Page 1

Ă…rs m e l d i n g 2 0 13


Innhald

2

Sognekraft leverer

s. 3

Hovudtal

s. 4

Verdiskaping

s. 6

Året 2013

s. 7

Dette er Sognekraft

s. 8

Miljø og samfunn

s. 10

Produksjon

s. 11

Nett

s. 14

Kraftsal til sluttbrukar

s. 16

Andre forretningsområde

s. 17

Årsmelding frå styret

s. 18

Resultat

s. 25

Eigendelar

s. 26

Gjeld og eigenkapital

s. 27

Kontantstraumanalyse

s. 28

Notar

s. 29

Revisjonsmelding

s. 41


Sognekraft leverer Sognekraft leverer straum kvart sekund – året rundt Vi leverer fornybar energi til kundar i tettbygde strøk, og til kundar som bur fleire hundre meter frå nærmaste nabo. Vi har eit linjenett som tek seg gjennom det brattaste og villaste landskapet i Norge, eit linjenett som er like langt som frå Sogn til sørspissen av Italia. Vi har same strenge krav til forsyningstryggleik som alle andre netteigarar i landet. Og vi leverer! Sognekraft er godt rusta til å møte dei oppgåvene og krava som vert stilt til eit nettselskap, både i dag og i framtida.

Fjordenergi Sognekraft set krefter i sving. Sognekraft si historie byggjer på at vi produserer straum av rennande vatn. I 2013 tok vi eit nytt steg gjennom bygginga av Sognekraft Fjordenergi. No lagar vi energi av vatn som ikkje er i fall. Fullt utbygd vil Sognekraft Fjordenergi kunne gje 15,5 GWh varme og 5 GWh kjøling, der 7-8° varmt vatn frå 50-60 meters djupn i Sognefjorden er energikjelda. Sognekraft Fjordenergi er innovasjon i praksis, eineståande i konstruksjon og dimensjon.

Nyskaping og vekst 2013 var eit år prega av nyskaping på fleire område. Vi førebur oss til store kraftutbyggingar i Feios, Leikanger og Offerdal. I løpet av få år skal Sognekraft nær dobla produksjonen av kraft. Vi brukte mykje tid og ressursar i 2013 på å rigga oss til eit kjøp av Statkraft sine aksjar i BKK, saman med fleire andre kraftselskap. Vi vart ikkje samde om pris. For oss i Sognekraft var dette ein svært lærerik prosess, som har auka kompetansen i selskapet monaleg. Vi står no betre rusta til å gjennomføra dei store utbyggingsprosjekta som er i kjømda. Sognekraft er ei verksemd i sterk utvikling. Vi er ei drivkraft i Sogn, med vilje og evne til nyskaping og satsing. Som direktør gler eg meg kvar dag til å vere med på å utvikla Sognekraft vidare.

Terje Bakke Nævdal Adm. direktør

- set krefter i sving

3


H O V U D T AL Resultat

Def

2013

2012

2011

2010

2009

mill. kr

350

243

265

248

221

mill. kr

156

90

135

Driftsresultat

mill. kr

129

66

110

105

96

Resultat før skatt Årsresultat

mill. kr mill. kr

122

58

106

96

88

65

36

44

42

39

mill. kr

87

6

97

71

56

Investeringar

mill. kr

64

68

24

241

49

Avskrivingar og nedskrivingar

mill. kr

31

26

25

26

23

Betalt utbytte

mill. kr

34

34

30

30

27

Totalkapital

mill. kr

1035

782

748

765

511

Eigenkapital

mill. kr

375

336

254

258

254

Sum driftsinntekter EBITDA

1

131

Kontantstraum Netto kontantstraum frå drift

2

Balanse

Sysselsett kapital

3

mill. kr

862

645

538

589

369

Frie likviditetsreservar

4

mill. kr

295

110

113

111

27

mill. kr

487

309

284

331

115

5

mill. kr

292

182

138

177

100

EBITDA margin

6

%

44,6

37,2

50,9

52,8

53,8

Netto driftsmargin

7

%

36,9

27,3

41,5

42,3

43,6

Eigenkapitalavkastning

8

%

18,3

12,1

17,1

16,5

15,8

Avkastning sysselsett kapital

9

%

18,8

12,6

21,2

22,7

27,4

Totalkapitalrentablitet

10

%

9,3

6,8

7,6

8,6

9,7

Eigenkapitalandel

11

%

36,0

43,0

34,0

33,7

49,6

1,9

2,0

1,9

2,3

0,84

Renteberande gjeld Netto renteberande gjeld Nøkkeltal økonomi

Netto renteberande gjeld Netto renteberande gjeld/EBITDA

4

12


Årsmelding for 2013

H O V U D T AL 2013

2012

2011

2010

2009

Tal tilsette pr 31.12

79

70

70

68

62

Tal årsverk pr 31.12

68

61

61

58

57

%

2,8

3,6

4,7

3,2

5

Nøkkeltall HMT

Def

Sjukefråvær Skader (H1) med fråvær pr mill. arbeidstimar

8

9

22

16

8

9

0

Skader (H2) med og utan fråvær pr mill. arbeidstimar

8

0

22

16

8

0

0

Nøkkeltal drift Vasskraftproduksjon, verkeleg

12

GWh

529

523

609

370

445

Vasskraftproduksjon, årsmiddel

12

GWh

515

515

515

446

446

øre/kWh

29,2

21,7

35,8

43,6

29,6

Forbruk i eige område

GWh

260

252

239

258

242

Volum seld kraft til sluttbruk

GWh

347

266

142

139

134

8 538

8 353

8 213

8 116

8 067

208

179

176

160

161

Gjennomsnittleg spotpris

Tal nettkundar Nettkapital (NVE-kapital)

13

mill. kr

Definisjonar 1)       Driftsresultat før avskrivingar og nedskrivingar 2)       Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar 3)       Eigenkapital + renteberande gjeld 4)       Betalingsmidlar og unytta bankrammer, ekskl. bundne midlar 5)       Renteberande gjeld – bankinnskot, kontantar o.l 6)       EBITDA/Driftsinntekter 7)       Driftsresultat/ Driftsinntekter 8)       Årsresultat/Gjennomsnittleg eigenkapital 9)       (Resultat før skatt + rentekostnader)/Gjennomsnittleg sysselsatt kapital 10)   (Resultat før ekstra ordinære postar -skattekostnad + rentekostnader)/Gjennomsnittleg totalkapital 11)   Eigenkapital/totalkapital 12)   Alle produksjonstal er før pumping og tap 13)   Avkastningsgrunnlag for berekning av inntektsramma. Fastsett av NVE.

- set krefter i sving

5


V e r d is k a p i n g Sognekraft set lokale krefter i sving gjennom rein kraftproduksjon og eit fruktbart engasjement i idrett- og organisasjonslivet i Sogn. Som netteigar står vi på heile året – døgeret rundt – for å yta ei påliteleg og sikker straumforsyning.

Verdiskapingsrekneskapen Totale driftsinntekter - forbruk varer og tenester Brutto verdiskaping - av- og nedskrivingar Netto verdiskaping + finansinntekter

2013

2012

336 206

242 514

121 420

91 187

214 785

151 327

31 355

30 645

183 430

120 681

12 409

8 455

195 839

129 137

44 381

45 856

Renter til eksterne långivarar

12 796

5 786

Renter og utbytte til eigarar

42 000

38 000

Skatt

57 160

22 374

Eigedomsskatt

11 238

10 146

4 175

4 341

845

799

23 243

1 836

195 839

129 138

= Totale verdiar til fordeling Fordeling av verdiskaping Tilsette Brutto lønn og sosiale ytelsar Kapitalinnskytarar

Stat, fylke og kommune

Arbeidsgjevaravgift Andre offentlege avgifter Selskapet Tilbakehalde overskot Fordelte verdiar

6


Årsmelding for 2013

Å RE T 2 0 1 3 Konsesjon Feios kraftverk

Fiber til heimen

Sju år etter konsesjonssøknad vart sendt frå Sognekraft, gav regjeringa 8. mars 2013 løyve til bygging av Feios kraftverk. Kraftverket vil etter planen ha ein installert effekt på 28,8 MW og ein årleg produksjon på 98 GWh.

Sognekraft har samarbeidd tett med Sognenett å gje sogningane tilbod om fiber til heimen. I 2013 er det bygd ut fiber til 717 husstandar. Samtidig vert det planlagt fiber fram til eigne nettstasjonar for å kunne fjernstyre brytarar og legge til rette for automatiserte målesystem.

NVE gav også konsesjon til bygging av Nyasetdalen kraftverk 14. mars 2013. Dette er eit mindre kraftverk i eit sideelv til Storelvi i Feios. Ettersom NVE ikkje tok stilling til den omsøkte linjeløysinga for Feios kraftverk, og denne ikkje lenger er mogleg, må kraftverket si plassering tilpassast ei ny løysing der det vert bygd ny linje frå Feios til Vik. Søknad om ny linjeløysing og plassering av kraftstasjonen er under handsaming i NVE.

Gjennom kjøp av aksjar opp til 70 % eigardel i Sognenett, med verknad frå 20. mai 2013, har Sognekraft har teke ei langt meir aktiv rolle i vidareutviklinga av Sognenett.

Sognekraft Fjordenergi Statsminister Erna Solberg føresto den offisielle opninga av Sognekraft Fjordenergi 8. mars 2014. Anlegget er langt på veg eineståande i sitt slag. Sjøvatn frå 50 meters djup, med ein temperatur som er stabil på 7-8 grader heile året, gir energi til oppvarming og kjøling i eit system med energisentralar, varmepumper og ferskvatn . Bygging av fase 1 vart fullført i 2013, og utviding til fase 2 vert vurdert ut frå erfaringane i fase 1.

Bygging av Sogndal transformatorstasjon Hausten 2012 starta Statnett opp arbeidet i Sogndal, som første steg i realisering av ei ny 420 linje frå Sogndal til Ørskog i Møre og Romsdal. Denne linja er avgjerande for at Sognekraft og andre kraftprodusentar i fylket vårt skal kunne få levert kraft frå nye vasskraftprosjekt. Arbeid med bygging av Sogndal transformatorstasjon har pågått i heile 2013. Sognekraft har hatt omfattande underentreprenøroppdrag i prosjektet, og Sognekraft bygger også eigen transformator­stasjon 132/66 KV og koplingsanlegg på same område.

Kjøpte ikkje BKK-aksjar I 2012 og 2013 vart det saman med Sunnhordland kraftlag og BKK arbeidd med kjøp av Statkraft sine aksjar i BKK. Det vart ikkje oppnådd semje om pris. Sognekraft sit likevel att med erfaring som vil vere nyttig i arbeidet med finansiering av selskapet sine investeringar framover.

- set krefter i sving

7


d E T T E ER S o g n e k r a ft Sognekraft produserer 515 GWh rein og fornybar vasskraft kvart år, driftar nær 1 800 km straumnett og sel 350 GWh kraft til kundar i og utanfor Sogn. I tillegg leverer Sognekraft produkt og tenester som har tilknyting til energi og straumnett.

Historia Sognekraft vart stifta i 1947 og det fyrste kraftverket, Refsdal kraftverk i Vik, var sett i drift i 1957. På slutten av 1960-talet samarbeidde NVE og Sognekraft om full utbygging av Vikjavassdraget, med kraftverka Målset, Refsdal og Hove. Vikfalli vart etablert i 1968, med ein 12% eigardel for Sognekraft. Sognekraft bygde det regionale straumnettet. På den tida verdas lengste fjordspenn, vart bygd over Sognefjorden og sett i drift i 1955. Dei lokale kraftlaga bygde ut distribusjonsnett. Rundt 1980 vart dei lokale kraftlaga i Vik, Balestrand, Leikanger og Sogndal fusjonert med Sognekraft AS. Neste store løft vart gjort i 1983, då Hafslo-vassdraget vart bygt ut og nye Årøy kraftverk vart sett i drift. I dei seinare åra har selskapet teke nye steg, ved kjøp av 10% av aksjane i Svelgen Kraft Holding AS i Svelgen og bygging av fjordenergianlegg i Sogndal.

Kompetanse Sognekraft utnyttar fordelane ved å ikkje vere ein for stor organisasjon. Fleksibilitet og evne til å sjå samanhengar gjer at ein kan agere raskt og finne løysingar på tvers av organisatoriske grenser. Dette resulterer i synergiar som gir økonomiske og kompetansemessige gevinstar. Å utnytte selskapet sine fortrinn set krav om å vere «best i klassen» - som er eit sunt press å legge på eigen organisasjon. I nokre høve er selskapet likevel for lite til å ha tilstrekkeleg kompetanse i eigen organisasjon. Det vert då nytta tilgjengeleg kompetanse hjå vår største eigar, BKK, eller hjå andre samarbeidspartar i Vestlandsalliansen. Det strategiske samarbeidet blant selskapa som er tilknytt BKK er godt, og er med på å utvikle kompetanse i alle ledd.

8

Vekst og generasjonsskifte krev rekruttering av medarbeidarar med god og rett kompetanse. Det vert arbeidd målretta med profilering av Sognekraft som framtidig arbeidsgjevar frå ungdomsskule til universitet. Som ledd i dette vert det tilbydd praksisplassar, lærekontraktar og sommarjobb. Etablering av rutinar og system for å sikre kvalitet og kontroll under vekst er viktig og har vore prioritert i fleire år. Det er blant anna etablert kvalitetssystem med omtale av arbeidsprosessar og handsaming av avvik og forbetringsforslag. Vidare er det satsa på informasjonsdeling, teke i bruk prosjektstyringsverktøy, integrerte it-løysingar og tilsett meir økonomikompetanse.

Strategi for lønsam vekst No står selskapet framfor ein ny periode med spanande utfordringar, der lønsam vekst gjennom ny kraftproduksjon og fornying av linjenettet er staka ut som den viktigaste delen av strategien. Før 2020 har Sognekraft planar om å gjennomføre tre større utbyggingar; Feios kraftverk, Leikanger kraftverk og Offerdal kraftverk i tillegg til nokre mindre kraftverk. Til saman har Sognekraft planar for utbygging av meir enn 430 GWh produksjon. I samband med fornying av linjenettet er det inngått avtalar med aktuelle småkraftprodusentar om auka kapasitet der det trengs for å kunne ta i mot ny produksjon. Utbygging av fiberkapasitet til kommersiell bruk vert vurdert saman med eigne behov for kommunikasjon til og frå kraftstasjonar og straumnett.

Vekst Utvikle vidare Avvikle eller selje Vasskraft Kraftsal til sluttbrukar VIndkraft Straumnett Fjordenergi Fiber Andre produkt og tenester


Årsmelding for 2013

Eigarstruktur Vik kommune; 19,8

Leikanger kommune; 2,5

BKK; 44,4

Balestrand kommune; 2,5

Sogndal kommune; 11

Luster kommune; 6,9

Luster Energi; 12,9

Styret og administrasjon Styret i morselskapet har sju medlemmer. Fem blir valde av generalforsamlinga og to frå dei tilsette. • • • • • • •

Erling Stadheim, styreleiar Atle Neteland, nestleiar Agnes Landstad Geir Arve Sandvik Laura Kvamma Rune Øen, arbeidstakarrepresentant Kåre Fosse, arbeidstakarrepresentant

Sognekraft er eit vertikalt integrert selskap der dei ulike forretningsområda er organisert i seksjonar. Konsernet og dotterselskapet Sognenett hadde, ved utgangen av 2013, 79 tilsette.

- set krefter i sving

9


M I L J Ø O G S A M F U NN

Fruktbar kraft Sognekraft produserer og leverer rein, fornybar energi, til beste for miljø og komande generasjonar. Fornybar energi er løysinga på globale og lokale klimautfordringar, samstundes som behovet for kapasitet i straumnettet aukar. Vi legg stor vekt på å forvalte desse oppgåvene på ein ansvarsfull og framtidsretta måte. Sognekraft er ei mangfaldig verksemd som følgjer med i samfunnsutviklinga. Vi er med på å gje kraft til lokalsamfunnet både i form av arbeidsplassar, energiforsyning, sponsing og nyskapingsevne. At framtidige generasjonar skal leve og bu her, i samspel med desse fantastiske naturkvalitetane, er med oss frå start til mål i alle prosjekt vi planlegg og gjennomfører.

Barn og unge Vi meiner det er viktig at Sognekraft støttar gode tiltak innan kultur og idrett, særleg breiddetiltak retta mot barn og unge. I vårt geografiske område vert dette mellom anna synleggjort med Sognekraft-logoen på draktryggen til alle aldersfastlagde lag. Vi er og ein stor støttespelar innan andre kulturfelt, og ynskjer vere med og skape grobotn for sunne interesser og aktivitetar. Slik bidreg vi til å setje krefter i sving, til beste for einskildindivid og lokalsamfunn.

Drivkraft Sogndal Fotball har gått i bresjen for ei utbygging som samlar idrett, forsking og utdanning på Fosshaugane Campus. Dette arbeidet er ei drivkraft i utviklinga av lokalsamfunn, skule og næringsliv i Sogn. Sognekraft støttar dette arbeidet. Sogndal Fotball er Sognekraft sin største enkeltsponsoravtale. Vi er ein av tre generalsponsorar og vert godt profilert gjennom Sognekraft-gata, Sognekraft-tribuna, drakteklame, monitorar og skilting på Fosshaugane Campus. Hausten 2010 rykka laget opp til Tippeligaen, ein plass dei har greidd å halde på sidan. 10

Sognekraft gratulerer med nok ein spennande sesong i 2013, og ser fram mot 2014-sesongen!

Forsking og utvikling Å finne nye, smarte løysingar, gjennom eiga utvikling og samarbeid med andre, er prioritert i Sognekraft. Sognekraft deltek i Energi Norge sine fellesfinansierte forskings- og utviklingsprosjekt. Desse prosjekta fører til spreiing av kunnskap, metodar og verkty for auka verdiskaping og sikrar eit aktivt kunnskapsmiljø. I samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking, medverkar Sognekraft til eit kompetansemiljø for fornybar energi i regionen og byggjer kunnskap om samfunnsmessige vilkår for auke av produksjon og bruk av fornybar energi.

Garantert 100 % fornybar energi Gjennom opphavsgarantiar og sertifikat kan Sognekraft tilby 100 % fornybar energi. Kundar som ikkje kjøper opphavsgarantert kraft vert omfatta av den nasjonale varedeklarasjonen, som kvart år vert utarbeida av NVE. Denne syner ein større andel av ikkje fornybar energi, mellom anna grunna import av kraft frå utlandet.

Elsertifikat - for betre klima Noreg og Sverige har ein felles marknad for elsertifikat. Ifylgje lova sin føremålsparagraf er hensikta å auke produksjonen av ny fornybar energi. Det overordna målet er å redusera bruken av fossile og ureinande energikjelder – medan ein intensiverer utbygginga av vass-, vind- og biokraftverk. Støttesystemet vert finansiert av straumforbrukarane, gjennom ein høgare pris per kilowattime på straumfakturaen. Det er kraftleverandørane som har ansvaret for å kjøpe inn elsertifikat og vidarefakturere kundane.


Årsmelding for 2013

PR O D U K S J O N Målt etter produksjon er Sognekraft det tredje største energi­selskapet tilhøyrande i Sogn og Fjordane. Selskapet eig Årøy kraftverk, er medeigar i Statkraft Vikfalli med 12 % og Svelgen Kraft Holding AS med 10 %. Middel årsproduksjon er 515 GWh. I 2013 vart produk­sjonen 529 GWh.

Kraftverk

Installert effekt MV

Årøy Kraftverk

94

Middel

Produksjon i GWh 2012

2013

349

327

369

Sameiget Vikfalli, 12 % eigardel

21

97

118

95

Svelgen Kraft, 10 % eigardel

12

69

78

65

127

515

523

529

2012

2013

509

558

Magasinbehaldning, GWh

59

88

Fyllingsgrad, %

60

89

Sum Tilsig og magasinfylling Nyttbart tilsig, GWh

Drift og vedlikehald i Årøy kraftverk Førebyggande vedlikehald for å halde det elektromekaniske utstyret i god stand er særs viktig for å redusere risikoen for uønska driftstans. Større vedlikehald som krev driftsstans over lengre tidsrom vert utført i periodar med lite tilsig. Det er høge krav til standard for helse, miljø, tryggleik, rydding og reinhald. Det vert sett sterk fokus på å halde på posisjonen som eitt av dei mest effektive kraftverka samanlikna med andre kraftverk i Vestlandsalliansen.

For å redusere risikoen handlar Sognekraft sikringskontraktar hjå NASDAQ.

NVE har godkjent revurderingar av dammane Veitastrondvatnet og Hafslovatnet. For å tilfredsstille nye krav til damtryggleik må betongkonstruksjonen rundt damluka på Hafslovatnet forsterkast. Dette blir utført i 2014.

I gjennomsnitt vart prisane i 2013 i Sognekraft sitt leveringsomåde, NO5, 35 % høgare enn året før. Året 2013 starta med prisar på om lag 30 øre/kWh basert på ein normal hydrologisk balanse. Ein kald vinter medførte høgt forbruk og stigande prisar fram mot snøsmeltinga i mai. Den svake hydrologiske balansen gav relativt høge sommarprisar. Resten av året fekk ein stigande prisar fram til november. Hausten var relativt nedbørsrik og prisane fall i desember. Høgaste månadspris var i april med 36,4 øre/kWh og lågaste i juli med 25,0 øre/kWh. Dei totale vasskraftreservane i Noreg, Sverige og Finland, inklusive grunnvatn og snøakkumulering, ved utgangen av 2013 var på 158 TWh, litt over normalen.

Kraftomsetnad og prisutvikling

Vekst og utvikling

Kraftprisane er den viktigaste faktoren for ei tilfredsstillande lønsemd og verdiutvikling for Sognekraft. Tilsiget påverkar elles resultatet år for år. Fysisk produksjon i Årøy kraftverk vert planlagt basert på tilgjengeleg vatn og informasjon om potensielt tilsig og omsett, saman med produksjonen i Vikfalli, til høgast mogleg inntening.

Ny vasskraft

For å handtere og redusere risikoen for store resultatendringar som følgje av svingande marknads­prisar på kraft, har selskapet etablert retningslinjer for risikostyring som er nedfelt i ei risikohandbok vedteken av styret. I samsvar med denne vert ein del av produksjonsporteføljen seld finansielt, der ein har mandat til å selje ein del av produksjonen for den neste fireårsperioden.

Utvikling av ny kraftproduksjon er den viktigaste satsinga for å oppnå langsiktig verdiskaping i Sognekraft. Som ledd i dette er det eit mål å dobla selskapet sin kraftproduksjon før 2020. Sognekraft har gjennom mange år lagt ned eit stort arbeid for å sikre seg fallrettar og utvikle nye vasskraft­prosjekt fram mot konsesjon. Sakshandsamingstida har vore lang, men 8. mars 2013 vedtok Kongen i Statsråd å gje konsesjon for Feios kraftverk etter tilråding frå NVE i 2009. Tilråding frå NVE for Leikanger kraftverk er forventa i løpet av 2014. Tabellen nedanfor syner dei viktigaste utbyggings­prosjekta fram mot 2020, der Sognekraft disponerer fallrettane.

- set krefter i sving

11


Vekst og utvikling

.

Ny vasskraft Namn

Kommune

Feios kraftverk

Vik

Leikanger kraftverk

GWh

Status

Eigarar

98

Konsesjon gitt

Sognekraft 70 % BKK 20 % Veidekke 10 %

Leikanger

180

Konsesjonssøkt

Sognekraft 100 %

Offerdal kraftverk

Årdal

101

Konsesjonssøkt

Sognekraft 80 % Årdal Energi 10 % Veidekke 10 %

Nyasetdalen kraftverk

Vik

7

Konsesjon gitt

Sognekraft 100 %

Kråkelvi kraftverk

Balestrand

16

Konsesjonssøkt

Sognekraft 100 %

Brekka kraftverk

Balestrand

12

Konsesjonssøkt

Sognekraft 100 %

Fardalselvi kraftverk

Sogndal

9

Konsesjonssøkt

Sognekraft 100 %

Utvikling av ny kraftproduksjon er den viktigaste satsinga for å oppnå langsiktig verdiskaping i Sognekraft. Som ledd i dette er det eit mål å dobla selskapet sin kraftproduksjon før 2020. Sognekraft har gjennom mange år lagt ned eit stort arbeid for å sikre seg fallrettar og utvikle nye vasskraft­prosjekt fram mot konsesjon. Sakshandsamingstida har vore lang, men 8. mars 2013 vedtok Kongen i Statsråd å gje konsesjon for Feios kraftverk etter tilråding frå NVE i 2009. Tilråding frå NVE for Leikanger kraftverk er forventa i løpet av 2014. Tabellen nedanfor syner dei viktigaste utbyggings­prosjekta fram mot 2020, der Sognekraft disponerer fallrettane Elsertifikatmarknaden som vart etablert i 2012 tilfører ny kraftproduksjon ekstrainntekter dei fyrste 15 åra som betrar lønsemda i dei fyrste åra etter oppstart. Produksjonen må starte opp innan utløpet av 2020 for å bli inkludert i ordninga. Energi frå Sognefjorden Statsminister Erna Solberg føretok den offisielle opninga av Sognekraft Fjordenergi 8. mars 2014. Bygginga starta våren

12

2012, og fase 1 som omfattar området langs Sogndalselva opp til Fosshaugane Campus vart sett i drift i 2013. Sognekraft Fjordenergi leverer varme og kjøling til fleire av dei største bygga i Sogndal. Anlegget er langt på veg eineståande i sitt slag gjennom at sjøvatn vert teke opp frå 50 meters djupn i eit felles opptak, og sjøtemperert ferskvatn vert så distribuert til nokre få store energisentralar. Sjøtempera­turen på 50 meters djupn er 7-8 grader heile året. I energisentralane er det installert store vatn til-vatn varmepumper som produserer varmt vatn. Det varme vatnet vert distribuert i isolerte røyr til kundane. Anlegget er delvis finansiert med støtte frå Enova og ein har i samarbeid med Sogndal kommune fått støttemidlar gjennom INU. Sognekraft vil på eit seinare tidspunkt vurdere utbygging av fase 2, utbygging i Sogndal sentrum, basert på erfaringar frå fase 1. Det er også laga tilkoplingspunkt som gjer det mogleg å kopla seg på anlegget seinare.


Årsmelding for 2013

Kjøp av Svelgen I og II Svelgen Kraft AS eig 2 kraftstasjonar og driftar 2 kraftstasjonar for Statkraft. Det vart forhandla fram og inngått avtale med Statkraft i 2013 om kjøp av Svelgen I og II. Ein forventar å få ervervskonsesjon i 2014 slik at transaksjonen kan gjennom­førast. Produksjonen i Svelgen Kraft var i 2013 på 647 GWh, som er 6 % lågare enn middelproduksjonen. Sognekraft eig 10 % av aksjane i Svelgen Kraft Holding, som igjen eig 100 % av Svelgen Kraft AS. Ut av vindkraft Sognekraft prioriterer utbygging av ny vasskraft og vil selja seg ut av vindkraftengasjementa. Selskapet eig 10 % av aksjane i Vestavind Kraft AS og ein eigarpost på 1% i Vestavind Offshore AS.

Framtidsutsikter I internasjonale klimaforlik er utbygging av fornybar energi viktige tiltak, og avgiftspolitikken legg opp til høge avgifter på ureinande produksjon. Mellom anna på grunn høgare tilbod i forhold til etter­spurnad og lågare prisar på CO2-kvotar, forventar marknaden at kraftprisane fram til 2020 held seg på eit nivå rundt 25 øre/kWh.

Offerdal og fleire småkraftprosjekt vil til saman medføre ein auke i produksjonen på meir enn 430 GWh innan utløpet av 2020. Realisering innan 2020, som er siste frist for å få tilgang til elsertifikatmarknaden, er avhengig av at det ikkje vert ytterlegare forseinkingar i konsesjonshandsaming. Vidare er det grunn til å peike på stor etterspurnad etter entreprenørtenester er ein faktor som kan påverke utbyggingskostnad og utbyggingstakt.

Resultat Beløp i 1000 kroner Inntekter Energikjøp

2013

2012

199 715

153 339

85 340

59 374

Sentralnettsavgifter

5 991

6 586

Anna varekostnad

4 479

Løns- og personalkostnader

6 455

Avskrivingar Øvrige driftskostnader Driftsresultat

6 621

9 557

8 613

22 307

23 692

65 586

48 719

Felles svensk/norsk elsertifikatmarknad tredde i kraft i 2012. Det medfører at ny fornybar energi har auka i verdi samanlikna med eksisterande produksjon, og selskapet prioriterer høgt å auka vasskraft­produksjonen i eigen regi. Utbyggingar i Feios, Leikanger,

- set krefter i sving

13


S T RA U M NE T T Sognekraft sin områdekonsesjon omfattar drift av distribu­ sjonsnettet i kommunane Balestrand, Leikanger, Sogndal og Vik kom­ munar samt Frønningen i Lærdal kommune. I tillegg har Sognekraft anleggskonsesjonar for regionalnettet i dei same kommunane og i Luster kommune. Selskapet driftar eit linjenett med ei utstrekning på 1 793 km, 6 sekundærstasjonar i regionalnettet og 560 nettstasjonar i distribusjonsnettet. Planar om utbygging av småkraft medfører at deler av det eksisterande kraftnettet vert erstatta med nytt nett med auka overføringskapasitet og betre driftsstabilitet. Statnett sine planar for utbygging av sentralnettet medfører ringverknader for Sognekraft. På nordsida av Sognefjorden byggjer Sognekraft transformator og koplingstasjon på same område som Statnett byggjer Sogndal transformatorstasjon, som ledd i bygginga av ny 420 kV linja frå Sogndal til Ørskog på Sunnmøre. Lokaliseringa av Sogndal trafostasjon medfører korte og trygge innmatingsvegar mot Sognekraft sitt straumnett. Nettanlegg

Tal km

Høgspent luftnett 66 kV

100

Høgspent luftnett 22 kV

333

Høgspent kabelnett 22 kV

162

Lågspent luftnett

672

Lågspent kabelnett

526

Sum km

14

1 793

Inntektsramme og regulering Staten, gjennom Noregs vassdrag og energidirektorat (NVE), regulerer nettselskapa si verksemd for å sikre at kraft vert overført med rett leveringskvalitet og pris, og at nettet vert utnytta og utbygd på ein sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Ei årleg inntektsramme vert tildelt av NVE, basert på tidlegare kostnader og referansar frå dei mest effektive nettselskapa i bransjen. Driftsresultatet vart på 59 mill. kroner i 2013, som er 45 mill. kroner høgare enn i 2012. Hovudårsaken til auken er ekstraordinær høg inntektsramme i 2013, både for Sognekraft og bransjen. Dette kjem etter høge kostnader i 2011, delvis som følgje av uveret Dagmar. Forbruket i nettet var på 261 GWh i 2013 mot 252 GWh året før. Dette er ein auke i energiforbruket på 3,4 % i forhold til årsforbruket i 2012.

Leveringskvalitet, drift og vedlikehald Drift og vedlikehald av straumnettet skal utførast slik at ein imøtekjem samfunnet sine krav til stabilitet, leveringskvalitet og tryggleik knytt til energileveransen. NVE regulerer leveringskvalitet i kraftsystemet gjennom ordninga med kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkje levert energi (KILE). Det vil sei at Sognekraft som nettselskap har svakare inntening på nettleige om det er dårleg leveringskvalitet.


Årsmelding for 2013

Kostnad ikkje levert energi (mill. kroner) Varsla avbrot

2013

2014

0,4

0,5

Ikkje varsla avbrot

2,3

1,7

Sum

2,7

2,2

Eitt avbrot i slutten av november månad utgjorde 1,45 mill. kroner. Kraftig vind og snøfall førde til at eit tre gav etter og forårsaka jordfeil på 66 kV nettet mellom Hove og Njøs. Denne jordfeilen medførde fylgjefeil på ein 66 kV straumtransformator i Kvåle sekundærstasjon. Det tok 5,5 timar å skifta ut den defekte straumtransformatoren. Som ledd i å sikra betre effektivitet og kvalitet på straumleveransane er skogrydding i linjetraseane intensivert kraftig dei siste fem åra. Linjer som kryssar plantefelt med barskog er spesielt utsett for trefall ved sterk vind. Nødvendig breidde på ryddebelte har vore undervurdert og tiltak med fjerning av tre utanfor ryddebeltet er no gjennomført. Sikring av høgspentnettet som fraktar dei største energimengdene (66 kV) der desse linjene kryssar plantefelt med gran har vorte prioritert. Det har også vore fokus på å sikre distribusjons­nettet mot trefall i område som er vanskeleg tilgjengeleg – spesielt i vinterhalvåret. Eit anna tiltak for å redusera avbrotskostnader og –ulemper er installering av fjernstyrte brytarar i 22 kV nettet. Ved utgangen av 2013 er det installert fjernstyring på 19 brytarpunkt, noko som gjer det mogleg å avgrense områda for straumbrot på kortare tid. Kvart år vert det utført linjebefaring med inspeksjonen av høgspenningsluftnettet frå bakken. På nokre delstrekningar er det også gjennomført toppbefaring frå helikopter der ein med kvalitetskamera fotograferer mastekonstruksjonane. Det vart ikkje avdekka alvorleg skade eller slitasje på anlegga i 2013. Som ledd i oppgraderinga av straumnettet, vart kontrollanlegget ved Dragsvik sekundærstasjon modernisert i 2013. For å kontrollere eltryggleik og informere om trygg bruk av elektriske apparat utfører Det Lokale Eltilsyn (DLE) tilsyn etter ein årleg tilsynsplan godkjent av direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

2015, der vi ikkje kan utføre sikringsskift frå bakkenivå. I løpet av 2013 er det bygt om 20 nettstasjonar i samsvar med krav i forskrift. Det står att 39 nettstasjonar som skal byggjast om innan utløpet av 2015.

Framtidsutsikter Forsyningsnettet vert planlagt fornya slik at forsyning kan gjenopprettast etter første feil ved omkopling i nettet. Det er også ei målsetjing at forsyninga til dei tyngste forbruksområda kan sikrast ved forsyning frå to uavhengige knutepunkt. Den største investeringsaktiviteten innan nett vert utløyst av kraftutbyggingsprosjekt i konsesjonsområdet saman med Statnett si oppgradering av spenninga på sentralnettet frå 300 kV til 420 kV. Olje- og energidepartementet gjorde 9. april 2014 vedtak om konsesjon for bygging av 132 kV linje mellom Fjærlandsfjorden og Leikanger. På sørsida av Sognefjorden vert det samarbeidd med Statnett for å auka overføringskapasiteten mellom regionalnettet og sentralnettet for å leggja til rette for innmating av ny produksjon. Søknad om konsesjon for bygging av overføringsanlegg mellom Feios og Vik og ny transformatorstasjon i Refsdal vart sendt i mars 2013. Det vart sendt revidert søknad med bakgrunn i merknader til først innsendt søknad, i november 2013. Sognekraft planlegg å innføra avanserte, måle- og styringssystem (AMS) i samarbeid med ei rekkje andre selskap på Vestlandet. Samla har desse selskap over 400 000 målepunkt. Det er utarbeidd felles kravspesifikasjon og førespurnad på AMS system og montasje / logistikk. Selskapet Validér er oppretta med ansvar for felles drift av AMS. Med dette selskapet vil ein oppnå meir rasjonell drift og innsparing i forhold til om selskapa skulle gjort dette på eiga hand.

Resultat Beløp i 1000 kroner Inntekter

2013

2012

123 800

80 339

Energikjøp

6 870

3 688

Investeringar og reinvesteringar

Sentralnettsavgifter

2 879

1 266

Det er investert for 26,3 mill. kroner i 2013. Ei stor investeringar som er påbegynt i 2013 er bygging av ny transformatorstasjon for innmating til 66 kV regionalnettet. Denne transformator­stasjonen er samlokalisert med Statnett sin nye sentralnettstasjon i Sogndal.

Løns- og personalkostnader

14 031

17 914

Avskrivingar

12 585

12 558

Anna varekostnad

Øvrige driftskostnader Driftsresultat

(12)

26 665

31 022

13 891

13 891

Sognekraft har reinvestert i nytt fjordspenn mellom Hella og Dragsvik. Spennet er opp­ gradert til 132 kV i samsvar med kraftsystemplanen for regionalnettet og merka i medhald til Forskrift om merking av luftfartshinder. Alle nettselskap er pålagt å bygge om alle nettstasjonar innan

- set krefter i sving

15


KRA F T S AL T I L S L U T T B R U KAR

Kraft til kundar i hushaldsmarknaden vert hovudsakleg levert innan konsesjonsområdet. I bedriftsmarknaden har ein valt å gå litt breiare ut og sel kraft også utanfor området. Gjennom samarbeid med Bergen Energi, eit selskap som leverer energitenester både i Noreg og internasjonalt, tilbyr ein i tillegg aktiv forvaltning. Samarbeidet med Bergen Energi førte til nær ei dobling av volumet i sluttkunde­marknaden frå 2011 til 2012, og i 2013 styrka Sognekraft seg ytterlegare mot offentleg sektor ved å få Hordaland Fylkeskommune som ny storkunde. Marknadsdelen, målt i tal kundar, var ved utgangen av 2013 på i underkant av 80 % innanfor konsesjonsområdet og noko høgare dersom ein ser berre på hushaldsmarknaden.

Marknadsutvikling Sluttkundemarknaden er prega av sterk konkurranse og mange tilbydarar. Skilnadene mellom dei ulike leverandørane sine prisar er over tid relativt små, men kan variere ein del gjennom året. Dette ser ein særskilt i periodar der prisane endrar seg kraftig på kort tid. Prisane i sluttkundemarknaden vert påverka av prisane på kraftbørsen Nord Pool og konkurranse­situasjonen elles. Områdepris (spotpris på kraftbørsen Nord Pool) i Sognekraft sitt område: Øre/kWh

2013

2012

2011

2010

Gjennomsnitt (år)

29,2

21,7

35,8

41,5

Høgaste (mnd)

36,4

34,5

56,6

65,3

Lågaste (mnd)

25,0

9,3

17,2

34,0

Spotprisprodukta følgjer områdeprisane på Nord Pool løpande, medan prisendringar på standard variable kraftpriskontraktar vert varsla 14 dagar på førehand. Pareto sin årlege kraftmarknadsanalyse sler fast at Sognekraft var mellom landets billegaste leverandør på Spot til innkjøpspris også i 2013. I bedriftsmarknaden er det spotprisprodukt og aktiv forvaltning som rår, men ein sel også fastpriskontraktar i dette segmentet. I 2013 lanserte Sognekraft eit innkjøpsprisprodukt for småbedriftsmarknaden, og i byrjinga av 2014 har selskapet auka produktportefølja med eigne produkt med opphavsgarantiar.

Risiko For å redusera risikoen til eit minimum sikrar Sognekraft alltid innkjøpspris der ein har kontraktar med garanti på fastpris. Vidare er den stadig aukande delen av spotpriskontraktar med på å dempe prisrisikoen. Auka volum i bedriftsmarknaden kjem frå store anerkjende selskap samt frå offentleg sektor. Kredittrisikoen er såleis liten.

Framtidsutsikter Sognekraft skal halde fram med å vere det trygge og lokale valet for privatkundar og næringslivet i Sogn. Selskapet skal utviklast på grunnlag av kundane sine ynskje og behov. Det vert jobba kontinuerleg med å finne kundevennlege løysingar. Dette set store krav til fleksibilitet, kompetanse og vilje til omstilling.

Resultat Beløp i 1000 kroner

I 2013 var straumprisane jamnare enn på mange år. Det var verken svært høge eller veldig låge månadsprisar. Årsgjennomsnittet vart noko høgare enn i 2012. Ved val av produkt ser ein at stadig fleire hushaldskundar vel ulike spotprisprodukt framfor standard variable kraftpriskontraktar. 16

2013

2012

Inntekter

115 889

71 392

Energikjøp

105 858

65 447

Anna varekostnad

3 654

Øvrige driftskostnader

3 912

3 503

Driftsresultat

2 442

2 442


Årsmelding for 2013

ANDRE F O RRE T N I NG S O M R Å DE Varmepumper Varmepumper er eit populært og anerkjend produkt for oppvarming av bustader, kontor og offentlege bygningar. Sognekraft sel og monterer både luft-luft og luft-vatn varmepumper. Marknaden for varmepumper er i nokre geografiske område i ferd med å flate ut, då dekningsgraden er stor. Service- og ettermarknaden for utskifting til nyare modeller er derimot i vekst.

Breiband Sognekraft har bidrege til at det er etablert eit godt stamvegnett for fiber gjennom heile Sogn. I samarbeid med IT-selskapa og dei andre energiselskapa i Sogn, vart Sognenett etablert som distribusjonsselskap for nokre år sidan. Sognenett tilbyr konkurransedyktige breibandtenester til dei fleste husstandar og næringskundar i Sogn. Med bakgrunn i drift og teknologiske endringar, erfarte Sognekraft at det var behov for ei meir aktiv og koordinert forvaltning av etablert fiberstruktur, og ein meir tydleg forretningsplan. Sognekraft kjøpte i 2013 aksjar opp til ein aksjedel på 70 %, og har teke ei langt meir aktiv rolle i vidareutviklinga av Sognenett. Sognekraft arbeider tett saman med Sognenett om utbygging av fiberkapasitet. I eige nett har Sognekraft behov for kommunikasjon ut til alle nettstasjonar for fjernstyring av brytarar og tilrettelegging for AMS. Desse behova vert samkøyrt mot

dei kommersielle marknadspotensialet for fiber til heimen og tilgjengelege offentlege midlar vert nytta i finansiering. Sognenett har i 2013 starta utbygging av fiber til heimen i Sogn, og over 700 kundar er kopla til.

Entreprenørtenester Bygging, drift og vedlikehald av veglys er den tradisjonelle entreprenøraktiviteten til Sognekraft. Kundane er private og offentlege veglyseigarar, der kommunane i forsyningsområdet har dei største og mest omfattande anlegga. Andre tenester er sal av materiell og montasjetenester til småkraftverk og bygging og drift av nettanlegg for andre netteigarar. Sognekraft leverer anlegg til forsyning av byggeprosjekt i alle storleikar. Vidare utfører Sognekraft oppmåling med GPS både på land og i vatn der oppmålingsdata vert levert til kunden sine digitale kart.

Avvikling brann- og innbrotsalarm I byrjinga av 2013 vart store deler av alarmportefølja selt til Sector Alarm, og året vart nytta til ein styrd og gradvis avvikling av alarmverksemda i selskapet.

- set krefter i sving

17


Å R S M ELD I NG F R Å S T Y RE T Hovudpunkt

Der det ikkje er spesielt angitt, er det konsernet som vert omtala.

Resultatet for konsernet og selskapet i 2013 vart på 65 mill. kroner, som er det høgaste i Sognekraft si historie. Kraftproduksjonen vart på 529 GWh, som er 6 GWh høgare enn året før. Områdeprisen i 2013 vart på 29,2 øre/kWh mot 21,7 øre/kWh i 2012.

Det er ikkje gjort endringar i rekneskapsprinsipp i 2013, og det er ikkje funne stad vesentlege hendingar etter balansedagen.

Årsresultat

I forhold til 2012 er hovudtala for konsernet slik, med desse endringane ( i mill. kroner): • Inntekter kraftsal

198

+ 29 %

• Inntekter kraftoverføring

119

+ 54 %

70

65

60 50 40

• Andre inntekter

33

+154 %

• Driftsresultat

129

+ 96 %

2011

2010

39

20 10 -

Sognekraft vart stifta i 1947 og det fyrste kraftverket vart sett i drift i 1957. No er selskapet si kjerneverksemd kraftproduksjon, distribusjon og sal av energi. I tillegg byggjer og driftar Sognekraft fibernett, samt leverer produkt og tenester knytt til kjerneverksemda. Selskapet er eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik, samt BKK og Luster Energiverk.

2013

2012

2009

Årsresultatet vart 65 mill. kroner (36 mill. kroner). Det er det høgaste nokon sinne, og er ein auke på 29 mill. kroner frå 2012. Betre kraftprisar medfører auka resultat frå kraftproduksjon medan ei ekstraordinær høg inntektsramme medførte eit høgt resultat i nettverksemda. Avkastning på sysselsatt kapital vart på 18,8 % (12,6). Avkastning på totalkapitalen etter skatt var 9,3 % (6,8). Eigenkapitalavkastninga var 18,3 % (12,1) i 2013.

Driftsinntekter

Økonomiske resultat

400

*Samanliknbare tal frå 2012 vert vist i parantes. Dette er tal for morselskapet Sognekraft AS.

350

350

300 243

250

og

42

30

Om Sognekraft

Rekneskapsprinsipp fortsatt drift

44 36

føresetnad

om

I samsvar med rekneskapslova §3-3a, stadfestar styret at årsrekneskapen er avlagt under føresetnad om fortsatt drift og at selskapet er i ei sunn økonomisk og finansiell stilling. I 2013 er det er for fyrste gong utarbeidd konsernrekneskap for Sognekraft og dotterselskap. Selskaps- og konsernrekneskapet for Sognekraft vert utarbeidd i samsvar med NGAAP. Det er ikkje utarbeidd samanlikningstall for konsernet, då ein har vurdert at dotterselskapa i tidlegare periodar har vore uvesentlege for konsolidering, og at verknaden på samanlikningstala såleis er uvesentleg. Konserntal for 2013 er såleis samanlikna med morselskapet sine tal for 2012.

265

248

221

200 150 100 50 -

2013

2012

2011

2010

2009

Sognekraft hadde i 2013 samla inntekter i konsernet på 350 mill. kroner (243 mill. kroner). Inntekter frå sal i engrosmarknaden utgjorde 92 mill. kroner (61 mill. kroner). Kraftprisen auka med 35 % frå året før til eit gjennomsnitt for 2013 på 29,2 øre/kWh. Inntekter frå kraftoverføring utgjorde 119 mill. kroner (77 mill.

18


Årsmelding for 2013

kroner). Auken kjem i hovudsak som auka inntektsramme for 2013 (41 mill. kroner). Kraftsal til sluttbrukarar viser inntekter på 112 mill. kroner (71 mill. kroner) i 2013. Auken på 58 % i forhold til året før kjem som resultat av ei målveten satsing på å tilby kraft til større kundar utanfor Sogn. Andre driftsinntekter aukar til 33 mill. kroner (20 mill. kroner) i 2013. Auken kjem både som følgje av auka aktivitet innan entreprenørtenester og på grunn av at Sognenett AS inngår i Sognekraft-konsernet frå 20. mai 2013.

Driftsresultat

129 125

110

105

100

I 2012 starta Sognekraft å nytte den norske sertifikatmarknaden som finansieringskjelde. Det vart i 2013 teke opp totalt 3 nye lån med eit løpetid på 6 mnd. Bankbeholdninga var på 159 mill. kroner ved utgangen av året. I tillegg kjem 16 mill. kroner i marginkonto hjå Nasdaq OMX AS og unytta lånerammer på 120 mill. kroner.

2009

Sognekraft investerte 63 mill. kroner (66 mill. kroner) i 2013, der investeringar i nettanlegg utgjer 27 mill. kroner. I tillegg vart det investert 15 mill. kroner i fullføring av stamnettet for Sognekraft Fjordenergi samt 15 mill. kroner i utbygging av fiber til heimen som del av Sognenett si satsing.

66

25

2013

Sognekraft-konsernet sin totalkapital var 1 035 mill. kroner (782 mill. kroner) pr. 31.12.2013 og eigenkapitalen var 375 mill. kroner (336 mill. kroner). Dette gir ein bokført eigenkapitaldel på 36 % (43 %). Marknadsverdien av produksjonsanlegga er vesentleg høgare enn den bokførte verdien.

96

50

-

Netto auke i likvide midlar utgjorde 154 mill. kroner.

Netto renteberande gjeld (fråtrekt mest likvide omløpsmidlar) utgjorde 292 mill. kroner (182 mill. kroner). Kortsiktig ikkje renteberande gjeld var 141 mill. kroner (94 mill. kroner), av dette utgjorde betalbar skatt 44 mill. kroner (19 mill. kroner ) og utbytte 42 mill. kroner (34 mill. kroner).

150

75

kroner). Finansieringsaktivitetane gav ein netto kontantstraum på 149 mill. kroner (56 mill. kroner), der netto opptak av ny gjeld utgjorde 164 mill. kroner og utbetaling av utbytte utgjorde -34 mill. kroner.

2012

2011

2010

Driftsresultatet vart 129 mill. kroner (66 mill. kroner). Driftsresultatet før avskrivingar (EBITDA) vart 156 mill. kroner (90 mill. kroner). Auken i driftsresultat frå 2012 til 2013 vart på 63 mill. kroner kjem i hovudsak frå kraftproduksjon (17 mill. kroner) og kraftoverføring (45 mill. kroner), men alle forretningsområde viser auka driftsresultat frå 2012 til 2013. Drifta av Sognenett gjekk i balanse i 2013, til tross for stor ekspansjon.

Finanspostar

Utbytte og disponering av årets resultat Rekneskapet viser eit årsresultat på 65,2 mill. kroner for morselskapet og 65,1 mill. kroner for konsernet etter minoritetsinteresser. Morselskapet sin frie eigenkapital før avsetning til utbytte er 261,9 mill. kroner og konsernet sin frie eigenkapital er på 273,0 mill. kroner.

Bruk av sertifikatmarknaden som finansieringskjelde har medført reduserte lånekostnader for selskapet.

Styret føresler eit utbytte på 42,0 mill. kroner for 2013. Utbyttet vert vurdert som forsvarleg i forhold til selskapet sin soliditet og tilgang til finansiering av drift og investeringar framover. Vurderinga av soliditet og tilgang til finansiering er sett i samanheng med forventa økonomisk utvikling, mellom anna basert på resultat, kontantstraumar til/frå drift og investering samt utvikling i eigenkapitaldel.

Skattar

Styret føresler at årets overskot vert disponert slik:

Skattekostnaden i 2013 utgjorde 57 mill. kroner (22 mill. kroner), av dette var 21 mill. kroner (8 mill. kroner) grunnrenteskatt.

Disponering av årets resultat (i mill. kroner):

Netto resultat av finanspostar vart i 2013 –7 mill. kroner (-7 mill. kroner). Av dette utgjer nedskriving av aksjane i selskapa Vestavind kraft AS og Vestavind Offshore AS 7 mill. kroner.

Kontantstraum og kapitalforhold Samla netto kontantstraum frå drift var 84 mill. kroner (6 mill. kroner). Investeringsaktivitetane utgjorde -72 mill. kroner (-66 mill.

Mor Konsern Avsett til utbytte 42,0 42,0 Overført til annan eigenkapital 23,2 23,1 Årsresultat 65,2 65,1

- set krefter i sving

19


Strategi og rammevilkår Sognekraft sin visjon er å vera ei drivkraft i Sogn. Dette betyr at Sognekraft sin aktivitet knytt til selskapet si kjerneverksemd skal bidra positivt i regionen med god lønsemd og utvikling. Selskapet si kjerneverksemd er kraftproduksjon, distribusjon og sal av energi. I tillegg byggjer og driftar Sognekraft fibernett, samt leverer produkt og tenester knytt til kjerneverksemda. Sognekraft sin strategi for å oppnå langsiktig verdiskaping er lønsam organisk vekst. Den viktigaste satsinga som er utvikling av ny kraftproduksjon og utbygging av eit moderne og framtidsretta nett. Det er eit mål å dobla selskapet sin kraftproduksjon før 2020 og fornying av straumnettet vert samordna med utbygging av ny kraftproduksjon i regionen. Sognekraft har som mål å utnytte synergiar, både internt og samarbeidsgevinstar med andre selskap i regionen og bransjen. Dette vil føre til effektiv utnytting av kompetanse og auka kompetanse og dermed auka lønsemd og gjer Sognekraft betre rusta til å tilby lønsame tenester i Sogn.

Utbyttepolitikk Utbytte frå Sognekraft tilfører eigarane verdiar som kjem fellesskapet til gode. Det er eit mål for selskapet å ha ei lønsemd som gir grunnlag for å betale utbytte. Samtidig har selskapet planar om store investeringar i lønsam fornybar energi og fornying av linjenettet som skal medføre auka verdiskaping. Dette har høg prioritet blant eigarane.

i Norden. Vassmagasina var nær normale, men det var stort underskot på snø. Sein snøsmelting og forholdsvis lite sommarnedbør førte til relativt høge sommarprisar. Rekordhøgt tilsig i 4. kvartal førte likevel til at den hydrologiske balansen vart tilnærma normal ved utgangen av året. Kraftforbruket i Norge var på 128 TWh både i 2012 og 2013. Det var i hovudsak ein kald start på året, samt ein varm sommar som førte til høgt forbruk. Det vart produsert 133 TWh i Norge i løpet av 2013, ned ni prosent frå rekordåret 2012. Nettoeksport av kraft i 2013 vart på 5 TWh, samanlikna med 18 TWh i 2012. Det var til dels store variasjonar i nordiske kraftprisar gjennom 2013. Gjennomsnittleg nordisk systempris var på 29,7 øre/kWh gjennom året, ein oppgang på 27 % frå 2012. Prisane i 2013 var imidlertid låge samanlikna med tidlegare år og 30 % lågare enn i rekordåret 2010. Gjennomsnittleg områdepris for NO5 (Vestlandet) var 29,2 øre/kWh. Norge hadde i likheit med 2012 dei lågaste kraftprisane i Norden i 2013. Sør-Norge (NO2) var prisområdet med lågast gjennomsnittlege månadsprisar, medan Finland hadde dei høgaste prisane.

Forretningsområde Sognekraft er organisert i fire forretningsområde; produksjon, nett, kraftsal til sluttbrukar og andre forretningsområde.

Produksjon

For å oppnå tilfredsstillande lånevilkår, er det viktig at utbyttepolitikken er forutsigbar og tydeleg. Styret planlegg at framtidig utbytte vert bestemt som ein del av kvart enkelt års resultat.

Rammevilkår og eksterne trendar Klimapolitikk og satsing på fornybar energi har prega energipolitikken dei seinare åra. I 2013 har det vorte tydelegare at det kan komme til å bli eit kappløp fram mot 2020 for å setje i drift produksjon som får tildelt elsertifikat før 2020. For distribusjon av kraft ventar kraftbransjen på konklusjonane frå Reiten-utvalet som har som mandat å gje råd om framtidig organisering av kraftnett i Norge. I Europa vert det arbeidd med marknadsdesign og iverksetjing av den tredje elmarknadspakken. Førebuing til innkjøp av nye målesystem og utstyr til smart straum (AMS) pågår for fullt i bransjen, og store konstellasjonar etablerer samarbeid på tvers av selskap og regionar.

Marknadsutvikling Inngangen til 2013 var prega av ein stram hydrologisk balanse 20

Produksjonen i Sognekraft omfattar eigen produksjon i Årøy kraftverk i Sogndal, ein eigardel på 12 % i Statkraft Vikfalli samt 10 % av aksjane i Svelgen Kraft AS. Gjennomsnittleg årsproduksjon er 515 GWh/år fordelt på 349 GWh i Årøy kraftverk, 97 GWh i Vikfalli og 69 GWh i Svelgen Kraft. I 2013 vart produksjonen på totalt 529 GWh, som er 6 GWh meir enn i 2012. Fyllingsgraden i Sognekraft sine vassmagasin var 87 % ved utgangen av året (67 %). Gjennomsnittleg fyllingsgrad på landsbasis var 68 % ved utgangen av 2013.


Årsmelding for 2013

Sognekraft har moglege investeringsplanar innan ny kraftproduksjon på 1,5 mrd kroner. Dei tre største prosjekta er Feios kraftverk (98 GWh), Leikanger kraftverk (180 GWh) og Offerdal kraftverk (101 GWh). Avgjerd om investering vert fatta når endeleg vurdering av lønsemd er utført. Konsesjonsvilkår, oppdaterte investeringskalkyler og finansiering er nødvendige premissar. I 2013 sette selskapet i drift Sognekraft Fjordenergi i Sogndal. Anlegget er banebrytande i konstruksjon og omfang og nyttar sjøtemperert vatn frå 50-60 m djup i Sognefjorden som energikjelde. Sognekraft Fjordenergi vart offisielt opna av statsminister Erna Solberg den 8. april 2014.

Nett

400 350

347

300

266

250 200 150

142

139

134

2011

2010

2009

100 50 -

2013

2012

Andre forretningsområde

350 300

Selskapet har meir enn dobla volumet sidan 2011.

260

250

252

239

241

242

200

Dette omfattar tradisjonell entreprenørverksemd som utbygging og drift av veglys og andre nettanlegg på oppdrag frå private og offentlege kundar samt oppmålingstenester og sal av varmepumper.

150 100 50 -

2013

2012

2011

2010

2009

Resultatet for nett er avhengig av det til ei kvar tid gjeldande reguleringsregime for nettinntektene, aktivitet på forretningsområde utanfor monopolverksemda og utvikling i selskapet sine kostnader. Driftsresultatet for nett i 2013 var ekstraordinært høgt. Dette kjem i hovudsak frå auka inntektsramme for 2013 (41 mill. kroner) og delvis som kompensasjon i inntektsramma for kostnader ført mot eigenkapitalen fleire år tilbake (20 mill. kroner).

I mai 2013 overtok Sognekraft (70 %), og tre andre energiverk i Indre Sogn, aksjane i Sognenett. Med dette oppkjøpet vert synergien mellom energiselskapa betre utnytta, og ein er betre i stand til å utøve ein aktiv strategi for å kunne tilby fiber til heimen i Sogn. Utbygging vert delfinansiert med offentlege midlar.

Føretaksstyring Sognekraft si føretaksstyring er heilskapleg innretta med sikte på å realisera konsernet sine langsiktige mål. Styring er basert på vedtekter, instruksar og styrevedtatte fullmakter.

Styret sitt arbeid

Mindreinntekt som må krevjast inn gjennom auka nettleige gjennom ein periode på 3 år, utgjer 53 mill. kroner ved utgangen av 2013. Detaljane går fram av note 16 til rekneskapet.

Styret har halde 5 styremøte i 2013. I tillegg til å fylgja opp den daglege drifta har styret arbeidd med strategi, med spesiell vekt på framtidige investeringar.

Forbruket er over tid svakt aukande, men ein ser store variasjonar mellom sesongar og ved ulike temperaturforhold.

Sognekraft (10%), Sunnhordland kraftlag (34%) og BKK (6,9%) inngjekk i januar intensjonsavtale med Statkraft om kjøp av selskapet sine aksjar i BKK. Forhandlingane vart avslutta i november, då det ikkje var mogleg å oppnå semje om verdien på aktiva. Styret har fylgt denne prosessen tett.

Samla kostnad for ikkje levert energi (KILE) vart 3 mill. kroner (3 mill. kroner). Ei enkelthending i samband med uvær i november medførte ein kostnad på 1,4 mill. kroner. Med unntak av dette har leveringskvaliteten elles vore stabil. Selskapet har over tid arbeidd målretta for å redusera risikoen for, og omfanget av straumbrot.

Kraftsal til sluttbrukarar Sognekraft er ein regional aktør innan kraftsal til sluttbrukarar i privatmarknaden, men tilbyr kraft på førespurnad til næringsliv og offentleg forvaltning på landsbasis.

Risikostyring og internkontroll Sognekraft har etablert ei heilskapleg risikostyring, der det er fastsett ei samla risikoramme for selskapet som dannar grunnlag for rammene knytt til styring av dei viktigaste risikofaktorane. Desse omfattar marknadsaktivitetar, finansforvaltning, rammevilkår og drift. Sognekraft sin finansielle risiko er først og fremst knytt til endringar

- set krefter i sving

21


i pris og volum ved produksjon og handel av kraft. Risikoanalyser syner at kraftpris er den faktoren som er mest avgjerande for selskapet sitt resultat. Kraftprisane vert påverka av brenselprisar og prisar på CO2-kvotar. Vidare vil storleiken på produksjonen av kjernekraft bety mykje på lang sikt. Nedbørsforhold og temperatur medfører store endringar i prisar og produksjonsvolum frå år til år. Manglande transportkapasitet som fylgje av flaskehalsar i overføringsnettet, kan føre til store prisutslag og forskjellar mellom kraftprisområda. Sognekraft styrer marknadsrisikoen gjennom terminsikring av delar av framtidig produksjon. Det er etablert fullmakter, rammer og rapportering for all handel. Sognekraft er eksponert mot valutasvingingar i samband med at euro er notasjonsvaluta på Nord Pool. Alle oppgjer for fysisk kjøp og sal av kraft er utført i norske kroner. Selskapet sine lån er i norske kroner. Verknaden av endringar i rentenivået er moderat og styret vurderer renterisikoen som akseptabel ut frå selskapet sin finansielle stilling.

definert eit sett med kjerneverdiar. Desse er: Tryggleik – Trivsel – Påliteleg – Nyskapande. Det er avgjerande at tilsette sine handlingar medfører at selskapet vert oppfatta som ein påliteleg og seriøs aktør.

Klima og miljøpåverknad Sognekraft bidreg til det globale miljøet gjennom ein kraftproduksjon der 100 % kjem frå fornybare kjelder. Selskapet tilbyr opphavsgaranti for kraft levert til både privat- og bedriftskundar. Etablering av kraftproduksjon og bygging av kraftlinjer påverkar elles naturen og miljøet. Selskapet søkjer difor å ta omsyn til natur og lokalmiljø ved gjennomføring av prosjekt. Vasskrafta er ein rein og fornybar ressurs utan utslepp som ureinar det ytre miljø. Gjennom kjerneverdiar og reguleringsføresegner syter Sognekraft for å ta omsyn til naturen i regulerte vassdrag. Det har ikkje vore uhell som har påført miljømessige skader.

Selskapet sin tilgang på likviditet er god. Sognekraft sin kredittrisiko innan sal til sluttbrukarar og nett er liten. Risikoen innan engrossal er redusert gjennom clearing og etablerte grenser for motpartrisiko. Operasjonell risiko vert styrt gjennom prosedyrar og beredskapsplanar. Deler av risikoen er avlasta gjennom forsikring. I arbeidet med helse, miljø og tryggleik vert det arbeidd målretta med instruksar samt rapportering og analyse av uønska hendingar for å redusere risikoen for skader. I selskapet sitt kvalitetssystem er hovudprosessar dokumentert og vert evaluert. Det er knytt risiko til selskapet og bransjen sine rammevilkår. Dette omfattar i hovudsak spesielle skattar og avgifter for energibransjen, regulering av nettverksemda og sakshandsamingstid i konsesjonsprosessen for bygging av nye kraftverk og nettanlegg. Styret sitt tilsynsansvar vert ivareteke gjennom månadleg rapportering av selskapet sin økonomiske status og prognosar, samt rapportering av drift, økonomi og framdrift i større prosjekt i kvart styremøte.

Samfunnsansvar Sognekraft sin visjon er å vera ei drivkraft i Sogn. Dette inneber at Sognekraft sin aktivitet knytt til selskapet si kjerneverksemd skal bidra positivt i regionen.

Etikk i Sognekraft Kulturen i selskapet har gjennom den over 60 år lange historia vore prega av samfunnsansvar og nøkterne val, der ”tæring” er sett etter ”næring”. For å ta selskapet vidare til nye 60 år er det 22

Selskapet er i dialog med grunneigarar og andre aktørar om avbøtande tiltak i samband med planlegging av vasskraftprosjekt.

Organisasjon Ved utgangen av 2013 hadde konsernet 79 tilsette (inkl 3 lærlingar). Morselskapet har gjennomført årlege undersøkingar av medarbeidartilfredsheit. Resultata viser generelt god trivsel og motivasjon, men med variasjonar mellom avdelingar som vert fylgt opp spesielt.

Attraktiv arbeidsgjevar Sognekraft satsar målretta på arbeidsgjevarprofilering blant skuleelevar, studentar og yrkesaktive for å tiltrekkje den kompetansen selskapet har behov for i åra framover. I samarbeid med Framtidsfylket AS deltek Sognekraft på studentmesser i lag med andre arbeidsgjevarar frå Sogn og Fjordane. Denne profileringa har synt seg særs effektiv.

Likeverd og mangfald Andelen kvinner av alle tilsette inkl. lærlingar var ved utgangen av året på 19 % (13 %) som er ein auke på 6 %-poeng frå utgangen av 2012. Alle kvinneårsverk er knytt til administrative og merkantile funksjonar. Utanom desse funksjonane er Sognekraft si verksemd knytt til område der menn generelt i arbeidslivet er i sterk overvekt. Det vert arbeidd med å auka kvinnerepresentasjonen innafor dei tekniske faga. To av fem toppleiarar i selskapet er kvinner. Styret har sju medlemmer, der fem er aksjonærvalde og to er valde av og


Årsmelding for 2013

mellom dei tilsette. To styremedlemmer er kvinner.

volatiliteten i marknaden og medfører større variasjon i kraftprisar.

I selskapet sin rekrutteringsprosess er omsynet til mangfald og inkludering av personar uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsevne, ivareteke. Moglegheit for arbeidstreningsplassar vert vurdert fortløpande, blant anna i samarbeid med NAV.

Det er venta at mange politiske avklaringar i 2014 vil påverke framtidig kraftpris. EU skal avklare sine klimamål for 2030, og gi føringar for nasjonale ordningar for statsstøtte til produksjon og kapasitet. Vidare forventar ein at EU vil stramme inn på overskotet i CO2-marknaden, samt gi signal for eventuelle strukturelle tiltak i neste fase.

Helse, miljø og tryggleik Sognekraft AS hadde eit sjukefråvær i 2013 på 3,2 % ein reduksjon frå 3,6 % året før. Korttidsfråværet har vore stabilt på under 1%. Skadefråværsfrekvensen for selskapet var 25 og har auka frå året før. Det er eit viktig mål for selskapet å arbeide mot null skadar. Stor fokus på rapportering og oppfølging av uønska hendingar er ein del av dette, og styret vil følgje utviklinga nøye. Konsern Morselskapet Nøkkeltal

Mål

2013

2013 2012 2011

Sjukefråvær

<4%

2,8

3,2

3,6

4,7

Tal personskader

null

3

3

2

1

Skadefråværs­ frekvens (H1)

null

22

25

16

8

Kundeundersøking gjennomført hausten 2013 synte framgang og eit omdømmeresultat som generelt er betre enn bransjegjennomsnittet. Selskapet har gjennom fleire år arbeidd målretta med kundekontakt og rekruttering og å bli meir synleg i ulike samanhengar. Innsatsen har gitt resultat, men ein ser også at når ekstraordinære hendingar berører kundane, er informasjonsbehovet stort. Mange endringar i bransjen vil også påverke kunden framover, og god kommunikasjon i dei kanalar der kundane forventar å finne Sognekraft, er viktig.

Utsiktene framover I den nordiske kraftmarknaden er veret framleis den viktigaste prisdrivaren frå dag til dag og etter at siste del av 2013 vart våt og mild, starta 2014 med ein hydrologisk balanse (vatn og snø) i Norden som var tilnærma normal. Ved utgangen av april er den hydrologiske balansen normal. Kraftprisen har hittil i 2014 vore moderat for årstida, i snitt 24,5 øre/kWh. Innfasing av ny uregulert sol- og vindkraft i Europa har halde fram, særleg i Tyskland. I Norden har det i 2013 komme mykje ny vindkraft i Sverige. Meir veravhengig uregulert kraft aukar

Geir Arve Sandvik

Kol-, gass og CO2-prisane vil framleis vere viktige drivarar for kraftpris i åra framover, men forventningane til pris er framleis relativt låge dei næraste åra. Dette gjeld særleg CO2-prisen, som er på sitt lågaste nivå nokon sinne. På lang sikt vil politikken for bruk av kjernekraft i dei enkelte land få stor betydning. For 2014 forventar Sognekraft framleis moderate kraftprisar i Norden. Ressurstilgangen indikerer ein lågare områdepris i NO5 enn systemprisen. Snømengda i fjellet tyder på meir produksjon enn normalt, men Sognekraft er avhengig av gode temperatur gjennom sommaren for å få tilstrekkeleg smelting av snø i høgfjellet.

Omdømme

Erling Stadheim Styreleiar

Statnett vil få avklaring om konsesjonar for mellomlandsforbindelsar til Tyskland og Storbritannia. Konsesjon og investeringsvedtak er positivt for utviklinga av eit framtidig integrert europeisk kraftsystem. For nordiske produsentar vil det også vera positivt i forhold til å få marknadstilgang for framtidig produksjon av både eksisterande og ny kraft.

EU sitt vassdirektiv er godkjent i Norge og set krav om miljømål for alle vassdrag. Regionale vassforvaltningsplanar skal utarbeidast fram mot 2015, og Sognekraft bidreg aktivt. For Sognekraft er det viktig at tiltak skal bygge på kunnskap og ei kost-/nyttevurdering for samfunnet. Både miljø, klima, leveringstryggleik og verdiskaping må vektleggjast. Tilstrekkeleg linjekapasitet for levering av kraftproduksjon er viktig for Sognekraft. Prisområde NO5, der Sognekraft sine kraftverk ligg, har høg produksjon i forhold til forbruket. Auka linjekapasitet mot Midt-Norge etter at linja frå Sogndal til Ørskog er ferdigstilt vil avhjelpe dette. Framover er det viktig at også andre flaskehalsar i nettet vert utbetra samt at planlagte mellomlandsforbindelsar vert bygde slik at lønsemda i ny kraftproduksjon vert tilfredsstillande. Styret peikar på risikoen for svingingar i resultatet som fylgje av at selskapet si hovudinntening er basert på vasskraftproduksjon. Det er naturlege variasjonar i kraftproduksjon og inntekter frå kraftoverføring frå år til år. Basert på noverande forventningar til utviklinga i kraftprisen framover, normal nedbør resten av året samt vesentleg lågare inntekter frå kraftoverføring i 2014, forventar styret eit resultat etter skatt for 2014 som er lågare enn i 2013.

Vik, 31. desember 2013 / 25. april 2014 Atle Neteland Nestleiar Kåre Fosse

Agnes Landstad Laura Kvamme

Rune Øen Terje Bakke Nævdal Adm. - setdirektør krefter i sving

23


24


Årsmelding for 2013

RE S U L T A T Konsern

Morselskapet

2 013

Notar

197 582

Energisal

118 997

Inntekter frå kraftoverføring

3

19

20

2013

2012

197 582

152 589

118 997

77 269

33 047

Andre driftsinntekter

19 626

12 656

349 626

Sum driftsinntekter

336 206

242 514

85 046

58 407

1 712

1 734

85 046 5 896

Energikjøp

3

Materiell for vidaresal

12 916

Sentralnettsavgifter

42 965

Løn og andre personalkostnader

4

34 272

Andre driftskostnader

4

14

12 916

8 052

37 976

42 449

31 980

30 650

5 12 083

Eigedomsskattar og avgifter

6

12 083

10 945

26 950

Ordinære avskrivingar

8

24 775

24 065

346

91

206 835

176 394

363

Tap på krav

220 492

Sum driftskostnader

129 135

Driftsresultat

2

129 370

66 120

Inntekt på investering i tilknytta selskap

9

-

-

12 409

8 455

19 376

16 366

12 679

Finansinntekter

19 377

Finanskostnader

6 698 122 437

Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad

57 196

Skattekostnad

65 241

Årsresultat

136

7

17 1

2

6 967

7 911

122 403

58 209

57 160

22 374

65 243

35 836

Minoritetens del av resultatrekneskapet

65 105

Årsresultat etter minoritetsinteresser

42 000

Føreslege utbytte til utbetaling

42 000

34 000

23 105

Overføring annan eigenkapital

23 243

1 836

- set krefter i sving

25


E I GENDELAR Konsern

Morselskap Note

31.12.2013

31.12.2012

Utsett skattefordel

17

19 025

34 035

Andre immaterielle eigendelar

22

4 570

1 699

23 595

35 734

44 880

37 949

31.12.2013 Anleggsmidlar Immaterielle eigendelar 20 090 4 570 24 660

Sum immaterielle eigendelar Varige driftsmidlar

44 880

Tomter, bygningar og annan fast eigendom

8

18

142 702

Reguleringsanlegg og kraftstasjonar

8

18

142 702

147 645

192 902

Nett- og fiberanlegg

8

190 058

175 174

40 790

Fjernvarmeanlegg

8

40 790

-

13 744

Andre driftslausøyre

8

10 059

13 124

87 931 1 500 524 449

Anlegg under arbeid

8

61 819

81 276

Reservedelslager

8

1 500

1 500

Sum varige driftsmidlar

8

491 808

456 667

9

26 723

25 525

Finansielle anleggsmidlar 230 124 737 45 023

Investeringar i dotterselskap og tilknytta selskap

9

124 737

57 047

Langsiktig lån til dotterselskap

Investeringar i aksjar og andelar

10

-

-

Andre langsiktige fordringar

10

45 019

120 712

169 990

Sum finansielle anleggsmidlar

196 480

203 285

719 099

Sum anleggsmidlar

711 883

695 686

4 187

2 118

66 109

46 198

Omløpsmidlar 4 187

Varelager Fordringar

66 982 53 281 8 169

Fordringar konsern Netto mindreinntekt

16

Andre fordringar, forskotsbetalte kostnader

128 432

Sum fordringar

183 442

Bankinnskot, kontantar og liknande

316 061

Sum omløpsmidlar

1 035 160

26

Kundefordringar

SUM EIGENDELAR

11

2 729

173

53 281

4 974

6 120

11 581

128 239

62 926

175 031

21 455

307 457

86 498

1 019 339

782 185


Årsmelding for 2013

G J ELD O G E I GENKAP I T AL Konsern

Morselskap

31.12.2013

Note

31.12.2013

31.12.2012

144 220

144 220

Eigenkapital Innskoten eigenkapital 144 220 43 170 187 390

Aksjekapital

12

13

Overkurs

13

43 170

43 170

Sum innskoten eigenkapital

13

187 390

187 390

Opptent eigenkapital 178 786

Annan eigenkapital

13

176 694

148 822

8 994

Minoritetsinteresser

13

-

-

176 694

148 822

364 084

336 212

27 400

28 541

27 400

28 541

187 250

208 956

187 780

Sum opptent eigenkapital

375 170

Sum eigenkapital

13

19

20

Gjeld Avsette forpliktingar 27 400

Pensjonsforpliktingar

27 400

Sum avsette forpliktingar

14

Langsiktig gjeld 187 250

Gjeld til kredittinstitusjonar

15

300 000

Sertifikatlån

15

300 000

100 000

Øvrig langsiktig gjeld

15

-

-

Sum langsiktig gjeld

15

487 250

308 956

-

14 712

487 250

18

Kortsiktig gjeld -

Kassekreditt

11

18

23 349

Leverandørgjeld

20 019

13 520

22 587

Skattetrekk, feriepengar, offentlege avgifter

22 149

19 856

44 343

Avsett til påløpne skattar

17

44 295

18 957

13 061

Påløpne kostnader

22

12 143

7 430

Netto meirinntekt

16

-

-

Utbyte

13

42 000

34 000

42 000 145 340

Sum kortsiktig gjeld

140 605

108 475

659 990

Sum gjeld

655 255

445 972

1 019 339

782 185

1 035 160 Erling Stadheim Styreleiar Geir Arve Sandvik

Sum eigenkapital og gjeld Atle Neteland Nestleiar Kåre Fosse

Agnes Landstad Laura Kvamme

Rune Øen Terje Bakke Nævdal Adm. direktør

- set krefter i sving

27


K O N T AN T S T RA U M ANAL Y S E

Konsern

Morselskapet

2013

2013

2012

Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar 122 437

Ordinært resultat før skattekostnad

122 403

58 209

(18 957)

Betalt skatt i perioden

(18 957)

(62 731)

Av- og nedskrivingar

31 355

25 753

(16)

(18)

33 530 (16) (2 069) (20 611) 9 829 (1 141) (38 587) 84 415

Gevinst sal av anleggsmiddel Endring i varelager

(2 069)

(1 877)

(22 468)

(9 484)

Endring i leverandørgjeld

6 499

5 338

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet.

5 632

4 947

(35 813)

(13 873)

86 567

6 264

Endring i kundefordringar

Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto kontantstraum frå operasjonell aktivitet Kontantstraum frå investeringsaktivitetar

16 (68 947)

Innbetalt frå sal av anleggsmiddel Utbetalingar ved kjøp og tilvirking av varige driftsmidlar

16

49

(62 785)

(67 877)

(4 466)

Utbetalingar frå andre investeringsaktivitetar

(1 302)

-

1 500

Innbetalingar frå andre investeringsaktivitetar

1 500

1 500

(62 572)

(66 328)

Innbetalt frå opptak ny langsiktig gjeld

200 000

100 000

Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld

(21 706)

(74 616)

-

14 712

(71 897)

Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar

200 000 (21 706) (14 712) (34 000) 19 888 149 470 161 988 21 454 183 442

Innbetalt frå opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalt frå nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetaling av eigenkapital

(14 712) -

49 720

(34 000)

(34 000)

Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar

129 581

55 816

Netto endring i kontantar og bankinnskot

153 576

(4 248)

21 454

25 702

175 031

21 454

Utbetaling av utbytte Nettoeffekt av konserndanning *

Behaldning av kontantar og bankinnskot pr. 01.01. Behaldning av kontantar og bankinnskot pr. 31.12.

* Då det ikkje er utarbeidd samanlikningstal for konsernet, er effekt av konsernkonsolideringa sett opp på eiga linje i kontantstraumen, for å vise kontanteffekten av konsolideringa

28


Årsmelding for 2013

N O T AR

Note 1 - Rekneskapsprinsipp

Samanlikningstal for konsernet

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova frå 1998 og er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar.

Konsernrekneskapen for Sognekraft er sett opp for første gong i 2013. Det er ikkje utarbeidd samanlikningstall for konsernet, då ein har vurdert at dotterselskapa i tidlegare periodar har vore uvesentlege for konsolidering, og at verknaden på samanlikningstala er likeeins uvesentlege.

Prinsipp for inntekts- og kostnadsføring og klassifisering av postar Inntektsføring i rekneskapen skjer ved levering av varer eller tenester til kunde. Kostnader vert medteke i rekneskapen i den perioden dei påkjem. Eignelutar som er bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Andre eignelutar er klassifisert som omløpsmidlar. Anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost. Dersom anleggs­middelet har avgrensa økonomisk levetid vert det avskrive planmessig over levetida. Ved vurdering av omløpsmidlar er lågaste verdis prinsipp nytta, slik at omløpsmidlane er vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og marknadsverdi.

Alle tal i notane frå tidlegare år gjeld kun selskapstal frå Sognekraft AS. Sjå note 9 for meir informasjon om konserndanninga.

Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert avskrive over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er som hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Medeigarskap i andre kraftverk

Enkelte postar er vurdert etter andre reglar og desse er det gjort greie for nedanfor.

Sognekraft eig 12 % av stasjonsgruppa Vikfalli. Vikfalli inngår i Sognekraft sin rekneskap etter bruttometoden. Sal av kraft frå Vikfalli er inkludert i posten sal av kraft, driftskostnader for Sognekraft sin del er inkludert i posten energikjøp og avskrivingane inngår i posten avskrivingar i rekneskapen. Eigedomsskatt, grunnrente- og naturressursskatt for Vikfalli vert utlikna på Sognekraft si hand og er inkludert i desse postane i rekneskapen.

Konsolidering og konsernrekneskap

Magasinfylling

Konsernrekneskapen er sett opp for å vise tala for morselskapet Sognekraft og dotterselskapa som ei økonomisk eining. Alle vesentlege transaksjonar mellom selskapa er eliminerte i konsernrekneskapen. Mindreverdiar frå konserndanninga er førde til kostpris og avskrivne lineært med lik plan som balanseverdiane dei er knytta til. Selskapsrekneskapa for dotterselskapa er oppsett etter god rekneskapsskikk.

I samsvar med tilråding frå Energi Norge vert ikkje vassmagasin balanseført. Vassmagasin har likevel betydning for vurdering av det rekneskapsmessige resultatet for selskapet.

Langsiktig gjeld vert balanseført til pari kurs. Kortsiktig gjeld vert balanseført til motteke beløp på lånetidspunktet, og vert ikkje skrive opp til verkeleg verdi som fylgje av renteendring.

Minoriteten sin del av resultat etter skattar er vist som eiga linje etter konsernet sitt årsresultat. Minoriteten sin del av eigenkapitalen er vist som eiga linje under eigenkapitalen.

Dotterselskap Dotterselskap er alle selskap der konsernet har bestemmande påverknad. Bestemmande påverknad er normalt oppnådd når konsernet eig meir enn 50 % av aksjane i selskapet, og er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Sognekraft har i mai 2013 kjøpt seg opp frå 22 til 70 % eigar- og stemmedel i Sognenett AS. Kjøpet er betalt kontant, og det er ikkje andre vilkår til aksjekjøpet.

Kraftkontraktar Alle kjøps- og salskontrakter blir periodiserte, dvs. inntekter og kostnader blir tilordna leverings- og mottakstidspunkt. Kontraktsportefølja vert vurdert samla til faktiske prisar på salsog kjøpskontrakter med tilsvarande volum og samanfallande leveringsperiodar. Urealiserte netto tap i portefølja vert kostnadsført medan urealiserte gevinstar ikkje vert inntektsført.

Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei enkelte fordringane. For dei øvrige kundefordringane vert det i tillegg gjort ei uspesifisert avsetning for å dekkje sannsynlege tap.

- set krefter i sving

29


Varelager Varelager er vurdert til lågaste verdi av historisk kostpris og verkeleg verdi.

Skattar Sognekraft betalar fire ulike skatteartar. dette er alminneleg ove rskotsskatt,naturressursskatt, grunnrenteskatt og eigedomsskatt.

Overskotsskatt Overskotsskatten vert berekna etter dei ordinære skattereglane. Skattekostnaden i resultatrekneskapen er samansett av betalbar skatt og endring i utsett skatt. Betalbar skatt vert berekna på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsett skatt vert berekna på grunnlag av midlertidige skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar.

Naturressursskatt Naturressursskatten er overskotsuavhengig og vert berekna basert på det enkelte kraftverk sin gjennomsnittlege produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten kan utliknast mot overskotsskatten, og ikkje utlikna naturressursskatt kan framførast med renter.

Grunnrenteskatten er ein kraftverksspesifikk skatt som vert berekna separat for kvart kraftverk. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastinga ein vasskraftprodusent har utover normalavkasting som fylgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Denne skatten er delvis overskotsavhengig og kjem i tillegg til overskotsskatten. Skattekostnaden knytt til grunnrente i Sognekraft sin resultatrekneskap består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. I utsatt skatt vert det teke omsyn til tre forhold; midlertidige forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar for kraftverk, akkumulerte negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjellar vedrørande netto pensjonsforpliktelsar knytt til kraftverka. Ved aktivering av utsatt skatt vert nominell skattesats på 30 % brukt.

Eigedomsskatt Eigedomsskatten er ei overskotsuavhengig avgift som vert berekna basert på ein eigedomsskattetakst. Eigedomsskatten utgjer inntil 0,7% av taksten. I rekneskapen er eigedomsskatten inkludert i driftskostnader. Eigedomsskatt for kraftverk vert fastsett på grunnlag av skattemessig formuesverdi i likningsåret før eigedomsskatten vert skriven ut.

Grunnrenteskatt

Note 2 - Driftsresultat fordelt på forretningsområde KONSERN Beløp i 1000 kroner

Produksjon og omsetning

Nett

Sluttbruk

Anna verksemd

Stab og støtte

Interne transaksjonar

Sum selskap

199 715

123 800

115 889

31 465

22 356

143 599

349 626

85 340

6 870

105 858

0

0

113 022

85 046

Sentralnettsavgifter

5 991

2 879

0

0

0

444

8 426

Anna varekostnad

4 479

-12

3 654

5 901

2

3 637

10 387

Løns- og personalkostnad

6 455

14 031

0

8 465

14 014

0

42 965

Ordinære avskrivingar

9 557

12 585

0

3 949

860

0

26 951

Øvrige driftskostnader

22 307

28 665

3 912

7 602

10 728

26 496

46 718

Driftsresultat

65 586

58 782

2 465

5 548

-3 248

0

129 134

Driftsinntekter Energikjøp

30


Årsmelding for 2013

Note 3 - Kraftproduksjon, kraftsal og kraftkjøp MORSELSKAP Produksjon i GWh

2013

2012

Gj.sn. årsproduksjon

Produksjon Årøy (100% eige verk)

369

327

349

Produksjon Vikfalli (12% medeigar)

95

118

97

Produksjon Svelgen Kraft (10% aksjepost)

65

78

69

529

523

515

Sum Magasinbehaldning

31.12.2012

31.12.2013

Magasinbehaldning (GWh)

87

59

Andel av magasinkapasitet

88 %

60 %

Kraftsal og kraftkjøp Sognekraft handlar aktivt i kraftmarknaden. Portefølja inneheld eigenproduksjon, kjøp av konsesjonskraft frå kommunane i konsesjonsområdet og kjøps- og salskontraktar for framtidig levering. Kraftsals- og kraftkjøpskontraktar med levering i same periode vert samanstilt etter porteføljeprinsippet og urealiserte tap som måtte vera i portefølja vert kostnadsført. Urealiserte gevinstar vert ikkje inntektsført.

Note 4 - Lønskostnader, tal tilsette, godtgjeringar mm Lønskostnader, tilsette

KONSERN

MORSELSKAP

2013

2012

2013

41 782

37 168

37 515

Arbeidsgjevaravgift

4 648

4 341

4 175

Pensjonskostnader

5 734

8 115

5 632

Andre personalkostnader

1 381

573

1 234

(10 580)

(7 747)

(10 580)

42 965

42 450

37 976

68

61

Beløp i 1000 kroner Brutto løn

Aktiverte løns- og personalkostnader Sum

Gjennomsnittleg tal årsverk

58

Kostnader til revisor KONSERN Beløp i 1000 kroner Revisjonshonorar Andre tenester Sum

MORSELSKAP

2013

2012

2013

285

230

230

47

75

42

332

305

272

- set krefter i sving

31


Ytingar til styret Beløp i 1000 kroner

Honorar

Erling Stadheim, styreleiar

97

Atle Neteland, nestleiar

-

Agnes Landstad

45

Geir Arve Sandvik

45

Karen Marie Hjelmeseter

23

Laura Kvamme

23

Rune Øen

45

Kåre Fosse

45

Styret i Feios Kraftverk AS

9

Styret i Offerdal Kraftverk AS

11

Styret i Sognenett

70

Sum

413

Styremedlemmer som er del av konsernleiinga i BKK, tek ikkje mot styrehonorar, men honoraret vert betalt til BKK AS. Det føreligg ingen forpliktingar utover ordinært styrehonorar ovanfor styreleiar.

Ytingar til leiande tilsette Lønn

Anna godtgj., bilord. mv.

Sum lønn og anna godtgj.

Pensjonskostnader

1 501

139

1 640

176

Administrasjonssjef Berit Larsen

902

14

916

106

Økonomisjef Grunde Engan

872

14

886

102

Omsetnings- og produksjonssjef Jacob Hornnes

969

16

985

114

Nettsjef Harald Stadheim

911

13

924

107

Marknadssjef Trude Undebakke

874

16

890

102

Beløp i 1000 kroner Sognekraft: Adm. direktør Terje Bakke Nævdal

Adm. direktør i Sognekraft har avtale om etterløn ved spesielle høve. Ingen andre tilsette har avtale om etterløn eller avtale om pensjon ut over vilkåra i den kollektive pensjonsordninga, sjå note 14. Sognenett: Dagleg leiar Ole Petter Hatlevoll

32

741

6

747

11


Årsmelding for 2013

Note 5 Andre driftskostnader KONSERN

MORSELSKAP

Beløp i 1000 kroner

2013

2012

2013

Verkty, materiell og utstyr

5 191

2 795

4 898

12 079

10 720

11 750

971

676

795

Leigekostnader

3 619

3 011

2 843

Øvrige driftskostnader

9 745

11 093

9 323

Telefon /porto

1 318

1 174

1 138

Reisekostnader

1 349

1 180

1 233

34 272

30 650

31 980

Kjøpte tenester Forsikringar

Sum andre driftskostnader

Note 6 Eigedomsskatt og avgifter KONSERN

MORSELSKAP

Beløp i 1000 kroner

2013

2012

2013

Konsesjonsavgifter

533

491

533

Tilsynsavgifter

268

272

268

Avgift til KBO

45

36

45

Eigedomsskatt

11 238

10 146

11 238

Sum eigedomsskatt, avgifter og godtgjersler

12 083

10 945

12 083

Note 7 Finanspostar Finansinntekter Beløp i 1 000 kr Renteinntekter

KONSERN

MORSELSKAP

2013

2012

2013

10 204

7 570

9 919

Renteinntekter til selskap i same konsern Valutagevinst

15 2 301

886

12 301

174

(0)

174

12 679

8 455

12 409

2013

2012

2013

13 570

10 235

13 568

-

4 000

-

Nedskriving av finansielle anleggsmiddel

6 580

1 688

6 580

Aktiverte rentekostnader prosjekt

(866)

(1 643)

(866)

94

2 086

94

19 377

16 366

19 376

Andre finansinntekter Sum finansinntekter

Finanskostnader Beløp i 1 000 kr Rentekostnader lånegjeld Rentekostnader ansvarleg lån frå eigarane

Andre finanskostnader Sum finanskostnader

- set krefter i sving

33


Note 8 Anleggsmidlar KONSERN

Anskaff.kostnad

Tilgang

Avgang

Anskaff.kostnad

01.01.2013

2013

2013

31.12.2013

Tomter, bygningar og annan fast eigendom

49 810

8 212

-

58 022

13 142

44 880

1 282

Reguleringsanlegg og kraft-stasjonar

562 277

3 166

-

565 443

422 740

142 702

8 108

Nettanlegg produksjon

13 895

-

-

13 895

12 430

1 465

366

Regionalnett

76 712

9 492

-

86 204

60 135

26 069

1 775

292 313

14 681

-

306 995

152 663

154 332

9 048

-

41 531

-

41 531

741

40 790

741

Driftslausøyre

53 986

3 193

139

57 041

43 297

13 744

5 507

Fiber

12 667

4 785

-

17 452

6 416

11 036

1 122

103 907

3 482

19 457

87 931

-

87 931

0

1 500

-

-

1 500

-

1 500

0

Sum

1 167 066

88 543

19 596

1 236 013

711 564

524 449

26 950

MORSELSKAP

Anskaff.kostnad

Tilgang

Avgang

Anskaff.kostnad

Akk. av- og nedskriving

Bokført verdi

Årets ordinære avskr.

Beløp i 1000 kr

01.01.2013

2013

2013

31.12.2013

Tomter, bygningar og annan fast eigendom

49 810

8 212

-

58 022

13 142

44 880

1 282

Reguleringsanlegg og kraft-stasjonar

562 277

3 166

-

565 443

422 740

142 702

8 108

Nettanlegg produksjon

13 895

-

-

13 895

12 430

1 465

366

Regionalnett

76 712

9 492

-

86 204

60 135

26 069

1 775

292 313

14 681

-

306 995

152 663

154 332

8 048

-

41 531

-

41 531

741

40 790

741

Driftslausøyre

47 144

888

139

47 893

37 835

10 059

3 954

Fiber

12 544

1 401

-

13 945

5 752

8 192

500

Anlegg under arbeid

81 276

-

19 457

61 819

-

61 819

0

1 500

-

-

1 500

-

1 500

0

1 137 471

79 372

19 596

1197 246

705 439

491 808

24 775

Beløp i 1000 kr

Distribusjonsnett Fjernvarmeanlegg

Anlegg under arbeid Lager av materiell

Distribusjonsnett Fjernvarmeanlegg

Lager av materiell Sum

34

Akk. av- og nedskriving

Bokført verdi

Årets ordinære avskr.

31.12.2013

31.12.2013


Årsmelding for 2013

Note 9 Akjsepostar og konsolidering av dotterselskap Konsernstruktur Mor: Sognekraft AS Dotterselskap (tal i heile 1 000):

Sum aksjekapital

Eigardel

Stemmedel

Minoriteten sin del av EK

Ansk. kostnad

8 000

70 %

70 %

1 439

2 965

Feios Kraftverk AS, 6891 Vik i Sogn

10 100

70 %

70 %

3 080

7 070

Offerdal Kraftverk AS, 6891 Vik i Sogn

22 100

80 %

80 %

4 476

17 680

Sognenett AS, 6856 Sogndal

Rekneskapsdetaljar frå dotterselskapa *

Sognenett AS Feios Kraftverk AS

Offerdal Kraftverk AS

Omsetnad 2012

11 313

-

-

Omsetnad 2013

16 598

-

-

Resultat etter skatt 2012

(68)

29

125

Resultat etter skatt 2013

383

(12)

126

Bokført eigenkapital 2012

4 414

10 278

22 252

Bokført eigenkapital 2013

4 797

10 262

22 377

Sum bokførte eigedeler 2012

11 029

10 376

22 413

Sum bokførte eigedeler 2013

12 060

10 432

22 489

* Beløp i heile 1 000, og utan eliminering av konserninterne transaksjonar Aksjar i tilknytta selskap

Tal aksjar

Eigardel

Stemmedel

Beløp i 1000 kr

Ansk. kostnad

Balanseført verdi

Årsresultat

Eigenkapital

2012

31.12.2012

SEIS AS. 6882 Øvre Årdal

225

45 %

45 %

230

230

-9

535

Sum aksjar i tilknytta selskap

230

230

Aksjane er bokførte etter kostmetoden, då dei er uvesentlege av storleik. Beløp i 1000 kr Vestavind Kraft AS Vestavind Offshore AS REN AS

Eigardel

Stemmedel

Anskaff. kostnad

Balanseført verdi

1 120

14,3 %

10 750

0

500

1,0 %

2 100

0

1

0,23 %

1

1

Leikanger Næringshage AS

100

10,0 %

10

10

Validèr AS

817

2,1 %

104

104

124 166

10,0 %

124 622

124 622

137 588

124 737

Svelgen Kraft Holding AS Sum aksjar og investeringar i andre selskap

- set krefter i sving

35


Note 10 Langsiktige fordringar KONSERN

MORSELSKAP

2013

2012

2013

275

164

275

3

-

-

888

1 137

888

16

16

16

1006

895

1006

Ansvarleg lån Svelgen Kraft Holding AS

42 834

118 500

42 834

Sum andre langsiktige fordringar

45 023

120 712

45 019

Beløp i 1000 kr Spisskompetansefond Sogndal Fotball Depositum Fjord 1 Kundefordringar finansiering Ansvarleg lån REN AS Default fund Nasdaq OMX

Note 11 Likvide midler KONSERN

MORSELSKAP

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

17 934

6 359

17 164

140 434

-

133 057

Forskotstrekk tilsette

2 303

2 028

2 039

Bankinnskot depotkonti

7 053

13 068

7 053

15 719

0

15 719

183 442

21 455

175 031

Beløp i 1000 kroner Foliokonto Bank, høgrente

Innskot / depot Nasdaq OMX Sum

Av dette er 2,0 mill. kroner bundne skattetrekksmidlar og 22,8 mill.kroner er bundne på depotonti til fordel for Nord Pool Spot, Statnett og Nasdaq OMX. Limit på kassekreditt er 20 mill. kroner, herav nytta 0 mill. kr pr 31.12.2013.

36


Årsmelding for 2013

Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital: Beløp i 1000 kr

Antal

Pålydande

Balanseført

A-aksjar

2 260

20 000

45 200

B-aksjar

4 951

20 000

99 020

Sum

7 211

20 000

144 220

A-aksjar

B-aksjar

Sum

Eigardel

BKK AS

679

2526

3205

44,4 %

Vik kommune

302

1125

1427

19,8 %

Luster Energiverk AS

931

0

931

12,9 %

Sogndal kommune

215

577

792

11,0 %

Luster kommune

105

391

496

6,9 %

Balestrand kommune

14

166

180

2,5 %

Leikanger kommune

14

166

180

2,5 %

2260

4951

7211

100,00 %

Aksjonærar pr 31.12.2013

Totalt

B-aksjane kan berre eigast av stat, fylkeskommunar, kommunar eller selskap som stettar krava i konsesjonslova §4 (lov av 14.12.1977) utan heimfall slik desse reglane er til ei kvar tid. I andre høve er B-aksjane fullt ut jamnstilte med A-aksjane.

Note 13 Eigenkapital KONSERN Beløp i 1000 kroner Eigenkapital pr. 31.12.2012

Aksjekapital

Overkurs

Anna eigenkapital

Minoriteten sin del

Sum

144 220

43 170

148 822

-

336 212

Estimatavvik vedrørende pensjonar

4 629

Konsolidering i konsern pr 01.01.2013

2 230

8 858

11 088

155 681

8 858

351 929

65 105

137

65 241

Eigenkapital pr. 01.01.2013

144 220

43 170

Årsresultat Avsett til utbytte Eigenkapital pr. 31.12.2013 MORSELSKAP Beløp i 1000 kroner Eigenkapital pr. 31.12.2012

(42 000) 43 170

178 786

8 994

Aksjekapital

Overkurs

Anna eigenkapital

Sum

144 220

43 170

148 822

336 212

4 629

4 629

155 681

340 841

65 243

65 243

(42 000)

(42 000)

176 694

364 084

144 220

43 170

Årsresultat Avsett til utbytte Eigenkapital pr. 31.12.2013

(42 000)

144 220

Estimatavvik vedrørende pensjonar Eigenkapital pr. 01.01.2013

4 629

144 220

43 170

- set krefter i sving

375 170

37


Note 14 Pensjonskostnader og forpliktingar To av selskapa i konsernet er pliktige til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller krava etter denne lova. Sognekraft nyttar NRS 6A for rekneskapsføring av pensjonskostnader og –forpliktelsar. Det vert ikkje nytta korridorløysing, alle estimatavvik vert amortifisert umiddelbart og ført direkte mot eigenkapitalen. Sognekraft AS si pensjonsordning omfattar i alt 63 tilsette og 28 pensjonistar. Ordninga gir rett til definerte framtidige ytelsar som i hovudsak er knytt til tal oppteningsår og lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktingane inkluderer avtalefesta pensjon (AFP) og er pr. 31.12.2013 dekka gjennom pensjonsforsikringsavtale i BKK pensjonskasse. Sognenett nyttar innskotsordning som omfattar alle tilsette. Årets pensjonskostnad kjem fram slik: Beløp i 1.000 kroner

2013

2012

Årets pensjonsopptening

4 112

7 017

Rentekostnad

3 617

3 925

(2 533)

(2 907)

-

-

5 196

8 035

Arbeidsgjevaravgift

436

744

Medlemsinnskot

102

(664)

5 734

8 115

31.12.2013

31.12.2012

Påløpte pensjonsforpliktingar

104 742

95 902

Verdi av pensjonsmidlar

-77 342

-67 361

27 400

28 541

2013

2012

Diskonteringsrente

4,10 %

3,80 %

Forventa avkastning på fondsmidlar

4,10 %

4,00 %

Forventa framtidig lønsvekst

3,75 %

3,50 %

Forventa pensjonsregulering

2,75 %

2,50 %

Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Netto pensjonskostnad

Total pensjonskostnad

Balanseførte forpliktingar kjem fram slik: Beløp i 1000 kroner

Netto pensjonsforpliktelse etter arb.g.avg. Økonomiske føresetnader:

Forventa auke i folketrygda sitt grunnbeløp Arbeisgjevaravgiftssats

3,50 %

3,25 %

10,60 %

10,60 %

Demografiske faktorar og avgang er basert på vanlege føresetnader innan forsikring.

Note 15 Langsiktig gjeld Aktuell rente

31.12.2013

31.12.2012

Gjeld til kredittinstitusjonar

3,38 %

187 250

208 956

Sertifikatlån

2,53 %

300 000

100 000

487 250

308 956

42 834

118 500

160 670

8 387

283 746

182 069

Beløp i 1000 kroner

Sum langsiktig gjeld Ansvarleg lån Svelgen Kraft - renteberande Bank og likvide midlar - renteberande Netto renteberande gjeld 38


Årsmelding for 2013

Avdragsprofil Beløp i 1000 kroner

2014

2015

2016

2017

2018

deretter

Sum

Gjeld til kredittinstitusjonar

4 250

12 500

12 500

12 500

12 500

133 000

187 250

Sertifikatlån

300 000

Øvrig langsiktig gjeld Sum

300 000

-

304 250

12 500

12 500

12 500

12 500

133 000

487 250

Sertifikatlån er klassifisert som langsiktig gjeld til tross for løpetid mindre enn eitt år. Formålet med Sognekraft sin posisjonering i sertifikatmarknaden er som erstatning for anna langsiktig finansiering i form av jamn rullering av sertifikatlåna. Alle panteheftelsar vedr gjeld er sletta og erstatta med negativ pantsetjingserklæring for alle långjevarar.

Note 16 Bokført meir-/mindreinntekt I samband med NVE sin kontroll av energiverka si prissetjing og effektivitet innanfor transport av energi, har Sognekraft AS for 2013 rapportert ei netto mindreinntekt i denne verksemda på 24,5 mill. kroner, og for 2012 ei netto meirinntekt på 14,2 mill. kroner. Mindreinntekter vert kravd inn frå overføringskundane i form av auka overføringstariffar og er difor bokført som ein kortsiktig fordring. Meirinntekt vert tilsvarande utbetalt gjennom reduserte tariffar og bokført som kortsiktig gjeld ved årsskiftet. 2013

2012

95 963

54 837

Årets kostnader for overliggjande nett

2 879

1 266

Eigedomsskatt

2 200

2 170

Tilbakeføring av akkumulert meir-/mindreinntekt førre år

20 938

17 021

Årets mindreinntekt KILE-ordninga

(2 648)

(2 105)

2 970

1 541

122 302

74 730

Fakturerte inntekter i året

73 930

69 925

Meir-/mindreinntekt pr. 31.12.

48 372

4 805

707

169

4 909

169

53 281

4 974

208 002

179 300

58 782

13 891

4 064

27 162

Driftsresultat nett inkl effekt av pensjon

62 846

41 053

Avkasting i %

30,2 %

22,9 %

(Beløp i 1000 kroner) Opprinneleg initiell inntektsramme justert for tapsprisar

Avvik på avskr. og avk. på avvik Justert inntektsramme

Inntektsførte/ utgiftsførte renter Balanseførte renter pr 31.12. Netto mindre-/ meirinntekt pr. 31.12. inkl. renter

Grunnlag for kapitalavkasting Driftsresultat nett Effekt av pensjonskostnad mot EK

- set krefter i sving

39


Note 17 Skatt KONSERN Årets skattekostnad

MORSELSKAP

2013

2012

23 945

13 906

23 897

5 786

(5 789)

5 786

Brutto endring utsatt skatt alm inntekt

14 672

15 650

14 685

Estimatendring pensjonsforpliktelsar

(2 144)

(14 713)

(2 144)

Naturressursskatt

(5 786)

5 789

(5 786)

Betalbar grunnrenteskatt

20 398

5 051

20 398

325

2 479

325

57 196

22 374

57 160

2013

2012

2013

122 437

58 209

122 403

15 231

47 347

14 710

Endring midlertidige forskjellar

(51 653)

(55 891)

(51 768)

Bruk av framførbart underskot

(498)

-

Grunnlag betalbar skatt

85 517

49 665

85 345

Skatt 28%

23 945

13 906

23897

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

48 060

54 379

47 431

(55 857)

(12 197)

(55 877)

27 400

28 541

27 400

3 294

22 897

70 722

18 954

6 182

19 802

5 118

Utsett skattefordel grunnrente (31% / 30%)

13 908

14 233

13 908

Utsett skattefordel i balansen

20 090

34 035

19 025

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

Betalbar naturressursskatt/ skatt på alminneleg inntekt

23 945

13 906

23 897

Betalbar grunnrenteskatt

20 398

5 051

20 398

Skuldig betalbar skatt i balansen

44 343

18 957

44 295

Betalbar skatt tidlegare års resultat Betalbar skatt på årets resultat - avrekna naturressursskatt

Brutto endring utsatt skatt grunnrente Årets totale skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjellar

Grunnlag for utsett skatt

2013

0

Forskjellar som vert utligna: Anleggsmidlar – negative forskjellar Anleggsmidlar – positive forskjellar Omløpsmidlar Gjeld Framførbart underskot Sum

Utsett skattefordel (27% / 28%)

Skuldig betalbar skatt i balansen

40


Årsmelding for 2013

Betalbar grunnrenteskatt

Årøy

Målset

Refsdal

Hove

91 816

2 372

12 751

9 257

Friinntekt

1 830

88

375

487

Skattemessige avskrivingar

7 250

242

1 416

1 212

Øvrige driftskostnader

20 957

1 319

5 453

6 852

Årets netto grunnrenteinntekt

61 780

723

5 508

706

-

4 275

Grunnlag betalbar grunnrenteskatt

61 780

(3 551)

5 508

706

Betalbar grunnrenteskatt 30%

18 534

-

1 652

212

Brutto grunnrenteinntekt

Negativ grunnrenteinntekt pr. 01.01.2013

Note 18 Pantsetjingar og garantiar Konsernet har ikkje pantsette eigedelar til sikkerheit for lånegjeld. Det vert nytta negativ pantsetjingserklæring ovanfor alle låntakarar. Selskapet har garantiforpliktelse på NOK 1,0 mill.kroner som er dekka gjennom bank.

Note 19 Ikkje balanseføte forpliktingar Sognekraft AS har leveringsforpliktingar på energi til kundar i eige konsesjonsområde. I tillegg er det inngått salskontraktar med kundar i andre konsesjonsområde til standardtariffar, fast pris eller marknadsprisar.

Note 20 Finansiell marknadsrisiko Som kraftprodusent er Sognekraft utsett for store svingingar i marknadsprisane på kraft. For å handtere og redusere denne risikoen har styret vedteke retningslinjer for risikostyring som tilseier at ein relativt stor del av krafta skal vere seld for dei første åra. På denne måten vert Sognekraft sitt årsresultat mindre utsett for svingingane i kraftprisane enn det som elles ville vore tilfelle. Det er etablert rutinar som sørgjer for at dei fastsette posisjonane vert overhaldne. Produkt Sognekraft handlar for å redusere risikoen er futures og forwards på Nasdaq OMX og forwards i den bilaterale marknaden. I tillegg kjøper Sognekraft sals- og kjøpsopsjonar for sikringsformål. Sognekraft har ikkje utstedte opsjonar i si portefølje. Konsernet er utsett for valutarisiko gjennom finansiell handel av kraftkontraktar. Desse er notert i euro. Kortsiktig overskotslikviditet vert plassert i bank.

Note 21 Transaksjonar med nærståande partar Alle transaksjonar mellom Sognekraft og nærståande partar er basert på markedsmessige vilkår. I hovudsak og gjeld dette kjøp og sal av tenester. Ingen av transaksjonane eller avtalane er av vesentleg karakter og er difor ikkje spesifisert nærare.

Note 22 Behaldning av elsertifikat Antal

Bokført verdi

Behaldning av elsertifikat pr 31.12

28 515

4 570

Elsertifikat til annulering i 2014

-16 421

(2 631)

Sum overdekning

12 094

1 938

Beløp i 1000 kroner

Behaldning av elsertifikat er oppført som immateriell eigedel til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Elsertifikat om går til annulering i 2014 for leveranse i 2013 er oppført som kortsiktig gjeld vurdert til same pris.

- set krefter i sving

41


REVISJONSMELDING

42


Ă&#x2026;rsmelding for 2013

- set krefter i sving

43

Sognekraft - Årsmelding 2013