Page 1

Tiptop Laptop Introductie van laptops aan de RUG

SOG-fractie 2005-2006 Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.studentenorganisatie.nl fractie@studentenorganisatie.nl


Notitie “Tiptop Laptop – Introductie van laptops aan de RUG”

Studenten Organisatie Groningen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....................................................................................................................2 Inleiding ................................................................................................................................3 Het project ............................................................................................................................4 Laptop & Beheer ..................................................................................................................4 Laptop & Student..................................................................................................................4 Laptop & Capaciteit ..............................................................................................................4 Laptop & Focus ....................................................................................................................5 Laptop & Onderwijs ..............................................................................................................5 Laptop & Rendement ...........................................................................................................6 Laptop & Financiën ..............................................................................................................6 Conclusie..............................................................................................................................7 Aanbeveling..........................................................................................................................7

2


Notitie “Tiptop Laptop – Introductie van laptops aan de RUG”

Studenten Organisatie Groningen

Inleiding Het is overal zichtbaar, en iedereen die op de een of andere manier aan de RUG verbonden is heeft het zien gebeuren: de globale ICT-revolutie van de jaren negentig van de twintigste eeuw. De RUG heeft hier tijdig op ingespeeld en vroeg genoeg ingezien dat er beleid moest komen op ICT-gebied. Inmiddels is er vorig voorjaar het RUG ICT-Strategieplan 2005-2009 verschenen waarin de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en plannen te vinden zijn. 1 De doelstelling van het realiseren van een stadsbreed draadloos netwerk is te vinden in het plan. De SOG-fractie is altijd groot voorvechter van zo’n draadloos netwerk geweest en is verrukt te constateren dat door recente ontwikkelingen de realisatie een feit zal worden. Gekoppeld aan het strategisch plan 2003-2010 heeft de RUG een document uitgebracht dat ‘Ambities in beeld’ genoemd is, daarin staat het volgende: “Nu ICT een cruciale rol speelt in het onderwijs en het onderzoek gaat de RUG de elektronische infrastructuur permanent vernieuwen. De steeds nieuwe mogelijkheden op dit gebied worden voortdurend getoetst op hun toepasbaarheid bij de RUG.” 2 De SOG-fractie onderschrijft deze ambitie. De SOG-fractie is van mening dat, aansluitend op de realisatie het draadloos netwerk, de RUG tegen kostprijs aan studenten laptops zou moeten aanbieden. Een laptopproject is in navolging van de realisatie van een stadsbreed draadloos netwerk een logische stap voor de ICT infrastructuur aan de RUG. De RUG creëert op deze manier een topfaciliteit voor studenten en medewerkers. De SOG-fractie constateert dat zo’n faciliteit positieve gevolgen voor het imago van de RUG en de studeerbaarheid zal hebben. Deze notitie is een pleidooi voor het invoeren van laptops aan onze universiteit. Er zal worden in gegaan op de beheerslast van laptops voor de RUG en de behoefte van studenten aan laptops. Verder gaat de notitie in op de effecten van laptops op de ICT capaciteit, op het imago van de RUG, op het onderwijs, op rendementen en kort op de financiën.

SOG-fractie 2005-2006

Groningen, 1 maart 2006

Afbeelding voorkant: http://www.rockyhill.org/gd_news/slp/images/laptop.jpg (02-03-2006, 14:25 uur) 1 RUG ICT-plan 2004 2 Ambities in beeld 2003 -2010

3


Notitie “Tiptop Laptop – Introductie van laptops aan de RUG”

Studenten Organisatie Groningen

Het project De SOG-fractie meent dat, aansluitend op de realisatie van de stadsbrede ‘WIFI-wolk’, de RUG een laptopproject moet opzetten. Studenten zouden via het project tegen kostprijs een laptop bij de RUG kunnen aanschaffen en in termijnen moeten kunnen terug betalen. De lage prijs, zou de universiteit kunnen realiseren door haar schaalvoordelen te benutten. De SOG-fractie stelt voor om de inkoop centraal te coördineren, bijvoorbeeld door het Facilitair Bedrijf. Bovendien zou RUG ook draadloos netwerkkaarten tegen kostprijs beschikbaar kunnen stellen aan studenten die al een laptop hebben. Zo kunnen nog meer studenten profiteren van de voordelen van het stadsbreed draadloos netwerk. In de notitie worden beide aanbevelingen samen verder het laptopproject genoemd.

Laptop & Beheer Een laptopproject brengt voor de RUG natuurlijk een bepaalde beheerslast met zich mee. Zo moet er bijvoorbeeld een ‘servicepunt’ komen waar studenten met hun problemen terecht kunnen. Studentassistenten moeten een belangrijke rol spelen op deze servicepunten. Flexibel inzetbare studentassistenten zijn goedkoop en hebben voldoende expertise in huis om de meeste problemen rond laptops op te kunnen lossen. Verder zal de RUG naar de licenties van software moeten kijken en moeten er bijvoorbeeld op meer plaatsen laptopkluisjes beschikbaar komen. De omgang met laptops is niet nieuw aan de RUG. In de periode 1999 t/m 2004 is er aan de RUG al een laptopproject geweest. Het betrof hier een leenproject van de bibliotheken. 3 Er bestond een ‘laptoppool’ waar studenten en medewerkers gebruik van konden maken. Er is dus al ervaring met ondersteuning en beheer van laptops. De SOG-fractie is van mening dat de investeringen in de beheerslast zich vanwege de verderop beschreven voordelen van laptops zullen terugverdienen.

Laptop & Student De SOG-fractie signaleert dat er een behoefte aan zoiets als een laptopproject bestaat. Voor de meeste onderwijstaken is namelijk tegenwoordig computergebruik noodzakelijk. De meeste studenten moeten, mede daarom, een computer aanschaffen op het moment dat zij op kamers gaan. Daarnaast is de capaciteit van de vaste werkplekken beperkt en zijn de werkplekken zijn ook niet flexibel. Zo zijn de openingstijden van gebouwen bijvoorbeeld beperkt. Daarom werken studenten regelmatig thuis aan hun onderwijstaken. Door het aanbieden laptops zou de RUG (nog) beter in de behoefte van studenten kunnen voorzien. Studenten kunnen een laptop meenemen naar de UB, de faculteit en college. Door laptops kunnen studenten gemakkelijk overal gebruik maken van de ICT-faciliteiten van de universiteit.

Laptop & Capaciteit De SOG-fractie is altijd voorstander van uitbreiding van de huidige ICT capaciteit van onze universiteit geweest, er is namelijk behoefte aan meer ICT plekken. Uit ‘Honderd over de Rug’ 4 blijkt dat studenten de capaciteit van de ICT infrastructuur (aantal beschikbare computers in de UB en op de faculteiten) slechts matig beoordelen. De praktijk bevestigt dit beeld en leert dat bijvoorbeeld nog altijd behoorlijke wachtrijen bestaan. De SOG-fractie stelt voor om het aantal vaste plekken op een vast niveau te handhaven en de capaciteit voortaan uit te breiden door de inzet van laptops. De druk op de huidige capaciteit van vaste ICT werkplekken zal door de introductie van laptops afnemen. Studenten, die over een laptop beschikken, kunnen via het draadloos netwerk inloggen en aan de slag. Zij zijn niet langer afhankelijk van de vaste werkplekken. De rijen voor de vaste

3 4

http://www.ub.rug.nl/bib/laptops/ (02-03-2006, 16:00 uur) Studentenenquête ‘100 over de Rug’ 2005 - UR 05/242

4


Notitie “Tiptop Laptop – Introductie van laptops aan de RUG”

Studenten Organisatie Groningen

werkplekken zullen pas verdwijnen, wanneer voldoende studenten zo’n alternatief voor handen hebben.

Laptop & Focus Beslissingen over de ICT infrastructuur, zoals een laptopproject, beïnvloeden het imago van de universiteit en haar mogelijkheid om studenten aan te trekken. 5 De RUG meent in haar strategisch plan 2003 – 2010 zelf: “Het versterken van de rol van ICT is van groot belang om een vooraanstaande en vooruitstrevende rol te kunnen spelen op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie.” 6 Bovendien is ICT ook een van de speerpunten van het Akkoord van Groningen 7 . De SOG-fractie stelt vast dat de RUG doormiddel van een laptopproject een topfaciliteit op het gebied van ICT creëert. Zo’n topfaciliteit past volledig in de ambitie van de RUG en de stad. Een laptopproject is goed voor het imago van de RUG. Een universiteitsbreed laptopproject is innovatief, ambitieus en uniek. Op dit moment zijn laptopprojecten aan universiteiten in Nederland namelijk beperkt tot bèta en medische opleidingen (opleidingen aan de technische universiteit Eindhoven, universiteit Twente en Geneeskunde en Biologie aan de universiteit Leiden). Een universiteitsbreed project aan een brede universiteit, is een unieke faciliteit waarmee de RUG zich op een positieve manier van de grijze massa kan onderscheiden. Een laptopproject is, in combinatie met het stadsbreed draadloos internet, een topfaciliteit waarmee de RUG meer studenten naar Groningen kan trekken. Aankomende studenten bekijken wat een stad en een universiteit ze te bieden hebben. Zeker wanneer er in Nederland vergelijkbare opleidingen bestaan, spelen de faciliteiten van stad en universiteit een belangrijke rol in de studiekeuze. De Technische Universiteit Eindhoven 8 , de Universiteit Leiden 9 en de Universiteit Twente 10 gebruiken hun laptopprojecten niet voor niets nadrukkelijk in de wervingsvoorlichting voor aankomende studenten. Laptopprojecten worden internationaal gezien steeds normaler. Het is vaak helemaal niet ongewoon als over de gehele breedte van een universiteit laptops worden gebruikt. Aan veel Amerikaanse topuniversiteiten zijn laptop projecten gebruikelijk, van de juridische, economische tot bètafaculteiten zijn projecten aan te treffen. Aan de University of North Carolina (studentenaantal: 24.000) is bijvoorbeeld voor elke student een laptop beschikbaar. In het kader van de internationalisering, zou het aanbieden van laptops als een faciliteit dus ook niet misstaan.

Laptop & Onderwijs In Groningen zouden de mogelijkheden van laptops in het onderwijs kunnen worden gebruikt. Laptops hebben namelijk een onderwijsinhoudelijke meerwaarde. Aan de Universiteit Twente wordt al enkele jaren actief gebruikt gemaakt van laptops. Men concludeert de volgende interessante punten over laptops 11 : -

-

Leren wordt steeds meer een gezamenlijke activiteit. Door de combinatie laptops en WIFI neemt de mobiliteit van studenten toe. Studenten kunnen gemakkelijk in groepen zitten en samenwerken. De focus van het leerproces verschuift van receptief naar interactief. Wanneer docenten de mogelijkheden van de laptops goed benutten, is er veel meer interactie mogelijk tussen de docent en student. Laptops zijn flexibel, er is eenvoudig variatie aan te brengen in de onderwijsvormen.

5 Demb A., Erickson D., Hawkins-Wilding S. – The laptop alternative: Student reactions and strategic implications – Computers & Education V: 43 P: 383-401 Y: 2004 6 Strategisch plan 2003 - 2010 7 Akkoord van Groningen – Investeren in het noordelijk knooppunt van kennis - 2005 8 http://w3.tue.nl/nl/diensten/csc/studievoorlichting/studeren_aan_de_tue/hier_zijn_we_goed_in/notebooks/ (0203-2006, 15:30 uur) 9 http://www.studereninleiden.nl/index.php3?m=9&c=928 (02-03-2006, 15:35 uur) 10 http://tg.schoolsite.utwente.nl/actueel/laptop.doc/ (02-03-2006, 15:35 uur) 11 Onderwijskundige meerwaarde - http://www.utwente.nl/wireless-campus/onderwijs/WebWC-onderwijs2.doc/ (02-03-2006, 16:15 uur)

5


Notitie “Tiptop Laptop – Introductie van laptops aan de RUG”

Studenten Organisatie Groningen

Laptops maken onderwijs flexibeler en interactiever. Men is niet langer gebonden aan een vaste plek, kan makkelijker samenwerken en er is meer interactie mogelijk. Laptops geven docenten meer vrijheid en mogelijkheden om het onderwijs vorm te geven en studenten meer vrijheid in het volgen van onderwijs. De laptop kan bijvoorbeeld op locatie in practicumzalen gebruikt worden om metingen mee te verrichten. De docent kan tijdens een college een bestand naar de studenten sturen om te bewerken en andersom kan dat ook. De RUG heeft binnen Nederland altijd veel geïnvesteerd als het gaat om integratie van onderwijs & ICT. De RUG neemt bijvoorbeeld actief deel aan het landelijke grassroots project. Aan de RUG zijn zo creatieve en innovatieve onderwijsvormen ontstaan die landelijk als best practise kunnen worden gezien. ICT is ook één van de speerpunten van onze universiteit. Een laptopproject zou goed aansluiten bij de innovatieve positie van de RUG op het gebied van ICT&onderwijs binnen Nederland.

Laptop & Rendement Laptops hebben een duidelijke link met het aan de RUG zo belangrijke thema rendementen. Ten eerste stelde de rendementencommissie al voor om laptops als incentive te gebruiken 12 , als beloning en stimulering voor goede studieresultaten. De beloning heeft een positief effect op de studiemotivatie. In plaats van een de hele laptop te vergoeden zou de RUG als beloning ook een gedeelte van de kostprijs voor rekening kunnen nemen. Ten tweede hebben meerdere experimenten laten zien dat laptops op zichzelf ook een positief effect hebben op de motivatie, het leergedrag en zelfs de studieresultaten van studenten. 13,14 Deze uitkomsten moeten natuurlijk enigszins gerelativeerd worden, maar het effect blijft voor de RUG interessant. Ten derde heeft de invloed van laptops op het onderwijs (zie laptop & onderwijs) volgens de SOG-fractie een positieve invloed op de rendementen. De nog te verschijnen SOG-notitie ‘Vrijheid met maat’ 15 bevat een enquête waaruit naar voren komt dat ruim 65% van de studenten het werken in groepen als nuttig ervaart. Ze vinden bovendien dat het bijdraagt aan hun studievoortgang. De studenten geven ook in ruime meerderheid (72%) aan dat ze vinden dat colleges een duidelijke toevoeging moeten zijn op het boek. De mogelijkheden tot samenwerken en interactie die laptops binnen het onderwijs bieden, zullen een positieve invloed hebben op de motivatie en studieresultaten van studenten.

Laptop & Financiën Een laptopproject zou de universiteit niet te veel hoeven kosten. De universiteit heeft kosten van de beheerslast. Maar de student schaft zelf de laptop aan en draagt dus een deel van de kosten. Maar de aankomende student moet meestal toch een pc aanschaffen. Mogelijke rendementseffecten kunnen zelfs een positieve bijdrage leveren. Door gebruik te maken van laptops kan de universiteit wellicht haar ruimte flexibeler gebruiken. Studenten kunnen hun laptop meenemen naar bijvoorbeeld de UB, hun faculteit college, een vergaderzaal of elders in de stad, deze overal gebruiken en gelijk verbinding zoeken met het netwerk. De kantine kan dus ineens als werkplek fungeren. Om toch aan de ergonomische en ARBO-voorwaarden te voldoen zou de universiteit ‘laptopzalen’ kunnen inrichten. Deze zalen kunnen echter dubbel functioneren als studie- of leeszaal omdat een vaste vulling ontbreekt, hierdoor kan de universiteit de nodige ruimte besparen en efficiënter besteden.

12

Studierendement aan de RUG, feiten, verklaringen en aanbevelingen – UR 06/015 Demb A., Erickson D., Hawkins-Wilding S. – The laptop alternative: Student reactions and strategic implications – Computers & Education V: 43 P: 383-401 Y: 2004 14 Deinum J. F. – Effecten van laptop gebruik in het onderwijs - 26-04-2002 – http://www.edusite.nl/edusite/specials/12905 - (02-03-2005, 15:40 uur) 15 SOG notitie ‘Vrijheid met maat –academische vorming aan de RUG’ - 2006. 13

6


Notitie “Tiptop Laptop – Introductie van laptops aan de RUG”

Studenten Organisatie Groningen

Conclusie Er zijn redenen waarom er onder studenten een behoefte bestaat aan een laptopproject: • Studenten hebben een pc nodig op het moment dat zij op kamers gaan. • De huidige ICT capaciteit aan de RUG wordt matig beoordeeld, is niet flexibel en moet worden uitgebreid. Een laptopproject heeft de volgende voordelen voor de RUG: • Een laptopproject is goed voor het imago van de RUG. Een universiteitsbreed programma is uniek in Nederland. De RUG kan zich zo onderscheiden van de grijze massa. • Een laptopproject sluit aan bij de uitgesproken ambities van de RUG op het gebied van ICT. • De aantrekkingskracht van de RUG op aankomende studenten wordt door een laptopproject vergroot. In combinatie met het draadloos netwerk is een laptopproject een topfaciliteit. In de studiekeuze kunnen de faciliteiten die een stad en een universiteit bieden een belangrijke rol spelen. • Laptops maken onderwijs flexibeler en gezamenlijker. Men is niet langer gebonden aan een vaste plek, kan makkelijker samenwerken en er is meer interactie mogelijk. • Laptops leveren een positieve bijdrage aan de rendementen. Laptops kunnen als incentive dienen, maar hebben op zich zelf al een positieve invloed op de rendementen. Ook onderwijs inhoudelijke effecten zoals samenwerken en interactiviteit hebben een positief effect op de rendementen. Een laptopproject brengt voor de RUG natuurlijk een beheerslast met zich mee. De kosten van de beheerslast zou de universiteit kunnen beperken door bijvoorbeeld studentassistenten in te zetten op ‘servicepunten’. Bovendien heeft al de RUG al enige ervaring opgedaan in een eerder project van de bibliotheek.

Aanbeveling De SOG-fractie beveelt aan dat • de RUG aansluitend op de realisatie van de stadsbrede ‘WIFI-wolk’ een laptopproject opzet. • studenten via het project tegen kostprijs een laptop bij de RUG kunnen aanschaffen en in termijnen kunnen terug betalen. • de RUG draadloos netwerkkaarten tegen kostprijs beschikbaar stelt aan studenten die al een laptop hebben. • de RUG een lage prijs realiseert door haar schaalvoordelen te benutten. De inkoop zou centraal gecoördineerd kunnen worden door het Facilitair Bedrijf. • de RUG, om de kosten van de beheerslast te beperken, studentassistenten kan inzetten op ‘servicepunten’.

7

SOG 0506N103 Tiptop Laptop  
SOG 0506N103 Tiptop Laptop  

SOG-fractie 2005-2006 Introductie van laptops aan de RUG Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.student...

Advertisement