Page 1

Colleges in beeld Video-ondersteuning bij colleges via Nestor

SOG-fractie 2005-2006 Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.studentenorganisatie.nl fractie@studentenorganisatie.nl


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor�

2

Studenten Organisatie Groningen


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor�

Studenten Organisatie Groningen

Inhoudsopgave Inleiding..................................................................................................................... 4 Verschillende toepassingen .................................................................................... 5 Videocolleges ...................................................................................................... 5 Videoclips ............................................................................................................ 6 Streaming schoolbord.......................................................................................... 7 Video-conferencing.............................................................................................. 7 Conclusie .................................................................................................................. 9 Aanbevelingen ........................................................................................................ 10

3


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor”

Studenten Organisatie Groningen

Inleiding ICT is één van de speerpunten uit het strategisch plan van de RUG. 1 In dit kader heeft de RUG tot 2009 €4.000.000 vrijgemaakt voor ICT en onderwijs en zal ook vanuit het Onderwijsstimuleringsfonds geld aan ICT worden besteed. Deze middelen zijn echter nog niet specifiek toegewezen. 2 In de SOG-notitie “Van Schoolbord naar Blackboard” 3 werd reeds gesproken over de mogelijkheid van videocolleges, en door middel van deze notitie wil de SOG-fractie de mogelijkheden verder uitdiepen, toelichten en concretiseren. In principe heeft iedereen thuis of op zijn faculteit toegang tot een PC en internet. De RUG heeft voldoende computercapaciteit om ook de studenten die geen computer thuis bezitten in de gelegenheid te stellen de voordelen van ICT-toepassingen ter ondersteuning van colleges te mogen ervaren. Op dit moment lopen er op de RUG een aantal verschillende pilots op het gebied van onderwijs en ICT. Het opnemen van een college en het op Nestor plaatsen is lang niet het enige dat mogelijk is binnen de huidige en toekomstige ICT-infrastructuur van de RUG. In deze notitie zal een aantal voorbeelden worden gegeven van verschillende toepassingen van ICT en onderwijs. De voorbeelden die worden gegeven zijn volledige colleges op Nestor, videoclips, een digitaal schoolbord en video-conferencing. De ICT-toepassingen scheppen allemaal de mogelijkheid om het onderwijs te innoveren en te flexibiliseren. De SOG-fractie is voorstander van innovatie en flexibilisering van onderwijs en ook de UCS heeft reeds gepleit voor flexibilisering in het onderwijs. 4 De voorbeelden van ICT en onderwijs zouden goed in dit kader passen. Wellicht kan dit alles zelfs ten goede komen van de rendementen, doordat de student intensiever ondersteund wordt bij het volgen van colleges.

SOG-fractie 2005-2006

4 januari 2006

1

Strategisch Plan Rijksuniversiteit Groningen 2003-2010 Onderwijsstimuleringsfonds, RUG ICT-plan 2004 3 SOG-notitie Van Schoolbord naar Blackboard – ICT op RUG niveau, 2004 4 UCS rapport Naar de Beste Besturen, november 2005 2

4


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor”

Studenten Organisatie Groningen

Verschillende toepassingen In dit gedeelte zal een aantal toepassingen van ICT, zoals die kunnen worden gebruikt binnen de RUG, worden toegelicht. Elke toepassing heeft zijn eigen kwaliteiten en daarom moet er goed gekeken worden bij welk soort onderwijs welke toepassing wordt gekozen. De SOG-fractie is dan ook van mening dat het UOCG een belangrijke rol heeft om docenten en faculteiten actief voor te lichten over de mogelijkheden en grenzen van de verschillende ICTtoepassingen in het onderwijs. Van drie voorbeelden bestaan reeds pilots binnen de RUG, alleen van videoclips nog niet. De SOG-fractie meent dat de RUG moet investeren in verschillende ICT-toepassingen omdat er binnen de RUG zeer divers onderwijs wordt gegeven, en de verschillende toepassingen op verschillende manieren het onderwijs aanvullen en ondersteunen. • •

Het UOCG dient ervoor zorg te dragen dat de faculteiten en docenten actief bekend worden gemaakt met de mogelijkheden en grenzen van de verschillende ICT-toepassingen in het onderwijs; De RUG moet investeren in verschillende ICT-toepassingen omdat er binnen de RUG zeer divers onderwijs wordt gegeven.

Videocolleges Op dit moment bestaan er twee pilots op het gebied van colleges aanbieden op Nestor via streaming video. Dit gebeurt op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in samenwerking met het UOCG. Van de vakken “Rechtseconomie” 5 en “Strafrecht 2” 6 worden naast de collegesheets ook de colleges zelf aangeboden op Nestor. Door een sheet aan te klikken kan de student ook de behandeling van deze sheet tijdens het college bekijken. Deze vorm van aanbieden van colleges is voort gekomen vanuit het feit dat een aantal colleges toch al werd opgenomen voor deeltijdstudenten die ’s avonds college volgden. De SOG-fractie vindt dat in principe alle opgenomen “avondcolleges”, beschikbaar moeten worden gesteld op Nestor. Hoewel het voor zich spreekt dat het digitaal aanbieden van een college via streaming video nooit ter vervanging van het echte college mag zijn, is het wel een manier om het onderwijs te flexibiliseren. Het is hierdoor mogelijk dat studenten die bijvoorbeeld vanwege ziekte, een stage of studieperiode in het buitenland niet bij het college aanwezig kunnen zijn, wel hun colleges kunnen blijven volgen. 7 Het biedt ook aan bijvoorbeeld studentbestuurders en topsporters de mogelijkheid om meer colleges te volgen. Daarnaast kan de student tijdens het leren van zijn tentamen de digitale database als naslagwerk gebruiken om nog even de uitleg van een moeilijk onderwerp terug te zoeken. Faculteiten moeten meer aandacht besteden aan de mogelijkheden om onderwijs flexibeler aan te bieden. De SOG-fractie meent dat videocolleges, mits correct toegepast, een goed middel zijn om onderwijs flexibeler aan te bieden. De ervaringen zijn over het algemeen positief. De studenten die negatief oordeelden hadden over het algemeen een onvoldoende internetaansluiting om de videobeelden te kunnen laden. Bij Rechtseconomie waren er twee ontwikkelingen waar te nemen. Het aantal studenten in de zaal leek af te nemen en de behaalde resultaten leken beter te zijn dan normaal. 8 Beide ontwikkelingen zijn echter slechts een indicatie omdat de pilot nog maar kort loopt. Volgens de SOG-fractie zijn deze ontwikkelingen echter ook voor de andere 5

vakcode RGBEO00206, studiegids Rechten 2005-2006 vakcode RGBSR00107, studiegids Rechten 2005-2006 7 SOG notitie: Van Schoolbord naar Blackboard - ICT op RUG-Niveau, 2004 8 Medewerkers UOCG 6

5


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor”

Studenten Organisatie Groningen

toepassingen te verwachten; daarom zullen de ICT-toepassingen ook invloed hebben op de rendementen. Door studenten de mogelijkheid te bieden thuis college te volgen, neemt de druk op de collegezalen naar verwachting af. Hierdoor wordt het voor studenten die er prijs op stellen om het college fysiek te volgen, bovendien beter mogelijk interactie te hebben tijdens het college. 9 De SOG-fractie meent dat videocolleges vooral nuttig zijn wanneer het massaal gevolgde vakken waar een beperkt aantal colleges wordt gegeven, bijvoorbeeld slechts één per week. Bij een vak met zeer veel colleges is het verstandiger om gebruik te maken van videoclips (zie “videoclips”). Als er namelijk te veel colleges op Nestor worden geplaatst, zal de student bepaalde delen niet efficiënt terug kunnen vinden en bovendien kan de server overbezet raken. • • •

Faculteiten dienen “massacolleges” op te nemen op video en beschikbaar te stellen op Nestor; Alle opgenomen avondcolleges moeten beschikbaar worden gesteld op Nestor; Faculteiten moeten meer aandacht besteden aan de mogelijkheden om onderwijs flexibeler aan te bieden, waarbij opgenomen videocolleges een rol kunnen spelen.

Videoclips Het opslaan van het gehele college is niet voor elk vak nodig. Bij sommige vakken zal alleen een toelichting van de moeilijkste onderdelen volstaan. In een ideale situatie is de docent natuurlijk ten alle tijde bereikbaar om de student zijn/haar vragen te beantwoorden. Helaas is dit uit praktische overwegingen niet altijd te realiseren, wat de SOG-fractie als onacceptabel beschouwt. Dit probleem kan deels worden ondervangen door middel van het opnemen van videoclips. Hierbij moet u denken aan een docent die de onderwerpen die als 'struikelblok' van zijn vak bekend staan uitlegt en opneemt op video. Dit zou gewoon vanuit de werkkamer van de docent kunnen en hoeft de docent niet veel tijd te kosten. De videoclips over praktische probleemsituaties kunnen dan op Nestor geplaatst worden. Zo ontstaat er een digitale encyclopedie waar studenten extra uitleg kunnen vinden over de moeilijkste onderwerpen van het betreffende vak. Wanneer er zo’n digitale encyclopedie bestaat kunnen studenten bij vragen eerst de desbetreffende clip afspelen om zo tot meer begrip van de stof te komen. De SOG-fractie ziet een bijkomend voordeel wanneer een docent de jaarlijks standaard terugkerende vragen sneller en effectiever kan behandelen omdat daarvan een clip gemaakt is. Dit geeft de docent zelfs de mogelijkheid om zijn contact-uren effectiever te besteden zodat meer en dieper op de stof kan worden in gegaan. Een praktisch voorbeeld van de hierboven geschetste situatie is de docent van het vak “Inrichting van Transformatie Processen” (Faculteit der Bedrijfskunde) 10 die een wachttijdenvraagstuk nogmaals uitlegt op video. Een student die, in de voorbereiding op zijn tentamen, vastloopt op dit vraagstuk kan inloggen op Nestor en nogmaals de materie tot zich nemen. Logischerwijs zullen deze videoclips gepaard gaan van sprekende voorbeelden zodat de student de stof ook kan ‘activeren’. De toepassingen van videoclips zijn breder dan alleen het gebruik als naslagmodel. Docenten zouden ook nieuwe materie kunnen opnemen en deze integraal tot de studiestof kunnen laten behoren, bijvoorbeeld een clip van een ingewikkelde proefopstelling of wanneer de desbetreffende stof niet terug te vinden is in het boek of de reader van het vak. Hierbij gaat het dus om verdieping in de stof. 9

SOG notitie – Van Schoolbord naar Blackboard – ICT aan de RUG – 2004 vakcode BKP011A04, studiegids Bedrijfskunde Bachelor 2005-2006

10

6


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor”

Studenten Organisatie Groningen

De mogelijjkheid om videoclips op Nestor te plaatsen dient te worden gecreeërd, zodat docenten ‘struikelblokken’ van hun vakken kunnen documenteren op video. Op deze manier kan een digitaal naslagwerk ontstaan en kan de vakinhoud worden verdiept.

Streaming schoolbord Een andere toepassing is het streaming schoolbord of smartboard. Hierbij valt te denken aan een groot touch screen ter grootte van een schoolbord, waarop de docent zijn sommen, berekeningen of schema’s uitschrijft. Op dit speciale schoolbord precies geregistreerd wat erop wordt geschreven. Ook het geluid van de toelichting van de docent kan synchroon worden opgenomen en meegenomen. Al deze registraties van input worden opgeslagen en kunnen tijdens het volgende college worden opgevraagd door de docent wanneer er bijvoorbeeld een vraag komt over ‘een som van vorige week’. Omdat deze videoclips ook te exporteren zijn naar Nestor kunnen de studenten na het werkcollege nog de uitwerking van de opdrachten bekijken. Studenten kunnen in dit geval thuis oefenen met de sommen en eventueel het voorbeeld van het hoor- of werkcollege erbij betrekken. Op veel basisscholen is het streaming schoolbord een succes gebleken. Ook bij het vak “Statistiek”, aan de faculteit Bedrijfskunde, is men erg te spreken over de manier van werken. Ook bij andere vakken, met name vakken waarbij veel berekeningen of schema’s worden gebruikt in de uitleg, zou deze toepassing zeer goed gebruikt kunnen worden. Op de internetpagina http://webcast.rsm.nl/ is te zien hoe een filmpje dat via een streaming schoolbord gemaakt is er uit zou zien op Nestor. Het gaat hier om een project aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Unversiteit Rotterdam. De SOG-fractie constateert dat er op het gebied van ‘streaming schoolbord’ op de Faculteit der Bedrijfskunde een best practice is. De SOG-fractie is dan ook van mening dat elders aan de RUG meer gebruik zou moeten worden gemaakt van het streaming schoolbord. Natuurlijk is er per faculteit een verschil in behoefte aan het streaming schoolbord, afhankelijk van het soort onderwijs dat er wordt gegeven. Om toch het gebruik van het steamig schoolbord voor alle faculteiten mogelijk te maken, stelt de SOG-fractie voor om tenminste twee (werk)collegezalen in het centrum als ook twee op het Zerniketerrein te voorzien van een streaming schoolbord. •

Aan de RUG zou meer gebruik moeten worden gemaakt van het streaming schoolbord. Daarom stelt de SOG-fractie voor om tenminste twee (werk)collegezalen in het centrum en twee op het Zerniketerrein in te richten met een streaming schoolbord.

Video-conferencing In dit tijdperk wordt er veel aandacht besteed aan internationalisering. Dit is ook van belang, om het hoofd boven water te houden op de (internationale) markt. Er worden double degree programma's opgezet en steeds meer studenten doen buitenlandse ervaring op. In het kader van internationalisering past naast het opdoen van "buitenlandervaring" ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met studenten en docenten van andere (buitenlandse) universiteiten. Het is van het grootste belang voor de RUG om haarzelf op een dergelijke manier internationaal te profileren. Door middel van video-conferencing kan op een effectieve manier, door middel van videocontact, communicatie plaats vinden met studenten aan andere universiteiten. Zo is het

7


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor”

Studenten Organisatie Groningen

zelfs mogelijk om internationaal samen te werken aan opdrachten. Bij de opleiding Informatica (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) wordt hier al gebruik van gemaakt. Voor de vakken “Afstudeerproject I” 11 en “Afstudeerproject II” 12 vormt een aantal Nederlandse studenten een projectgroep met een aantal Zweedse studenten (Universiteit van Vaxjo). Door middel van wekelijks videocontact kunnen de studenten communiceren, kennis en ervaringen uitwisselen en gezamenlijk een project afronden. Wat tevens een mogelijke toepassing zou kunnen zijn in dit kader is een hoogleraar van een buitenlandse universiteit die een gastcollege verzorgt via videocontact. Veel hoogleraren hebben immers contacten met internationale hoogleraren. Deze contacten kunnen op deze manier goed benut worden. Aan het eind van een collegereeks over een bepaald onderwerp zou bijvoorbeeld een vooraanstaand hoogleraar op dit gebied een gastcollege kunnen geven via streaming video. De SOG-fractie vindt dat video-conferencing, zeker met het oog op de internationaliseringambitie, een grote meerwaarde kan hebben voor het onderwijs aan de RUG. Daarom wenst de SOG-fractie dat docenten op de hoogte worden gebracht van mogelijkheden tot en de meerwaarde van video-conferencing. Op deze manier kunnen internationale contacten van docenten worden benut om gerenommeerde (internationale) gastdocenten in huis te halen. Deze colleges kunnen tevens op Nestor geplaatst worden. Daarnaast wordt het mogelijk internationale werkgroepen te vormen. •

11 12

Video-conferencing dient een belangrijke plaats in de dagelijkse praktijk aan de RUG te spelen, zeker gelet op de internationaliseringambitie van de RUG. Daarom dient de infrastructuur die dit mogelijk maakt te worden aangelegd.

vakcode INAFSP1-03, studiegids Informatica 2005-2006 vakcode INAFSP2-03, studiegids Informatica 2005-2006

8


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor”

Studenten Organisatie Groningen

Conclusie Zoals de RUG ook al in haar Strategisch Plan 2003-2010 noemde, is ICT een belangrijke peiler. 13 Er is dan ook geld vrijgemaakt voor ICT en onderwijs. De indicaties die naar aanleiding van de videocolleges op Nestor bij het Rechtenvak “Rechtseconomie” bestaan, dat het aantal studenten in de zaal afneemt terwijl de resultaten lijken te verbeteren, zijn volgens de SOG-fractie waarschijnlijk ook voor de andere toepassingen te verwachten. Door studenten de mogelijkheid te bieden thuis college te volgen, neemt de druk op de collegezalen naar verwachting af. Hierdoor wordt het voor studenten die er prijs op stellen om het college fysiek te volgen, bovendien beter mogelijk interactie te hebben tijdens het college. 14 Ondersteuning bij colleges door middel van ICTtoepassingen heeft een meerwaarde voor studenten en zal bijdragen aan de rendementen, doordat de student intensiever ondersteund wordt bij het volgen van colleges. Omdat de rendementen verhoogd kunnen worden door middel van dit soort investeringen, verdienen de investeringen zich ook voor een gedeelte weer terug. De SOG-fractie meent dat de RUG moet investeren in verschillende ICT-toepassingen omdat de binnen de RUG zeer divers onderwijs wordt gegeven en de verschillende toepassingen op verschillende manieren het onderwijs aanvullen en ondersteunen. Het plaatsen van volledige colleges op Nestor kan wanneer er een beperkt aantal colleges met een hoge informatiedichtheid worden gegeven, terwijl videoclips en het streaming schoolbord goede toepassingen zijn om specifieke delen van de stof te behandelen. Videoconferencing is een goed middel bij internationaal uitwisselen van kennis, zowel tussen studenten, tussen docenten en van docenten naar studenten.

13 14

Strategisch Plan Rijksuniversiteit Groningen 2003-2010 SOG notitie – Van Schoolbord naar Blackboard – ICT aan de RUG – 2004

9


Notitie “Colleges in Beeld - Video-ondersteuning bij colleges via Nestor”

Studenten Organisatie Groningen

Aanbevelingen De SOG doet het College van Bestuur naar aanleiding van deze notitie de volgende aanbevelingen: Algemeen • De RUG moet investeren in verschillende ICT-toepassingen omdat binnen de RUG zeer divers onderwijs wordt gegeven. • Het UOCG dient ervoor zorg te dragen dat de faculteiten en docenten actief bekend worden gemaakt met de mogelijkheden en grenzen van de verschillende ICT-toepassingen in het onderwijs. • Faculteiten moeten meer aandacht besteden aan de mogelijkheden om onderwijs flexibeler aan te bieden, waarbij opgenomen videocolleges een rol kunnen spelen. Videocolleges • Faculteiten dienen “massacolleges” op te nemen op video en beschikbaar te stellen op Nestor. • Alle opgenomen avondcolleges moeten beschikbaar worden gesteld op Nestor. Videoclips • De mogelijjkheid om videoclips op Nestor te plaatsen dient te worden gecreeërd, zodat docenten ‘struikelblokken’ van hun vakken kunnen documenteren op video. Op deze manier kan een digitaal naslagwerk ontstaan en kan de vakinhoud worden verdiept. Streaming schoolbord • Ieder Universiteitsgebouw dient tenminste te beschikken over één streaming schoolbord. Afhankelijk van het soort onderwijs zouden dit er meerdere kunnen zijn. Video-conferencing • Video-conferencing dient een belangrijke plaats in de dagelijkse praktijk aan de RUG te spelen, zeker gelet op de internationaliseringambitie van de RUG. Daarom dient de infrastructuur die dit mogelijk maakt te worden aangelegd.

10

SOG 0506N101 Colleges in Beeld  
SOG 0506N101 Colleges in Beeld  

Video-ondersteuning bij colleges via Nestor SOG-fractie 2005-2006 Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen ww...

Advertisement