Page 1

EĂŠn voor allen, alles in ĂŠĂŠn

Integratie van digitale informatiekanalen aan de RUG

SOG-fractie 2006-2007 Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.studentenorganisatie.nl fractie@studentenorganisatie.nl


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Inhoudsopgave Inleiding

3

1. Inventarisatie informatiekanalen

4

2. Noodzaak van integratie

6

3. Mogelijkheden van integratie

8

Conclusie

10

Bijlage 1

11

Bijlage 2

18

2


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Inleiding In het ICT-Strategieplan 2005-2009 1 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) worden aanbevelingen gedaan wat betreft de integratie van softwareapplicaties als ProgRESS en Nestor. In de toekomst moet er sprake zijn van “één, centrale, virtuele onderwijsen administratieve omgeving waarin de studievoortgang-, registratiesystemen gekoppeld zijn aan de elektronische leeromgeving en alle applicaties op webtechnologie gebaseerd zijn.” In 2010 moet dit plan gerealiseerd zijn. Met deze notitie doet de S.O.G. een voorstel. Sinds begin 2000, met de invoering van ProgRESS en Nestor, is de rol van digitale informatievoorzieningen steeds groter geworden. Er zijn diverse digitale informatiesystemen die studenten en docenten moeten ondersteunen in het onderwijs. De belangrijkste digitale informatiesystemen zijn ProgRESS, Ocasys, Nestor 2 en RUGmail. Adequate informatievoorziening via deze kanalen is onontbeerlijk voor correcte informatie-uitwisseling en studieondersteuning. Optimale informatievoorziening is echter niet hetzelfde als het aanbieden van informatie via veel kanalen. Inmiddels maken de faculteiten gebruik van tien officiële informatiekanalen. Deze kanalen vormen een onoverzichtelijk geheel en staan niet in verbinding met elkaar. De communicatie verloopt op deze manier niet efficiënt en is niet effectief. Het gevaar hiervan is dat de ontvanger informatie misloopt, met wellicht vervelende consequenties. De RUG is zich hier ook bewust van, zoals aangegeven in het ICT-Strategieplan. 3 In deze notitie van de SOG-fractie staat de vraag centraal, in hoeverre het mogelijk en noodzakelijk is om één digitaal systeem te creëren waarin alle digitale informatiekanalen geïntegreerd zijn. Allereerst zal gekeken worden welke (digitale) informatiekanalen er aangeboden worden aan de RUG. Vervolgens zal worden bekeken in hoeverre het noodzakelijk is om de digitale informatiekanalen te integreren. Dit zal worden gedaan vanuit het perspectief van de student maar ook vanuit het perspectief van de docent en de RUG. Hierna zal worden geanalyseerd in hoeverre het technisch mogelijk is de digitale informatiekanalen te integreren. Hiervoor wordt een aantal best practices bekeken. Uiteindelijk zal een aantal aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het integreren van de digitale informatiekanalen. SOG-fractie 2006 – 2007 Groningen, 30 augustus 2006

RUG ICT-Strategieplan 2005-2009 Blackboard software 3 RUG ICT-Strategieplan 2005-2009 1 2

3


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

1. Inventarisatie informatiekanalen Allereerst is het nuttig om te kijken welke informatiekanalen er zijn en specifiek welke digitale informatiekanalen er zijn. In deze paragraaf zal worden uiteengezet van welke informatiekanalen de faculteiten gebruik maken. Onder een informatiekanaal wordt verstaan een door de universiteit en/of faculteiten gebruikte vorm om informatie naar studenten te communiceren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen universiteit en faculteiten omdat de universiteit zich beperkt tot één officieel informatiekanaal 4 , namelijk de Universiteitskrant. Faculteiten communiceren ook door middel van de Universiteitskrant, maar maken tevens gebruik van andere kanalen welke zij in hun studiegids aangeven. Deze staan hieronder in de tabel aangegeven. Wanneer een cel van de tabel grijs is gearceerd, dan wordt dit medium gebruikt door de corresponderende faculteit. Helaas waren de gegevens van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap niet beschikbaar. Tabel 1: Overzicht informatiekanalen 5 FBE 6 FdL UMCG GMW FdR FRW FdW FWN Universiteitskrant (9) RUGmail (6) Publicatieborden (5) RUGwebsite (5) Studiegids (5) Nestor (4) ProgRESSWWW (3) Postvak (2) Informatiebalie (2) Ocasys (2)

RUG

Opvallend is het verschil tussen de faculteiten. Hoewel faculteiten een bepaalde vrijheid hebben in de wijze waarop zij met studenten willen communiceren is structuur hierin van groot belang. De huidige situatie leidt ertoe dat faculteiten eigen nieuwe methodes ontwikkelen zoals de postvakjes bij het UMCG en een nieuw programma gebruikt door de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen. Studenten volgen steeds vaker vakken aan verschillende faculteiten. Bijvoorbeeld door AV-vakken en het major-minorstelsel. Ook deze studenten moeten de weg zien te vinden in het systeem van de andere faculteit maar worden hier op deze manier in belemmerd. Onder een digitaal informatiekanaal wordt verstaan een door de universiteit en/of faculteiten gebruikte vorm om informatie digitaal naar de studenten te communiceren. Van de tien informatiekanalen die de RUG kent worden er zeven Zie Bijlage 1 Zie Bijlage 1 6 Faculteiten Bedrijfskunde / Economie, zie bijlage 2 4 5

4


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

digitaal aangeboden. In de tabel hieronder is door middel van gearceerde cellen weergegeven welke faculteit welk digitaal informatiekanaal aanbiedt. Tabel 2: Overzicht digitale informatiekanalen 7 FBE FdL UMCG GMW FdR FRW FdW FWN RUG Universiteitskrant (9) RUGmail (6) RUGwebsite (5) Studiegids (5) Nestor (4) ProgRESSWWW (3) Ocasys (2) Al deze informatiekanalen zijn op verschillende plaatsen digitaal te vinden. Voor RUGmail, Nestor en ProgRESSWWW geldt tevens dat er eerst ingelogd dient te worden alvorens een persoonlijke pagina wordt geopend. Daarnaast blijkt niet elke faculteit dezelfde digitale informatiekanalen te gebruiken.

7

Zie Bijlage 1

5


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

2. Noodzakelijkheid van integratie Een goed functionerende informatievoorziening voor studenten en medewerkers van de RUG is in ieders belang. Studenten worden op deze manier beter in staat gesteld om gebruik te maken van verschillende informatiebronnen en kunnen makkelijker communiceren met medestudenten, docenten, studieadviseurs en onderwijsbalies. Dit zorgt voor een optimale samenwerking tussen studenten en de medewerkers van de RUG. In de ogen van de S.O.G. zijn er drie voornaamste redenen om de hoeveelheid informatie die aangeboden wordt te stroomlijnen. 2.1 Diffuse Informatievoorziening Volgens de verschillende faculteiten wordt de student geacht vijf van de zeven bestaande digitale informatiekanalen te kennen (zie tabel 3). De informatie die op deze manier wordt aangeboden is zeer gefragmenteerd, wat leidt tot een onvolledige informatievoorziening. Vaak wordt bijvoorbeeld het rooster van vakken aangeboden via de website, terwijl wijzigingen hierin worden doorgegeven via Nestor of RUGmail. Studenten krijgen ook vaak een email waarin verwezen wordt naar informatie op een andere locatie. Op deze manier wordt het gebruikers lastig gemaakt om alle informatie over een bepaald onderwerp te vinden Niet alleen het raadplegen van bronnen op internet, maar ook interactief bezig zijn met onderwijs via programma’s als Nestor neemt tegenwoordig een centrale plek in in het onderwijs. Een diffuse en onvolledige informatievoorziening heeft een negatief effect op het onderwijs omdat informatie niet voldoende toegankelijk is en het zoekproces inefficient is. Tevens is het voor studenten die in het buitenland studeren handiger wanneer alle informatie op één plek te vinden is. De in het buitenland studerende student kan namelijk minder gemakkelijk op een andere wijze zijn informatie verkrijgen dan via internet. 2.2 Afzonderlijke login De informatiekanalen RUGmail, Nestor en ProgRESSWWW kennen ieder een afzonderlijke inlog. Hoewel de gebruikersnaam en het wachtwoord voor elk van deze informatiekanalen hetzelfde zijn, is dit proces bijzonder inefficient. 2.3 Strategisch belang In het RUG ICT-Strategieplan 2005-2009 wordt gesteld dat de RUG haar positie in de voorhoede van de wetenschappelijke wereld kan versterken door gerichte (financiële) ondersteuning van ICT. De volgende uitdaging volgens het RUG ICTStrategieplan is centralisering en uniformering van de informatiekanalen via ICT. Dit moet zoals eerder genoemd leiden tot één centrale virtuele onderwijsruimte. Hierin zijn alle systemen met elkaar geïntegreerd en uniform voor de gehele RUG. Het succes van de elektronische leeromgeving zal alleen maar toenemen wanneer de gebruiker deze moeiteloos kan gebruiken. Wanneer de RUG één centrale virtuele onderwijsruimte heeft gerealiseerd, onderscheidtde RUG zich daadwerkelijk van andere universiteiten.

6


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

3. Mogelijkheden tot integratie Het creëren van één centrale informatievoorziening zal, in het kader van de in het vorige hoofdstuk genoemde redenen, zorgen voor een snellere en effectievere informatievoorziening die toegankelijk is voor alle studenten en medewerkers. Doordat de digitale informatiekanalen middels één handeling toegankelijk zijn, zal er door meer mensen van de beschikbare informatie gebruik gemaakt worden. Door informatiekanalen te integreren kan tegelijkertijd ook bereikt worden dat er maar één keer ingelogd hoeft te worden en ontvangers meer berichten zullen bekijken. Door deze kanalen te integreren komt de centrale virtuele onderwijsruimte een stuk dichterbij, waarvan de kwaliteit van het onderwijs aan de RUG zeker zal profiteren. Er zijn een aantal mogelijkheden om tot integratie van de digitale informatievoorzieningen te komen. Allereerst zal worden bekeken hoe dit gebeurt op andere universiteiten. Vervolgens zullen de technische mogelijkheden globaal verkend worden. 3.1 Best practices Volledig geïntegreerde systemen, waar de RUG haar voorkeur voor heeft uitgesproken 8 , zijn in Nederland niet te vinden. De RUG zou over de grens kunnen kijken naar bijvoorbeeld de University of Massachusetts Amherst (UMASS) die een volledig geïntegreerd systeem heeft genaamd SPIRE 9 . SPIRE combineert de functies van ProgRESS, Nestor en de mededelingen van de website in één overzichtelijk systeem. Dit systeem is toegankelijk voor elke student met een toegangscode, waar hij zich ook bevindt. Dit systeem is zowel voor degene die communiceert als degene die ontvangt effectief en efficiënt. Praktisch alles wat de student aangaat is hierin te vinden van huisvesting op de campus tot en met een overzicht van de financiële hulp die de student ontvangt. Een nadeel is dat SPIRE niet geïntegreerd is met de emailvoorziening van de universiteit. Sinds kort zijn er elders in het land aan andere universiteiten diverse online applicaties samengevoegd middels een portal. Op drie universiteiten gebeurt dit, te weten, de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Universiteit Twente (UT). UvA Aan de UvA is het systeem MijnUvA geïntroduceerd. Door in te loggen bij MijnUvA heeft men in een keer toegang tot Blackboard, e-mail en ProgRESS. Daarnaast worden mededelingen meteen weergegeven. MijnUvA is beveiligd via het SSLprotocol. Wanneer de gebruiker te lang na inloggen geen actie onderneemt wordt automatisch uitgelogd. Het systeem van de UvA lijkt zeer geschikt voor de RUG en kan als best practice dienen: de UvA heeft namelijk dezelfde systemen die de RUG ook gebruikt. EUR Een soortgelijk systeem als aan de UvA heeft de EUR, genaamd MyEUR. Door één keer in te loggen is er toegang tot mail en Blackboard. De EUR gebruikt geen ProgRESS, maar verder is het systeem soortgelijk aan die van de UvA. 8 9

RUG ICT-strategieplan 2005-2009 https://spire.umass.edu

7


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

UT Op de UT wordt het systeem Mycampus gebruikt dat is gecreëerd door de Studentunion. Ook hier kan de gebruiker, na in te loggen, zonder verdere handelingen naar Teletop (de UT variant van Blackboard) en de mail. Vanwege het feit dat het systeem is gemaakt door de Studentunion wordt ook informatie aangeboden door en over studentenorganisaties. 3.2 Technische mogelijkheden De SOG ziet één geïntegreerd systeem als het meest wenselijk. Dit systeem kan het best gecentreerd worden door Nestor uit te breiden en andere digitale aplicaties als RUGmail en progress hierin onder te brengen. Nestor is namelijk softwaretechnisch erop toegerust om deze functionaliteit aan te bieden én wordt door studenten, samen met e-mail, als de meest geschikte informatiekanaal gezien 10 . De SOG beseft terdege dat één compleet geïntegreerd systeem niet op zeer korte termijn te realiseren is. Maar een eerste stap in die richting is om een centrale portal te maken naar het voorbeeld van de UvA, UT en EUR. De student logt eenmaal in via de portal en kan op deze manier zonder nogmaals in te loggen bij de alle informatie komen. Deze eerste stap maakt de digitale informatiekanalen van de RUG op zijn minst gebruikersvriendelijk en is op korte termijn te realiseren. Dit kan door het instellen van een cookie; een bestand dat de logingegevens onthoudt en automatisch opnieuw gebruikt wanneer de student naar Nestor of ProgRESS zou willen gaan. In het hoofdscherm van de portal zouden bijvoorbeeld actualiteiten van de studie en de RUG gemeld kunnen worden. Belangrijk hierbij is de beveiliging, het moet onmogelijk zijn dat deze logingegevens van het cookie weggekaapt kunnen worden. 3.3 Financieringsmogelijkheden Het versterken van de digitale infrastructuur komt het onderwijs aan de RUG ten goede. Door een goede digitale infrastructuur op poten te zetten wordt het makkelijker om ICT volledig te integreren in het onderwijs. Door een volledige inbedding van ICT in het onderwijs wordt niveaudifferentiatie gestimuleerd. Zo kan aan gemotiveerde en capabele studenten extra stof aangeboden worden via internet. Doordat informatie overal waar toegang is tot internet beter bereikbaar wordt, is integratie van informatiekanalen ook in het kader van internationalisering van belang. Informatie wordt op deze manier beter gedeeld met andere faculteiten, universiteiten en studenten. De RUG zet zich door een nieuw innovatief systeem tevens op de internationale kaart. De integratie van informatiekanalen voldoet voor financiering aan de drie criteria van het OnderwijsStimuleringsFonds (OSF): innovatie, differentiatie en internationalisering. Het ICT-strategiefonds maakt deel uit van het OSF en hiermee de aangewezen financieringsbron. Dit plan zal in de ogen van de SOG dan ook aanspraak moeten kunnen maken op geld uit het OSF.

10

Enquête “RUG-mededelingen in de Universiteitskrant”

8


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Conclusie De huidige stand van zaken met betrekking tot de digitale informatievoorziening is ontoereikend. Er zijn te veel verschillende digitale informatiekanalen, het aanbod is diffuus en overlapt elkaar. Bovendien is er geen uniform gebruik van de digitale informatiekanalen door faculteiten. De SOG meent dat vanuit zowel het perspectief van de student als vanuit de RUG het wenselijk is de digitale informatiekanalen te integreren. De student heeft er baat bij wanneer hij alle informatie op één punt kan vinden. Tevens zal integratie het onderwijs stimuleren. Immers, wanneer de digitale informatiekanalen geïntegreerd zijn zullen studenten ze vaker raadplegen. De in de RUG ICT-strategieplan genoemde centrale virtuele onderwijsruimte zal hierdoor gerealiseerd worden. Aanbevelingen: 1. De SOG pleit voor integratie van de digitale informatiekanalen. Het meest efficiënt is één compleet geïntegreerd systeem naar het voorbeeld van SPIRE. 2. Een eerste stap in deze richting is een portal naar het voorbeeld van de UvA. Deze aanpassing zou op korte termijn al veel voordelen opleveren. Technisch is het allemaal mogelijk, daarom dringt de SOG er bij het College van Bestuur op aan om over te gaan tot integratie van informatie. Alle informatie voor alle studenten, allen voor één en één voor alles.

9


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Bijlage 1 Officiële informatiekanalen, zoals aangegeven door de faculteiten en de RUG. RUG 11 • Universiteitskrant In de Katernen en RUG-berichten van de UK publiceert het College van Bestuur nieuwe regelingen en richtlijnen. Ook vindt u hier de wijzigingen in de hoogte van het collegegeld en de Afstudeerfondsregeling. Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit der Economische Wetenschappen 12 • Cd-rom Deze regelingen staan op een Cd-rom. Hierop vind je, voor alle bachelor- en masteropleidingen van FBK en FEW, de inhoud van het onderwijsprogramma, en een overzicht van de rechten en plichten die studenten hebben. Op deze Cd-rom tevens een praktische uitwerking van de OER-en (‘Regels en Richtlijnen’), enkele andere regelingen en voorzieningen voor studenten. Zie bijlage 9 voor een compleet overzicht van de inhoud van de Cd-rom. • Website • Studiegids Facultaire websites (www.rug.nl/bdk en www.rug.nl/economie) Op de algemene FBK- en FEW-sites vind je (naast een digitale versie van de studiegidsen) informatie over de faculteit, medewerkers, roosters, specifieke thema’s, nieuws, etc. etc. Via deze sites kun je ook eenvoudig op ProgRESS WWW, Nestor, Ocasys, RUG-mail etc. komen (zie menu’s rechterzijde scherm) • ProgRESSWWW Op ProgRESS WWW moet je je inschrijven voor vakken en tentamens. Daarnaast worden hier je studieresultaten bekend gemaakt. Op ProgRESS WWW staan ook je persoonlijke gegevens (naam, adres, e.d.) opgeslagen. Wanneer je deze gegevens officieel wilt wijzigen, dan kun je dat via ProgRESSWWW doen. • Nestor Nestor is het communicatiekanaal waarmee de faculteit belangrijke mededelingen en actuele informatie over je opleiding en specifieke vakken (collegesheets, opdrachten, tentamenstof, e.d.) bekend maakt, evenals meer algemene ‘last minute’ informatie voor alle studenten. • Ocasys Ocasys (www.rug.nl/ocasys) Hier vind je programmaoverzichten en vakbeschrijvingen, ook van andere faculteiten. Anders dan bij ProgRESS WWW en Nestor hoef je voor Ocasys niet in te loggen om de informatie te kunnen bekijken. Je kunt Ocasys via elke webbrowser overal ter wereld raadplegen. • RUGmail Iedere student krijgt een officieel ‘student.rug.nl’ e-mail adres. Hierop worden urgente mededelingen gedaan, zoals deadlines, het niet doorgaan van bijeenkomsten, aankondigingen van evenementen. Er wordt van uitgegaan dat je deze e-mail regelmatig bekijkt. NB: Het is niet mogelijk door te linken naar een ander e-mailadres. • Universiteitskrant De Universiteitskrant verschijnt iedere week (uitgezonderd vakantieperioden) en is af te halen bij displays op het Zernike universiteitsterrein en te bekijken op internet. 11 12

Vereenvoudigd studentenstatuut, blz 5 p. 15, 16 en 17 Studiegids 2006-2007 FBK/FEW

10


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Raadpleeg vooral de rubriek ‘Mededelingen faculteiten’ in de papieren versie of op internet: http://www.uk.rug.nl/mededelingen/mededelingen.php. Hier worden algemene mededelingen geplaatst over bijvoorbeeld voorlichtingen, maar ook vakspecifieke mededelingen (wijzigingen in colleges of tentamendata bijvoorbeeld). • Informatiebalie Bij de Informatiebalie kun je terecht met allerlei vragen over de onderwijsorganisatie. Denk hierbij aan informatie over buluitreikingen, studieresultaten, cijferlijsten. Je kunt hier ook verschillende formulieren ophalen, bijvoorbeeld voor het aanvragen van vrijstelling of goedkeuring van je studieprogramma. • Faculteitsmedewerkers Uiteraard kun je voor informatie ook terecht bij verschillende faculteitsmedewerkers. Het schema in hoofdstuk A2 geeft een beknopt overzicht bij wie je waarvoor terecht kunt. Voor de meest recente contactinformatie wordt verwezen naar de facultaire websites (‘Faculteit/Medewerkers’). NB: Urgente onderwijsinformatie (wijzigingen, aankomende deadlines, aankondiging evenementen) vind je in Nestor, de rubriek ‘Mededelingen faculteiten’ in de UK, en je student.RUG-mail. Wen je aan in ieder geval deze drie informatiebronnen wekelijks te raadplegen. Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap De Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap had op het moment van onderzoek geen overzicht voorhanden. Faculteit der Letteren 13 • Universiteitskrant De Universiteitskrant (UK) is het officiële orgaan voor mededelingen over colleges, tentamens, inschrijvingsprocedures, roosterveranderingen en dergelijke. Mededelingen van de faculteit of van je opleiding die in de UK zijn gepubliceerd, worden bekend verondersteld. Het is dus belangrijk dat je UK geregeld leest. De UK verschijnt wekelijks en is vanaf donderdag gratis verkrijgbaar in de hal van het Harmoniegebouw en in andere facultaire gebouwen. Universitair Medisch Centrum Groningen Geneeskunde, Tandheelkunde en Mondzorgkunde 14 • Nestor • Postbakje • RUGmail Van alle studenten wordt verwacht dat zij regelmatig (minimaal tweemaal per week) Nestor, hun postbakje en hun e-mail (via de facultaire e-mail: …@student.rug.nl) raadplegen voor het onderdeel dat op dat moment gevolgd wordt en de algemene mededelingen. Belangrijke mededelingen, zoals wijzigingen in colleges, practica, tentamens, etc., worden op deze wijze aan de studenten medegedeeld. Een student is nooit gevrijwaard van de gevolgen van het niet tijdig lezen van dergelijke mededelingen. Ook aanvullend onderwijsmateriaal kan via bovengenoemde kanalen verspreid worden. http://www.rug.nl/let/informatievoor/studenten/regelgeving/index Studiegids 2005/2006 C2000, Studiegids 2005/2006 Bacheloropleiding Geneeskunde G2010 en Studiegids Tandheelkunde / Mondzorgkunde 2005/2006

13 14

11


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

• Universiteitskrant De Universiteitskrant (UK) is een wekelijks verschijnende periodiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hierin staan, naast algemeen wetenswaardige zaken en rapportages, ook mededelingen en nieuwtjes over de afzonderlijke faculteiten. Het is belangrijk dat u zich hiervan met regelmaat op de hoogte stelt. De UK kunt u afhalen in de hal bij de uitgiftebalie van het Onderwijsinstituut in het gebouw Ant. Deusinglaan 1 en bij het Onderwijscentrum van het UMCG. Bewegingswetenschappen 15 • Nestor • Universiteitskrant Algemene mededelingen zoals wijzigingen in collegerooster, tentamens, spreekuren etc. zullen gepubliceerd worden via Nestor en in de universiteitskrant (UK) onder het hoofd FMW, subhoofd: Bewegingswetenschappen. • Publicatieborden Voor mededelingen van meer huishoudelijke aard wordt verwezen naar de publicatieborden op de gang van de 3e verdieping van gebouw 3215. • Postvakje Er zijn afsluitbare gaderobekastjes/postvakjes beschikbaar in de onderwijshal, A. Deusinglaan 1. De uitgiftebalie in de onderwijshal regelt de sleuteluitgifte tegen een betaling van € 9,08 borg. De student die een postvakje in gebruik heeft is verantwoordelijk voor het regelmatig ledigen van zijn eigen postvak en voor het kennis nemen van de inhoud. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Psychologie 16 • Website • Universiteitskrant • Studiegids De roosters voor de cursussen en practica zijn te vinden op de website van de faculteit GMW: www.rug.nl/psy/informatievoor/studenten. De programmering van studieonderdelen zoals vermeld in deze studiegids kan in de loop van het jaar gewijzigd worden. Wijzigingen worden in de Universiteitskrant en op de website vermeld. Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 17 • Universiteitskrant Eventuele mededelingen betreffende veranderingen in collegerooster, tentamendata, tentamenplaatsen e.d. worden opgenomen in de rubriek Mededelingen van de Universiteitskrant (UK). De UK wordt elke week op diverse verspreidpunten binnen de universiteit neergelegd. Het is ook mogelijk een abonnement op de UK te nemen. Tevens is de UK integraal opgenomen op de website van de RUG. • Prikboren • Nestor

p. 19 Studiegids Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen 2005-2006 p. 3 Studiegids Bacheloropleiding Psychologie 2006-2007 17 p. 24 Studiegids Bachelor Algemeen Pedagogische Wetenschappen 2005/2006 15 16

12


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Mededelingen hangen ook op het prikbord in de hal van Grote Rozenstraat 38. Ook op Nestor, de elektronische leeromgeving van de RUG worden mededelingen geplaatst. Sociologie 18 • RUGmail Alle informatie, ook de officiële informatie, verloopt via de officieel toegekende studenten e-mail adressen (naam@student.rug.nl). Gebruik dan ook uitsluitend dit email adres of link door naar je privé e-mail adres. Dit is mede belangrijk omdat de communicatie voornamelijk via e-mail verloopt. Kunstmatige Intelligentie 19 • Studiegids - Informatie over het onderwijsprogramma - Inhoudsbeschrijving van de vakken, inclusief toetsvormen en gebruikte literatuur - Regels en reglementen m.b.t. onderwijs • Internet • ProgressWWW - Overzicht eigen studieresultaten: http://progresswww.nl/rug - Informatie voor studenten: http://www.rug.nl/ai/informatievoor/studenten - Informatie over onderwijs: http://www.rug.nl/ai/onderwijs - College- en tentamenroosters: http://www.rug.nl/ai/onderwijs - Mededelingen over roosterwijzigingen: http://www.rug.nl/ai/informatievoor/studenten/mededelingen/ - Informatie over afstudeerregelingen: http://www.rug.nl/ai/informatievoor/studenten/regelingen • Medelingenbord/prikbord - Tentamenuitslagen - Algemene mededelingen over de studie - College- en tentamenroosters (de meest recente zijn op internet te vinden, zie hierboven) • KI-mailinglist Iedere KI-student krijgt een eigen (Unix) account op de servers van KI. Iedereen die daar gebruik van mag maken staat op de mailinglist: all@ai.rug.nl. Belangrijke informatie over roosters en tentamens, colloquia e.d. wordt via die e-maillijst aangekondigd. Faculteit der Rechtsgeleerdheid 20 • Studiegids Naast de informatie die in de Studiegids is opgenomen zijn er meer informatiebronnen die de faculteit gebruikt om studenten te informeren over zaken die met het onderwijs te maken hebben. Studenten worden geacht deze bronnen te raadplegen. • Universiteitskrant Bijna wekelijks wordt de Universiteitskrant in de onderwijsgebouwen van de universiteit op grote schaal verspreid. Alle belangrijke facultaire mededelingen (roosterwijzigingen, literatuurwijzigingen, inschrijfdata, etc.) worden via de rubriek Tien Gouden Regels Hoofdstuk 19 Studiegids Kunstmatige Intelligentie 2005-2006 20 p. 24 en 25 Studiegids Rechten 2006-2007 18 19

13


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

“Mededelingen” onder de aandacht gebracht. U wordt geacht deze mededelingen te lezen. Ze worden gezien als aanvulling op de studiegids. Het is mogelijk een abonnement te nemen op de UK, deze wordt dan thuisgestuurd (zie Universiteitskrant). • RUGmail Iedere student ontvangt van de universiteit een e-mailadres (naam@student.rug.nl). Aan dit e-mailadres worden regelmatig belangrijke berichten gestuurd. Zorg er daarom voor dat u de berichten aan dit e-mailadres regelmatig bekijkt. • Publicatieborden In de gangen van het Turftorenstraatgebouw worden op verschillende plaatsen mededelingen opgehangen die voor studenten van belang zijn met het oog op de studie: - Collegeroosters worden opgehangen in de vitrine naast kamer T 88; - Roosterwijzigingen hangen in de wachtruimte bij de Infobalie; - Mededelingen en overzichten m.b.t. de plaats en aanvangstijden van schriftelijke tentamens hangen op het prikbord om de hoek naast kamer T 88. • Website Veel van de zaken die via de UK of de publicatieborden bekend worden gemaakt vindt u ook onder het kopje Nieuws op de facultaire website. Doorgaans staan de berichten hier eerder dan in de UK. Ook de roosters, roosterwijzigingen en de het tentamenrooster inclusief de plaats en het aanvangstijdstip, worden op de website gepubliceerd. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 21 • Studiegids; Naast deze studiegids en de hierboven genoemde bronnen biedt de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen verschillende andere informatiebronnen. Deze zijn: • Mededelingenborden • Universiteitskrant • Website • Nestor • RUGmail • Bureau Onderwijs en Examens • Studiecoordinator Mededelingenborden. Het verdient aanbeveling deze borden regelmatig te bestuderen. Universiteitskrant (UK), met name de rubriek mededelingen. De facultaire website, www.rug.nl/frw. Nestor, de elektronische leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen bereikbaar via http://nestor.rug.nl. Elke student krijgt een eigen e-mail account. E-mail van de Faculteit wordt naar dit account gestuurd. Het Bureau Onderwijs en Examens, kamer 145a op de 1e verdieping van het DRSgebouw, geeft informatie over tentamendata, studieresultaten, overgangsregelingen. Studiecoördinator: in paragraaf 1.3.4 van dit hoofdstuk staan voor de verschillende jaren en studierichtingen de coördinatoren vermeld. Met specifieke vragen betreffende het studieprogramma kun je bij de coördinator terecht. 21

p. 14 Studiegids 2006-2007 Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen

14


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Faculteit der Wijsbegeerte 22 • Universiteitskrant Officiële mededelingen aan studenten, bijvoorbeeld roosterwijzigingen of wijzigingen in de literatuur voor een college, worden door de faculteit geplaatst in de Universiteitskrant (UK). De faculteit gaat er van uit dat studenten de UK lezen. De UK verschijnt in principe elke week (op enkele uitzonderingen en vakantieperioden na) en kan op de faculteit vanaf vrijdag afgehaald worden. Er staat een box in de hal. De UK is ook in te zien op het internet: www.uk.rug.nl. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde, Technische Wiskunde, Natuurkunde, Technische Natuurkunde, Sterrenkunde, Scheikunde en Scheikundige Technologie 23 • Universiteitskrant De pagina's met mededelingen in de Universiteitskrant (UK) zijn het officiële kanaal voor bekendmakingen over opleidingen binnen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De UK verschijnt wekelijks en is o.a. te verkrijgen in elk van de gebouwen van de in deze gids beschreven studies. De UK is ook te vinden op www.rug.nl/uk. Biologie 24 • Studiegids • Informatiebrochures • Website Studiegidsen, tentamenroosters en andere informatiebrochures over het onderwijs zijn verkrijgbaar bij O&S, tel.: 050-3632210 en ter inzage op www.rug.nl/biologie. • Universiteitskrant De mededelingenpagina’s in de UK zijn het officiële kanaal voor bekendmakingen over opleidingen binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Studenten kunnen de mededelingenpagina’s van de UK inzien in een vitrine naast de bibliotheek van de Afdeling Biologie. Verder ligt de UK ter inzage in de bibliotheek. Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen 25 • RUGmail • Prikbord • Postvakje De afdeling farmacie verzendt documenten en mededelingen aan studenten via de onderstaande communicatiekanalen. Er wordt vanuit gegaan dat studenten tenminste twee maal per week de volgende bronnen nakijken: - Officiële student e-mailadres (xxx@student.rug.nl). - Nieuwsberichten van Bureau Onderwijs vind je op het prikbord van het bureau op Nestor. - Tegen betaling van borg (E10,--) krijgt elke student gedurende de studie de beschikking over een locker met postvakje op de eerste verdieping van het gebouw 3215 (MWF). Geen locker betekent geen post!

p. 21 Faculteit der Wijsbegeerte Studiegids 2006-2007 p. 33 studiegids bacheloropleidingen Wiskunde, Technische Wiskunde, Natuurkunde, Technische Natuurkunde, Sterrenkunde, Scheikunde en Scheikundige Technologie 2006 – 2007 24 p. 14 Studiegids Biologie September 2005 25 p. 15 en 16 Studiegids 2006/2007 Farmacie en farmaceutische wetenschappen 22 23

15


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

• ProgressWWW Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de student om zelf goed ingeschreven te staan voor vakken die gevolgd willen worden (ProgRESSwww) en frequent de mail (studentaccount) en de post te checken. Problemen die ontstaan omdat studenten niet correct staan ingeschreven of hun mail of post niet hebben gelezen zijn voor rekening van de student. Informatica 26 • Universiteitskrant Aanvullende studie-informatie, mededelingen over tentamendata, gewijzigde of nieuwe colleges, collegetijden, afstudeerwerkgroepen, colloquia enz. zijn te vinden in de mededelingenrubriek van de Universiteitskrant (UK). De UK is elke week in het IWI-gebouw verkrijgbaar; de mededelingenrubriek is tevens te lezen via de wwwpagina http://www.rug.nl/corporate/nieuws/universiteitsKrant/. • Prikbord Voorafgaande aan de officiële publicatie zijn de UK-mededelingen van Wiskunde en Informatica te lezen op het prikbord tegenover het onderwijsbureau IWI-36. Studenten wordt sterk aangeraden deze mededelingen elke week door te kijken. De meeste mededelingen verschijnen slechts één keer in de UK. Het niet lezen van mededeling vormt geen enkel excuus, maar kan wel grote consequenties hebben (het missen van een tentamen, bijvoorbeeld). • RUGmail Ook is het aan te bevelen de e-mail op het wingdomein maar ook de e-mail die via het algemene e-mailadres van de universiteit binnenkomt, regelmatig te lezen. Ook hier geldt, het niet lezen van je mail vormt geen enkel excuus en kan ook grote consequenties hebben. • Website • Studiegids • Ocasys Aankondigingen en informatie van allerlei aard zijn ook langs elektronische weg te vinden op het WingWeb (http://www.wing.rug.nl/). Deze en vorige studiegidsen zijn te raadplegen via http://www.rug.nl/informatica/onderwijs/onderwijsbureau/studiegids. Wijzigingen en aanvullingen op de studiegids zullen ook op deze plaats worden meegedeeld. Verdere inhoudelijke en organisatorische informatie over informaticaonderwijs is te vinden op http://www.rug.nl/informatica/onderwijs/onderwijsbureau/ en op http://www.rug.nl/informatica/onderwijs/ en http://www.rug.nl/ocasys/ De meest actuele roosters zijn beschikbaar via: http://www.rug.nl/informatica/onderwijs/rooster/ Let op: Het wordt sterk aangeraden deze websites regelmatig te raadplegen.

26

p. 16 en 17 Studiegids Bachelor en Masteropleiding Informatica cursusjaar 2006-2007

16


Notitie “Eén voor allen, alles in één”

Bijlage 2 Afkortingenlijst • • • • • • • • • • • • • • • • •

AV-vakken: EUR: FBE: FdL: FdR: FdW: FRW: FWN: GMW: ICT: OSF: RUG: S.O.G.: UMASS: UMCG: UT: UVA:

Algemeen Vormende Vakken Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit bedrijfskunde en economie Faculteit der Letteren Faculteit der Rechten Faculteit der Wijsbegeerte Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen Gedrags- en maatschappijwetenschappen Informatie- en Communicatietechnologie OnderwijsStimuleringsFonds Rijksuniversiteit Groningen Studenten Organisatie Groningen University of Massachusetts Amherst Universitair Medisch Centrum Groningen Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam

17

SOG 0607N108 Eén voor Allen, Alles in Eén  
SOG 0607N108 Eén voor Allen, Alles in Eén  

SOG-fractie 2006-2007 Integratie van digitale informatiekanalen aan de RUG Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Gro...

Advertisement