Page 1

opkomenvoorstudentenopkomenvoorstudentenopko DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD! menvGéénxonnodigexstudieblokkadesoorstudenteno pkomenvoorstudentenopkomenvoorstudentenopkom envoorstudentenopkomenvoorstudExcellerenentenop komenSpreidingxstudielastvoorstudentenopkomenvo orstudentenopkomenvoorstudentenopkomenvoorstu Verkiezingsprogramma dentenopkomenvoorstudentenopkomenvoorstudente nopkomenvoorstudentenopkomenvoorstudentenopk omenvoorstudentenopkomenvoorstudentenopkomen voorstudentenopkomenvoorstudentenopkomenvoorst udentenopkomenvoorstudentenopkomenvoorstudent enopkomenvoorstudentenopkomenvoorstudentenop Kandidaatsfractie 2012-2013 – www.stemsog.nl komenvoorstudentenopkomenvoorstudentenopkome nvoorstudentenopkomenvoorstudentenopkomenvoor studVoorlichtingentenopkomenvoorCarrièrestudenten opkomenvoorstudentenopkomenvoorstudentenopko menvoorstudentenopkomenvoorKeuzevrijheidstudent enInternationaliseringopkomenvoorstudentenopkome nvoorstudentenopkomenvoorstudentenopkomenvoor studentenopkomenvoorstudentenVideocollegesopko menvoorstudentenopkomenvoorstudentenopkomenv oorMaandelijksexcollegegeldtermijnenstudentenopko menvoorstudentenopkomenvoorstudentenopkomenv oorstudentenopkomenvoorOnderwijskwaliteitstudente nopkomenvoorstudentenopkomenvoorstudentenopk 1 omenNadrukxopxacademischexvaardighedenvoorst udentenopkomenvoorstudentenopkomenvoorstudent


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD! Groningen, 9 april 2012 Lectori salutem, Voor u ziet u het verkiezingsprogramma van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) voor het collegejaar 2012-2013. Zoals elk jaar is de SOG er weer in geslaagd een enthousiast en complementair team aan fractieleden bij elkaar te krijgen, die een uitgesproken ambitie hebben om het studentenklimaat in Groningen te verdedigen en te verbeteren. Het team bestaat uit personen verdeeld over verschillende studies en verschillende verenigingen, zo zijn we gegarandeerd van een brede afspiegeling van de studentenpopulatie in Groningen. Genoeg over de fractie. Zoals gezegd ligt hier voor u het verkiezingsprogramma voor aankomend collegejaar. Het zal geen gemakkelijk jaar worden. Binnen een zeer kort tijdsbestek is de ‘eeuwige student’ door de overheid tot verleden tijd verklaard. De ‘kant-en-klaar student’ moet het van hem overnemen. Studenten worden door allerlei maatregelen verplicht hun studie binnen zo kort mogelijke tijd af te ronden en zo snel mogelijk aan het werk te gaan. In onze ogen een zeer kwalijke ontwikkeling. Maatregelen als het BSA en de langstudeerboete zijn ijskoude machtsmiddelen om studenten dwangmatig zo snel mogelijk te laten afstuderen. Den Haag en de universiteiten gaan er aan voorbij dat het juist hun taak is om het onderwijs dermate uitdagend en inspirerend in te richten, dat studenten intrinsiek gemotiveerd worden om met passie, enthousiasme én voldoende snelheid aan hun studie deel te nemen. Uiteraard is dit een visie die niet van de een op de andere dag gerealiseerd kan worden, dat snappen we. Ook snappen we dat de student, net als de rest van Nederland, een steentje moet bijdragen in de huidige tijd van bezuinigingen. Toch vinden wij dat de opeenstapeling van beperkende maatregelen in een te kort tijdsbestek heeft plaatsgevonden. De student wordt onevenredig zwaar getroffen. Wij vinden dat het Groningse studentenleven uniek is in zijn soort. Ontplooiing binnen en buiten je studie is iets wat de SOG altijd heeft onderstreept. Hier blijven wij voor strijden. Net als andere studentenpartijen zijn ook wij er primair om de kwaliteit van het onderwijs voor studenten te verbeteren. Daarnaast proberen wij de keuzevrijheid van de student zoveel mogelijk te waarborgen. Actief worden naast je studie, op wat voor terrein dan ook, moet mogelijk blijven en gestimuleerd worden. Studeren is meer dan het afleggen van tentamens: het is een combinatie van uitdagend en echt academisch onderwijs, gecombineerd met een bruisend verenigingsleven. De Kandidaatsfractie SOG 2012-2013, Maarten de Wit Hayo Raaphorst Dalia Saris Jan Willem Stoffer Marten Koopmans Wiggert van Ginkel Ritwik Swain Simon Dik 2


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Inhoud Geen BSA verhoging naar 50 en geen invoering in jaar 2 en 3................................ 4 Uitdagender onderwijs ................................................................................................................ 6 Verspreid de studielast en de tentamenstress .................................................................. 8 Persoonlijke ontwikkeling binnen en buiten de studie............................................... 10 De SOG stelt minimumeisen aan de kwaliteit van docenten ................................. 12 RUG springplank voor carrière.............................................................................................. 14 Maandelijkse collegegeldtermijnen .................................................................................. 15 Eerlijkere en transparantere voorlichting ......................................................................... 17 Videocolleges beschikbaar voor iedere student......................................................... 19 RUG a real international university ...................................................................................... 20

3


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Geen BSA verhoging naar 50 en geen invoering in jaar 2 en 3! De SOG is altijd tegen niet-inhoudelijke studieblokkades geweest. Het Bindend Studieadvies (BSA), de Harde Knip en de verhoging van het collegegeld voor een tweede bachelor- of masteropleiding zijn maatregelen die er slechts toe dienen de rendementen van de universiteit te verhogen, maar mede tot gevolg hebben dat studenten voor onnodige blokkades komen te staan. De SOG is van mening dat dit soort beperkende maatregelen niet thuishoren in een academische omgeving waar men in staat moet zijn zelf keuzes te maken, binnen en buiten de studie. De student moet juist gestimuleerd worden om zich te verbreden, middels een bestuursjaar of een tweede bachelor of master, in plaats van tegengewerkt te worden door dit soort onnodige blokkades. Hogere rendementen mogen niet ten koste gaan van de keuzevrijheid van de student en de studentencultuur in Groningen.

Geen BSA in het tweede en derde jaar en geen onnodige vertraging Vanuit Den Haag worden er allerlei beperkende maatregelen opgelegd die het de student heel erg lastig maken om nog met plezier te kunnen studeren. De SOG zal haar best doen om zo gunstig mogelijke randvoorwaarden te bedingen zodat studenten niet onnodig worden weggestuurd. Voorbeeld hiervan kan zijn een derde kans tentamen bij de laatste nog openstaande bachelorvakken. De potentiële invoering van een BSA in het tweede en derde jaar van de bachelor werkt disproportioneel zwaar tegenover studenten. De student die zijn BSA in jaar 1 heeft gehaald, heeft in onze ogen al lang en breed bewezen het academische niveau aan te kunnen, en zou daarom niet meer ‘gekickt’ mogen worden. Ook een verhoging van het BSA naar 50 punten werkt zeer nadelig omdat de huidige inrichting van het onderwijs aan de RUG het simpelweg heel lastig maakt om aan dergelijke eisen te voldoen. Het missen van één tentamen kan dan al genoeg zijn om het BSA niet te halen. Hetzelfde geldt voor maatregelen zoals Propedeuse in 2, waardoor studenten die al 115 punten hebben gehaald, alsnog met lege handen naar huis worden gestuurd. Zelfs het volgen van een minor is zonder propedeuse niet toegestaan. Dit is onzinnig en onnodig. Het beperkt studenten in hun keuzevrijheid. De SOG pleit voor verzachtende randvoorwaarden rondom het BSA en de Harde Knip, zodat bijvoorbeeld doorstroming naar de masterfase voor studentbestuurders niet onmogelijk gemaakt wordt.

“BSA in het tweede en derde jaar is onzinnig en onnodig!” Een tweede studie moet betaalbaar blijven Universiteiten zijn vrij om zelf de hoogte van het collegegeld voor tweede studies vast te stellen. De SOG is van mening dat deze bedragen bij de RUG de pan uit rijzen en het bovendien niet duidelijk is hoe ze zijn vastgesteld. Daarom eisen wij hier meer transparantie en verantwoording over. Het gevolg van deze hoge kosten is dat kleine studies de dupe zijn en veel minder studenten trekken. Kleine studies zijn voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van studenten die ze als tweede studie volgen. Juist deze studies vormen een enorme aanvulling op het algemene aanbod. Ze bieden de studenten de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te specialiseren op het gebied dat hen echt interesseert. De huidige arbeidsmarkt vraagt van studenten zich te onderscheiden van de massa. De universiteit zou dat mogelijk moeten maken. De SOG maakt zich daarom hard voor meer keuzevrijheid en keuzemogelijkheid. We zullen ervoor pleiten om de bedragen vast te stellen op een redelijk 4


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD! bedrag, waarbij een tweede studie als reële mogelijkheid moet blijven bestaan. Collegegeld mag er niet toe dienen de kas van de RUG te spekken.

“Te hoog collegegeld tweede studies nadelig voor keuzevrijheid!” De RUG moet studenten beter begeleiden bij het halen van het BSA Ten slotte is de SOG van mening dat de RUG er actief zorg voor moet dragen dat studenten die, om wat voor reden dan ook hun BSA niet halen, niet aan hun lot worden overgelaten. Het kan zijn dat deze studenten door onvoorziene omstandigheden het BSA niet hebben gehaald, of dat zij met een studie zijn begonnen die niet bij hen past. De RUG heeft in alle gevallen een zorgplicht de studenten te begeleiden naar een studie die beter bij de student past. Dit is een randvoorwaarde geweest bij de invoering van het BSA, en moet zorgvuldiger nageleefd worden. Wij zullen hier aankomend jaar meer op aandringen. Verder dient de universiteit in een eerder stadium begeleiding bieden om er voor te zorgen dat de student alsnog het BSA haalt. De SOG pleit dan ook voor bindende matching, waarbij de universiteit actief nadenkt over welke studie het beste bij de student past. Het principe van bindende matching is afgelopen jaar meerdere malen aan de kaart gesteld door de fractie van de SOG in verscheidene rondvragen en notities. Kortom, de RUG moet er zorg voor dragen dat ondanks het niet halen van het BSA, de student op de juiste plek terecht komt en alsnog aan de universiteit een opleiding kan voltooien, en niet aan haar lot wordt overgelaten.

“Laat studenten niet aan hun lot over!”

5


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Uitdagender onderwijs: kleinschaliger en meer aandacht voor academische vaardigheden! Spreek-, schrijf- en onderzoeksvaardigheden zijn echte academische vaardigheden. Iedere student moet hierin uitstekend ontwikkeld zijn. Over de gehele linie wordt hier door de RUG te weinig aandacht aan gegeven. Kleine werkgroepen zijn van fundamenteel belang om deze vaardigheden optimaal te onderwijzen. Kleinschalig onderwijs en beter contact met docenten zullen de student vormen tot een echte academicus.

De RUG is geen leerfabriek De SOG bestaat primair om er voor te zorgen dat studenten goed onderwijs krijgen. Hier kan op vele manieren invulling aan worden gegeven. Wij vinden dat in de huidige tijd universiteiten te veel gericht zijn op het verhogen van rendementen. De RUG is een leerfabriek aan het worden waar ‘kant-en-klaar’ studenten zo snel mogelijk doorheen worden getrokken. Dit moet anders.

Uitstekende academische vaardigheden van groot belang De SOG pleit voor kleinschaliger onderwijs, waarbij meer nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van spreek- en schrijfvaardigheid. Deze echte academische vaardigheden zijn tot dusver bij het merendeel van de studies het ondergeschoven kindje. Spreek- en schrijfvaardigheid zijn fundamentele vaardigheden waar een echte academicus voldoende ontwikkeld in dient te zijn. Zo is een uitstekende schrijfvaardigheid wenselijk voor het verwoorden van onderzoek en is het verder de verantwoordelijkheid van academici om op een eloquente manier te participeren in maatschappelijke debatten. Zowel bij alfa- als bètastudies zijn deze academische vaardigheden van belang. Studenten hun tentamens laten halen is één, echter de verantwoordelijkheid van de RUG reikt verder.

Meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden in de bachelor Tot slot pleit de SOG voor meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden in de bachelorfase. Naast spreek- en schrijfvaardigheden, behoren ook onderzoeksvaardigheden tot de echte academische vaardigheden. Wij zien dat naast spreek- en schrijfvaardigheid, ook aan onderzoeksvaardigheid zeer weinig aandacht wordt gegeven. Wanneer de RUG uitspreekt studenten tot echte academici te willen opleiden, ontkomt ze er niet aan meer te focussen op onderzoek in de bachelor. ‘Research driven education,’ is iets wat de SOG altijd heeft aangemoedigd. Daarom zien wij ook een centrale rol weggelegd voor de verschillende graduate schools en onderzoeksminoren, waarin de studenten op hun eigen interessegebied een onderzoekstraject kunnen volgen. De SOG heeft hier in het verleden middels het schrijven van notities meerdere malen op aangedrongen.

“Uitstekende academische vaardigheden net zo belangrijk als het halen van tentamens!”

6


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Kleinschalige en interactieve leeromgeving De SOG is er stellig van overtuigd dat deze vaardigheden het beste ontwikkeld kunnen worden in een kleinschalige en interactieve leeromgeving. Practica, werk- en discussiegroepen dienen echter op een kleinschalige manier onderwezen te worden, zodat er veel ruimte is voor discussie en persoonlijke feedback. Wij pleiten dan ook voor maximum aantallen bij werkgroepen. Wanneer de universiteit dit overschrijdt, zal een extra werkgroep in het leven moeten worden geroepen om de kleinschaligheid te waarborgen. De student is geen nummer, maar een persoon die voor de maatschappij later van groot belang zal zijn. Er moet daarom meer plaats zijn voor individuele begeleiding en meer en beter contact met docenten.

“Kleinschalig onderwijs leidt tot een hogere onderwijskwaliteit!”

7


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Verspreid de studielast en de tentamenstress! De SOG pleit voor betere spreiding van de tentamens en de studielast over het collegejaar. Het merendeel van de studies kent een tentamenperiode waarin vijf of zes vakken aan bod komt. Doordat de vakken zo kort achter elkaar gegeven worden, ontstaat er telkens een periode van twee of drie weken waarin de studielast veel hoger ligt dan elders in het studiejaar. Daarnaast willen de regering en de Rijksuniversiteit Groningen de studenten steeds sneller laten studeren en voerden zij om dat doel te realiseren o.a. het BSA en de Harde Knip in. Het zijn echter diezelfde maatregelen die het zeer onwenselijk maken om in bepaalde periodes van het studiejaar een hoge studielast te hebben.

Spreiding werkt twee kanten op In het huidige klimaat van BSA, Harde Knip en de langstudeerboete is het noodzakelijk om tentamens te halen. Toch kan het voorkomen dat je een keer ziek bent of niet lekker in je vel zit waardoor je een aantal vakken niet met een voldoende weet af te sluiten. Met de huidige invulling van tentamenperiodes is er een te groot risico aanwezig dat de student door onvoorziene studiebeperkende factoren in de problemen komt met haar BSA of te maken krijgt met de Harde Knip. Het spreiden van de tentamens en de studielast over het collegejaar leidt tot een verlaging van dit risico. Daarnaast zal een spreiding van de studielast tot hogere rendementen gaan leiden van o.a. het BSA. Studenten krijgen van de SOG meer tijd om goed te plannen en vervolgens tentamens te halen. Dit voorstel zal dus positief werken voor enerzijds de regering en de RUG en anderzijds voor de student.

‘’Spreiding: hogere rendementen en minder druk voor de student!’’ Voorkom concurrentie tussen tentamens De huidige situatie van veel tentamens kort achter elkaar heeft ook tot concurrentie tussen tentamens geleid. Een goed voorbeeld is de tentamenperiode in januari. Veel studenten hebben goed geleerd voor de eerste drie tentamens. Na die drie tentamens komen er echter nog twee en die kan de student dan onmogelijk nog leren. Het komt in de huidige situatie voor dat studenten moeten kiezen tussen beide vakken. Ze zijn geneigd om te gaan voor ofwel het makkelijkste vak, ofwel het vak dat de meeste ECTS zal opleveren. De SOG vindt dit een ongewenst effect. Het is niet de bedoeling dat de studenten door een te krap tentamenrooster moeten kiezen welk vak ze nog kunnen leren. Het geven van minder tentamens in een tentamenperiode, die tevens minder kort achter elkaar geven worden, verlaagt de studielast en de tentamenstress. De student krijgt dan de kans om elk vak terdege voor te bereiden en te halen. Die kans wil de Studentenorganisatie Groningen de Groningse student bieden.

‘’De SOG biedt de student de kans om elk tentamen te leren en te halen!’’

8


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Bied struikelvakken vaker aan In september zal de Harde Knip ingevoerd worden en moet iedereen zijn bachelor volledig afgerond hebben voordat men aan een master kan beginnen. Vanzelfsprekend wil de SOG voorkomen dat de student te maken zal krijgen met de onevenredige nadelen die vastzitten aan de Harde Knip of andere studieblokkades als BSA en de langstudeerboete. De SOG wil het daarom mogelijk maken om struikelvakken vaker in het jaar aan te bieden. Dit kan bewerkstelligd worden door een algemene invoering van videocolleges op elke faculteit. De SOG ziet daarnaast het belang in van het kleinschalige onderwijs en pleit er daarom voor om het videocollege te combineren met werkgroepcolleges. Op deze manier zullen meer mensen de struikelvakken weten te halen en maak je de kans dat studenten op een vervelende manier in aanraking komen met Harde Knip, BSA of de langstudeerboete aanzienlijk kleiner.

‘’Bied struikelvakken vaker aan door algemene invoering videocolleges!’’

9


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Persoonlijke ontwikkeling binnen en buiten de studie! Tijdens je studententijd in Groningen ben je volop bezig met je persoonlijke ontwikkeling. Dit proces speelt zich zowel binnen als buiten de muren van de universiteit af. Binnen je studie komt deze ontwikkeling tot uiting in deelname aan excellentietrajecten als het Honours College en buiten je studie valt er heel veel te leren door actief te worden bij een vereniging. De SOG vindt dat er genoeg ruimte geboden moet worden om deze persoonlijke ontwikkeling te realiseren, waarbij de keuzevrijheid centraal staat.

Ontwikkelen buiten je studietijd Zoals gezegd kan excelleren binnen en buiten je studie. Excelleren bestaat uit meer dan het behalen van goede cijfers. De SOG stimuleert studenten om actief te worden bij een studie-, sport- of studentenvereniging. Door het opdoen van nieuwe ervaringen leert men minstens zoveel als tijdens de studie zelf. Het actieve studentenleven van Groningen is uniek in zijn soort. Negen van de tien studenten die in Groningen komen studeren kiezen in de eerste plaats voor het karakter van de stad. In de tweede plaats kiest men voor de studie. De SOG vindt daarom ook dat de universiteit heel trots mag zijn op dit studentenklimaat dat zo kenmerkend is voor onze studentenstad.

“De universiteit mag trots zijn op het Groningse studentenklimaat!” Of je nu een commissie wilt doen bij een studentenvereniging, een debatvereniging of verenigingen die gericht zijn op cultuur, sport of politiek; voor de SOG zijn dit allemaal uitstekende verbanden waar nieuwe ervaringen opgedaan kunnen worden. Daarnaast erkent de SOG de meerwaarde van een part- of fulltime bestuursjaar. Op dit moment blokkeren faculteiten en examencommissies de studentbestuurders vaak onnodig. Zo is er een groot gebrek aan flexibiliteit met betrekking tot roosters, deadlines of andere verplichtingen. Op deze manier is het haast onmogelijk voor studentbestuurders om punten te halen. Vandaar dat de SOG pleit voor meer flexibiliteit voor actieve studenten. De SOG wil dat de universiteit ‘behandeling op maat’ gaat gebruiken, waarbij gelijke gevallen gelijk worden behandeld, maar ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld. Voor topsporters of functiebeperkte studenten is dit al een optie, voor actieve studenten moet dat ook mogelijk worden. Zo zou bijvoorbeeld de scriptie niet binnen een semester, maar een heel collegejaar geschreven moeten kunnen worden. Daarnaast kunnen faculteiten flexibelere regels opstellen voor verplichte colleges, met name actieve studenten in studieverenigingen worden vaak gedupeerd als zij college missen door bijvoorbeeld een lezing of congres. Het openstellen van videocolleges voor studentbestuurders zou in ieder geval mogelijk moeten worden. Het liefst zien wij dit uiteraard als mogelijkheid voor alle studenten.

10


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Laat het typische Groningse studentenleven niet ten onder gaan De SOG is ten slotte van mening dat de RUG er actief zorg voor moet dragen dat verenigingen niet ten onder gaan aan de beperkende maatregelen uit Den Haag. Deze maatregelen maken zowel de typerende Groningse gezelligheid als een leerzaam bestuursjaar onmogelijk. De RUG profiteert van de populariteit van de verenigingen. Het zijn die verenigingen die van Groningen de studentenstad maken die zij is en vaak reden is voor studenten om naar Groningen te komen. Hierom vinden wij dat meer rekening met elkaar gehouden moet worden en meer begrip moet worden getoond voor studenten die zich inzetten voor het studentenleven. De SOG benadrukt de urgentie dat actieve studenten en universiteit samen tot een oplossing moeten komen om de studieblokkades geen aantasting te laten vormen van het bruisende Groningse studentenleven.

Meer uit je studie halen De Rijksuniversiteit Groningen heeft twee hoofdtaken te vervullen: het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en het verrichten van hoogstaand onderzoek. Op het gebied van onderzoek blijft de SOG het belang van goede research masters en toegankelijke promotietrajecten onderschrijven. Ook pleiten wij voor meer aandacht voor onderzoek in de bachelorfase. De SOG staat dan ook voor écht academisch onderwijs. Een ander cruciaal aspect van kwalitatief hoogstaand onderwijs is een gedifferentieerd aanbod. Het in stand houden van kleinere vakken en opleidingen is hierbij van groot belang. Onderwijs dient op maat gegeven te worden, de student is geen eenheidsworst.

“De SOG pleit voor uitdagende en nuttige excellentietrajecten!” ‘Onderwijs op maat’ is een breed begrip. Met betrekking tot excellentie betekent het dat studenten die meer willen dan het behalen van een reguliere bachelor of master, hiervoor alle gelegenheid dienen te krijgen. Een van de meest bekende excellentietrajecten is het Honours College, waarbij studenten zowel binnen de eigen faculteit als bij andere disciplines nieuwe kennis opdoen. De SOG pleit voor uitbreiding en verdere ontwikkeling van deze uitdagende en ontplooiende excellentietrajecten. Concreet betekent uitdaging een breed aanbod van vakken, de mogelijkheid voor iedere student om te solliciteren en een juiste aansluiting op de interesses en het vakgebied. Tot slot moet een excellentietraject ook nuttig zijn. De SOG pleit daarom voor een duidelijke status van de Honoursbul en intensief contact met het werkveld voor het realiseren van een goede voorbereiding op je carrière.

“Studieblokkades mogen het Groningse studentenleven niet aantasten!”

11


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

De SOG stelt minimumeisen aan de kwaliteit van docenten! De komende jaren zal de student steeds meer moeten betalen voor zijn/haar studie. De SOG is van mening dat in ruil daarvoor de kwaliteit verbeterd moet worden. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de kwaliteit van docenten. Helaas hebben veel Engelstalige studies nog steeds te maken met docenten die vernederlandst Engels spreken. Dit is erg storend voor alle studenten. De SOG maakt zich zodoende hard voor een uitbanning van het ‘’Dunglish’’ uit de collegezalen. Echter niet alleen bij de Engelstalige studies is de kwaliteit van docenten ontoereikend. Bij Nederlandstalige studies zijn er ook te vaak docenten die te weinig kennis van het onderwerp bezitten of die de kern van het verhaal niet goed over kunnen brengen. Dit is te verhelpen of te verbeteren door een aantal maatregelen.

Geen onderwijs zonder kwalificatie Op dit moment hoeft een docent nog geen kwalificatie te hebben om onderwijs te mogen geven. Als SOG vinden we dit een kwalijke zaak, omdat het geven van onderwijs wel degelijk bepaalde kwaliteiten vereist. Daarom pleiten we ervoor dat iedere docent een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) bezit en een grote meerderheid van de docenten een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) bezit. De BKO bestaat al en gaat in op het geven van hoorcolleges, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van cursussen met bijbehorende leerdoelen. Deze cursus zorgt er voor dat docenten onderwijsvaardigheden aanleren en beter weten waaraan onderwijs moet voldoen. Hierdoor zal de kwaliteit van onderwijs omhoog gaan. Gelukkig is de RUG daar zelf ook van bewust en is er afgesproken dat in 2015 80% van de docenten in het bezit is van de BKO. Wij juichen dit natuurlijk van harte toe. Het BKO is echter niet genoeg. De SOG maakt zich hard voor verdere scholing van docenten. Docenten moeten gestimuleerd worden om zich verder op onderwijskundig gebied te ontplooien. Dit kan in de vorm van het SKO. Hierin kunnen docenten zich verder ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing en begeleiding van jongere docenten. Hierdoor zal de kennisoverdracht van docent naar student worden bevorderd en zal de onderwijskwaliteit verder toenemen.

“Meer betalen is meer kwaliteit!” Geen ‘’Dunglish’’ meer Behalve al het voorgaande stelt de BKO ook eisen aan de taalvaardigheid. De Engelse spreekvaardigheid moet minstens op het niveau C1 van het CEF (Common European Framework) zijn. Dit houdt in dat een docent zich vloeiend en spontaan kan uitdrukken zonder dat hij/zij aantoonbaar naar uitdrukkingen moet zoeken. Hiermee wordt het ‘’Dunglish’’ aangepakt en de SOG hoopt dat het over een aantal jaar dan ook voorgoed tot het verleden zal behoren.

12


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Verbetering van de kwaliteit van colleges Het komt voor dat colleges door de docenten minder goed worden voorbereid en soms zelfs afgeraffeld. Hier betalen wij, als studenten, natuurlijk geen collegegeld voor. Daarom is de SOG van mening dat na het behalen van het BKO en het voldoen aan de kwaliteitseisen er nog wel controle plaats moet vinden. Hierbij kan men denken aan vakevaluaties door studenten, maar ook het stelselmatig controleren van docenten door professionele mensen. De vakevaluaties worden op dit moment al afgenomen, maar hier wordt erg weinig tot niets mee gedaan. Dit is zonde, omdat de vakevaluaties een duidelijke graadmeter kunnen zijn voor de kwaliteit van het vak en van de docent. De SOG pleit er voor dat er beter naar de vakevaluaties gekeken wordt en dat aan negatieve evaluaties ook consequenties verbonden worden. Als blijkt dat de docent werkelijk ontoereikend onderwijst zullen er maatregelen moeten worden genomen. De mogelijkheid om op het matje te worden geroepen zal de docenten bewuster maken van het feit dat ze goed hun best moeten doen. Dit zal leiden tot een kwaliteitsverbetering. Er zijn echter nog meer maatregelen mogelijk. In plaats van maatregelen tegen slechte docenten kan men goede docenten ook belonen. Op dit moment worden docenten uit de vakgroepen beoordeeld en gefinancierd aan de hand van verschillende parameters. De grote meerderheid van deze parameters heeft betrekking op onderzoek (bijvoorbeeld de hoeveelheid publicaties). De SOG maakt zich hard voor een grotere onderwijscomponent in dit geheel. Vakgroepfinanciering zou naast aan onderzoek, ook aan de kwaliteit van het gegeven onderwijs door de docenten gekoppeld moeten worden. Hierdoor zullen docenten ook extrinsiek worden gestimuleerd om goed onderwijs te geven.

“Controle op docenten onmisbaar voor een hogere kwaliteit!” Studentassistenten De SOG juicht student-assistentschap erg toe. Door te werken als student-assistent wordt de student betrokken bij onderwijs en onderzoek. Dit levert voor beide partijen een frisse blik op, waardoor zowel de student als de RUG veel van elkaar kunnen leren. Er zijn echter wel een paar voorwaarden, waarvan voornamelijk de kwaliteit van de student-assistent belangrijk is. Op dit moment wordt er nog weleens te lichtzinnig over het student-assistentschap gedacht. Veel studentassistenten zijn te weinig theoretisch onderlegd, waardoor ze vaak geen goed antwoord op vragen weten en de theorie verkeerd uitleggen. Dit kan erg simpel worden voorkomen door training. Er bestaat al een training voor studentassistenten, maar hier wordt erg weinig gebruik van gemaakt. Dit is zonde, omdat deze training zorgt voor een veel betere kwaliteit van de practica. Kortom: De SOG maakt zich hard voor een betere kwaliteit van studentassistenten door betere scholing en hogere kwaliteitseisen.

“De SOG staat voor betere scholing van studentassistenten!”

13


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

RUG springplank voor carrière! De SOG pleit voor meer samenwerking vanuit de RUG met het bedrijfsleven. Dit heeft volgens de SOG een aantal grote voordelen. Ten eerste kunnen uit deze contacten stage- en onderzoeksplekken voortkomen waar studenten in de eindfase van hun bachelor of in hun research master gebruik van moeten kunnen maken. Ten tweede is het financieel aantrekkelijk voor de RUG. Er kan via dit kanaal extern geld aangetrokken worden met behulp van alumni. Daardoor hoeft er minder te worden bezuinigd op onderwijs en onderzoek.

What next? Naarmate je vooruitgang boekt in je studie moet je keuzes gaan maken die bepalend zijn voor wat je in de toekomst gaat doen. Waarin ga ik mij specialiseren? Welke Master ga ik doen? En uiteindelijk, waar wil ik gaan werken? Het zijn vragen waar studenten vroeg of laat tegenaan gaan lopen. In ons huidig studieklimaat met allerlei beperkende maatregelen, wordt de vraag ‘what next?’ van nog groter belang. Het is belangrijk om na het afronden van je Bachelor direct op een efficiënte en effectieve manier een keuze te kunnen maken voor een specialisme in je master. Wij vinden het van groot belang dat de RUG zijn verantwoordelijkheid gaat nemen en dat de overgang van studeren naar carrière op een betere manier gefaciliteerd gaat worden. Op die manier zullen verkeerde vervolgkeuzes tot een minimum beperkt worden.

“De RUG moet de overgang van studeren naar een baan beter faciliteren!” Verruim de stage- en onderzoeksmogelijkheden Een goed netwerk binnen het bedrijfsleven en het uitbreiden van mogelijke stage- en onderzoeksplekken zijn van essentieel belang. De SOG streeft ernaar dat onze studenten de keuzevrijheid hebben om via de RUG in contact te komen met een groot netwerk van bedrijven. Men kan dan een stage lopen of een onderzoeksprogramma volgen op universitair niveau. De SOG wil het op die manier mogelijk maken voor studenten om zich verder te specialiseren en te verdiepen in hun interesses. Als gevolg hiervan kunnen de studenten ook met meer achtergrondkennis hun specialisaties kiezen.

Centrale rol voor verenigingen Wij zien een centrale rol weggelegd voor zowel de studenten-, studie- als faculteitsverenigingen in samenwerking met de RUG, waarbij hun inkomsten uit acquisitie en sponsoring gescheiden blijft. De SOG pleit voor betere communicatie en uitwisseling van bedrijfscontacten tussen deze instellingen, zodat beide partijen er voordeel uit kunnen behalen en nieuwe contacten kunnen opdoen. Concrete voordelen voor studenten moeten tot uiting komen in centraal gecoördineerde career services, met stagebureaus voor CV checks, een centraal portal op de website waar stage- en onderzoeksplekken aangeboden worden, meer interessante gastcolleges en betere informatievoorziening en begeleiding vanuit studieadviseurs.

“Samenwerking tussen de RUG en verenigingen is de sleutel tot succes!” 14


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Meer ruimte in je portemonnee door maandelijkse collegegeldtermijnen! De SOG is van oudsher een brede partij, die zich behalve voor onderwijs ook inzet voor voorzieningen. Zonder voorzieningen wordt studeren erg moeilijk of zelfs onmogelijk. Hierbij moet men denken aan collegezalen en de UB, maar ook aan goedkoop printen en pinnen in kantines. Dit laatste is dankzij de SOG sinds een aantal jaar mogelijk en is door iedereen ontzettend positief ontvangen. Helaas zijn er nog veel dingen die verbetering behoeven. Deze zullen hieronder worden gepresenteerd.

Maandelijkse collegegeldtermijnen Vlak voor het begin van het academische jaar krijgt elke student weer een brief. ‘Geachte heer of mevrouw, dit jaar bedraagt het jaarlijkse collegegeldtarief €1713 (2011-2012), dit zal in één keer of in vijf termijnen van uw rekening worden afgeschreven naar gelang uw voorkeur.’ Praktisch gezien betekent dit dat men €1713 in één keer moet ophoesten of om de maand €342,60 moet betalen. Voor de meeste studenten is dit echter nog steeds een fors bedrag. Als SOG pleiten we dan ook voor maandelijkse collegegeldtermijnen. Dit houdt in dat er in tien termijnen betaald kan gaan worden. Maandelijkse collegegeldtermijnen hebben voor de student verscheidene voordelen. Het maakt de financiële huishouding voor de student een stuk makkelijker. Studenten ontvangen per maand studiefinanciering, zorgtoeslag, loon en vaak ook de maandelijkse bijdrage van hun ouders. Kortom: Alles is gericht op maandelijkse inkomsten en uitgaven. Waarom het collegegeld dan niet? Dit is makkelijk te realiseren en zorgt ervoor dat de student beter door heeft hoeveel er per maand in en uit gaat en niet om de maand bijna rood staat door het afschrijven van het collegegeld.

“Maandelijkse collegegeldtermijnen voor een beter financieel overzicht!” UB langer open in het weekend De UB is een instituut waar veel studenten gebruik van maken, zowel doordeweeks als in het weekend. Op gewone doordeweekse dagen is de UB tot 22:00 uur open en dankzij de SOG sinds dit jaar in de tentamenperiodes zelfs tot 24:00 uur! In het weekend hoor je echter al erg vroeg: ‘’Dames en heren, de UB gaat over tien minuten sluiten”. De UB sluit in het weekend namelijk al om 17:00 uur. Veel studenten zitten midden in hun opdracht en storen zich daaraan. Daarom maakt de SOG zich hard voor ruimere openingstijden van de UB in het weekend, waardoor studenten er dan ook goed terecht kunnen.

“De SOG zorgde voor ruimere openingstijden in tentamenperiodes!”

15


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Beter en goedkoper printen Begin dit jaar is overal het nieuwe printsysteem genaamd EQUITRAC ingevoerd. In theorie is het een mooi systeem, helaas werkt het in de praktijk nog niet altijd even goed. Waar veel studenten zich aan ergeren zijn de transactiekosten. Bij elke opwaardeerbeurt moet men 70 cent betalen. Behalve die belachelijke regeling kan men ook maar €25 op hun pas zetten. Dit leidt tot onnodig vaak opwaarderen en dus tot extra kosten. De SOG is dan ook van mening dat het printen goedkoper moet. Dit geldt vooral voor het dubbelzijdig printen. Wanneer men dubbelzijdig print bespaart men papier en dit moet schelen in de kosten. Verder is het nog steeds, ondanks aandringen van de SOG niet mogelijk om te printen vanaf je eigen laptop. Aangezien er in tentamenperiodes vaak een gebrek aan computers is en veel mensen op hun eigen laptop zitten te werken, leidt dit tot problemen. Studenten moeten alle bestanden eerst naar hun mail sturen, om ze vervolgens via een computer van de bibliotheek te printen. Het moge duidelijk zijn dat dit tot veel ergernis leidt bij de studenten. De SOG beschouwt het dan ook als zeer wenselijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om vanaf hun eigen laptop te kunnen printen.

“Dubbelzijdig printen moet goedkoper zijn dan enkelzijdig!”

16


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Eerlijkere en transparantere voorlichting! Op de RUG is het voor zowel aankomende als huidige studenten moeilijk om een beeld te krijgen van een studie. Zowel de communicatie naar aankomende en huidige studenten kan dus beter. De SOG pleit dan ook al lange tijd voor betere informatieverstrekking aan (aankomende) studenten.

Meer realistische studievoorlichting Wij pleiten daarom ook voor beter overleg tussen studieadviseurs en een centrale coördinator die studenten naar de goede persoon kan sturen. Op dit moment weet een studieadviseur alleen iets van zijn/haar eigen faculteit en kan een student niet helpen als het een probleem buiten die faculteit betreft. Dat kan voor complicaties zorgen bij het vinden van een minor of master, maar ook bij het switchen van studie of een studie ernaast doen. Door betere communicatie kan de studieadviseur de adviserende rol beter vervullen en de student aan een passend vakkenpakket helpen of zelfs een schakelprogramma naar een andere studie. Hier kan de studieadviseur ook actiever in zijn. Als er bij een vermoede foute studiekeuze direct aan de bel wordt getrokken door de studieadviseur kan de student sneller geholpen worden met het vinden van een meer passende studie. Door bijvoorbeeld direct een soort schakelprogramma te volgen. Iets wat in de huidige situatie nogal eens stroef wil verlopen.

“Studieadviseurs moeten kennis hebben van meerdere faculteiten!” Objectieve, eerlijke studievoorlichting Daarnaast wordt voor veel aankomende studenten en masterstudenten een slecht beeld gegeven van wat een studie of master daadwerkelijk inhoud. Daardoor is de uitval in februari erg hoop, omdat er gewoon een veel te rooskleurig beeld van de studie wordt geschetst. Als de studievoorlichting eerlijker zou zijn, zou deze uitval lager zijn. De SOG heeft al een notitie geschreven waarin zij pleit voor voorlichting die objectief, eerlijk en realistisch is. Een voorlichting die geen vertekend of veel te optimistisch beeld geeft van wat de studie of master inhoudt. Zo kunnen bijvoorbeeld baancijfers gegeven worden, waaruit duidelijk wordt welk percentage afgestudeerden wat voor baan krijgt. Op dit moment doet de SOG al onderzoek naar welke informatie (aankomende) studenten op zoek zijn in de voorlichting bij de RuG. Daarnaast moet er informatie komen over struikelblokvakken. Het is nu voor aankomende studenten niet duidelijk waar de moeilijkheden liggen en veel studenten komen daar te laat achter. Door betere studie en mastervoorlichting zal de student een beter passende studie of master kiezen en minder snel wisselen van studie. Dat is voordelig voor zowel de student als de universiteit, aangezien een verkeerde studiekeuze beide partijen veel geld kost.

“Een goede studiekeuze is essentieel in het huidige studieklimaat!”

17


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Overzichtelijke, meer omvattende Nestorpagina In de ICT hoek zit nog meer ruimte voor verbetering. De SOG is namelijk voor het bundelen van Nestor, Ocasys, roosters en webmail. Daardoor wordt het voor een student makkelijker om informatie over het inschrijven voor vakken en het kopen van boeken te krijgen. Er wordt dan minder snel een mededeling niet gezien, omdat er vaak op het rooster wordt gekeken en daardoor automatisch de mededelingen in het oog springen. Zo kan iedereen een eigen My University profiel krijgen, met alle informatie overzichtelijk binnen een paar klikken voor handen.

Een makkelijkere website Ook de website van de RUG kan daarbij helpen. Nu is de website erg onoverzichtelijk. Als de website overzichtelijker gemaakt wordt, kan deze veel toevoegen aan de informatievoorziening aan de student of aankomende student. Als gevolg daarvan zouden studenten een betere studie/masterkeuze kunnen maken en daarmee zowel de universiteit als zichzelf geld en moeite besparen. We zullen er aankomend jaar dan ook op aandringen dat de RUG website aan een grote schoonmaak toe is en verbeterd moet worden.

18


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

Videocolleges beschikbaar voor iedere student! De SOG vindt dat de RUG haar studenten zo goed en zo veel mogelijk moet faciliteren tijdens hun studententijd. Het aanbieden van videocolleges is een van de zo vele mogelijkheden om het de student wat makkelijker te maken in tijden waarin van studenten wordt verwacht dat ze steeds sneller studeren. Door videocolleges voor studenten beschikbaar te stellen kan de student zich beter voorbereiden op (herkansings)tentamens. Met name bij struikelblokvakken in het laatste jaar van de bachelor zijn videocolleges van groot belang met het oog op de harde knip.

Vergrote kans op halen van tentamens Videocolleges zijn niets nieuws. Bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is na een lange tijd te hebben geëxperimenteerd, besloten op grote schaal videocolleges aan te bieden aan haar studenten. Zowel bij docenten als bij studenten werd overwegend positief gereageerd op dit experiment. Door bijvoorbeeld colleges pas 2 weken voor tentamens aan te bieden blijven de collegezalen gevuld en vergroot het de kans op een succesvolle afronding van het tentamen. Uit de eerste resultaten is dan ook gebleken dat de videocolleges een zeer positieve invloed hebben op de slagingspercentages. De SOG erkent de voordelen van videocolleges en is altijd een voorstander geweest van de invoering hiervan op alle faculteiten. In de huidige tijd neemt de studiedruk erg toe. Studenten moeten sneller en sneller afstuderen, de RUG dient daarom mee te denken met de belangen van de studenten. De agenda van de gemiddelde (actieve) student is namelijk overvol. Door de colleges digitaal aan te bieden krijgt de student meer ruimte om zijn tijd zelfstandig in te richten. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor nevenactiviteiten, die onmisbaar zijn op het CV van de gemiddelde Groningse student.

Videocolleges als hulpmiddel bij voorbereiding op struikelvakken Ook met het oog op de Harde Knip zijn videocolleges van grote toegevoegde waarde. De student kan zich hierdoor beter voorbereiden op tentamens van ‘struikelblokvakken’. Deze vakken dienen immers met goed gevolg afgelegd te worden, wil men aan de masteropleiding beginnen. Door naast de hoorcolleges op te nemen, kan de student voor aanvang van het tentamen nog eens de colleges volgen, wat een optimale voorbereiding ten goede komt. Zo wordt de kans verkleint dat de student de dupe wordt van nietinhoudelijke studieblokkades als de harde knip.

“De videocolleges werken verzachtend op een ijskoude maatregel als de Harde Knip!” Videocolleges bij kleine opleidingen De SOG erkent verder de mogelijke nadelen van de videocolleges. Met name bij kleine opleidingen zijn de videocolleges in verhouding tot het mogelijke resultaat een erg dure investering. Gekeken zal moeten worden naar eventuele samenwerking met andere faculteiten. Ook moeten docenten de keuzevrijheid krijgen om te beslissen of de colleges gedurende het hele jaar online aangeboden worden, of alleen voorafgaand aan de tentamenperiodes. 19


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD!

RUG a real international university! Becoming internationalised is no longer a choice but rather an essential need in order to become respected as an “excellent research university”. Although we are delighted to hear that the RUG was voted as the best university in the Netherlands, according to international students; the SOG believes that a lot more can and must be done. The SOG sees the matter of internationalisation as twofold: 1) Incoming: an increase in the number of staff and students coming to the RUG from abroad 2) Outgoing: an increase in the number of students going abroad for exchanges and internships.

Incoming In order for the University of Groningen to be attractive to internationals, the university must endeavour to welcome and accommodate them. This means not only helping them adjust to the university, but also to Groningen and the Netherlands. This would include ensuring that information is easily and comprehensively available in English. This can be achieved through a better website and more training for staff (including administration staff) in speaking in English and dealing with internationals.

“A win-win situation!” Many Dutch-only programmes at the RUG are heavily under-subscribed, (eg. maths, physics and biology). They are becoming financial burdens for the university, despite the RUG having a lot of expertise in these subjects. Offering these subjects in English will mean being able to share our expertise to students from around the world, whilst also providing a fantastic, international learning environment for Dutch students. Remarkably, this strategy would also increase the financial income of the university – it really is a win-win situation! Furthermore; becoming a more internationalised university would also mean that the university should attract more PhD students and lecturers from around the world. This will greatly improve the research and education at the RUG for all students. As much as we as a university must adapt to our increasingly international community; we must encourage internationals to integrate into Dutch society by providing more Dutch lessons for foreign students. Currently, exchange students coming to Groningen have to pay a non-refundable housing fee of €300 in order to have a room. The SOG thinks that this is ridiculous and inhospitable and we would like this fee to be removed.

“Stop the non-refundable intuition fee of € 300 for housing!” The SOG is committed to ensuring that the international community at the University of Groningen gets a true voice. As of this year, the SOG is the first and only party ever to put forward an international student as candidate for the University Council. However, the SOG does not want this to be a token gesture – participation by international students should be commonplace in representative bodies such as educational committees, faculty councils and year representatives throughout the university. This would mean encouraging these bodies to run in English and recruit internationals more actively.

20


DE SOG IS DÉ FRACTIE IN DE UNIVERSITEITSRAAD! The SOG has also set up the International Student Council in 2010. This year, the SOG wants to turn the ISC into an official council recognised by the university, giving international students an even bigger voice.

“Provide enough Dutch lessons for every single international student!” Outgoing Going abroad is a phenomenal experience. The SOG believes that experiencing a different culture should be a vital part of every student’s development. Thus, the SOG is in favour of vast improvements in the promotion and the process of choosing to go abroad. This would include making the choice to go abroad a more straightforward choice academically. Often, students are halted from expanding their boundaries due to the failure of one measly exam. Improving flexibility, for example by allowing students to take RUG exams in their university abroad (which the university currently forbids) would expand students’ freedom. In return, the university could allow exams from other universities to be taken here, in Groningen. A big problem that many students face is the lack of clear, coherent information that they need to get to their destination. Websites are often lacklustre or non-existent. Study-advisors are often none the wiser – they have no idea about the universities abroad. Furthermore, the disparity in information provided by the university-wide exchanges and the faculty exchanges is infuriating for students. The SOG demands that this should be resolved by providing clear and simple information through user-friendly websites and more training for the study-advisors. Students also complain that whilst they are abroad, they do not get support or advice from the RUG. And when they return, they are not asked about their experience. The SOG would like to see the university catching up on the students abroad and having an oversight on their progress; and provide help when needed. When they are back, they should be encouraged to share their experience with other students, so that they can better understand the advantages of going abroad. The SOG would also like to see a database in the style of “TripAdvisor”, with photos and student reviews of the different destinations so that students have a good understanding of their options. Although it may seem small, one of the trickiest obstacles to overcome whilst deciding to go abroad is the question: “What shall I do with my room when I’m abroad?” On the other hand, many exchange students coming to Groningen find it hard to find a place to stay. The SOG believes that this conundrum has a simple solution: offering a room-swapping system, eliminating the hassle that many students have to go through when going abroad. In order to achieve this, the SOG encourages the RUG to develop more contracts from around the world. This allows the RUG to be more diverse and also increase the amount of opportunities and places available to go abroad.

“More contracts with other universities means more places to go abroad!” 21

Definitief Verkiezingsprogramma1213  

Verkiezingsprogramma SOG

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you