Page 1

VedtĂŚgter

En herreklub!


Vedtægter

En herreklub!

§1 Navn og hjemsted Stk. 1

Klubbens navn er Club Fréres Danoises du Mans. Klubben har hjemsted i København.

§2 Formål Stk. 1

Det er klubbens formål, at arrangere én årlig udflugt, der tilgodeser medlemmernes ønsker om at opleve store, internationale automobilsportsbegivenheder under socialt og fornøjeligt samvær. Det årlige 24 timers løb i Le Mans i Frankrig er klubbens base, men også andre store arrangementer – især formel 1 Grand Prix’er – kan gøres til årets udflugt. Som udgangspunkt er det Le Mans alle ulige år og noget andet alle lige år. For at gøre klubben til noget særligt i medlemmernes bevidsthed og dermed styrke deres klubfølelse, er det vigtigt, at vedtagne sociale traditioner og ceremonier holdes i hævd og alle medlemmer er ansvarlige for, at de løbende udbygges.

§3 Medlemskab Stk. 1

Klubben består af 5 medlemmer, som p.t. er: Frank Munkløv

Udskrevet 18-01-13

Side 2 af 10


Vedtægter

En herreklub!

Bo Zabel Ole Nielsen Kim Øberg Sven Jarl Pedersen Stk. 2

I tilfælde af frafald kan der findes et nyt medlem. Ethvert af de resterende medlemmer kan foreslå et potentielt emne, som klubbens bestyrelse, ved fuld enighed blandt klubbens medlemmer, kan invitere med på næste udflugt på gensidig prøve. Endeligt medlemskab afgøres på efterårsgeneralforsamlingen efter prøveudflugten og optagelse kræver fuld enighed blandt klubbens medlemmer. Kvinder kan ikke optages som medlemmer af klubben.

§4 Generalforsamlinger Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes 2 årlige generalforsamlinger – én om foråret og én om efteråret. Værtsskabet for generalforsamlingen går på skift blandt medlemmerne i den i § 2 nævnte rækkefølge. Omkostningerne afholdes af værten. Skriftlig indkaldelse med dagsorden og eventuelt materiale, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen udsendes ca. 14 dage før. Referat fra generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Udskrevet 18-01-13

Side 3 af 10


Vedtægter

En herreklub!

Dirigent på generalforsamlingen er det medlem, som senest har afholdt generalforsamling. Referent er det medlem, som skal afholde generalforsamling næste gang. Sager med økonomisk konsekvens for medlemmerne samt accept af en gæst til årets udflugt, kræver fuld enighed blandt medlemmerne. Andre sager afgøres ved simpelt flertal, idet det kræves, at mindst 4 medlemmer er til stede. På generalforsamlingen skal der serveres et måltid mad og rødvin i rigelige mængder.

Stk. 2

Forårsgeneralforsamlingen afholdes min. 1 måned før årets udflugt med henblik på at koordinere de praktiske forberedelser til turen. På forårsgeneralforsamlingen skal følgende foregå:

Stk. 3

Planlægning af årets tur, herunder aftaler om alle praktiske forhold.

Fastsættelse af dato for efterårsgeneralforsamlingen.

Efterårsgeneralforsamlingen afholdes efter årets udflugt, men inden årets udgang, bl.a. for at genopfriske minderne fra turen og fremvise video og billeder. På efterårsgeneralforsamlingen skal følgende foregå:

Stk. 4

Regnskabsføreren fremlægger regnskab for årets udflugt og aftaler eventuel afregning/opkrævning overfor de enkelte medlemmer.

Bestyrelsen fremlægger forslag til næste års udflugt, incl. den nødvendige månedlige opsparing til beslutning.

Fastsættelse af dato for forårsgeneralforsamlingen.

Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller et flertal af medlemmerne overfor formanden stiller krav derom, skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Udskrevet 18-01-13

Side 4 af 10


Vedtægter

En herreklub!

For den ekstraordinære generalforsamling gælder nøjagtig de samme vedtægter, som for de ordinære generalforsamlinger, herunder reglerne for beslutningsdygtighed.

§5 Tillidsposter Stk. 1

Alle tillidsposter – bortset fra posterne som dirigent og referent ved generalforsamlinger – beklædes så længe medlemsskabet af klubben varer. Medlemmer kan bytte jobs med omgående virkning og skal blot meddele på næste generalforsamling at jobbene er byttet, således at vedtægterne kan ajourføres.

Stk. 2

Bestyrelsen Bestyrelsen har ansvaret for at styre og administrere klubben i al almindelighed og forestår herunder klubbens årlige udflugter. Formand: Næstformand:

Stk. 3

Stk. 4

broder Frank broder Jarl

Økonomi Regnskabsføreren har ansvaret for klubbens økonomi, og opstiller budget og regnskab for årets udflugt. Udekassereren disponerer de økonomiske ressourcer under udflugten. Regnskabsfører: Udekasserer: Revisor:

broder Ole broder Ole broder Kim

Udvalg Billetudvalget Formand: Medlem:

broder Frank broder Jarl

Indkøbsudvalget Udskrevet 18-01-13

Side 5 af 10


Vedtægter Formand: Medlem:

broder Kim broder Ole

Klubtrøjeudvalget Formand: Medlem:

broder Kim broder Frank

En herreklub!

Lejretableringsudvalget Formand: broder Frank Medlem: broder Jarl og broder Bo.

Stk. 5

Sandwichudvalget Formand: Medlem:

broder Bo broder Kim

Transportudvalget Formand: Medlem:

broder Jarl broder Bo

Vedtægtsudvalget Formand:

broder Ole

Øvrige jobs Bøderegnskab Camper slutrengøring Foto still billeder Video Lagerforvaltning Morgenæg- og bacon

broder Ole alle brødre broder Ole broder Jarl Broder Bo

§6 Årets udflugt Stk. 1

Det er bestyrelsens opgave at foreslå og arrangere årets udflugt. Efter beslutning på forårsgeneralforsamlingen året før og indledende

Udskrevet 18-01-13

Side 6 af 10


Vedtægter

En herreklub!

planlægning, udsender bestyrelsen skriftligt materiale og budget til medlemmerne. Der opereres med ’almindelige’ ture til Le Mans og ’ekstraordinære, store’ ture, som holdes med års mellemrum og som træder i stedet for årets ’almindelige’ udflugt. Stk. 2

I tilfælde af frafald kan ethvert medlem indstille et mandligt gæsteemne til bestyrelsen, som i tilfælde af fuld enighed blandt klubbens medlemmer, kan invitere vedkommende med som gæst på årets udflugt. Gæsten skal overholde klubbens vedtægter og udføre de af bestyrelsen pålagte medlemspligter, men deltager i øvrigt uden medlemsrettigheder. Bestyrelsen foretager den nødvendige omfordeling af medlemspligter blandt de deltagende medlemmer. Efter deadline er alle medlemmer, som ikke har meldt fra, at betragte som tilmeldt og dermed økonomisk bundet til billetudgifterne i f.m. årets udflugt, også selvom aconto indbetaling ikke har fundet sted.

Stk. 3

Under årets udflugt gælder følgende regler: •

Alle udflugter i fælles transportmiddel som autocamper m.v. starter fra Jarls adresse, idet klubbens udstyr (stole m.v.) opbevares der.

Alle fælles udgifter betales af udekassereren af den fælles kasse. Når den fælles kasse er tom, kan udekassereren pålægge de enkelte medlemmer at betale et ekstra bidrag, hvis størrelse ligeledes fastsættes af udekassereren.

Sandwichudvalget sørger for sandwich til en dags tid og drikkevarer nok til vi når færgen.

Indkøb til fortæring hjemmefra, på færgen og på løbsstedet foretages af Indkøbsudvalget.

Opstilling af telte, afspæring m.v. foretages af Lejretableringsudvalget.

Udskrevet 18-01-13

Side 7 af 10


Vedtægter

En herreklub!

Broder Bo sørger hver morgen for tilberedelse og servering af bacon og æg.

Ingen må påbegynde morgenmaden før et medlem af bestyrelsen har udbragt en samlet ’Godmorgen skål’ i en bitter.

Alle Camper-udflugter afsluttes med, at Camper slutrengøringsudvalget sørger for, at autocamperen rengøres grundigt inden den afleveres.

Aktiver, som klubben ikke selv skal bruge til året udflugt, kan lånes ud med den klausul, at de skal bringes tilbage i samme stand. Eventuel reparation eller erstatningskøb påhviler derfor låneren.

Ved starten af udflugten præsenteres årets klubbeklædning, som medlemmerne skal iføre sig for at få taget et gruppebillede. Årets klubbeklædning skal bæres under starten af løbet. Ethvert medlem af klubben kan påtale at et andet medlem bryder vedtægterne. Hvis et flertal af de tilstede værende medlemmer er enige, idømmes medlemmet en bøde, som består i at skulle give ’en omgang’ på årets udflugt.

§7 Opsparing Stk. 1

For at sikre, at udgiften til året og/eller den ’ekstraordinære, store’ udflugt ikke overstiger, hvad medlemmernes koner har givet lov til, fører klubben en løbende konto, efter følgende fondatser for samtlige medlemmer: Løbende konto •

Kontoen er oprettet i Danske Bank med konto nr. 3178 163493.

Udskrevet 18-01-13

Side 8 af 10


Vedtægter

En herreklub!

Hvert medlem sørger selv for den på forårsgeneralforsamlingen aftalte indbetaling, hver ultimo måneden. Det anbefales, at der etableres en stående ordre.

Regnskabsføreren og formanden i forening, tegner klubben i relation til Danske Bank.

Regnskabsføreren kan disponere på kontoen. Regnskabsføreren skal sikre, at der altid står så meget på den løbende kontor, at det kan dække klubbens udgifter.

Hvert medlem ejer en andel af saldoen, svarende til egne indbetalinger.

Alle renter tilfalder klubben.

§8 Klubbeklædning Stk. 1

Der skal hvert år til brug under årets udflugt, designes og produceres en klubbeklædning (trøje, skjorte ell.lign.) med klubbens logo og hidtidige meritter påtrykt. Klubbeklædningsudvalget har ansvaret for årets klubbeklædning, som skal præsenteres på årets tur.

§9 Udmeldelse Stk. 1

Ved et medlems udmeldelse af klubben, beregner regnskabsføreren samtlige medlemmers andele af opsparingen og det udtrædende medlems eventuelle andel udbetales, jf. § 7, stk. 2. Udtrædende medlemmer har ingen ret til andele i klubbens aktiver.

Udskrevet 18-01-13

Side 9 af 10


Vedtægter Stk. 2

En herreklub!

Ved klubbens opløsning opgøres klubbens formue, incl. renter, og fordeles mellem medlemmerne i forhold til de enkeltes andele. Klubbens aktiver fordeles til alles tilfredshed eller sælges og provenuet deles mellem medlemmerne i forhold til de enkeltes andele. § 10 Vedtægternes gyldighed’

Stk. 1

Ændringer af vedtægterne kan foreslås af ethvert medlem, men skal for at være gældende vedtages ensstemmigt på en generalforsamling af de fremmødte medlemmer, idet mindst 4 medlemmer skal deltage.

Stk. 2

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære geralforsamling 28. oktober 2005 til øjeblikkelig ikrafttræden.

Stk. 3

Ændringerne fremgår af referatet fra generalforsamlingen.

På klubbens vegne Formand broder Frank og dirigent broder Ole.

Udskrevet 18-01-13

Side 10 af 10

Vedtægter  
Vedtægter  

Vedtægter for Club Freres Danoises Du Mans