Page 1


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητή φίλη / Αγαπητέ φίλε, Με την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, μου δίνεται μια ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Πριν από όλα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα διαχειριστεί με σεβασμό και διαφάνεια κάθε ευρώ που συνεισφέρετε στα δημόσια έσοδα. Και ξεκινώ αυτή τη σχέση λογοδοσίας περιγράφοντας συνοπτικά τους στόχους της φορολογικής μας πολιτικής. Το 2010 είναι ένα κρίσιμο έτος για την πορεία της οικονομίας μας. Είναι η χρονιά κατά την οποία η κυβέρνηση πρέπει να πραγματοποιήσει μια τεράστια προσπάθεια για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και η χώρα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει την αυτονομία των οικονομικών της αποφάσεων, να προοδεύσει μέσα από κανόνες διαφάνειας και δίκαιης αναδιανομής του βάρους και ωφελειών των οικονομικών αποφάσεων. Με άξονα τη διαφάνεια, την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου. Στόχος της φορολογικής μας πολιτικής είναι ένα απλό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο με ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και μέσα σε αυτό κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα με τις πραγματικές του δυνατότητες και όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ισότιμη μεταχείριση, ανάλογη της οικονομικής τους κατάστασης. Το πλαίσιο και οι κανόνες φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών που ισχύουν σήμερα εντείνουν την άδικη και διακριτή μεταχείριση πολλών κατηγοριών εισοδημάτων, δημιουργώντας φορολογούμενους πολλών ταχυτήτων ακόμη και στις ίδιες κατηγορίες εισοδημάτων. Για τους λόγους αυτούς και μέσα από διάλογο με εκπροσώπους κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και εκπροσώπους ομάδων φορολογούμενων γίνεται η αναμόρφωση του πλαισίου φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών με στόχους:

την εφαρμογή μας ενιαίας, προοδευτικής τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα,

• •

την εφαρμογή της προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,

• • • •

την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης,

• • •

τον λογιστικό προσδιορισμό όλων των εισοδημάτων,

την επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλό αφορολόγητο, την κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών, τη φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων, τη φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών, τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών, τη φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες.

1


Η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης είναι αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειάς μας για ένα πραγματικά δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό πλαίσιο με δράσεις για:

• • •

την εξυγίανση του φορολογικού συστήματος,

• • • • •

την αναδιοργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών

την κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.

την απλούστευση των φορολογικών διαδικασιών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων του διαδικτύου στην οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποδοτική διεξαγωγή ελέγχων και μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στοιχείων, την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, την ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους, τη σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη Φορολογία Εισοδήματος,

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι άμεση προτεραιότητα μας γιατί αποτελεί τη χειρότερη ίσως μορφή αδικίας μέσα στο φορολογικό μας πλαίσιο, που εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους, πολλαπλασιάζει τη διαφθορά και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας μεταξύ των πολιτών και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή έχει πολλές όψεις και κάποιες από αυτές ενθαρρύνονται και από το ίδιο το πλαίσιο και το σύστημα φορολόγησης που επιτρέπει την απόκρυψη και την αποφυγή δήλωσης φορολογητέας ύλης. Οι αλλαγές που φέρνει η αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόσθετο βάρος στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη δίκαιη ανακατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων. Τα φορολογικά έσοδα θα διοχετεύονται με διαφάνεια σε δράσεις που αναδιανέμουν το εισόδημα, δημιουργούν ανάπτυξη, ενισχύουν το κοινωνικό κράτος, βελτιώνουν την ποιότητα στην παροχή κοινωνικών αγαθών όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται χρόνο, όμως η ανάγκη για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας επιβάλλει ταχύτατη δράση. Παρόλα αυτά στη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2009 (οικονομικό έτος 2010) δεν ήταν δυνατό να θεσμοθετηθούν μεγάλες βελτιώσεις και αλλαγές στο σύστημα δηλώσεων. Κατά συνέπεια, όσον αφορά το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010, στην οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2009, διατηρείται σχεδόν η ίδια μορφή και περιεχόμενο, με ελάχιστες μεταβολές, οπότε δε θα δυσκολευτείτε στη συμπλήρωσή του. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στη βάση της διαφάνειας. Από τη δική μου θέση πιστεύω στη καλή μας συνεργασία και δεσμεύομαι ότι θα προσπαθώ για να γίνεται καλύτερη καθημερινά.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου Υπουργός Οικονομικών

2


ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Ç ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÁðïóôïëÞ ôçò ÅëëçíéêÞò ÖïñïëïãéêÞò Äéïßêçóçò åßíáé íá åéóðñÜôôåé ôï áêñéâÝò ðïóü ôùí ðñïâëåðüìåíùí áðü ôç öïñïëïãéêÞ íïìïèåóßá åóüäùí, ìå ôï ÷áìçëüôåñï äõíáôü êüóôïò ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï êáé ôï Äçìüóéï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò óýã÷ñïíç ôå÷íïëïãßá êáé ìå ôñüðï ðïõ íá äéáóöáëßæåé ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðïëéôþí óôçí áêåñáéüôçôá, ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé ôç äéêáéïóýíç ôïõ óõóôÞìáôïò.

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÎÅÔÁÓÇÓ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÙÍ ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÁËËÇËÙÍ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ Óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ëåéôïõñãåß åéäéêÞ åðéôñïðÞ, ãéá ôçí åîÝôáóç êáôáããåëéþí óå âÜñïò ôùí Õðçñåóéþí (Öïñïëïãéêþí, Ôåëùíåéáêþí, Äçìïóéïíïìéêþí, Êôçìáôéêþí, ×çìéêþí êôë.) êáé ôùí õðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí ôéò êáôáããåëßåò ôïõò, ãñáðôÜ Þ ðñïöïñéêÜ, óôçí ðáñáêÜôù Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò áõôÞò, üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò (áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ, áðü þñá 7.30 ð.ì. - 15.00 ì.ì.). Á. Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò óôçí ÁèÞíá Ãéá êáôáããåëßåò ðïõ áöïñïýí õðáëëÞëïõò êáé Õðçñåóßåò üëùí ôùí ðåñéï÷þí ôçò ÅëëÜäïò. Ôá÷. Ä/íóç: Åñìïý 23-25,105 63 ÁèÞíá, 4ïò üñïöïò ÔçëÝöùíá: 210-3231998, 210-3231654, 210-5232390, 210-5244147 Fax:

210-5239703

3


ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÙÍ ÐÑÏËÏÃÏÓ ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ: ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 1 Ðïéïé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç 2 Ðþò äçëþíåôáé ôï åéóüäçìá 3 Ðþò êáé ðüôå õðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç 4 Ðïý õðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç 5 Öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óõæýãùí-áíÞëéêùí Üãáìùí ðáéäéþí 6 Õðïëïãéóìüò êáé êáôáâïëÞ ôçò ïöåéëÞò 7 ÄéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ óõíõðïâÜëëïíôáé ìå ôç äÞëùóç.

Óåë. 5 5 6 6 8 9 10 10

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ: ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ 1 ÅÙÓ 11 ÔÇÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÐÉÍÁÊÁÓ 1 Óôïé÷åßá öïñïëïãïýìåíïõ ÐÉÍÁÊÁÓ 2 ÐëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá ÐÉÍÁÊÁÓ 3 Áöáßñåóç ðïóïý ëüãù áíáðçñßáò êôë. êáé ìåßùóç öüñïõ ÐÉÍÁÊÁÓ 4 Öïñïëïãïýìåíá åéóïäÞìáôá Á. Åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò Â. Åéóüäçìá áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Ã. Åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Ä. Åéóüäçìá áðü åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá Å. Åéóüäçìá áðü áêßíçôá ÓÔ.Åéóüäçìá áðü êéíçôÝò áîßåò Æ. Åéóüäçìá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò ÐÉÍÁÊÁÓ 5 Ðñïóäéïñéóìüò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò Á. Ãενικά Β. Αυτοκίνητα Γ. Λοιπές δαπάνες Δ. Μαχητό τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης Ε. Λοιπές εξαιρέσεις από την εφαρμογή του τεκμήριου ÐÉÍÁÊÁÓ 6 Ðñüóèåôá ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá - ÐïóÜ ðïõ ìåéþíïõí ôçí åôÞóéá äáðÜíç ÐÉÍÁÊÁÓ 7 ÐïóÜ äáðáíþí ðïõ áöáéñïýíôáé áðü ôï óõíïëéêü åéóüäçìá ÐÉÍÁÊÁÓ 8 ÐñïêáôáâëçèÝíôåò-ðáñáêñáôçèÝíôåò öüñïé ÐÉÍÁÊÁÓ 9 Óôïé÷åßá ðñïóþðùí ðïõ óõíïéêïýí ìå ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò êáé ôïõò âáñýíïõí ÐÉÍÁÊÁÓ 11 ÅðéóôñïöÞ öüñïõ

11 11 12 13 15 15 17 18 20 21 24 24 25 25 30 31 36 36 37 42 53 55 55

ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ: ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ Συμπληρωματικός φόρος Μειώσεις φόρου

57 58 58

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

59

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

60

4


ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. ÐÏÉÏÉ Å×ÏÕÍ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÇ ÍÁ ÕÐÏÂÁËËÏÕÍ ÄÇËÙÓÇ Õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëåé öïñïëïãéêÞ äÞëùóç (Ýíôõðï Å1), Ý÷åé êÜèå öõóéêü ðñüóùðï, åöüóïí ôï åôÞóéï öïñïëïãïýìåíï (ðñáãìáôéêü Þ ôåêìáñôü) åéóüäçìÜ ôïõ õðåñâáßíåé ôá 3000 åõñþ, äéêü ôïõ Þ ôçò óõæýãïõ ôïõ, êáèþò êáé üôáí áõôü åßíáé ìéêñüôåñï áðü 3000 åõñþ, åöüóïí óôï óõíïëéêü åéóüäçìá ôïõ õðï÷ñÝïõ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé æçìéÜ áðü åìðïñéêÞ Þ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç. ÅéäéêÜ, ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áðïêôïýí áðïêëåéóôéêÜ åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò ìÝ÷ñé 6000 åõñþ, åöüóïí Ý÷ïõí ôçí êáôïéêßá ôïõò óôçí ÅëëÜäá êáé äåí åìðßðôïõí óå ìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù ðåñéðôþóåéò á´, å´, óô´, é´, êáé éá´, äåí Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç. Ôá öõóéêÜ ðñüóùðá, ðïõ êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá åßíáé áãñüôåò êáé Ý÷ïõí ôçí êáôïéêßá ôïõò óôçí ÅëëÜäá, õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç, åöüóïí ôï åôÞóéï êáèáñü ãåùñãéêü ôïõò åéóüäçìá õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí 3000 åõñþ. Ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áðïêôïýí êáé ãåùñãéêü åéóüäçìá, ÷ùñßò íá åßíáé êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò, õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç, áíåîÜñôçôá áðü ôï ýøïò ôïõ êáèáñïý ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ðïõ áðïêôïýí Þ ôï ýøïò ôùí åðéäïôÞóåùí ðïõ ëáìâÜíïõí Þ ôï ýøïò ôïõ åðéóôñåöüìåíïõ öüñïõ ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò ðïõ åéóðñÜôôïõí. ÁíåîÜñôçôá áðü ôï áí Ý÷ïõí öïñïëïãçôÝï Þ ü÷é åéóüäçìá Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç êáé: á) ¼óïé áãïñÜæïõí áõôïêßíçôá, äßôñï÷á Þ ôñßôñï÷á áõôïêéíïýìåíá ï÷Þìáôá, ðëïßá áíáøõ÷Þò, áåñïóêÜöç. Όóïé Ý÷ïõí óôçí êõñéüôçôÜ ôïõò Þ ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï äéáôçñïýí óôçí êáôï÷Þ ôïõò åðéâáôéêü áõôïêßíçôï É.×. Þ çìéöïñôçãü, (åêôüò áðü áãñïôéêü çìéöïñôçãü), Þ áõôïêßíçôï ìéêôÞò ÷ñÞóçò Þ áõôïêßíçôï ôýðïõ JEEP Þ áåñïóêÜöïò, êüôåñï Þ èáëáìçãü Þ Üêáôï Þ óêÜöïò áíáøõ÷Þò, åêôüò áðü áõôïêßíçôá ðïõ áðáëëÜóóïíôáé áðü ôçí ôåêìáñôÞ äáðÜíç äéáâßùóçò êáé Ýíá óêÜöïò áíáøõ÷Þò ïëéêïý ìÞêïõò ìÝ÷ñé 10 ìÝôñá, êáèþò êáé üóïé ÷ñçóéìïðïéïýí ãéá ôéò áôïìéêÝò Þ ïéêïãåíåéáêÝò ôïõò áíÜãêåò ôÝôïéá ìåôáöïñéêÜ ìÝóá, ôá ïðïßá áíÞêïõí åßôå óôç óýæõãü ôïõò Þ óôá ðñïóôáôåõüìåíá ìÝëç ôïõò, åßôå óôéò åôáéñßåò óôéò ïðïßåò ìåôÝ÷ïõí ùò åôáßñïé, äéá÷åéñéóôÝò åôáßñïé Þ ðñïêåéìÝíïõ ãéá Á.Å., åßíáé ðñüåäñïé Þ äéïéêçôÝò Þ äéåõèýíïíôåò Þ åíôåôáëìÝíïé óýìâïõëïé áõôÞò. â) ¼óïé áóêïýí áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá. ã) ¼óïé ìåôÝ÷ïõí óå ðñïóùðéêÞ Þ ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò åôáéñßá Þ êïéíïðñáîßá Þ êïéíùíßá Þ áóôéêÞ åôáéñßá ðïõ áóêåß åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá. ä) ¼óïé Ý÷ïõí áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç áêéíÞôùí ðÜíù áðü 600 åõñþ ôï ÷ñüíï. å) ¼óïé áãïñÜæïõí áêßíçôá Þ áíåãåßñïõí ïéêïäïìÞ. óô) ¼óïé äéáôçñïýí ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò ìå óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá ðÜíù áðü 150 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá Þ êáôïéêïýí óå ïéêïäïìÞ ìå åðéöÜíåéá ðÜíù áðü 200 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá. æ) ¼óïé åßíáé êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò, åöüóïí ëáìâÜíïõí åðéäïôÞóåéò ðïóïý Üíù ôùí 1500 åõñþ, ãéá ðñïúüíôá öõôéêÞò ðáñáãùãÞò Þ 2250 åõñþ, ãéá ðñïúüíôá æùúêÞò ðáñáãùãÞò. Åðßóçò, üóïé ëáìâÜíïõí êáëëéåñãçôéêÜ äÜíåéá ðÜíù áðü 5900 åõñþ Þ üôáí ôï ÷ñåùóôéêü õðüëïéðï ôïõ ëïãáñéáóìïý ôïõò áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò óôçí ôñÜðåæá, ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò õðåñâáßíåé ôá 5900 åõñþ. ç) ¼óïé Ý÷ïõí Üäåéá ôçò áñìüäéáò áñ÷Þò íá ðùëïýí áãáèÜ ðëáíïäßùò Þ óôéò ëáúêÝò áãïñÝò. è) ¼óïé åßíáé êýñéïé Þ åðéêáñðùôÝò Þ íïìåßò Þ êÜôï÷ïé ãåùñãéêÞò ãÞò, ôçí ïðïßá êáëëéåñãïýí õðü êÜëõøç (èåñìïêÞðéá), åöüóïí áõôÞ Ý÷åé Ýêôáóç áðü äýï (2) óôñÝììáôá êáé ðÜíù, êáèþò êáé üóïé åéóÝðñáîáí ìÝóá óôï 2009, åðéóôñåöüìåíï öüñï ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò áðü 881 åõñþ êáé ðÜíù. é) ¼ðïéïò ðñïóêëçèåß ìå Ýããñáöï ôïõ ðñïúóôáìÝíïõ ôçò áñìüäéáò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ï êáëïýìåíïò õðï÷ñåïýôáé íá õðïâÜëåé ôéò ïéêåßåò äçëþóåéò ìÝóá óå ðñïèåóìßá 30 çìåñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò åðßäïóçò óå áõôüí ôçò ïéêåßáò ðñüóêëçóçò. éá) ¼óïé êáôÜ ôï Ýôïò 2009 áðÝêôçóáí áêßíçôá êáôÜ ðëÞñåò äéêáßùìá éäéïêôçóßáò Þ êáô’åðéêáñðßá Þ øéëÞ êõñéüôçôá Þ Ý÷ïõí äéêáßùìá ïßêçóçò ó’áõôÜ.

5


2. ÐÙÓ ÄÇËÙÍÅÔÁÉ ÔÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ 1. Ïé óýæõãïé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí êïéíÞ äÞëùóç ãéá ôá åéóïäÞìáôÜ ôïõò, óôá ïðïßá ï öüñïò õðïëïãßæåôáé ÷ùñéóôÜ. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ç äÞëùóç õðïãñÜöåôáé êáé áðü ôïõò äýï óõæýãïõò. 2. Ïé óýæõãïé õðïâÜëëïõí öïñïëïãéêÞ äÞëùóç ÷ùñéóôÜ óôéò áêüëïõèåò ðåñéðôþóåéò: - ¼ôáí äå ìÝíïõí ìáæß, êáôÜ ôï ÷ñüíï õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò, ëüãù äéáêïðÞò ôçò Ýããáìçò óõìâßùóçò. - ¼ôáí ï Ýíáò áðü ôïõò äýï åßíáé óå êáôÜóôáóç ðôþ÷åõóçò. - ¼ôáí ï Ýíáò áðü ôïõò äýï Ý÷åé õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç. 3. Åðßóçò, õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò Ý÷ïõí: - Ï ðáôÝñáò ãéá ôá åéóïäÞìáôá ôùí áíÞëéêùí ðáéäéþí ðïõ öïñïëïãïýíôáé ÷ùñéóôÜ. Áí äåí õðÜñ÷åé ðáôÝñáò Þ Ý÷åé ÷Üóåé ôç ãïíéêÞ ìÝñéìíá, ôçí õðï÷ñÝùóç ãéá õðïâïëÞ äÞëùóçò ôçí Ý÷åé ç ìçôÝñá. - Ï êçäåìüíáò Þ ï ðñïóùñéíüò äéá÷åéñéóôÞò Þ ï óýíäéêïò ðôþ÷åõóçò Þ ï ìåóåããõïý÷ïò ãéá ðåñéðôþóåéò ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò Þ åðéäéêßáò Þ ìåóåããýçóçò, áíôßóôïé÷á. - Ï åðßôñïðïò Þ ï êçäåìüíáò Þ ï äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò, óôéò ðåñéðôþóåéò, áíôßóôïé÷á, áíçëßêùí Þ áõôþí ðïõ Ý÷ïõí õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç. - Ïé êëçñïíüìïé ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ ãéá ôï óõíïëéêü åéóüäçìÜ ôïõ ìÝ÷ñé ôçí çìÝñá ôïõ èáíÜôïõ ôïõ.

3. ÐÙÓ ÊÁÉ ÐÏÔÅ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé óå äýï áíôßôõðá óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò (Ä.Ï.Õ.) ðñïóùðéêþò áðü ôï öïñïëïãïýìåíï Þ áðü ðñüóùðï åéäéêÜ åîïõóéïäïôçìÝíï ãé’áõôü Þ óôÝëíåôáé ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ Þ õðïâÜëëåôáé çëåêôñïíéêÜ ìÝóù äéáäéêôýïõ, ìÝ÷ñé êáé ôην 1 Ìáñôßïõ 2010. Åéäéêüôåñá ìÝ÷ñé êáé ôην 1η Ìáñôßïõ 2010 èá õðïâÜëïõí äÞëùóç ïé áôïìéêÝò åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ðïõ äåí ôçñïýí âéâëßá Þ ôçñïýí âéâëßá Á’ Þ Â’ êáôçãïñßáò, üóïé áðüêôçóáí åéóïäÞìáôá áðü óõììåôï÷Þ óå Å.Ð.Å. ìå Ýãêñéóç éóïëïãéóìïý ìÝóá óôï 2009, åéóïäÞìáôá áðü åêìßóèùóç áêéíÞôùí, êéíçôÝò áîßåò, ÷ùñßò åéóïäÞìáôá, ïé êýñéïé Þ êÜôï÷ïé åðéâáôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. Þ çìéöïñôçãïý É.×. Þ ìïôïóéêëÝôáò, êüôåñïõ, áåñïóêÜöïõò êôë., åöüóïí äåí áðáëëÜóóïíôáé ãéá ôçí ôåêìáñôÞ äáðÜíç äéáâßùóçò áõôþí Þ ôïõò âáñýíåé ôï ôåêìÞñéï áãïñÜò ôïõò. Êáô´åîáßñåóç ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç: 1. ÌÝ÷ñé ôçí 1 Áðñéëßïõ 2010, üóïé äçëþíïõí êáé ãåùñãéêü åéóüäçìá Þ åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ãåùñãéêÞò ãÞò. 2. ÌÝ÷ñé ôéò 16 Áðñéëßïõ 2010, üóïé Ý÷ïõí áðïêôÞóåé êÝñäç Þ æçìéÝò áðü áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç Þ áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò üôáí ôçñïýí âéâëßá Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. êáé åöüóïí ç äéá÷åéñéóôéêÞ ôïõò ðåñßïäïò Ýëçîå ìÝóá óôïõò ìÞíåò ÍïÝìâñéï Þ ÄåêÝìâñéï 2009. 3. ÌÝ÷ñé ôéò 3 ÌáÀïõ 2010 üóïé äçëþíïõí êáé: á) Åéóüäçìá áðï óõììåôï÷Þ óå åôáéñßá Þ êïéíïðñáîßá Þ êïéíùíßá ðïõ äåí ôçñåß âéâëßá Þ ôçñåß âéâëßá Á´ Þ Â´ Þ Ã´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., åöüóïí ç äéá÷åéñéóôéêÞ ðåñßïäïò áõôÞò Ýëçîå ìÝóá óôïõò ìÞíåò ÍïÝìâñéï Þ ÄåêÝìâñéï ôïõ 2009, áíåîÜñôçôá áðü ôï áíôéêåßìåíï åñãáóéþí ôçò åôáéñßáò, êïéíùíßáò êôë., Þ áí áõôÞ óõììåôÝ÷åé óå Üëëç åôáéñßá Þ êïéíïðñáîßá. â) Ïé áíôéðñüóùðïé, ïé ðñÜêôïñåò áóöáëéóôéêþí åôáéñéþí êáé ïé áóöáëåéïìåóßôåò, ïé óõããñáöåßò ãéá ôá óõããñáöéêÜ ôïõò äéêáéþìáôá, ïé ðñÜêôïñåò êáé áíôéðñüóùðïé ôñáðåæþí, ïé ìéóèùôïß ôùí ïðïßùí ôï óýíïëï Þ Ýíá ôìÞìá ôùí áìïéâþí ôïõò õðïëïãßæïíôáé óå ðïóïóôü ðÜíù óôá êÝñäç åðé÷åéñÞóåùí, êáèþò êáé ïé åöçìåñéäïðþëåò, åöüóïí ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõ åéóïäÞìáôïò áõôþí ôùí äéêáéïý÷ùí åîáñôÜôáé áðü åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ôçñïýí âéâëßá Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., ôùí ïðïßùí ç äéá÷åéñéóôéêÞ ðåñßïäïò Ýëçîå ìÝóá óôïõò ìÞíåò ÍïÝìâñéï Þ ÄåêÝìâñéï ôïõ 2009. Åðéóçìáßíåôáé üôé áí ðñüêåéôáé ãéá åéóïäÞìáôá áðü óõììåôï÷Þ óå åôáéñßåò ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò, ôùí ïðïßùí ï éóïëïãéóìüò Ý÷åé åãêñéèåß Þ Ýðñåðå íá åãêñéèåß ìÝóá óôï 2009, ç äÞëùóç ôùí åôáßñùí ôçò ðñÝðåé íá õðïâëçèåß ìÝ÷ñé ôην 1η Ìáñôßïõ 2010. ã) ÅéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïß - óõíôÜîåéò). ä) ÅéóïäÞìáôá ôá ïðïßá Ý÷ïõí ðñïêýøåé óôçí áëëïäáðÞ. å) ÅéóïäÞìáôá áðü áìïéâÝò ùò áîéùìáôéêïß Þ ùò êáôþôåñá ðëçñþìáôá åìðïñéêþí ðëïßùí. óô)ÅéóïäÞìáôá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí ðñïêýøåé óôçí çìåäáðÞ êáé ï öïñïëïãïýìåíïò äåí êáôïéêåß ïýôå äéáìÝíåé óå áõôÞ. æ) ÅéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôïýí, ìå âÜóç åéäéêÞ óýìâáóç ìßóèùóçò åñãáóßáò Þ åíôïëÞò, ôá ìÝëç Ä.Ó.

6


áíþíõìçò åôáéñßáò åßôå áõôÜ èåùñïýíôáé áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßôå áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. ç) Ïé öïñïëïãïýìåíïé ðïõ äåí êáôïéêïýí ïýôå äéáìÝíïõí ïýôå áðïêôïýí åéóüäçìá óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç áðü Üëëç áéôßá ð.÷. êÜôï÷ïé áõôïêéíÞôïõ ê.ë.ð. 4. Ç õðïâïëÞ ôùí äçëþóåùí ôùí õðü÷ñåùí ìÝ÷ñé êáé ôην 1η Ìáñôßïõ 2010 ðñáãìáôïðïéåßôáé áíÜëïãá ìå ôï ôåëåõôáßï øçößï ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò ìå áñ÷Þ ãéá ôï øçößï 1 ôην 1η Ìáñôßïõ 2010 êáé ïëïêëçñþíåôáé ìÝóá óå 11 åñãÜóéìåò ìÝñåò ùò áêïëïýèùò: á) ÌÝ÷ñé ôην 1η Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 1. â) ÌÝ÷ñé ôéò 2 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 2. ã) ÌÝ÷ñé ôéò 3 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 3. ä) ÌÝ÷ñé ôéò 4 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 4. å) ÌÝ÷ñé ôéò 5 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 5. óô) ÌÝ÷ñé ôéò 8 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 6. æ) ÌÝ÷ñé ôéò 9 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 7. ç) ÌÝ÷ñé ôéò 10 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 8. è) ÌÝ÷ñé ôéò 11 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 9. é) ÌÝ÷ñé ôéò 12 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 10, 20, 30, 40 êáé 50. éá) ÌÝ÷ñé ôéò 15 Ìáñôßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 60, 70, 80, 90 êáé 00 êáé õðü÷ñåïé ðïõ äåí Ý÷ïõí Á.Ö.Ì. 5. Ïé äçëþóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò 1, 2, 3á, 3â, 3æ êáé 3ç õðïâÜëëïíôáé áíÜëïãá ìå ôï ôåëåõôáßï øçößï ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ ìå áñ÷Þ ãéá ôï øçößï 1, ôéò çìåñïìçíßåò Ýíáñîçò ôùí ðåñéðôþóåùí áõôþí êáé ïëïêëçñþíåôáé ìÝóá óå 11 åñãÜóéìåò ìÝñåò ùò áêïëïýèùò: Ðåñßðôùóç 1 (Ãåùñãéêü åéóüäçìá êáé åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ãåùñãéêÞò ãÞò) á) ÌÝ÷ñé ôçí1η Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 1. â) ÌÝ÷ñé ôéò 6 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 2. ã) ÌÝ÷ñé ôéò 7 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 3. ä) ÌÝ÷ñé ôéò 8 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 4. å) ÌÝ÷ñé ôéò 9 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 5. óô) ÌÝ÷ñé ôéò 12 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 6. æ) ÌÝ÷ñé ôéò 13 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 7. ç) ÌÝ÷ñé ôéò 14 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 8. è) ÌÝ÷ñé ôéò 15 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 9. é) ÌÝ÷ñé ôéò 16 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 10, 20, 30, 40 êáé 50. éá) ÌÝ÷ñé ôéò 19 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 60, 70, 80, 90 êáé 00 êáé õðü÷ñåïé ðïõ äåí Ý÷ïõí Á.Ö.Ì. Ðåñßðôùóç 2 (ÁôïìéêÝò åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ìå âéâëßá ô êáôçã.åöüóïí ç äéá÷åéñ. ðåñßïäïò Ýëçîå ìÝóá óôïõò ìÞíåò ÍïÝìâñéï Þ ÄåêÝìâñéï 2009) á) ÌÝ÷ñé ôéò 16 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 1. â) ÌÝ÷ñé ôéò 19 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 2. ã) ÌÝ÷ñé ôéò 20 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 3. ä) ÌÝ÷ñé ôéò 21 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 4. å) ÌÝ÷ñé ôéò 22 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 5. óô) ÌÝ÷ñé ôéò 23 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 6. æ) ÌÝ÷ñé ôéò 26 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 7. ç) ÌÝ÷ñé ôéò 27 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 8. è) ÌÝ÷ñé ôéò 28 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 9. é) ÌÝ÷ñé ôéò 29 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 10, 20, 30, 40 êáé 50. éá) ÌÝ÷ñé ôéò 30 Áðñéëßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 60, 70, 80, 90 êáé 00 êáé õðü÷ñåïé ðïõ äåí Ý÷ïõí Á.Ö.Ì. Ðåñßðôùóç 3á, 3â, 3æ êáé 3ç (ÅéóïäÞìáôá áðü óõììåôï÷Þ óå åôáéñßá êôë. ìå âéâëßá Á´, ´ Þ Ã´ êáôçãïñßáò åöüóïí ç äéá÷åéñéóôéêÞ ðåñßïäïò Ýëçîå ìÝóá óôïõò ìÞíåò ÍïÝìâñéï Þ ÄåêÝìâñéï 2009 êáé áíôéðñüóùðïé, ðñÜêôïñåò êôë., åéóïäÞìáôá ìåëþí ÄÓ Áíùíýìùí Åôáéñéþí êáé öïñïëïãïýìåíïé ðïõ äåí

7


êáôïéêïýí óôçí ÅëëÜäá áëëÜ õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç) á) ÌÝ÷ñé ôéò 3 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 1. â) ÌÝ÷ñé ôéò 4 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 2. ã) ÌÝ÷ñé ôéò 5 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 3. ä) ÌÝ÷ñé ôéò 6 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 4. å) ÌÝ÷ñé ôéò 7 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 5. óô) ÌÝ÷ñé ôéò 10 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 6. æ) ÌÝ÷ñé ôéò 11 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 7. ç) ÌÝ÷ñé ôéò 12 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 8. è) ÌÝ÷ñé ôéò 13 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 9. é) ÌÝ÷ñé ôéò 14 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 10, 20, 30, 40 êáé 50. éá) ÌÝ÷ñé ôéò 17 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 60, 70, 80, 90 êáé 00 êáé õðü÷ñåïé ðïõ äåí Ý÷ïõí Á.Ö.Ì. 6. Ïé äçëþóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò 3ã, 3ä, 3å êáé 3óô, õðïâÜëëïíôáé áíÜëïãá ìå ôï ôåëåõôáßï øçößï ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ ìå áñ÷Þ, ãéá ôï øçößï 1, ôéò çìåñïìçíßåò Ýíáñîçò ôùí ðåñéðôþóåùí áõôþí êáé ïëïêëçñþíåôáé ìÝóá óå 22 åñãÜóéìåò ìÝñåò ùò áêïëïýèùò: Ðåñéðôþóåéò 3ã, 3ä, 3å êáé 3óô (ÅéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïß-óõíôÜîåéò), áìïéâÝò áîéùìáôéêþí åìðïñéêþí ðëïßùí, áëëïäáðÞò, êáôïßêùí åîùôåñéêïý) á) ÌÝ÷ñé ôéò 4 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 1. â) ÌÝ÷ñé ôéò 6 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 2. ã) ÌÝ÷ñé ôéò 10 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 3. ä) ÌÝ÷ñé ôéò 12 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 4. å) ÌÝ÷ñé ôéò 14 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 5. óô) ÌÝ÷ñé ôéò 18 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 6. æ) ÌÝ÷ñé ôéò 20 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 7. ç) ÌÝ÷ñé ôéò 25 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 8. è) ÌÝ÷ñé ôéò 27 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óôï 9. é) ÌÝ÷ñé ôις 31 ÌáÀïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 10, 20, 30, 40 êáé 50. éá) ÌÝ÷ñé ôéò 2 Éïõíßïõ 2010 ïé õðü÷ñåïé ðïõ ï ÁÖÌ ôïõò ëÞãåé óå 60, 70, 80, 90 êáé 00 êáé õðü÷ñåïé ðïõ äåí Ý÷ïõí Á.Ö.Ì. Ï öïñïëïãïýìåíïò ðïõ èÝëåé íá õðïâÜëåé çëåêôñïíéêÜ ôç äÞëùóÞ ôïõ, ìÝóù äéáäéêôýïõ, óôçí õðçñåóßá ÔÁ×ÉSnet (ÇëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç www.taxisnet.gr, τηλ. 210-4802552) ìå ÷ñÞóç ðñïóùðéêþí êùäéêþí ðñüóâáóçò, ðñÝðåé íá õðïâÜëåé áßôçóç óôçí ðáñáðÜíù çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) åñãÜóéìåò ìÝñåò ðñéí áðü ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò, ãéá íá ôïõ áðïäïèïýí áõôïß ïé êùäéêïß.

4. ÐÏÕ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ Ç äÞëùóç ðñÝðåé íá õðïâëçèåß óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï öïñïëïãïýìåíïò áóêåß áôïìéêÜ, åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá èá õðïâëçèåß óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò êýñéáò åðé÷åßñçóçò Þ ôïõ êýñéïõ åðáããÝëìáôüò ôïõ êáôÜ ôï ÷ñüíï õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò. ¼óïé öïñïëïãïýìåíïé óõììåôÝ÷ïõí óå ðñïóùðéêÝò åôáéñßåò, Å.Ð.Å., êïéíùíßåò, êïéíïðñáîßåò êôë. ôç äÞëùóÞ ôïõò èá ôçí õðïâÜëëïõí óôç Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ôïõò êáé ü÷é óôç Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò åôáéñßáò, êïéíùíßáò, êïéíïðñáîßáò êôë. ÅéäéêÜ ãéá ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò ðïõ êáôïéêïýí óôï åîùôåñéêü êáé áðïêôïýí åéóïäÞìáôá óôçí ÅëëÜäá, áñìüäéïò ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äÞëùóçò åßíáé: á) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí óôçí ÅëëÜäá áôïìéêÜ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç ãåíéêÜ Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá, ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò ðåñéöÝñåéáò üðïõ âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò êýñéáò åðé÷åßñçóÞò ôïõò Þ ôïõ êýñéïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò, êáôÜ ðåñßðôùóç. â) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá üëá ôá Üëëá öõóéêÜ ðñüóùðá: áá) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. Êáôïßêùí Åîùôåñéêïý, (Ìåôóüâïõ 4 Ô.Ê. 106 82 ÁèÞíá - ôçë. 8204604, Åéóüäçìá -8204603 - 8204627, Ìçôñþï 8204606 - FAX 8204630) åöüóïí üìùò ï

8


áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ Íïìïý ÁôôéêÞò. ââ) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò Ýäñáò ôçò ðñùôåýïõóáò ïðïéïõäÞðïôå íïìïý ôçò ×þñáò, åöüóïí ï áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå Ä.Ï.Õ. ôïõ íïìïý áõôïý. Áí ëåéôïõñãïýí óå êÜðïéá ðñùôåýïõóá íïìïý ðåñéóóüôåñåò Ä.Ï.Õ., áñìüäéïò åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Á´ Ä.Ï.Õ. ôçò ðñùôåýïõóáò áõôïý ôïõ íïìïý, åêôüò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò üðïõ áñìüäéïò åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò È´ Ä.Ï.Õ. Èåóóáëïíßêçò. ãã) Óôá íçóéÜ ôùí íïìþí ÁôôéêÞò, ÄùäåêáíÞóïõ, ËÝóâïõ, Ìáãíçóßáò, ÊáâÜëáò, ÊÝñêõñáò, ÊåöáëëïíéÜò, ÊõêëÜäùí êáé ÓÜìïõ, åêôüò ôùí íçóéþí óôá ïðïßá âñßóêåôáé ç ðñùôåýïõóá ôùí íïìþí áõôþí, áñìüäéá åßíáé ç Ä.Ï.Õ. êÜèå íçóéïý ãéá ôïõò êáôïßêïõò åîùôåñéêïý, ôùí ïðïßùí ïé áíôéðñüóùðïé õðÜãïíôáé óå áõôÞí áíôßóôïé÷á, ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò. Óôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßðôùóç â´ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ åßíáé êÜôïéêïé áëëïäáðÞò êáé óõììåôÝ÷ïõí óå ïìüññõèìåò êáé åôåñüññõèìåò åôáéñßåò, óå êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ ðïõ áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá, óå áóôéêÝò êåñäïóêïðéêÝò Þ ìç åôáéñßåò, óå óõììåôï÷éêÝò Þ áöáíåßò, óå êïéíïðñáîßåò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí Þ óå Üëëá íïìéêÜ ðñüóùðá, üðùò Å.Ð.Å., óùìáôåßá êôë., ðïõ Ý÷ïõí Ýäñá óôçí ÅëëÜäá. Ï öïñïëïãïýìåíïò ïñßæåé ôïí áíôéðñüóùðü ôïõ óôçí ÅëëÜäá ìå ôçí áíáãñáöÞ ôùí óôïé÷åßùí áõôïý óôçí Ýíäåéîç ôïõ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ ôïõ ðßíáêá 1 ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò (Ýíôõðï Å1). Ìå ôïí ïñéóìü ôïõ áíôéðñïóþðïõ äå ìåôáèÝôåôáé ç õðï÷ñÝùóç ôïõ áëëïäáðïý ãéá õðïâïëÞ äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò, óôïí áíôéðñüóùðï. Ï ôåëåõôáßïò ìðïñåß íá õðïâÜëåé ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôïõ áëëïäáðïý ôïí ïðïßï áíôéðñïóùðåýåé ìüíïí åöüóïí äéáèÝôåé ó÷åôéêÞ åîïõóéïäüôçóç ðñïò ôïýôï (ðáñÜãñáöïò 1 Üñèñïõ 62 í. 2238/1994). ¼óïé ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðáñáðÜíù ðåñßðôùóç â, êáèþò êáé ïé ðñïîåíéêïß õðÜëëçëïé ôïõ ÊñÜôïõò ðïõ õðçñåôïýí óôï åîùôåñéêü, ìðïñïýí íá åðéäþóïõí ôç äÞëùóÞ ôïõò óôçí ðñïîåíéêÞ áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ ðïõ äéáìÝíïõí, ç ïðïßá ïöåßëåé íá ôç äéáâéâÜóåé óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò áñìüäéáò Ä.Ï.Õ. Ïé öïñïëïãïýìåíïé õðï÷ñåïýíôáé íá åíçìåñþóïõí ôï ôìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò êáôïéêßáò Þ ôïõ ôüðïõ Üóêçóçò ôïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò ãéá êÜèå áëëáãÞ äéåýèõíóçò ìå ôçí õðïâïëÞ ôïõ ó÷åôéêïý åíôýðïõ. ÐÑÏÓÏ×Ç: Åöüóïí äåí åßóôå åðéôçäåõìáôßáò êáé óôç äÞëùóç ðïõ ëÜâáôå åßíáé ãñáììÝíç ç ðáëéÜ óáò äéåýèõíóç, ãñÜøôå ôç íÝá äéåýèõíóç äéïñèþíïíôáò ôá ðñïåêôõðùìÝíá óôïé÷åßá ôïõ ðßíáêá 1. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äåí åßíáé áðáñáßôçôç ç õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò ìåôáâïëÞò óôï ÔìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ. Ç äéáäéêáóßá áõôÞ éó÷ýåé ìüíï ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá õðïâïëÞò ôùí öïñïëïãéêþí äçëþóåùí.

5. ÖÏÑÏËÏÃÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÓÕÆÕÃÙÍ - ÁÍÇËÉÊÙÍ ÁÃÁÌÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ 1. Ôï åéóüäçìá ôïõ åíüò óõæýãïõ ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ óõæýãïõ óôï üíïìÜ ôïõ êáé öïñïëïãåßôáé ìáæß üôáí ðñïÝñ÷åôáé áðü åðé÷åßñçóç ðïõ åîáñôÜôáé ïéêïíïìéêÜ áðü ôïí Üëëï óýæõãï. 2. Ôï åéóüäçìá ôùí áíÞëéêùí Üãáìùí ðáéäéþí äçëþíåôáé êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï óõíïëéêü åéóüäçìá. Áí ïé ãïíåßò Ý÷ïõí ßóï ðïóü óõíïëéêïý åéóïäÞìáôïò, ôï åéóüäçìá ôïõ áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðñïóôßèåôáé óôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá ôïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôüò Ý÷åé ÷Üóåé ôç ãïíéêÞ ìÝñéìíá, ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ ãïíÝá êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìÜ ôïõ. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες (παππούς-γιαγιά), στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων. Êáôåîáßñåóç, öïñïëïãåßôáé ÷ùñéóôÜ ôï åéóüäçìá ôïõ áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðáéäéïý ðïõ ðñïÝñ÷åôáé á) áðü ôçí ðáñï÷Þ ôçò ðñïóùðéêÞò ôïõ åñãáóßáò â) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü êëçñïíïìéÜ Þ áðü äùñåÜ, åêôüò áðü ôéò äùñåÝò êáé ôéò ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò ðïõ ôïõ Ýãéíáí áðü ôïõò ãïíåßò ôïõ, ôá ïðïßá öïñïëïãïýíôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ ôïõ ôá ðáñá÷þñçóå ã) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü äùñåÝò Þ ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò, ðïõ Ýãéíáí ó’áõôü áðü ãïíÝá ôïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé áðïâéþóåé êáôÜ ôï ÷ñüíï ðïõ ðñïêýðôåé ôï åéóüäçìá áðü áõôÜ ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ä) áðü óýíôáîç ëüãù èáíÜôïõ ôïõ ðáôÝñá Þ ôçò ìçôÝñáò ôïõ å) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, ùò õðïêáôÜóôáôá ôùí ðáñáðÜíù ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, ðïõ áíÞêáí óôï áíÞëéêï êáé åêðïéÞèçêáí, ìå åîáßñåóç ôï åéóüäçìá áðü õðïêáôÜóôáôá ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óôï áíÞëéêï áðü ÷áñéóôéêÝò ðáñï÷Ýò áðü ôïõò ãïíåßò, ïðüôå öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ ôï ðáñá÷þñçóå (õðïêáôÜóôáôï

9


åßíáé ôï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ðïõ ðåñéÝñ÷åôáé óôï áíÞëéêï ìåôÜ áðü ôçí åêðïßçóç, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, ðåñéïõóéáêïý óôïé÷åßïõ ðïõ ôïõ áíÞêåé). Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò õðïâÜëëåôáé áðü ôï íüìéìï åêðñüóùðï ôïõ áíçëßêïõ ÷ùñéóôÞ öïñïëïãéêÞ äÞëùóç, óôï üíïìá ôïõ áíçëßêïõ, óôï ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ õðÜñ÷åé ç öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç. Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δηλωσή του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

6. ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÂÏËÇ ÔÇÓ ÏÖÅÉËÇÓ Áðü ôçí åêêáèÜñéóç ôçò äÞëùóçò ìðïñåß íá ðñïêýøåé õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò (÷ñåùóôéêü õðüëïéðï) Þ äéêáßùìá åðéóôñïöÞò ÷ñçìÜôùí (ðéóôùôéêü õðüëïéðï). Ôï óýíïëï ôçò ïöåéëÞò êáôáâÜëëåôáé óå ôñåéò (3) ßóåò äüóåéò áðü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç êáôáâÜëëåôáé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò,çìÝñá ôïõ åðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ êáé ç êáèåìéÜ áðü ôéò åðüìåíåò ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ôñßôïõ êáé ðÝìðôïõ ìÞíá, áíôéóôïß÷ùò, áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ. Áí ï öüñïò âåâáéþíåôáé ôïõò ìÞíåò Áýãïõóôï êáé ÓåðôÝìâñéï ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò, êáôáâÜëëåôáé óå äýï (2) ßóåò äüóåéò áðü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç êáôáâÜëëåôáé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ åðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ êáé ç äåýôåñç ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ôñßôïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ. Áí ï öüñïò âåâáéþíåôáé ôï ìÞíá Ïêôþâñéï ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò êáé ìåôÜ, êáôáâÜëëåôáé åöÜðáî ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ìåèåðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ. Áí ç óõíïëéêÞ ïöåéëÞ åßíáé ìÝ÷ñé 250 åõñþ ãéá ôïí ßäéï êáé ãéá ôç óýæõãü ôïõ áèñïéóôéêÜ, ìðïñåß íá êáôáâëçèåß ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ìåèåðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç. Áí ç äÞëùóç õðïâëçèåß çëåêôñïíéêÜ ìÝóù äéáäéêôýïõ ðáñÝ÷åôáé åðéðëÝïí Ýêðôùóç 1,5% êáé ìÝ÷ñé 118 åõñþ, áíåîÜñôçôá áðü ôïí áñéèìü ôùí äüóåùí. Áí ðñïêýøåé ðéóôùôéêü õðüëïéðï áõôü èá åðéóôñáöåß ìÝóù ôùí ôñáðåæþí, üðùò ðåñéãñÜöåôáé ðáñáêÜôù óôç óõìðëÞñùóç ôïõ ðßíáêá 11 ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé áí ôï åðéóôñåöüìåíï ðïóü ðñïÝñ÷åôáé áðü ðñïêáôáâïëÞ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò ðïõ äåí åîïöëÞèçêå Þ äåí åßíáé ãíùóôüò ï ôñüðïò åîüöëçóÞò ôçò Þ áí áõôü åßíáé Üíù ôùí 1500 åõñþ, êáèþò êáé áí õðÜñ÷åé ïðïéáäÞðïôå ïöåéëÞ óôï Äçìüóéï, ç åðéóôñïöÞ ôùí ÷ñçìÜôùí èá êáèõóôåñÞóåé, ãéáôß ðñÝðåé íá ðñïçãçèïýí ïñéóìÝíåò åíäïûðçñåóéáêÝò åíÝñãåéåò êáé ìåôÜ íá äïèåß ç ó÷åôéêÞ åíôïëÞ. Ïäçãßåò ãéá ôïí ôñüðï åîüöëçóçò ôïõ öüñïõ äßíïíôáé óôç óåëßäá 70.

7. ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ ÐÏÕ ÓÕÍÕÐÏÂÁËËÏÍÔÁÉ ÌÅ ÔÇ ÄÇËÙÓÇ 1. ¼ëá ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ óõíõðïâÜëëïíôáé ìå ôçí åôÞóéá äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé äéáôõðùìÝíá óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá. Áí ï åêäüôçò áõôþí ôùí äéêáéïëïãçôéêþí åßíáé áëëïäáðüò, ãåíéêÜ, ìáæß ìå êáèÝíá áðü áõôÜ ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé êáé ìåôÜöñáóÞ ôïõ óôá ÅëëçíéêÜ. Ç ìåôÜöñáóç áõôÞ ìðïñåß íá ãßíåôáé áðü ïðïéáäÞðïôå Áñ÷Þ, ãåíéêÜ Þ ðñüóùðï ðïõ Ý÷åé ôï ó÷åôéêü äéêáßùìá. 2. Ç õðïâïëÞ ôùí ðéï ðÜíù äéêáéïëïãçôéêþí ãßíåôáé ìå ôá ðñùôüôõðá ôùí ó÷åôéêþí ôéìïëïãßùí Þ áðïäåßîåùí. 3. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áðáéôïýíôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç êáèïñßæïíôáé åßôå áðåõèåßáò áðü äéÜôáîç ôïõ íüìïõ, åßôå áðü õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé äéáôáãÝò, êáèþò êáé ôçí áðüöáóç ãéá ôïí ôýðï êáé ðåñéå÷üìåíï ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ïéêïí. Ýôïõò 2010. Áí êÜðïéï äéêáéïëïãçôéêü ðïõ áðáéôåßôáé Ý÷åé óõíõðïâëçèåß ìå äÞëùóç ðñïçãïýìåíïõ ïéêïí. Ýôïõò, ç ïðïßá õðïâëÞèçêå óôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ áñ÷Þ, ìðïñåß íá ãßíåé ó÷åôéêÞ ñçôÞ áíáöïñÜ. Áí üìùò áõôü ôï äéêáéïëïãçôéêü Ý÷åé õðïâëçèåß óå Üëëç Ä.Ï.Õ. ðñÝðåé íá õðïâëçèåß íÝï, Ýóôù óå êõñùìÝíï öùôïáíôßãñáöï ôïõ ðñùôïôýðïõ.

10


ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

1

¼ëåò ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 1 ðñÝðåé íá óõìðëçñùèïýí ìå ÊÅÖÁËÁÉÁ ãñÜììáôá. Óôç äÞëùóç ðïõ ëÜâáôå ôá÷õäñïìéêÜ Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß áðü ôçí õðçñåóßá ôá óôïé÷åßá óáò (õðï÷ñÝïõ-óõæýãïõ). ÅÜí óôçí ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç õðÜñ÷ïõí ëÜèç óôá óôïé÷åßá áõôÜ, ðñÝðåé íá ôá äéïñèþóåôå åíþ óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß ôá óôïé÷åßá ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá ôá óõìðëçñþóåôå. Ôï åðþíõìï ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé üðùò êáé óôçí ôáõôüôçôá. ÅÜí óôçí ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç öáßíåôáé üôé Ý÷åôå äçëþóåé ôï üíïìá ôïõ óõæýãïõ (ãõíáßêåò óå ÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç Þ äéáæåõãìÝíåò ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìç áëëÜîåé ôáõôüôçôá), áíôéêáôáóôÞóôå ôï üíïìá ôïõ óõæýãïõ ìå ôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá. Ïé óôñáôéùôéêïß, ïé áóôõíïìéêïß, ïé ëéìåíéêïß, ïé ðõñïóâÝóôåò ðïõ äåí áíáãñÜöïõí áñéèìü áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò, õðï÷ñåïýíôáé óôçí áíáãñáöÞ ôçò õðçñåóéáêÞò ôáõôüôçôáò. ÐÑÏÓÏ×Ç: ÊáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá õðïâïëÞò ôùí äçëþóåùí öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò äéüñèùóç ôùí áôïìéêþí óôïé÷åßùí ôùí öïñïëïãïõìÝíùí ðïõ áöïñïýí - Ä/íóç êáôïéêßáò êáèþò êáé ïéêïãåíåéáêÞò êáôÜóôáóçò ìðïñåß íá ãßíåé åðß ôïõ åíôýðïõ Å1 ôçò äÞëùóçò, ÷ùñßò íá Ý÷åé ðñïçãçèåß ç õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò ìåôáâïëÞò óôï ÔìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ., üðùò ïñßæïõí ïé êåßìåíåò äéáôÜîåéò ôçò Á.Õ.Ï. 1027411/842/ÄÌ/26-2-98 «Ðåñß ÁÖÌ». Óå êÜèå ðåñßðôùóç ôïíßæåôáé üôé åÜí ïé ðáñáðÜíù ìåôáâïëÝò Ý÷ïõí äçëùèåß Ýãêáéñá óôï ÔìÞìá Ìçôñþïõ ôçò áñìüäéáò Ä.Ï.Õ., ðñéí áðü ôç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí äçëþóåùí ðïõ óçìåéþíïíôáé ìáæéêÝò ðñïóåëåýóåéò ðïëéôþí óôéò Ä.Ï.Õ. êáé êáôÜ óõíÝðåéá åðéâáñýíóåéò ôùí óõíáëëáãþí, áðïöåýãåôå ôçí ôáëáéðùñßá. Óçìåéþíåôáé üôé ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóïõí áðáñáßôçôá ôï ðáñáëëçëüãñáììï ìå ôçí Ýíäåéîç “Áñéèìüò Öïñïë. Ìçôñ. Óõæýãïõ” ìå ôïí Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ åöüóïí ôçò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß Á.Ö.Ì. åßôå ëüãù õðïâïëÞò äÞëùóçò Ýíáñîçò åðáããÝëìáôïò (åìðïñéêÞ äñáóôçñéüôçôá Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá) åßôå ëüãù õðïâïëÞò óôï ðáñåëèüí, ðñéí áðü ôç óýíáøç ãÜìïõ, äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò, åßôå áðü Üëëç áéôßá (ð.÷. áãïñÜ åðéâáôéêïý áõôïêéíÞôïõ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò êôë.). Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç, ðñïêåéìÝíïõ ãéá Ýããáìç, äå èá ãñÜöåôáé óôï ôåôñáãùíßäéï áõôü ï Á.Ö.Ì. ôïõ óõæýãïõ ôçò, áëëÜ èá óõìðëçñþíåôáé ìüíï ìå ôï äéêü ôçò Á.Ö.Ì. ÐÑÏÓÏ×Ç: 1) Ãéá ôïí õðü÷ñåï: ç äéåýèõíóç åðáããÝëìáôïò óõìðëçñþíåôáé ìüíï áðü üóïõò áðïêôïýí åéóüäçìá áðü åðé÷åéñÞóåéò ãåíéêÜ êáé åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá, åíþ ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üëïõò áíåîáéñÝôùò ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò. 2) Ãéá ôç óýæõãï: óõìðëçñþíåôáé êáôÜ ðåñßðôùóç ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò Þ ôïõ åðáããÝëìáôïò, åöüóïí åßíáé åðéôçäåõìáôßáò. ÅðéðëÝïí åÜí åßóôå Ýããáìïò ðñÝðåé íá óçìåéþóåôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÅÃÃÁÌÏÓ”. (Ìç óçìåéþíåôå “×” áí åßóôå äéáæåõãìÝíïò Þ âñßóêåóôå óå ÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç). Åðßóçò, ôá óôïé÷åßá ôïõ åêðñïóþðïõ (êçäåìüíá, áíôéðñïóþðïõ, äéêáóôéêïý óõìðáñáóôÜôç, ðñïóùñéíïý äéá÷åéñéóôÞ Þ óýíäéêïõ ðôþ÷åõóçò êôë.) Þ áíôéêëÞôïõ, åöüóïí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç õðïâïëÞò äÞëùóçò ãéá ôá åéóïäÞìáôá: á) Ðñïóþðïõ ðïõ êáôïéêåß óôçí áëëïäáðÞ êáé áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ðçãÞ ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÅëëÜäá. â) Áíçëßêïõ Þ ðñïóþðïõ ðïõ Ý÷åé õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç.ã) Ðñïóþðïõ ðïõ áðåâßùóå, ãéá ôï ïðïßï ç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç õðïâÜëëåôáé áðü ôïõò êëçñïíüìïõò ôïõ. ä) Ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò. å) Áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß õðü ìåóåããýçóç Þ âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç åðéäéêßáò. óô) ÖïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ êáôïéêåß åêôüò ôçò ðåñéöÝñåéáò ôçò Ä.Ï.Õ. óôçí ïðïßá õðïâÜëëåé ôç öïñïëïãéêÞ ôïõ äÞëùóç. Åðßóçò, ôï ðáñáëëçëüãñáììï ìå ôçí Ýíäåéîç “Áñéèìüò Öïñïë. Ìçôñ. Åêðñ/ðïõ” áöïñÜ ôïí Á.Ö.Ì. ôïõ åêðñïóþðïõ êáé óõìðëçñþíåôáé áðáñáßôçôá, åöüóïí âÝâáéá áíáãñÜöïíôáé óôïé÷åßá åêðñïóþðïõ óôï óþìá ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ åêðñüóùðïò åßíáé ãõíáßêá èá óõìðëçñþóåé óôï ðåäßï áõôü ôï äéêü ôçò Á.Ö.Ì. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα αυτό υπάρχει ένα νέο πεδίο για τον υπόχρεο και για τη σύζυγο: ”ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ-Η την 31-12-2009”. Στο πεδίο αυτό είναι προεκτυπωμένος ο Δήμος που στο δημοτολόγιό του ήσαστε εγγεγεγραμένος-η την 31-12-2009”. Είναι ο δήμος που ζητάτε πιστοποιητικά και όχι ο Δήμος κατοικίας. Αν ο Δήμος είναι λάθος πρέπει να τον διαγράψετε και να συμπληρώσετε δίπλα

11


τον σωστό Δήμο, με τη σημερινή του ονομασία, και όχι της πρώην Κοινότητας. Αν δεν γνωρίζετε το Δήμο που είστε εγγεγραμένος-η μπορείτε να ενημερωθείτε στα ΚΕΠ ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση www.ypes.gr ή να καλέσετε στο τηλ. 1500. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πεδίο αυτό δεν θα συμπληρώνεται από αλλοδαπούς.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

2

Óôïí ðßíáêá áõôü åßíáé óõãêåíôñùìÝíåò êÜðïéåò ðëçñïöïñßåò, ïé ïðïßåò åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá ôï óùóôü õðïëïãéóìü ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò. Ï ðßíáêáò áõôüò óõìðëçñþíåôáé ìüíï óå êáôáöáôéêÞ ðåñßðôùóç, ïðüôå èá óçìåéþíåôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”. Óå áñíçôéêÞ ðåñßðôùóç äå èá óçìåéþíåôå ôßðïôá, åêôüò ôùí êùäéêþí 309-310 üðïõ ðñïâëÝðåôáé ç ëÝîç “Ï×É” êáé ôïõ êùäéêïý 010 ðïõ ðñïâëÝðåôáé äéáãñÜìéóç óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá ôçëåöùíéêÞò êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò ôçò äÞëùóçò. Êùäéêïß 327-328. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò õðïâÜëåôå äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ãéá ðñþôç öïñÜ. Êùäéêïß 319-320. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå êÜôïéêïò åîùôåñéêïý êáé ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò áðïêôÞóáôå åéóüäçìá óôçí ÅëëÜäá. Óõìðëçñþíåôáé êáé üôáí ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé åðåéäÞ Ý÷åôå óôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ óáò óôçí ÅëëÜäá åðéâáôéêü áõôïêßíçôï éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò ðïõ äåí áðáëëÜóóåôáé áðü ôï ôåêìÞñéï äéáâßùóçò Þ áãïñÜóáôå áõôïêßíçôï Þ áêßíçôï Þ áíåãåßñåôå ïéêïäïìÞ êëð. ÷ùñßò íá Ý÷åôå ðñáãìáôéêü åéóüäçìá. Êùäéêüò 329. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êçäåìüíáò ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò, ìåóåããõïý÷ïò, ðñïóùñéíüò äéá÷åéñéóôÞò, Þ óýíäéêïò ðôþ÷åõóçò. Êùäéêüò 330. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò åðßôñïðïò, êçäåìüíáò áíçëßêïõ Þ äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò. Êùäéêüò 331. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êëçñïíüìïò ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ áðåâßùóå. Êùäéêïß 015-016. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, åöüóïí áðïêôÞóáôå åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, óõíôÜîåéò êôë.) êáé ðñïóöÝñáôå õðçñåóßåò Þ êáôïéêÞóáôå, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá åííÝá ìÞíåò ìÝóá óôï 2009 óå ðåñéï÷Þ ðïõ âñßóêåôáé óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò êáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå æþíç âÜèïõò 20 ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç ìåèïñéáêÞ ãñáììÞ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëáò, Êéëêßò, Óåññþí êáé ÄñÜìáò. Óçìåéþíåôáé üôé áí ìéá ðüëç Þ Ýíá ÷ùñéü âñßóêåôáé êáôÜ Ýíá ôìÞìá ìüíï ìÝóá óôç æþíç ôùí 20 ÷éëéïìÝôñùí, ôï äéêáßùìá ôçò ðñïóáýîçóçò ôùí ðïóþí ìåßùóçò ôïõ öüñïõ Ý÷ïõí üëïé üóïé êáôïéêïýí Þ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò óôçí ðüëç áõôÞ Þ ôï ÷ùñéü. Τις προ=ποθέσεις αυτές μπορεί να τις έχει και ο ένας μόνο εκ των συζύγων. Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé áðü üóïõò äçëþíïõí ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí. Êùäéêïß 309-310. ÅÜí åßóôå âïõëåõôÞò Þ Üëëï ðñüóùðï ðïõ Ý÷åé ôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç, óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, åöüóïí èÝëåôå ôá ðïóÜ ôùí äáðáíþí ðïõ áöáéñïýíôáé áðü ôï åéóüäçìá Þ ïé ìåéþóåéò ðïõ ãßíïíôáé áðü ôï öüñï, íá ãßíïõí áðü ôï êáèáñü åéóüäçìá ðïõ áíáãñÜøáôå óôïõò êùäéêïýò 307-308. ÅÜí äåí èÝëåôå ôçí ðéï ðÜíù öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “Ï×É”. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé êùäéêïß 309-310 èá óõìðëçñùèïýí ìüíï åöüóïí Ý÷åôå áíáãñÜøåé êÜðïéï ðïóü óôïõò êùäéêïýò 307-308 ôïõ ðßíáêá 4. Êùäéêïß 011-012. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ìÝóá óôï 2009 ðÞñáôå êÜðïéï ðïóü óôåãáóôéêïý åðéäüìáôïò áðü ôïí åñãïäüôç óáò, áíåîÜñôçôá áðü ôï áí ÷ïñçãÞèçêå üëï ôï ÷ñüíï Þ ìåñéêïýò ìÞíåò, êáèþò êáé áí öïñïëïãÞèçêå ùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò Þ ü÷é. Êùäéêïß 007-008. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” êáé óôá äýï ôåôñáãùíßäéá áí ï ßäéïò êáé ç óýæõãüò

12


óáò êáôïéêåßôå ìüíéìá óå íçóß ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 3.100 êáôïßêïõò. Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå âåâáßùóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Þ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Êïéíüôçôáò üôé åßóôå ãñáììÝíïé óôá ïéêåßá äçìïôïëüãéá êáé üôé êáôïéêåßôå ìüíéìá óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò ç ïðïßá âñßóêåôáé óå íçóß ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 3.100 êáôïßêïõò, óýìöùíá ìå ôçí ôåëåõôáßá áðïãñáöÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï Ýíáò áðü ôïõò óõæýãïõò äéáìÝíåé ëüãù åñãáóßáò óå Üëëïí ôüðï, äéêáéïýôáé ôçí áðáëëáãÞ ìüíï ï Üëëïò óýæõãïò åöüóïí ï ßäéïò êáé ç ïéêïãÝíåéá ôïõ - ôÝêíá êôë., êáôïéêïýí ìüíéìá óôï íçóß, ïðüôå óçìåéþíåôå “×” óôï áíôßóôïé÷ï ôåôñáãùíßäéï. Êùäéêïß 017-018. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò áóêåßôå áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç óå ïéêéóìü ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 1.000 êáôïßêïõò. Êùäéêüò 617. Óημειώστε “Χ” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” εφόσον υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2010. Αναλυτικότερες οδηγίες παρατίθενται στη σελ.59 του φυλλαδίου. Êùäéêïß 385-386 Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå êÜôïéêïé ÷þñáò - ìÝëïõò ôçò Å.Å. êáé ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò áðïêôÞóáôå óôçí ÅëëÜäá ðÜíù áðü ôï 90% ôïõ óõíïëéêïý ðáãêüóìéïõ åéóïäÞìáôüò óáò. Êùäéêïß 905-906. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò åßóôå ôõöëïß êáé ãåíéêÜ âñßóêåóôå äéáñêþò óå êáôÜóôáóç ðïõ áðáéôåß óõíå÷Þ åðßâëåøç, ðåñéðïßçóç êáé óõìðáñÜóôáóç Üëëùí ðñïóþðùí (áðüëõôïò áíáðçñßá). Åðßóçò êáé üôáí åßóôå ïëéêþò ôõöëïß Þ ðáñïõóéÜæåôå âáñéÝò êéíçôéêÝò áíáðçñßåò, ðïõ õðåñâáßíïõí óå ðïóïóôü ôï ïãäüíôá ôïéò åêáôü (80%). Ôá áðáëëáóóüìåíá ðïóÜ ôùí ðéï ðÜíù ðñïóþðùí èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíáãñáöåß óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 659-660 ôïõ ðßíáêá 6 ôçò äÞëùóçò åíþ ï ôõ÷üí öüñïò ðïõ Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß ãéá ôá õðüøç ðïóÜ óôïõò êùäéêïýò 313-316 ôïõ ðßíáêá 8 ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé, áí äåí Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß öüñïò ãéá ôá ðïóÜ áõôÜ, äåí áðáéôåßôáé ç óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí áñéèìþí 905-906 ôïõ ðßíáêá áõôïý. Êùäéêïß 911-912. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ Þ éðôÜìåíï ðñïóùðéêü ôçò ðïëéôéêÞò áåñïðïñßáò. Êùäéêüò 010. Óçìåéþóôå “×” óôï ôåôñáãùíßäéï áí äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá ôçëåöùíéêÞò êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò äçëþóåùí Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò Öõóéêþí Ðñïóþðùí. Ðñüêåéôáé ãéá: á) ôçí õðçñåóßá «ÅíçìÝñùóç ÅêêáèÜñéóçò» ðïõ ðñïóöÝñåôáé ìÝóù Internet (www.qsis.gr). â) ôçí õðçñåóßá ðëçñïöüñçóçò åêêáèÜñéóçò ìÝóù óôáèåñïý ôçëåöþíïõ ðïõ êÜèå ÷ñüíï ç Ã.Ã.Ð.Ó. áíáêïéíþíåé ãéá ôï ëüãï áõôü. ã) ôçí õðåñåóßá M - TAXIS ãéá ðëçñïöüñçóç åêêáèÜñéóçò ìÝóù ìçíõìÜôùí SMS. ÐÑÏÓÏ×Ç: ÅðéëÝãïíôáò ôç ìç Ýíôáîç óôéò ðáñáðÜíù õðçñåóßåò äåí èá Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ëÜâåôå êáìßá ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åêêáèÜñéóçò ôïõ Öüñïõ ÅéóïäÞìáôïò Ö.Ð. ìÝóù ôùí áõôïìáôïðïéçìÝíùí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí.

ÓΥÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

3

Óôïí ðßíáêá áõôü èá äþóåôå ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ åßíáé áíáãêáßåò ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áöïñïëüãçôïõ ðïóïý ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ åéóïäÞìáôïò ôçò êëßìáêáò áíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ âáñýíïõí ôï öïñïëïãïýìåíï, êáèþò êáé ãéá ôçí Ýêðôùóç ðïóïý 2400 åõñþ, ôï ïðïßï ðáñÝ÷åôáé ùò åöÜðáî äáðÜíç, ÷ùñßò äéêáéïëïãçôéêÜ, óå áíáðÞñïõò, ôõöëïýò êôë. ÁðáíôÞóôå óôá åñùôÞìáôá ôïõ ðßíáêá óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ áêïëïõèïýí. Êùäéêïß 001-002. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò: á) ÐáñïõóéÜæåôå íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç óå ðïóïóôü 67% êáé ðÜíù. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå ãíùìÜôåõóç ôçò ÐñùôïâÜèìéáò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Íïìáñ÷ßáò üðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá óáò,

13


áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ðïóïóôü áíáðçñßáò 67% êáé ðÜíù áðü íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç, ôá áßôéá áõôÞò êáé ç ÷ñïíéêÞ ôçò äéÜñêåéá. Äå ëáìâÜíåôáé õðüøç åðáããåëìáôéêÞ Þ áóöáëéóôéêÞ áíáðçñßá. Áí ç áðüöáóç ôçò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò éó÷ýåé ãéá áüñéóôï ÷ñüíï, ôüôå õðïâÜëëåôáé ìßá ìüíï öïñÜ. Áíôßèåôá, áí éó÷ýåé ãéá ïñéóìÝíï ÷ñüíï, ðñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé íÝá áðüöáóç ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ðñþôçò. â) Åßóôå ôõöëüò, ãñáììÝíïò óôï ïéêåßï ìçôñþï ðïõ ôçñåßôáé óôç Ä/íóç ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷ßáò. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò Äéåýèõíóçò ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷ßáò üôé åßóôå ãñáììÝíïò óôï ìçôñþï ôõöëþí ðïõ ôçñåßôáé ó’áõôÞ. ã) Åßóôå íåöñïðáèÞò ðïõ ôåëåßôå õðü áéìïêÜèáñóç Þ ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷åôå êÜíåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷åôå áðü ìåóïãåéáêÞ, äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíåôå ìåôáããßóåéò áßìáôïò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç íïóïêïìåßïõ, éäéùôéêÞò êëéíéêÞò êôë., üðïõ êÜíåôå ôçí áéìïêÜèáñóç Þ ôéò ìåôáããßóåéò, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç êáôÜóôáóÞ óáò áõôÞ. ä) Åßóôå áíÜðçñïò áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò êáé óõíôáîéïäïôåßóèå áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï ãéá ôçí áéôßá áõôÞ, áíåîÜñôçôá áí ç áíáðçñßá óáò ðñïÞëèå áðü ðïëåìéêÞ áéôßá Þ óå åéñçíéêÞ ðåñßïäï. å) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ Ý÷åé ôåèåß óå êáôÜóôáóç ðïëåìéêÞò äéáèåóéìüôçôáò. óô) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ ôåëåß óå êáôÜóôáóç õðçñåóßáò ãñáöåßïõ ëüãù ðïëåìéêïý ôñáýìáôïò Þ íïóÞìáôïò ðïõ åðÞëèå ëüãù êáêïõ÷éþí óå ðïëåìéêÞ ðåñßïäï. æ) Åßóôå áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò ôùí ÓùìÜôùí Áóöáëåßáò êáé Ý÷åôå õðá÷èåß óôéò äéáôÜîåéò ôïõ í.1579/1950 êáé í.ä.330/1947. ç) Åßóôå áíÜðçñïò óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóôå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé äåí ôçí ðáßñíåôå ãéáôß äéïñéóôÞêáôå óå Ýììéóèç äçìüóéá èÝóç êáé ðáßñíåôå ìéóèü. è) Åßóôå óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóèå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé ðáñáéôçèÞêáôå áðü áõôÞ ãéáôß åðéëÝîáôå ôç óýíôáîç ìå âÜóç ôá ÷ñüíéá ôçò õðçñåóßáò óáò. é) Åßóôå èýìá ðïëÝìïõ êáé ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ðïëåìéêÞ áéôßá. éá) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý ðïõ Ýðáèå óôïí ðüëåìï êáé ï ïðïßïò áðü ôï ëüãï áõôü ôÝèçêå óå äéáèåóéìüôçôá Þ áðïóôñáôåßá êáé ìåôáãåíÝóôåñá áðåâßùóå êáé ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç. Åðßóçò, áí åßóèå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áíÜðçñïõ ïðëßôç ðïõ áðåâßùóå êáé ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç. éâ) Åßóôå èýìá áðü ôïí Üìá÷ï ðëçèõóìü êáé óõíôáîéïäïôåßóôå ëüãù ðïëåìéêÞò áéôßáò. éã) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý Þ ïðëßôç, ï ïðïßïò áðåâßùóå êáôÜ ôçí åêôÝëåóç äéáôáãìÝíçò õðçñåóßáò óå åéñçíéêÞ ðåñßïäï êáé äéêáéïýóôå óýíôáîç áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï ãéá ôçí áéôßá áõôÞ. éä) Ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï ùò áíÜðçñïò Þ èýìá åèíéêÞò áíôßóôáóçò Þ åìöýëéïõ ðïëÝìïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí 1543/1985 (ÖÅÊ 73Á) êáé 1863/1985 (ÖÅÊ 204Á), üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôï íüìï 1976/1991 (ÖÅÊ 184 Á). Êùäéêïß 003-004. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9/1. Ãéá ðáñÜäåéãìá, áí óôïí ðßíáêá 9/1 Ý÷åôå ãñÜøåé ôá ïíüìáôá ôñéþí ôÝêíùí, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå ôïí áñéèìü “3”. Áí Ýíá áðü ôá ôÝêíá áõôÜ åßíáé ôçò óõæýãïõ, áðü ðñïçãïýìåíï ãÜìï, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå ôïí áñéèìü “2” êáé ìåôÜ ôïí êùäéêü 004 ôïí áñéèìü “1” êôë. Êùäéêïß 005-006. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9 åöüóïí áõôÜ Ý÷ïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù, åßíáé ôõöëÜ, åßíáé íåöñïðáèÞ õðü áéìïêÜèáñóç Þ ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷ïõí êÜíåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷ïõí áðü ìåóïãåéáêÞ, äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíïõí ìåôáããßóåéò áßìáôïò êôë., äçëáäÞ åöüóïí Ý÷ïõí ìßá áðü ôéò éäéüôçôåò (á) ùò (éä) ðïõ áíáöÝñïíôáé ðéï ðÜíù (ÊÁ 001-002) ãéá ôïí ßäéï ôï öïñïëïãïýìåíï. Ï áñéèìüò (ð.÷. “1”, “2” êôë.) ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôïí õðü÷ñåï èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 005 êáé ï áñéèìüò ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôç óýæõãï èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 006.

14


ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

4

Óôïí ðßíáêá áõôü èá ãñÜøåôå ôá öïñïëïãïýìåíá åéóïäÞìáôÜ óáò áíÜëïãá ìå ôçí ðçãÞ (êáôçãïñßá) ðñïÝëåõóÞò ôïõò, êáèþò êáé ôá åéóïäÞìáôá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò. Ï ðßíáêáò áõôüò Ý÷åé åðôÜ êåöÜëáéá áðü ôï Á ìÝ÷ñé êáé ôï Æ. Åéäéêüôåñá: ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Á. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÌÉÓÈÙÔÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ Åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ ðñïêýðôåé áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, åðé÷ïñçãÞóåéò, åðéäüìáôá êôë. êáé ãåíéêÜ áðü êÜèå ðáñï÷Þ ðïõ êáôáâÜëëåôáé ðåñéïäéêÜ ùò áíôÜëëáãìá åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ ðñïêýðôåé áðü óõíôÜîåéò (êýñéåò Þ åðéêïõñéêÝò), ìåñßóìáôá Þ âïçèÞìáôá êáé êÜèå Üëëïõ åßäïõò ðáñï÷Ýò ðïõ êáôáâÜëëïõí ïé áóöáëéóôéêïß öïñåßò óôïõò óõíôáîéïý÷ïõò ôïõò. Ïìïßùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêçãüñïé ùò ðÜãéá áíôéìéóèßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ íïìéêþí õðçñåóéþí, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé îåíáãïß ïé ïðïßïé õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í.1545/1985. Åðßóçò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ç ùöÝëåéá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêáéïý÷ïé êáôÜ ôçí Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 13 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ ê.í. 2190/1920, óå ôéìÞ êáôþôåñç áðü ôç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí ôçò óõãêåêñéìÝíçò åôáéñåßáò. Ôá ßäéá åöáñìüæïíôáé êáé ãéá ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ôï ðñïóùðéêü çìåäáðÞò óõíäåäåìÝíçò áíþíõìçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 42å ôïõ ê.í. 2190/1920. Êáèáñü åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ áðïìÝíåé ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí åéóöïñþí óôá ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá, ðïõ âáñýíïõí ðñáãìáôéêÜ ôï ìéóèùôü Þ óõíôáîéïý÷ï. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ êáèáñïý åéóïäÞìáôïò äåí ðñÝðåé íá áöáéñÝóåôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áðïäï÷Ýò, ïýôå ôéò êñáôÞóåéò ðïõ Ýãéíáí áðü ôï ìéóèü ãéá ôçí åîüöëçóç óôåãáóôéêïý Þ Üëëïõ äáíåßïõ. Åðßóçò, ïé êÜèå åßäïõò êáèáñÝò áðïäï÷Ýò, ðñüóèåôåò áìïéâÝò, áðïæçìéþóåéò, óõíôÜîåéò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï 2009 óå ìéóèùôïýò êáé óõíôáîéïý÷ïõò ìå âÜóç íüìï, äéêáóôéêÞ áðüöáóç Þ óõëëïãéêÞ óýìâáóç, êáèþò êáé ïé äåäïõëåõìÝíåò êáèáñÝò áðïäï÷Ýò ðñïçãïýìåíùí åôþí ðïõ åéóðñÜ÷èçêáí êáèõóôåñçìÝíá ìÝóá óôï Ýôïò 2009 ëüãù Ýêäçëçò ïéêïíïìéêÞò áäõíáìßáò ôïõ åñãïäüôç êáé åöüóïí Ýãéíå åðßó÷åóç åñãáóßáò áðü ôïõò ìéóèùôïýò Þ ï åñãïäüôçò ôïõò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç ðôþ÷åõóçò, èá ãñáöôïýí áöïý åêðåóèåß ðïóïóôü 20% ôïõ êáèáñïý ðïóïý, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý, óõíáèñïéæüìåíåò ìå ôõ÷üí Üëëá åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò ôïõ Ýôïõò 2009. ÖõóéêÜ áí ç ìåßùóç ôïõ 20% óôá áíáäñïìéêÜ Ý÷åé õðïëïãéóôåß êáé åìöáíßæåôáé óôçí ïéêåßá âåâáßùóç ðïõ äüèçêå áðü ôïí åñãïäüôç Þ óõíôáîéïäïôéêü öïñÝá, ïé åíäåßîåéò èá óõìðëçñùèïýí ìå ôá ðïóÜ ðïõ ãñÜöïíôáé óôçí õðüøç âåâáßùóç. Óå êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç ðïõ êáôáâÜëëïíôáé áíáäñïìéêÜ áðïäï÷Ýò Þ óõíôÜîåéò ãéá Üëëïõò ëüãïõò, åêôüò áõôþí ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù, üðùò áíôéêåéìåíéêÞ áäõíáìßá ôïõ åñãïäüôç Þ êáèõóôåñçìÝíç ÷ïñÞãçóç âåâáßùóçò óõíôÜîåùí áðü áóöáëéóôéêïýò ïñãáíéóìïýò êôë., ÷ñüíïò áðüêôçóçò ôùí áíáäñïìéêþí áõôþí áðïäï÷þí èåùñåßôáé ï ÷ñüíïò ðïõ ï äéêáéïý÷ïò áðüêôçóå äéêáßùìá åßóðñáîçò êáé èá äçëùèïýí ìå óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç óôï ÷ñüíï ðïõ áöïñïýí. ÐÑÏÓÏ×Ç: Äéåõêñéíßæåôáé üôé áðáëëÜóóåôáé áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò êáé ü÷é áðü êñáôÞóåéò êôë., êÜèå åðßäïìá Þ ðáñï÷Þ ìüíï åöüóïí áíáöÝñåôáé ñçôÜ óôï Üñèñï 6 ôïõ í.2238/1994 Þ óôï íüìï ðïõ ôç ÷ïñçãåß. Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôïõ ðßíáêá 4Á äéåõêñéíßæïõìå ôá åîÞò: Êùäéêïß 301-302. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá, áèñïßæïíôáò üëá ôá êáèáñÜ ðïóÜ ðïõ ðÞñáôå ùò ìéóèùôüò áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, åðéäüìáôá, ôçí ùöÝëåéá ðïõ áðïêôÞóáôå ôüóï êáôÜ ôçí Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí üóï êáé áðü ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óå ôéìÞ êáôώôåñç áðü ôç ÷ñçìáôéóôηñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí êôë. Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá ãñáöôïýí êáé ïé êáèáñÝò áðïäï÷Ýò óõíôáêôþí Þ äçìïóéïãñÜöùí. Ôá ðïóÜ áõôÜ áíáãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò áðïäï÷þí ðïõ óáò ÷ïñÞãçóå ï åñãïäüôçò óáò (Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä., Åðé÷åéñÞóåéò, Ïñãáíéóìïß êôë.). Ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå âåâáßùóç ôïõ åñãïäüôç, áðü ôçí ïðïßá

15


íá ðñïêýðôåé ôï åßäïò ôùí áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí, ôï áêáèÜñéóôï êáé êáèáñü ðïóü, ïé êñáôÞóåéò êáé ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß êáé ðáñáêñáôÞèçêå. ÅéäéêÜ, ïé ìéóèùôïß ðïõ äåí åéóÝðñáîáí äåäïõëåõìÝíåò áðïäï÷Ýò ôïõ Ýôïõò 2009 Þ äåí ôïõò ÷ïñçãÞèçêå âåâáßùóç áðïäï÷þí ëüãù ïëïöÜíåñçò ïéêïíïìéêÞò áäõíáìßáò ôïõ åñãïäüôç ôïõò êáé åöüóïí Ýãéíå åðßó÷åóç åñãáóßáò ãéá ôï ëüãï áõôü Þ ëüãù ðôþ÷åõóÞò ôïõ Þ áðü ëüãïõò áíþôåñçò âßáò (ð.÷. êáôÜëçøç) èá õðïâÜëïõí äÞëùóç öüñïõ åéóïäÞìáôïò ÷ùñßò íá ðåñéëÜâïõí óå áõôÞ ôéò áðïäï÷Ýò ôïõò áõôÝò, áëëÜ èá ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëïõí êáé õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ í.1599/1986 óôçí ïðïßá èá äçëþíåôáé ï ëüãïò, ãéá ôïí ïðïßï äåí ÷ïñçãÞèçêå áðü ôïí åñãïäüôç ç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç áðïäï÷þí Þ äåí åéóðñÜ÷èçêáí ïé äåäïõëåõìÝíåò áðïäï÷Ýò. Åðßóçò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìéóèùôïß åñãÜóôçêáí åõêáéñéáêÜ óå Ýíáí Þ ðïëëïýò åñãïäüôåò ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç Ýêäïóçò êáé ÷ïñÞãçóçò âåâáßùóçò áðïäï÷þí, ðñÝðåé ìáæß ìå ôç äÞëùóç íá óõíõðïâÜëïõí õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ í. 1599/1986 ìå üëá ôá óôïé÷åßá ôïõ êÜèå åñãïäüôç (Á.Ö.Ì. êôë.) êáèþò êáé ôá ðïóÜ ðïõ Ýëáâå áðü áõôüí Þ áðü êáèÝíáí áðü áõôïýò. Áí åßóèå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ Þ áíÞêåôå óôï éðôÜìåíï ðñïóùðéêü ôçò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò, ãñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí êáèáñþí áðïäï÷þí óáò óå åõñþ, üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ôùí åñãïäïôþí óáò. Ïé âåâáéþóåéò áõôÝò ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæïõí ôï ÷ñüíï ðáñï÷Þò åñãáóßáò êáé ôéò áìïéâÝò ðïõ ðÞñáôå ðñáãìáôéêÜ êáé ü÷é ìüíï ôéò áìïéâÝò ðïõ ðñïâëÝðïõí ïé óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò. Ç ìåôáôñïðÞ óå åõñþ ðñÝðåé íá ãßíåé ìå âÜóç ôçí åðßóçìç éóïôéìßá ôïõ åõñþ ðñïò ôï îÝíï íüìéóìá, êáôÜ ôï ÷ñüíï êáôáâïëÞò ôùí áìïéâþí. Äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé áìïéâÝò ôùí áðïóðáóìÝíùí åêðáéäåõôéêþí ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí ôçò Âáõáñßáò ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Ãåñìáíßáò ìå öïñÝá ôï Ðñïîåíåßï ôçò ÅëëÜäáò èá ãñáöôïýí óôïõò êùäéêïýò 399 - 400 ôïõ ðßíáêá 10 ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò (Ýíôõðï Å1) êáé èá öïñïëïãçèïýí áõôïôåëþò ìå óõíôåëåóôÞ öüñïõ 15% êáôÜ ôçí åêêáèÜñéóç ôçò ïéêåßáò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé åíäåßîåéò êáé ôá ðïóÜ ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç âåâáßùóç áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí ðïõ ÷ïñçãåß ï åñãïäüôçò Þ ï áóöáëéóôéêüò öïñÝáò äåí åðéôñÝðåôáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç íá ìåôáâÜëëïíôáé åêôüò, áí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç, áðü ôïí êáôÜ íüìï áñìüäéï åêäüôç áõôþí. Êùäéêïß 303-304. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü êýñéåò óõíôÜîåéò, ðïõ ðÞñáôå ùò óõíôáîéïý÷ïò áðü êýñéá ôáìåßá óõíôÜîåùí. Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá ãñáöôåß ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ) ôï ïðïßï èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 305-306 του ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ôá ðïóÜ ôùí óõíôÜîåùí êôë. ãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò ðïõ óáò ÷ïñçãåß ôï áóöáëéóôéêü óáò ôáìåßï. Áí óôç âåâáßùóç ðåñéëáìâÜíåôáé åêôüò áðü ôçí êýñéá óýíôáîç êáé åðéêïõñéêÞ, áëëÜ óå îå÷ùñéóôÞ óåéñÜ ç êáèåìéÜ, óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá ãñÜøåôå ìüíï ôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò êáé ôï ðïóü ôçò åðéêïõñéêÞò óýíôáîçò èá ôï ãñÜøåôå óôïõò êùäéêïýò 321-322. Êùäéêïß 321-322. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò, ìåñßóìáôá êáé âïçèÞìáôá ðïõ ðÞñáôå ùò óõíôáîéïý÷ïò áðü Ôáìåßá Ìåôï÷éêÜ, ÁñùãÞò Þ Áëëçëïâïçèåßáò êáé ÅðéêïõñéêÜ. Êùäéêïß 317-318. ÃñÜøôå ôéò êáèáñÝò áìïéâÝò για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας åöçìåñßεò των ειδικευμένων και ευδικευόμενων ιατρών του Ε.Σ.Υ. που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι και 10.3.2009 (άρθρο 3ν. 3754/2009), καθώς και των ιατρών πλήρους και αποκλειστηκής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ.200 Α΄) που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009, êáèþò åðßóçò και ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ óáò êáôáâëÞèçêáí áðü ðïäïóöáéñéêÝò áíþíõìåò åôáéñßåò Þ áíáãíùñéóìÝíá áèëçôéêÜ óùìáôåßá êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôïõ óõìâïëáßïõ ìåôáãñáöÞò Þ ôçí áíáíÝùóç ôïõ óõìâïëáßïõ óõíåñãáóßáò åöüóïí åßóôå ðïäïóöáéñéóôÞò, êáëáèïóöáéñéóôÞò, ðñïðïíçôÞò Þ

16


Üëëïò áìåéâüìåíïò áèëçôÞò, êáé åðéäüìáôá áíÝñãùí ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ í.1892/1990 êáé èÝëåôå íá öïñïëïãçèïýí ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ôï ðïóü ôïõ öüñïõ èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 609-610 ôïõ ðßíáêá 8. Êùäéêïß 307-308. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí ôùí åéóïäçìÜôùí óáò ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìå ñçôÞ äéÜôáîç íüìïõ ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Æ’ øçößóìáôïò ôïõ Ýôïõò 1975, üðùò éó÷ýåé óÞìåñá.¾óôåñá áðü ôçí êáôÜñãçóç ôùí ó÷åôéêþí öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí ìå ôï í.2459/1997, öïñïëïãïýíôáé ïëüêëçñá ôá ðïóÜ áõôÜ êáé ü÷é ìüíï ôï 50% üðùò ßó÷õå ãéá ïñéóìÝíá áðü áõôÜ. Óçìåéþíåôáé üôé ìå ôéò äéáôÜîåéò áõôÝò öïñïëïãïýíôáé, ìåôáîý ôùí Üëëùí, ç ÷ïñçãßá êáé ôá Ýîïäá ðáñÜóôáóçò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, ôá Ýîïäá ðáñÜóôáóçò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò, ç âïõëåõôéêÞ áðïæçìßùóç, ïé áðïæçìéþóåéò ôùí ÅëëÞíùí áíôéðñïóþðùí óôç ÓõíÝëåõóç ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, ïé áðïæçìéþóåéò êáé ôá Ýîïäá ðáñÜóôáóçò ôùí ìåëþí ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, ôá Ýîïäá ðáñÜóôáóçò ôïõ Áñ÷çãïý ôçò Ìåßæïíïò (ÁîéùìáôéêÞò) Áíôéðïëßôåõóçò, ïé óõíôÜîåéò ðïõ áðïêôïýí ïé óõíôáîéïý÷ïé âïõëåõôÝò ëüãù ôçò éäéüôçôÜò ôïõò áõôÞò, êôë. ÐÑÏÓÏ×Ç: Åöüóïí Ý÷åôå óõìðëçñþóåé ðïóü óôïõò êùäéêïýò 307 Þ 308 ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå êáé ôçí Ýíäåéîç 7 ôïõ ðßíáêá 2 (êùäéêïß 309 Þ 310), êáèþò êáé ôéò åíäåßîåéò 9, 10 êáé 11 ôïõ ðßíáêá 8 (êùäéêïß 313 Þ 314, 315 Þ 316 êáé 917 Þ 918). ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇÓ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ 4 êáé 8 ¸óôù üôé åßóèå óõíôáîéïý÷ïò ôïõ Äçìïóßïõ êáé üôé ç óýæõãüò óáò åßíáé éäéùôéêÞ õðÜëëçëïò. ¸óôù åðßóçò üôé áðü ôéò ïéêåßåò âåâáéþóåéò ðñïêýðôïõí ôá åîÞò: Åßäïò ÅéóïäÞìáôïò Óýíôáîç Äçìïóßïõ ÌÝñéóìá Ì.Ô.Ó. Óýíïëï ôïõ óõæýãïõ Ìéóèüò ôçò óõæýãïõ

Êáèáñü Ðïóü 12.550,00 3.815,00 16.365,00 12.650,00

Öüñïò ðïõ áíáëïãåß 137,50 381,50 519,00 162,50

Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå 135,44 375,78 511,22 160,06

Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ôïõò ðßíáêåò 4 êáé 8 ôçò äÞëùóçò ðñÝðåé íá ôïõò óõìðëçñþóåôå üðùò öáßíåôáé óôï ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ “Ä” óôï ôÝëïò áõôïý ôïõ öõëëáäßïõ. ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4 - ÊÁÈÁÑÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Åéóüäçìá áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åßíáé ôï êÝñäïò ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí åêìåôÜëëåõóç ãåùñãéêþí åðé÷åéñÞóåùí êÜèå ìïñöÞò êáé åßäïõò, üðùò áãñïôéêþí, êôçíïôñïöéêþí, ðôçíïôñïöéêþí, ìåëéóóïêïìéêþí, óçñïôñïöéêþí, äáóéêþí, áëéåõôéêþí, êôë. Êùäéêïß 461-462. ÃñÜøôå ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò áôïìéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá Þ óôïé÷åßá áõôÞò. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé ðáñáðÜíù êùäéêïß óõìðëçñþíïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üóïõò ôçñïýí âéâëßá ´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. êáé ðñïáéñåôéêÜ áðü üóïõò äåí ôçñïýí âéâëßá ôïõ Ê.Â.Ó., ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ðïõ êáôÝ÷ïõí. Ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðñïâëåðüìåíùí êáôÜ êëÜäï ãåùñãéêÞò åêìåôÜëëåõóçò óõíôåëåóôþí êáèáñïý êÝñäïõò åðß ôùí áêáèáñßóôùí åóüäùí óôá ïðïßá ðñïóôßèåíôáé êáé ïé åðéäïôÞóåéò Þ áðïæçìéþóåéò åðß ôçò ðáñáãùãÞò. Ðñéí íá óõìðëçñþóåôå ôïõò êùäéêïýò áõôïýò ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå êáé íá åðéóõíÜøåôå ÷åéñüãñáöç êáôÜóôáóç ìå ôï óýíïëï ôùí ãåùñãéêþí óáò äñáóôçñéïôÞôùí ùò åîÞò: Íïìüò (ÄÞìïò /ÄéáìÝñéóìá Þ Êïéíüôçôá) åêìåôÜëëåõóçò

Åßäïò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò (öõôéêÜ Þ æùéêÜ ðñïúüíôá)

ÓÕÍÏËÏ

ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá (1)

Óõíôåë. Êáè. ÊÝñäïõò (2)

ÊáèáñÜ ÊÝñäç (3)=(1) x (2) Õðï÷ñÝïõ Ôçò óõæýãïõ

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí êåñäþí èá ôï ìåôáöÝñåôå óôïõò êùäéêïýò 461 - 462.

17


Åðßóçò, óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá áíáãñÜøåôå ôá êáèáñÜ êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñåßôå âéâëßá Ã' êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. ÷ùñßò ôç óõìðëÞñùóç ôçò ðáñáðÜíù êáôÜóôáóçò. Êùäéêïß 919-920. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ðïõ óáò áíáëïãåß áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óå óõíåêìåôÜëëåõóç Þ óõìðëïéïêôçóßá, áëéåõôéêþí óêáöþí ìÝ÷ñé äÝêá (10) êüñïõò, (ìå ìÝëç êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò), ðïõ äå öïñïëïãåßôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 Ê.Ö.Å. ÕÐÏÐÉÍÁÊÁÓ 4Â2 - ÊÁÈÁÑÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÔÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ: Óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üóïõò äåí ôçñïýí âéâëßá ôïõ Ê.Â.Ó., êáèþò êáé áðü üóïõò ôçñïýí âéâëßá Â’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóèåß ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï ôïõ Üñèñïõ 42 ôïõ í.2238/1994. Êùäéêïß 915-916. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôç óõìðëÞñùóç ôùí åíäåßîåùí ôïõ õðïðßíáêá áõôïý. Êùäéêïß 335-336. ÃñÜøôå ôá åíïßêéá ðïõ ðñáãìáôéêÜ êáôáâÜëáôå ãéá ìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãÞò. Êùäéêüò 326. ÃñÜøôå ôçí áîßá ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý (áèñïéóôéêÜ ôïõ õðü÷ñåïõ êáé ôçò óõæýãïõ). Êùäéêïß 337-338. ÃñÜøôå ôï 25% ôçò áîßáò ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý Þ åÜí åßóôå íÝïò êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôçò çëéêßáò ìÝ÷ñé 40 åôþí, ôï 50% ôçò áîßáò áõôÞò. Êùäéêïß 339-340. ÃñÜøôå ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü ðïõ áðáëëÜóóåôáé áðü ôï öüñï, êáôÜ ðåñßðôùóç, ìüíï áí åßóèå êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôçò. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé êùäéêïß 335-338 êáé 326 óõìðëçñþíïíôáé ìüíï áí ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôïí êùäéêü 915 Þ 916 åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ðïõ Ý÷åôå áíáãñÜøåé óôïí êùäéêü 461 Þ 462 Þ áí äåí Ý÷åôå óõìðëçñþóåé ôïõò êùäéêïýò áõôïýò ãéáôß õðÜãåóèå óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðñïáéñåôéêÞò óõìðëÞñùóÞò ôïõ. Êùäéêïß 465-466. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýíôáé âéâëßá Ã’ êáôçãïñßáò. Êùäéêïß 467-468. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýóáôå âéâëßá Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. Êùäéêïß 475-476. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò ãåùñãéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ. ÁíáëõôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí 461-462 êáé ôïõ õðïðßíáêá 4Â2 Ý÷ïõí äïèåß ìå ôçí 1009959/158/Á0012/ÐÏË.1026/ 27.1.1998 äéáôáãÞ ìáò. Åðßóçò, óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé ãñáììÝò ôïõ ðéï ðÜíù õðïðßíáêá, êáèþò êáé ïé êùäéêïß 326,337 êáé 338 äåí åðáñêïýí ãéá íá áðåéêïíéóèïýí üëåò ïé ãåùñãéêÝò óáò äñáóôçñéüôçôåò êáé üëåò ïé áãïñÝò ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý, èá åðéóõíÜøåôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç ìå ôçí ßäéá ãñáììïãñÜöçóç ôïõ ðéï ðÜíù õðïðßíáêá êáé êùäéêþí, óôçí ïðïßá èá óõìðëçñþóåôå ôéò õðüëïéðåò ãåùñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé üëåò ôéò áãïñÝò óáò. Ôá áèñïßóìáôá ôçò êáôÜóôáóçò áõôÞò èá ìåôáöåñèïýí áíôßóôïé÷á óôïõò êùäéêïýò 915-916, 326 êáé 337-338. ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4à - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Ôïí ðßíáêá áõôü óõìðëçñþíïõí üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, äçëáäÞ üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü áôïìéêÞ Þ åôáéñéêÞ åìðïñéêÞ, âéïôå÷íéêÞ, âéïìç÷áíéêÞ åðé÷åéñÞóç Þ áðü ôçí Üóêçóç ïðïéïõäÞðïôå êåñäïóêïðéêïý åðáããÝëìáôïò, ðïõ äå èåùñåßôáé áðü ôï íüìï åëåõèÝñéï åðÜããåëìá óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ í.2238/1994, êáèþò êáé üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò ðïõ äåí õðÜãïíôáé óôï Üñèñï 10 ôïõ ÊÖÅ. Ùò åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò èåùñåßôáé êáé: - Ç åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ ôïõ ïìüññõèìïõ åôáßñïõ êáé ôïõ êïéíùíïý, öõóéêïý ðñïóþðïõ, ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.2238/1994 (áíåîÜñôçôá áðü ôçí êáôçãïñßá ôïõ åéóïäÞìáôïò ôçò ïìüññõèìçò Þ åôåñüññõèìçò åôáéñßáò Þ ôçò êïéíùíßáò êëçñïíïìéêïý äéêáßïõ ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá ìÝëç). - Ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×., ôï ïðïßï áðïôåëåß ðÜãéï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò áôïìéêÞò åìðïñéêÞò Þ ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò (áíáëõôéêÝò ïäçãåßåò óôïõò êùä. 407-408 ôïõ ðßíáêá

18


áõôïý). Åðéóçìáßíåôáé, ùóôüóï üôé üóïé áóêïýí ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç êαé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò äÞëùóçò, èá áíáãñÜøïõí õðï÷ñåùôéêÜ óôïõò ïéêåßïõò êùäéêïýò, ôçí ôõ÷üí õðåñáîßá áðü ôçí ðþëçóç ôïõ áãñïôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. êáèüóïí ôá åí ëüãù áõôïêßíçôá åîáéñïýíôáé áðü ôçí áõôïôåëÞ öïñïëüãçóç ôçò õðåñáîßáò áõôÞò óýìöùíá ìå ôç ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 1146/1972. Óôïí ðßíáêá áõôü, ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá äçëïýìåíá êÝñäç Þ æçìéÝò ÷ñÞóçò. ÁíÜëïãá ìå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò, óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü. Åéäéêüôåñá: Êùäéêïß 401-402. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü ôçí Üóêçóç áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ,ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëëåôáé ìå ôç äÞëùóç. Óôá ðéï ðÜíù êÝñäç óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç ðáãßùí ôçò åðé÷åßñçóçò, åéäéêÜ üìùò ãéá ôï õðåñôßìçìá áðü ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×.ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï óôïé÷åßï ôçò åðé÷åßñçóçò, áíáôñÝîôå óôïõò ïäçãßåò ôùí êùäéêþí 407-408 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ïé ïðïßåò èá ðåñáéþóïõí ôç ÷ñÞóç 2009 óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í. 3296/2004 èá ãñÜøïõí óôïõò êùäéêïýò 401- 402 ôá êáèáñÜ êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ åíôýðïõ Å3. Êùäéêïß 403-404. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò áìïéâÞò ðïõ äéêáéïýóèå áðü ôç óõìììåôï÷Þ óáò óå Ï.Å., Å.Å. Þ êïéíùíßá êëçñïíïìéêïý äéêáßïõ, ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá ìÝëç, ùò ïìüññõèìïò åôáßñïò Þ êïéíùíüò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, óõíõðïâÜëåôå ìå ôç äÞëùóç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò êáé öùôïáíôßãñáöï ôçò õðïâëçèåßóáò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò ðïõ ÷ïñÞãçóå ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1041/09). Êùäéêïß 405-406. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç ðïõ óáò áíáëïãïýí áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óå: á) Êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ ãéá: i) ôá ìÝ÷ñé êáé äýï åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá äçìüóéáò ÷ñÞóçò (ôáîß, ëåùöïñåßá) ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé, áíåîÜñôçôá áí ôçñïýí âéâëßá ´ Þ Ã´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. êáèþò êáé ii) ãéá ôá ìÝ÷ñé êáé äýï öïñôçãÜ áõôïêßíçôá äçìüóéáò ÷ñÞóçò, åöüóïí ãéá ôç äñáóôçñéüôçôá áõôÞ ôçñïýí âéâëßá ô êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., â) ëïéðïýò õðü÷ñåïõò ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ ÊÖÅ (ÏÅ, ÅÅ, êëð) ïé ïðïßïé åêìåôáëëåýïíôáé: i) ìüíï Ýíá åðéâáôéêü áõôïêßíçôï äçìüóéáò ÷ñÞóçò (ôáîß, ëåùöïñåßï) áíåîÜñôçôá áí ôçñïýí âéâëßá ´ Þ Ã´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. Þ ii) ìüíï Ýíá öïñôçãü áõôïêßíçôï äçìüóéáò ÷ñÞóçò, åöüóïí ãéá ôç äñáóôçñéüôçôá áõôÞ ôçñïýí âéâëßá ô êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. Êùäéêïß 407-408. ÃñÜøôå ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×. ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ðïõ ôçñåß âéâëßá êáôþôåñçò ôçò ô êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., åöüóïí èÝëåôå íá öïñïëïãçèåß ìå ôçí êëßìáêá öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ãñÜøôå ôï öüñï õðåñáîßáò ôïõ ï÷Þìáôïò ðïõ Ý÷åôå êáôáâÜëåé Þ Ý÷åé âåâáéùèåß ìå ôç ó÷åôéêÞ äÞëùóç ðïõ õðïâÜëáôå óôçí áñìüäéá ÄÏÕ, óôïõò êùäéêïýò 607-608 ôïõ ðßíáêá 8. ¼ôáí üìùò ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôÝò, åðéëÝîïõí íá öïñïëïãçèïýí áõôïôåëþò ãéá ôï õðåñôßìçìá áõôü, ôüôå ôüóï ôï ðïóü ôïõ õðåñôéìÞìáôïò üóï êáé ôïõ öüñïõ ðïõ âåâáéþèçêå ç êáôáâëÞèçêå ãé’ áõôü , äåí èá áíáãñáöïýí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò Þ óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá Á. Óçìåéþíåôáé üôé ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ôçñïýí âéâëßá êáé óôïé÷åßá Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. ç ùöÝëåéá ðïõ åíäå÷üìåíá áðïêôïýí áðü ôç ìåôáâßâáóç ôïõ áõôïêéíÞôïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò áõôïêéíÞôïõ ãéá ìåôáâéâÜóåéò áõôïêéíÞôïõ ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü 1.1.2004 êáé ìåôÜ (ðáñ. 12 Üñèñïõ 30 í. 3220/2004), äçëáäÞ Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôïõò êùäéêïýò 401-402 ôïõ ðßíáêá áõôïý. Êùäéêïß 413-414. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ, ìåôáöÝñïíôÜò ôçí áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëåôáé ìå ôç äÞëùóç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2009 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í.3296/2004 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé æçìéÜ ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ ìçäåíßæåôáé óýìöùíá ìå ôéò åí ëïãù äéáôÜîåéò êé åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá ðïóü æçìéÜò.

19


Êùäéêïß 415-416. ÃñÜøôå ôï õðüëïéðï ôçò æçìéÜò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ ðïõ Ý÷åôå äéêáßùìá íá ìåôáöÝñåôå ãéá óõìøçöéóìü áðü ðñïçãïýìåíá ïéêïí. Ýôç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå ðåñáéþóåé ðáëáéüôåñåò ÷ñÞóåéò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í. 3296/2004 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïÝêõøå æçìéÜ óå êÜðïéá áðü áõôÝò,ôüôå ç æçìéÜ áõôÞ äåí ìåôáöÝñåôáé ãéá óõìøçöéóìü óôéò åðüìåíåò ÷ñÞóåéò óýìöùíá ìå ôα οριζόμενα στις åí ëüãù äéáôÜîåις êé åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá óõìðåñéëÜâåôå ôç æçìéÜ αυτή. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óçìåéþíåôáé üôé ç ôõ÷üí æçìéÜ ôïõ ßäéïõ Þ ðñïçãïýìåíùí ïéêïí. åôþí áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò 405-406, ìå åîáßñåóç ôéò åðé÷åéñÞóåéò åêìåôÜëëåõóçò åðéâáôéêþí áõôïêéíÞôùí ïé ïðïßåò ðñïóäéïñßæïõí ôá êÝñäç ôïõò ìå ôåêìáñôü ôñüðï óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ.5 ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ í. 2238/1994, èá ãñáöôåß óôïõò ßäéïõò êùäéêïýò óôïõò ïðïßïõò ãñÜöåôáé êáé ç æçìéÜ áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç (êùäéêïß 413-414 Þ 415-416 êáôÜ ðåñßðôùóç). Êùäéêïß 425-426. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò åìðïñéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2009 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í. 3296/2004 ãñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ áõôþí ôùí äéáôÜîåùí. ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Ä - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ Ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá óõìðëçñþíåôáé ðñïçãïýìåíá ôï Ýíôõðï Å3, áðü ôï ïðïßï ìåôáöÝñïíôáé, êáôÜ ðåñßðôùóç, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôá ó÷åôéêÜ ðïóÜ, óýìöùíá ìå ôéò ðéï êÜôù ïäçãßåò. Óçìåéþíåôáé üôé óôïí ðßíáêá ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá êÝñäç êáé ôéò æçìéÝò ÷ñÞóçò. ÁíÜëïãá ìå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò (êÝñäç Þ æçìéÝò) óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü. Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá äéåõêñéíßæïõìå ôá áêüëïõèá: Êùäéêïß 501-502. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç óôçí çìåäáðÞ êÜðïéïõ åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò áðü ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ í.2238/1994. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2009, ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 Ýùò 17 ôïõ í.3296/2004, ãñÜøôå ôá êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí, ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ åíôýðïõ Å3. Êùäéêïß 503-504. ÃñÜøôå ôéò êáèáñÝò áìïéâÝò ðïõ áðïêôÞóáôå óôçí çìåäáðÞ ùò ðñáãìáôïãíþìïíåò, äéáéôçôÝò, åêêáèáñéóôÝò ãåíéêÜ, åëåãêôÝò áíùíýìùí åôáéñéþí, åêôåëåóôÝò äéáèçêþí, åêêáèáñéóôÝò êëçñïíïìéþí, êçäåìüíåò ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò, óõããñáöåßò êáé ìïõóïõñãïß áðü óõããñáöéêÜ äéêáéþìáôá, áíôéðñüóùðïé åðáããåëìáôéêþí ïñãáíþóåùí êáé éäéþôåò ãéá ôç óõììåôï÷Þ óáò óå óõìâïýëéá êáé åðéôñïðÝò ôïõ Äçìïóßïõ, Í.Ð.Ä.Ä. Þ Í.Ð.É.Ä., óùìáôåßùí, éäñõìÜôùí, óõíåôáéñéóìþí êáé ïñãáíéóìþí ãåíéêÜ. Διευκρινίζεται ότι κáé οι áìïéâÝò áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá. Êùäéêïß 505-506. ÃñÜøôå ôï ðïóü ðïõ åéóðñÜîáôå áðü ôï óýæõãï Þ ôç óýæõãï ëüãù äéáôñïöÞò êáé ç ïðïßá Ý÷åé åðéäéêáóèåß Þ óõìöùíçèåß ìå óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç. Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ åéóðñÜîáôå áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï Ýôïò 2009, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, äåí åßíáé åéóüäçìá ôïõ Ýôïõò áõôïý, áëëÜ ôïõ Ýôïõò óôï ïðïßï áíÜãåôáé êáé ãé’áõôü ôï åéóüäçìá ðñÝðåé íá õðïâÜëåôå óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ êáôáâÜëëåôáé óôá ðáéäéÜ, áðü ïðïéáäÞðïôå áéôßá, äå èåùñåßôáé åéóüäçìÜ ôïõò êáé äåí èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò áõôïýò Þ óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá 4. Êùäéêïß 507-508. ÃñÜøôå ïðïéïäÞðïôå Üëëï åéóüäçìá áðïêôÞóáôå óôçí çìåäáðÞ êáé äåí ôï Ý÷åôå Þäç ãñÜøåé óôïõò ðßíáêåò 4Á, 4Â, 4Ã, 4Å êáé 4ÓÔ ãéáôß äåí áíÞêåé óå êáìéÜ áðü ôéò êáôçãïñßåò åéóïäçìÜôùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ó’áõôïýò. Êùäéêïß 511-512. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò æçìéÜò ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí Üóêçóç åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2008 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ í.3296/2004 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé æçìéÜ ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ ìçäåíßæåôáé óýìöùíá ìå ôα οριζόμενα στις åí ëüãù äéáôÜîåις êé åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá

20


ðïóü æçìéÜò. Êùäéêïß 517-518. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôïõ åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôüò óáò óôçí çìåäáðÞ. ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4E - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÁ Åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé áõôü ðïõ ðñïÝñ÷åôáé: á) áðü åêìßóèùóç Þ õðåêìßóèùóç Þ åðßôáîç Þ áðü éäéï÷ñçóéìïðïßçóç Þ áðü ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò äùñåÜí ôçò ÷ñÞóçò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ïéêïäïìþí, â) áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ãáéþí (äáóþí, âïóêïôüðùí êôë.). Ôï åéóüäçìá áõôü áðïêôÜôáé áðü êÜèå ðñüóùðï óôï ïðïßï Ý÷åé íüìéìá ìåôáâéâáóèåß, åßôå ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç åßôå ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï Þ ëüãù ÷ñçóéêôçóßáò, ôï åìðñÜãìáôï äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò Þ íïìÞò Þ åðéêáñðßáò Þ ïßêçóçò, êáèþò êáé áðü ðñüóùðï óôï ïðïßï Ý÷åé ìåôáâéâáóèåß, ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï, ôï äéêáßùìá åíÜóêçóçò åðéêáñðßáò, êáôÜ ðåñßðôùóç. Åðßóçò, åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá åíïßêéá êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ. Ðñéí óõìðëçñþóåôå ôéò åíäåßîåéò áõôïý ôïõ ðßíáêá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå ôçí ÁíáëõôéêÞ ÊáôÜóôáóç ÌéóèùìÜôùí áðü Áêßíçôá (Å2). Ôï Ýíôõðï Å2 äå èá óõìðëçñþíåôáé óå ðåñßðôùóç: á) Éäéïêáôïßêçóçò êýñéáò Þ äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò (åîï÷éêÞò Þ ìç åîï÷éêÞò). Åðßóçò óôç ðåñßðôùóç áõôÞ äå èá óõìðëçñþíåôáé ï ðßíáêáò áõôüò, áëëÜ èá óõìðëçñþíïíôáé ìüíï ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 5 (õðïðßíáêáò 1á), óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ äßíïíôáé ðáñáêÜôù ãéá ôç óõìðëÞñùóÞ ôïõ êáé â) êáôáâïëÞò ðïóïý ðÝñá áðü ôá åíïßêéá (Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò) áðü ôïí ìéóèùôÞ êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ. Ôá ðïóÜ áõôÜ ãñÜöïíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 121-910 êáé 741-742 ôïõ ðßíáêá áõôïý, ìå åîáßñåóç ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ ãñÜöïíôáé óôïõò ê.á. 109-110, ôá ïðïßá äå ãñÜöïíôáé óõã÷ñüíùò êáé óôïõò ê.á. 741-742. Ç ìåôáöïñÜ ôùí ðïóþí áõôþí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò ãßíåôáé áðü ôç äÞëùóç ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å. ðïõ Ý÷åé Þäç õðïâëçèåß óôç Ä.Ï.Õ., öùôïáíôßãñáöï ôçò ïðïßáò óõíõðïâÜëëåôáé êáé ï öüñïò ðïõ Ý÷åé êáôáâëçèåß èá ãñÜöåôáé óôïõò ê.á. 127128 ôïõ ðßíáêá 8. Áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ìåôáöÝñåôå ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôùí óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý, åêôüò áðü ôï åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíåßò óå ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá, åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, áöïý óõìâïõëåõôåßôå êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ "Á", "Â" êáé "Ã", ðïõ ðáñáèÝôïíôáé óôï ôÝëïò ôïõ ðáñüíôïò öõëëáäßïõ. Êùäéêïß 103-110. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí, ðïõ áðïêôÞóáôå, êáôÜ êáôçãïñßåò áêéíÞôùí, üðùò áõôÝò åìöáíßæïíôáé óôç äÞëùóç, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò. Åðßóçò, ãñÜøôå êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ. Êùäéêïß 101-102. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí ðïõ áðïêôÞóáôå áðü åêìßóèùóç ãáéþí, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðß ìÝñïõò ðïóÜ áõôþí, êáèþò êáé ðïóÜ ðÝñá áðü ôá ενοίκια ðïõ ôõ÷üí êáôáâÜëëïíôáé áðü ôï ìéóèùôÞ êáôÜ ôç ìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ. Êùäéêïß 909-910. Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï áíáãñáöüìåíï óôïõò êùäéêïýò 101 - 102 åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãçò åßíáé ìéêñüôåñï áðü áõôü ðïõ ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Óçìåéþíåôáé üôé óôç óôÞëç 2 ôçò ðñþôçò óåëßäáò ôïõ åíôýðïõ Å2 èá áíáãñÜöåôáé áðáñáßôçôá ï ÷áñáêôçñéóìüò ôçò åêìéóèïýìåíçò ãåùñãéêÞò ãçò (ðåäéíÞ, çìéïñåéíÞ, ïñåéíÞ, áñäåõüìåíç Þ ìç Þ èåñìïêÞðéï). Óôïõò êùäéêïýò ëïéðüí 909-910 áíáãñÜöåôáé ôï Üèñïéóìá ôùí ìåãáëýôåñùí åðß ìÝñïõò åíïéêßùí, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç óýãêñéóç äçëùèÝíôùí åíïéêßùí êáé ðñïóäéïñéæïìÝíùí ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï. Óáò ðáñáèÝôïõìå ôï áêüëïõèï ðáñÜäåéãìá:

21


¸óôù üôé äçëþèçêå áðü ôï öïñïëïãïýìåíï óôï Ýíôõðï Å2: ×áñáêôçñéóìüò ðåñéï÷Þò Ðåäéíü ìç áñäåõüìåíï Çìéïñåéíü ìç '' Ïñåéíü ìç ''

óôñÝììáôá 5 2 3

Åíïßêéï êáôÜ óôñÝììá 20,00 8,00 17,00

Óýíïëï 100,00 16,00 51,00

êáé óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ðïõ èá åêäïèåß (áíôéêåéìåíéêüò ðñïóäéïñéóìüò åêìßóèùóçò ãåùñãéêÞò ãçò), ôá ðïóÜ äéáìïñöþíïíôáé üðùò ðáñáêÜôù: Ðåäéíü ìç áñäåõüìåíï Çìéïñåéíü ìç '' Ïñåéíü ìç ''

5 2 3

30,00 24,00 16,00

150,00 48,00 48,00

Ôï ðïóü ðïõ èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 909-910 ôïõ ðßíáêá 4Å ôçò äÞëùóçò èá åßíáé ôï Üèñïéóìá ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôéò êáôÜ ðåñßðôùóç ìåãáëýôåñåò ôéìÝò äçëáäÞ 249 åõñþ (150 + 48 + 51). Êùäéêïß 111-112. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí, ìåôáöÝñïíôáò, áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ. Êùäéêïß 113-114. ÃñÜøôå ôï ενοίκιο ðïõ êáôáâÜëáôå óôïí åêìéóèùôÞ, åöüóïí Ý÷åôå áðïêôÞóåé åéóüäçìá áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óå ðåñßðôùóç õðåêìßóèùóçò ôìÞìáôïò ôïõ áêéíÞôïõ ðñÝðåé íá ãñÜøåôå ôï ενοίκιο ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá ôï ôìÞìá áõôü êáé ü÷é ôï ενοίκιο ïëüêëçñïõ ôïõ áêéíÞôïõ. Êùäéêïß 129-130. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáôïéêéþí, åêôüò áðü ôç äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíÝá óå ðáéäß êáé áíôßóôñïöá åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí. Êùäéêïß 143-148. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç Þ éäéï÷ñçóéìïðïßçóç ôçò ÷ñÞóçò áêéíÞôïõ óýìöùíá ìå ôçí áíÜëõóç ôïõ ðßíáêá, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò. Êùäéêïß 141-142. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ãáéþí, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí. Êùäéêïß 701-702. Óõìðëçñþóôå áõôïýò ôïõò êùäéêïýò áíÜëïãá ìå ôá áíáöåñüìåíá óôïõò êùäéêïýò 909-910. Êùäéêïß 123-124. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ðïõ áíåãÝñèçêáí ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ, óå Ýäáöïò êõñéüôçôáò ôïõ åêìéóèùôÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ç ïéêïäïìÞ ðáñáìÝíåé óôçí êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, êáèþò êáé ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ãéá ôéò âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò, ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ óå åêìéóèïýìåíç ïéêïäïìÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ïé âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò ðáñáìÝíïõí óôçí êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò áîßáò ôçò áíåãåéñüìåíçò ïéêïäïìÞò Þ ôçò áîßáò ôùí âåëôéþóåùí Þ åðåêôÜóåùí ìéóèùìÝíçò ïéêïäïìÞò ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ, áðáéôåßôáé ç ðñïóêüìéóç ó÷åôéêÞò âåâáßùóçò ôïõ ìéóèùôÞ, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ýøïò ôùí äáðáíþí ðïõ äéåíåñãÞèçêáí êáé áðïññÝïõí áðü ôá åðßóçìá âéâëßá ôïõ. Êùäéêïß 125-126. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñßðôùóçò, áí õðÜñ÷åé äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ åäÜöïõò Þ ôçò ïéêïäïìÞò ðïõ âåëôéþíåôáé Þ åðåêôåßíåôáé, áíôßóôïé÷á. Êùäéêïß 151-152. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôçò ðñáãìáôéêÞò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2009 ãéá áóöÜëéóôñá êáôÜ ôïõ êéíäýíïõ ðõñêáãéÜò Þ Üëëùí êéíäýíùí, ãéá äéêáóôéêÝò äáðÜíåò, ãéá áìïéâÞ äéêçãüñïõ óå äßêåò ìéóèùôéêþí äéáöïñþí Þ äéáöïñþí ìåôáîý éäéïêôçôþí êáé äéá÷åéñéóôþí éäéïêôçóßáò êáô´ïñüöïõò êáé ãéá áãïñÜ õëéêþí åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò

22


ôùí ïéêïäïìþí ðïõ åêìéóèþíïíôáé, éäéï÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé ðáñá÷ùñïýíôáé äùñåÜí ùò êáôïéêßåò, îåíïäï÷åßá, êëéíéêÝò, ó÷ïëåßá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá, âéïìç÷áíïóôÜóéá, åìðïñéêÜ êÝíôñá êôë. Áí ïé ðéï ðÜíù äáðÜíåò áöïñïýí êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò áêéíÞôïõ, åðéìåñßæïíôáé áíáëüãùò óôïõò óõíéäéïêôÞôåò ôïõ. Êùäéêïß 157-158. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôçò ðñáãìáôéêÞò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2009 ãéá ðáñï÷Þ õðçñåóßáò õäñáõëéêþí, çëåêôñïëüãùí êôë. êáé áöïñÜ åðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç ôùí ïéêïäïìþí ðïõ åêìéóèþíïíôáé, éäéï÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé ðáñá÷ùñïýíôáé äùñåÜí ùò êáôïéêßåò, îåíïäï÷åßá, êëéíéêÝò, ó÷ïëåßá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá, âéïìç÷áíïóôÜóéá, åìðïñéêÜ êÝíôñá êôë. Áí ïé ðéï ðÜíù äáðÜíåò áöïñïýí êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò áêéíÞôïõ, åðéìåñßæïíôáé áíáëüãùò óôïõò óõíéäéïêôÞôåò ôïõ. Åðéóçìáßíåôáé üôé ç Ýêðôùóç ôçò äáðÜíçò áõôÞò äéåíåñãåßôáé êáô'áñ÷Þí áðü ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ðéï ðÜíù ïéêïäïìþí, áíåîÜñôçôá áí ç äáðÜíç áõôÞ äçëþíåôáé ìå ôçí áñ÷éêÞ Þ ôç óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ. Áí ç Ýêðôùóç ôçò äáðÜíçò áõôÞò äå êáëýðôåôáé áðü ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí, ôï õðïëïéðüìåíï ðïóü áõôÞò ìåôáöÝñåôáé íá åêðåóèåß áðü ôïí ê.á.049 ôïõ ðßíáêá 7, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç áíáãñáöÞ ôçò äáðÜíçò óôïí ê.á.157-158 Ýãéíå ìå ôçí áñ÷éêÞ, åìðñüèåóìç äÞëùóÞ ôïõ. Ç ìåôáöïñÜ áõôÞ ôçò õðïëïéðüìåíçò äáðÜíçò èá ãßíåé áðü ôçí Õðçñåóßá, êáôÜ ôçí åêêáèÜñéóç ôçò äÞëùóçò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí ãñÜöïíôáé ôá ðïóÜ ôùí äáðáíþí åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò ðïõ áöïñïýí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí êáé äéåíåñãïýíôáé óå éäéïêáôïéêïýìåíåò ïéêïäïìÝò êáé óå ìßá êýñéá êáôïéêßá ìÝ÷ñé 200 ô.ì. ðïõ ç ÷ñÞóç ôçò ðáñá÷ùñåßôáé äùñåÜí áðü ãïíåßò óå ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá, ïé ïðïßåò ãñÜöïíôáé ìüíï óôï êùäéêü áñéèìü 049 ôïõ ðßíáêá 7, óõíáèñïéæüìåíåò ìáæß ìå ôéò ëïéðÝò äáðÜíåò ôïõ êùäéêïý áõôïý. Åðßóçò åðéóçìáßíåôáé üôé óôéò ðåñéðôþóåéò: á) åêìßóèùóçò ãçðÝäùí, â) åéóïäÞìáôïò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôç äéáöïñÜ του ενοικίου εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης ακινήτου êáé ã) áíôáëëÜãìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ÷þñïõ ôïðïèÝôçóçò öùôåéíþí åðéãñáöþí êáé äéáöçìßóåùí äåí èá ðñÝðåé íá áíáãñáöïýí ðïóÜ äáðáíþí óôïõò ê.á 151-152 êáé 157-158 ôïõ ðßíáêá áõôïý. Êùäéêïß 163-164. ÃñÜøåôå ôï ðïóü ôçò áðïæçìßùóçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2009 ìå âÜóç íüìï (í.813/1978, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï í.2041/1992) óôï ìéóèùôÞ áêéíÞôïõ, óå ðåñßðôùóç ëýóçò åðáããåëìáôéêÞò ìßóèùóçò. Êùäéêïß 165-166. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2009 áðü ôçí åêìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ áöïñÜ ç áðïæçìßùóç ôùí êùäéêþí 163 - 164. Êùäéêïß 159-160. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ëïéðþí äáðáíþí ðïõ åêðßðôïõí áðü ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü ïéêïäïìÝò êáé ãáßåò (ôï ðïóü ðïõ ðáñÝ÷åôáé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ åäÜöïõò óå ïéêüðåäï ôïõ ïðïßïõ êôßóôçêå ç ïéêïäïìÞ óáò, êáèþò êáé ôçí áîßá ôçò, ôïõò öüñïõò êôë. ðïõ âáñýíïõí ôéò ãáßåò, ôéò áðïóâÝóåéò ãéá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá êôë.). ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôá åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ âëÝðå êùäéêïýò 171 - 174 ôïõ ðßíáêá 4Æ´. Êùäéêïß 175-176. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí êáôïéêéþí ðïõ åêìéóèþíïíôáé, õðåêìéóèþíïíôáé êáé ðáñá÷ùñïýíôáé äùñåÜí, ðïõ Ý÷ïõí åðéöÜíåéá ðÜíù áðü 300 ô.ì. ç êáèåìéÜ. Ôï åéóüäçìá áõôü ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åé ãñáöôåß áíôßóôïé÷á êáé óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 103 - 104, 111 - 112 êáé 129 - 130 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äå ãñÜöåôáé ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç, õðåêìßóèùóç êáé äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáôïéêéþí ìå åðéöÜíåéá ðÜíù áðü 300 ô.ì. ôùí åôáéñéþí, êïéíùíéþí, êïéíïðñáîéþí êôë., ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìå ôï Üñèñï 10 ôïõ Ê.Ö.Å.. Êùäéêïß 741-742. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ìüíï ôùí áêéíÞôùí ãéá ôá ïðïßá äå âåâáéþíåôáé ôÝëïò ÷áñôïóÞìïõ (åéóüäçìá áðü åðßôáîç áêéíÞôïõ áðü ôï Äçìüóéï, ðïóÜ Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí ðÝñá áðü ôá åíïßêéá áðü ôï ìéóèùôÞ êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ êôë.), åêôüò áðü ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôçò ðåñßðôùóçò 1å ôïõ ðßíáêá áõôïý. Ôï åéóüäçìá áõôü ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åé ãñáöôåß êáôÜ ðåñßðôùóç êáé óôïõò êùäéêïýò 103 - 108 êáé 101 - 910.

23


ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4ÓÔ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÁÎÉÅÓ Óôïí ðßíáêá áõôü èá áíáãñáöïýí ôá åéóïäÞìáôá áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò êáé ü÷é áõôÜ ðïõ öïñïëïãÞèçêáí áõôïôåëþò ìå åîÜíôëçóç ôçò öïñïëïãéêÞò õðï÷ñÝùóçò Þ åêåßíá ðïõ êáôáâëÞèçêáí óôïõò äéêáéïý÷ïõò åëåýèåñá öüñïõ, üðùò ð.÷., ôüêïé êáôáèÝóåùí, ìåñßóìáôá çìåäáðþí áíþíõìùí åôáéñéþí êôë. Êùäéêïß 291-292. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü ðïóü åéóïäÞìáôïò áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôüêïõò áðü êÜèå Ýíôïêï ôßôëï êáôÜèåóçò Þ åããýçóçò êáé êÜèå ôßôëï ÷ñåùóôéêü, ïé ïðïßïé Ýãéíáí ëçîéðñüèåóìïé êáé áðáéôçôïß óôï Ýôïò 2009, êáèþò êáé ôüêïõò ðïõ åðéäéêÜóôçêáí ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç êáé êáôáâëÞèçêáí Þ ðéóôþèçêáí óôï Ýôïò 2009 (åêôüò áðü áõôïýò ðïõ áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Þ åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá). ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Æ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÇÓ ÐÑÏÅËÅÕÓÇÓ Óôïí ðßíáêá áõôü áíáãñÜöïíôáé ôá åéóïäÞìáôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí áëëïäáðÞ áðü ôéò êáôçãïñßåò ðïõ áíáëõôéêÜ áíáöÝñïõìå ðáñáêÜôù: Êùäéêïß 389-390. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò êôë áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò. Êùäéêïß 391-392. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü óõíôÜîåéò êôë. áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò. Êùäéêïß 463-464. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ, åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò ãåùñãéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ. Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáêÜôù õðüäåéãìá: ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ Íï 1 Åðùíõìßá ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

×þñá Ýäñáò áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò

Äéá÷.ðåñßïäïò

ÓõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç

Ðïóïóôü óõììåôï÷Þò %

ÊáèáñÜ êÝñäç ðïõ ìïõ áíáëïãïýí

...................

...................

...................

..............

...................

...................

Êùäéêïß 471-472.ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò áðü áôïìéêÞ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ, åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò ãåùñãéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ. Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ðáñáêÜôù õðüäåéãìá: ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ Íï 2 Åðùíõìßá ÍïìéêÞ ÌïñöÞ ...................

×þñá Ýäñáò áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò ...................

Äéá÷.ðåñßïäïò

ÆçìéÝò

..................

...................

Ðïóïóôü óõììåôï÷Þò % ...................

ÆçìéÝò ðïõ ìïõ áíáëïãïýí ...................

Êùäéêïß 411-412. ΓñÜøôå ôá êáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ και áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åìðïñéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ, ôïõ õðï÷ñÝïõ Þ ôçò óõæýãïõ áíôßóôïé÷á. Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 1. Êùäéêïß 421-422. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò åßôå áðü áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ, åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åìðïñéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ. Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 2. Êùäéêïß 509-510. Στους κωδικούς αριθμούς 509-510 γñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò óôçí áëëïäáðÞ και áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åôáéñßåò, ôïõ õðï÷ñÝïõ Þ ôçò óõæýãïõ áíôßóôïé÷á. Óå ðåñßðôùóç óõììåôï÷Þò óáò óôéò ðéï ðÜíù åôáéñßåò êôë. åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 1. Êùäéêïß 513-514. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò æçìéÜò ðïõ ðñïÝêõøå åßôå áðü áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò óôçí áëëïäáðÞ åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åôáéñßåò. Óå ðåñßðôùóç óõììåôï÷Þò óáò óôéò ðéï ðÜíù åôáéñßåò êôë. åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 2.

24


Êùäéêïß 295-296. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü ðïóü åéóïäÞìáôïò áðü êéíçôÝò áîßåò, áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò, ãåíéêÜ, ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò π.χ. τόκοι δανείων. Êùäéêïß 171-172. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ, åêôüò áðü ôç äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíÝá óå ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé 200 ô.ì.. Êùäéêïß 173-174. ÃñÜøôå, áöïý õðïëïãßóåôå, ôï êáèáñü åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí αλëïäáðÞ, ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí ðÜãéùí êáé ðñüóèåôùí ðïóïóôþí Ýêðôùóçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá êÜèå ðåñßðôùóç áêéíÞôùí áðü ôï Üñèñï 23 ôïõ í.2238/1994. Êùäéêïß 395-396. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí êáôïéêéþí ðïõ åêìéóèþíïíôáé, õðåêìéóèþíïíôáé, éäéïêáôïéêïýíôáé ùò ëïéðÝò äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò êáé ðáραχωñïýíôáé äùñåÜí ðïõ Ý÷ïõí åðéöÜíåéá ðÜíù áðü 300 ô.ì. ç êáèåìéÜ. Ôï åéóüäçìá áõôü ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åé ãñáöôåß áíôßóôïé÷á êáé óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 171-172.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

5

Á. ÃÅÍÉÊÁ Óôïí ðßíáêá áõôü ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá óôïé÷åßá ðñïóäéïñéóìïý ôïõ åéóïäÞìáôïò ìå âÜóç ôá ôåêìÞñéá äáðáíþí áðü ôçí áðüêôçóç ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, êáèþò êáé áðü ôéò ôåêìáñôÝò åôÞóéåò äáðÜíåò äéáâßùóçò ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ, ôçò óõæýãïõ ôïõ êáé ôùí ðñïóþðùí ðïõ ðñïóôáôåýïíôáé áðü áõôïýò. Ãéá ôçí êýñéá êáé ãéá äýï äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò ( ìßá ìç åîï÷éêÞ êáé ìßá åîï÷éêÞ) åßôå éäéüêôçôåò, åßôå ìéóèïýìåíåò, êáé áíåîÜñôçôá ôçò åðéöÜíåéÜò ôïõò, äçëáäÞ áí õðåñâáßíïõí Þ ü÷é ôá 200 ô.ì. Þ 150 ô.ì. áíôßóôïé÷á, óõìðëçñþíåôáé ï υποðßíáêáò 1α ï ïðïßïò ðáñáôßèåôáé ðÜíù áðü ôïõò êùäéêïýò 707 - 708. Ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôùí åíäåßîåùí ôïõ υποðßíáêá áõôïý ðáñáèÝôïõìå ôéò áêüëïõèåò äéåõêñéíßóåéò: ¸íäåéîç êýñéá êáôïéêßá. ÃñÜøôå ôç äéåýèõíóç ôçò êáôïéêßáò áõôÞò óå êÜèå ðåñßðôùóç êáé ôéò õðüëïéðåò ôñåéò ïäïýò ðïõ ðåñéêëåßïõí ôï ôåôñÜãùíï, ìüíï áí ç åðéöÜíåéÜ ôçò õðåñâáßíåé ôá 200 ô.ì. Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò åðéöÜíåéáò áõôÞò ëáìâÜíåôáé õðüøç ôï Üèñïéóìá ôùí êýñéùí ÷þñùí êáé ôõ÷üí âïçèçôéêþí, óôïõò ïðïßïõò ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç áðïèÞêç êáé ôï ãêáñÜæ. ¸íäåéîç áðü êëçñïíïìéÜ, äùñåÜ, ãïíéêÞ ðáñï÷Þ êëð. Óõìðëçñþíåôáé üôáí ïé êýñéåò Þ äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò áðïêôÞèçêáí áðü êëçñïíïìéÜ Þ äùñåÜ Þ ãïíéêÞ ðáñï÷Þ Þ áðïêôÞèçêáí áðü åðá÷èÞ áéôßá (με αντάλλαγμα) áðü óõíôáîéïý÷ï ðñéí áðü ôç óõíôáîéïäüôçóÞ ôïõ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç, åöüóïí ðñïêýðôåé, ðåñéïñßæåôáé êáôÜ 50%. Êùäéêüò 206.

Äéáãñáììßóôå ôç ëÝîç «ÍÁÉ» óå ðåñßðôùóç ðïõ áðïêôÞóáôå ôçí êýñéá êáôïéêßá óáò áðü äùñåÜ, êëçñïíïìéÜ, ãïíéêÞ ðáñï÷Þ Þ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ åßóôå óõíôáîéïý÷ïò êáé áðïêôÞóáôå ôçí êýñéá êáôïéêßá óáò áðü åðá÷èÞ áιôίá (με αντάλλαγμα) ðñéí áðü ôç óõíôáîéïäüôçóÞ óáò. Êùäéêïß 208-210. Äéáãñáììßóôå ôç ëÝîç «ÍÁÉ» óå ðåñßðôùóç ðïõ áðïêôÞóáôå äåõôåñåýïõóá/åò êáôïéêßá/åò áðü äùñåÜ, êëçñïíïìéÜ, ãïíéêÞ ðáñï÷Þ Þ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ åßóôå óõíôáîéïý÷ïò êáé áðïêôÞóáôå áðü åðá÷èÞ áιôίá (με αντάλλαγμα) äåõôåñåýïõóá/åò êáôïéêßá/åò, ðñéí áðü ôç óõíôáîéïäüôçóÞ óáò. ¸íäåéîç ìéóèùìÝíç êáôïéêßá. Óõìðëçñþíåôáé üôáí ìéóèþíåôáé êýñéá êáôïéêßá Þ äåõôåñåýïõóá/åò êáôïéêßá/åò ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. Äå óõìðëçñþíåôáé üôáí ðñüêåéôáé ãéá éäéüêôçôåò êáôïéêßåò. Êùäéêüò 203.

Äéáãñáììßóôå ôç ëÝîç «ÍÁÉ» óå ðåñßðôùóç ðïõ ìéóèþíåôå êýñéá êáôïéêßá, ανεξάρτητα από την åðéöαíåéά της. Êùäéêïß 207-209. Äéáãñáììßóôå ôç ëÝîç «ÍÁÉ» óå ðåñßðôùóç ðïõ ìéóèþíåôå äåõôåñåýïõóá/óåò êáôïéêßá/åò, ανεξάρτητα από την åðéöαíåéά τους. ¸íäåéîç êáôïéêßá Þ ìïíïêáôïéêßá. ÃñÜøôå ôï ãñÜììá Ê áí åßíáé êáôïéêßá Þ ôï ãñÜììá Ì áí åßíáé ìïíïêáôïéêßá. Ç Ýíäåéîç áõôÞ óõìðëçñþíåôáé ìüíï áí ç êáôïéêßá åßíáé óå ðåñéï÷Þ ðïõ äåí éó÷ýåé ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá ðñïóäéïñéóìïý ôçò áîßáò. Ìïíïêáôïéêßá åßíáé ôï êôßóìá ðïõ áðïôåëåß ëåéôïõñãéêÜ ìßá ìüíï êáôïéêßá ìå ôïõò âïçèçôéêïýò ÷þñïõò

25


(áðïèÞêåò, èÝóåéò óôÜèìåõóçò êôë.), ç ïðïßá ìðïñåß íá åßíáé óå Ýíá üñïöï Þ óå ðåñéóóüôåñïõò ïñüöïõò (ìáéæïíÝôôá) êáé äåí åöÜðôåôáé ìå Üëëï êôßóìá åßôå ïñéæüíôéá åßôå êÜèåôá. Ìïíïêáôïéêßåò èåùñïýíôáé åðßóçò êáé êôßóìáôá óå åðáöÞ ìå Üëëá, ðïõ áíÞêïõí üìùò óå äéáöïñåôéêÝò êÜèåôåò éäéïêôçóßåò êáé ðëçñïýí êáôÜ ôá ëïéðÜ ôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïèÝóåéò. Ïé ðåñéðôþóåéò ðïõ áêïëïõèïýí äå ÷áñáêôçñßæïíôáé ìïíïêáôïéêßåò: á) Äéþñïöïò ïéêïäïìÞ ìå éóüãåéï êáôÜóôçìá êáé 1ï üñïöï êáôïéêßá. â) Éóüãåéï äéáìÝñéóìá ðïõ âñßóêåôáé óå åðáöÞ ìå Üëëï éóüãåéï. ã) Éóüãåéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç ðïõ âñßóêåôáé óå åðáöÞ ìå Üëëç ìïíïêáôïéêßá. Ôá ðéï ðÜíù éó÷ýïõí áíåîÜñôçôá áí Ý÷åé óõóôáèåß ðñÜîç óýóôáóçò ïñéæüíôéáò éäéïêôçóßáò. ¸íäåéîç èÝóç - üñïöïò. ÃñÜøôå ôïí üñïöï ðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ð.÷. éóüãåéï, 1ïò êôë. Êùäéêüò 211. ÃñÜøôå ôçí åðéöÜíåéá ôçò êáôïéêßáò. Óôçí åðéöÜíåéá áõôÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ç åðéöÜíåéá ôïõ êýñéïõ ÷þñïõ ôçò êáôïéêßáò. Óå ðåñßðôùóç ìïíïêáôïéêßáò åðéðëÝïí ëáìâÜíåôáé ç ôõ÷üí åðéöÜíåéá ôùí âïçèçôéêþí ÷þñùí, ôïõ ëåâçôïóôáóßïõ êáé ôïõ êëéìáêïóôáóßïõ, áíåîÜñôçôá áí ç ìïíïêáôïéêßá åßíáé óå ðåñéï÷Þ ðïõ éó÷ýåé ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá ðñïóäéïñéóìïý ôçò áîßáò Þ ü÷é. Ç åðéöÜíåéá ôùí êýñéùí ÷þñùí ôçò êáôïéêßáò ðñÝðåé íá åßíáé óå áêÝñáéï áñéèìü. Áí õðÜñ÷åé äåêáäéêü øçößï óôñïããõëïðïéåßóôå óôïí áìÝóùò ðëçóéÝóôåñï áêÝñáéï áñéèìü ð.÷. 95,4 ãñÜøôå 95, 95,5 ãñÜøôå 96. Êùäéêüò 212. ÃñÜøôå áèñïéóôéêÜ ôçí åðéöÜíåéá ôùí éäéüêôçôùí Þ ìéóèùìÝíùí ÷þñùí ôïõ ãêáñÜæ êáé ôçò áðïèÞêçò ðïõ åßíáé áíåîÜñôçôïé ð.÷. óôï õðüãåéï Þ óôïí áêÜëõðôï ÷þñï ôçò ßäéáò ïéêïäïìÞò. Óå ðåñßðôùóç äåêáäéêþí éó÷ýïõí üóá áíáöÝñïíôáé óôïí ðñïçãïýìåíï êùäéêü 211 (êýñéïé ÷þñïé). Äéåõêñéíßæåôáé üôé óôïí êùäéêü áõôü äå èá ãñáöôåß ç åðéöÜíåéá ôïõ ÷þñïõ óôÜèìåõóçò óå ðõëùôÞ. Êùäéêïß 213-214. ÃñÜøôå ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò Þ ôï ðïóïóôü åíïéêßïõ óå ðåñßðôùóç ìéóèùìÝíçò êáôïéêßáò, ôïõ õðü÷ñåïõ Þ ôçò óõæýãïõ ìüíï óå áêÝñáéï ðïóïóôü. ÄçëáäÞ ôõ÷üí äåêáäéêÜ óôñïããõëïðïéïýíôáé óôçí ðëçóéÝóôåñç ìïíÜäá ð.÷. 39,5% óå 40% Þ 35,2% óå 35%. Áí ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò Þ åíïéêßïõ Ý÷åé ìåôáâëçèåß áðü ïðïéáäÞðïôå áéôßá ìÝóá óôï Ýôïò, óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äå èá ãñáöôåß êáíÝíá ðïóïóôü áëëÜ èá åðéóõíÜøåôå óçìåßùìá óôï ïðïßï èá ãñÜøåôå ôï áñ÷éêü ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò Þ åíïéêßïõ ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ÷ñüíï äéÜñêåéáò, êáèþò êáé áõôü ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôç ìåôáâïëÞ ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ÷ñüíï äéÜñêåéáò. Êùäéêüò 215. ÃñÜøôå ôïõò ìÞíåò éäéïêáôïßêçóçò Þ ìßóèùóçò, áí ðñüêåéôáé ãéá ìéóèùìÝíç êáôïéêßá, ìÝóá óôï 2009. Êùäéêüò 216. ÃñÜøôå ôçí ôéìÞ æþíçò ðïõ éó÷ýåé ôçí 1.1.2009 áí ç êáôïéêßá âñßóêåôáé óå ðåñéï÷Þ ðïõ éó÷ýåé ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá ðñïóäéïñéóìïý ôçò áîßáò áêéíÞôùí Þ ôçí ôéìÞ åêêßíçóçò üôáí ç êáôïéêßá åßíáé óå ðåñéï÷Þ ðïõ äåí éó÷ýåé ôï áíôéêåéìåíéêü áõôü óýóôçìá. Ï êùäéêüò áõôüò èá óõìðëçñþíåôáé ìüíï áí ç åðéöÜíåéá ôçò êýñéáò êáôïéêßáò õðåñâáßíåé ôá äéáêüóéá ( 200 ) ô.ì. Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò åðéöÜíåéáò áõôÞò ëáìâÜíåôáé õðüøç ôï Üèñïéóìá ôùí êýñéùí ÷þñùí êáé ôõ÷üí âïçèçôéêþí, óôïõò ïðïßïõò ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï ãêáñÜæ. Êùäéêüò 217. ÃñÜøôå ôï Ýôïò Ýêäïóçò ôçò ïéêïäïìéêÞò Üäåéáò Þ ôçò ôåëåõôáßáò áíáèåþñçóÞò ôçò, åöüóïí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìÝóá óôï Ýôïò áõôü ðïõ Ý÷åé åêäïèåß Þ áíáèåùñçèåß ç Üäåéá åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ åîáìÞíïõ, áëëéþò ãñÜøôå ôï åðüìåíï Ýôïò. Áí äåí õðÜñ÷åé ïéêïäïìéêÞ Üäåéá, ç ðáëáéüôçôá õðïëïãßæåôáé áðü ôç ÷ñïíïëïãßá êáôáóêåõÞò, ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü êÜðïéï äçìüóéï Ýããñáöï (ð.÷. ðñïãåíÝóôåñïò ôßôëïò áðüêôçóçò, íïìéìïðïßçóç áõèáéñÝôïõ, Ýíáñîç çëåêôñïäüôçóçò, ìéóèùôÞñéï óõìâüëáéï). Ï êùäéêüò áõôüò óõìðëçñþíåôáé ìüíï áí óõìðëçñùèåß ï êùäéêüò 216. ¸íäåéîç ðñþôç äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá (ìç åîï÷éêÞ). Ç Ýíäåéîç áõôÞ áíáöÝñåôáé óôç ìïíáäéêÞ äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá, ç ïðïßá äåí åßíáé åîï÷éêÞ Þ óôçí ðñþôç, áðü ôõ÷üí ðåñéóóüôåñåò, äåõôåñåýïõóåò ìç åîï÷éêÝò êáôïéêßåò. ÃñÜøôå ôç äéåýèõíóç ôçò êáôïéêßáò áõôÞò óå êÜèå ðåñßðôùóç, åíþ ôéò ïäïýò ðïõ ðåñéêëåßïõí ôï ôåôñÜãùíï, ôçí ôéìÞ æþíçò Þ ôéìÞ åêêßíçóçò ( êùä. 223) êáé ôï Ýôïò Üäåéáò ( êùä. 224), ìüíï áí ç åðéöÜíåéá ôçò ìïíáäéêÞò äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò óáò Þ ç óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá üëùí ôùí äåõôåñåõïõóþí êáôïéêéþí óáò (áí õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá) õðåñâáßíåé ôá 150 ô.ì. Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò ôùí äåõôåñåõïõóþí áõôþí êáôïéêéþí, äå óõìðåñéëáì-

26


âÜíåôáé ç åðéöÜíåéá äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò ìÝ÷ñé 150 ô.ì. ðïõ âñßóêåôáé óå ÷ùñéü Þ ðüëç ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 5000 êáôïßêïõò, üðùò áõôüò ëáìâáíüôáí ðñéí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ í.2539/1997 êáé Ý÷åé ðåñéÝëèåé óôï öïñïëïãïýìåíï Þ ôç óýæõãï áðü êëçñïíïìéÜ, ðñïßêá Þ ãïíéêÞ ðáñï÷Þ, åêôüò áí ç êáôïéêßá áõôÞ âñßóêåôáé óå ðåñéï÷Þ ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé ôïõñéóôéêÞ. ¸íäåéîç êÜôù áðü 5000 êáôïßêïõò êôë. Óçìåéþóôå "×" ðÜíù óôç ëÝîç "ÍÁÉ", åöüóïí ç äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá ( åîï÷éêÞ Þ ìç ) âñßóêåôáé óå ÷ùñéü Þ ðüëç ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü ðÝíôå ÷éëéÜäåò ( 5000 ) êáôïßêïõò êáé ðåñéÞëèå óôï öïñïëïãïýìåíï Þ ôç óýæõãï áðü êëçñïíïìéÜ, ðñïßêá Þ ãïíéêÞ ðáñï÷Þ. Äå äéáãñáììßæåôáé ç Ýíäåéîç áõôÞ, áí ç ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ôïõñéóôéêÞ. Ôá õðüëïéðá óôïé÷åßá ôçò ðñþôçò äåõôåñåýïõóáò ìç åîï÷éêÞò êáôïéêßáò óõìðëçñþíïíôáé êáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï êáé ìå ôéò ßäéåò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñèçêáí ðáñáðÜíù ãéá ôçí êýñéá êáôïéêßá. ¸íäåéîç ðñþôç äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá (åîï÷éêÞ). Ç Ýíäåéîç áõôÞ áíáöÝñåôáé óôç ìïíáäéêÞ äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá ç ïðïßá åßíáé åîï÷éêÞ Þ óôçí ðñþôç, áðü ôõ÷üí ðåñéóóüôåñåò, äåõôåñåýïõóåò åîï÷éêÝò êáôïéêßåò. Ç äéåýèõíóç ôçò êáôïéêßáò áõôÞò ãñÜöåôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç, åíþ ïé õðüëïéðåò ïäïß ðïõ ðåñéêëåßïõí ôï ôåôñÜãùíï, ç ôéìÞ æþíçò Þ ç ôéìÞ åêêßíçóçò ( êùä. 230 ) êáé ôï Ýôïò Üäåéáò ( êùä. 231 ) óõìðëçñþíïíôáé ìüíï áí ç åðéöÜíåéá ôçò ìïíáäéêÞò äåõôåñåýïõóáò åîï÷éêÞò êáôïéêßáò óáò Þ ç óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá üëùí ôùí äåõôåñåõïõóþí êáôïéêéþí óáò (áí õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá) õðåñâáßíåé ôá 150 ô.ì. Õðåíèõìßæåôáé üôé óôç óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá ôùí äåõôåñåõïõóþí êáôïéêéþí äå óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáôïéêßá ìå åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé 150 ô.ì. ðïõ âñßóêåôáé óå ÷ùñéü Þ ðüëç ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 5000 êáôïßêïõò êáé Ý÷åé ðåñéÝëèåé óôï öïñïëïãïýìåíï Þ ôç óýæõãï áðü êëçñïíïìéÜ, ðñïßêá Þ ãïíéêÞ ðáñï÷Þ, åêôüò áí ç êáôïéêßá áõôÞ âñßóêåôáé óå ôïõñéóôéêÞ ðåñéï÷Þ. Ôá õðüëïéðá óôïé÷åßá óõìðëçñþíïíôáé êáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï êáé ìå ôéò ßäéåò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñèçêáí ðáñáðÜíù ãéá ôçí êýñéá êáôïéêßá êáé ãéá ôç äåõôåñåýïõóá ìç åîï÷éêÞ. Óçìåéþíåôáé üôé, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ ôåêìáñôïý ìéóèþìáôïò ìéáò Þ ðåñéóóïôÝñùí åîï÷éêþí êáôïéêéþí ëáìâÜíïíôáé õðüøç 3 ìÞíåò ôï Ýôïò. ÐÑÏÓÏ×Ç: ¼ôáí êÜðïéá áðü ôéò ðáñáðÜíù êáôïéêßåò âñßóêåôáé óå ðåñéï÷Þ åêôüò áíôéêåéìåíéêïý ðñïóäéïñéóìïý ôçò áîßáò ôùí áêéíÞôùí, ôüôå óôá óôïé÷åßá ôïõ áêéíÞôïõ èá ãñáöôåß ìüíï ï íïìüò êáé ï äÞìïò Þ ç êïéíüôçôá, êáôÜ ðåñßðôùóç. Êùäéêïß 707 - 708. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ôùí ëïéðþí äåõôåñåõïõóþí êáôïéêéþí óáò. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, èá ãñÜøåôå ôï ôåêìáñôü ìßóèùìá ôùí äåõôåñåõïõóþí êá ôïé êéþí ðïõ äå óõ ìðå ñé ëÜ âá ôå óôïí υποðß íá êá 1α ðïõ ðá ñá ôß èå ôáé ðÜ íù á ðü ôïõò êùäéêïýò áõôïýò. Åðéóçìáßíåôáé üôé, ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé ìüíï áí ï öïñïëïãïýìåíïò, ç óýæõãïò êáé ôá ðñüóùðá ðïõ óõíïéêïýí êáé ôïõò âáñýíïõí Ý÷ïõí óôçí êáôï÷Þ Þ êõñéüôçôÜ ôïõòÞ ìéóèþíïõí ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò ìå óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá Üíù ôùí 150 ô.ì. Åîáéñåßôáé ôï ôåêìáñôü ìßóèùìá äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò ìÝ÷ñé 150 ô. ì. ðïõ âñßóêåôáé óå ÷ùñéü Þ ðüëç ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 5000 êáôïßêïõò êáé Ý÷åé ðåñéÝëèåé óôï öïñïëïãïýìåíï Þ ôç óýæõãï áðü êëçñïíïìéÜ, ðñïßêá Þ ãïíéêÞ ðáñï÷Þ . Ç åîáßñåóç äåí éó÷ýåé áí ç äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá âñßóêåôáé óå ðåñéï÷Þ ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé ôïõñéóôéêÞ. Åðßóçò, ðåñéïñßæåôáé êáôÜ 50% ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò ðïõ áðïêôÞèçêáí áðü äùñåÜ, êëçñïíïìéÜ Þ ãïíéêÞ ðáñï÷Þ Þ áðïêôÞèçêáí áðü åðá÷èÞ áιôίá (με αντάλλαγμα) áðü óõíôáîéïý÷ï ðñéí áðü ôç óõíôáîéïäüôçóÞ ôïõ. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò, åîï÷éêÝò Þ ìç, åßíáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá êáé åðïìÝíùò äåí ìðïñïýí íá óõìðåñéëçöèïýí óôïí υποðßíáêá 1α ðïõ ðáñáôßèåôáé ðÜíù áðü ôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 707-708, èá óõíõðïâÜëëåôáé ÷åéñüãñáöç êáôÜóôáóç ìå ðßíáêá, που θα έχει ãñáììïãñÜöçóç όμοια ìå áõôÞ ôïõ υποπίνακα 1α, óôçí ïðïßá èá êáôá÷ùñïýíôáé ïé åðéðëÝïí êáôïéêßåò. Êùäéêïß 851-858. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ôùí åðéâáôéêþí Þ ìåéêôÞò ÷ñÞóçò Þ ôýðïõ JEEP áõôïêéíÞôùí óáò éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò, áöïý ðñïçãïõìÝíùò ãñÜøåôå ôéò Üëëåò ðëçñïöïñßåò ðïõ æçôÜåé ï ðßíáêáò. Óôéò ðåñéðôþóåéò åíïéêßáóçò Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèùóçò áõôïêéíÞôùí åðéâáôéêþí Þ ìåéêôÞò ÷ñÞóçò Þ áõôïêéíÞôùí ôýðïõ JEEP éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò, ç åôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç, ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï ÷ñüíï ÷ñçóéìïðïßç-

27


óçò áõôþí, âáñýíåé ôï ìéóèùôÞ ôïõò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Äåí åöáñìüæåôáé ôï ôåêìÞñéï äéáâßùóçò ãéá åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá (É.×., Ì.×., JEEP) ðïõ Ý÷ïõí áðïêôçèåß ìÝ÷ñé 31.12.1992. Åðßóçò äåí åöáñìüæåôáé ãéá áõôïêßíçôá ìÝ÷ñé 14 öïñïëïãÞóéìïõò ßððïõò ðïõ Ý÷ïõí áðïêôçèåß áðü 1.1.1993 Ýùò 31.12.2003 êáèþò êáé ãéá áõôïêßíçôá Üíù ôùí 14 öïñïëïãÞóéìùí ßððùí áëëÜ ìå åñãïóôáóéáêÞ ôéìïëïãéáêÞ áîßá ôïõ Ýôïõò ðñþôçò êõêëïöïñßáò ôïõò ìÝ÷ñé 50.000 åõñþ ðïõ Ý÷ïõí åðßóçò áðïêôçèåß êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 1.1.1993 Ýùò 31.12.2003. ¼ìïéá äåí åöáñìüæåôáé ãéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò, áíåîÜñôçôá öïñïëïãÞóéìùí ßððùí, êõñéüôçôáò Þ êáôï÷Þò ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ, ôçò óõæýãïõ ôïõ êáé ôùí ðñïóþðùí ðïõ ôïõò âáñýíïõí, ôá ïðïßá áðïêôÞèçêáí áðü ôçí 1.1.2004 êáé ç åñãïóôáóéáêÞ ôéìïëïãéáêÞ áîßá ôïõ Ýôïõò ðñþôçò êõêëïöïñßáò ôïõò ìåéùìÝíç ëüãù ðáëáéüôçôáò êáôÜ ôá ðïóïóôÜ ôçò êëßìáêáò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 126 ôïõ í.2960/2001 (ÖÅÊ 265Á) äåí õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí ðåíÞíôá ÷éëéÜäùí (50.000) åõñþ. Ç åñãïóôáóéáêÞ ôéìïëïãéáêÞ áîßá ðïõ åßíáé áõôÞ ôïõ ðñþôïõ Ýôïõò êõêëïöïñßáò ôïõ áõôïêéíÞôïõ óôçí ÅëëÜäá Þ ôï åîùôåñéêü ìåéþíåôáé ëüãù ðáëáéüôçôáò ìå âÜóç ôçí ðáñáêÜôù êëßìáêá:

Μείωση λόγω παλαιότητας

Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο-8ο) Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο-11ο) Για τα πέντε επόμενα χρόνια (12ο-13ο) Για τα επόμενα χρόνια

Ποσοστό (%) μείωσης ανά μήνα 1,30 0.70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της κλιμακάς αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια 1500. Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%. Ôá ðáñáðÜíù åöáñìüæïíôáé áíÜëïãá êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï õðü÷ñåïò Þ ç óýæõãïò âáñýíïíôáé ìå ôåêìáñôÞ äáðÜíç áõôïêéíÞôùí åôáéñåéþí. Ãéá åêåßíï Þ åêåßíá ôá áõôïêßíçôá ðïõ äåí åöáñìüæåôáé ôï ôåêìÞñéï äå èá óõìðëçñþíïíôáé ïé êùäéêïß 851 -858. Èá óõìðëçñþíïíôáé ìüíï ôá õðüëïéðá óôïé÷åßá ôçò Ýíäåéîçò 1ã ôïõ ðßíáêá 5 (ïíïìáôåðþíõìï êõñßïõ, óôïé÷åßá êõêëïöïñßáò áõôïêéíÞôïõ ê.ë.ð.). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï óýíïëï ôùí áõôïêéíÞôùí ôçò ïéêïãÝíåéÜò óáò åßíáé ðåñéóóüôåñá áðü τέσσερα, èá óõìðëçñþóåôå êáôÜóôáóç ìå ôçí ßäéá ãñáììïãñÜöçóç ìå åêåßíç ôçò Ýíäåéîçò 1ã ôïõ ðßíáêá 5 ôçò äÞëùóçò êáé èá ãñÜøåôå óå áõôÞí êÜèå Ýíá áðü ôï τέταρτο êáé åðüìåíá áõôïêßíçôá (êáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ æçôïýíôáé ãé’áõôÜ) ðïõ äåí Ý÷åé ãñáöôåß óôéò τρεις ðñþôåò óåéñÝò óôïí ðßíáêá 5 ôçò äÞëùóçò (óôçí Ýíäåéîç 1ã áõôïý) êáé ôï óýíïëï áõôÞò ôçò äáðÜíçò ôùí áõôïêéíÞôùí ôçò êáôÜóôáóçò áõôÞò èá áíáãñáöåß óôçí τέταρτη óåéñÜ ôùí êùäéêþí 857-858 êáé ðñï áõôïý èá áíáãñáöåß ç Ýíäåéîç “ùò óõíçììÝíç êáôÜóôáóç”. Ãéá ôçí ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ óáò âáñýíåé áðü ôá áõôïêßíçôá åôáéñßáò Þ åôáéñéþí Þ êïéíùíéþí Þ êïéíïðñáîéþí ðïõ áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá, èá óõìðëçñþíåôáé áíÜëïãç êáôÜóôáóç, óôçí ïðïßá èá áíáëýåôáé ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç áðü ôá áõôïêßíçôá ôçò åôáéñßáò, ç éäéüôçôá ôùí åôáßñùí (ïìüññõèìïò, äéá÷åéñéóôÞò Å.Ð.Å., êôë.), ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôùí ïìüññõèìùí åôáßñùí, êôë. Åðßóçò, ãéá ôçí ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ óáò âáñýíåé áðü ôá áõôïêßíçôá åôáéñßáò ôçò ïðïßáò üëá ôá ìÝëç åßíáé íïìéêÜ ðñüóùðá, ëüãù ôçò óõììåôï÷Þò óáò óå íïìéêü ðñüóùðï ðïõ åßíáé ìÝëïò ôçò, èá óõìðëçñþíåôáé áíÜëïãç êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá åêôüò ôùí ðáñáðÜíù, èá áíáëýåôáé êáé ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ôçò åôáéñßáò ôçò ïðïßáò åßóôå ìÝëïò ëüãù ôçò óõììåôï÷Þò ôçò óôçí Üëëç åôáéñßá, êáèþò êáé ôçò äáðÜíçò ðïõ âáñýíåé åóÜò. Ôï ðïóü ôçò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ðïõ óáò áíôéóôïé÷åß èá ìåôáöåñèåß óôïõò êùäéêïýò 851-858, êáôÜ ðåñßðôùóç, ìå áíáöïñÜ óôéò ïéêåßåò óôÞëåò “ùò óõíçììÝíç ÊáôÜóôáóç Íï 1” Þ “ùò

28


óõíçììÝíç êáôÜóôáóç Íï 2” êôë.êáôÜ ðåñßðôùóç. ÁíÜëïãç êáôÜóôáóç èá óõìðëçñþíåôáé ãéá ôç äáðÜíç ðïõ óáò âáñýíåé áðü ôá áõôïêßíçôá áðü ôéò áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ôéò åðé÷åéñÞóåéò åíïéêßáóçò áõôïêéíÞôùí, ôéò åðé÷åéñÞóåéò ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèùóçò áõôïêéíÞôùí. Ãéá ôéò áíþíõìåò åôáéñßåò èá óõìðëçñþóåôå üìïéá êáôÜóôáóç áí Ý÷åôå ôçí éäéüôçôá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôùí äéïéêçôéêþí óõìâïõëßùí ôïõò Þ ôïõ ÄéïéêçôÞ áõôþí Þ åßóôå åíôåôáëìÝíïò Þ äéåõèýíùí óýìâïõëüò ôïõò. Ôá ðïóÜ ôçò äáðÜíçò ðïõ èá ãñÜøåôå óôïõò êùäéêïýò 851-858 ôçò äÞëùóçò ìå âÜóç ôïõò öïñïëïãÞóéìïõò ßððïõò üðùò äéáìïñöþíïíôáé ìåôÜ ôç ìåßùóç ôïõò ðïõ õðïëïãßæïíôáé ìå ïñéóìÝíá êñéôÞñéá üðùò ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êõêëïöïñßáò ôïõò óôçí ÅëëÜäá (ðáëáéüôçôá áõôïêéíÞôïõ) êôë., èá ôá âñåßôå óôïí ðßíáêá ðïõ ðáñáèÝôïõìå óôï ôÝëïò ôïõ ðáñüíôïò. Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò ðïõ áðáéôåßôáé ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ç ìåßùóç ôçò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò åðéâáôéêïý Þ ìåéêôÞò ÷ñÞóçò Þ ôýðïõ JEEP áõôïêéíÞôïõ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò ëüãù ðáëáéüôçôáò, ùò ðñþôïò ÷ñüíïò èåùñåßôáé áõôüò ðïõ ôï áõôïêßíçôï ôÝèçêå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá óå êõêëïöïñßá. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2010 ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò ìåßùóçò (15%) ëüãù ðáñüäïõ ôùí ðÝíôå ÷ñüíùí, èá ëçöèåß õðüøç ôï 2004 (÷ñÞóç) ùò ðñþôï Ýôïò, áíåîÜñôçôá áí ôï áõôïêßíçôï êõêëïöüñçóå óôçí áñ÷Þ Þ óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ áõôïý. Ç ìåßùóç áõôÞ õðïëïãßæåôáé êáôÜ ðïóïóôü: á) 15% ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðáëáéüôçôáò ðÜíù áðü 5 ìÝ÷ñé êáé 10 Ýôç, â) 25% ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðáëáéüôçôáò ðÜíù áðü 10 ìÝ÷ñé êáé 15 Ýôç, ã) 40% ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðáëáéüôçôáò ðÜíù áðü 15 Ýôç, ä) 40% ãéá ôç äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç áõôïêßíçôï ðïõ Ý÷åé áãïñáóèåß áðü ôïí Ï.Ä.Ä.Õ., å) 40% ãéá ôç äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá É.×. ôá ïðïßá åßíáé åéäéêÜ äéáóêåõáóìÝíá ãéá áíáðÞñïõò. Ùò åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá É.×. åéäéêÜ äéáóêåõáóìÝíá ãéá áíáðÞñïõò èåùñïýíôáé åêåßíá ðïõ äéáóêåõÜóèçêáí ýóôåñá áðü Üäåéá ôçò áñìüäéáò áñ÷Þò, ãéá íá ïäçãïýíôáé áðü ðñüóùðá ðïõ ðáñïõóéÜæïõí áíáðçñßá ìå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 67% áðü öõóéêÞ áíáðçñßá, íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç Þ ãéá íá ìåôáöÝñïõí áõôÜ ôá ðñüóùðá ìáæß ìå ôá áíôéêåßìåíá ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôç ìåôáêßíçóÞ ôïõò. óô) 50% ãéá ôç äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç áõôïêßíçôï ðïõ áíÞêåé óôçí êõñéüôçôá ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðÜíù áðü 10 Ýôç, åöüóïí áõôüò Ý÷åé çëéêßá ðÜíù áðü 60 Ýôç êáé áðïêôÜ áðïêëåéóôéêÜ åéóïäÞìáôá áðü óõíôÜîåéò Þ êáé áðü éäéïêáôïßêçóç êýñéáò êáé äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò, æ) 50% ãéá ôç äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôï åðéâáôéêü áõôïêßíçôï éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò éäéïêôçóßáò ðñïóþðïõ ðïõ ôï åéóÞãáãå ìå ìåéùìÝíïõò äáóìïýò, öüñïõò Þ ôÝëç ëüãù ìåôïéêåóßáò ôïõ áðü ôçí áëëïäáðÞ, ãéá ôï 4ï êáé 5ï Ýôïò áðü ôïí åêôåëùíéóìü ôïõ, ëáìâÜíïíôáò ùò ðñþôï Ýôïò ôï Ýôïò ôïõ åêôåëùíéóìïý ôïõ áõôïêéíÞôïõ (äçëáäÞ ï öïñïëïãïýìåíïò ãéá ôç ÷ñÞóç 2009 - ïéêïí. Ýôïò 2010 äéêáéïýôáé áõôÞ ôç ìåßùóç åöüóïí ï åêôåëùíéóìüò ôïõ áõôïêéíÞôïõ Ýãéíå óôï Ýôïò 2005 Þ 2006) êáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ï äéêáéïý÷ïò ôçò ìåßùóçò åîáêïëïõèåß êáôÜ ôá Ýôç áõôÜ íá êáôïéêåß óôçí ÅëëÜäá. ç) 60% ðñïêåéìÝíïõ ãéá åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá É.×. åðï÷Þò (áíôßêåò) åöüóïí Ý÷ïõí ðáñÝëèåé ðÜíù áðü 30 Ýôç áðü ôï Ýôïò êáôáóêåõÞò ôïõò êáé äéáèÝôïõí ó÷åôéêü ðéóôïðïéçôéêü áõèåíôéêüôçôáò. Áñìüäéïé öïñåßò ãéá ôçí Ýêäïóç ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý áõôïý, ïñßóôçêáí ç «ÖÉË.Ð.Á, Ößëïé ôïõ Ðáëáéïý ÁõôïêéíÞôïõ» (ôá÷. äéåõè. Ðßíäïõ 92, ÐáðÜãïõ) êáé ç ÅË.Ð.Á. (Ìåóïãåßùí 395, Áã. ÐáñáóêåõÞ). Ôï ðéóôïðïéçôéêü áõèåíôéêüôçôáò ïöåßëïõí íá ðñïóêïìßæïõí óôçí áñìüäéá äçìüóéá ïéêïíïìéêÞ õðçñåóßá ïé åíäéáöåñüìåíïé ìáæß ìå ôçí åôÞóéá äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò, áðü ôï ïðïßï íá ðñïêýðôåé ç áõèåíôéêüôçôá ôïõ ï÷Þìáôïò áõôïý. Áí ôï áõôïêßíçôï áãïñÜóèçêå Þ ðïõëÞèçêå Þ ôÝèçêå óå áêéíçóßá Þ êáôáóôñÜöçêå ôåëåßùò ìÝóá óôï Ýôïò 2009, áðü ôçí åôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ áíôéóôïé÷åß ó’áõôü ëáìâÜíïíôáé õðüøç ôüóá äùäÝêáôá üóïé ïé ìÞíåò ôçò êõñéüôçôáò Þ ôçò êáôï÷Þò Þ ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ. ÄéÜóôçìá ìåãáëýôåñï áðü äåêáðÝíôå (15) ìÝñåò ëïãßæåôáé ùò ïëüêëçñïò ìÞíáò. Ôï ðïóü ðïõ ðñïêýðôåé áðü áõôüí ôïí õðïëïãéóìü, èá ôï ãñÜøåôå äßðëá óôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü áñéèìü. Ãéá ôçí áðüäåéîç ôçò áêéíçóßáò ï öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé ìáæß ìå ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò êÜèå Ýôïõò íá õðïâÜëëåé êáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò Ä.Ï.Õ. Ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôï É.×. åðéâáôéêü áõôïêßíçôï Þ ôï áõôïêßíçôï ìåéêôÞò ÷ñÞóçò Þ ôï áõôïêßíçôï ôýðïõ JEEP, ôïõ ïðïßïõ êýñéïò Þ êÜôï÷ïò åßíáé áíÞëéêï ðáéäß, õðïëïãßæåôáé ùò ôåêìáñôÞ äáðÜíç ôïõ ãïíÝá ðïõ Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï åéóüäçìá Þ, áí áõôüò Ý÷åé ÷Üóåé ôç ãïíéêÞ ìÝñéìíá, ôïõ Üëëïõ

29


ãïíÝá, êáé êáôÜ óõíÝðåéá ç õðüøç äáðÜíç ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò 851-858, êáôÜ ðåñßðôùóç.

Â. ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ (É.×.) ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ Áí Ï.Å. Þ Å.Å. Þ áóôéêÞ åôáéñßá, êáèþò êáé êïéíùíßá Þ êïéíïðñáîßá ðïõ áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá, Ý÷åé Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá ðñïáíáöåñüìåíá áõôïêßíçôá, ç åôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç áõôþí ìåñßæåôáé ìåôáîý ôùí ïìüññõèìùí Þ áðëþí, åêôüò ôùí åôåñüññõèìùí, åôáßñùí Þ ôùí ìåëþí ôçò êïéíùíßáò Þ êïéíïðñáîßáò öõóéêþí ðñïóþðùí, êáôÜ ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôïõò óôçí åôáéñßá, ôçí êïéíùíßá êôë. Ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ áíáëïãåß óå êÜèå åôáßñï ãéá êÜèå åôáéñßá äåí ìðïñåß íá åßíáé ìåãáëýôåñç áðü ôç ìåãáëýôåñç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü áõôïêßíçôï ôçò åôáéñßáò êáé âáñýíåé áõôÜ ôá ðñüóùðá, áíåîÜñôçôá áðü ôïí ôüðï äéáìïíÞò Þ êáôïéêßáò ôïõò. Ôá ðáñáðÜíù åöáñìüæïíôáé áíÜëïãá êáé ãéá ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ: á) åßíáé ôáõôü÷ñïíá äéá÷åéñéóôÝò êáé åôáßñïé Å.Ð.Å., â) åßíáé åôáßñïé Å.Ð.Å. êáé åöüóïí êáíåßò áðü ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ôçò Å.Ð.Å. äåí åßíáé åôáßñïò áõôÞò, ã) åßíáé åíôåôáëìÝíïé óýìâïõëïé, äéåõèýíïíôåò óýìâïõëïé, äéïéêçôÝò êáé ðñüåäñïé Á.Å.. ÅéäéêÜ óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ (ã) ç êáôáíïìÞ ôçò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ãßíåôáé éóïìåñþò ìå áíÜëïãç åöáñìïãÞ âÝâáéá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ (äåýôåñïõ) åäáößïõ. ÁíåîÜñôçôá üìùò áðü ôá ðéï ðÜíù ïé õðü÷ñåïé ðñÝðåé íá áíáãñÜøïõí üëá ôá óôïé÷åßá ôùí Å.É.×., Ì.×. êáé ôýðïõ JEEP áõôïêéíÞôùí ôçò åôáéñßáò óôïí ðßíáêá 5 (Ýíäåéîç 1ã). ÅÜí ï ÷þñïò äåí åðáñêåß ãéá íá áíáãñáöïýí üëá ôá óôïé÷åßá üëùí ôùí áõôïêéíÞôùí ðïõ ëáìâÜíïíôáé õðüøç, ðñïêåéìÝíïõ íá õðïëïãéóôåß ç ïéêåßá äáðÜíç ðïõ âáñýíåé ôï öïñïëïãïýìåíï êáé ôç óýæõãü ôïõ, èá ãñáöôïýí, êáôÜ ôçí åîÞò óåéñÜ : á) Ôá óôïé÷åßá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá êÜèå áõôïêßíçôï ðïõ áíÞêåé óôï öïñïëïãïýìåíï, óôç óýæõãü ôïõ êáé óôá ðñüóùðá ðïõ ôïõò âáñýíïõí êáé ôùí ïðïßùí ç áíôßóôïé÷ç äáðÜíç âáñýíåé ôï öïñïëïãïýìåíï êáé ôç óýæõãü ôïõ, êáèþò êáé ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò áõôÞò. â) Ôá ßäéá óôïé÷åßá êáé ðïóÜ äáðÜíçò, ãéá êÜèå Å.É.×. Þ Ì.×. áõôïêßíçôï Þ áõôïêßíçôï ôýðïõ JEEP, ðïõ áíÞêåé óå áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ Þ ôçò óõæýãïõ ôïõ. ã) Ôá óôïé÷åßá êÜèå åôáéñßáò Þ êïéíïðñáîßáò êôë. ìå ôç äáðÜíç ôùí áõôïêéíÞôùí ôçò ïðïßáò âáñýíåôáé êáé ï öïñïëïãïýìåíïò Þ ç óýæõãüò ôïõ êáé ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï öïñïëïãïýìåíï Þ ôç óýæõãü ôïõ. Åðßóçò, ðñÝðåé íá óõíôá÷èåß êáôÜóôáóç ìå áíÜëïãç åöáñìïãÞ üóùí Ý÷ïõí ðñïáíáöåñèåß (Þ óôçí ßäéá êáôÜóôáóç ðïõ óõíôÜóóïõí ëüãù ôïõ üôé ôï óýíïëï ôùí áõôïêéíÞôùí åßíáé ðåñéóóüôåñá áðü τέσσερα), üðïõ èá áíáãñÜøïõí ôá áõôïêßíçôá ôçò êÜèå åôáéñßáò êáé åðéðëÝïí ôùí óôïé÷åßùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí Ýíäåéîç 1ã ôïõ ðßíáêá 5, èá ãñáöôïýí: á) Ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ Þ ôçò óõæýãïõ ôïõ, êáôÜ ðåñßðôùóç, óôçí åôáéñßá, êáèþò êáé ôï óõíïëéêü ðïóïóôü óõììåôï÷Þò óôçí ßäéá åôáéñßá üëùí ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí ðïõ åßíáé ïìüññõèìïé åôáßñïé ðñïêåéìÝíïõ ãéá ïìüññõèìç Þ åôåñüññõèìç åôáéñßá Þ áðëïß åôáßñïé ðñïêåéìÝíïõ ãéá áóôéêÞ åôáéñßá Þ åôáßñïé ðïõ åßíáé ôáõôü÷ñïíá äéá÷åéñéóôÝò ðñïêåéìÝíïõ ãéá Å.Ð.Å. Þ åôáßñïé Å.Ð.Å. óôçí ðåñßðôùóç ðïõ êáíåßò áðü ôïõò åôáßñïõò ôçò äåí åßíáé êáé äéá÷åéñéóôÞò áõôÞò. â) Ï áñéèìüò ôùí ðñïóþðùí ðïõ åßíáé åíôåôáëìÝíïé óýìâïõëïé, äéåõèýíïíôåò óýìâïõëïé, äéïéêçôÝò Á.Å. êáé ðñüåäñïé ôùí äéïéêçôéêþí óõìâïõëßùí ôïõò. Áí üëá ôá ìÝëç Ï.Å. Þ Å.Å. Þ Å.Ð.Å. Þ áóôéêÞò åôáéñßáò, êáèþò êáé êïéíùíßáò Þ êïéíïðñáîßáò, ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí, åßíáé íïìéêÜ ðñüóùðá, ôüôå ç åôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôá áõôïêßíçôá (Å.É.×. Þ ôýðïõ JEEP Þ ìåéêôÞò ÷ñÞóçò) ôçò õðüøç åôáéñßáò êôë. ìåñßæåôáé ìåôáîý ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ åßíáé ìÝëç áõôÞò (åêôüò ôùí åôåñüññõèìùí åôáéñéþí) óýìöùíá ìå üóá ðñïáíáöÝñèçêáí. Óôç óõíÝ÷åéá ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ áíáëïãåß óôï êÜèå ìÝëïò (ÍÐ) åðéìåñßæåôáé óôá öõóéêÜ ðñüóùðá ìÝëç áõôïý ôïõ ÍÐ, óýìöùíá ìå üóá ðñïáíáöÝñèçêáí óôá ôñßá ðñþôá åäÜöéá ôïõ ðáñüíôïò (êåöÜëáéï 5 - Áõôïêßíçôá Åðé÷åéñÞóåùí). - Ãéá ôá áëëïäáðÜ íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ äåí Ý÷ïõí åãêáôáóôÜóåéò óôçí ÅëëÜäá áëëá õðï÷ñåïýíôáé óå õðïâïëÞ äÞëùóçò, êáèþò êáé ãéá ôéò áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äåí õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ áí. í.89/1967, ôïõ áí. í.378/1968 êáé ôïõ Üñèñïõ 25 ôïõ í.27/1975, ôï ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò äéáâßùóçò, ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç áõôïêßíçôá áõôÞò ôçò ðåñßðôùóçò éäéïêôçóßáò ôïõ áëëïäáðïý íïìéêïý ðñïóþðïõ Þ éäéïêôçóßáò Þ êáôï÷Þò ãñáöåßïõ, õðïêáôáóôÞìáôïò Þ ðñáêôïñåßïõ ôçò åðé÷åßñçóçò åãêáôåóôçìÝíïõ óôçí ÅëëÜäá, âáñýíåé ôï ðñüóùðï ðïõ åêðñïóùðåß óôçí ÅëëÜäá ôï áëëïäáðü íïìéêü ðñü-

30


óùðï, ôçí áëëïäáðÞ åðé÷åßñçóç Þ ðñïÀóôáôáé ôïõ ïéêåßïõ ãñáöåßïõ Þ õðïêáôáóôÞìáôïò Þ ðñáêôïñåßïõ. - ÐñïêåéìÝíïõ ãéá åêðáéäåõôÝò ïäçãþí áõôïêéíÞôùí, êáèþò êáé ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò åíïéêßáóçò áõôïêéíÞôùí, ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ãéá ôï óêïðü áõôüí ðåñéóóüôåñá åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ëáìâÜíåôáé õðüøç ôï áõôïêßíçôï ðïõ äßíåé ôç ìåãáëýôåñç ôåêìáñôÞ äáðÜíç. Êáé óôçí ðåñßðôùóç üìùò áõôÞ ïé õðü÷ñåïé ðñÝðåé íá áíáãñÜøïõí üëá ôá áõôïêßíçôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãé’áõôüí ôï óêïðü, áëëÜ óôïõò êùäéêïýò 851-858 èá óõìðåñéëÜâïõí ìüíï ôç ìåãáëýôåñç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü áõôïêßíçôï ôçò õðüøç åðé÷åßñçóçò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãé’áõôüí ôï óêïðü. - Óôéò ðåñéðôþóåéò åíïéêßáóçò Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèùóçò áõôïêéíÞôùí åðéâáôéêþí éäéùôéêÞò Þ ìåéêôÞò ÷ñÞóçò, ç åôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç, ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï ÷ñüíï ÷ñçóéìïðïßçóçò áõôþí, âáñýíåé ôï ìéóèùôÞ ôïõò. Õðåíèõìßæåôáé üôé êáé óôá áõôïêßíçôá åôáéñåéþí åöáñìüæåôáé áíÜëïãá, ç áðáëëáãÞ ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí Ýíäåéîç “Ðñïóï÷Þ” ôùí êùäéêþí 851-858 ôïõ ðßíáêá 5 ôïõ åíôýðïõ Å1. ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÔÁÉ üôé óå êÜèå ðåñßðôùóç ôï Üèñïéóìá ôùí ðïóþí ðïõ áíáãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò 851, 853, 855 και 857 ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ðñÝðåé íá éóïýôáé ìå ôç óõíïëéêÞ äáðÜíç ðïõ âáñýíåôáé ï öïñïëïãïýìåíïò ëüãù ôùí Å.É.×. Þ Ì.×. áõôïêéíÞôùí Þ áõôïêéíÞôùí ôýðïõ JEEP, ç äáðÜíç ôùí ïðïßùí óôï óýíïëü ôçò Þ êáôÜ ìÝñïò ôçò âáñýíåé ôï öïñïëïãïýìåíï. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôç óýæõãï ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ ùò ðñïò ôá ðïóÜ ðïõ Ý÷ïõí áíáãñáöåß óôïõò êùäéêïýò 852, 854, 856 και 858 ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. Ã. ËÏÉÐÅÓ ÄÁÐÁÍÅÓ Êùäéêïß 713-714. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò óêáöþí áíáøõ÷Þò (åîáéñïýíôáé ôá óêÜöç åðáããåëìáôéêÞò ÷ñÞóçò). Ôï ýøïò ôçò äáðÜíçò áõôÞò êáèïñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôçí êáôçãïñßá ôïõ óêÜöïõò, ùò åîÞò: á) Ãéá ìç÷áíïêßíçôá óêÜöç áíïéêôïý ôýðïõ, ôá÷ýðëïá êáé ìç, êáèþò êáé ãéá ôá ôæåô óêé, ïëéêïý ìÞêïõò ìÝ÷ñé 3 ìÝôñá óôï ðïóü ôùí 2.600 åõñþ ðïõ ðñïóáõîÜíåôáé ìå ôï ðïóü ôùí 1.300 åõñþ ãéá êÜèå ìÝôñï ìÞêïõò ðÜíù áðü ôá 3 ìÝôñá. â) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá éóôéïöüñá Þ ìç÷áíïêßíçôá Þ ìåéêôÜ óêÜöç, ìå ÷þñï åíäéáßôçóçò, ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç õðïëïãßæåôáé âÜóåé ôùí ìÝôñùí ïëéêïý ìÞêïõò ôïõ óêÜöïõò. Ôá ðïóÜ ôçò äáðÜíçò ðïõ èá áíáãñÜøåôå ãé’áõôÞ ôçí êáôçãïñßá óêáöþí áíáøõ÷Þò, ëáìâáíïìÝíçò õðüøç êáé ôçò ðáëáéüôçôáò áõôþí èá ôá âñåßôå óå ðßíáêá óôï ôÝëïò áõôïý ôïõ öõëëáäßïõ. ÅéäéêÜ ãéá ôá éóôéïöüñá íáõôáèëçôéêÜ óêÜöç ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íáõôáèëçôéêïýò áãþíåò ôá ðïóïóôÜ ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ôïõ ðßíáêá ìåéþíïíôáé êáôÜ ðïóïóôü 75% åíþ ãéá ôá ðëïßá ðïõ Ý÷ïõí êáôáóêåõáóèåß Þ êáôáóêåõÜæïíôáé óôçí ÅëëÜäá åîïëïêëÞñïõ áðü îýëï üðùò «ôñå÷áíôÞñé», «âáñêáëÜò»,«ðÝñáìá», «ôóåñíßêé» êáé «ëßìðåñôõ» ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí åëëçíéêÞ íáõôéêÞ ðáñÜäïóç, ìåéþíïíôáé êáôÜ ðïóïóôü 62,5%. Ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç ôùí íáõôáèëçôéêþí óêáöþí áðáéôåßôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ðïõ ÷ïñçãåßôáé áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ÉóôéïðëïúêÞ Ïìïóðïíäßá èåùñçìÝíç áðü ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý. Ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç áðü êÜèå óêÜöïò áíáøõ÷Þò (üëùí ôùí ðáñáðÜíù êáôçãïñéþí) ìåéþíåôáé áíÜëïãá ìå ôçí ðáëáéüôçôÜ ôïõ êáôÜ ðïóïóôü 10% áí Ý÷åé ðåñÜóåé ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðÜíù áðü 5 Ýôç êáé ìÝ÷ñé 10 Ýôç áðü ôï Ýôïò ðïõ íçïëïãÞèçêå ãéá ðñþôç öïñÜ êáé 20% áí Ý÷åé ðåñÜóåé ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðÜíù áðü 10 Ýôç. Êùäéêός 747. Γράψτε τα μέτρα μήκους του σκάφους αναψυχής. Σημειώνεται ότι όταν το μήκος δεν είναι ακέραιος αριθμός μέτρων, τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων. Åðéóçìáßíåôáé üôé ùò ìÞêïò ôïõ óêÜöïõò èåùñåßôáé ôï ìÞêïò ôçò åõèåßáò ãñáììÞò ðïõ åíþíåé ôá ðéï áðïìáêñõóìÝíá óçìåßá ôçò ðëþñçò êáé ôçò ðñýìíçò ôïõ óêÜöïõò. ¼óá ðñïáíáöÝñèçêáí ãéá ôá áõôïêßíçôá åöáñìüæïíôáé áíÜëïãá êáé óôçí ôåêìáñôÞ äáðÜíç äéáâßùóçò ìå âÜóç ôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ óêáöþí áíáøõ÷Þò, ìå åîáßñåóç üóá áíáöÝñïíôáé óôçí áêéíçóßá, êáèüóïí äåí ðñïâëÝðåôáé ìåßùóç ôçò ïéêåßáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ãé’áõôü ôï ëüãï, åíþ ç ìåßùóç ëüãù ðáëáéüôçôáò ñõèìßæåôáé åé-

31


äéêÜ üðùò ðñïáíáöÝñèçêå. ÐÑÏÓÏ×Ç: Äåí åöáñìüæåôáé ôï ôåêìÞñéï ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç Ýíá óêÜöïò áíáøõ÷Þò ïëéêïý ìÞêïõò ìÝ÷ñé 10 ìÝôñá ðïõ äåí Ý÷åé íáõôïëïãçìÝíï ðëÞñùìá ãéá ïëüêëçñï Þ ìÝñïò ôïõ Ýôïõò, ôï ïðïßï áíÞêåé óôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ ôïõ õðü÷ñåïõ Þ ôïõ Üëëïõ óõæýãïõ Þ êáé óôïõò äýï áðü êïéíïý. Áí ï õðü÷ñåïò Þ ç óýæõãïò ôïõ Ý÷ïõí óôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ ôïõò ðåñéóóüôåñá ôïõ åíüò ôÝôïéá óêÜöç, ôï ôåêìÞñéï äåí åöáñìüæåôáé ãéá åêåßíï ôï óêÜöïò ìå ôç ìåãáëýôåñç ôåêìáñôÞ äáðÜíç. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï êÜèå óýæõãïò Ý÷åé óôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ ôïõ ôÝôïéï óêÜöïò êáé ïé ôåêìáñôÝò äáðÜíåò áõôþí ôùí óêáöþí åßíáé ßóåò, ç áðáëëáóóüìåíç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ôïõ åíüò óêÜöïõò åðéìåñßæåôáé êáôÜ 50% óôïí êáèÝíá. Åðßóçò, äåí åöáñìüæåôáé ôï ôåêìÞñéï äéáâßùóçò ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç óêÜöç áíáøõ÷Þò éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò êõñéüôçôáò Þ êáôï÷Þò ìïíßìùí êáôïßêùí åîùôåñéêïý. Ãéá ôá óêÜöç ðïõ äåí åöáñìüæåôáé ôï ôåêìÞñéï äå óõìðëçñþíïíôáé ïé êùäéêïß 713 -714 áëëÜ áðëþò óõìðëçñþíïíôáé ôá õðüëïéðá óôïé÷åßá ôçò Ýíäåéîçò 1ä ôïõ ðßíáêá 5 ( üíïìá óêÜöïõò, áñéèìüò êáé ëéìÜíé íçïëïãßïõ μέτρα μήκους ê.ë.ð.). Êùäéêïß 731-732. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò áìïéâÞò ôïõ ðëçñþìáôïò ðñïêåéìÝíïõ ãéá óêÜöç áíáøõ÷Þò ìå ìüíéìï ðëÞñùìá, íáõôïëïãçìÝíï ãéá ìÝñïò Þ ãéá ïëüêëçñï ôï Ýôïò. Êùäéêïß 715-716. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò áåñïóêáöþí êáé åëéêïðôÝñùí. Ç ôåêìáñôÞ áõôÞ äáðÜíç ãéá êÜèå áåñïóêÜöïò êôë. êáèïñßæåôáé ùò åîÞò: á) Ãéá áåñïóêÜöç ìå êéíçôÞñá êïéíü, åóùôåñéêÞò êáýóçò êáé óôñïâéëïåëéêïöüñá, êáèþò êáé åëéêüðôåñá, óôï ðïóü ôùí 65.000 åõñþ ãéá ôïõò 150 ðñþôïõò ßððïõò, ðïõ ðñïóáõîÜíåôáé ìå ôï ðïóü ôùí 500 åõñþ ãéá êÜèå ßððï ðÜíù áðü ôïõò 150 ßððïõò ôïõ êéíçôÞñá ôïõò. â) Ãéá áåñïóêÜöç áåñéïðñïùèïýìåíá (JET) óôï ðïóü ôùí 200 åõñþ ãéá êÜèå ëßìðñá þèçóçò. ¼óá áíáöÝñèçêáí ðéï ðÜíù ãéá ôá áõôïêßíçôá (ðáëáéüôçôá, éäéïêôçóßáò åðé÷åéñÞóåùí,áíçëßêùí êôë.) åöáñìüæïíôáé áíÜëïãá êáé óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ôåêìáñôÞò äáðÜíçò äéáâßùóçò. Êùäéêïß 765-766. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ìå âÜóç ôéò äåîáìåíÝò êïëýìâçóçò (ðéóßíåò) ðïõ Ý÷åôå óôçí êõñéüôçôá Þ óôçí êáôï÷Þ óáò. Ç ôåêìáñôÞ áõôÞ äáðÜíç ãéá êÜèå ðéóßíá ðïõ Ý÷åé óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá 25 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá êáé ðÜíù êáèïñßæåôáé ìå âÜóç ôïí áñéèìü ôùí ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí ôçò åðéöÜíåéÜò ôçò êáé áíÜëïãá ìå ôï áí åßíáé åîùôåñéêÞ Þ åóùôåñéêÞ ùò åîÞò: ÅðéöÜíåéá ôçò ðéóßíáò (óå ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá) Áðü 25 ìÝ÷ñé êáé 60 ÐÜíù áðü 60 ìÝ÷ñé êáé 120. ÐÜíù áðü 120

ÅôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç äéáâßùóçò (óå åõñþ) ÅîùôåñéêÞ ðéóßíá ÅóùôåñéêÞ ðéóßíá 11.600 17.400 29.200 43.800 46.800 70.200

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå óôçí êõñéüôçôá Þ óôçí êáôï÷Þ óáò ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá ðéóßíåò, èá óõìðëçñþóåôå êáôÜóôáóç ìå ôçí ßäéá ãñáììïãñÜöçóç ìå åêåßíç ôçò Ýíäåéîçò 1óô ôïõ ðßíáêá 5 ôçò äÞëùóçò êáé èá ãñÜøåôå óå áõôÞ êáèåìéÜ áðü ôéò ðéóßíåò (êáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ æçôïýíôáé ãé’áõôÝò), êáèþò êáé ôç äéåýèõíóç ôïõ áêéíÞôïõ óôï ïðïßï âñßóêåôáé ç êÜèå ðéóßíá êáé ôï óýíïëï áõôÞò ôçò äáðÜíçò ôùí äåîáìåíþí êïëýìâçóçò ôçò êáôÜóôáóçò áõôÞò èá áíáãñáöåß óôïõò êùäéêïýò 765-766 êáé ðñï áõôþí èá áíáãñáöåß ç Ýíäåéîç “ùò óõíçììÝíç êáôÜóôáóç”. Êùäéêïò 767. ÃñÜøôå ôï ìåãáëýôåñï ðïóü ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ôùí ðåñéðôþóåùí 1ã ùò 1óô ôïõ ðßíáêá 5 ð÷. ¸óôù üôé Ý÷åôå óôçí êõñéüôçôÜ óáò Ýíá åðéâáôéêü áõôïêßíçôï éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò ðïõ óáò âáñýíåé ìå åôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç 33.600 åõñþ êáé Ýíá ìç÷áíïêßíçôï óêÜöïò 11 ìÝôñùí ìå ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 55.600 åõñþ. Óõíåðþò, óôïí êùäéêü 767 ðñÝðåé íá ãñÜøåôå ôï ðïóü ôùí 55.600 åõñþ, ðïõ åßíáé ôï ìåãáëýôåñï. Åðéóçìáßíåôáé üôé ç åôÞóéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôï ìßóèùìá ôçò êý-

32


ñéáò êáé ôùí äýï äåõôåñåõïõóþí êáôïéêéþí óáò èá õðïëïãßæåôáé áðü ôï ðñüãñáììá åêêáèáñßóåùí ôïõ TAXIS ( ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ðïõ Ý÷åôå äçëþóåé üðùò åðéöÜíåéá, ôéìÞ æþ- íçò ê.ë.ð.) êáé åÜí óõíáèñïéæüìåíï ìå ôá ðïóÜ ôùí êùäéêþí 707 - 708 õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôçò ìåãáëýôåñçò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ðïõ Ý÷åôå áíáãñÜøåé óôïí êùäéêü 767, ôüôå ôï áíáãñáöüìåíï ðïóü èá äéáãñÜöåôáé êáé èá áíôéêáèßóôáôáé áðü ôï ôåêìáñôü ìßóèùìá êýñéáò êáé äåõôåñåõïõóþí êáôïéêéþí. Êùäéêïß 795-796. ÃñÜøôå áñéèìçôéêÜ, óôï ëåõêü ÷þñï áõôÞò ôçò Ýíäåéîçò, ôïí áñéèìü ôùí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß õðüøç ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò äéáâßùóçò ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ (ð.÷. áí Ý÷ïõí ëçöèåß õðüøç äýï áõôïêßíçôá É.×., Ýíá óêÜöïò áíáøõ÷Þò êáé ìéá äåîáìåíÞ êïëýìâçóçò, ãñÜøôå ôïí áñéèìü 4). Óçìåéþíåôáé üôé åÜí óõíéäéïêôÞôåò ôïõ áõôïêéíÞôïõ êôë. åßíáé ïé óýæõãïé, ôüôå ôï áõôïêßíçôï èåùñåßôáé 1 óôïé÷åßï êáé óõìðåñéëáìâÜíåôáé ìüíï óôïí êùäéêü 795 êáé ü÷é óôïí êùäéêü 796. Êùäéêïß 719-720. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ (ôßìçìá êáé ëïéðÜ Ýîïäá) ðïõ êáôáâÜëáôå (óå ìåôñçôÜ) ôï 2009 ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç áõôïêéíÞôùí É.×., äßôñï÷ùí Þ ôñßôñï÷ùí áõôïêéíïýìåíùí ï÷çìÜôùí ôçò ïéêïãÝíåéÜò óáò Þ ôçò áôïìéêÞò åðé÷åßñçóÞò óáò. Åîáéñïýíôáé üóá áðïôåëïýí ôï Üìåóï áíôéêåßìåíï åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáèþò êáé ôá åðéâáôéêÜ Ä.×. êáé É.×. êáèþò êáé ôá öïñôçãÜ Ä.×. êáé É.×. ðïõ áðïôåëïýí ðÜãéï åîïðëéóìü åðáããåëìáôéêÞò ÷ñÞóçò. Åðßóçò åîáéñïýíôáé ôá åðéâáôéêÜ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò áõôïêßíçôá ðïõ åßíáé åéäéêÜ äéáóêåõáóìÝíá ãéá ðñüóùðá ðïõ ðáñïõóéÜæïõí êéíçôéêÝò áíáðçñßåò ðïõ õðåñâáßíïõí óå ðïóïóôü ôï åîçíôáåðôÜ ôïéò åêáôü (67%). Åöüóïí óõíôñÝ÷åé êÜðïéá áðü ôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò ðïõ åîáéñïýíôáé ôïõ ôåêìçñßïõ, äå èá óõìðëçñþíïíôáé ïé êùäéêïß áõôïß. Ùò åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò åéäéêÜ äéáóêåõáóìÝíá ãéá êéíçôéêÜ áíÜðçñïõò èåùñïýíôáé åêåßíá ðïõ äéáóêåõÜóôçêáí ýóôåñá áðü Üäåéá ôçò áñìüäéáò áñ÷Þò ãéá íá ïäçãïýíôáé áðü ðñüóùðá ðïõ ðáñïõóéÜæïõí êéíçôéêÞ áíáðçñßá ìå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 67% Þ ãéá íá ìåôáöÝñïõí áõôÜ ôá ðñüóùðá ìáæß ìå ôá áíôéêåßìåíá ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôç ìåôáêßíçóÞ ôïõò. ÅðéóõíÜøôå êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá ãéá êÜèå ü÷çìá ðïõ áãïñÜóáôå èá áíáãñÜøåôå ôï åßäïò ôïõ ï÷Þìáôïò (öïñôçãü áõôïêßíçôï éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò, åðéâáôéêü áõôïêßíçôï éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò, ôñßôñï÷ï áõôïêéíïýìåíï ü÷çìá êôë.), ôïí áñéèìü êõêëïöïñßáò ôïõ, ôïõò öïñïëïãÞóéìïõò ßððïõò ðñïêåéìÝíïõ ãéá åðéâáôéêü áõôïêßíçôï, ôá êõâéêÜ åêáôïóôÜ ðñïêåéìÝíïõ ãéá äßôñï÷ï, ôï ìåéêôü êáé êáèáñü âÜñïò ðñïêåéìÝíïõ ãéá öïñôçãÜ êôë., ôïõò ìÞíåò êõñéüôçôáò, ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò, ôï Ýôïò ðñþôçò êõêëïöïñßáò, ôá óôïé÷åßá ôïõ áãïñáóôÞ êáé ôïõ ðùëçôÞ êôë., ôá ðïóÜ ðïõ êáôáâÜëáôå ôï 2009 (ôßìçìá, ôõ÷üí óõìâïëáéïãñáöéêÜ Ýîïäá, ôõ÷üí åéóöïñÝò Þ äáóìïýò óôï äçìüóéï, ôõ÷üí áìïéâÞ óå ìåóßôç êôë.) ãéá ôçí áãïñÜ êÜèå ôÝôïéïõ ï÷Þìáôïò êáé ôï Üèñïéóìá ôùí ðïóþí áõôþí ãéá ôï óýíïëï ôùí ï÷çìÜôùí èá ôï ìåôáöÝñåôå óôïõò êùäéêïýò 719-720 ôçò äÞëùóçò. Óôç ó÷åôéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ èá åðéóõíÜøåôå, åêôüò ôùí Üëëùí, èá áíáãñÜøåôå êáé ôïí ôñüðï êáôáâïëÞò ôçò ïéêåßáò äáðÜíçò (åöÜðáî Þ óå äüóåéò) êáé èá åðéóõíÜøåôå ôá íüìéìá äéêáéïëïãçôéêÜ. Êùäéêïß 721-722. ÃñÜøôå óõíïëéêÜ ôï ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå (óå ìåôñçôÜ) ôï 2009 ãéá áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç ðëïßùí áíáøõ÷Þò êáé ëïéðþí óêáöþí áíáøõ÷Þò (óôá ïðïßá õðÜãïíôáé êáé ôá “ôæåô óêé”) êáé áåñïóêáöþí (åîáéñïýíôáé üóá áðïôåëïýí ôï Üìåóï áíôéêåßìåíï åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, êáèþò êáé üóá áðïôåëïýí ðÜãéï åîïðëéóìü åðáããåëìáôéêÞò ÷ñÞóçò). ÐñïêåéìÝíïõ ãéá áãïñÜ ðëïßùí áíáøõ÷Þò (óôá ïðïßá õðÜãïíôáé êáé ôá “ôæåô óêé”) åðéóõíÜøôå ó÷åôéêÞ êáôÜóôáóç üðïõ ãéá êÜèå óêÜöïò èá óõìðëçñþóåôå ôá åîÞò óôïé÷åßá: ïíïìáôåðþíõìï êáé ÁÖÌ áãïñáóôÞ êáé ðùëçôÞ, üíïìá óêÜöïõò, áñéèìü êáé ëéìÜíé íçïëïãßïõ, ìÝôñá ìÞêïõò, Ýôïò ðñþôçò íçïëüãçóçò, ôï ðïóü äáðÜíçò (ôßìçìá ðïõ êáôáâÜëáôå, óõìâïëáéïãñáöéêÜ Ýîïäá êôë.) ãéá êÜèå ôÝôïéï óêÜöïò, ôñüðï êáôáâïëÞò ôçò äáðÜíçò (åöÜðáî Þ óå äüóåéò) êáé ôá íüìéìá åðßóçìá äéêáéïëïãçôéêÜ óôïé÷åßá êáé ôÝëïò áíáãñÜøôå ôï óýíïëï ôùí äáðáíþí ðïõ êáôáâÜëáôå ôï 2009 ãéá ôçí áãïñÜ üëùí ôùí óêáöþí áíáøõ÷Þò ðïõ áãïñÜóáôå.

33


ÐñïêåéìÝíïõ ãéá áãïñÜ áåñïóêáöþí, åëéêïðôÝñùí, áíåìïðôÝñùí, åðéóõíÜøôå ó÷åôéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá èá óõìðëçñþóåôå ôá ó÷åôéêÜ óôïé÷åßá ãéá êÜèå ôÝôïéá áãïñÜ êáé èá åðéóõíÜøåôå êáé ôá íüìéìá äéêáéïëïãçôéêÜ, êáôÜ áíáëïãßá ìå üóá ðñïáíáöÝñèçêáí ãéá ôçí áãïñÜ óêáöþí áíáøõ÷Þò êáé ôÝëïò èá ãñÜøåôå ôï óýíïëï ôùí äáðáíþí ðïõ êáôáâÜëáôå ôï 2009 ãéá ôçí áãïñÜ üëùí ôùí áåñïóêáöþí ðïõ áãïñÜóáôå. Êùäéêïß 723-724. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå (óå ìåôñçôÜ) ôï 2009 ãéá áãïñÜ Þ χñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç êéíçôþí ðñáãìÜôùí ìåãÜëçò áîßáò. Åîáéñïýíôáé áõôÜ ðïõ áðïôåëïýí áñäåõôéêü åîïðëéóìü ãåùñãéêÞò åêìåôÜëëåõóçò, êáèþò êáé üóá áðïôåëïýí ôï Üìåóï áíôéêåßìåíï ôçò áóêïýìåíçò åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò. Åîáéñïýíôáé åðßóçò áõôÜ ðïõ áðïôåëïýí ðÜãéï åîïðëéóìü åðáããåëìáôéêÞò ÷ñÞóçò êáé áðïêôþíôáé áðü ðñüóùðá ðïý áóêïýí åìðïñéêÞ Þ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá. Ùò êéíçôÜ ðñÜãìáôá ìåãÜëçò áîßáò íïïýíôáé åêåßíá ðïõ ç áîßá ôïõò õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí 5000 åõñþ. Áí ç áîßá êÜèå ðñÜãìáôïò åßíáé ìéêñüôåñç ôïõ ðïóïý áõôïý, ôá áãïñáóèÝíôá üìùò ðñÜãìáôá áðïôåëïýí, êáôÜ ôéò óõíáëëáêôéêÝò áíôéëÞøåéò, åíéáßï óýíïëï, ôüôå ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ëáìâÜíåôáé õðüøç ç áîßá üëùí áõôþí ôùí ðñáãìÜôùí, åöüóïí õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí 5.000 åõñþ. ÅðéóõíÜøôå êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá ãéá êÜèå ôÝôïéï êéíçôü ðñÜãìá èá áíáãñÜøåôå ôï åßäïò ôïõ, ôá óôïé÷åßá ôïõ áãïñáóôÞ êáé ôïõ ðùëçôÞ, ôï óôïé÷åßï ðïõ åêäüèçêå ãéá ôç óõíáëëáãÞ (áñéèìüò êáé çìåñïìçíßá óôïé÷åßïõ), ôï ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá ôçí áãïñÜ ôïõ, ôïí ôñüðï êáôáâïëÞò ôçò ïéêåßáò äáðÜíçò, êáèþò êáé öùôïáíôßãñáöï ôïõ õðüøç óôïé÷åßïõ ðïõ åêäüèçêå. Êùäéêïß 735-736. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå ôï 2009 ãéá áãïñÜ Þ ÷ñïíïìåñéóôéêÞ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç áêéíÞôùí. Óôá ðïóÜ ôùí êùäéêþí áõôþí èá óõìðåñéëçöèåß ôï Üèñïéóìá ôïõ ôéìÞìáôïò, ôïõ öüñïõ ìåôáâßâáóçò áêéíÞôùí, ôùí óõìâïëáéïãñáöéêþí êôë. åîüäùí ðïõ êáôáâëÞèçêáí ôï 2009 ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñïíïìåñéóôéêÞ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç ôùí áêéíÞôùí. Åðßóçò, èá åðéóõíÜøåôå åßôå åðéêõñùìÝíá áíôßãñáöá ôùí ó÷åôéêþí õìâïëáßùí åßôå âåâáßùóç (Þ ðåñßëçøç ôïõ ïéêåßïõ óõìâïëáßïõ) ôïõ óõìâïëáéïãñÜöïõ, ìå ôçí ïðïßá èá ðåñéãñÜöåôáé áíáëõôéêÜ ôï áêßíçôï, ç åðéöÜíåéÜ ôïõ, ç ôïðïèåóßá êáé ôá üñéÜ ôïõ, ç áíôéêåéìåíéêÞ áîßá êáé ç áîßá ðïõ äçëþíïõí ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé üôé óõìöùíÞèçêå, ï öüñïò ãéá ôç ìåôáâßâáóç áõôÞ ðïõ êáôáâëÞèçêå, ï ôñüðïò êáôáâïëÞò ôïõ ôéìÞìáôïò, ôá óõìâïëáéïãñáöéêÜ Ýîïäá, êáèþò êáé ôá ëïéðÜ Ýîïäá, ôá óôïé÷åßá ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí êáé ôÝëïò èá åðéóõíáöèåß ó÷åôéêÞ êáôÜóôáóç ìå ôá ðéï ðÜíù óôïé÷åßá ãéá êÜèå áãïñÜ áêéíÞôïõ. Óçìåéþíåôáé üôé áí õðÜñ÷åé äéáöïñÜ ìåôáîý ôçò áíôéêåéìåíéêÞò áîßáò Þ ôçò ðñïóùñéíÞò áîßáò ðïõ ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. êáé ôçò áîßáò ðïõ ãñÜöåôáé óôï óõìâüëáéï, ùò ôßìçìá èá ëçöèåß õðüøç ôï ìåãáëýôåñï ðïóü. ÁíÜëïãá óõìöùíçôéêÜ Þ âåâáéþóåéò êáé êáôáóôÜóåéò èá åðéóõíÜøåôå óôçí ðåñßðôùóç ÷ñïíïìåñéóôéêÞò Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèùóçò áêéíÞôùí, áðü ôéò ïðïßåò, åêôüò ôùí ðéï ðÜíù, ðñÝðåé íá ðñïêýðôïõí êáé ïé üñïé ôùí õðüøç ìéóèþóåùí. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 719-736 ôïõ ðßíáêá 5 êáé óôéò ó÷åôéêÝò êáôáóôÜóåéò èá óõìðåñéëÜâåôå êáé ôá ðïóÜ ôùí äüóåùí ðïõ êáôáâëÞèçêáí ìÝóá óôï 2009 (ð.÷. ãéá áãïñÜ áõôïêéíÞôïõ, ãéá áãïñÜ áêéíÞôïõ êôë.) ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áíôßóôïé÷åò óõíáëëáãÝò ðïõ Ýãéíáí óå ðñïçãïýìåíá Ýôç. Êùäéêïß 737-738. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå ôï 2009 ãéá áíÝãåñóç ïéêïäïìþí Þ ãéá êáôáóêåõÞ äåîáìåíÞò êïëýìâçóçò (ðéóßíáò). Åîáéñåßôáé ç äáðÜíç ãéá áíÝãåñóç ïéêïäïìÞò áðü åðé÷åßñçóç ðïõ áíáëáìâÜíåé êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá ôçí áíÝãåñóç ïéêïäïìþí, ôçí ïðïßá öõóéêÜ äå èá óõìðåñéëÜâåôå óôïõò õðüøç êùäéêïýò. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá áíÝãåñóç ïéêïäïìþí ôùí ïðïßùí ç ïéêïäïìéêÞ Üäåéá åêäüèçêå ìåôÜ ôçí 31.12.1994, ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò áíÝãåñóÞò ôïõò äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñï åêåßíïõ ðïõ ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 35 ôïõ í. 2238/1994. Ãéá ôç äáðÜíç áíÝãåñóçò êÜèå ïéêïäïìÞò èá óõíôÜîåôå êáôÜóôáóç, ç ïðïßá èá ðåñéÝ÷åé áíÜëïãá óôïé÷åßá ìå åêåßíá ðïõ áíáöÝñïõìå ãéá ôçí áãïñÜ ïéêïäïìþí êáé èá

34


åðéóõíÜøåôå öùôïáíôßãñáöá ôïõ åíôýðïõ õðïëïãéóìïý ôïõ åëÜ÷éóôïõ êüóôïõò êáôáóêåõÞò ôçò ïéêïäïìÞò êáé ôïõ ðßíáêá áíÜëõóçò êüóôïõò êáôáóêåõÞò óôéò åðéìÝñïõò åñãáóßåò, ðïõ Ý÷ïõí êáôáôåèåß óôçí áñìüäéá ÐïëåïäïìéêÞ Õðçñåóßá (ìüíï ãéá Üäåéåò ðïõ åêäüèçêáí áðü 1.1.1995 êáé ìåôÜ). ÐÑÏÓÏ×Ç: ÊáôÜ ôç óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí 735-736 êáé 737-738 äå ãñÜöåôáé (êáèüóïí åîáéñåßôáé) ç äáðÜíç ãéá ôçí áãïñÜ áðü åíÞëéêï, ìå äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò, êáèþò êáé ç áíÝãåñóç áðü áõôüí ïéêïäïìÞò, ùò ðñþôçò êáôïéêßáò, åöüóïí ç åðéöÜíåéÜ ôçò äåí õðåñâáßíåé ôá 120 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá. Áí ç åðéöÜíåéá ôçò ïéêïäïìÞò õðåñâáßíåé ôá 120 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, èá ãñáöôåß ìüíï ç äáðÜíç ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí åðéöÜíåéá ðÜíù áðü ôá 120 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá. Äå èåùñåßôáé üôé áðïêôéÝôáé ðñþôç êáôïéêßá áí ï õðü÷ñåïò, ï Üëëïò óýæõãïò êáé ôá ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí Ý÷ïõí äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò Þ éóüâéáò åðéêáñðßáò Þ ïßêçóçò, åîïëïêëÞñïõ Þ åðß éäáíéêïý ìåñéäßïõ, óå Üëëç ïéêßá Þ ïéêßåò, åöüóïí ôï Üèñïéóìá ôçò óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò ðïõ ôïõò áíôéóôïé÷åß õðåñâáßíåé ôá 70 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá. Ç åðéöÜíåéá áõôÞ ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 20 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá ãéá êáèÝíá áðï ôá äýï ðñþôá ôÝêíá êáé êáôá 25 ô.ì. ãéá ôï ôñßôï êáé êáèÝíá áðï ôá åðüìåíá ðïõ âáñýíïõí ôïí õðü÷ñåï Þ ôïí Üëëï óýæõãï. Ôïíßæåôáé üôé ïé äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí óôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò ó÷åôéêÜ ìå ôá ôåêìÞñéá áðüêôçóçò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí äå óõìðßðôïõí ìå ôéò áíôßóôïé÷åò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò êåöáëáßïõ (Üñèñá 34 êáé 41 í.ä. 118/1973). Êùäéêïß 725-726. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åôÞóéáò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2009 ãéá äùñåÝò, ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò Þ ÷ïñçãßåò ÷ñçìáôéêþí ðïóþí, åöüóïí áõôÜ óõíïëéêÜ õðåñâáßíïõí åôçóßùò ôá 300 åõñþ, åêôüò áðü ôéò äùñåÝò ðñïò ôï Äçìüóéï, ôïõò äÞìïõò, ôéò êïéíüôçôåò ôïõ ÊñÜôïõò, ôá áíþôáôá åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá, ôá êñáôéêÜ êáé äçìïôéêÜ íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá êáé ôá íïóïêïìåßá ðïõ áðïôåëïýí íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé åðé÷ïñçãïýíôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü, êáèþò êáé ôá ðñïíïéáêÜ éäñýìáôá ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá (êñáôéêÜ íïìéêÜ ðñüóùðá äçìüóéïõ äéêáßïõ), ùò êáé ôá ðñïíïéáêÜ éäñýìáôá éäéùôéêïý äéêáßïõ ôùí ïðïßùí ïé åí ãÝíåé äáðÜíåò ëåéôïõñãßáò êáëýðôïíôáé ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ åâäïìÞíôá ôïéò åêáôü (70%) ìå åðé÷ïñçãÞóåéò áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü. Åðßóçò, åîáéñïýíôáé áðü ôï ôåêìÞñéï, ïé äùñåÝò Þ ÷ïñçãßåò ðñïò ôá êïéíùöåëÞ éäñýìáôá, ôá çìåäáðÜ íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ ðïõ íüìéìá Ý÷ïõí óõóôáèåß Þ óõíéóôþíôáé êáé ôá ïðïßá åðéäéþêïõí êïéíùöåëåßò óêïðïýò, êáèþò êáé ôá ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá çìåäáðÜ íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ ðïõ íüìéìá õðÜñ÷ïõí Þ óõíéóôþíôáé, åöüóïí åðéäéþêïõí óêïðïýò ðïëéôéóôéêïýò. ÅðéóõíÜøôå êáôÜóôáóç ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ äùñçôÞ, ôïõ äùñïëÞðôç, ôï ðïóü ãéá êÜèå äùñåÜ Þ ÷ïñçãßá, êáèþò êáé öùôïáíôßãñáöï ôçò ôõ÷üí äÞëùóçò Üôõðçò äùñåÜò êôë. Êùäéêïß 727-728.ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åôÞóéáò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2009 ãéá ôçí ôïêï÷ñåïëõôéêÞ áðüóâåóç äáíåßùí êáé ðéóôþóåùí ãåíéêÜ. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôïêï÷ñåïëõôéêÞ áðüóâåóç äáíåßïõ ðïõ óõíÜøáôå ãéá áãïñÜ Þ áíÝãåñóç ðñþôçò êáôïéêßáò åìâáäïý ìÝ÷ñé êáé 120 ô.ì., èá ãñÜøåôå ìüíï ôïõò ôüêïõò. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôïêï÷ñåïëõôéêÞ áðüóâåóç äáíåßïõ ðïõ óõíÜøáôå ãéá áãïñÜ Þ áíÝãåñóç ðñþôçò êáôïéêßáò åìâáäïý ìåãáëýôåñïõôùí 120 ô.ì., èá ãñÜøåôå ôï Üèñïéóìá ïëüêëçñïõ ôïõ ðïóïý ôùí ôüêùí êáé ôïõ ôìÞìáôïò ôïõ ÷ñåïëõóßïõ ðïõ áíáëïãåß åðéìåñéóôéêÜ óôï ðÝñáí ôùí 120 ô.ì. åìâáäüí ôçò êáôïéêßáò. Äåí óõìðëçñþíåôå ôïí êùäéêü áõôü, ðñïêåéìÝíïõ ãéá ôïêï÷ñåïëõôéêÞ áðüóâåóç äáíåßïõ, ðïõ Ý÷åé ëçöèåß ãéá ôçí áãïñÜ åîïðëéóìïý ãåùñãéêÞò åêìåôÜëëåõóçò êáèþò êáé ãéá ôçí áãïñÜ ïéêïðÝäïõ áðü åðéôçäåõìáôßåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé åðáããåëìáôéêÜ ìå ôçí áíÝñãåñóç êáé ðþëçóç ïéêïäïìþí. Åðßóçò, ãñÜøôå ôï ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá ôçí ôïêï÷ñåïëõôéêÞ áðüóâåóç ôùí ÷ñåþóåùí ôùí ðéóôùôéêþí êáñôþí, åöüóïí ïé ÷ñåþóåéò áõôÝò ïöåßëïíôáé óå áãïñÜ ìç êáôáíáëùôéêþí áãáèþí ìÝóù áõôþí ôùí ðéóôùôéêþí êáñôþí (áãïñÜ áõôïêéíÞôïõ, ìç÷áíÞìáôïò, ðéíÜêùí æùãñáöéêÞò êáé ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí). Óôçí ðåñßðôùóç áíáãñáöÞò ðïóïý óôïõò êùäéêïýò 727-728, èá óõìðåñéëÜâåôå óôá ðïóÜ áõôÜ êáé ôï ðïóü ôõ÷üí ôüêùí õðåñçìåñßáò.

35


Åðßóçò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá áíáãñÜøåôå ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå ôï 2009 ãéá ÷ïñÞãçóç äáíåßùí ðñïò ïðïéïíäÞðïôå åêôüò áõôþí ðïõ ÷ïñçãÞóáôå ðñïò åôáéñåßåò Þ êïéíïðñáîßåò Þ êïéíùíßåò ôùí ïðïßùí åßóôå ìÝëç Þ ìÝôï÷ïé. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò 727-728 ãñÜøôå ãéá ôéò áãïñÝò ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò êùäéêïýò 719-724 êáé 735-736 ôéò ïðïßåò åîïöëÞóáôå ìÝóù ðéóôùôéêþí êáñôþí, åíþ ôá ðïóÜ ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá ôá ßäéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá óå ìåôñçôÜ ãñÜøôå ôá óôïõò êùäéêïýò 719 Ýùò 724 êáé 735 Ýùò 736. Ä. ÌÁ×ÇÔÏ ÔÅÊÌÇÑÉÏ ÄÁÐÁÍÇÓ ÄÉÁÂÉÙÓÇÓ Ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò äéáâßùóçò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí êýñéá êáé ôéò äýï äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò (åîï÷éêÞ êáé ìç åîï÷éêÞ) êáèþò êáé áõôü ðïõ ðñïóäéïñßóôçêå óôïõò êùäéêïýò 707-766 êáé 851-858 ìðïñåß íá áìöéóâçôçèåß áðü ôï öïñïëïãïýìåíï üôáí ç ðñáãìáôéêÞ äáðÜíç ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ êáé ôùí ìåëþí ðïõ ôïí âáñýíïõí åßíáé ìéêñüôåñç áðü ôçí ôåêìáñôÞ äáðÜíç, üðùò áðïäåéêíýåôáé áðü ôïí õðü÷ñåï ìå âÜóç ðñáãìáôéêÜ ðåñéóôáôéêÜ. Ç åðßêëçóç ôùí ðåñéóôáôéêþí áõôþí ìðïñåß íá ãßíåé ìüíï áðü ôïõò õðï÷ñÝïõò ïé ïðïßïé: á) Õðçñåôïýí ôç óôñáôéùôéêÞ èçôåßá ôïõò óôéò ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò. â) Åßíáé öõëáêéóìÝíïé. ã) Íïóçëåýïíôáé óå íïóïêïìåßï Þ êëéíéêÞ. ä) Åßíáé Üíåñãïé êáé ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ äéêáéïýíôáé âïÞèçìá áíåñãßáò. å) Óõãêáôïéêïýí ìå óõããåíåßò ðñþôïõ âáèìïý êáé Ý÷ïõí ìåéùìÝíåò äáðÜíåò äéáâßùóçò, ãéáôß áðïäåéêíýåôáé üôé óôéò äáðÜíåò óõìâÜëëïõí ïé óõããåíåßò áõôïß ïé ïðïßïé ðñáãìáôïðïéïýí åéóüäçìá áðü åìöáíåßò ðçãÝò. óô) Åßíáé ïñöáíïß áíÞëéêïé, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí óôçí êõñéüôçôÜ ôïõò åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò, áðü êëçñïíïìéÜ ôïõ ðáôÝñá Þ ôçò ìçôÝñáò ôïõò. æ) Ðñïóêïìßæïõí óôïé÷åßá áðü ôá ïðïßá áðïäåéêíýåôáé üôé áðü ãåãïíüôá áíþôåñçò âßáò ðñáãìáôïðïßçóáí äáðÜíç ìéêñüôåñç áðü ôçí ôåêìáñôÞ. Ï öïñïëïãïýìåíïò ðïõ åðéêáëåßôáé ôá ðéï ðÜíù ðåñéóôáôéêÜ Ý÷åé õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëåé ìáæß ìå ôç äÞëùóÞ ôïõ êáé ôá áíáãêáßá äéêáéïëïãçôéêÜ, êáèþò êáé äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ íá áðïäåéêíýïõí üôé ðñáãìáôïðïßçóå äáðÜíç ìéêñüôåñç áðü ôçí ôåêìáñôÞ. Óôéò ðéï ðÜíù á΄ êáé å΄ ðåñéðôþóåéò, ç äéáöïñÜ ìåôáîý ôçò ôåêìáñôÞò êáé ôçò ðñáãìáôéêÞò äáðÜíçò äéáâßùóçò ëáâÜíåôáé õðüøç ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò óõíïëéêÞò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò ôïõ ãïíÝá Þ ôïõ ôÝêíïõ ðïõ óõìâÜëëåé óôéò äáðÜíåò äéáâßùóçò ôïõ õðï÷ñÝïõ. Áí ðñüêåéôáé ãéá ôïõò ãïíåßò, ç äéáöïñÜ ôåêìáñôÞò äáðÜíçò êáôáëïãßæåôáé óå åêåßíïí ðïõ Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï åéóüäçìá. Å. ËÏÉÐÅÓ ÅÎÁÉÑÅÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÔÅÊÌÇÑÉÏÕ Ôï ôåêìÞñéï ðñïóäéïñéóìïý ôçò åôÞóéáò äáðÜíçò äåí åöáñìüæåôáé, åêôüò áðï ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí (ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò áõôïêéíÞôùí êáé óêÜöïò ìÝ÷ñé 10 ìÝôñá) êáé óôéò åîÞò ðåñéðôþóåéò: á) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé âÜóåé åðéâáôéêïý áõôïêéíÞôïõ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò áíáðÞñïõ, ôï ïðïßï áðáëëÜóóåôáé áðü ôá ôÝëç êõêëïöïñßáò. â) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá áëëïäáðü ðñïóùðéêü ðïõ äå äéáìÝíåé ìüíéìá óôçí ÅëëÜäá Þ çìåäáðü ðñïóùðéêü ðïõ äéáìÝíåé ìüíéìá óôï åîùôåñéêü êáé áðáó÷ïëåßôáé áðïêëåéóôéêÜ óå åðé÷åéñÞóåéò ðïõ õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ áí. í.89/1967, ôïõ áí. í.378/1968 êáé ôïõ Üñèñïõ 25 ôïõ í.27/1975, ãéá ôï ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò, ç ïðïßá ðñïêýðôåé âÜóåé ôïõ åðéâáôéêïý áõôïêéíÞôïõ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò Þ ôïõ åíïéêßïõ. ã) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ áí. í.89/1967, ôïõ áí. í.378/1968 êáé ôïõ Üñèñïõ 25 ôïõ í.27/1975, ãéá ôï ðïóü ôçò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò, ç ïðïßá ðñïêýðôåé âÜóåé åðéâáôéêþí áõôïêéíÞôùí éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò. ä) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôåêìáñôÞ äáðÜíç ç ïðïßá ðñïêýðôåé âÜóåé åíüò åðéâáôéêïý áõôïêéíÞôïõ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò éäéïêôçóßáò ðñïóþðïõ ðïõ ôï åéóÞãáãå ìå ìåéùìÝíïõò äáóìïýò, öüñïõò Þ ôÝëç ëüãù ìåôïéêåóßáò ôïõ áðü ôçí áëëïäáðÞ ãéá ôï Ýôïò åêôåëùíéóìïý ôïõ áõôïêéíÞôïõ êáé ôá äýï (2) åðüìåíá Ýôç, åöüóïí ï äéêáéïý÷ïò ôçò áðáëëáãÞò åîáêïëïõèåß êáé êáôÜ ôá Ýôç áõôÜ íá êáôïéêåß óôçí ÅëëÜäá.

36


å) ¼ôáí ç äéáöïñÜ ìåôáîý ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ äçëþèçêå áðü ôï öïñïëïãïýìåíï, ôç óýæõãü ôïõ êáé ôá ðñüóùðá ðïõ ôïõò âáñýíïõí êáé ôçò óõíïëéêÞò åôÞóéáò äáðÜíçò áõôþí åßíáé ìéêñüôåñç áðü ðïóïóôü åßêïóé ôïéò åêáôü (20%) ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ äçëþèçêå ìå ôçí áñ÷éêÞ åìðñüèåóìç äÞëùóÞ ôïõò ôï ßäéï Ýôïò. ÊáôÜ ôïí õðïëïãéóìü áõôÞò ôçò äéáöïñÜò äå ëáìâÜíïíôáé õðüøç ôá åéóïäÞìáôá ðïõ áðáëëÜóóïíôáé áðü ôç öïñïëïãßá Þ öïñïëïãïýíôáé áõôïôåëþò Þ ìå åéäéêü ôñüðï, êáèþò êáé ôá ðïóÜ ðïõ Ý÷ïõí ãñáöôåß óôïí ðßíáêá 6 ôçò äÞëùóçò. Óçìåéþíåôáé üôé óôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò ïé öïñïëïãïýìåíïé ðñÝðåé íá óõìðëçñþóïõí üëåò ôéò ïéêåßåò óôÞëåò ðïõ ôïõò áöïñïýí óôç äÞëùóç, êáèþò êáé óôçí ôõ÷üí êáôÜóôáóç ôùí áõôïêéíÞôùí ðïõ èá Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé, óýìöùíá ìå üóá Ý÷ïõí ðñïáíáöåñèåß. Äå èá ãñáöôåß ìüíï ôï ðïóü ôçò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò äéáâßùóçò ðïõ ðñïêýðôåé: á) ìå âÜóç ôï Å.É.×. áõôïêßíçôï óôéò ðåñéðôþóåéò á’, â’, ã’ êáé ä’, â) ìå âÜóç ôï åíïßêéï (ôåêìáñôü) ôçò äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò óôçí ðåñßðôùóç â’.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

6

Óôïí ðßíáêá áõôü èá ãñÜøåôå ôá ðñüóèåôá ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá êáèþò êáé ôá ðïóÜ ðïõ ìåéþíïõí ôç äéáöïñÜ ìåôáîý ôïõ óõíïëéêïý åéóïäÞìáôïò êáé ôçò åôÞóéáò τεκμαρτής äáðÜíçò. Êùäéêïß 655-656. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá ðïõ äçëþóáôå ãéá ôï 2009, áëëÜ ðïõ äåí õðÜñ÷åé ôçí 1.1.2010. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ôá ðïóÜ ðïõ èá óõìðëçñþóåôå óôïõò êùäéêïýò áõôïýò, ðñÝðåé íá åßíáé áõôÜ ðïõ äçëþóáôå óôïõò ðñïçãïýìåíïõò ðßíáêåò ìåéùìÝíá êáôÜ ôá ðïóÜ ôùí áðáëëáãþí ðïõ ïñßæåé ï íüìïò. Åðßóçò, óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåôáé åéóüäçìá ðïõ Ý÷åé ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 307-308 ôïõ ðßíáêá 4Á ôïõ åíôýðïõ Å1. Êùäéêïß 693-694. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åôÞóéáò óõíïëéêÞò τεκμαρτής äáðÜíçò äéáâßùóçò êáé ôçò äáðÜíçò áðüêôçóçò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ äåí õðÜñ÷åé ôçí 1.1.2010, åöüóïí áõôü ôï ðïóü ôï Ý÷åôå áíáãñÜøåé óôïí ðßíáêá 5 ôçò äÞëùóçò. Óçìåéþíåôáé üôé óôçí ðåñßðôùóç ìåôáâßâáóçò ìÝóá óôï Ýôïò êÜðïéïõ áêéíÞôïõ áðü áõôÜ ãéá ôá ïðïßá õðïëïãßæåôáé τεκμαρτή äáðÜíç, ôï ðïóü áõôÞò èá õðïëïãéóôåß ÷åéñüãñáöá êáé èá áíáãñáöåß óôïõò êùäéêïýò áõôïýò áðü ôïí ßäéï ôïí öïñïëïãïýìåíï. Êùäéêïß 659-660. ÃñÜøôå ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ Þ ôá ðñáãìáôéêÜ Ýóïäá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2009, ôá ïðïßá áðáëëÜóóïíôáé áðü ôï öüñï (åéóüäçìá áðü ðñÜîåéò REPOS, áíáðçñéêÝò óõíôÜîåéò, óõíôÜîåéò áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìüíï óôçí áëëïäáðÞ, óýíôáîç êáé åðéäüìáôá ðïëýôåêíçò ìçôÝñáò, êÝñäç áðü ðþëçóç ìåôï÷þí åéóçãìÝíùí óôï ×.Á.Á., ðïóÜ åðéäïôÞóåùí Þ áðïæçìéþóåùí åðß ôçò ãåùñãéêÞò ðáñáãùãÞò óå ðåñéðôþóåéò ðñïóäéïñéóìïý ôïõ ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï, êôë.). Óçìåéþíåôáé üôé áí áðü ôï åîùéäñõìáôéêü åðßäïìá êáé ôï ðïóü ìå ôï ïðïßï ðñïóáõîÜíåôáé ç óýíôáîç, ðïõ êáôáâÜëëåôáé óå ôõöëïýò êáé ãåíéêÜ óå ðñüóùðá ðïõ âñßóêïíôáé óå áðüëõôç áíáðçñßá, êáèþò êáé áðü ôïõò ìéóèïýò, ôéò óõíôÜîåéò êáé ôçí ðÜãéá áíôéìéóèßá ðïõ ÷ïñçãïýíôáé óå ðñüóùðá ðïõ åßíáé ïëéêþò ôõöëïß Þ ðáñïõóéÜæïõí âáñéÝò êéíçôéêÝò áíáðçñßåò, ðïõ õðåñâáßíïõí óå ðïóïóôü ôï 80%, Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß öüñïò, ôá áðáëëáóóüìåíá áõôÜ ðïóÜ èá ãñáöôïýí óôïõò êùäéêïýò 659-660 êáé ï ôõ÷üí öüñïò ðïõ Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß ãéá ôá õðüøç ðïóÜ óôïõò êùäéêïýò 313-316 ôïõ ðßíáêá 8. ÃñÜøôå ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ Þ ôá Ýóïäá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2009, ôá ïðïßá öïñïëïãïýíôáé ìå åéäéêü ôñüðï (ð.÷. ôüêïé êáôáèÝóåùí ôñáðåæþí çìåäáðÞò Þ áëëïäáðÞò

37


ðñïÝëåõóçò, ôüêïé Ýíôïêùí ãñáììáôßùí ôïõ Äçìïóßïõ, ôüêïé ïìïëüãùí ôïõ Äçìïóßïõ, ôüêïé áðü ïìïëïãßåò ðïõ åêäßäïíôáé áðü åôáéñßåò Þ åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åäñåýïõí óôçí ÅëëÜäá, ôüêïé ïìïëïãéáêþí äáíåßùí ðïõ åêäßäïíôáé óôçí áëëïäáðÞ, áìïéâÝò êáé ìéóèïß ìåëþí Ä.Ó. áíþíõìçò åôáéñßáò ðïõ Ýãéíå ðáñáêñÜôçóç öüñïõ 35%, áðïæçìßùóç í.2112/1920, ùöÝëåéá áðü ðþëçóç åôáéñéêïý ìåñéäßïõ êôë.), üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ ôá âáñýíåé, êáèþò êáé ôá ìåñßóìáôá áðü çìåäáðÝò áíþíõìåò åôáéñßåò, óõíåôáéñéóìïýò και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης êôë. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο 10% εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá ãñá öôïýí êáé ôá ðï óÜ åéóïäÞìáôïò áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò ðïõ Ý÷ïõí öïñïëïãçèåß áõôïôåëþò (ð.÷. ðïóÜ ÄÅÔÅ, ÄÅ×Å, ÄÉÂÅÅÔ, åéäéêÜ åðéäüìáôá åðéêßíäõíçò åñãáóßáò êôë.) ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôïõ öüñïõ, ï äå öüñïò ðñÝðåé íá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 433-434. Åðßóçò, óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá ãñáöôïýí êáé ôá êáèáñÜ êÝñäç áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò áðïêëåéóôéêÜ ðëáíüäéùí ëéáíïðùëçôþí, ôùí áðïêëåéóôéêÜ ëéáíïðùëçôþí óå êéíçôÝò ëáúêÝò áãïñÝò, áõôþí ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé åíïéêéáæüìåíá åðéðëùìÝíá äùìÜôéá êáèþò êáé ôùí åêìåôáëëåõôþí öïñôçãþí Ä.×. áõôïêéíÞôùí ãéá ôá ïðïßá åðéâÜëëåôáé ï öüñïò ôùí ðáñáãñÜöùí 5,6,7 êáé 8 ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ í.2238/1994. Ôá ðïóÜ áõôÜ ôùí êáèáñþí êåñäþí ãéá ôï Ýôïò (÷ñÞóç) 2009, áíÜëïãá ìå ôï öüñï ðïõ êáôÝâáëå ï ëéáíïðùëçôÞò åßíáé ôá åîÞò: Öüñïò ëéáíïðùëçôþí (óå åõñþ)

107,5 213 215 230 276 335 426 550

Áíôßóôïé÷á êáèáñÜ êÝñäç (óå åõñþ)

÷ùñßò ðáéäéÜ

11.217 11.920 11.933 12.020 12.204 12.440 12.804 13.300

1 ðáéäß

12.130 12.552 12.560 12.620 12.804 13.040 13.404 13.900

2 ðáéäéÜ 3 ðáéäéÜ

12.930 13.352 13.360 13.420 13.604 13.840 14.204 14.700

20.930 21.352 21.360 21.420 21.604 21.840 22.204 22.700

Ôá ðáñáðÜíù ðïóÜ êáèáñþí êåñäþí ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôá ôñßá ðáéäéÜ ðñïóáõîÜíïíôáé êáôÜ 1.000 åõñþ ãéá êÜèå ðáéäß ðÜíù áðü ôá ôñßá ðïõ ìÝíïõí ìáæß ôïõ êáé ôïí âáñýíïõí. ÃñÜøôå ôéò êáèáñÝò áìïéâÝò, äçëáäÞ ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôïõ öüñïõ, áðü εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών του Ε.Σ.Υ. καθώς και των ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α΄) και επιλέγουν να φορολογηθούν αυτοτελώς. Γράψτε ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ óáò êáôáâëÞèçêáí áðü ðïäïóöáéñéêÝò áíþíõìåò åôáéñßåò Þ áíáãíùñéóìÝíá áèëçôéêÜ óùìáôåßá êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôïõ óõìâïëáßïõ ìåôåããñáöÞò Þ ôçí áíáíÝùóç ôïõ óõìâïëáßïõ óõíåñãáóßáò åöüóïí åßóôå ðïäïóöáéñéóôÞò, êáëáèïóöáéñéóôÞò, ðñïðïíçôÞò Þ Üëëïò áìåéâüìåíïò áèëçôÞò, êáèþò êáé ôá åðéäüìáôá áíÝñãùí ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ í.1892/1990 åÜí èÝëåôå íá öïñïëïãçèïýí áõôïôåëþò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ï öüñïò ðïõ Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß ãé’áõôÝò ôéò áìïéâÝò, ðñÝðåé íá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 433-434. ÅÜí èÝëåôå ïé áìïéâÝò óáò áõôÝò íá öïñïëïãçèïýí ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò ôüôå ôï êáèáñü ðïóü ôïõò èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 317318 ôïõ ðßíáêá 4Á êáé ôï ðïóü ôïõ öüñïõ èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 609-610 ôïõ ðßíáêá 8.

38


ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé åéóüäçìá ðïõ Ý÷åé ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 307-308 ôïõ ðßíáêá 4Á. Êùäéêïß 431-432. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç ðïõ óáò áíáëïãïýí áðü óõììåôï÷Þ óáò óå çìåäáðÝò Ï.Å. Þ Å.Å. Þ Å.Ð.Å. Þ êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ ðïõ áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá Þ áóôéêÝò êåñäïóêïðéêÝò Þ ìç åôáéñßåò Þ óõììåôï÷éêÝò Þ áöáíåßò åôáéñßåò Þ êïéíïðñáîßåò, ôá ïðïßá öïñïëïãïýíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 Þ 109 ôïõ í.2238/1994 êáé óõìðëçñþóôå ôéò åíäåßîåéò óå åéäéêÞ êáôÜóôáóç ùò åîÞò: Åðùíõìßá - íïìéêÞ ìïñöÞ

Äéá÷åéñ. ðåñßïäïò Þ Ýãêñéóç éóïëïãéóìïý

Á.Ö.Ì.

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ.

Õðï÷ñÝïõ

Ôçò óõæýãïõ , , ,

, , ,

êáé ôï óýíïëï ìåôáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 431-432. ÐÑÏÓÏ×Ç: á) Ôá êÝñäç áõôÜ èá ãñáöôïýí ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôïõ öüñïõ (êýñéïõ êáé óõìðëçñùìáôéêïý) ôçò åôáéñßáò êôë. ðïõ áíáëïãåß ó’áõôÜ. â) Ôá åéóïäÞìáôá Þ êÝñäç ôçò åôáéñßáò êôë. ðïõ áðáëëÜóóïíôáé áðü ôï öüñï Þ öïñïëïãïýíôáé ìå åéäéêü ôñüðï ìå åîÜíôëçóç ôçò öïñïëïãéêÞò õðï÷ñÝùóçò, ôá ïðïßá óáò áíáëïãïýí, äå èá ãñáöôïýí óôïõò êùäéêïýò áõôïýò, áëëÜ óôïõò êùäéêïýò 659-660, áõôïý ôïõ ðßíáêá. Êùäéêïß 433-434. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá ôçò ðåñ. 3 êáé óôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò ðåñ. 4. Êùäéêïß 305-306. Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ). Êùäéêïß 477-478. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí êÜèå åßäïõò áãñïôéêþí åíéó÷ýóåùí (åðéäïôÞóåéò, áðïæçìéþóåéò, ïéêïíïìéêÝò åíéó÷ýóåéò ê.ô.ë.) ðïõ ðÞñáôå ìÝóá óôï Ýôïò 2009, åêôüò ôùí åðéäïôÞóåùí Þ áðïæçìéþóåùí åðß ôçò ðáñáãùãÞò ðïõ ãñÜöïíôáé óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 659-660. Êùäéêïß 793-794, ÃñÜøôå ôï åíïßêéï ðïõ êáôáâÜëáôå Þ ïöåßëåôå ãéá ôç ìßóèùóç ìÝóá óôï 2009 ïðïéïõäÞðïôå åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ, åöüóïí áóêåßôå áôïìéêþò åìðïñéêÞ Þ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá êáé óõìðëçñþóôå ôéò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá áõôïý. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé ìéóèþóåéò áõôÝò åßíáé ðåñéóóüôåñåò áðü ôñåßò, óõìðëçñþóôå êáé óõíõðïâÜëôå ìå ôç äÞëùóç üìïéá ãñáììïãñáöçìÝíï ðßíáêá ãéá ôéò åðéðëÝïí ìéóèþóåéò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò 790 και 791, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß ï Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ. Êùäéêïß 419-420. ÃñÜøôå ôï åíïßêéï ðïõ êáôáâÜëáôå Þ ïöåßëåôå ãéá ôç ìßóèùóç ìÝóá óôï 2009 ïðïéïõäÞðïôå áêéíÞôïõ, åêôüò áðü ôï åêðéðôüìåíï åíïßêéï ãéá êýñéá êáôïéêßá ôçò ïéêïãÝíåéáò Þ êáôïéêßá ôùí ðáéäéþí ðïõ óðïõäÜæïõí ôï ïðïßï ãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò 811-816 êáé 817-823 áíôßóôïé÷á ôçò ôÝôáñôçò óåëßäáò ôçò äÞëùóçò êáé ãéá åðáããåëìáôéêÞ åãêáôÜóôáóç, ðïõ ãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò 793-794 και 615-616 ôïõ ðßíáêá 6 (ð.÷. åíïßêéï ãéá äåõôåñåýïõóá êáôïéêßá åîï÷éêÞ Þ ü÷é). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé ìéóèþóåéò áõôÝò åßíáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìéá, óõìðëçñþóôå êáé óõíõðïâÜëôå ìå ôç äÞëùóç üìïéá ãñáììïãñáöçìÝíï ðßíáêá ãéá ôéò åðéðëÝïí ìéóèþóåéò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïí êùäéêü 417, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß ï Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ. Êùäéêïß 781-782. ÃñÜøôå ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü äéÜèåóç óôç ÷ñÞóç 2009 ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí (ð.÷. ðþëçóç áêéíÞôïõ, áõôïêéíÞôïõ êôë.). Ãéá ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí ðþëçóç ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí áðáéôåßôáé êõñùìÝíï áíôßãñáöï óõìâïëáßïõ Þ ðñïóõìöþíïõ Þ âåâáßùóç ôïõ óõìâïëáéïãñÜöïõ,

39


áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôïõí áõôÜ ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ. Åðßóçò, ãéá ôçí ðþëçóç êéíçôþí ðñáãìÜôùí, áðáéôåßôáé áðáñáßôçôá èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò áðü ôïí åðéôçäåõìáôßá. Ãéá áãïñïðùëçóßá áõôïêéíÞôùí ìåôáîý éäéùôþí áñêåß ç õðïâïëÞ õðåýèõíçò äÞëùóçò ôïõ í. 1599/1986 áðü ôïí áãïñáóôÞ êáé ðùëçôÞ. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü åéóáãùãÞ ÷ñçìáôéêþí êåöáëáßùí áðü ôï åîùôåñéêü óôç ÷ñÞóç 2009 (ðïõ äåí åßíáé õðï÷ñåùôéêÜ åê÷ùñçôÝá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò), åöüóïí äéêáéïëïãåßôå ôçí áðüêôçóÞ ôïõò óôçí áëëïäáðÞ. Ãéá ôá ðïóÜ áõôÜ (åßôå åßíáé óõíÜëëáãìá åßôå åõñþ) áðáéôåßôáé ôï ðñùôüôõðï ðáñáóôáôéêü ðïõ åêäßäåé êÜèå ÔñÜðåæá üôáí åéóÜãïíôáé ÷ñçìáôéêÜ êåöÜëáéá áðü ôï åîùôåñéêü - ìåôáîý áõôþí êáé ç ìïíáäéêÞ âåâáßùóç áãïñÜò óõíáëëÜãìáôïò (Â.Á.Ó.) - êáé ðåñéÝ÷ïõí ôï ïíïìáôåðþíõìï ôïõ äéêáéïý÷ïõ, ôï ýøïò ôïõ åéóáãüìåíïõ ðïóïý, ôï íüìéóìá êáé ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò. Åðéóçìáßíåôáé üôé áðü 23-4-2008 êáé ìåôÜ, ìå ôçí 1047709/810/Á0012/23-4-2008 äéáôáãÞ ìáò, ôï “ìïíáäéêü äåëôßï åéóáãüìåíùí ìåôñçôþí” äåí áðïôåëåß ðëÝïí áðïäåéêôéêü óôïé÷åßï åéóáãùãÞò ÷ñçìáôéêþí êåöáëáßùí óôçí ÅëëÜäá ãéá êÜëõøç τεκμηρίων. Ãéá ôç äéêáéïëüãçóç ôçò áðüêôçóçò ôùí åéóáãüìåíùí ÷ñçìáôéêþí êåöáëáßùí áðü ôï åîùôåñéêü áðáéôïýíôáé åðßóçìá óôïé÷åßá áðü ôá ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç áðüêôçóÞ ôïõò, üðùò ð.÷. ç âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò öïñïëïãéêÞò áñ÷Þò ôçò áëëïäáðÞò, áíôßãñáöá öïñïëïãéêþí äçëþóåùí ðïõ åß÷áí õðïâëçèåß ê.ô.ë. Äåí áðáéôåßôáé ç äéêáéïëüãçóç ôçò áðüêôçóçò áõôïý ôïõ óõíáëëÜãìáôïò ãéá ôá ðñüóùðá: á) ðïõ êáôïéêïýí ìïíßìùò óôï åîùôåñéêü, â) ðïõ åß÷áí äéáìåßíåé ôïõëÜ÷éóôïí åðß 3 ÷ñüíéá óôçí áëëïäáðÞ êáé ç åéóáãùãÞ ôïõ óõíáëëÜãìáôïò ãßíåôáé ìÝóá óå 2 ÷ñüíéá áðü ôç ìåôïéêåóßá ôïõò, ã) ðïõ åß÷áí äéáìåßíåé 5 ôïõëÜ÷éóôïí óõíå÷Þ ÷ñüíéá óôçí áëëïäáðÞ êáé ôï åðéêáëïýìåíï ðïóü óõíáëëÜãìáôïò ðñïÝñ÷åôáé áðü êáôáèÝóåéò óôï üíïìÜ ôïõò Þ óôï üíïìá ôïõ Üëëïõ óõæýãïõ óå ôñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò Þ óå õðïêáôÜóôçìá ÅëëçíéêÞò ôñÜðåæáò óôï åîùôåñéêü êáôÜ ôï ÷ñüíï ðïõ äéÝìåíáí óôçí áëëïäáðÞ Þ áðü êáôáèÝóåéò ôïõò ìÝóá óå 1 ÷ñüíï áðü ôç ìåôïéêåóßá ôïõò óôçí ÅëëÜäá ÷ùñßò ôï óõíÜëëáãìá áõôü íá Ý÷åé åðáíåîá÷èåß óôçí áëëïäáðÞ. Ç ðñïûðüèåóç ôçò ìç åðáíåîáãùãÞò ôïõ óõíáëëÜãìáôïò äåí áðáéôåßôáé ãéá ôï ðïóü åêåßíï ôïõ óõíáëëÜãìáôïò ðïõ Ý÷åé åðáíåîá÷èåß óôçí áëëïäáðÞ ãéá ôçí áðüêôçóç ðåñéïõóéáêïý óôïé÷åßïõ áðü åêåßíá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 17 åöüóïí ç äáðÜíç ãéá ôçí áðüêôçóç áõôïý ôïõ óôïé÷åßïõ Ý÷åé ëçöèåß õðüøç êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí Üñèñùí 17 Þ 19 (äçëáäÞ Ý÷åé ëçöèåß õðüøç ðñïêåéìÝíïõ íá êñéèåß åÜí èá öïñïëïãçèåß ìå âÜóç ôç óõíïëéêÞ äáðÜíç τεκμηρίων). ÃñÜøôå ôá ðïóÜ áðü äÜíåéá, êÝñäç áðü ëá÷åßá, äùñåÝò Þ ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò ÷ñçìáôéêþí ðïóþí ðïõ Ýãéíáí óôç ÷ñÞóç 2009 óå óáò, ôç óýæõãü óáò êôë. ãéá ôéò ïðïßåò (äùñåÝò Þ ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò) ç ïéêåßá öïñïëïãéêÞ äÞëùóç Ý÷åé õðïâëçèåß ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò óôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ó÷åôéêÞ äáðÜíç, äçëáäÞ ìÝ÷ñé 31.12.2009. Åðßóçò, ãñÜøôå êáé ôá ðïóÜ ðïõ äå èåùñïýíôáé åéóüäçìá (ð.÷. áðïæçìßùóç ãéá áôý÷çìá, åöÜðáî áóöáëéóôéêïý ïñãáíéóìïý êôë.). Ãéá ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ áðü äÜíåéá ðïõ Ý÷åé óõíÜøåé ï öïñïëïãïýìåíïò áðáéôåßôáé óõìâïëáéïãñáöéêü Ýããñáöï Þ éäéùôéêü Ýããñáöï ìå âÝâáéç ÷ñïíïëïãßá, ðïõ íá áðïäåéêíýåé ôç óýíáøç äáíåßïõ êáé ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ êáôáâëÞèçêáí óôç ÷ñÞóç 2009. ¼ôáí ðñüêåéôáé ãéá êÜëõøç äéáöïñÜò ãéá äáðÜíåò ðïõ Ý÷ïõí ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 719-724, 735-738 êáé 725-728, áðü ôï ïéêåßï Ýããñáöï ðñÝðåé íá áðïäåéêíýåôáé üôé ôï äÜíåéï ëÞöèçêå ðñéí áðü ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò ó÷åôéêÞò äáðÜíçò. Áí ç óýíáøç äáíåßïõ ðñïêýðôåé áðü ëïãéóôéêÜ âéâëßá, ôüôå áðáéôåßôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç áðü ôçí åðé÷åßñçóç. ÅéäéêÜ åÜí ôï äÜíåéï ëÞöèçêå ãéá áãïñÜ Þ áíÝãåñóç ðñþôçò êáôïéêßáò ìå åðéöÜíåéá ìåãáëýôåñç áðü 120 ô.ì. ôï ðïóü ôïõ äáíåßïõ èá åðéìåñéóôåß êáé èá ãñáöôåß åêåßíï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí ôõ÷üí åðéðëÝïí ôùí 120 ô.ì. åðéöÜíåéá. ÅÜí ç ðñþôç êáôïéêßá åßíáé ìéêñüôåñç áðü 120 ô.ì. äå èá ãñáöôåß ðïóü ôïõ äáíåßïõ. Óå êÜèå ðåñßðôùóç üìùò ôï ôõ÷üí äáíåéóôéêü óõìâüëáéï åðéóõíÜðôåôáé óôç äÞëùóç. Ãéá ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ áðü äùñåÝò ðñïò ôï öïñïëïãïýìåíï áðáéôåßôáé ó÷åôéêü ðéóôïðïéçôéêü ôïõ áñìüäéïõ ðñïúóôáìÝíïõ Ä.Ï.Õ. áðü ôï ïðïßï íá ðñïêýðôåé êáé ç çìåñï-

40


ìçíßá õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò öüñïõ äùñåÜò Þ êõñùìÝíï áíôßãñáöï ôçò äÞëùóçò áõôÞò, êáèüóïí ãéá ôçí êÜëõøç ôçò ó÷åôéêÞò äáðÜíçò ç ïéêåßá äÞëùóç öüñïõ äùñåÜò ðñÝðåé íá Ý÷åé õðïâëçèåß ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò óôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç äáðÜíç. Êùäéêïß 787-788. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ êåöáëáßïõ ðïõ ó÷çìáôßóáôå áðü áðïôáìéåýìáôá ðñïçãïýìåíùí (óõíå÷üìåíùí) ÷ñüíùí, ôá ïðïßá îïäÝøáôå ôï 2009, åöüóïí áðïäåéêíýåôå üôé ãé’áõôÜ öïñïëïãçèÞêáôå Þ áðáëëá÷ôÞêáôå áðü ôï öüñï íüìéìá. Ï ôñüðïò ó÷çìáôéóìïý ôùí êåöáëáßùí ðñïçãïýìåíùí åôþí ðñïóäéïñßæåôáé áíáëõôéêÜ áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñßðôùóçò æ’ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ í.2238/1994, üðùò ßó÷õáí êáôÜ ôá ïéêåßá Ýôç. Ãéá ôá åéóïäÞìáôá Þ ðïóÜ ðïõ Þäç öïñïëïãÞèçêáí Þ áðáëëÜ÷ôçêáí áðü ôï öüñï íüìéìá, áðáéôïýíôáé âåâáéþóåéò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ãåíéêÜ Þ ôùí áñìüäéùí Õðçñåóéþí áðü ôéò ïðïßåò íá ðñïêýðôïõí ôá ðïóÜ áõôÜ. ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÔÁÉ üôé êáôÜ ôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõ êåöáëáßïõ êÜèå Ýôïõò êáé ðéo óõãêåêñéìÝíá êáôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí äáðáíþí ôùí Üñèñùí 16 êáé 17 και προκειμένου για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το οικονομικό έτος 2008, αυτές θα αφαιρούνται ανεξάρτητα από το αν απαλλάσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Προκειμένου όμως για δαπάνες των άρθρων 16 και 17 που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2009 και επόμενα, αυτές θα αφαιρούνται κατά τον προσδιοριμό του κεφαλαίου κάθε έτους, μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου. ¸ôóé, ãéá ðáñÜäåéãìá, áí êáôÜ ôç ÷ñÞóç 2007 öõóéêü ðñüóùðï Þôáí êýñéïò áõôïêéíÞôïõ ðïõ áðáëëÜóóïíôáí ôïõ ôåêìçñßïõ (ð.÷. åñãïóôáóéáêÞ áîßá ìéêñüôåñç ôùí 50.000 åõñþ) êáé êáôÜ ôç ÷ñÞóç 2009 åðéêáëåßôáé áíÜëùóç êåöáëáßïõ των δύο ðñïçãïõìÝíùí åôþí, για μεν το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) ç ôåêìáñôÞ äáðÜíç ôïõ åí ëüãù áõôïêéíÞôïõ èá áöáéñåèåß, áíåîÜñôçôá áðü ôï üôé êáôÜ ôç ÷ñÞóç 2007 äåí åß÷å åöáñìïãÞ ôï ôåêìÞñéï, για δε το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) δε θα αφαιρεθεί δεδομένου ότι απαλλάσεται του τεκμηρίου . ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÔÁÉ åðßóçò üôé ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.2019/1992 ìå ôéò ïðïßåò åß÷å èåóðéóèåß ç õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò ôïõ åíôýðïõ Å6 (äÞëùóç êéíçôþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ åß÷áôå óôçí êáôï÷Þ óáò ôçí 1.1.1991) ôï ïðïßï åß÷áôå åðéóõíÜøåé óôç äÞëùóç ïéêïí. Ýôïõò 1992, äåí Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ãéá ôá ðïóÜ ôùí πραγματικών και τεκμαρτών äáðáíþí ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôå áðü 1.1.1994 êáé ìåôÜ. Ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ üìùò ðïõ åß÷áôå åðéêáëåóèåß áðü ôçí áíÜëùóç Þ ðþëçóç ôùí óôïé÷åßùí áõôþí, êáôÜ ôá ðïóÜ ðïõ ëÞöèçêáí õðüøç ãéá ìåßùóç ôçò ðñïóôéèÝìåíçò äéáöïñÜò ôåêìçñßïõ ïéêïí. åôþí 1992 ìÝ÷ñé êáé 1994, ìåéþíïõí ôá ðïóÜ ôùí êåöáëáßùí ôùí áíôßóôïé÷ùí åôþí, ðïõ ìðïñåßôå íá åðéêáëåóèåßôå ãéá ôç ìåßùóç του τεκμηρίου σας. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ ãñÜöôçêáí óôïõò êùäéêïýò 781-782 êáé 787-788, åöüóïí ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ åß÷áí áðïêôçèåß ìåôÜ ôçí 1.1.1988 ðñÝðåé íá åßíáé ìåéùìÝíá ìå êÜèå ðïóü ðïõ åß÷å êáôáâëçèåß ãéá ôçí áðüêôçóÞ ôïõò, åêôüò åÜí ðñüêåéôáé ãéá ðïóÜ ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß õðüøç êáôÜ ôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõ êåöáëáßïõ ôïõ Ýôïõò ðïõ êáôáâëÞèçêáí, ôçí áíÜëùóç ôïõ ïðïßïõ ï öïñïëïãïýìåíïò åðéêáëåßôáé ìå ôç äÞëùóç ôïõ ïéêïí. Ýôïõò 2009. Åðßóçò, ôá ðïóÜ ðïõ Ý÷ïõí ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 781-782, ðñÝðåé íá åßíáé ìåéùìÝíá ìå êÜèå ðïóü ðïõ Ý÷åé êáôáâëçèåß ãéá ôçí áðüêôçóÞ ôïõò ð.÷. öüñïõò äùñåþí êôë. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôá ðïóÜ ðïõ Ý÷ïõí öïñïëïãçèåß áõôïôåëþò Þ áðáëëÜóóïíôáé áðü ôç öïñïëïãßá.

41


ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

7

Óôïí ðßíáêá áõôü èá ãñÜøåôå ôéò äáðÜíåò óôéò ïðïßåò áðïäåéãìÝíá Ý÷åôå õðïâëçèåß ìÝóá óôï 2009, áöïý óõíõðïâÜëåôå, êáôÜ ðåñßðôùóç, ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ óôïé÷åßá, ãéá íá áöáéñåèïýí áêÝñáéá Þ êáôÜ Ýíá ìÝñïò, ôá áíôßóôïé÷á ðïóÜ ôïõò áðü ôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìÜ óáò Þ áðü ôï öüñï ðïõ èá ðñïêýøåé óôï óõíïëéêü óáò åéóüäçìá. Äßðëá óôïõò Êùäéêïýò ãñÜøôå ôá ïëéêÜ ðïóÜ, êáôÜ êáôçãïñßá äáðÜíçò, üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ó÷åôéêÝò áðïäåßîåéò. Åîáßñåóç õðÜñ÷åé ìüíï óôï ðïóü ôçò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå óå åðé÷åéñÞóåéò ðåñßèáëøçò çëéêéùìÝíùí, ôï ïðïßï èá ãñÜøåôå ìåéùìÝíï óôï 50% ôïõ óõíïëéêïý ðïóïý ôçò äáðÜíçò êáé óôï ðïóü ôçò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá áãïñÜ ìåñéäßùí áìïéâáßùí êåöáëáßùí, ôï ïðïßï θα ðåñéïñßóåôå óôï 20% áõôïý êáé ìÝ÷ñé ðïóïý 3.000 åõñþ. Ôá ðïóÜ ðïõ åêðßðôïõí èá õðïëïãéóôïýí áðü ôçí Õðçñåóßá (Ã.Ã.Ð.Ó.). Ôïíßæåôáé üôé ãéá íá áíáãíùñéóôïýí ïé äáðÜíåò áõôÝò ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå ìå ôç äÞëùóç ôéò ó÷åôéêÝò áðïäåßîåéò äáðÜíçò. Êùäéêüò 049. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí äáðáíþí óôéò ïðïßåò Ý÷åôå õðïâëçèåß ìÝóá óôï 2009, åóåßò, ç óýæõãüò óáò êáé ôá ôÝêíá óáò ðïõ óáò âáñýíïõí ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéáöüñùí õðçñåóéþí, óõíõðïâÜëëïíôáò ôá ðñùôüôõðá äéêáéïëïãçôéêÜ ôïõ Ê.Â.Ó. Óôçí Ýííïéá ôùí äáðáíþí áõôþí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé äáðÜíåò ðïõ êáôáâÜëëïíôáé: á) Ãéá ôç äéåíÝñãåéá äåîéþóåùí ãÜìùí êáé âáðôßóåùí, áíåîÜñôçôá áðü ôïí ÷þñï ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé (ð.÷. óå áßèïõóåò îåíïäï÷åßùí, êïóìéêÝò ôáâÝñíåò, êÝíôñá äéáóêÝäáóçò, õðáßèñéïõò ÷þñïõò, êôÞìáôá ê.ëð.), êáèþò êáé áõôÝò ðïõ êáôáâÜëëïíôáé óå êÜèå åßäïõò ÷þñïõò åóôßáóçò êáé øõ÷áãùãßáò êáé åéäéêüôåñá óå êÝíôñá äéáóêÝäáóçò (êïóìéêÝò ôáâÝñíåò, êáìðáñÝ, íÜéô êëÜìð, ìðïõÜô, ÷ïñåõôéêÜ êÝíôñá), óå åóôéáôüñéá, ôáâÝñíåò êáé øáñïôáâÝñíåò ìå Þ ÷ùñßò æùíôáíÞ ìïõóéêÞ, ïéíïìáãåéñåßá Þ ïéíåóôéáôüñéá, êáèþò êáé óå ðéôóáñßåò, øçôïðùëåßá, ïâåëéóôÞñéá (óïõâëáôæßäéêá), ìåæåäïðùëåßá, ïõæåñß, ôóéðïõñÜäéêá, æõèïðùëåßá êáé óíáê ìðáñ êáé ìüíï ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ðáñÝ÷ïíôáé ó'áõôÜ ãåýìáôá ìå ðáñï÷Þ óåñâéñßóìáôïò. Åîáéñïýíôáé ïé äáðÜíåò óå åóôéáôüñéá ôá÷åßáò åîõðçñÝôçóçò (öáóô öïõíô) êáé áõôþí ðïõ âñßóêïíôáé ìÝóá óå îåíïäï÷åßá êáé ðëïßá. â) Óå ìåóßôåò (ãéá ôçí åíïéêßáóç Þ ôçí áãïñáðùëçóßá áêéíÞôùí), ùäåßá, ó÷ïëÝò ÷ïñïý, ñõèìéêÞò êáé ìðáëÝôïõ, ó÷ïëÝò ðïëåìéêþí ôå÷íþí, ðÜëçò êáé ðáñüìïéùí áèëçìÜôùí (êáñÜôå, ôæïýíôï, ôáå-êâï-íôï ê.ëð.), ãõìíáóôÞñéá (åíüñãáíçò Þ ìç ãõìíáóôéêÞò), êïëõìâçôÞñéá, éíóôéôïýôá Þ êÝíôñá áäõíáôßóìáôïò êáé áéóèçôéêÞò (ãéá áäõíÜôéóìá, áéóèçôéêÞ ðñïóþðïõ êáé óþìáôïò, ìáêéãéÜæ, áðïôñß÷ùóç, óÜïõíá, áôìüëïõôñá êáé ëïéðþí õðçñåóéþí êáëëùðéóìïý), êïììùôÞñéá, äéáéôïëüãïõò, äéáôñïöïëüãïõò, ïìïéïðáèçôéêïýò, ëïãïèåñáðåõôÝò, ìáóÝñ. ã) Ãéá ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ãéá ôçí åðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç ôçò åãêáôÜóôáóçò êáé ôùí óõóêåõþí êëéìáôéóìïý (øýîç-èÝñìáíóç), êáèþò êáé áõôþí åîáåñéóìïý ÷þñùí. ä) Ãéá ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óå õäñáõëéêïýò, çëåêôñïëüãïõò, åëáéï÷ñùìáôéóôÝò êáé ëïéðïýò åðáããåëìáôßåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí åðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç ïéêïäïìþí, üðùò îõëïõñãïýò, åðáããåëìáôßåò ôïðïèÝôçóçò ðëáêéäßùí, õáëïðéíÜêùí êáé ìåôáëëéêþí êïõöùìÜôùí, óõíôçñçôÝò êáëïñéöÝñ, áóáíóÝñ ê.ëð. Áí óôéò ïéêïäïìÝò óôéò ïðïßåò äéåíåñãåßôáé åðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç ðñïêýðôåé åéóüäçìá ðñáãìáôéêü Þ ôåêìáñôü, ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò áíáãñÜöåôáé óôïõò K.A.157 - 158 ôïõ Ðßíáêá 4Å, ãéá íá áöáéñåèåß êáô´áñ÷Þ áðü ôï åéóüäçìá áõôü êáôÜ ðïóïóôü ìÝ÷ñé 40% ôïõ åéóïäÞìáôïò. ÅÜí ôï åéóüäçìá áõôü äåí åðáñêåß ãéá íá êáëýøåé ôç äáðÜíç, ôï õðüëïéðï ðïóü áõôÞò ìåôáöÝñåôáé áðü ôçí Õðçñåóßá (Ã.Ã.Ð.Ó.) êáôÜ ôçí åêêáèÜñéóç óôïí K.A.049, óõíáèñïéæüìåíï ìå ôï ðïóü ôùí ëïéðþí äáðáíþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé ó´áõôüí, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç áíáãñáöÞ ôçò äáðÜíçò óôïí K.A.157 -158 Ýãéíå ìå ôçí áñ÷éêÞ åìðñüèåóìç äÞëùóç. Äéåõêñéíßæåôáé üôé óôçí Ýííïéá ôïõ üñïõ "äáðÜíåò åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò" ðåñéëáìâÜíïíôáé: áá) ùò äáðÜíåò åðéóêåõÞò, áõôÝò ðïõ ãßíïíôáé ìå óêïðü íá åðáíáöÝñïõí êÜðïéï

42


áêßíçôï ðïõ Ý÷åé õðïóôåß âëÜâç Þ áëëïßùóç, óôçí áñ÷éêÞ ôïõ êáëÞ êáôÜóôáóç êáé ââ) ùò äáðÜíåò óõíôÞñçóçò, áõôÝò ðïõ ãßíïíôáé ìå óêïðü íá äéáôçñçèåß êÜðïéï áêßíçôï óå êáëÞ êáôÜóôáóç êáé ðñïëçöèïýí Þ ðáñåìðïäéóôïýí ôõ÷üí âëÜâåò Þ áëëïéþóåéò áõôïý áðü ôç ÷ñÞóç Þ ëåéôïõñãßá Þ ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ. Óôéò äáðÜíåò åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé äáðÜíåò âåëôßùóçò, ïé ïðïßåò, áíôßèåôá ìå ôéò ðñþôåò ðïõ áðïâëÝðïõí óôç äéáôÞñçóç ôçò õöéóôáìÝíçò áîßáò ôïõ áêéíÞôïõ, áðïâëÝðïõí óôçí åðáýîçóç Þ åðÝêôáóç Þ óõìðëÞñùóç ôïõ ðåñéïõóéáêïý óôïé÷åßïõ, äçëáäÞ ãåíéêÜ óôçí åðáýîçóç ôçò áîßáò ôïõ. Óôéò ðéï ðÜíù äáðÜíåò åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé äáðÜíåò ãéá ðáñï÷Þ õðçñåóéþí, ðïõ ãßíïíôáé áðü ôïí éäéïêôÞôç Þ áðü ôïí åíïéêéáóôÞ êáé áíåîÜñôçôá áðü ôç ÷ñÞóç ôçò ïéêïäïìÞò, åöüóïí äåí áðïôåëïýí äáðÜíåò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ Ê.Ö.Å. Ôïíßæåôáé üôé óôéò äáðÜíåò áõôÝò äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé äáðÜíåò ãéá áãïñÜ õëéêþí. Åðßóçò óôéò ðéï ðÜíù äáðÜíåò äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé äáðÜíåò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ôçò áñ÷éêÞò ôïðïèÝôçóçò ôçò çëåêôñïëïãéêÞò êáé ôçò õäñáõëéêÞò åãêáôÜóôáóçò, êáèþò êáé ôçò åãêáôÜóôáóçò êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò. Áêüìç ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ïé áíôßóôïé÷åò äáðÜíåò ôùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí áêéíÞôïõ. Ïé äáðÜíåò åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò ôùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí ôïõ áêéíÞôïõ åðéìåñßæïíôáé óôïõò óõíéäéïêôÞôåò ôïõ, áíÜëïãá ìå ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò êáèåíüò. Ï åðéìåñéóìüò ôùí äáðáíþí áõôþí ôùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí óôïõò éäéïêôÞôåò ôùí ïñéæüíôéùí éäéïêôçóéþí ãßíåôáé áðü ôï äéá÷åéñéóôÞ ôçò ðïëõêáôïéêßáò, ï ïðïßïò óôï ôÝëïò êÜèå çìåñïëïãéáêïý Ýôïõò åêäßäåé âåâáéþóåéò ìå âÜóç ôá ðñùôüôõðá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôïí Ê.Â.Ó. ôá ïðïßá óõãêåíôñþíåé êáôÜ ôçí êáôáâïëÞ ôùí äáðáíþí. Ôï ðïóü ôùí ðéï ðÜíù äáðáíþí ðïõ áöáéñåßôáé åßíáé ßóï ìå ôï 40% του συνολικού ποσού αυτών και äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôá 8.000 åõñþ êáé ãéá ôïõò äýï óõæýãïõò. Ï åðéìåñéóìüò ôïõ ðïóïý áõôïý óôïõò äýï óõæýãïõò ãßíåôáé áíÜëïãá ìå ôï öïñïëïãïýìåíï (ü÷é áðáëëáóóüìåíï) åéóüäçìá ôïõ êáèåíüò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò êáé äçëþíåôáé ìå ôçí áñ÷éêÞ åìðñüèåóìç äÞëùóÞ ôïõò. Ãéá íá äéåíåñãçèåß ç Ýêðôùóç ôùí äáðáíþí áõôþí áðáéôåßôáé: á) íá Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí ÅëëÜäá êáé â) ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí äáðáíþí íá áíáãñáöåß óôçí áñ÷éêÞ åìðñüèåóìç äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. ÅÜí ïé äáðÜíåò áõôÝò äçëùèïýí ìå åêðñüèåóìç áñ÷éêÞ äÞëùóç Þ ìå óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç, åìðñüèåóìç Þ åêðñüèåóìç, äåí áíáãíùñßæïíôáé ðñïò Ýêðôùóç. Åðßóçò, üóïé êáôïéêïýí óôçí áëëïäáðÞ êáé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü ðçãÞ ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÅëëÜäá äåí äéêáéïýíôáé ôçí Ýêðôùóç ôùí ðéï ðÜíù äáðáíþí. Êùäéêïß 051-052. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí äáðáíþí ðïõ êáôáâÜëáôå στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συνολικά ãéá éáôñéêÞ περίθαλψη äéêÞ óáò Þ ôùí ðñïóþðùí ðïõ ìÝíïõí ìáæß óáò êáé óáò âáñýíïõí. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τονίζεται ότι στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται για τους πιο πάνω λόγους σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, φυσικά πρόσωπα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και όχι οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ., ούτε οι δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών, που εξακολουθούν να μειώνουν το φόρο κατά ποσοστό 20% και που αναγράφονται στους Κ.Α. 047-048. Επίσης στις δαπάνες αυτές ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç äáðÜíç ãéá öõóéïèåñáðåßá êáé ëïõôñïèåñáðåßá, êáèþò êáé ãéá ëïãïèåñáðåßá êáé ãéá åðéóêÝøåéò óå øõ÷ïëüãï, ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò õãåßáò ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ ãíùìÜôåõóç ôïõ èåñÜðïíôïò éáôñïý. ÅéäéêÜ, ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôçò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëëåôáé óå øõ÷ïëüãï êáé ëïãïèåñáðåõôÞ, åêôüò áðü ôç ãíùìÜôåõóç ôïõ ãéáôñïý áðáéôåßôáé êáé âåâáßùóç ôïõ ãéáôñïý üôé Ýëáâå õðüøç ôïõ ôá ðïñßóìáôá ôïõ øõ÷ïëüãïõ Þ ôïõ ëïãïèåñáðåõôÞ ãéá

43


ôçí ðáñï÷Þ ôùí ôåëéêþí õðçñåóéþí ôïõ. Åðßóçò, ãñÜøôå ôç äéáöïñÜ ôùí ðïóþí ìåôáîý ôùí åîüäùí éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò êáé ôïõ ðñáãìáôéêïý êáèáñïý åéóïäÞìáôïò ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù áðü íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç êáé ôá ïðïßá óõíïéêïýí ìáæß óáò, áëëÜ äåí áíáãñÜöïíôáé óôïí ðßíáêá 9 ôçò äÞëùóçò, ãéáôß ôï åéóüäçìÜ ôïõò õðåñâáßíåé ôá 6.000 åõñþ. Ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôçò Ýêðôùóçò ôçò äáðÜíçò áõôþí ôùí ðñïóþðùí áðáéôïýíôáé äéêáéïëïãçôéêÜ áðü ôá ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç óõããÝíåéá áõôþí ìå ôï öïñïëïãïýìåíï, ç áíáðçñßá ôïõò, ôá ðïóÜ ôùí äáðáíþí ãéá éáôñéêÞ ðåñßèáëøç, êáèþò êáé ôï åôÞóéï åéóüäçìÜ ôïõò. Áêüìç, ãñÜøôå ôá Ýîïäá éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá ôá ôÝêíá óáò ðïõ äåí óõãêáôïéêïýí ìáæß óáò, áëëÜ ìå ôïí Üëëï ãïíÝá ôïõò, ôïí ïðïßï êáé âáñýíïõí, ëüãù ôïõ üôé âñßóêåóôå óå äéÜæåõîç ìå áõôüí. Êùäéêïß 047-048.Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συνολικά για νοσοκομειακή περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν μαζί σας και σας βαρύνουν. Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνεται και η δαπάνη σε νοσοκόμο, η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά κ.τ.λ., η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη των τέκνων που πάσχουν από ανίατο νόσημα κ.τ.λ., και το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικωμένων. Êùäéêïß 043-044 Τα ποσά των δαπανών ιατρικής περίθαλψης που καταβάλατε στην αλλοδαπή πρέπει να και 045 -046 τα δηλώσετε και στους Κ.Α 043 - 044, ενώ τα ποσά για νοσοκομειακή περίθαλψη στην αλλοδαπή και στους Κ.Α 045 - 046. Ãéá íá áíáãíùñéóôåß ç äáðÜíç ôùí êùäéêþí 051-052 και 047-048 και ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå: - Ãéá éáôñéêÝò åðéóêÝøåéò êáé åîåôÜóåéò, äéðëüôõðç áðüäåéîç ôïõ éáôñïý óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Â.Ó. - Ãéá íïóÞëåéá óå éäéùôéêÝò êëéíéêÝò, äéðëüôõðç áðüäåéîç ôçò êëéíéêÞò áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò íïóçëåßáò, êáèþò êáé âåâáßùóç ôïõ äéåõèõíôÞ ôçò êëéíéêÞò ãéá ôï ÷ñüíï íïóçëåßáò êáé ôï ðïóü ôùí åîüäùí áíáëõôéêÜ êáô’åßäïò åîüäïõ. - Ãéá íïóÞëåéá óå êñáôéêÜ êôë. íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá, äéðëüôõðç áðüäåéîç åßóðñáîçò ôïõ íïóçëåõôéêïý éäñýìáôïò, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò íïóçëåßáò, êáèþò êáé âåâáßùóç ôïõ äéåõèõíôÞ ôïõ íïóçëåõôéêïý éäñýìáôïò ãéá ôï ÷ñüíï íïóçëåßáò êáé ôï ðïóü ôùí åîüäùí áíáëõôéêÜ êáô’åßäïò åîüäïõ. Äåí åßíáé áðáñáßôçôç ç õðïâïëÞ ôùí ðéï ðÜíù âåâáéþóåùí, áí ôá óôïé÷åßá áõôþí áíáãñÜöïíôáé óôéò äéðëüôõðåò áðïäåßîåéò åéóðñÜîåùí. - Ãéá ôçí áðüäåéîç ôçò äáðÜíçò ãéá áðáó÷üëçóç íïóïêüìïõ áðáéôåßôáé âåâáßùóç èåñÜðïíôïò éáôñïý ãéá ôç íüóï áðü ôçí ïðïßá ðÜó÷åé ï áóèåíÞò, ôç äéÜñêåéÜ ôçò êáé ôçí áíÜãêç áðáó÷üëçóçò íïóïêüìïõ êáé áðüäåéîç åßóðñáîçò ôçò áìïéâÞò áðü ôï ðñüóùðï ðïõ ðñüóöåñå õðçñåóßåò ùò íïóïêüìïò, óôçí ïðïßá ðñÝðåé íá áíáöÝñåôáé ôï ïíïìáôåðþíõìï êáé ôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá ôïõ, ï áñéèìüò öïñïëïãéêïý ìçôñþïõ Þ ôáõôüôçôáò, ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò ôïõ êáé ç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí ôïõ, íüìéìá õðïãñáììÝíç. Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ. - Ãéá ôçí áðüäåéîç ôçò äáðÜíçò ãéá ðåñßèáëøç çëéêéùìÝíùí êáé ðñïóþðùí ìå êéíçôéêÞ áíáðçñßá óå åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åäñåýïõí óôçí ÅëëÜäá, áðáéôåßôáé äéðëüôõðç áðüäåéîç ðáñï÷Þò õðçñåóéþí êáé âåâáßùóç ôïõ äéåõèõíôÞ Þ ôïõ íüìéìïõ åêðñïóþðïõ ôçò åðé÷åßñçóçò ãéá ôï ÷ñüíï ðåñßèáëøçò êáé ãéá ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò áíáëõôéêÜ. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò 047-048 èá ãñÜøåôå ôï 50% ôçò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå óå åðé÷åéñÞóåéò ðåñßèáëøçò çëéêéùìÝíùí. - Ãéá ôçí áðüäåéîç äáðÜíçò ãéá áãïñÜ êáé ôïðïèÝôçóç ïñãÜíùí óôï óþìá ôïõ áóèåíÞ êáé áíôéêáôÜóôáóç ìåëþí ôïõ óþìáôïò ìå ôå÷íçôÜ, áí ç äáðÜíç áõôÞ áðïôåëåß ìÝñïò ôùí åîüäùí íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò, áðáéôïýíôáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áíáöÝñèçêáí ãéá ôçí ðåñßðôùóç áõôÞ. Áí ç ðñïìÞèåéá ôùí ïñãÜíùí ãßíåôáé áðü ôï åëåýèåñï åìðüñéï, áðáéôåßôáé áðüäåéîç ëéáíéêÞò ðþëçóçò óôçí ïðïßá ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé êáé ôï ïíïìáôåðþíõìï ôïõ áãïñáóôÞ êáé ôï åßäïò ôïõ ðùëïýìåíïõ ðñÜãìáôïò. ÅéäéêÜ óå ðåñßðôùóç áãïñÜò ãõáëéþí ïñÜóåùò Þ öáêþí åðáöÞò Þ áêïõóôéêþí

44


âáñõêïÀáò, áðáéôåßôáé íá óõíõðïâÜëåôå êáé âåâáßùóç ãéáôñïý. Η δαπάνη για την αγορά αυτών των οργάνων αναγράφεται στους Κ.Α. 047-048. - Ãéá ôçí áðüäåéîç ôçò äáðÜíçò ãéá ðåñßèáëøç áíÜðçñùí Þ ðáó÷üíôùí áðü áíßáôï íüóçìá ôÝêíùí, áðáéôåßôáé äéðëüôõðç áðüäåéîç åßóðñáîçò êáé âåâáßùóç ôïõ äéåõèõíôÞ ôçò ó÷ïëÞò Þ ôïõ èåñáðåõôçñßïõ ãéá ôïí áêñéâÞ ÷ñüíï ðåñßèáëøçò Þ öïßôçóçò, ãéá ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò áíáëõôéêÜ, êáèþò êáé ãéá ôçí ðÜèçóç ôïõ ôÝêíïõ (ïíïìáóßá áíßáôïõ íïóÞìáôïò) Þ ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá âñßóêåôáé áõôü (ôõöëü, êùöÜëáëï êôë.). Áí ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ Ý÷ïõí åêäïèåß áðü áëëïäáðü öïñÝá (ó÷ïëåßï Þ èåñáðåõôÞñéï), ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ðåñéå÷üìåíï óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù. - Ãéá ôá Ýîïäá éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò ðïõ êáôáâÜëëïíôáé óôçí áëëïäáðÞ áðáéôïýíôáé ïé ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ôùí áëëïäáðþí éáôñþí Þ íïóïêïìåßùí. Ðïóïóôü 20% ôçò äáðÜíçò áõôÞò èá áöáéñåèåß áðü ôï öüñï óáò. Ôï ðïóü ôçò ìåßùóçò äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôá 6.000 åõñþ, ãéá ôïí êÜèå öïñïëïãïýìåíï. Êùäéêïß 041-042. Γράψτε το ποσό που καταβάλατε ετησίως μέσα στο 2009 σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε σας ή στα πρόσωπα που σας βαρύνουν, με εξαίρεση τις αμοιβές για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και για δίκες μισθωτικών διαφορών ακινήτων ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους. Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Êùäéêïß 053-054. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôùí õðï÷ñåùôéêþí áðü ôï íüìï åéóöïñþí ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï 2009 óå áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá (Ο.Α.Ε.Ε. êôë.), êáèþò êáé ôï ðïóü ôùí åéóöïñþí ðïõ êáôáâÜëáôå óôéò ðåñéðôþóåéò ðñïáéñåôéêÞò áóöÜëéóÞò óáò óå ôáìåßá ðïõ Ý÷ïõí óõóôáèåß ìå íüìï. Äéåõêñéíßæåôáé üôé åéóöïñÝò ðïõ êáôáâëÞèçêáí óå ôáìåßá áóöÜëéóçò áðü åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé öïñôçãÜ áõôïêßíçôá äçìüóéáò ÷ñÞóçò Þ åíïéêéáæüìåíá åðéðëùìÝíá äùìÜôéá Þ äéáìåñßóìáôá Þ êÜìðéãê, êáèþò êáé áðü üóïõò áó÷ïëïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ ùò ðëáíüäéïé ëéáíïðùëçôÝò Þ áðïêëåéóôéêÜ ùò ëéáíïðùëçôÝò óå êéíçôÝò ëáúêÝò áãïñÝò, ôùí ïðïßùí ôï åéóüäçìá öïñïëïãåßôáé ìå åéäéêü ôñüðï, äå ãñÜöïíôáé åäþ. Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äå ãñÜöïíôáé ïé åéóöïñÝò ðïõ ðáñáêñÜôçóáí ïé åñãïäüôåò áðü ôïõò ìéóèùôïýò êáé Ý÷ïõí áöáéñåèåß áðü ôéò áðïäï÷Ýò ôïõò. Ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò äáðÜíçò áõôÞò èá áöáéñåèåß áðü ôï óõíïëéêü åéóüäçìÜ óáò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò ôùí åìðüñùí Þ åëåýèåñùí åðáããåëìáôéþí ãñÜöïíôáé åäþ êáé äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò åðáããåëìáôéêÝò ôïõò äáðÜíåò. Ãéá ôçí áðüäåéîç ôçò äáðÜíçò áõôÞò ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå âåâáßùóç Þ áðüäåéîç ôïõ ïéêåßïõ áóöáëéóôéêïý ôáìåßïõ. Êùäéêïß 057-058. ÃñÜøôå ôçí áîßá ôùí éáôñéêþí ìç÷áíçìÜôùí êáé áóèåíïöüñùí áõôïêéíÞôùí ðïõ ìåôáâéâÜóáôå ëüãù äùñåÜò óôá êñáôéêÜ êáé äçìïôéêÜ íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá êáé ôá íïóïêïìåßá ðïõ áðïôåëïýí Í.Ð.É.Ä. êáé åðé÷ïñçãïýíôáé áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü. Ãéá ôçí áðüäåéîç ôçò äùñåÜò ôùí éáôñéêþí ìç÷áíçìÜôùí êáé ôùí áóèåíïöüñùí áõôïêéíÞôùí áðáéôåßôáé ç õðïâïëÞ á) âåâáßùóçò ôïõ äùñåïäü÷ïõ üôé Ýãéíå áðïäåêôÞ ç äùñåÜ êáé â) áíôßãñáöïõ ôïõ ðñùôïêüëëïõ ðáñÜäïóçò - ðáñáëáâÞò. Ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áîßáò ôùí äùñåþí áõôþí èá áöáéñåèåß áðü ôï åéóüäçìÜ óáò. Êùäéêïß 059-060. ÃñÜøôå ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ êáôáâÜëáôå ëüãù äùñåÜò óôï Äçìüóéï, óôïõò ÄÞìïõò êáé óôéò Êïéíüôçôåò ôïõ ÊñÜôïõò, στο Εθνικό Ταμείο Κοινονικής Συνοχής (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.), óôïõò Éåñïýò Íáïýò, óôéò ÉåñÝò ÌïíÝò ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò, óôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, óôá Ðáôñéáñ÷åßá Áëåîáíäñåßáò êáé Éåñïóïëýìùí, óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ ÓéíÜ, óôçí Ïñèüäïîç Åêêëçóßá ôçò Áëâáíßáò, óôá Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá, óôá êñáôéêÜ êáé äçìïôéêÜ íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá êáé íïóïêïìåßá ðïõ áðïôåëïýí Í.Ð.É.Ä. êáé åðé÷ïñçãïýíôáé áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü, óôï Ôáìåßï Áñ÷áéïëïãéêþí Ðüñùí, óå êïéíùöåëÞ éäñýìáôá, óå ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá óùìáôåßá ðïõ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò åêðáßäåõóçò êáé ÷ïñçãïýí õðïôñïößåò, óå çìåäáðÜ íïìéêÜ ðñüóùðá äçìüóéïõ äéêáßïõ, óå çìåäáðÜ íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ ðïõ íüìéìá Ý÷ïõí óõóôáèåß Þ óõíéóôþíôáé êáé ôá ïðïßá åðéäéþêïõí êïéíùöåëåßò óêïðïýò, óôïõò

45


åñåõíçôéêïýò êáé ôå÷íïëïãéêïýò öïñåßò ðïõ äéÝðïíôáé áðü ôï í.1514/1985 (ÖÅÊ 13Á’), óôá åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ðïõ áðïôåëïýí çìåäáðÜ íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé ôÝëïò óå ïðïéïäÞðïôå áèëçôéêü óùìáôåßï ðïõ Ý÷åé óõóôáèåß íüìéìá êáé åßíáé áíáãíùñéóìÝíï áðü ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý, åöüóïí ïé äùñåÝò ðñïïñßæïíôáé ãéá ôçí êáëëéÝñãåéá êáé áíÜðôõîç ôùí åñáóéôå÷íéêþí ôïõò ôìçìÜôùí. Óôéò äùñåÝò ðñïò ôï Äçìüóéï ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá ðïóÜ ôùí äùñåþí ðïõ êáôáèÝóáôå óôïí Åéäéêü Ëïãáñéáóìü Íï GR 9801000230000002341103053 «Ëïãáñéáóìüò ÁñùãÞò Ðõñüðëçêôùí» ðïõ óýóôçóå ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Στους Κ.Α. 059-060 αναγράφονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και παρεμφερών νομικών προσώπων (οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ.), που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπα[κής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπα[κού Οικονομικού Χώρου/Ευρωπα[κής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). Διευκρινίζεται ότι στη συμφωνία του Ευρωπα[κού Οικονομικού Χώρου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπα[κής Ένωσης και τα μέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Αν οι υπόψη δωρεές μεμονωμένα λαμβανόμενες υπόψη ή συνα-θροιζόμενες με τις δωρεές και χορηγίες προς ημεδαπά νομικά πρόσωπα και ανεξάρτητα αν όλες πραγματοποιούνται προς ένα ή περισσότερους δωρεοδόχους υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το εισόδημα μόνο αν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισμών. Κωδικοί 031-032. Τα ποσά των δωρεών που καταβάλατε σε φορείς των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ τα γράφετε και στους Κ.Α. 031 - 032. ¼ôáí ôá ðïóÜ ôùí äùñåþí ôùí êùäéêþí 059-060 (ìå åîáßñåóç ôéò äùñåÝò ðñïò ôï Äçìüóéï, ôïõò ÄÞìïõò êáé ôéò Êïéíüôçôåò ôïõ êñÜôïõò, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), ôïõò Éåñïýò Íáïýò, ôéò ÉåñÝò ÌïíÝò ôïõ Áã. ¼ñïõò, ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, ôá Ðáôñéáñ÷åßá Áëåîáíäñåßáò êáé Éåñïóïëýìùí, ôçí ÉåñÜ ÌïíÞ ÓéíÜ, óôçí Ïñèüäïîç Åêêëçóßá ôçò Áëâáíßáò, ôá Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá, ôá êñáôéêÜ êáé äçìïôéêÜ íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá êáé ôá íïóïêïìåßá ðïõ áðïôåëïýí íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé åðé÷ïñçãïýíôáé áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü, êáèþò êáé ôï Ôáìåßï Áñ÷áéïëïãéêþí Ðüñùí) õðåñâáßíïõí ôá 300 åõñþ åôçóßùò, ëáìâÜíïíôáé õðüøç ìüíï åöüóïí Ý÷ïõí êáôáôåèåß óå åéäéêü ëïãáñéáóìü ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ, ðïõ áíïß÷ôçêå ãéá ôï óêïðü áõôü óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ôñÜðåæá ðïõ íüìéìá ëåéôïõñãåß óôçí ÅëëÜäá. Ôï ïéêåßï ãñáììÜôéï åßóðñáîçò ôçò ôñÜðåæáò ðïõ åêäüèçêå ðñÝðåé íá áíáöÝñåé ôá óôïé÷åßá ôïõ äùñçôÞ êáé äùñåïäü÷ïõ, ôï ðïóü ôçò äùñåÜò áñéèìçôéêþò êáé ïëïãñÜöùò, ôçí çìåñïìçíßá êáôÜèåóÞò ôïõ êáé ôçí õðïãñáöÞ ôïõ äùñçôÞ. ÄáðÜíç ôÝôïéùí äùñåþí ðïóïý Üíù ôùí 300 åõñþ óõíïëéêÜ åôçóßùò áðïññßðôåôáé ïëüêëçñç, åöüóïí äåí Ý÷åé êáôáôåèåß óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ôñÜðåæá. Äåí áíáãíùñßæåôáé äçëáäÞ ïýôå ôï ìÝñïò áõôÞò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï ðïóü ôùí 300 åõñþ. Ùò ÷ñüíïò ðñáãìáôïðïßçóçò ôçò äùñåÜò èåùñåßôáé ï ÷ñüíïò êáôÜèåóçò áõôþí êáé ü÷é ï ÷ñüíïò åßóðñáîÞò ôïõò áðü ôï äùñåïäü÷ï. Åéäéêþò, ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ êáôáâÜëëïíôáé ëüãù äùñåÜò óå áèëçôéêÜ óùìáôåßá ëáìâÜíïíôáé õðüøç ìüíïí åöüóïí êáôáôßèåíôáé óå ëïãáñéáóìü ôïõò óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ôñÜðåæá ðïõ íüìéìá ëåéôïõñãåß óôçí ÅëëÜäá, áíåîÜñôçôá áðü ôï áí ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí äùñåþí ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ (êùäéêïß 059060) äåí õðåñâáßíåé ôá 300 åõñþ. Ôá ðïóÜ ôùí äùñåþí óå áèëçôéêÜ óùìáôåßá áöáéñïýíôáé áðü ôï óõíïëéêü åéóüäçìá, åöüóïí ï äùñçôÞò õðïâÜëëåé ìå ôçí áñ÷éêÞ åìðñüèåóìç öïñïëïãéêÞ ôïõ äÞëùóç ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêÜ: á) Ôï ðñùôüôõðï ôïõ ðáñáóôáôéêïý êáôÜèåóçò ôïõ ðïóïý ôçò äùñåÜò. â) Áíôßãñáöï ðñáêôéêïý ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðåñß áðïäï÷Þò ôçò äùñåÜò èåùñç-

46


ìÝíï áðü ôïí ðñïúóôÜìåíï ôïõ Ãñáöåßïõ ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ôïõ íïìïý ôçò Ýäñáò ôïõ óùìáôåßïõ. ã) Áíôßãñáöï ôçò óåëßäáò ôïõ âéâëßïõ ôáìåßïõ ôïõ óùìáôåßïõ, üðïõ Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß ôï ðïóü ôçò äùñåÜò èåùñçìÝíï áðü ôïí ðáñáðÜíù ðñïúóôÜìåíï ôïõ Ãñáöåßïõ ÖõóéêÞò ÁãùãÞò. Ãéá ôçí áðüäåéîç ôçò äùñåÜò ôùí ÷ñçìáôéêþí ðïóþí, ðïõ áíáãñÜöçêáí óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 059-060, áðáéôåßôáé ç õðïâïëÞ äéðëüôõðçò áðüäåéîçò Þ ãñáììáôßïõ åßóðñáîçò ðïõ åêäßäåôáé áðü ôï äùñåïäü÷ï, üðùò åðßóçò êáé âåâáßùóç áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç áðïäï÷Þ ôçò äùñåÜò êáé ç êáôá÷þñçóç ôùí ðïóþí áõôþí óôá åðßóçìá âéâëßá ôïõ äùñåïäü÷ïõ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ðïóü ôçò äùñåÜò êáôáôßèåôáé óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óå ôñÜðåæá, áðáéôåßôáé êáé ôï ïéêåßï ãñáììÜôéï åßóðñáîçò ôçò ôñÜðåæáò Þ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí êáé áí áõôü Ý÷åé äïèåß óôï äùñåïäü÷ï ãéá ôçí åßóðñáîç ôïõ ðïóïý ðïõ äùñÞèçêå, õðïâÜëëåôáé áíôßãñáöï ôïõ ãñáììáôßïõ, êõñùìÝíï áðü ôï öïñÝá ÝêäïóÞò ôïõ. ÅéäéêÜ ãéá ôá ðïóÜ ôùí äùñåþí õðÝñ ôùí ðõñüðëçêôùí ðïõ êáôáèÝóáôå óôï ëïãáñéáóìü ðïõ Üíïéîå ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, áðáéôåßôáé ôï áðïäåéêôéêü êáôÜèåóçò ôïõ ðïóïý óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Þ óå ïðïéáäÞðïôå Üëëç ôñÜðåæá Þ óôá ôá÷õäñïìéêÜ êáôáóôÞìáôá ôçò ÷þñáò, óôï ïðïßï ðñÝðåé íá áíáöÝñåôáé ñçôÜ üôé ç êáôÜèåóç Ýãéíå ãéá ôçí áñùãÞ ôùí ðõñüðëçêôùí. Åðßóçò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ôùí äùñåþí ðñïò áèëçôéêÜ óùìáôåßá õðåñâáßíïõí áèñïéóôéêÜ ãéá êÜèå äùñåïäü÷ï ôá 2950 åõñþ åôçóßùò, áðáéôåßôáé êáé ôï ðñùôüôõðï ôïõ ðáñáóôáôéêïý êáôáâïëÞò ôïõ öüñïõ, ìå óõíôåëåóôÞ 10% óôï ðÜíù áðü ôá 2950 åõñþ ðïóü ôçò äùñåÜò ðïõ êáôáâëÞèçêå óôï äçìüóéï ôáìåßï. Äéåõêñéíßæåôáé üôé åêðéðôüìåíï ðïóü áðïôåëåß ôï óýíïëï ôçò äùñåÜò ðñéí ôçí áöáßñåóç ôïõ öüñïõ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ öïñïëïãåßóôå ìå âÜóç ôá ôåêìÞñéá äáðáíþí, ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôùí áíáãíùñéæüìåíùí äùñåþí ôùí ÷ñçìáôéêþí ðïóþí ôùí êùäéêþí 059-060 èá ðåñéïñéóôåß áðü ôç Ã.Ã.Ð.Ó. óå ðïóü ßóï ìå ôï 10% ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí ôåêìçñßùí. Ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ôùí äùñåþí ôùí êùäéêþí 059-060 èá áöáéñåèïýí áðü ôï åéóüäçìÜ óáò ìüíï åöüóïí õðåñâáßíïõí óõíïëéêÜ åôçóßùò ôá åêáôü ( 100 ) åõñþ. ÅÜí áíáãñÜøåôå óôç äÞëùóÞ óáò óõíïëéêü ðïóü ãéá äùñåÝò ìÝ÷ñé 100 åõñþ, ôï ðïóü áõôü äå èá áöáéñåèåß áðü ôï åéóüäçìÜ óáò. Êùäéêïß 061-062. ÃñÜøôå ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá ðïëéôéóôéêÝò ÷ïñçãßåò ôïõ í.3525/2007 (ÖÅÊ16Á´) óôï Äçìüóéï, óôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò á´ êáé â´âáèìïý, óôá íïìéêÜ ðñüóùðá äçìόóιïõ äéêáßïõ, óôá íïìéêÜ ðñüóùðá ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, üðùò áõôüò ïñéïèåôåßôáé êÜèå öïñÜ, êáèþò êáé óôá íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ ìÞ êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé óôéò áóôéêÝò ìç êåñäïóêïðéêÝò åôáéñåßåò ôïõ Üñèñïõ 741 Á.Ê., ðïõ åðéäéþêïõí óêïðïýò ðïëéôéóôéêïýò. Áðü ôï ðïóü áõôü èá áíáãíùñéóôåß ãéá Ýêðôùóç ðïóü ßóï ìå ôï 30% ôïõ óõíïëéêïý öïñïëïãïýìåíïõ åéóïäÞìáôüò óáò. Ãéá ôçí áðüäåéîç ôùí ÷ñçìáôéêþí ðïóþí ôçò ðïëéôéóôéêÞò ÷ïñçãßáò ôïõ í.3525/2007 ðïõ áíáãñÜöçêáí óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 061-062, áðáéôåßôáé á) åðéêõñùìÝíï áíôßãñáöï ôçò áðüöáóçò ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ìå ôçí ïðïßá ÷áñáêôçñßæåôáé ç áðáéôïýìåíç áðü ôï íüìï Ýããñáöç óýìâáóç ÷ïñçãßáò ìåôáîý ÷ïñçãïý êáé áðïäÝêôç ôçò ÷ïñçãßáò ùò ðïëéôéóôéêÞ, â) óå ðåñßðôùóç ÷ïñçãßáò ÷ñçìáôéêþí ðïóþí, êáé ôá ðñùôüôõðá áðïäåéêôéêÜ êáôáâïëÞò ôùí ðïóþí ôçò ÷ïñçãßáò êáé ã)óå ðåñßðôùóç ÷ïñçãßáò óå åßäïò Þ Üõëá áãáèÜ Þ õðçñåóßåò, êáé ôçí êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý ãéá ôçí åêôßìçóç ôçò áîßáò ôïõò, êáèþò êáé ôá áðïäåéêôéêÜ ðáñÜäïóçò ôçò ÷ïñçãßáò áðü ôïí ÷ïñçãü êáé ðáñáëáâÞò ôçò áðü ôïí áðïäÝêôç áõôÞò. Åðßóçò, äéåõêñéíßæåôáé üôé ôá ðïóÜ ôùí äùñåþí ãåíéêÜ, êáèþò êáé ôùí ÷ïñçãéþí ðïõ áíáãñÜöçêáí óôïõò ðáñáðÜíù êùäéêïýò áñéèìïýò, äåí ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ëçöèåß õðüøç ãéá Ýêðôùóç ìå âÜóç Üëëç äéÜôáîç íüìïõ. Êùäéêïß 063-064. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôùí äåäïõëåõìÝíùí ôüêùí ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï 2009 ãéá: á) Óôåãáóôéêü äÜíåéï ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß ìÝ÷ñé 31/12/1999, ãéá áðüêôçóç ðñþôçò

47


êáôïéêßáò êáé óáò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß ìå õðïèÞêç Þ ìå ðñïóçìåßùóç áðü ôñÜðåæá, ôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, ôï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï Þ áðü êÜðïéï Üëëï ðéóôùôéêü ïñãáíéóìü, åöüóïí ïé ôüêïé ïöåßëïíôáí áðü óáò êáé ç õðïèÞêç Þ ðñïóçìåßùóç åß÷å ãñáöôåß óå áêßíçôü óáò Þ ôçò óõæýãïõ óáò Þ ôùí ôÝêíùí ðïõ óáò âáñýíïõí. ÅÜí ãéá ôçí åîüöëçóç ôïõ äáíåßïõ áõôïý, ðïõ åß÷áôå ëÜâåé áðü ôñÜðåæá, óáò ÷ïñçãÞèçêå íÝï äÜíåéï áðü ôçí ßäéá ôñÜðåæá Þ Üëëç, ãñÜøôå ôï ðïóü ôùí äåäïõëåõìÝíùí ôüêùí ôïõ íÝïõ äáíåßïõ, åöüóïí êáé ó’áõôü ôï äÜíåéï ãñÜöôçêå õðïèÞêç Þ ðñïóçìåßùóç ìå ôéò ßäéåò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ßó÷õáí êáé ãéá ôï ðáëéü äÜíåéï êáé åöüóïí ïé ôüêïé áöïñïýí ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü ôç ÷ïñÞãçóç ôïõ íÝïõ äáíåßïõ ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ ðáëéïý äáíåßïõ. ÅÜí ôï íÝï äÜíåéï Ý÷åé ëçöèåß áðü 1/1/2003 êáé ìåôÜ ôï ðïóü ôùí ôüêùí äå èá áíáãñáöåß ó’áõôïýò ôïõò êùäéêïýò áëëÜ óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 055-056. â) Óôåãáóôéêü äÜíåéï ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß ìÝ÷ñé 31/12/1999, ãéá áðüêôçóç ðñþôçò êáôïéêßáò êáé óáò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðü áóöáëéóôéêÞ åðé÷åßñçóç ùò õðÜëëçëïò áõôÞò, åöüóïí ïöåßëïíôáí áðü óáò êáé ç õðïèÞêç Þ ðñïóçìåßùóç Ý÷åé ãñáöôåß óå áêßíçôü óáò Þ ôçò óõæýãïõ óáò Þ ôùí ôÝêíùí ðïõ óáò âáñýíïõí. ã) ÐñïêáôáâïëÞ ðïõ óáò ÷ïñçãÞèçêå ìÝ÷ñé 31/12/1999 áðü ôï Ôáìåßï ÁëëçëïâïÞèåéáò Óôñáôïý Þ Íáõôéêïý Þ Áåñïðïñßáò, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í.ä.398/1974 (ÖÅÊ 116Á’), ãéá áðüêôçóç ðñþôçò êáôïéêßáò, ùò âïçèçìáôïý÷ïò áõôïý. Äéåõêñéíßæåôáé ðùò äå èåùñåßôáé üôé áðïêôéÝôáé ðñþôç êáôïéêßá áí ï õðü÷ñåïò, ï Üëëïò óýæõãïò êáé ôá ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí Ý÷ïõí äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò Þ éóüâéáò åðéêáñðßáò Þ ïßêçóçò, åîïëïêëÞñïõ Þ åðß éäáíéêïý ìåñéäßïõ, óå ïéêßá Þ ïéêßåò, åöüóïí ôï Üèñïéóìá ôçò óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò ðïõ ôïõò áíôéóôïé÷åß õðåñâáßíåé ôá 35 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá ðñïêåéìÝíïõ ãéá Üãáìï, äéáæåõãìÝíï Þ ÷Þñï êáé ôá 70 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá ðñïêåéìÝíïõ ãéá Ýããáìï. Ç åðéöÜíåéá áõôÞ ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 20 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá ãéá êÜèå ôÝêíï ðïõ âáñýíåé ôïí õðü÷ñåï Þ ôïí Üëëï óýæõãï. Ãéá ôéò óõìâÜóåéò ôùí äáíåßùí áõôþí, ðïõ Ý÷ïõí óõíáöèåß ìÝ÷ñé 31/12/1999, åêðßðôåé üëï ôï ðïóü ôùí ôüêùí. ä) ÄÜíåéï ðïõ óáò ÷ïñçãÞèçêå áðü ôñÜðåæá, ôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí, ôï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï Þ áðü êÜðïéï Üëëï ðéóôùôéêü ïñãáíéóìü, åöüóïí ïé ôüêïé ïöåßëïíôáí áðü óáò, ãéá áíáóôÞëùóç, åðéóêåõÞ, óõíôÞñçóç Þ åîùñáúóìü äéáôçñçôÝùí êôéóìÜôùí, êáèþò êáé êôéóìÜôùí ðïõ âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ÷áñáêôçñéæüìåíåò ùò ðáñáäïóéáêÜ ôìÞìáôá ðüëåùò Þ ùò ðáñáäïóéáêïß ïéêéóìïß, åöüóïí Ý÷åé óõíáöèåß ìÝ÷ñé 31/12/2002. Êùäéêïß 065-066 Óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 065 - 066 ãñÜøôå ôï ðïóü ôùí äåäïõëåõìÝíùí ôüêùí ðïõ και 071 êáôáâÜ ëá ôå ìÝ óá óôï 2009 ãéá äÜ íåéá ôùí ðå ñé ðôþ óå ùí á´ (óôá ïðïßá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá íÝá äÜíåéá ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß ìÝ÷ñé 31/12/2002 ãéÜ áðïðëçñùìÞ ðáëéþí ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðåñßðôùóç (á) ôùí êùäéêþí áñéèìþí 063-064, åíþ äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá íÝá äÜíåéá ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß áðü 1/1/2003 ôùí ïðïßùí ïé ôüêïé áíáãñÜöïíôáé óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 055-056), â´êáé ã´ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò êùäéêïýò 063-064, ôá ïðïßá Ý÷ïõí óõíáöèåß üìùò áðü 1/1/2000 ìÝ÷ñé êáé 31/12/2002. ÅÜí ç åðéöÜíåéá ôçò êáôïéêßáò ðïõ áðïêôÞèçêå ìå ôï äÜíåéï õðåñâáßíåé ôá 120 ô.ì., óõìðëçñþíåôáé êáé ï êùäéêüò 071 ìå ôïí áñéèìü ôùí ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí ôçò åðéöÜíåéáò ôçò êáôïéêßáò. Äéåõêñéíßæåôáé üôé ãéá óõìâÜóåéò äáíåßùí ðïõ óõíÜðôïíôáé áðï 1çò Éáíïõáñßïõ 2000 ìÝ÷ñé êáé 31/12/2002, áí ç åðéöÜíåéá ôçò ðñþôçò êáôïéêßáò õðåñâáßíåé ôá 120 ô.ì. ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò ðïõ åêðßðôåé ðåñéïñßæåôáé óôï ìÝñïò ðïõ áíáëïãåß åðéìåñéóôéêÜ óôç ìÝ÷ñé ôùí 120 ô.ì. åðéöÜíåéá ôçò êáôïéêßáò. Êùäéêïß 055-056 Óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 055-056 ãñÜøôå ôï ðïóü ôùí äåäïõëåõìÝíùí ôüêùí ðïõ êáκαι 077 ôáâÜëáôå ìÝóá óôï 2009 ãéá äÜíåéá ôùí ðåñéðôþóåùí á´, â´, ã´ êáé ä´ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò êùäéêïýò 063-064, ôá ïðïßá Ý÷ïõí óõíáöèåß áðü 1/1/2003 êáé ìåôÜ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé ãéá ôá äÜíåéá áõôÜ ôùí ðåñéðôþóåùí á´, â´, ã´, äå èåùñåßôáé üôé áðïêôéÝôáé ðñþôç êáôïéêßá, åÜí ï õðü÷ñåïò, ï Üëëïò óýæõãïò êáé ôá ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí,

48


Êùäéêïß 069-070.

Êùäéêïß 027-028 και 075

Êùäéêïß 029-030.

Ý÷ïõí äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò Þ éóüâéáò åðéêáñðßáò Þ ïßêçóçò, åîïëïêëÞñïõ Þ åðß éäáíéêïý ìåñéäßïõ, óå ïéêßá Þ ïéêßåò, åöüóïí ôï Üèñïéóìá ôçò óõíïëéêÞò åðéöÜíåéáò ðïõ ôïõò áíôéóôïé÷åß õðåñâáßíåé ôá 70 ô.ì. Ç åðéöÜíåéá áõôÞ ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 20 ô.ì. ãéá êáèÝíá áðü ôá äýï ðñþôá ôÝêíá êáé êáôÜ 25 ô.ì. ãéá ôï ôñßôï êáé êáèÝíá áðü ôá åðüìåíá ôÝêíá ðïõ âáñýíïõí ôïí õðü÷ñåï Þ ôïí Üëëï óýæõãï. ÅÜí ç åðéöÜíåéá ôçò ðñþôçò êáôïéêßáò ðïõ áðïêôÞèçêå ìå ôï äÜíåéï õðåñâáßíåé ôá 120 ô.ì. óõìðëçñþíåôáé êáé ï êùäéêüò 077 ìå ôïí áñéèìü ôùí ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí ôçò åðéöÜíåéáò ôçò êáôïéêßáò. Äå óõìðëçñþíåôáé ï êùäéêüò 077 ãéá äÜíåéá ôçò ðåñßðôùóçò ä´ (áíáóôÞëùóç äéáôçñçôÝùí êôéóìÜôùí êôë.) ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò êùäéêïýò 063064, ôá ïðïßá óõíÜðôïíôáé áðü 1/1/2003 êáé ìåôÜ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé áí ç åðéöÜíåéá ôçò ðñþôçò êáôïéêßáò õðåñâáßíåé ôá 120 ô.ì., ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò åðß ôçò ïðïßáò õðïëïãßæåôáé ìåßùóç öüñïõ 20% ðåñéïñßæåôáé óôï ìÝρïò ðïõ áíáëïãåß åðéìåñéóôéêÜ óôç ìÝ÷ñé ôùí 120 ô.ì. åðéöÜíåéá ôçò êáôïéêßáò. Ãéá óõìâÜóåéò äáíåßùí ðïõ Ý÷ïõí óõíáöèåß áðü 1/1/2003 êáé ìåôÜ, åßôå ïé äýï óýæõãïé Ý÷ïõí ëÜâåé ôï äÜíåéï áðü êïéíïý, åßôå Ý÷ïõí ëÜâåé îå÷ùñéóôÜ äÜíåéá ï êáèÝíáò, óõìðëçñþíïíôáé êáé ïé êùäéêïß áñéèìïß 069 êáé 070 ìå ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ äáíåßïõ Þ ôùí äáíåßùí ðïõ áíáëïãåß óôïí êáèÝíá. Äéåõêñéíßæåôáé üôé ãéá óõìâÜóåéò äáíåßùí ðïõ Ý÷åôå óõíÜøåé áðü 1-1-2003 êáé ìåôÜ, ïé ôüêïé äåí áöáéñïýíôáé áðü ôï óõíïëéêü óáò åéóüäçìá áëëÜ áðü ôï öüñï ðïõ ðñïêýðôåé ó' áõôü êáôÜ ðïóïóôü 20% áõôþí. Ôï ðïóïóôü áõôü ìåßùóçò ôïõ öüñïõ õðïëïãßæåôáé óôïõò ôüêïõò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôï ôìÞìá ôïõ äáíåßïõ Þ ôïõ óõíüëïõ ôùí äáíåßùí êáé ôùí äýï óõæýãùí ùò 200.000 åõñþ. Στους κωδικούς 027-028 γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε μέσα στο 2009 για στεγαστικά δάνεια που συνάψατε από 1/1/2009 για απόκτηση, κατά πλήρη κυριότητα, οποιασδήποτε κατοικίας (πρώτης ή δεύτερης κ.τ.λ.) μέχρι 200 τ.μ., με τις ίδιες προ[ποθέσεις και από τους ίδιους φορείς που αναφέρονται στα δάνεια των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ των Κ.Α. 063-064. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια για αποπληρωμή παλιών. Αν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο υπερβαίνει τα 200 τ.μ. συμπληρώνεται και ο Κ.Α. 075 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας. Διευκρινίζεται ότι αν η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται μείωση 40% περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 200 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας. Για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί από 1/1/2009 και μετά, είτε οι δύο σύζυγοι έχουν λάβει δάνειο από κοινού, είτε έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένας, συμπληρώνονται και οι Κ.Α. 029-030 με το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στον καθένα. Διευκρινίζεται ότι για συμβάσεις δανείων που έχετε συνάψει από 1/1/2009 και μετά, οι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδημά σας κατά ποσοστό 40% αυτών. Το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ως 350.000 ευρώ. Ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôçò Ýêðôùóçò ôùí ôüêùí ðïõ èá ãñáöôïýí óôïõò êùäéêïýò 063, 064, 065, 066, 055, 056, 027 και 028, áðáéôåßôáé ç õðïâïëÞ ó÷åôéêÞò âåâáßùóçò ôçò ôñÜðåæáò Þ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ ôïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ Þ Üëëïõ ðéóôùôéêïý ïñãáíéóìïý Þ ôïõ Ôáìåßïõ ÁëëçëïâïÞèåéáò Þ ôçò áóöáëéóôéêÞò åðé÷åßñçóçò, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôïõí üëá ôá ðéï ðÜíù óôïé÷åßá, êáèþò êáé üôé ôï äÜíåéï äéáôÝèçêå ãéá áãïñÜ ðñþôçò êáôïéêßáò ή, προκειμένου για δάνεια που έχουν ληφθεί από 1/1/2009, και δεύτερης, τρίτης κ.λπ. ή ãéá áíáóôÞëùóç, åðéóêåõÞ, óõíôÞñçóç Þ åîùñáúóìü äéáôçñçôÝùí êôéóìÜôùí. Óôçí ðåñßðôùóç ìÜëéóôá ðïõ ïé ôüêïé äáíåßùí áöïñïýí äéáôçñçôÝá êôßóìáôá Þ êôßóìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ÷áñáêôçñéæüìåíåò ùò ðáñáäïóéáêÜ ôìÞìáôá ðüëåùí Þ ùò ðáñáäïóéáêïß ïéêéóìïß, áðáéôåßôáé êáé åðéêõñùìÝíï áíôßãñáöï ôçò ïéêåßáò áðüöáóçò ãéá ÷áñáêôçñéóìü ôùí êôéóìÜôùí ùò äéáôçñçôÝùí

49


Þ óçìåßùóçò ãéá ôçí êáíïíéóôéêÞ ðñÜîç ìå ôçí ïðïßá ÷áñáêôçñßóôçêå ç ðåñéï÷Þ ðïõ âñßóêïíôáé ôá êôßóìáôá, ùò ðáñáäïóéáêü ôìÞìá ðüëåùò Þ ùò ðáñáäïóéáêüò ïéêéóìüò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé ðéï ðÜíù ôüêïé ðñÝðåé íá ãñáöôïýí êáé óôïõò êùäéêïýò 727-728 ôïõ ðßíáêá 5. Åíäåßîåéò 10 êáé 11 ôïõ ðßíáêá 7 - êáôáâáëëüìåíï åíïßêéï: Óôéò åíäåßîåéò 10 êáé 11 ôïõ ðßíáêá 7 ôçò äÞëùóçò ãñÜøôå üëá ôá óôïé÷åßá ôùí åêìéóèùôþí êáé ôï êáèáñü ðïóü åíïéêßïõ ðïõ ôïõò êáôáâÜëáôå, ãéá êýñéá êáôïéêßá ôçò ïéêïãÝíåéÜò óáò êáé ãéá éêáíïðïßçóç ôùí óôåãáóôéêþí áíáãêþí êÜèå ðáéäéïý óáò ðïõ óðïõäÜæåé óå áíáãíùñéóìÝíåò ó÷ïëÝò Þ ó÷ïëåßá ôïõ åóùôåñéêïý, åöüóïí äéêáéïýóôå ôçí Ýêðôùóç ôïõ åíïéêßïõ (åÜí äåí ôç äéêáéïýóôå, ãñÜøôå ôá óôïõò êùäéêïýò 417, 419, 420 ôïõ ðßíáêá 6) äßíïíôáò éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôç óùóôÞ áíáãñáöÞ ôïõ Áñéèìïý Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ôïõ åêìéóèùôÞ. Óçìåéþíåôáé üôé, áí äåí Ý÷åé áíáãñáöåß ï Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ôïõ åêìéóèùôÞ, äå èá õðïëïãéóôåß ç ðéï ðÜíù äáðÜíç. Åéäéêüôåñá: Êùäéêïß 801-803. ÃñÜøôå ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ôùí åêìéóèùôþí. Êùäéêïß 091-095. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí ôçò åðéöÜíåéáò ôçò êáôïéêßáò ðïõ ìéóèþíåôå. Êùäéêïß 092-096. Óçìåéþóôå “X” ðÜíù óôç ëÝîç ÍÁÉ ðïõ âñßóêåôáé ðñéí áðü ôï ôåôñáãùíßäéï ìå ôïí áñéèìü 1, åÜí ç êáôïéêßá áõôÞ ðïõ ìéóèþóáôå âñßóêåôáé óôïí ôüðï ôçò ÐåñéöÝñåéáò üðïõ áðü ôï Ýôïò 2005 êáé ìåôÜ Ý÷åôå åãêáôáóôáèåß ìåôÜ áðü ìåôáêßíçóç åßôå áðü ôïõò íïìïýò ÁôôéêÞò êáé Èåóóáëïíßêçò, åßôå áðü Üëëïí ôüðï ôçò ÐåñéöÝñåéáò, åßôå ðñïÝñ÷åóôå áðü ôïí ôüðï óôïí ïðïßï Ý÷åôå åãêáôáóôáèåß (åßóôå íôüðéïé), åöüóïí êáôÜ ôï ÷ñüíï ôçò ìåôåãêáôÜóôáóçò Ý÷åôå çëéêßá ìÝ÷ñé 40 åôþí. (ÅÜí ôç ìßóèùóç ôçí Ý÷åé óõíÜøåé ç óýæõãïò, áõôÞ ðñÝðåé íá Ý÷åé çëéêßá ìÝ÷ñé 40 åôþí, Þ áí ôçí Ý÷åôå óõíÜøåé áðü êïéíïý êáé ïé äýï óýæõãïé, áñêåß ï Ýíáò áðü ôïõò äýï íá Ý÷åé çëéêßá ìÝ÷ñé 40 åôþí). Ç çëéêßá ôùí 40 åôþí ðñÝðåé íá óõìðëçñþíåôáé ìÝ÷ñé ôÝëïõò ôïõ Ýôïõò 2009 ãéá üóïõò Ý÷ïõí êÜíåé ìåôåãêáôÜóôáóç ìÝóá óôï Ýôïò áõôü. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç ÍÁÉ ðïõ âñßóêåôáé ðñéí áðü ôï ôåôñáãùíßäéï ìå ôïí áñéèìü 2, åÜí ç êáôïéêßá ðïõ ìéóèþóáôå âñßóêåôáé óå Üëëïí ôüðï áðü áõôüí óôïí ïðïßï Ý÷åôå éäéüêôçôç êáôïéêßá ôçí ïðïßá åêìéóèþíåôå êáé äçëþíåôå åéóüäçìá áðü áõôÞí, åöüóïí åßóôå õðÜëëçëïò ðïõ ìåôáôåèÞêáôå óôï íÝï ôüðï áðü ôïí ôüðï ôçò éäéüêôçôçò êáôïéêßáò, áðü ôï Ýôïò 2005 êáé ìåôÜ. Êùäéêïß 097-099. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ìçíþí ãéá ôïõò ïðïßïõò êáôáâÜëáôå åíïßêéï ìÝóá óôï Ýôïò 2009 ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç êáôïéêßá. Êùäéêüò 149. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç ÍÁÉ áí åêìéóèþóáôå ôçí éäéüêôçôç êáôïéêßá óáò óôïí ôüðï áðü ôïí ïðïßï ìåôáôåèÞêáôå êáé åéóðñÜîáôå åíïßêéï áðü áõôÞí. Ç áðüêôçóç åéóïäÞìáôïò áðü ôçí åêìßóèùóç ôçò éäéüêôçôçò êáôïéêßáò óáò ëüãù ìåôÜèåóçò êáé ç äÞëùóç ôïõ åéóïäÞìáôïò áõôïý óôç äÞëùóÞ óáò åßíáé áðáñáßôçôç ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôçò Ýêðôùóçò ôïõ åíïéêßïõ ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá ìßóèùóç êýñéáò êáôïéêßáò óôïí ôüðï üðïõ ìåôáôåèÞêáôå. ÐÑÏÓÏ×Ç: Äéåõêñéíßæåôáé üôé üóïé óõìðëçñþóåôå ôïõò êùäéêïýò 092096 êáé ðëçñåßôå ôéò õðüëïéðåò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé ðéï ðÜíù (êùäéêïß 092096 êáé 149) äéêáéïýóôå áöáßñåóç áðü ôï åéóüäçìÜ óáò ôïõ åíïéêßïõ ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝ÷ñé ðïóïý 300 åõñþ ìçíéáßùò, åíþ äå äéêáéïýóôå ôç ìåßùóç öüñïõ 20% ôçò äáðÜíçò áõôÞò. Ìüíï óôçí ðåñßðôùóç ðïõ Ýíá ôìÞìá ôïõ Ýôïõò ìéóèþóáôå êýñéá êáôïéêßá óôïõò Íïìïýò ÁôôéêÞò êáé Èåóóáëïíßêçò êáé ôï õðüëïéðï óôçí ÐåñéöÝñåéá (åðáñ÷ßá), äéêáéïýóôå êáé ôéò äýï åëáöñýíóåéò åíïéêßïõ, ôçí êáèåìßá ãéá ôï åíïßêéï ôïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò ðïõ áöïñÜ. Êùäéêïß 811-816. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü ôïõ åíïéêßïõ ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï Ýôïò 2009 ãéá êýñéá êáôïéêßá ôçò ïéêïãÝíåéÜò óáò. Ç äáðÜíç áõôÞ, ìÝ÷ñé ôï ðïóü ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï íüìï, ìåéþíåé ôï öüñï ìüíï åöüóïí Ý÷åé ðåñéëçöèåß óôçí áñ÷éêÞ äÞëùóç (åìðñüèåóìç Þ åêðñüèåóìç) Þ, áí åßóôå óôçí êáôçãïñßá áõôþí ðïõ ìéóèþíïõí êáôïéêßá ëüãù ìåôåãêáôÜóôáóçò Þ ìåôÜèåóçò, üðùò áíáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 092-096 êáé 149, áöáéñåßôáé áðü ôï åéóüäçìÜ óáò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï 2009 åíïßêéï êýñéáò êáôïéêßáò óå ðåñéóóüôåñïõò åêìéóèùôÝò-óõíéäéïêôÞôåò ôïõ áêéíÞôïõ, åöüóïí áõôïß åßíáé ìÝ÷ñé ôñåéò, óôçí êÜèå óåéñÜ èá ãñÜøåôå ôá óôïé÷åßá ôïõ êáèåíüò êáé ôï ðïóü åíïéêßïõ ðïõ ôïõ áíáëïãåß. Å-

50


Üí åßíáé ðåñéóóüôåñïé áðü ôñåéò, óôéò äõï ðñþôåò óåéñÝò èá áíáãñÜøåôå ôïõò äõï åêìéóèùôÝò ìå ôá ìåãáëýôåñá ðïóïóôÜ éäéïêôçóßáò êáé ôá ðïóÜ åíïéêßïõ ðïõ ôïõò êáôáâÜëáôå êáé óôçí åðüìåíç óåéñÜ óôïí êùäéêü 815 ôï ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï 2009 óõíïëéêÜ óôïõò õðüëïéðïõò åêìéóèùôÝò, ÷ùñßò íá ãñÜøåôå ôï ïíïìáôåðþíõìï êáé ôïν Á.Ö.Ì. ôïõò. ÅÜí óôç äéÜñêåéá ôïõ 2009 áëëÜîáôå ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò êáôïéêßåò, óôçí êÜèå óåéñÜ èá ãñÜøåôå ôá óôïé÷åßá ôïõ åêìéóèùôÞ êáé ôï ðïóü åíïéêßïõ êÜèå êáôïéêßáò ðïõ ìéóèþóáôå. ÅÜí ìéóèþóáôå äõï êýñéåò êáôïéêßåò ìÝóá óôï 2009 áðü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç êáôÜ óåéñÜ ìßóèùóçò Ý÷åé ôñåéò åêìéóèùôÝò, óôçí ðñþôç óåéñÜ èá ãñÜøåôå ôá óôïé÷åßá ôïõ åêìéóèùôÞ ôçò ðñþôçò êáôïéêßáò óôïí ïðïßï êáôáâÜëáôå ôï ìåãáëýôåñï ðïóü, óôç äåýôåñç ôï ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå óôïõò õðüëïéðïõò ÷ùñßò ôá óôïé÷åßá ôïõò êáé óôçí ôñßôç ôá óôïé÷åßá ôïõ åêìéóèùôÞ ôçò äåýôåñçò êáôïéêßáò êáé ôï ðïóü ðïõ ôïõ êáôáâÜëáôå. ÅÜí ÷ñåéáóôïýí ðåñéóóüôåñåò óåéñÝò áðü áõôÝò ðïõ Ý÷åé ôï Ýíôõðï, èá åðéóõíÜøåôå êáôÜóôáóç ìå ôçí ßäéá ãñáììïãñÜöçóç, üðïõ èá áíáãñÜøåôå üóá äåí ÷þñåóáí óôéò óåéñÝò ðïõ Ý÷åé ôï Ýíôõðï. Äå äéêáéïýíôáé ôç ìåßùóç öüñïõ Þ ôçí Ýêðôùóç áðü ôï åéóüäçìá, üóïé ðáßñíïõí óôåãáóôéêü åðßäïìá áíåîÜñôçôá áðü ôï ýøïò ôïõ. Ïìïßùò, äå äéêáéïýíôáé ôç ìåßùóç áõôÞ ïé öïñïëïãïýìåíïé, üôáí ïé ßäéïé Þ ïé óýæõãïß ôïõò Þ ôá ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí Ý÷ïõí ðëÞñç êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ (åðéêáñðßá, äéêáßùìá οίκησης) åîïëïêëÞñïõ, óå ïéêßá ìå åðéöÜíåéá ôïõëÜ÷éóôïí ßóç ìå åêåßíç ôçò ìéóèùìÝíçò êýñéáò êáôïéêßáò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôïí ßäéï íïìü ìå ôç ìéóèùìÝíç. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé üôáí ç ðéï ðÜíù ïéêßá áíÞêåé åî áäéáéñÝôïõ åßôå óôï öïñïëïãïýìåíï êáé óôç óýæõãü ôïõ åßôå óôï öïñïëïãïýìåíï êáé óôá ôÝêíá ôïõò ðïõ ôïõò âáñýíïõí åßôå óôç óýæõãü ôïõ êáé óôá ôÝêíá ôïõò ðïõ ôïõò âáñýíïõí. ÐÑÏÓÏ×Ç: Αν στην ένδειξη 10 γράψετε ότι φιλοξενείστε, πρέπει να σημειώσετε το ονοματεπώνυμο του προσώπου που σας φιλοξενεί και τον Α.Φ.Μ. του. Τον Α.Φ.Μ. αυτό θα τον αναγράψετε κάτω από το ονοματεπώνυμο και όχι στους Κ.Α. 801-803. Êùäéêïß 804-807. ÃñÜøôå ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ôùí åêìéóèùôþí. Êùäéêïß 817-823. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü åíïéêßïõ ðïõ êáôáâÜëáôå, ãéá ôçí åíïéêßáóç êáôïéêßáò, ç ïðïßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéá ôçí éêáíïðïßçóç ôùí óôåãáóôéêþí áíáãêþí êÜèå ðáéäéïý óáò ðïõ óðïõäÜæåé ó’áíáãíùñéóìÝíåò ó÷ïëÝò Þ ó÷ïëåßá ôïõ åóùôåñéêïý, åöüóïí ôá ðáéäéÜ áõôÜ áíáãñÜöïíôáé óôïí ðßíáêá 9 ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôáâÜëáôå åíïßêéï ãéá ôï ðñþôï óáò ðáéäß óå ðåñéóóüôåñïõò áðü 2 åêìéóèùôÝò, óôçí ðñþôç óåéñÜ ôçò Ýíäåéîçò èá ãñÜøåôå ôá óôïé÷åßá ôïõ åêìéóèùôÞ óôïí ïðïßï êáôáâÜëáôå ôï ìåãáëýôåñï ðïóü ìÝóá óôï 2009 êáé óôç äåýôåñç óåéñÜ óôïí êùäéêü 819 ôï ðïóü ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï 2009 óõíïëéêÜ óôïõò õðüëïéðïõò åêìéóèùôÝò, ÷ùñßò íá ãñÜøåôå ôï ïíïìáôåðþíõìï êáé ôïí Á.Ö.Ì. ôïõò. Ïìïßùò óôïõò êùäéêïýò 821-823, ãéá ôï äåýôåñï êáé ôñßôï ðáéäß áíôßóôïé÷á. Ç Ýêðôùóç ôïõ åíïéêßïõ ãßíåôáé åöüóïí ïé êáôïéêßåò áõôÝò âñßóêïíôáé óôçí ðüëç Þ óôï ÷ùñéü ðïõ Ý÷åé ôçí Ýäñá ôçò ç ó÷ïëÞ Þ ôï ó÷ïëåßï êáé åóåßò Þ ôá ðáéäéÜ óáò äåí Ý÷åôå Üëëç éäéüêôçôç Þ åíïéêéáæüìåíç êáôïéêßá ó’áõôÞí ôçí ðüëç. Ç ðåñéï÷Þ ôçò Íïìáñ÷ßáò Áèçíþí, ïé ÄÞìïé Âïýëáò, ÂïõëéáãìÝíçò ôçò Íïìáñ÷ßáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ïé ÄÞìïé Áãßïõ ÉùÜííïõ ÑÝíôç, Äñáðåôóþíáò, Êåñáôóéíßïõ, Êïñõäáëëïý, Íßêáéáò, Ðåéñáéþò, ÐåñÜìáôïò ôçò Íïìáñ÷ßáò ÐåéñáéÜ, èåùñïýíôáé ùò ìßá ðüëç. Ç äáðÜíç áõôÞ, ìÝ÷ñé ôï ðïóü ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï íüìï, ìåéþíåé ôï öüñï ìüíï åöüóïí Ý÷åé ðåñéëçöèåß óôçí áñ÷éêÞ äÞëùóç (åìðñüèåóìç Þ åêðñüèåóìç). Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ðéï ðÜíù ðïóþí áðáéôåßôáé áðüäåéîç ôçò êáôáâïëÞò ôïõ åíïéêßïõ ùò åîÞò: ÕðïâïëÞ áðïäåßîåùí ãéá ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ åíïéêßïõ Þ óå ðåñßðôùóç áðþëåéáò ìéáò Þ ðåñéóóïôÝñùí, ôùí õðïëïßðùí, åöüóïí áðü áõôÝò ó÷çìáôßæåôáé ðëÞñçò ðåðïßèçóç ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôïõ óõíïëéêïý ðïóïý ôïõ åíïéêßïõ. Áíôß ôùí ðáñáðÜíù ïéêåßùí áðïäåßîåùí, õðïâïëÞ õðåýèõíçò äÞëùóçò ôïõ í.1599/1986 áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ðïóü ôïõ åíïéêßïõ ðïõ êáôáâëÞèçêå, ôï ìçíéáßï ðïóü, ôïõò ìÞíåò ðïõ áöïñÜ, ùò êáé ôá óôïé÷åßá ôùí äéêáéïý÷ùí. ¼ìïéá õðåýèõíç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé êáé óå ðåñßðôùóç ðïõ óõíõðïâÜëëïíôáé ìå ôçí ïéêåßá äÞëùóç, áðëÜ öùôïáíôßãñáöá ôùí áðïäåßîåùí.

51


ÐÑÏÓÏ×Ç:

Óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 801-807, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß ï Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ. Áí ìÝóá óôï 2009 êáôáâÜëáôå åíïßêéï êýñéáò êáôïéêßáò Þ åíïßêéï ðáéäéþí ðïõ óðïõäÜæïõí, üìùò äåí äéêáéïýóôå ôçí Ýêðôùóç, ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò èá ôï áíáãñÜøåôå óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 419-420 ôïõ ðßíáêá 6. Êùäéêïß 073-074. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åôÞóéáò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ãéá áóöÜëéóôñá áóöáëßóåùí æùÞò Þ èáíÜôïõ, áóöáëßóåùí ðñïóùðéêþí áôõ÷çìÜôùí, êáèþò êáé ôùí áóöáëßóôñùí ãéá áóöáëéóôÞñéá áóèÝíåéáò, ãéá ôçí áóöÜëéóÞ óáò, ôçò Þ ôïõ óõæýãïõ óáò êáé ôùí ôÝêíùí ðïõ óáò âáñýíïõí, êáèþò êáé ôùí ôÝêíùí óáò ðïõ äå âáñýíïõí åóÜò ëüãù ìç óõíïßêçóçò, áëëÜ ôïí Üëëï ãïíÝá, åöüóïí óôçí ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç âñßóêåóôå óå äéÜæåõîç ìå ôï (ôç) óýæõãü óáò, óõíÜøáôå åóåßò ôç óýìâáóç áóöÜëéóçò êáé êáôáâÜëáôå ôç äáðÜíç áóöáëßóôñùí. Ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò áõôÞò åêðßðôåé áðü ôï åéóüäçìÜ óáò ìüíï åöüóïí Ý÷åé ðåñéëçöèåß óôçí áñ÷éêÞ äÞëùóç (åìðñüèåóìç Þ åêðñüèåóìç). Ôï ðïóü ôçò Ýêðôùóçò äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôá 1.200 åõñþ êáé ãéá ôïõò äýï óõæýãïõò. Êùäéêïß 089-090. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü åôÞóéï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ êáôáâÜëáôå óôï óýæõãü óáò Þ óôç óýæõãü óáò ìÝóá óôï Ýôïò 2009 êáé ôï ïðïßï åðéäéêÜóôçêå Þ óõìöùíÞèçêå ìå óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ êáôáâëÞèçêå óôïí Üëëï óýæõãï ãéá ôá ôÝêíá äåí áíáãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò áõôïýò. Ðïóïóôü åßêïóé ôïéò åêáôü (20%) ôçò äáðÜíçò áõôÞò èá ìåéþóåé ôï öüñï óáò. Ôï ðïóü ôçò ìåßùóçò äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôá åîáêüóéá (600) åõñþ. Êùäéêïß 087-088. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2009 ãéá: á) ôçí áëëáãÞ åãêáôÜóôáóçò êåíôñéêïý êëéìáôéóìïý ÷ñÞóçò êáõóßìïõ áðü ðåôñÝëáéï óå öõóéêü áÝñéï Þ ãéá íÝá åãêáôÜóôáóç öõóéêïý áåñßïõ, â) ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ëÝâçôá ðåôñåëáßïõ ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ôçëåèÝñìáíóçò Þ ãéá íÝá åãêáôÜóôáóç ôçëåèÝñìáíóçò, ã) ôçí áãïñÜ çëéáêþí óõëëåêôþí êáé ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êåíôñéêïý êëéìáôéóìïý ìå ÷ñÞóç çëéáêÞò åíÝñãåéáò, ä) ôçí áãïñÜ áðïêåíôñùìÝíùí óõóôçìÜôùí ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ðïõ âáóßæïíôáé óå Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò (öùôïâïëôáúêÜ, ìéêñÝò áíåìïãåííÞôñéåò) êáé óõìðáñáãùãÞò çëåêôñéóìïý êáé øýîçò - èÝñìáíóçò ìå ÷ñÞóç öõóéêïý áåñßïõ Þ áíáíåþóéìùí ðçãþí, å) ôç èåñìïìüíùóç óå õöéóôÜìåíá êôÞñéá. Ðïóïóôü 20% ôçò äáðÜíçò áõôÞò êáé ìÝ÷ñé ðïóïý Ýêðôùóçò 700 åõñþ èá áöáéñåèåß áðü ôï åéóüäçìÜ óáò. Êùäéêïß 079-085. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí äéäÜêôñùí ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï Ýôïò 2009 ãéá ðáñÜäïóç ðñïóùðéêÜ óå óáò Þ óôá ôÝêíá óáò, êáô’ïßêïí Þ óå öñïíôéóôÞñéá, éäéáßôåñùí ìáèçìÜôùí ïðïéáóäÞðïôå áíáãíùñéóìÝíçò åêðáéäåõôéêÞò âáèìßäáò Þ îÝíùí ãëùóóþí. Åéäéêüôåñá, óôïõò êùäéêïýò 079-080 ãñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí äáðáíþí ðïõ áöïñïýí ðñïóùðéêÜ åóÜò, Þ ôç óýæõãü óáò êáé óôïõò êùäéêïýò 081, 082, 083, 084, 085 ôá ðïóÜ ôùí äáðáíþí ðïõ áöïñïýí ôá ôÝêíá óáò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óå ðåñßðôùóç ðïõ âñßóêåóôå óå äéÜæåõîç êáé ôá ôÝêíá óáò âáñýíïõí ôïí Üëëï óýæõãï ìå ôïí ïðïßï óõãêáôïéêïýí, áëëÜ Ý÷åôå êáôáâÜëåé åóåßò ôá äßäáêôñá ôùí ôÝêíùí, ôï ðïóü ôïõò èá ôï áíáãñÜøåôå êáíïíéêÜ óôïõò êùäéêïýò 081 ùò 085. Ç äáðÜíç áõôÞ, ìÝ÷ñé ôï ðïóü ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï íüìï, ìåéþíåé ôï öüñï ìüíï åöüóïí Ý÷åé ðåñéëçöèåß óôçí áñ÷éêÞ äÞëùóç (åìðñüèåóìç Þ åêðñüèåóìç). Åðéóçìáßíåôáé üôé ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ìåéþóåùí öüñïõ êáôÜ ôçí åêêáèÜñéóç ôçò äÞëùóçò áðü ôç Ã.Ã.Ð.Ó., ôï ðïóü ôçò êÜèå äáðÜíçò: á) ãéá åíïßêéï êýñéáò êáôïéêßáò Þ êáôïéêßáò ôùí ðáéäéþí ðïõ óðïõäÜæïõí êáé â) ãéá ðáñÜäïóç êáô’ïßêïí éäéáßôåñùí ìáèçìÜôùí Þ öñïíôéóôçñßùí ïðïéáóäÞðïôå áíáãíùñéóìÝíçò åêðáéäåõôéêÞò âáèìßäáò, õðïëïãßæåôáé áèñïéóôéêÜ êáé ãéá ôïõò äýï óõæýãïõò, åßôå áöïñÜ ðñïóùðéêÜ ôïí Ýíá åßôå êáé ôïõò äýï óõæýãïõò êáé ìåñßæåôáé ìåôáîý ôïõò áíÜëïãá ìå ôï ýøïò ôïõ äçëïýìåíïõ ìå ôçí áñ÷éêÞ äÞëùóç åéóïäÞìáôüò ôïõò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò.

52


Åðéóçìáßíåôáé åðßóçò üôé ôï ðïóü ôçò êÜèå äáðÜíçò åðß ôçò ïðïßáò õðïëïãßæåôáé ç ìåßùóç äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôá 1.200 åõñþ. Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ðïóþí ìåßùóçò ôïõ öüñïõ ïé äáðÜíåò ëáìâÜíïíôáé äéáêåêñéìÝíùò ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï êáé ãéá êÜèå ôÝêíï ðïõ ôïí âáñýíåé. Êùäéêïß 067-068. ÃñÜøôå ðïóïóôü 20% (ðïõ äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí 3.000 åõñþ) ôïõ ðïóïý ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ìÝóá óôï 2006 ãéá ôçí áãïñÜ ìåñéäßùí ìåôï÷éêþí êáé ìåéêôþí áìïéâáßùí êåöáëáßùí åóùôåñéêïý, καθώς και μεριδίων ìåôï÷éêþí êáé ìåéêôþí áìïéâáßùí êåöáëáßùí åóùôåñéêïý ðïõ åßíáé óõíäåäåìÝíá ìå áóöáëéóôÞñéá óõìâüëáéá æùÞò, åöüóïí á) áõôÜ äåí ìåôáâéâÜóôçêáí ãéá ôñßá Ýôç, äçëáäÞ ìÝ÷ñé 3112-2009 êáé â) ôï ðïóü ôçò äáðÜíçò áãïñÜò ôïõò äåí ðñïÝñ÷åôáé áðü ñåõóôïðïéÞóåéò Þäç õðáñ÷üíôùí ìåôï÷éêþí êáé ìåéêôþí áìïéâáßùí êåöáëáßùí, áëëÜ áðü íÝá êåöÜëáéá. Áí óôç âåâáßùóç áãïñÜò áìïéâáßùí êåöáëáßùí áíáãñÜöïíôáé ðåñéóóüôåñïé óõíäéêáéïý÷ïé, åðéìåñßóôå ôï ðïóü ôçò Ýêðôùóçò (ðïõ äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôá 3.000 åõñþ) áíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü óáò êáé ãñÜøôå ôï ðïóü ðïõ óáò áíáëïãåß. Áí åìöáíßæåóôå óõíäéêáéïý÷ïò óå ðåñéóóüôåñåò âåâáéþóåéò, áèñïßóôå ôá ðïóÜ Ýêðôùóçò ðïõ äéêáéïýóôå áðü êÜèå âåâáßùóç êáé ãñÜøôå ôï Üèñïéóìá, ôï ïðïßï äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí 3.000 åõñþ.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

8

Êùäéêïß 601-602. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá (èåôéêÜ Þ áñíçôéêÜ) ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò 501-502 êáé 511-512 ôïõ ðßíáêá 4Ä, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò êáé ï öüñïò Ý÷åé õðïëïãéóôåß ìå ôá ðïóïóôÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí Ýíäåéîç áõôÞ. Êùäéêïß 603-604. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá (èåôéêÜ Þ áñíçôéêÜ) ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò 401-402 êáé 413-414 ôïõ ðßíáêá 4Ã, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò êáé ï öüñïò Ý÷åé õðïëïãéóôåß ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 55 ôïõ í.2238/1994. Êùäéêïß 605-606. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò 501 Ýùò 508 êáé 511-512 ôïõ ðßíáêá 4Ä, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò, åêôüò áõôþí (ôùí ðïóþí ôïõ öüñïõ) ðïõ ãñÜöôçêáí óôïõò êùäéêïýò 601-602. Êùäéêïß 607-608. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ âåâáéþèçêå Þ êáôáâëÞèçêå ãéá ôçí ùöÝëåéá (õðåñôßìçìá) áðü ôçí ðþëçóç åðáãåëìáôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ùò åìðïñåýìáôïò, åöüóïí ôï ðïóü ôçò ùöÝëåéáò óõìðåñéëÞöèçêå óôïõò êùäéêïýò 407-408 ôïõ ðßíáêá 4Ã. Êùäéêïß 609-610. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áìïéâÝò ôçò ðåñßðôùóçò 4 ôïõ ðßíáêá 4Á, åöüóïí èÝëåôå ôá åéóïäÞìáôÜ óáò áõôÜ íá öïñïëïãçèïýí ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò. ÔÝôïéåò ðåñéðôþóåéò åßíáé: á) Ôá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ Ý÷ïõí êáôáâëçèåß óå ðïäïóöáéñéóôÝò, êáëáèïóöáéñéóôÝò, ðñïðïíçôÝò êáé Üëëïõò áìåéâüìåíïõò áèëçôÝò áðü ðïäïóöáéñéêÝò áíþíõìåò åôáéñßåò Þ áíáãíùñéóìÝíá áèëçôéêÜ óùìáôåßá êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôïõ óõìâïëáßïõ ìåôáãñáöÞò Þ ôçí áíáíÝùóç ôïõ óõìâïëáßïõ óõíåñãáóßáò. â) Ïé áìïéâÝò από εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων éáôñþí του Å.Ó.Õ., που πραγματοπιήθηκαν από 1.1.2009 μέχρι και 10.3.2009 (άρθρο 3ν.3754/2009 ΦΕΚ. Α΄43) êáé ôùí ãéáôñþí ðëÞñïõò êáé áðïêëåéóôéêÞò áðáó÷üëçóçò ôïõ É.Ê.Á. ðïõ äéÝðïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ í.1666/1986 που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009 êáé ã) Ôï åðßäïìá áíÝñãùí ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ í.1892/1990 ðïõ äßíåôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ. Ï öüñïò ôùí ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí áíáãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò 609-610 ôïõ ðßíáêá 8 êáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç óôïõò êùäéêïýò 313-314 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá. Áí èÝëåôå ãéá ôá åéóïäÞìáôá áõôÜ íá åîáíôëçèåß ç öïñïëïãé-

53


ÐÑÏÓÏ×Ç:

êÞ óáò õðï÷ñÝùóç ìå ôçí ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ðïõ Ý÷åé ãßíåé, ãñÜøôå ôá åéóïäÞìáôá óôïõò êùäéêïýò 659-660 ôïõ Ðßíáêá 6, åíþ ï öüñïò èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 433434 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá. Óå êáìéÜ Üëëç ðåñßðôùóç åêôüò áðü ôéò ðáñáðÜíù äåí ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé öüñïò ìéóèùôþí õðçñåóéþí ó’ áõôïýò ôïõò êùäéêïýò, áêüìç êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç âåâáßùóç áðïäï÷þí Ý÷åé ìüíï ðáñáêñáôçèÝíôá öüñï.

Êùäéêïß 651-652. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ êáôáâÜëáôå áðïäåéãìÝíá óôçí áëëïäáðÞ, ãéá ôá åéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôÞèçêáí óôï åîùôåñéêü êáé äçëþóáôå óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 4Æ, åðåéäÞ õðÜñ÷åé öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç óôçí ÅëëÜäá. Ôá ðïóÜ áõôþí ôùí öüñùí ðñÝðåé íá ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêåßåò âåâáéþóåéò ôïõ áëëïäáðïý öõóéêïý Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðïõ ðáñáêñÜôçóå ôï öüñï (áíåîÜñôçôá áðü ôï áí ðñüêåéôáé ãéá êñÜôïò ìå ôï ïðïßï Ý÷åé õðïãñáöåß óýìâáóç áðïöõãÞò ôçò äéðëÞò öïñïëïãßáò Þ ü÷é). Óçìåéþíåôáé üôé ðñïêåéìÝíïõ ãéá åéóïäÞìáôá áðü ôéò Ç.Ð.Á. óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò èá óõìðëçñþíåôáé ìüíï ôï ðïóü ôïõ ïìïóðïíäéáêïý öüñïõ ôùí Ç.Ð.Á. êáé ü÷é êáé ï ðïëéôåéáêüò öüñïò. ÐÑÏÓÏ×Ç: Äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò áõôïýò ïé öüñïé ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí óôçí áëëïäáðÞ ãéá ôá åéóïäÞìáôá ðïõ äçëþèçêáí óôïõò êùäéêïýò 295-296 ôïõ ðßíáêá 4Æ. Êùäéêïß 293-294. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá (ôüêïõò äáíåßùí êôë. çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò) ðïõ äçëþèçêáí óôïõò êùäéêïýò 291-292 ôïõ ðßíáêá 4ÓÔ, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôéò ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ðïõ åðéóõíÜðôïíôáé óôç äÞëùóç. Επισημαίνεται ότι ο φόρος αυτής της περίπτωσης αφορά εισοδήματα από τόκους που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Êùäéêïß 313-314. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôïõ öüñïõ ðïõ áíáëïãåß óôá åéóïäÞìáôá (áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò êôë.) ðïõ äçëþóáôå óôïõò êùäéêïýò 301-308 (åêôüò ôùí êùäéêþí 317-318), üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôçí Üèñïéóç ôùí ðïóþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôéò áíôßóôïé÷åò óôÞëåò ôùí âåâáéþóåùí áðïäï÷þí (öüñïò ðïõ áíáëïãåß). Êùäéêïß 315-316. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå áðü ôá åéóïäÞìáôá ðïõ äçëþóáôå óôïõò êùäéêïýò 301-308 (åêôüò ôùí êùäéêþí 317-318), üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôçí Üèñïéóç ôùí ðïóþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôéò áíôßóôïé÷åò óôÞëåò ôùí âåâáéþóåùí áðïäï÷þí (öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå). Êùäéêïß 917-918. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ áíáëïãåß óôá åéóïäÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 307-308 ôïõ ðßíáêá 4Á (ÅÉÓÏÄÇÌÁ ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôï Æ’ ØÞöéóìá). Åðéóçìáßíåôáé üôé ôá ðïóÜ áõôïý ôïõ öüñïõ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí óõìðåñéëçöèåß êáé óôïõò êùäéêïýò 313-314 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá (8) ôçò äÞëùóçò êáé ôá áíôßóôïé÷á ðïóÜ öüñïõ ðïõ Ý÷ïõí ðáñáêñáôçèåß ãéá ôá åéóïäÞìáôá áõôÜ (âïõëåõôéêÝò áìïéâÝò, âïõëåõôéêÝò óõíôÜîåéò êôë.) ðñÝðåé íá Ý÷ïõí óõìðåñéëçöèåß óôïõò êùäéêïýò 315-316. Êùäéêïß 297-298. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ÅëëÜäá êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç Þ ôçí êáôáâïëÞ ôùí åéóïäçìÜôùí áðü êéíçôÝò áîßåò áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò, ðïõ äçëþèçêáí óôïõò êùäéêïýò 295-296 ôηò ðåñéðô. 9 ôïõ ðßíáêá 4Æ, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôéò óõíçììÝíåò óôç äÞëùóç ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò, ôéò ïðïßåò ÷ïñçãåß óôï äéêáéïý÷ï ôùí åéóïäçìÜôùí áõôþí åêåßíïò ðïõ åíåñãåß óôçí ÅëëÜäá ôçí êáôáâïëÞ ôïõò. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé êùäéêïß áõôïß áöïñïýí ìüíï óå öüñïõò åéóïäçìÜôùí ðïõ φορολογούνται ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. Êùäéêïß 127-128. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ êáôáâÜëáôå, ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñßðôùóçò ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å., óå ðåñßðôùóç åßóðñáîçò ðïóïý Üõëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðÝñá áðü ôá åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ ðïõ äçëþèçêå óôïõò êùäéêïýò 121-910 ôïõ ðßíáêá 4Å.

54


ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

9

Óôïí ðßíáêá áõôü ãñÜøôå ôá óôïé÷åßá ôùí õðüøç ðñïóþðùí, åöüóïí ôï åôÞóéï åéóüäçìÜ ôïõò äåí õðåñâáßíåé ôá 2900 åõñþ Þ ôá 6000 åõñþ áí ðáñïõóéÜæïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù. ÃñÜøôå åðßóçò, ãéá ôá ðñüóùðá ôïõ ðßíáêá 9.2., ôç óõããÝíåéá ðïõ Ý÷ïõí ìáæß óáò Þ ìå ôç óýæõãü óáò, êáôÜ ðåñßðôùóç, êáèþò êáé ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ, åöüóïí õðÜñ÷åé. Ãéá ôá ðñïóôáôåõüìåíá åíÞëéêá ðáéäéÜ ðïõ óðïõäÜæïõí, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò ïéêåßáò ó÷ïëÞò åóùôåñéêïý Þ åîùôåñéêïý. Óôéò âåâáéþóåéò ôùí áíáãíùñéóìÝíùí ó÷ïëþí åóùôåñéêïý ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôçò Üäåéáò ðïõ ÷ïñÞãçóå ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, δια Βίου Μάθησης και ÈñçóêåõìÜôùí Þ ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý και Τουρισμού, êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôï ÖÅÊ óôï ïðïßï äçìïóéåýèçêå ç Üäåéá áõôÞ. Ãéá ôá Üãáìá åíÞëéêá ôÝêíá ðïõ åßíáé Üíåñãá, âåâáßùóç ôïõ ÏÁÅÄ üôé åßíáé åããåãñáììÝíá óôá ìçôñþá ôïõ. Ãéá ôá ëïéðÜ ðñïóôáôåõüìåíá ìÝëç, óôïé÷åßá ðïõ íá áðïäåéêíýïõí ôçí çëéêßá ôïõò êáé ôï âáèìü óõããÝíåéáò, üôé óõíïéêïýí ìå ôï öïñïëïãïýìåíï êáé üôé ôï åéóüäçìÜ ôïõò äåí õðåñâáßíåé ôá ðéï ðÜíù ðïóÜ. ÅéäéêÜ ãéá ôá óôñáôåõìÝíá ðáéäéÜ õðïâÜëëåôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò óôñáôéùôéêÞò õðçñåóßáò. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ðñüóùðá ðïõ ãñÜöïíôáé óôïí ðßíáêá áõôü ãéá ðñþôç öïñÜ, áðáéôåßôáé óõíõðïâïëÞ ôçò ïéêåßáò ëçîéáñ÷éêÞò ðñÜîçò Þ âåâáßùóçò êáôÜ ðåñßðôùóç Þ õðåýèõíçò äÞëùóçò ôïõ í.1599/1986 üôé ìÝóá óå åýëïãï ÷ñüíï èá õðïâëçèåß ç áðáñáßôçôç ðñÜîç Þ âåâáßùóç.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

11

Ç åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò ãßíåôáé ìÝóù Ôñáðåæéêþí Ëïãáñéáóìþí ìå ôïõò åîÞò ôñüðïõò: á) ÅðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíï êáé üøåùò) ôùí äéêáéïý÷ùí êáé â) ÅðéóôñïöÞ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò. Åéäéêüôåñá ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ðåñßðôùóç á’), ï öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé íá óõìðëçñþíåé ôá ðéï êÜôù óôïé÷åßá óôçí ôÝôáñôç óåëßäá ôçò öïñïëïãéêÞò äÞëùóçò (ðßíáêáò 11). Óôç èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” ãñÜøôå ôçí åðùíõìßá ôçò ôñÜðåæáò, óôçí ïðïßá ôçñåßôáé ï ëïãáñéáóìüò óáò. Äßðëá áðü ôç èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” õðÜñ÷ïõí ôñßá ôåôñáãùíÜêéá óôá ïðïßá èá ãñÜøåôå ôïí êùäéêü áñéèìü ôçò ôñÜðåæáò, üðùò áõôüò öáßíåôáé óôï ó÷åôéêü ðßíáêá. ÔÝëïò, óôç èÝóç “ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ” óõìðëçñþóôå ðñïóåêôéêÜ êáé ôïõò 25 áñéèìçôéêïýò ÷áñáêôÞñåò (åêôüò áðü ôïõò ÷áñáêôÞññåò GR) ôïõ áñéèìïý ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí ÉÂÁÍ ðïõ Ý÷åôå óôçí ÔñÜðåæá êáé èá ôïí âñåßôå ôõðùìÝíï åßôå óôï ôñáðåæéêü óáò ÂéâëéÜñéï, åßôå óôï Ýíôõðï êßíçóçò ëïãáñéáóìïý ôçò ÔñÜðåæÜò óáò. Ï ëïãáñéáóìüò áõôüò ìðïñåß íá åßíáé Ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíïò Þ üøåùò, ìüíï. Áí Ý÷åôå ïðïéáäÞðïôå áìöéâïëßá, áðåõèõíèåßôå óôçí ÔñÜðåæá ìå ôçí ïðïßá óõíåñãÜæåóôå, ç ïðïßá êáé èá óáò ðëçñïöïñÞóåé õðåýèõíá ãéá ôïí ÉÂÁÍ. Ãéá ôçí åðéóôñïöÞ, ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò (ðåñßðôùóç â’), ï öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåé ìüíï ôçí ÅÐÙÍÕÌÉÁ ôçò ôñÜðåæáò êáé ôïí êùäéêü áñéèìü ôçò. ÄçëáäÞ, äå èá áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôïõ ëïãáñéáóìïý. Ôá åðéóôñåöüìåíá ðïóÜ èá åßíáé óôç äéÜèåóç ôùí äéêáéïý÷ùí ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá ðïõ áíáãñÜöåôáé óôçí åéäïðïßçóç, ôçí ïðïßá èá ëÜâïõí ïé öïñïëïãïýìåíïé êáé ç ïðïßá ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæåôáé ãéá ôçí åßóðñáîç ôçò åðéóôñïöÞò ôïõ öüñïõ. ÐñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé ç åðéóôñïöÞ ôùí öüñùí ìå ôçí (á) ðåñßðôùóç èá åßíáé Ýíôïêç áðü ôçí çìåñïìçíßá ðïõ èá áíáãñÜöåôáé óôçí åéäïðïßçóç.

55


Ïé ôñÜðåæåò, ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò áñéèìïýò, ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôçí åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ êáé óõíåðþò ó’áõôÝò ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíïßîåé ëïãáñéáóìü ãéá ôçí ðåñßðôùóç (á) Þ íá åðéëÝîïõí ìßá áðü áõôÝò ãéá ôçí ðåñßðôùóç (â), åßíáé ïé åîÞò: ÐÉÍÁÊÁÓ ÔÑÁÐÅÆÙÍ ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÅÈÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ALPHA BANK ÃÅÍÉÊÇ ÁÔÔÉÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÙÓ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS MARFIN ÅÃÍÁÔÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ

56

ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ. ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ 011 012 014 015 016 017 026 028 032

PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ MILLENNIUM BANK ÁÃÑÏÔÉÊÇ ASPIS ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁ PROBANK ÓÕÍÅÔ. ÔÑÁÐÅÆÁ ×ÁÍÉÙÍ ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÓÕÍÅÔ. ÔÑÁÐÅÆÁ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ. 037 038 043 047 049 054 069 073 087


ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ ÐñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóôåß ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá êÜèå öïñïëïãïõìÝíïõ, áèñïßæïíôáé ôá äçëïýìåíá åéóïäÞìáôá êáé óõìøçößæïíôáé ôá èåôéêÜ êáé áñíçôéêÜ óôïé÷åßá ôùí åðéìÝñïõò åéóïäçìÜôùí. Óôç óõíÝ÷åéá áðü ôï åéóüäçìá áõôü áöáéñïýíôáé ôá ðïóÜ ôùí ôõ÷üí ìåéþóåùí êáé äáðáíþí (ð.÷. ðïóÜ äùñåþí) êáé ôï õðüëïéðï, ðïõ áðïôåëåß ôï öïñïëïãçôÝï åéóüäçìá ôïõ õðï÷ñÝïõ, õðïâÜëëåôáé óå öüñï ìå âÜóç ôçí áêüëïõèç êáôÜ ðåñßðôùóç êëßìáêá: ÊËÉÌÁÊÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2010 (á) ÊËÉÌÁÊÁ ÌÉÓÈÙÔÙÍ - ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ ÊëéìÜêéï åéóïäÞìáôïò (åõñþ)

12.000 18.000 45.000 Üíù 75.000

Öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò %

0 25 35 40

Öüñïò êëéìáêßïõ (åõñþ)

0 4.500 15.750

ÓÕÍÏËÏ åéóïäÞìáôïò (åõñþ)

öüñïõ (åõñþ)

12.000 30.000 75.000

0 4.500 20.250

(â) ÊËÉÌÁÊÁ ÌÇ ÌÉÓÈÙÔÙÍ - ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ ÊëéìÜêéï åéóïäÞìáôïò (åõñþ)

10.500 1.500 18.000 45.000 Üíù 75.000

Öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò

0 15 25 35 40

Öüñïò êëéìáêßïõ (åõñþ)

0 225 4.500 15.750

ÓÕÍÏËÏ åéóïäÞìáôïò (åõñþ)

10.500 12.000 30.000 75.000

öüñïõ (åõñþ)

0 225 4.725 20.475

Ç êëßìáêá (á) åöáñìüæåôáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôï åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò õðåñâáßíåé ôï ðïóïóôü ôïõ ðåíÞíôá ôïéò åêáôü (50%) ôïõ óõíïëéêïý äçëïýìåíïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò. Êáô’åîáßñåóç ãéá ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò ðïõ, åêôüò áðü ôç óýíôáîÞ ôïõò, äçëþíïõí åéóüäçìá êáé áðü áêßíçôá êáé áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, äåí Ý÷åé åöáñìïãÞ ç ðñïûðüèåóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ. ¼ôáí ï óõíôáîéïý÷ïò äçëþíåé åéóüäçìá êáé áðü Üëëåò ðçãÝò, ôüôå Ý÷åé åöáñìïãÞ ç ðáñáðÜíù ðñïûðüèåóç . Ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ ôùí êëéìÜêùí (á) êáé (â) áõîÜíåôáé êáôÜ ÷ßëéá (1.000) åõñþ åÜí ï öïñïëïãïýìåíïò Ý÷åé Ýíá ôÝêíï ðïõ ôïí âáñýíåé, êáôÜ äýï ÷éëéÜäåò (2.000) åõñþ åÜí Ý÷åé äýï ôÝêíá ðïõ ôïí âáñýíïõí, êáôÜ äÝêá ÷éëéÜäåò (10.000) åõñþ åáí Ý÷åé ôñßá ôÝêíá ðïõ ôïí âáñýíïõí êáé êáôÜ ÷ßëéá (1.000) åõñþ ãéá êÜèå Ýíá ôÝêíï ðÜíù áðü ôá ôñßá. Ð.÷. åÜí ìéóèùôüò öïñïëïãïýìåíïò Ý÷åé äýï ôÝêíá ôï áöïñïëüãçôï ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ ôçò êëßìáêáò (á) äéáìïñöþíåôáé óôá 14.000 åõñþ, åÜí Ý÷åé ôñßá ôÝêíá ôï áöïñïëüãçôï äéáìïñöþíåôáé óôá 22.000, åÜí Ý÷åé ôÝóóåñá ôÝêíá ôï áöïñïëüãçôï äéáìïñöþíåôáé óôá 23.000 åõñþ, ê.ï.ê. Ôï ðïóü ìå ôï ïðïßï ðñïóáõîÜíåôáé ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ, ìåéþíåé ôï ðïóü ôïõ äåýôåñïõ êëéìáêßïõ êáé åÜí áõôü äåí åðáñêåß, ôï ðïóü ôïõ ôñßôïõ êëéìáêßïõ. ÅÜí ï Ýíáò óýæõãïò äåí Ý÷åé åéóüäçìá Þ áõôü ðïõ Ý÷åé åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ ôçò êëßìáêáò, ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ðïõ áöïñÜ ôá ôÝêíá Þ ç äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé êáé ìÝ÷ñé ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ðïõ áöïñÜ ôá ôÝêíá, ðñïóôßèåôáé óôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôïõ Üëëïõ óõæýãïõ.

57


ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÓ ÖÏÑÏÓ Áí óôï óõíïëéêü åéóüäçìá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé åéóüäçìá áðü áêßíçôá, ôï áêáèÜñéóôï ðïóü áõôïý õðïâÜëëåôáé êáé óå óõìðëçñùìáôéêü öüñï, ï ïðïßïò õðïëïãßæåôáé ìå óõíôåëåóôÞ åíÜìéóç ôïéò åêáôü (1.5%). ÐåñáéôÝñù åðéâÜëëåôáé áõîçìÝíï ðïóü óõìðëçñùìáôéêïý öüñïõ ôï ïðïßï ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 3% óôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò êáôïéêßåò, åöüóïí ç åðéöÜíåéá êáèåìéÜò áðü áõôÝò õðåñâáßíåé ôá 300 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá. Ôï áõîçìÝíï áõôü ðïóïóôü óõìðëçñùìáôéêïý öüñïõ åðéâÜëëåôáé óôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìéóèïýìåíåò êáôïéêßåò. Ôï ðïóü áõôü ôïõ óõìðëçñùìáôéêïý öüñïõ, äåí ìðïñåß íá åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ. ÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏÕ Ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôçí êëßìáêá (á) Þ (â) êáôÜ ðåñßðôùóç ìåéþíåôáé êáôÜ ðïóïóôü åßêïóé ôïéò åêáôü (20%) êáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ðïõ ðñïâëÝðåôáé áíôßóôïé÷á ãéá: á) Ýîïäá íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò êùä. 047-048, â) äáðÜíç êáôáâáëëüìåíïõ ìéóèþìáôïò êùä. 811 Ýùò 823, êáèþò êáé ôïõ ðïóïý ôçò äáðÜíçò äéäÜêôñùí ãéá öñïíôéóôÞñéá åêðáéäåõôéêþí ìáèçìÜôùí Þ îÝíùí ãëùóóþí êùä.079 Ýùò 085, ã) ôüêïõò óôåãáóôéêïý äáíåßïõ ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß áðü 1/1/03 êáé ìåôÜ êùä.055-056. Ειδικά για δάνεια που έχουν συναφθεί από 1/1/09 και μετά (κωδ. 027-028) το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 40%. ä) ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ êáôáâÜëëåôáé áðü ôïí Ýíá óýæõãï óôïí Üëëïí ôï ïðïßï åðéäéêÜóôçêå Þ óõìöùíÞèçêå ìå óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç (êùä. 089-090). Επίσης, γéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïõ áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò), åöüóïí áõôüò ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò Þ êáôïéêåß ãéá åííÝá (9) ôïõëÜ÷éóôïí ìÞíåò ìÝóá óôï Ýôïò ðïõ áðüêôçóå ôï åéóüäçìá áõôü óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò êáé óå ðåñéï÷Þ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëçò, Êéëêßò, Óåññþí êáé ÄñÜìáò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé óå æþíç âÜèïõò åßêïóé (20) ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç ìåèïñéáêÞ ãñáììÞ, το ποσό του φόρου μειώνεται ìå åîÞíôá (60) åõñþ ãéá êÜèå ôÝêíï ðïõ ôïí âáñýíåé. Óôçí ðåñßðôùóç óõæýãùí áñêåß ï Ýíáò áðü áõôïýò íá Ý÷åé ôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïèÝóåéò. Áí ìå âÜóç ôçí öïñïëïãéêÞ êëßìáêá äåí ðñïêýðôåé ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïóü öüñïõ Þ áõôü ðïõ ðñïêýðôåé åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï Üèñïéóìá ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí á, â, êáé å ðïõ áöïñïýí áõôüí ðñïóùðéêÜ êáé ôá ðñüóùðá ðïõ ôïí âáñýíïõí, ôüôå ïëüêëçñï ôï ðïóü ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí áõôþí Þ ç äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé ìåéþíåé ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ êëßìáêá ãéá ôïí Üëëï óýæõãï. Áí ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ìåéþóåùí åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ öüñïõ, ï ïðïßïò ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ êëßìáêá ãéá ôïí öïñïëïãïýìåíï êáé ôç óýæõãü ôïõ, ç äéáöïñÜ äåí åðéóôñÝöåôáé ïýôå óõìøçößæåôáé. Ôï ðïóü ðïõ áðïìÝíåé ýóôåñá áðü ôéò ìåéþóåéò áðïôåëåß ôï öüñï ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ.

58


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2010 έχει: • Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα. • Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη. • Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2009) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2009 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση. Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος. Τονίζεται ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ 2008» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2009» της πρώτης σελίδας του εντύπου καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2010 Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 τα έτη 2005 έως 2009, απέκτησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2009, θα υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα σημειωθεί «Χ» στα τετραγωνίδια «ΟΧΙ» για όλα έτη. 2. Εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2009 από υπόχρεο, που έχει υποβάλει δήλωση Ε9 Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Η ένδειξη «ΟΧΙ» θα διαγραμμιστεί επίσης εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει δήλωση Ε9 σε κάποιο από τα έτη 2005 έως 2008 χωρίς να δηλώσει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Ομοίως, ο φορολογούμενος θα διαγραμμίσει «ΟΧΙ» εάν το έτος 2009 υπέβαλε δήλωση χωρίς να δηλώσει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του

59


εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγούμενων ετών. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτωση. 3. Διαγραφή ακινήτου που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προLγούμενα έτη Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται. Επισημαίνεται ότι εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου (μετά την πρώτη καταγραφή του) και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, η αναγραφή των στοιχείων του ακίνητου γίνεται σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που διαγράφεται θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 “κωδικός Μεταβολής” θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου) κατά περίπτωση. 4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2010 σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2008» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2009» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2010. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που μεταβάλλεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί), κατά περίπτωση. Τονίζεται ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2010 γράφεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2009.

60


Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2009 Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος – σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία της συζύγου διαγραμμίζοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους. 2. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Υπόχρεος – γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2010 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο –Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης – Διαγραφή – Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο – γονέα δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Το τέκνο δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του. 3. Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος – σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό Ε9, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Διαγραφή – Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο – σύζυγο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της. 4. Μεταβολή λόγω θανάτου υποχρέου σε δήλωση Ε9 Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση αποβιώσει μέχρι 31-12-2009, οι κληρονόμοι του θα υποβάλλουν έντυπο Ε9 έτους 2010 συμπληρώνοντας, τόσο τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Διαγραφή λόγω θανάτου», όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν αναγραφεί στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή – Διαγραφή – Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. 5. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης, λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών που είχαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη του υποχρέου σε δήλωση αποβιώσουν μέχρι 31-12-2009, ο υπόχρεος θα υποβάλλει έντυπο Ε9 έτους 2010 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θα σημειώσει «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή σχέσης – Διαγραφή – Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

61


Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητά του την 1η Ιανουαρίου 2010 Το τέκνο, το οποίο δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται, κατά περίπτωση. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, .., 201010, 201011 κ.ο.κ. Προσοχή: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του γονέα του. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλονται ή διαγράφονται θα αναγραφεί εκείνος των δηλώσεων Ε9 προηγούμενων ετών του γονέα του. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση. Ο υπόχρεος – γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκνου, υποχρεούται στη δήλωση Ε9 έτους 2010 να διαγράψει το τέκνο στην πρώτη σελίδα του εντύπου. 2. Σύζυγος που για οποιανδήποτε λόγο υποβάλει μόνη (κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.) δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2010 Η σύζυγος, η οποία υποβάλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα της οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, .., 201010, 201011 κ.ο.κ. Προσοχή: Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του συζύγου. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός της αναγραφής των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση. Ο υπόχρεος – σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου στο κοινό Ε9, υποχρεούται στη δήλωση Ε9 έτους 2010 να διαγράψει τη σύζυγο στην πρώτη σελίδα του εντύπου. 3. Τέλεση γάμου εντός του 2009 με παράλληλη μεταβολή των ακινήτων εντός του ιδίου έτους Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος – σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία της συζύγου σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης οι οποίες επήλθαν εντός του έτους 2009. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20101, 20102, …, 201010, 201011, κ.ο.κ. Προσοχή:

62


Εφόσον στο εμπράγματο δικαίωμα έχει χορηγηθεί Α.Τ.ΑΚ. υποχρεωτικά αναγράφεται αυτός και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 του ιδίου ή της συζύγου. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί στο εμπράγματο δικαίωμα Α.Τ.ΑΚ., ως αύξων αριθμός του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου με τον οποίο είχε δηλωθεί στο έντυπο Ε9 (καθενός εκ των συζύγων) τα προηγούμενα έτη. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση. 4. Τέκνο – προστατευόμενο μέλος ή σύζυγος του υποχρέου σε δήλωση οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά για πρώτη φορά το έτος 2009 Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος (γονέας ή σύζυγος) υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2010 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο – Τέκνο» ή «Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό των δηλώσεων Ε9 των προηγούμενων ετών του υποχρέου (γονέα ή συζύγου). Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 «Κωδικός Μεταβολής» θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτωση.

Ε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε. Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), αυτός θα υποβάλει έντυπο Ε9 για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον αυτοί έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Ωστόσο, εάν οι ανιόντες είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό γι’ αυτούς και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σχετικά με τη συμπλήρωση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ανωτέρω προστατευόμενων μελών του υποχρέου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Δ του παρόντος. Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1150/2004 και τις Εγκυκλίους ΠΟΛ 1001/2005 και ΠΟΛ 1047/2005. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινλητων (Ε9), από το έτος 2008 και επόμενα, υποβάλλεται αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πληροφορίες ως προς τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) παρέχονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

63


ÅÔÇÓÉÁ ÔÅÊÌÁÑÔÇ ÄÁÐÁÍÇ ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2010 ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏÕÓ ÖÏÑÏËÏÃÇÓÉÌÏÕÓ ÉÐÐÏÕÓ ÊÁÉ ÔÁ ÅÔÇ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÓ Å.É.×. ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÕ ÊÔË. Öïñ/ìïé ßððïé

ÌÝ÷ñé êáé 5 Ýôç

ÐÜíù áðü 5 Ýôç ìÝ÷ñé êáé 10 Ýôç Ìåßùóç 15%

ÐÜíù áðü 10 ìÝ÷ñé êáé 15 Ýôç Ìåßùóç 25%

á) ÐÜíù áðü 15 Ýôç (ðñéí áðü ôï 1995) â) ÐñïÝëåõóç áðü Ï.Ä.Ä.Õ. ã) ãéá Å.É.×. áõô/ôï åéäéêÜ äéáóêåõáóìÝíï ãéá ôç ÷ñçóéìïðïßçóç (ïäÞãçóÞ) ôïõ Þ ãéá ôç ìåôáöïñÜ ìå áõôü áíáðÞñùí ìå áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù Ìåßùóç 40%

(2005-2009) (2000-2004) (1995-1999) ìÝ÷ñé 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 êáé ðÜíù

64

4.800 6.100 8.000 9.900 11.800 14.200 16.700 20.500 26.500 33.600 41.300 49.500 57.800 66.600 75.700 85.300 95.900 107.900 112.900

4.080 5.185 6.800 8.415 10.030 12.070 14.195 17.425 22.525 28.560 35.105 42.075 49.130 56.610 64.345 72.505 81.515 91.715 95.965

3.600 4.575 6.000 7.425 8.850 10.650 12.525 15.375 19.875 25.200 30.975 37.125 43.350 49.950 56.775 63.975 71.925 80.925 84.675

2.880 3.660 4.800 5.940 7.080 8.520 10.020 12.300 15.900 20.160 24.780 29.700 34.680 39.960 45.420 51.180 57.540 64.740 67.740

Óå ðåñßðôùóç êõñéüôçôáò ÅÉ× áõô/ôïõ ðÜíù áðü 10 Ýôç áðü óõíôáîéïý÷ï çëéêßáò ðÜíù áðü 60 åôþí ðïõ áðïêôÜ åéóïäÞìáôá áðïêëåéóôéêÜ áðü óõíôÜîåéò Þ êáé áðü éäéïêáôïßêçóç êýñéáò êáé äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò â) Ç äáðÜíç ìå âÜóç ôï åðéâáôéêü áõôïêßíçôï É× ðïõ Ý÷åé åêôåëùíéóôåß ôá Ýôç 2005 Þ 2006 ìå ìåéùìÝíïõò äáóìïýò ëüãù ìåôïéêåóßáò ôïõ ÉäéïêôÞôç Ìåßùóç 50% 2.400 3.050 4.000 4.950 5.900 7.100 8.350 10.250 13.250 16.800 20.650 24.750 28.900 33.300 37.850 42.650 47.950 53.950 56.450

Å.É.×. Áíôßêåò åöüóïí Ý÷ïõí ðáñÝëèåé ðÜíù áðü 30 Ýôç (ðñéí áðü ôï 1979) áðü ôï Ýôïò êáôáóêåõÞò ôïõò êáé äéáèÝôïõí ðéóôïðïéçôéêü áõèåíôéêüôçôáò Ìåßùóç 60%

1.920 2.440 3.200 3.960 4.720 5.680 6.680 8.200 10.600 13.440 16.520 19.800 23.120 26.640 30.280 34.120 38.360 43.160 45.160


ÅÔÇÓÉÁ ÔÅÊÌÁÑÔÇ ÄÁÐÁÍÇ ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2010 ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÌÇÊÏÓ ÊÁÉ ÔÁ ÅÔÇ ÍÇÏËÏÃÇÓÇÓ ÉÓÔÉÏÖÏÑÏÕ ´Ç ÌÇ×ÁÍÏÊÉÍÇÔÏÕ ´Ç ÌÅÉÊÔÏÕ ÓÊÁÖÏÕÓ, ÌÅ ×ÙÑÏ ÅÍÄÉÁÉÔÇÓÇÓ ÌÝ÷ñé êáé 5 Ýôç

ÌÞêïò óêÜöïõò ÌÝ÷ñé 8 ìÝôñá ðÜíù áðü 8 êáé ðÜíù áðü 10 êáé ðÜíù áðü 12 êáé ðÜíù áðü 14 êáé ðÜíù áðü 16 êáé ðÜíù áðü 18 êáé ðÜíù áðü 20 êáé ðÜíù áðü 22 êáé ðÜíù áðü 24 êáé ðÜíù áðü 26 êáé ðÜíù áðü 28 êáé ðÜíù áðü 30 êáé ðÜíù áðü 32

ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé ìÝ÷ñé

10 ìÝôñá 12 “ 14 “ 16 “ 18 “ 20 “ 22 “ 24 “ 26 “ 28 “ 30 “ 32 “

(2005-2009)

ÐÜíù áðü 5 Ýôç ìÝ÷ñé êáé 10 Ýôç Ìåßùóç 10% (2000-2004)

21.000 38.000 55.600 74.400 95.000 117.800 144.200 174.800 210.000 250.000 295.800 348.000 407.200 455.400

18.900 34.200 50.040 66.960 85.500 106.020 129.780 157.320 189.000 225.000 266.220 313.200 366.480 409.860

ÐÜíù áðü 10 Ýôç Ìåßùóç 20% (ðñéí áðü ôï 2000) 16.800 30.400 44.480 59.520 76.000 94.240 115.360 139.840 168.000 200.000 236.640 278.400 325.760 364.320

65


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

66


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

67


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

68


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

69


Ðùò ìðïñåßôå íá åîïöëÞóåôå ôéò ïöåéëÝò óáò ðñïò ôï Äçìüóéï Á. ÏðïéáäÞðïôå ïöåéëÞ 1. Ìå åðéôáãÝò, ôñáðåæéêÝò Þ ðñïóùðéêÝò ãéá ïðïéïäÞðïôå ðïóü. 2. Ìå ìåôñçôÜ, ïé åðéôçäåõìáôßåò êáé ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ìÝ÷ñé 500 åõñþ, ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ìç åðéôçäåõìáôßåò ìÝ÷ñé 1.000 åõñþ. 3. Ìå ðéóôùôéêÝò Þ ÷ñåùóôéêÝò êÜñôåò êáé ìÝ÷ñé ôïõ ïñßïõ ôçò êÜñôáò óáò, óôéò 180 ìåãáëýôåñåò Ä.Ï.Õ. ôçò ÷þñáò ðïõ äéáèÝôïõí ó÷åôéêÜ ìç÷áíÞìáôá êáé äÝ÷ïíôáé ôéò ðåñéóóüôåñåò êÜñôåò ðïõ êõêëïöïñïýí óôçí ÅëëÜäá êáé Ý÷ïõí åêäïèåß áðü ÔñÜðåæåò ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôÞìáôá óôçí ÅëëÜäá (VISA, Mastercard ê.ë.ð.). Â. Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò Öõóéêþí Ðñïóþðùí ôïõ ôñÝ÷ïíôïò, êÜèå öïñÜ, Ýôïõò 1. Ìå ôçí åðéëïãÞ åíüò áðü ôïõò ôñåßò ðéü ðÜíù ôñüðïõò, óôéò Ä.Ï.Õ. 2. Ìå ôçí ðëçñùìÞ ìåôñçôþí óå ðïëëÝò óõìâåâëçìÝíåò ÔñÜðåæåò, ìå ôçí ðñïóêüìéóç ôïõ ðñïåêäéäïìÝíïõ ìç÷áíïãñáöéêïý áðïäåéêôéêïý. 3. Ìå ÷ñÝùóç ôïõ ëïãáñéáóìïý ðïõ ôçñåßôáé óå óõìâåâëçìÝíåò ÔñÜðåæåò. Ã.

Ö.Ð.Á. ìå ôçí õðïâïëÞ çëåêôñïíéêÞò äÞëùóçò

ÌÝóù ôïõ ëïãáñéáóìïý ôïõ õðï÷ñÝïõ ðïõ ôçñåßôáé óå ðïëëÝò óõìâåâëçìÝíåò ÔñÜðåæåò.

70


71


72


Φορολογικός Οδηγός 2010  

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you