Page 1

Examencommissies bij  de  tijd   Studenten  over  examencommissies  aan  de  RUG    

     

SOG Notitie              

SOG fractie  2011-­‐2012   April  2012  

           

    Studenten  Organisatie  Groningen   Sint  Walburgstraat  22   9712  HX  Groningen   050-­‐3634679   fractie@studentenorganisatie.nl  


Inhoud 1.  Inleiding  .............................................................................................................................................................  3   2.  De  examencommissie  in  het  algemeen  ................................................................................................  4   2.1.  Beeld  examencommissie  ...................................................................................................................  4   2.2.  Voornaamste  taken  examencommissie  .......................................................................................  5   3.  Bekendheid  en  bereikbaarheid  ...............................................................................................................  6   4.  Eenheidsworst  of  tailor-­‐made  .................................................................................................................  6   5.  Ervaringen  met  de  examencommissie  .................................................................................................  7   5.1.  Contact  met  de  examencommissie  ................................................................................................  7   5.2.  Buitenlandstudie  ...................................................................................................................................  8   5.3.  Wachttijden  .............................................................................................................................................  8   5.4.  Gegeven  motivatie  voor  beslissingen  ...........................................................................................  8   5.5.  Gelijke  behandeling  ..............................................................................................................................  9   5.6.  Tevredenheid  over  beslissing,  schrijven  loont  ........................................................................  9   6.  Wat  de  student  belangrijk  vindt  bij  de  examencommissie  .......................................................  10   7.  Conclusie  en  aanbevelingen  ....................................................................................................................  13   Belangrijkste  aanbevelingen  ..................................................................................................................  13   De  5  B’s  van  Bakker  ....................................................................................................................................  14    

2


1. Inleiding   In   een   tijd   waarin   er   vanuit   de   RUG,   als   ook   Den   Haag,   meer   pressie   op   de   student   wordt   gezet   om   sneller   door   de   opleiding   te   gaan,   neemt   het   belang   van   een   goed   functionerende   examencommissie   toe.   Juist   in   een   instelling   waar   de   rendementen   een   belangrijkere   rol   lijken  in  te  nemen  is  een  vertragende  rol  van  een  examencommissie  voor  zowel  universiteit   als  student  onvoordelig.  Voor  de  laatste  vanwege  BSA,  Harde  Knip  en  langstudeerdersboete,   voor  de  eerste  vanwege  gederfde  inkomsten  door  rendementsprestatieafspraken.     De   SOG   is   tegen   onnodige   studieblokkades   en   examencommissies   kunnen   zo'n   blokkade   vormen  wanneer  redelijke  verzoeken  om  studievoortgang  te  bevorderen  niet  gehonoreerd   worden,   wachttijden   te   lang   zijn   en/of   vrijstellingsverzoeken   niet   goed   gemotiveerd   afgewezen   worden.   Om   uit   te   zoeken   hoe   de   Groningse   student   aankijkt   tegen   het   functioneren,   of   ze   bekend   zijn   met   de   examencommissies,   of   ze   er   contact   mee   hebben   gehad  en  waarover  en  wat  ze  belangrijk  vinden  bij  de  examencommissies,  hebben  we  een   steekproef  gehouden  onder  willekeurige  studenten  van  de  RUG.  Dit  is  door  middel  van  een   enquête   gegaan   die   ingevuld   is   door   studenten   van   bijna   alle   faculteiten.   De   enquête   is   in   samenwerking   met   het   Onderwijspanel   van   de   SOG   tot   stand   gekomen   en   door   hen   afgenomen.         In  deze  notitie  behandelen  we  de  resultaten  van  de  enquête  die  opvallend  zijn  en  waar  ook   direct   door   de   universiteit   beleid   op   gevoerd   kan   gaan   worden.   Verbeterpunten   voor   examencommissies  liggen  op  de  terreinen  van  bekendheid  van  de  examencommissie,  meer   ruimte  voor  individuele  gevallen  en  de  wijze  waarop  antwoorden  gemotiveerd  worden.  Deze   notitie  hoopt  in  te  gaan  op  deze  terreinen  en  met  adviezen  te  komen  die  door  het  College   aan  de  examencommissies  voorgelegd  kunnen  worden.  Zo  komen  we  stap  voor  stap  bij  een   universiteit  waar  naast  rendementen  ook  studeerbaarheid  een  rol  spelen  mag.         Namens  de  SOG  fractie  2011-­‐2012     Andries  Bakker           Universiteitsraadfractie  SOG  2011-­‐2012   Gerben  ter  Veen   Henriëtte  Hoving   Andries  Bakker   Katerina  Ezendam  Metaxas   Bart-­‐Jan  van  der  Sleen  

3


2. De  examencommissie  in  het  algemeen    

2.1. Beeld  examencommissie       Om   een   beeld   te   krijgen   van   wat   de   student   eigenlijk   weet   van   de   examencommissie   is   er   gevraagd   met   wat   voor   problemen   men   naar   de   examencommissie   gaat.   Hieruit   blijkt   dat   het   gros   van   de   ondervraagden   zaken   als   'onrecht,   conflicten   met   docenten',   'aanvechten   tentamenuitslagen'  en  'beslissing  m.b.t.  studievoortgang'  aangeeft  als  soorten  problematiek   waarvoor   men   bij   de   examencommissie   moet   zijn.   3%   van   de   ondervraagden   heeft   geen   idee   met   wat   voor   problemen   men   bij   de   examencommissie   terecht   kan.   Hieronder   is   grafisch  weergeven  wat  de  ondervraagden  invulden:    

Met wat  voor  problemen  gaan  studenten  naar  de   examencommissie   1,5   2,2  

4,5

3

0,7 0,7   3  

3

17,2

4,5 17,2  

7,5 9   14,9  

11,2

Onrecht, conPlicten  met  docenten   Aanvechten  tentamenuitslagen   Beslissing  m.b.t.  studievoortgang   Vrijstellingen  aanvragen   Regeling  i.v.m.  privéomstandigheden,  overmacht   Aanvraag  afwijkend  studieprogramma,  extra  vakken   Problemen  door  tweede  studie   BSA,  P,  Harde  Knip   Tentamenuitslagen  te  laat   Vrij  vragen  van  verplichte  participatie   Kwaliteitsborging   Cum  Laude  regeling   Aanvraag  mondeling   Verkeerde  of  onvoldoende  inlichtingen  over  tentamen   Geen  idee  

4


2.2. Voornaamste  taken  examencommissie       Op   de   vraag   waar   de   examencommissie   zich   voornamelijk   op   inzet   antwoordden   de   geënquêteerden   zoals   hieronder   afgebeeld.   Interessant   om   te   zien   is   dat   nu   ineens   veel   meer  mensen  geen  idee  hebben  (30%)  en  zaken  als  buitenland,  goedkeuring  van  vakken  en   dergelijke   een   groter   percentage   hebben   dan   de   vraag   waarvoor   zijzelf   naar   de   examencommissie   zouden   gaan.   Voor   de   student   blijven   vooral   zaken   als   individuele   problemen,   klachten   en   conflicten,   maar   ook   curriculumgerelateerde   zaken   voorop   staan.   Dit  is  samen  goed  voor  zo'n  41%.  De  onbekendheid  die  bij  veel  studenten  leeft,  de  30%,  is   wel  groot  en  zou  teruggedrongen  moeten  worden.    

Waar zet  examencommissie  zich  voornamelijk  voor  in  

26%

30%

15%

8% 1%  

10%

10%

Indiv. Problemen,  rechtvaardigheid,klachten,  conPlicten   Curriculum,  vakken  goedkeuren,  buitenland   Kwaliteitsborging   Toetsing,  tentamens   BSA,  P,  studievoortgang,  harde  knip,  hbo-­‐wo   Problemen  door  tweede  studie     Geen  idee  

5  


3. Bekendheid  en  bereikbaarheid   Op   vragen   over   bekendheid   en   bereikbaarheid   van   de   examencommissie   zegt   40,6%   van   ondervraagden   dat   ze   de   examencommissie   kennen   en   59,4%   geeft   aan   de   examencommissie   niet   te   kennen.   Deze   steekproef   wijst   uit   dat   de   examencommissie   bij   meer   dan   helft   van   de   hier   ondervraagde   studenten   onbekend   is.   Vertalen   we   dit   naar   de   gehele   studentenpopulatie   van   de   RUG,   dan   is   dit   een   zorgwekkend   gegeven.   Immers,   onbekendheid  doet  studenten  ook  minder  snel  naar  de  examencommissie  stappen  indien  er   wel   iets   speelt.   Door   onbekendheid   doppen   studenten   sneller   hun   eigen   bonen   wat   onnodige  vertragingen  of  complicaties  in  de  hand  kan  werken.  Een  van  de  geënquêteerden   schreef:   'ik   moest   via   via   van   de   examencommissie   horen.'   In   de   ogen   van   de   SOG   een   onwenselijk  voorval.     Op  de  vraag  over  of  studenten  de  examencommissie  zou  weten  te  bereiken  antwoord  een   overgrote  meerderheid  ja,  namelijk  86%,  de  overige  14%  geeft  aan  niet  te  weten  hoe  ze  de   examencommissie   kunnen   bereiken.   Bij   de   vele   studenten   die   aangeven   dat   ze   de   examencommissie  wel  denken  te  kunnen  bereiken  geven  wel  veel  aan  dat  ze  het  niet  persé   weten  maar  denken  er  achter  te  kunnen  komen  via  de  site  of  een  studieadviseur.  Zo  schreef   een   letterenstudent   dat   zij   voor   een   bijvak   bij   psychologie   de   examencommissie   van   die   opleiding   wilde   benaderen   en   de   contactgegevens   'zeer   lastig'   kon   vinden.   Een   eigen   zoektocht   op   de   RUG-­‐site   laat   de   SOG   ook   verdwalen   in   het   bos   van   webpagina's   over   examencommissies.  'Even  googlen'  schreef  een  ander;  de  bittere  werkelijkheid.     Over   het   algemeen   kan   er   gesteld   worden   dat   de   examencommissie   niet   een   enorme   bekendheid   geniet   en   dat   het   voor   studenten   niet   één   op   één   duidelijk   is   hoe   ze   examencommissies   kunnen   bereiken.   De   SOG   wil   er   bij   het   College   op   aandringen   de   bekendheid   van   de   examencommissies   onder   studenten   te   vergroten   zodat   studenten   de   gang  naar  een  examencommissie  sneller  maken.  Dit  is  zowel  in  het  belang  van  de  individuele   student  als  ook  van  de  RUG.  

4. Eenheidsworst  of  tailor-­‐made   Een   ander   thema   dat   bij   de   examencommissies   belangrijk   is,   is   in   hoeverre   examencommissies  met  een  eenduidig  beleid  moeten  komen  of  dat  zij  uitzonderingen  op  de   regels   van   de   faculteit   moeten   kunnen   maken.   Op   de   vraag   of   studenten   denken   dat   examencommissies  uitzonderingen  kunnen  maken  op  regels  van  de  faculteit  antwoord  72%   met  'ja',  15%  met  'nee'  en  13%  zegt  het  niet  te  weten.       De  studenten  die  'ja'  antwoordden  op  de  vraag  of  de  examencommissies  tailor-­‐made  werk   afleveren   werd   ook   gevraagd   of   zij   zelf   de   commissie   ook   zouden   benaderen   voor   een   specifiek  probleem.  92%  van  hen  gaf  aan  dit  wel  te  proberen.  8%  zei  geen  idee  te  hebben.        

6


Veel van  de  geënquêteerden  lijken  echter  wel  sceptisch  als  zij  een  vraag  hebben  die  afwijkt   van  de  geijkte  paden.  Reacties  als  'niet  snel,  als  het  echt  nodig  is,  als  het  gebruikelijk  is,  eerst   zelf  oplossen,  alleen  als  het  ook  in  het  belang  is  van  andere  studenten'  worden  veel  gegeven.     Studenten   verwachten   en   hopen   een   tailor-­‐made   behandeling   te   krijgen   van   hun   examencommissie.   Een   oordeel   dus   wat   past   bij   hun   specifieke   situatie.   Echter   door   de   relatieve   onbekendheid   van   examencommissies   heeft   men   scepsis   over   het   slagen   van   dergelijke   aanvragen.   Er   zijn   ook   studenten   die   denken   dat   de   examencommissie   niet   uitzonderingen  maakt  maar  het  desalniettemin  toch  proberen.    

5. Ervaringen  met  de  examencommissie   5.1.  Contact  met  de  examencommissie   Van  onze  geënquêteerden  heeft  54%  procent  in  hun  studietijd  nog  geen  contact  gehad  met   een   examencommissie,   de   overige   46%   wel.   Van   hen   heeft   iedereen   ingevuld   waarom   zij   naar   de   examencommissie   gingen.   Onderstaande   grafiek   geeft   in   procenten   aan   waarvoor   men  naar  de  examencommissie  gaat.  

Waarvoor contact  gehad  met  de  examencommissie   Tentamens,  uitslag,  inschrijving   3%   3%   3%   7%  

Toelating vak  of  scriptie   26%  

Vrijstelling bijeenkomsten  of   vakken  

13%

Goedkeuring  vakken   21%  

24% Force  majeure   Buitenlandstudie   Planning  vakken  

Duidelijk   is   dat   de   overgrote   meerderheid   voor   zaken   als   tentamens,   toelatingen   en   vrijstellingen  naar  de  examencommissies  gaat  en  een  kleiner  deel  voor  zaken  als  overmacht   of   buitenlandstudie.     De   SOG   ziet   met   alle   rendementsmaatregelen   noodzaak   om   te   adviseren   dat   het   CvB   de   examencommissies   adviseert   dat   in   de   toekomst   de   examencommissies   meer   toe   gaan   werken   naar   een   tailor-­‐made   model   waar   het   aankomt   op  zaken  als  vrijstellingen  en  toelatingen.  Juist  met  regels  als  harde  knip  maar  ook  de  druk   op  de  student  door  verhoogde  BSA's  en  de  langstudeerdersmaatregel  worden  vrijstellingen   en   snelle   toelatingen   belangrijker.   Als   we   de   student   sneller   willen   laten   studeren   moeten  

7


inhoudelijke of   niet-­‐inhoudelijke   studieblokkades   zoveel   mogelijk   verdwijnen   en   moet   een   orgaan  als  de  examencommissie  bijdragen  aan  een  soepele  doorloop  door  de  studie.  

5.2. Buitenlandstudie   De   rol   van   de   examencommissie   in   het   proces   van   naar   het   buitenland   gaan   komt   in   deze   uitslag   niet   erg   naar   voren   omdat   onze   steekproef   schijnbaar   weinig   studenten   die   een   buitenlandstudie   hebben   gedaan   heeft   bereikt.   Desalniettemin   blijft   dit   wel   een   belangrijk   onderdeel   van   haar   taak,   helemaal   als   de   RUG   haar   internationale   ambitie   qua   in-­‐   en   outgoing   mobiliteit   wil   realiseren.   Ook   hierin   moeten   studenten   geen   onnodige   obstructie   ondervinden.   Vooral   niet   in   de   wens   om   tentamens   vanuit   Groningen   eerder   of   elders   te   willen  doen  vanwege  overlappende  semestertijden  tussen  de  RUG  en  de  gastuniversiteit.  De   RUG   moet   voor   alles   een   beleid   voorstaan   wat   mobiliteit   zoveel   mogelijk   stimuleert   en   ondersteund.  Van  Exchange  Office  en  docent  tot  examencommissie.    

5.3. Wachttijden     Op  de  vraag  over  de  wachttijd  in  dagen  kwamen  de  volgende  cijfers    naar  voren:       0-­‐5  dagen   0-­‐5  dagen     16%   10%   16%   19%   5-­‐10  dagen     5-­‐10  dagen       23%   23%   10-­‐15  dagen   10-­‐15  dagen     13%   15-­‐20  dagen     19%   15-­‐20  dagen   19%   13%   20>  dagen     19%   20>  dagen   Weet  niet  meer     10%     Weet  niet  meer         Opvallend   is   de   toelichting   van   de   studenten   die   meer   dan   20   dagen   op   hun   antwoord   moesten   wachten,   dit   varieerde   van   3   weken,   6   weken,   7   weken   tot   zelfs   7   maanden.   Gelukkig   krijgt   meer   dan   de   helft   een   antwoord   binnen   15   dagen,   zodat   er   een   minimale   vertraging  of  onduidelijkheid  is.          

5.4. Gegeven  motivatie  voor  beslissingen   Naast   de   tijd   waarop   men   op   een   antwoord   moet   wachten   is   vooral   de   motivatie   van   het   antwoord  en  het  besluit  wat  zij  in  zich  draagt  interessant.  59%  geeft  aan  het  antwoord  goed   gemotiveerd   te   vinden,   35%   niet   en   6%   heeft   hier   geen   duidelijk   antwoord   op   gegeven.   Hoewel   een   meerderheid   tevreden   is   met   de   motivatie   kan   dit   percentage   zeker   nog   omhoog.   De   kwaliteit   van   motivaties   is   iets   waar   examencommissies   aan   moeten   werken.   Juist  goede  motivaties  creëren  begrip  bij  de  student  en  geven  inzicht  in  het  besluit  van  de   examencommissie.   Ook   het   idee   van   weloverwogenheid   in   plaats   van   willekeur   kunnen   hierdoor  bij  de  student  versterkt  worden.        

8


5.5. Gelijke  behandeling   Op   de   vraag   of   studenten   denken   dat   er   in   vergelijkbare   gevallen   gelijk   geoordeeld   wordt   antwoord   66%   procent   dat   zij   denken   dat   dit   het   geval   is,   12%   denkt   van   niet,   22%   heeft   dit   niet   ingevuld.   Opvallend   is   dat     studenten   die   een   goede   motivatie   krijgen   veelal   dezelfde   mensen  zijn  die  ook  denken  dat  er  in  gelijke  gevallen  gelijk  geoordeeld  wordt.  De  vermeende   ongelijkheid   wordt   vooral   ervaren   door   studenten   die   aanvragen   doen   voor   het   mogen   volgen   van   tweedejaars   vakken.   Omdat   er   in   dergelijke   beoordelingen   ook   gekeken   wordt   naar   individuele   componenten   als   vakparticipatie,   werkhouding   en   cijfers   lopen   goedkeuringen   hier   uit   een.   Deze   ongelijkheid   in   wel   of   niet   toestaan   om   tweedejaars   vakken  te  mogen  volgen  is  interessant  met  het  oog  op  studievoortgang  in  latere  jaren.  Ook   hierbij  geldt  voor  de  SOG,  een  goede  doorstroom  is  wenselijk  voor  student  en  instelling.    

5.6. Tevredenheid  over  beslissing,  schrijven  loont   Uit  de  vraag  over  de  tevredenheid  over  de  beslissing  van  de  examencommissie  blijkt  het   volgende:     66%     Ja,  tevreden  en  gelijk  gekregen   12%   Ja,  tevreden  maar  geen  gelijk  gekregen   0%   Nee,  niet  tevreden  maar  wel  gelijk  gekregen   22%   Nee,  niet  tevreden  en  geen  gelijk  gekregen     Hieruit  blijkt  dat  een  meerderheid  tevreden  is  met  de  beslissing  ongeacht  of  ze  wel  of  niet  in   het   gelijk   zijn   gesteld.   Hierbij   is   wederom   een   goede   motivatie   belangrijk,   vooral   voor   hen   die  in  het  ongelijk  worden  gesteld  of  niet  krijgen  waar  zij  om  vroegen.  Uit  de  enquête  blijkt   dat  schrijven  naar  de  commissie  loont,  maar  het  kan  altijd  beter.  Het  liefst  zou  de  SOG  zien   dat   de   22%   van   ontevreden   studenten   zich   bij   de   12%   van   tevreden   studenten   -­‐   ondanks   de   afwijzing   van   hun   verzoek   -­‐   zouden   voegen.   Dit   kan   bereikt   worden   door   een   goede   motivatie  te  leveren.         Enkele  opvallende  opmerkingen  van  studenten  van  over  de  breedte  van  de  universiteit:     'De  beredenering  was  vreemd'  -­‐  student  FEB   'Zeker  tevreden  over  de  flexibele  houding'    -­‐  student  WIJSB   'De  commissie  moet  opvallender  en  overzichtelijker  handelen  '  -­‐  student  LETT   'Bovendien  heb  ik  het  idee  dat  ze  vooral  zo  makkelijk  doen  omdar  er  heel  veel  mensen   afhaken  bij  Honours'  -­‐  student  LETT  HONOURS   'Niet    tevreden,  de  motivatie  is  slecht  en  ze  veranderen  halverwege  het  jaar  selectief  van   mening  aangaande  vakken  uit  het  schakelprogramma'  -­‐  student  RECHT     'Er  werd  te  laat  gereageerd,  pas  2  dagen  voor  het  tentamen'  -­‐  student    GMW    

9


6. Wat  de  student  belangrijk  vindt  bij  de  examencommissie     Als  slot  van  de  enquête  heeft  de  SOG  de  studenten  enkele  stellingen  voorgelegd  waarin  op   een  likert-­‐scale  aangegeven  kon  worden  of  men  het  variërend  van  'heel  belangrijk'  tot  'heel   onbelangrijk'  vond.  Dan  volgen  hier  vier    taart  diagrammen  met  de  vragen  en  resultaten.    

Vrij krijgen  bij  bijzondere  omstandigheden   0%   15%  

4% 33%  

Heel belangrijk   Belangrijk   Neutraal   Onbelangrijk  

46%

Heel onbelangrijk  

Bijna 80%  van  de  studenten  vindt  dit  heel  belangrijk  tot  belangrijk.    

Verplaatsen van  opdrachten  en/of  deadlines   0%   20%  

9% Heel  belangrijk   40%  

31%

Belangrijk Neutraal   Onbelangrijk   Heel  onbelangrijk  

Iets  minder  dan  de  helft  van  de  studenten,  49%,  vindt  dit  heel  belangrijk  tot  belangrijk.      

10


Tentamens verzeSen  i.v.m.  ziekte,  overmacht,   buitenlandstudie   4%  

0% 5%   33%  

Heel belangrijk   Belangrijk   Neutraal  

58%

Onbelangrijk Heel  onbelangrijk  

91%   van   de   studenten   vindt   de   mogelijkheid   om   tentamens   te   kunnen   verzetten   heel   belangrijk  tot  belangrijk.  Maar  5%  vindt  het  onbelangrijk.    

Coulance richTng  acTeve  studenten  

10%

4%

12% Heel  belangrijk   Belangrijk   36%  

38%

Neutraal Onbelangrijk   Heel  onbelangrijk  

De  stelling  waarin  gepleit  werd  voor  een  grotere  mate  van  coulance  voor  actieve  studenten   door  de  examencommissie,  bijvoorbeeld  inzake  verplichte  aanwezigheid  bij  vakken  werd  het   meest   gevarieerd   beantwoord   door   de   studenten.   46%   van   de   studenten   vindt   dit   heel   belangrijk   tot   belangrijk,   een   flink   deel   staat   er   neutraal   in   terwijl   14%   het   onbelangrijk   of   heel  onbelangrijk  vindt.       De   SOG   vindt   de   vier   bovengenoemde   stellingen   belangrijke   taken   waaraan   de   examencommissie  zich  zou  moeten  kwijten.  Vrij  krijgen  in  bijzondere  omstandigheden  is  iets   waaruit   blijkt   dat   de   student   geen   nummer   maar   een   mens   is.   Het   verplaatsen   van  

11


opdrachten en  deadlines  geeft  een  bepaalde  mate  van  flexibiliteit  weer  en  het  verzetten  van   tentamens  zodat  deze  na  ziekte  later  gedaan  kunnen  worden  of  in  het  buitenland    gedaan   kunnen  wegens  een  semester  buitenlandstudie  geven  weer  dat  de  universiteit  het  beste  met   de  student  voorheeft.  De  laatste,  een  meer  coulante  houding  naar  actieve  studenten,  zoals   studentbestuurders,   geeft   aan   dat   de   universiteit   ontwikkeling   naast   de   studie   en   zelfontplooiing  op  andere  terreinen  in  de  studententijd  ook  belangrijk  vindt  en  naast  alleen   profileringfonds  en  lipservice  ook  actief  mee  wil  werken  aan  een  studeerbaar  klimaat  voor   studenten  met  ambitieuze  agenda's.     De  laatste  vraag  van  de  enquête  betrof  een  keuze  over  wat  de  student  belangrijker  vindt.   Hierbij  was  de  keus  tussen:     A)  In  alle  gevallen  consequent  zijn;  in  alle  gelijke  gevallen  gelijk  oordelen   B)  Ieder  geval  afzonderlijk  beoordelen;  meer  waarde  hechten  aan  individuele  gevallen   C)  Alleen  in  zeer  schrijnende  gevallen  uitzonderingen  maken        

Wat vind  je  belangrijker?  

Gelijke monniken,  gelijke  kappen  

16%

69%

15%

Individuele gevallen  apart   beoordelen   Alleen  bij    schrijnend  geval   uitzondering  maken  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De   studenten   kiezen   overduidelijk   voor   een   meer   'tailor-­‐made   approach'   van   de   examencommissies.  Deze  tijd  vraagt  om  maatwerk  en  dat  vinden  de  studenten  belangrijker   dan   de   meer   systematische   aanpak   waarbij   gelijkheid   een   grotere   rol   heeft.   Wanneer   een   oordeel   per   individu   ook   gekoppeld   wordt   aan   een   persoonlijke   motivatie   geeft   dit   -­‐   waarschijnlijk  ongeacht  het  oordeel  -­‐  een  groter  gevoel  van  tevredenheid  bij  de  student.      

12


7. Conclusie  en  aanbevelingen   − Hoewel   de   SOG   bekend   is   met   de   grote   (als   niet   absolute)   autonomie   van   de   examencommissies   binnen   deze   instelling,   een   systeem   die   zijn   basis   vindt   in   een   wettelijke   verankering,   heeft   de   SOG   gemeend   het   College   van   Bestuur   een   notitie   over   de   examencommissies   niet   te   moeten   onthouden.   Juist   in   een   tijd   waarin   de   druk  op  de  student  vanuit  zowel  Den  Haag  als  ook  de  universiteit  zelf  meer  en  meer   voelbaar   wordt   is   een   goed   functionerende   examencommissie   onontbeerlijk.   Deze   notitie   heeft   aan   de   hand   van   een   enquête   die   door   de   SOG   onder   82   studenten   van   zeven  van  de  negen  faculteiten  is  gehouden  de  mening  van  de  student  willen  peilen   over   het   functioneren   van   de   examencommissies   in   hun   ogen.   Veel   van   de   punten   die   in   de   enquête   naar   voren   kwamen   en   zoals   in   deze   notitie   aangedragen   zijn   ondersteunen  het  beeld  van  de  SOG  inzake  examencommissies.  Het  is  belangrijk  dat   er  actief  ingezet  wordt  om  het  functioneren  van  de  examencommissies  over  de  hele   linie  te  verbeteren.  Uit  deze  notitie  vloeien  een  aantal  aanbevelingen  en  conclusies   voort.    

Belangrijkste aanbevelingen   − Het   blijkt   dat   de   examencommissies   niet   bekend   genoeg   zijn   en   beter   bereikbaar   moeten  zijn.  Zestig  procent  van  de  ondervraagden  kent  de  examencommissie  niet  en   dat  is  een  te  hoog  percentage.  Hoewel  een  groot  deel  de  commissie  denkt  te  weten   te  bereiken,  blijft  dit  in  veel  gevallen  ook  de  te  vaag.  De  RUG  moet  de  bereikbaarheid   verbeteren   zodat   studenten   beter   op   de   hoogte   zijn   van   de   commissie   en   hier   ook   sneller   op   af   stappen.   Inzetten   op   een   betere   informatievoorziening   over   de   examencommissie  naar  studenten       − De   RUG   moet   blijven   werken   aan   de   kwaliteit   van   de   motivaties   van   examencommissies   waarin   zijn   hun   besluit   toelichten   aan   de   student.   Hoewel   veel   studenten  nu  al  tevreden  zijn,  is  het  aandeel  van  studenten  die  ontevreden  zijn  over   de   hun   toegezonden   motivatie   in   de   ogen   van   de   SOG   nog   te   groot.   Wanneer   de   motivatie   meer   gedegen   is,   is   de   onvrede   over   een   eventuele   afwijzing   van   de   aanvraag  ook  minder  groot  en  blijft  de  student  ook  meer  gemotiveerd.         − De  examencommissies  moeten  een  meer  'tailor-­‐made  approach'  gaan  toepassen,  de   'massaproductie'  van  soortgelijke  gevallen  die  als  eenheidsworst  worden  behandeld   moet   plaats   maken   voor   een   flexibelere   houding   die   er   op   gericht   is   om   studenten   zoveel  mogelijk  zonder  blokkades  door  de  studie  te  krijgen.  Juist  in  een  tijd  van  BSA,   harde  knip  en  langstudeerdersboete  is  er  geen  ruimte  voor  de  botte  bijl  maar  moet   ieder  geval  apart  en  zorgvuldig  beschouwd  worden.  Er  staan  teveel  diploma's  op  het   spel.     De   geënquêteerde   studenten   geven   de   voorkeur   aan   een   veel   persoonlijkere  

13


aanpak, in   plaats   van   een   grote   uniformiteit.   Dit   is   in   de   ogen   van   de   SOG   een   interessante   ontwikkeling   die   het   College   en   de   examencommissies   niet   naast   zich   neer  moeten  leggen.       − Aansluitend   op   het   vorige   punt   wil   de   SOG   graag   een   lans   breken   voor   de   actieve   student.   De   universiteit   laat   door   middel   van   het   profileringsfonds   zien   dat   verenigingen   en   organisaties   van   studenten   gesteund   worden.   Het   draagt   een   voorkeur  voor  actieve  en  betrokken  studenten  uit  -­‐  'Non  Scolae  Sed  Vitae'  zoals  door   de  Rector  Magnificus  nog  aan  gerefereerd  in  de  jaarsluiting  deze  zomer.    De   SOG   moet   echter   constateren   dat   het   soms   niet   verder   gaat   dan   een   intentieverklaring,  een  lip-­‐service  -­‐  wel  één  met  de  juiste  bedoelingen  -­‐  maar  wel  een   beleid  wat  in  de  ogen  van  de  SOG  niet  doorsijpeld  in  de  hele  organisatie.  Hoe  vaak   lopen   actieve   studenten,   bestuurders   of   medezeggenschappers,   niet   aan   tegen   soort   drempel,  een  blokkade?  Docenten  die  hun  eigen  vak  zo  belangrijk  vinden  dat  het  niet   een   keer   gemist   kan   worden,   ook   niet   voor   iets   wat   evengoed   belangrijk   is,   zoals   bijvoorbeeld  bepaalde  vergaderingen  of  evenementen.  Wanneer  studentbestuurders   bij   de   examencommissies   aankloppen   om   speciale   studieprogramma's   omdat   zij   graag  hun  vertraging  tot  het  minimum  willen  beperken  dan  zou  dit  moeten  worden   toegejuicht   in   plaats   van   belemmerd.   De   SOG   pleit   voor   een   ‘soepelere   houding’   jegens  actieve  studenten.  Het  faciliteren  van  een  combi  van  bestuurswerk  en  tegelijk   ook   studievertraging   maximaal   beperken,   is   iets   waar   deze   universiteit,   haar   docenten  en  haar  examencommissies  nog  verder  in  kunnen  groeien.       De   SOG   heeft   na   aanleiding   van   deze   enquête   met   betrekking   tot   verbetering   van   de   examencommissies   aan   de   RUG   'de   5   B's'   geformuleerd.   Deze   vijf   B's   zijn   verbeterpunten   voor  de  examencommissies  en  kunnen  via  actief  beleid    verbeterd  worden.     De  5  B’s  van  Bakker   'Bekendheid,  Bereikbaarheid,  Betrokkenheid  op  het  individu,  Besluitvormingsproces,   Beweegredenen  van  het  besluit'     De   SOG   wenst   het   College,   betrokken   faculteitsbestuurders   en   bovenal   de   examencommissies   veel   succes   met   het   nog   beter   maken   en   professionaliseren   van   de   commissies   zodat   zij   straks   ook   helemaal   bij   de   tijd   zijn.   Zo   komen   we   stap   voor   stap   bij   een   universiteit  waar  naast  rendementen  ook  studeerbaarheid  een  rol  spelen  mag.      

14

Notitie examencommissie bij de tijd  

Beleidsnotitie van de SOG fractie 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you