weekend van 13 en 14 december. Deze klachten betroffen vooral de korte openingstijden, de drukte en de gebrekkige kantinefaciliteiten. De laatste klacht ontstond vanwege het feit dat een groot deel van de automaten defect was en dat vanwege de drukte de prullenbakken het afval niet aankonden. Door gebrek aan personeel was onderhoud en schoonmaak niet mogelijk. Ten tweede tonen de cijfers van de UB zelf aan dat er een grote groep studenten gebruik maakte van de UB, namelijk 2200 tegenover 500-1000 per dag in een ‘rustig’ weekend. In december 2007 was het totaal aantal bezoekers 66.598, met een gemiddelde van 2487 per dag. De bezoekersaantallen van december 2008 tot nu toe zijn al 48.948, met een gemiddelde van 3089. De UB verwacht de komende decemberweken nog ongeveer 40.000 studenten, wat zal resulteren in 88.948 studenten. Een stijging van 33,6%, blijkbaar is er dus meer behoefte aan de studiefaciliteiten van de UB.1 Ten derde het feit dat de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen al in deze decemberweken tentamens afnemen. Zo zullen in de week van 15 tot en met 19 december volgens ProgressWWW 3748 tentamens worden afgenomen door de Faculteit Rechtsgeleerdheid, in de week van 22 tot en met 27 december nog 2097.2 Aangezien de Juridische Bibliotheek in het weekend gesloten is, worden alle rechtenstudenten naar de UB verwezen. De SOG is van mening dat het aantal studenten dat tentamens moet maken dermate groot is dat de UB in de twee weekenden voor de kerstvakantie ook tot 22.00 uur open zou moeten zijn. Daarbij komt nog dat alle faculteiten tentamens roosteren in januari, wat logischerwijs betekent dat hun studenten in de weken ervoor zich al gaan voorbereiden. Ook deze studenten maken gebruik van de UB faciliteiten en met de studenten van Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen is dit een grote groep studenten die graag in het weekend van 10.00 tot 22.00 gebruik wil maken van de UB. Voorstel 1 2

Zie bijlage 1: Tabel Bezoekersaantallen UB per maand Zie bijlage 2: Inschrijvingen tentamens Faculteit Rechtsgeleerdheid


Het concrete voorstel van de SOG is om de UB voortaan van 10.00 tot 22.00 open te stellen in het weekend v贸贸r de tentamenperiodes, om zo studenten de gelegenheid te bieden zich beter voor te bereiden op hun tentamens. Doordat de UB langer open is zullen studenten ook gestimuleerd worden langer te blijven studeren. Aan de bezoekersaantallen is te zien dat er in deze weekenden 3000 studenten of meer de UB bezoeken.3 Dit is een veel hoger getal dan tijdens een rustige periode, dat is namelijk 500-1000 bezoekers. De drukte toont aan dat meer mensen behoefte hebben aan de faciliteiten van de UB en de verklaring daarvoor zijn de (aankomende) tentamens. In december is dit zelfs al twee weekenden voor de tentamenperiode het geval, dus hier zou de UB beide weekenden tot 22.00 open moeten zijn. Dit valt te verklaren door de tentamens van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het feit dat al veel studenten hun tentamens aan het voorbereiden zijn, onder andere vanwege de kerstvakantie. Om studenten beter in hun behoefte te kunnen voorzien moet het mogelijk worden gemaakt om de UB op zaterdag en zondag voor de tentamenperiode vijf uur langer open te houden. In totaal betekent dit dus vier 谩 vijf weekenden meer per jaar. Hierbij gaat de SOG er van uit dat zoals gebruikelijk de kantinefaciliteiten in deze weekenden ook een deel van de dag geopend zullen zijn om in de behoeften van het grote aantal bezoekers te voorzien. Idealiter wordt dit beleid zo snel doorgevoerd dat de UB het komende weekend van 20 en 21 december al langer open is, zodat de enorme groep studenten die de UB faciliteiten nodig heeft hier ook gebruik van kan maken.

Deelt het College van Bestuur de mening van de SOG-fractie dat de openingstijden van de UB zo veel mogelijk aan moeten sluiten met de behoeftes van de RUG studenten? Deelt het College van Bestuur de mening van de SOG-fractie dat de UB de twee weekenden voor de kerstvakantie en telkens het weekend voor de overige tentamenperiode in het weekend van 10.00 tot 22.00 opengesteld moet worden?

3

Zie bijlage 3: Grafiek bezoekersaantallen UB per weekend


Bijlage 1: Tabel Bezoekersaantallen UB per maand


Bijlage 2: Inschrijvingen tentamens Faculteit Rechtsgeleerdheid Inschrijving rechten progress week 51 (16-12-2008 progresswww.nl/rug) P/BA/MA Vak P ARW BA Bedrijfs fisc ec Bedrijfs fisc not Burg. Recht 2 ICT contracten recht Intro law Internat law Law internat organisation Openbare financien Recht en ICT Recht en psychologie Registergoederenrecht Strafrecht 3 MA m4 Dutch Law EU Extern relations law Mensenrechten in EU Recht decentrale ovh MA m5 Arbeidsovereenkomstenrecht Bedrijfseconomie Belastingrecht 2 bestuurlijke aansprakelijkh Corparite law Eur. Labour law Handhaving bestuursrecht Insolventierecht Internationale criminologie Letselschade Partic. En belastingheffing Strafprocesr. Rechtsmiddelen Minor Informatierecht niet jur Totaal ingeschreven op progress:

Ingeschreven op Progress 777 52 98 860 24 24 264 102 52 28 45 113 451 21 41 13 78 146 13 160 49 2 15 10 108 5 28 75 80 14 3748

Inschrijving rechten week 52 (16-12-2008 progresswww.nl/rug) P/BA/M A P BA

Vak Staatsrecht 1A Erfrecht Intro intern&eur tax law B Staatsrecht 2

Aantal inschrijvingen progress 947 100 105 603


MA m4 MA m5

Comp private internat law Terrorisme & bestrijding Internat privaatrecht Internat institut law Proof, evidence & law Totaal inschrijvingen progress

34 29 252 24 3 2097

SOG 0809137 Ruimere Openingstijden UB Voor Tentamens  

SOG Rondvraag met voorstel voor verruiming van openingstijden van de UB voor tentamens

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you