Page 1

1


ÖNSÖZ 50 Yıllık eğitim geçmiĢi ile Ayvalık ve çevresine ıĢık saçan , yetiĢtirdiği insani değerler ile gönüllerin efsanesi olan okulumuz Ayvalık Lisesi 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi olarak kazandığı yeni statüsü ve kimliği ile geçmiĢteki itibar ve değerini korumaya ve yükseltmeye devam edecektir. ATAL olarak amacımız ; Okulumuz ve tüm bireylerini üretken kılmak ,her geçen yıl yükselecek baĢarı grafiğimizle üniversite kazanma oranımızı sürekli arttırmak ve Cumhuriyet ve Atatürk Türkiye‟sinin aydınlık yüzü olan Ayvalık‟ımızın gençlerini ülkemiz yönetimine hazırlamaktır. Üretken olmanın bir göstergesi olarak da ; Öğrencilerimizin önce kendilerinin bilgilenmesi ve sonra yaĢadığı çevrenin bilgilendirilmesine yönelik ; Ayvalık‟ımıza ait önemli konu ve alanlarda inceleme, araĢtırma projelerini ilk adım olarak gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktayız. Ayvalık Yerel Projeler adlı bu çalıĢmanın; hazırlık, planlama ve uygulamasında görev alıp emeği geçen tüm yönetici ve öğretmen arkadaĢlarım ile öğrencilerime , destekleri için kurum ve kuruluĢlara teĢekkür eder saygılarımı sunarım. NEVZAT SAÇI OKUL MÜDÜRÜ

2


AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ YÖNETĠM KADROSU

OKUL MÜDÜRÜ - NEVZAT SAÇI

MÜDÜR YRD. HÜSEYĠN ADAY

MÜDÜR YRD. GÜVEN ÇETĠN

3


OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

REHBERLĠK SERVĠSĠ

ÖĞRETMENLERĠMĠZ 4


KÜTÜPHANE

SINIFLARIMIZ

BĠYOLOJĠ LABORATUARI 5


MÜZĠK ODASI

RESĠM ATÖLYESĠ

BEDEN EĞĠTĠMĠ – SPOR ALANI

OKUL KANTĠNĠMĠZ 6


KONFERANS SALONU

BAYRAK TÖRENĠ

BEKLEME SALONU

ÇEġĠTLĠ ETKĠNLĠKLER

AYVALIK BELEDĠYESĠ BANDOSU CUMHURĠYET ETKĠNLĠKLERĠMĠZDE

7

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI


18 MART ÇANAKKALE ġEHĠTLERĠ PROGRAMI

SINIFLAR ARASI FOTBOL TURNUVASI

ĠZMĠR’E KÜLTÜR GEZĠSĠ

TUZLA VE KUġLAR PROJE EKĠBĠ

8


PATERĠÇA KOY TEMĠZLĠĞĠ

TĠYATRO - KANLI NĠGAR 9


 BĠYOLOJĠ ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

SEMĠH ÖZGÜNER

ZERRĠN ġAFAK AYDINOĞLU

Biyoloji dersi, biyolojik sorunlarla uğraĢma sonucu, öğrenciye düĢünme ve yorumlama yapmayı kazandırmayı ve gözlem ile yorumlamayı birbirinden ayırt ederek çeĢitli görüĢleri özümsemesi sağlanmalıdır. Derslerimizde öğrencinin doğaya ilgi ve sevgisini uyandırmalı ve onun doğal bir yaĢam sürdürmesini hedeflemekteyiz. Öğrenci doğada, doğayı keĢfedecek ve onun güzelliğini bizzat içinde yaĢamayı öğrenecektir. Böylece öğrenci Ģahsi sorumluluğu yanında, doğaya karĢıda önemli bir sorumluluğunu olduğunu fark edecektir. Biyoloji dersi ayrıca canlıya değer verme insanın sağlığına dikkat etmesi gerektiğini de öğretir. Çevremizde rastladığımız bitki ve hayvan türleriyle bütünleĢme ve bu türlerle onların yaĢam alanlarını koruma bilinci kazandırma tek hedefimizdir.

BĠYOLOJĠ ZÜMRESĠNE AĠT PROJE ÇALIġMALARI KONU: Ayvalık Adaları Milli Parklar alanlarında yaĢayan endemik bitki ve hayvan türlerinin araĢtırılması ve Tuzla KuĢlar alanın da yaĢayan kuĢ çeĢitleri, özellikleri ile ilgili araĢtırma.

10


PROJE ADI 1: AYVALIK ADALARI MĠLLĠ PARKI PROJE AMACI: Ayvalık‟ta bulunan milli parkların ekolojisini araĢtırıp, Ayvalık için ne kadar gerekli kurum ve kuruluĢlarla görüĢüp konuyla ilgili bir kısım materyal toplandı. Ayvalık GüzelleĢtirme Derneği BaĢkanı Nuray Özer ile görüĢmeler yapıldı. Pateriça Ada Derneği ile iĢbirliği kurularak kaynaklar konusunda yardım istendi. Orman Bölge Müdürlüğü ile görüĢülüp randevu alındı 24.01.2011 tarihinde görüĢülmeye gidildi. Ayvalık

GüzelleĢtirme

Derneği

BaĢkanı

Nuray

Özer

ile

görüĢmeler

yapıldı.

Halil CoĢkun‟un yardımlarıyla projenin bilgi kaynağı oluĢturuldu. Orman bölge müdürlüğü ile görüĢüldü. Orada görev yapan tabiat parkları mühendisi Atasay Tanrısever gerekli materyal yardımında bulundu. Yine Atasay Tanrısever ve biyoloji kulübü eĢliğinde Patriça koylarını temizleme kampanyası düzenlendi. TEMĠZ DOĞA TEMĠZ DENĠZ sloganı adı altında Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri 01/04/2011 tarihinde Patriça Koylarını temizledi. Kısa film çekimi tamamlanmıĢ olup montaj ile ilgili ayarlamaları Cem Akbulut yapmıĢtır. Tüm materyaller bir araya getirilmiĢ slayt ve proje raporu oluĢturulmuĢtur. Sunu hazırlama görevi Kadircan Kocabattal tarafından yapılmıĢtır.

11


REHBER ÖĞRETMENLER SEMĠH ÖZGÜNER - ZERRĠN ġAFAK AYDINOĞLU PROJE GRUP ÖĞRENCİLERİ GülĢah Merve Yıldırım Kamil Doğru Cem Akbulut AyĢegül KarataĢ Hüseyin ġahan

PROJE SUNUM GÖREVLİLERİ

Merve Büyükbayrak Emre ÇalıĢkan Tugay Durmaz Reyhan Çakır Hüseyin Ege Yurtcan

GülĢah Merve Yıldırım Merve Büyükbayrak Suat Safa Kaya

PROJE ADI 2: TUZLA VE KUġLAR PROJE AMACI: Tuzla ve KuĢlar alanında yaĢayan kuĢ çeĢitleri barınak ve beslenmeleri, yaĢam alanları, üremeleri araĢtırılarak bilgi sahibi olmak.

-Ayvalık GüzelleĢtirme Derneği BaĢkanı Nuray Özer ile görüĢmeler yapıldı. -Orman Bölge Müdürlüğü ile görüĢülüp randevu alındı 24.01.2011 tarihinde görüĢülmeye gidildi. -Ayvalık GüzelleĢtirme Derneği BaĢkanı Nuray Özer ile görüĢmeler yapıldı.

12


Halil CoĢkun‟un yardımlarıyla projenin bilgi kaynağı oluĢturuldu. Orman bölge müdürlüğü ile görüĢüldü. Orada görev yapan tabiat parkları mühendisi Atasay Tanrısever gerekli materyal yardımında bulundu. Kısa film çekimi tamamlanmıĢ olup montaj ile ilgili ayarlamaları Cem Akbulut yapmıĢtır. Tüm materyaller bir araya getirilmiĢ slayt ve proje raporu oluĢturulmuĢtur. Sunu hazırlama görevi Kadircan Kocabattal tarafından yapılmıĢtır.

REHBER ÖĞRETMENLER SEMĠH ÖZGÜNER - ZERRĠN ġAFAK AYDINOĞLU PROJE GRUP ÖĞRENCĠLERĠ Gizem Tamer Emre ÇalıĢkan Cem Akbulut Hüseyin ġahan Onur Uçaker

PROJE SUNUM GÖREVLĠLERĠ

Hande Kendik Umut Aydınoğlu Tugay Durmaz Hüseyin Ege Yurtcan Kadircan Kocabattal

13

Hande Kendik Gizem Tamer Suat Safa Kaya


 ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

YEŞİM SURAL

GÖRKEM ALPER

NİLSEN TAŞ

Ġngilizce zümresi olarak hedeflerimiz öncelikle Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatan, millet sevgisi ve bilinci geliĢmiĢ, özgüveni yüksek, geleceğe umutla bakmayı becerebilen bireyler yetiĢtirmektir. Bu hedef doğrultusunda derslerimiz iletiĢime açık, interaktif, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir ortam sağlanarak iĢlenmektedir. BranĢımız baz alındığında hedefimiz öncelikle yabancı dilde duyduğunu anlayabilme, düĢüncesini ifade edebilme, hem sözel hem yazınsal anlamda karĢılıklı iletiĢim kurabilme becerilerini kazandırmaktır. Özellikle Ġngilizce alanında yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrencilerimizin yabancı dil sınavında baĢarılı olmalarını sağlayacak her türlü beceriyi onlara kazandırmaktır. Ders saatlerinin azlığı ve uygulanan müfredatın yabancı dil sınavı ile örtüĢmeme sıkıntısına rağmen, bu zamana kadar Ġngilizce yüksek öğretim programlarına yerleĢtirdiğimiz onlarca öğrencimiz zümremizin özverili çalıĢmasının bir ürünüdür. Okulumuzun bu yıl Anadolu lisesi olması itibariyle bu baĢarının katlanarak artacağı inancını taĢımaktayız.

14


ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠNE AĠT PROJE ÇALIġMALARI KONU: EGE BÖLGESĠNDE BULUNAN TÜM OTLARIN ÇEġĠTLERĠ, FAYDALARI, PĠġĠRĠLME ġEKĠLLERĠ, ZEYTĠNYAĞI, VE BÖLGENĠN MUTFAK KÜLTÜRÜ PROJE ADI: EGE BÖLGESĠ OT ÇEġĠTLERĠ VE YEMEKLERĠ Projemizde Ege Bölgesine ait tüm ot çeĢitlerini, hangi mevsimde nasıl toplanacağını, nasıl piĢirtileceğini ve faydalarını anlatmayı hedefledik. Zeytinyağı ile ilgili bilgileri de projemize dahil ettik, çünkü herkesin bildiği gibi zeytinyağsız bir Ege mutfağı düĢünülemez. Bu çalıĢmayı yaparken hem piyasadaki ot yemekleri ile ilgili tüm kitapları taradık, internette araĢtırmalar yaptık, semt pazarlarını dolaĢtık ve ev hanımlarından bize mutfaklarını açmalarını istedik. Ortaya herkesin faydalanabileceği samimi ve doğal bir çalıĢma çıktı. Bu çalıĢma çerçevesinde Otların Büyüsü adlı kitabın yazarı Sayın Ahmet ĠLHAN‟ı okulumuza davet ettik ve onun değerli bilgilerinden bir söyleĢi vasıtasıyla faydalanma imkanı da bulduk.

Ġngilizce zümresinin bu projesindeki görevlileri; SUAT SAFA KAYA

ENGĠNCAN ÜNAL

ĠBRRAHĠM ERBĠLGE

AYġENUR BURAYA

15


 TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

AYDIN KÖKTEN

ÇİĞDEM ARGUN

SAKİZE GİZEP

İLKNUR DİNÇ

ÖZGEN AVCU

Zümremizin 56 saat Dil ve Anlatım, 55 saat Türk Edebiyatı olmak üzere haftalık 111 saat dersi bulunmaktadır. Derslerimizin yanı sıra öğrencilerimizde kitap okumayı vazgeçilmez bir alıĢkanlık haline getirme amacıyla kitap okuma etkinlikleri ve test çözme yeteneklerini geliĢtirmek için test çözme çalıĢmaları da yürütülmektedir. Zümre olarak genel amacımız Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda öğrencilerimizi Türk milletinin millî, ahlâkî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliĢtiren; Türkiye Cumhuriyeti‟ne karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıĢ haline getiren bireyler olarak yetiĢtirmektir. Derslerimiz özelinde öğrencilerimizde dil bilinci ve duyarlılığı oluĢturmak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma becerilerini geliĢtirmek üzerinde özellikle durduğumuz konulardır. Gelecekte yüksek öğretime giriĢ sınavlarında Türkçe ve edebiyat alanlarında okulumuzun baĢarı oranını çok daha yukarılara çıkarmak zümremizin ortak hedefidir.

16


PROJE ÇALIġMALARIMIZ KONU: AYVALIK ESNAFININ TABELALARINDAKĠ TÜRKÇE KULLANIMI PROJENĠN AMACI: Ġlçemizdeki iĢyerlerinde Türkçe isim kullanımının ne ölçüde yaygın olduğunun ve yabancı kökenli isim kullanmanın ne gibi sebeplerle tercih edildiğinin tespiti. Dil bilincinin oluĢumuna katkı sağlamak. PROJENĠN ÖZETĠ: Ayvalık bölgesindeki Türkçe olmayan iĢyeri tabelalarının tespiti için öğrenciler görevlendirildi. Öğrencilerimiz iĢyeri sahipleriyle yaptıkları röportajlarda yabancı kökenli ismin neden tercih edildiği, bu ismin anlamının bilinip bilinmediği, neden Türkçe ismin tercih edilmediği, belediye tarafından Türkçe isim zorunluluğu getirilirse tepkilerinin ne olacağı, yabancı kökenli ismin müĢteri yoğunluğunu olumlu yönde etkileyip etkilemediği gibi soruları yönelttiler. Esnafımızın verdiği cevaplardan genel olarak yabancı isim kullanılmasında Ayvalık‟ın turistik bir bölge olmasının etkili olduğu sonucu çıktı. Ayrıca kiĢisel tercihlerin ve uluslar arası firmalara bağlı çalıĢmanın yabancı isim kullanımında etkili olduğu görüldü. Esnafımızda genel olarak dilimize karĢı bir duyarlılığın olduğu da röportajlardan çıkan bir baĢka sonuç…Ama bu duyarlılığın eyleme geçmemesi ayrı bir soru. SONUÇ: ġirin ilçemiz Ayvalık‟ta iĢyeri isimlerinde azımsanmayacak oranda yabancı kökenli kelimenin bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ancak bu durumun Bodrum, Antalya gibi diğer turistik yerlere nazaran ilçemizde daha sınırlı olduğu da göz önünde bulundurmamız gereken bir durum. UzlaĢma yerine ”konsensus”, hoĢçakal yerine “bye bye”, ortam yerine “ambiyans” tamam, kabul yerine “okey” kelimelerinin kullanıldığı toplumumuzda tabelalardaki bu “yabancılık” pek de ĢaĢırtıcı olmasa gerek. Eskiden Arapça ve Farsçanın bir anlamda saldırısına uğrayan Türkçeyi bu gün batı dillerinden gelen bir saldırı tehdit ediyor. Hep beraber, her yerde, her ortamda bu “saldırıya” göğüs germeli, zamanında “Genç Kalemler” in yürüttüğü bilinçli aklı yürütmeliyiz.

17


 KĠMYA ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENĠ Atatürk Anadolu Lisesi Kimya zümresi öğretmenleri Hatice Nemli ve Oya Karagöz(Geçici görevle baĢka bir okulda çalıĢmaktadır.) Zümrenin geleceğe yönelik Ġki ana hedefinden ilki YGS ve LYS Sınav baĢarılarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmaktır. Bunun için gerekli olan kurslar açılarak, çeĢitli öğrenme teknikleri kullanılarak, laboratuar çalıĢmalarına hız verilerek, veli -okul – öğrenci dayanıĢması yapılarak çalıĢmalar sürdürülmektedir.

HATİCE NEMLİ

Ġkinci ana hedefimiz kimya eğitiminin kazanım ve davranıĢları da dikkate alınarak dört ana grupta toplanmıĢtır. Kimya içerik kazanımları, bilimsel süreç becerileri, kimya-teknoloji- çevre iliĢkisi kazanımları, iletiĢim, tutum ve değer becerileri geliĢtirmedir. Sonuç olarak, bilim ve teknolojinin hızla geliĢtiği dünyamızda; bilimsel projeler üreten, ürettiği, öğrendiği tüm bilgileri yaĢamına katan, birlikte üretip yarıĢtığı, değerlerine bağlı Türk gençleri yetiĢtirmek en büyük hedefimizdir. Bu yıldan itibaren TÜBĠTAK ve okullar arası yapılacak proje ve yarıĢmalarda yer almak, baĢarı sağlamak öncelikli hedefimizdir.2010-2011-yılının dünya çapında Kimya yılı olması nedeniyle özellikle 9. Sınıflarda hayatımızda kimya adı altında araĢtırma ve proje çalıĢmaları yapılmaktadır.

PROJE ÇALIġMALARIMIZ PROJE ADI: AYVALIK’TA KIRMIZI MERCANLAR Dünyada iki yerde bulunan kırmızı mercanların değerinin, kimyasal yapılarının, oluĢma ve yaĢama koĢullarının incelenmesi ve Ayvalık açısından öneminin kamuoyuna duyurulmasını amaçladığımız bu projemizde, okulumuzun 11 Fen ve 9-B sınıfı öğrencileri birlikte çalıĢmıĢlardır.

FOTOĞRAF KEMAL ÇALIġKAN

Proje sorumlusu öğrenciler gruplar oluĢturarak çalıĢma planı hazırlandı. Daha sonra kaynakça taraması yapıldı. Ekiplere; mercanların türleri, kimyasal yapıları hakkında araĢtırma, çevre sivil-toplum örgütleriyle yardımlaĢma, “Temiz Deniz Temiz Doğa” kampanyasını yürütme, mercanların süs eĢyası olarak kullanılması ve gerçekte faydası olup olmadığını araĢtırma, deniz suyu kirliliğinin ölçümünü yapma, mercanlara küresel ısınmanın

18


etkisi araĢtırma görevleri verilmiĢtir. Ayrıca su altı fotoğrafları ve görüntüleri arĢivi yapmak ve “ Ayvalık‟ta Kırmızı Mercanlar” fotoğraf sergisi düzenleme çalıĢmaları yapılmıĢtır.

MERCANLAR Mercanlar omurgasız hayvanların sölentereler Ģubesinde yaĢayan bir sınıfıdır. YumuĢak mercanlar, boynuzsu mercanlar, dikenli mercanlar ve gerçek mercanlar gibi çeĢitleri vardır. DenizĢakayıkları da bu sınıftandır. Polip vücutlu bu canlıların mineral maddelerinden karıĢmıĢ boynuzsu iskeletlerine de mercan denir.

KIRMIZI MERCANLAR Kırmızı Mercan parlak göz alıcı kırmızı rengiyle ve Akdeniz‟e has bir tür olarak bugün sadece belli yerlerde bulunmaktadırlar. Ege Denizi‟nde de çok nadir rastlandığından bu türün avcılığı yapılmamaktadır. Ayvalık, Kızıldeniz‟den sonra en önemli kırmızı mercan ve amfora kaynaklarından biridir. YaklaĢık 40 m derinliklerinde olan kırmızı mercanlar Ayvalık‟ta beĢ noktada bulunuyor. 30200 m derinlikte kayalık zeminde bulunur. Akdeniz‟de ve en çok Tunus, Cezayir, Sicilya kıyılarında ve Kanarya Adaları‟nda bulunur. Polipleri çok küçük ve beyaz renkli olup, ekseni genellikle kırmızı renklidir; nadiren de beyaz yâda kahverengi olur.

FOTOĞRAF KEMAL ÇALIġKAN

Koruma altına alınacak resiflerin ekolojik bir standarda göre neler kaybetmiĢ olduğu ve ileride nelerin geri getirilebileceği bile tam olarak bilinememesine rağmen özellikle Akdeniz‟de bulunan özel kırmızı renkte bir mercan coralliidae (corallium rubrum Linnaeus,1758) koruma altına alınan hatta alınması gereken bir türüdür. Akdeniz kırmızı mercanı, sıcak okyanuslarda bulunan sert mercanlara nazaran, kesmek ve kazmak için daha uygun yumuĢaklıktadır. Ġçinde çatlak ve delikçikler bulunmadığı için küçük bibloların, takıların ve boncukların yapılmasında çok elveriĢlidir. Projenin çalıĢma basamaklarından biri olan “ Temiz Deniz Temiz Doğa” kampanyası, Orman ĠĢlet Müdürlüğü iĢbirliği ile yapılmıĢtır. Bu kampanya sayesinde tüm öğrenciler temiz doğanın hem denizlerimizi, hem sağlımızı hem de kırmızı mercanları koruduğunu benimsemiĢtir.

19


Yaptığımız çalıĢmaların sonucunda; Dünya sularında çok az yetiĢen Kırmızı Mercanların korunması, kıymetinin ve değerinin kavranması için mercanlara zarar veren deniz kirliliğinin de önemi baĢarılı bir Ģekilde vurgulanmıĢ, Kırmızı Mercanların kimyasal yapıları ve değeri önem kazanmıĢ, Sivil-toplum örgütleri, yerel yönetim, yerel basının ve toplum için emek vermiĢ kiĢilerle iĢbirliğinin önemi anlaĢılmıĢ,,

FOTOĞRAF KEMAL ÇALIġKAN

“Doğa bir bütündür, birlikte varız” düĢüncesi ile ekosistemin önemi kavranmıĢ, Ayvalık için bir ayrıcalık olan Kırmızı Mercanlar, Ayvalığın dünya çapında tanınmasını sağlamıĢtır. Birey olarak bu değerin farkına varılmıĢtır. Bu projede bizlere destek veren sayın Kemal ÇALIġKAN, sayın Rahmi GENÇER ve sayın Metin BALCI‟ya çok teĢekkür ederiz.

20


 COĞRAFYA ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

Z. ESRA BALKAN

FAHRETTİN AKGÜNEŞ

Misyonumuz Sosyal bilimlerde çalıĢmaların yönü, lokal ölçekten, global ölçeğe, bireylerden topluluklara doğrudur. Coğrafya; bireyin önce yakın çevresi olmak üzere, üzerinde yaĢadığı ülkesi ve dünyası hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamaktadır. Hızla değiĢen ve geliĢen dünyamızda insan-mekan arasındaki iliĢkiyi kurabilen, yaĢadıkları doğal çevrenin oluĢum ve geliĢimini özümseyen, bugünün korunması ve geleceğin yaratılmasında sahip olduğu önemin farkına varabilen bireyler yetiĢtirmek temel misyonumuzdur. Coğrafya; insan ve doğal ortam arasındaki iliĢkiyi temel alır. Bu iliĢkinin sebep ve çözümleri hakkında bir bilincin oluĢturulması da hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle coğrafya konularıyla ilgili olarak hayatın içinden örnekler vermeye, görsel malzemeleri ön planda tutarak sebep-sonuç iliĢkisi üzerinde durmaya özen gösterilmektedir. Vizyonumuz Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi Coğrafya Zümresi sahip olduğu misyona paralel olarak;

 

Ġleri eğitim düzeylerine ulaĢılabilecek merak ve aydınlıkta; yaĢamdaki değiĢimleri kolayca karĢılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamıĢ insanlar yetiĢtirmek, Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değiĢim ve geliĢime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı düĢünebilen, özgür, hoĢgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiĢtirmek

21


Coğrafya Bilimi içersinde yer alan ve tüm bilimlerin ortak çıkıĢ noktasını oluĢturan nedensellik ilkesini günlük yaĢama aktarabilen, pozitif bilimleri yaĢam kültürüne yansıtabilen bireyler yetiĢtirmek

Coğrafya, değiĢik kariyer fırsatları sunma kapasitesine sahip, disiplinler arası bir alandır. Coğrafyacılar, eğitim, çevre ve afet yönetimi, Ģehir ve bölge planlama, yerel ve bölgesel kalkınma, emlak, AR-GE‟de lokasyon seçimi, piyasa araĢtırması, vb. pek çok farklı alanda çalıĢabilirler. Coğrafya Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığı‟nın öngördüğü koĢullarda, kamu ve özel sektörde ilk ve orta öğretim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Türkiye‟de Coğrafyacılar; MTA, Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü, TÜĠK, DSĠ, DPT, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı, Çevre ve Orman, Tarım ve Köy ĠĢleri gibi bakanlıklar, TRT, Belediyeler, kamusal/özel sektörün AR-GE birimlerinde, araĢtırmacı olarak çalıĢabilirler. Hızlı bir toplumsal-mekânsal değiĢme ve geliĢme süreci yaĢayan Türkiye‟de, çevresel, sosyo -mekânsal planlama ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için coğrafyacıların çalıĢmalarına gereksinme vardır ve küreselleĢmeyerelleĢme süreciyle birlikte Coğrafya daha da önem kazanmaktadır.

PROJE ÇALIġMALARIMIZ PROJE1 KONU: ‘’ Yazılan Coğrafyadan YaĢanan Coğrafya’ya Yolculuk olduğunda bilgi tamamlanır.

‘’ Kaz Dağı Milli Parkı ‘’ DARIDERE ‘’

PROJENĠN AMACI : Öğrencilerimizin ders kitaplarında okudukları coğrafi unsurları doğada, özellikle yerel coğrafya içerisinde yaĢayarak öğrenmelerini sağlamak. Proje‟nin amaçlarını birkaç ana baĢlık altında belirtmek daha doğru olacaktır. Bunlardan ilki , öğrencilerimize coğrafya müfredat programı içerisinde kavratılmaya çalıĢılan konuların yaĢadıkları coğrafya‟nın örnek alan seçilerek içseleĢtirilmesi ve böylece bilim ve yaĢam arasındaki bağlantının kurulması konusunda itici güç oluĢturmasıdır. Bu nokta son derece önem taĢımaktadır ve tüm projenin omurgasını meydana getirmektedir. Burada proje çalıĢma alanı olarak „‟ĠDA‟nın „‟ seçilmiĢ olması Coğrafya Bilimi içerisinde önemli yer tutan 3 ana ölçeğe ( yerel , bölgesel ve küresel ) sadece Coğrafya bilimi boyutunda değil , Tarih, Mitoloji, Botanik,Ekoloji,Felsefe gibi pek çok bilim dalı içinde ayrıcalıklı olarak sahip olmasıdır. „‟ĠDA‟‟ diğer adıyla KAZ DAĞLARI hem yöre halkı için(Türkmenler...TahtakuĢlar), hem Türkiye ölçeğinde (ZEYTĠN, ZEYTĠN YAĞI, KUVAYĠ-MĠLLĠYE) bölgesel olarak, hem de ZEUS ve KĠBELE (ANADOLU

22


KÜLTÜRÜ ve TRUVA SAVAġI).Tanrılar Dağı boyutuyla ve sahip olduğu Endemikleriyle küresel anlamda öneme sahiptir. Proje‟nin ikinci amacı , projeye gönüllü katılım veren bu öğrenci grubunun ders kitaplarının sayfalarından çıkarak doğayla ve tüm unsurlarıyla buluĢmalarının sağlanması ve böylece bilimsel bilginin teoriden çıkıp, yaĢantı biçimine gelmesini sağlamaktır. Projemizde hedeflenen bir diğer amaç , öğrencilerimizde bilimsel bilgiyi kullanabilme becerisini geliĢtirmek ve bunu yaparken birbirleriyle yardımlaĢarak, paylaĢabilmelerini ve keĢfedebilmelerini sağlamaktır. Amaç öğrencilerimizin, farkındalıklarını arttırarak keĢfedebilmelerini , anlayabilmek için bakabilmelerini sağlamaktır. Projede hedeflenen bir diğer amaç ,öğrencilerimizin seçilen coğrafi mekan içerisinde, bilimler arasındaki ortaklığın fark edilebilmesini sağlayarak; Yer ve Gök Bilimleri arasındaki iletiĢimi bu coğrafi mekan içerisinde kurdurarak, yeni bilimsel ilgi alanları oluĢturabilmektir.Projemizdeki bir diğer amaç ise , öğrencilerimizin projenin baĢlangıç tarihinden „‟ Kaz Dağlarına‟‟ ulaĢıncaya kadar geçen süreçte aktif katılımlarını sağlamak ve bu proje düzlemi içerisindeki eğitimi evde, okulda ve son olarak da dağ ile bütünleĢtirerek aynı zamanda çevre bilinçlerinin geliĢimini sağlayarak gelecekte bu bilinci sürdürebilmelerini ve çevrelerine aktarabilmelerini sağlamaktır. .Bu noktada en son sözü ‘’ ĠDA’’ söyleyecektir onlara..’’ ĠDA ‘’ diğer adıyla KAZ DAĞLARI’’ üzerinde ağırladığı zengin kültüre aldırmadan alçakgönüllü tavrıyla bağrına basacak çocuklarımızı ve ayrılırken çocuklarımız , vakur duruĢuyla yol gösterecek onlara geleceklerine ....,,

REHBER ÖĞRETMEN Z. ESRA BALKAN GÖREVLĠ ÖĞRENCĠLER Efsaneler-Destanlar Grubu:

Astronomi Grubu:

Trekking Grubu :

BüĢra ZAFER Duygu ESKĠKÖYLÜ Ġlker KIRDAR E.Seda OYMAN Hamide ELMA

MürĢide ÖZDĠL Mine GÜR Ece IġILTI Ufuk KIRCA Ferhat AY Damla TUZCUOĞLU Ceren ARSLAN

Nuriye EKERLER ġevval VAROL Y.Can ÖNDER Cansu KAYGUSUZ D.Fulya ÖNEN

Yeme-Ġçme Grubu:

Oryantasyon Grubu: Ayça ġENGĠL Göktürk ÖNGEN Pelin DÜZEL Aylin DAYANÇ Fatihhan YILMAZ

Yasemin KUMCUOĞLU Nazlıcan EVĠTAN Selin KOÇ Yusuf ASLAN

23


Proje2 KONU: ‘’ Kaz Dağları Ve Ayvalık Ġle Ġlgili Milli Parklar-Flora-Fauna ve Endemik Bitkiler. Ekoloji AMAÇ: ‘’Öğrencilerimizin Kaz dağları ve Ayvalık‟taki endemik bitki, hayvan ve

tabiat parkları hakkında bilgi almasını sağlamak. Projemizde hedeflenen özellikle Kaz Dağı ve Milli Park Sistemi içerisinde Sahip olduğu zengin coğrafyanın özellikle fiziki coğrafya unsurları içerisinde yer alan bitki örtüsü-Kaz Dağı Köknarı gibi değiĢik endemikleri ve elbette yaĢanana coğrafyadan yola çıkarak Ayvalığın Endemik bitkilerini ve Milli parklar içerisindeki yerini belirtmektir. Bunu gerçekleĢtirirken ; öğrencilerimizle birlikte çeĢitli araĢtırmalar ve görsel sunumlarla projemiz desteklenmiĢ ve istediğimiz hedeflere ulaĢmıĢtır.

REHBER ÖĞRETMEN FAHRETTĠN AKGÜNEġ PROJEDE GÖREVLĠ ÖĞRENCĠLER Zeynep UluDağ Elif Melisa CEBE

Selin SOYKAN Arzu ġEN

24


 FĠZĠK ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

Sibel GENÇ

Hidayet ÇAKMAK

Milli Eğitim‟in temel amaçları doğrultusunda kullanabilen,sorgulayabilen,teknolojik yenilikleri takip edebilen yetiĢtirmek.

ZÜMREYE AĠT PROJE ÇALIġMALARI KONU: YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI PROJE ADI: RÜZGAR ENERJĠSĠ Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkileri nedeniyle dünyada ve ülkemizde elektrik enerjisi üretimi üzerine çalıĢmalar hızla devam etmektedir. Ülkemizin doğal enerji kaynaklarının kısıtlı olması enerji kullanımında dıĢa bağımlılığa yol açmaktadır. Türkiye enerji ihtiyacının %73‟ünü dıĢarıdan elde etmektedir. Ülkemizde özellikle Marmara Bölgesi yıllık ortalama rüzgar gücü yoğunluğu açısından yüksek değerlere sahiptir. Ülkemiz rüzgar potansiyeli olarak dünyada Ġspanya‟dan sonra 2. sıradadır. Ancak kurulu güç olarak Avrupa ülkeleri içinde 14. sıradayız.

25

bilgiyi çağdaĢ

doğru bireyler


Ayvalık da rüzgar hızı yaklaĢık 5m/sn dir. Yılın yaklaĢık 250 günü rüzgarlı 110 günü rüzgarsız geçmektedir. Ayvalıkta çalıĢıyor durumda iki Rüzgar türbini var. 55 KW/h‟lık bir sistemde eğer rüzgar ortalama saatte 5 m/sn hızla esiyorsa 3540 KW arası enerji üretilir. Aerodinamik alt sistem kanatlar ve kanatların birleĢtiği göbekten (hub) oluĢan türbin rotorundan meydana gelir. DiĢli ve aktarma kutusu: düĢük hızlı Ģaft, yüksek hızlı Ģaft bunlar arasındaki diĢli kutusu ve frenden oluĢur. Jeneratör yüksek hızlı Ģafta bağlı aerodinamik momenti elektrik enerjisine çeviren elektrik makinesidir. Kule rüzgar türbini rotor eksenine dik, rüzgar türbini alt sistemlerini taĢıyan direkten oluĢur.

NORTHEL ELEKTRO A.ġ. DE YAPILAN ÇALIġMALAR

FİZİK ZÜMRESİNİN BU PROJESİNDEKİ GÖREVLİLERİ; Fatma Öncü

Suat Safa Kaya

Mizgin Demir

Hüseyin Derneli

Bahtiyar KOÇOĞLU

Volga Düzgit

26


 TARĠH ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

ZEKERĠYA KOCAEFE

AYġE ÖZLEM ERSAL

Hüseyin ADAY

Zekeriya KOCAEFE Uludağ Üniv. Necatibey Eğit. Fak. 1986 mezunu olup, 1997 yılından beri Ayvalık Lisesi‟nde görev yapmaktadır. Teknoloji, bilim, motor sporları, Ġlk Çağ Tarihi en çok ilgilendiği alanlardır. AyĢe Özlem ERSAL Ege Üniv. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü 1991‟de göreve baĢladı.

Hüseyin ADAY Okulumuz Müdür Yardımcısı.

Hedefimiz: Kendi sorunlarını çözen, milli meselelere duyarlı, Türk Tarihi hakkında doğru bir görüĢe sahip, Mustafa Kemal ATATÜRK‟ü iyi anlamıĢ gençler yetiĢtirmek. Yükseköğrenime her geçen yıl daha fazla öğrenci göndermenin yollarını keĢfetmek. Okulumuzun ülke içi ve dıĢında tanınmasını sağlamaktır.

27


ZÜMREYE AĠT PROJE ÇALIġMALARI KONU: YEREL PROJE ÇALIġMALARI ÖN HAZIRLIK, KAYNAK MATERYAL TOPLAMA RAPORUDUR. PROJE ADI: Ayvalık’ta Milli Mücadele ve Mübadele

KONU: Ayvalık‟ta Milli Mücadele ve Mübadele yıllarını görmüĢ kiĢileri bulup , onların anılarına, varsa belgelerine dayalı bir araĢtırma yapmak GÖREVLĠ ÖĞRENCĠLER 11 FEN: Hüseyin ġAHAN ve 10 B: ġamil VAROL

28


 FELSEFE ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

SELAHĠDDĠN YAZICI

NEVĠN URAS

NĠHAT ÇELĠK

VĠZYONUMUZ : Gençlerin kendilerini özgün bir dünya görüĢü geliĢtirmeleri. Her tür düĢünceye saygılı olmaları. Sorgulayan, düĢünen, araĢtıran bireyler olmaları.

ZÜMREYE AĠT PROJE ÇALIġMALARI PROJE KONUSU : Ayvalık Köylerinde YaĢam AMAÇ : Ayvalık köylerinde yaĢanan hayatı tanıma ve tanıtma. Köylerin ve köylünün sorunlarını öğrenme. Öğrencilere gerçek hayatı, hayatın içinde tanıtma.

‘’Benim sadık yarim kara topraktır.’’ Aşık VEYSEL REHBER ÖĞRETMEN SELAHİDDİN YAZICI PROJEDE GÖREVLĠ ÖĞRENCĠLER

Ekip Başkanı Ufuk Kırca

Kameraman

Röportaj

Gözlemci

Hüseyin Şahan

Ceren Arslan Şevval Varol

Kadircan Kocabattal Damla Yalın Canan Gündoğan

29


Örneklem : Bağyüzü Köyü. -Ekip Bağyüzü gitmiĢtir.

köyüne

üç defa

-DanıĢman öğretmen köylülerle kahvede sohbet etmiĢtir ve çeĢitli sorulara cevap aramıĢtır. -Köyde bulunan çam fıstığı fabrikaları ve taĢ ocakları gezilmiĢ kamera görüntüleri alınmıĢtır. -Köy okulu gezilmiĢ ve öğretmen ve öğrencilerden köy ile ilgili bilgi alınmıĢtır. -Ceren ve ġevval köylülerle röportaj yapmıĢlardır. -Damla fotoğraf çekmiĢtir.

‘’Köylü Milletin Efendisidir’’. M. Kemal ATATÜRK

30


 MÜZĠK ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENĠ Zümre hedefimiz olarak Sanat eğitiminden geçmiĢ bir toplum oluĢturarak; bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı nesiller yetiĢtirmeyi hedeflemekteyiz ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmekteyiz.

NAMIK ARSLAN

ZÜMREYE AĠT PROJE ÇALIġMALARI PROJE KONUSU : AYVALIKTA MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ AMAÇ: Ayvalıkta müziğin tarihçesinin ortaya çıkarılması ve yaĢayan halk üzerindeki etkileri.

AYVALIK’TA TÜRK HALK MÜZĠĞĠ ETKĠNLĠKLERĠ ALĠ ĠġLER REPORTAJ: HALK MÜZĠĞĠ SEVENLER DERNEĞĠ BAġKANI ATAL: sayın ali bey atal olarak size hoĢ geldiniz diyor Neden halk müziği? Ali iĢler: HoĢ bulduk. efendim Ayvalık‟ımızda dört tane Türk sanat müziği derneği vardı ayvalık halkı tamamen türk sanat müziğine yönelmiĢti ancak biz Türk halk müziği hiç ele alınmamıĢtı, kendisini adeta bir mezarın içine gömmüĢlerdi, güzel bestecilerimiz derleyicilerimiz unutulmuĢtu biz bu güzel derleyicilerimizin bu güzel eserlerini Ayvalık‟a tanıtmak için iĢ bu derneğimizi kurmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü türk halk müziği adıda üzerinde olduğu gibi halkın müziğidir. Türkü deyince onun içinde her Ģeyi aramak lazımdır. sılayı arayacaksın, gurbeti arayacaksın, gelini arayacaksın,askeri arayacaksın, giden çocuğumuzun halaylarını arayacaksın. Bu nedenle Ayvalık‟ta böyle bir dernek kurmak lüzumunu hissettiğim için böyle bir derneği kurmak mecburiyetinde kaldım. ATAL: Ayvalık‟taki gençlere ulaĢmak için neler yapıyorsunuz, bizlere ulaĢabiliyor musunuz? Ali ĠĢler: Ģimdi efendim Ayvalık‟ta türk halk müziğini sevdirmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyorum. BaĢkan olarak ben bu fedakarlığı üzerime bir borç kabul etmiĢ ve böyle yetiĢmiĢ ve ellerinde sazıyla gezenleri toplayıp onlara saz öğretmek, türkülerimizi öğretmek Ģekliyle birçok katkılarımız oluyor.

31


ERGÜN TEKĠNCAN RÖPORTAJI Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi: Öncelikle hoĢ geldiniz diyoruz. GeçmiĢten günümüze Ayvalık‟ta müzik hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ergün Tekincan: Ayvalık Belediyesi ġehir Bandosu 1936 yılında kuruldu. Ben 1936 doğumlu olmam dolayısıyla ayrıca bundan mutluluk duydum, doğum tarihim itibari ile kurulduğu için. Ben 1949-50 yıllarında, zamanın halk evlerinde müzik dersi aldım, 1951 yılında da bandoya iĢtirak ettim. Bu gün 2011 yılını yaĢadığımız Ģu günlerde, tam 60 yıldır ben bandonun ve müziğin içindeyim. Ayvalık müziği hakkında; kuruluĢundan bu güne kadar, Ayvalık Belediye Bandosu‟na katılan Ayvalık‟lı kiĢiler olmuĢtur, ancak bu gün için, ben tek Ayvalıklı olarak bandoya iĢtirak etmiĢ bulunmaktayım. Ama Ģu günlerde yapmıĢ olduğum çalıĢmalarla Ayvalık Belediye Bandosunu, Ayvalıkta oturan en az 13 kiĢi ile tamamlamak üzereyim. Ayvalıkta müziğin olmasını can-ı gönülden isteyen biriyim. Ben aynı zamanda, 1958 yılında Ayvalık ġehir Bandosu ġefliğini üstlendikten sonra, 1969 yılına kadar da Ayvalıkta, Bahri Gündemir, Suat Bardakçı, ve ben bateride olmak üzere bir Caz‟ımız vardı. Bu cazımızı da ben tam 11 sene devam ettirdim. Ondan sonra da Ayvalık Belediyesinde, Belediye BaĢ Katiplerine tayin olmam ve evlendirme iĢleri memurluğuna tayin olmamdan sonra, Cazı bırakmıĢ oldum.

SUAT BARDAKÇI RÖPORTAJI ATAL: Sayın Suat Bey, öncelikle ATAL olarak size hoĢ geldiniz diyoruz. Suat Bardakçı: HoĢ bulduk.

ATAL: GeçmiĢten günümüze Ayvalık‟ta müzik hakkında neler söyleyebilirsiniz?

32


S.B: Ayvalık müziği çok sever, Ayvalık halkı müziği, eğlenceyi çok severdi. GeçmiĢ yıllarda, 60-70 sene evvel iki grup bando vardı. Ve bunların elemanları hep genç çocuklar değildi. Sanatçılar, esnaflar, herkes kendini müziğe vermiĢti. Benimde bir orkestram vardı o zaman. Akordeon, trompet, saksafon, davul.. Ve her hafta Cumartesi akĢamları, Çamlık Belediye Gazinosu‟nda eğlence olurdu. Hafta arasında, Salı ve ÇarĢamba akĢamları Kapri Gazinosu vardı deniz kenarında; orda da eğlence olurdu. Cumartesi, Pazar geceleri de ya Memurlar ATATÜRK ve ĠSMET ĠNÖNÜ Derneğinde, ya Öğretmenler Derneğinde mutlaka eğlence olurdu. Ayda bir defa da ġehir Kulübünde Balo olurdu. Yani halk eğlenceye çok düĢkündü. Gençlerde çok faaldi, geceleri, mehtap geceleri olurdu. Büyük gemilerde eğlence olduğu gibi, o zaman da küçük gemiler vardı, Cunda gemileri gibi.. AkĢam saatlerinde, hava kararırken mehtap gecesine çıkardı herkes. Bizde orkestrayla birlikte geminin bir tarafında yerimizi alırdık. Gemi açılır, 20 kiĢi 30 kiĢi vs. ile birlikte. Koyda, Limanda ve Çamlığa doğru gitmek üzere… Ve bütün gece eğlence yapardık… Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi olarak size çok teĢekkür eder, saygılarımızı sunarız…

AYVALIK ULUSLAR ARASI MÜZİK AKADEMİSİ (AIMA) RÖPORTAJI ATAL: Öncelikle, Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi olarak size hoĢ geldiniz diyoruz. Bize Ayvalık Uluslar arası Müzik Akademisi‟nin (AIMA) tarihçesinden ve amacından bahseder misiniz?

Akademi Genel Sekreteri İlke Boran: Ayvalık Uluslar arası Müzik Akademisi 1998 yılında, Prof. Filiz Ali‟nin bir projesi olarak kuruldu. 1995 yılında burada bir ev satın aldıktan sonra, „Burada ne yapabilirim‟ diye düĢünürken, bir Masterclass programı açmak ve hem Türkiyeden, hem de yurt dıĢından, konservatuar ve konservatuar düzeyinde okuyan öğrencilerin, yabancı hocalarla birlikte, böyle güzel bir ortamda, kamp havasında 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde çalıĢmalarına olanak sağlamak için baĢlatılmıĢ bir projedir.

REHBER ÖĞRETMEN :

NAMIK ARSLAN

PROJEDE GÖREVLĠ ÖĞRENCĠLER

ŞÜKRAN KESEBİR

HAKAN KARAKOVA 33

BURAK CEBE


 DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENĠ MĠSYONUMUZ Öğrencilerimizin zihninde, insana, düĢünceye, özgürlüğe, ahlâka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayıĢının yayılmasına katkıda bulunmak.

VĠZYONUMUZ Kültürel mirası değerlendirebilen, yaĢanan yorumlayabilen, problemlere çözüm üretebilen, yetiĢtirmek.

hayatı bireyler

HÜSEYĠN KARAKAYA

DEĞERLERĠMĠZ Akla ve bilime dayalı bir din anlayıĢının Türkiye için gerekli zihniyet değiĢikliğinin gerçekleĢmesine yardımcı olabileceğine inanırız. DüĢünen, sorgulayan, inancını aklıyla bütünleĢtiren öğrencilerin yetiĢmesine hizmet edecek yöntemlerin geliĢtirilmesine çalıĢırız. Din Öğretiminde dayatmacı ve baskı altına alıcı bir yaklaĢımı değil, konuları çözümleyici ve yorumlayıcı bir yaklaĢımı benimseriz. Din Öğretiminde dinin bütünleĢtirici, huzur verici ve barıĢı sağlayıcı gücünü ortaya çıkarmaya çalıĢırız. Din öğretiminde Ģekilcilik ve sloganları değil, ahlakî öğretilerin felsefesini önemseriz. Din öğretiminde kavram kargaĢası ve kavram belirsizliğini giderecek bilimsel çalıĢmalar üretiriz. Sağlıklı bir din anlayıĢının kaliteli bir eğitim-öğretim sürecinden geçtiğine inanırız. Din öğretiminde sorunlara aceleci çözümlerle yaklaĢmamaya çalıĢırız.Din öğretiminde oku, düĢün ve anla prensibini benimseriz. Niteliğin, nicelikten üstün olduğuna inanırız ve enerjimizi olumlu alanlarda ve insanlığa hizmet için harcarız. Din öğretiminde, yönetici-öğretmen-öğrenci-veli (aile) iliĢkisinde güven ortamı sağlamak için tüm tedbirleri alırız.

SATRANÇ OYUNU VE YARIġMALAR Zümremiz okulumuzda satranç faaliyetlerini yürütmektedir.

34


 MATEMATĠK ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

OSMAN ġAHĠN

NAZĠRE TAVġAN AYHAN ÖZDEMĠR MEHMET EMĠN TÜRKAN VURAL ÇĠÇEK

Hızla geliĢen ve değiĢen dünyamızda, genellikle öğrencilere sıkıcı, sevilmeyen ve soyut, (öğrenci diliyle zor, kabus,...) bir disiplin olarak görülen Matematiğin yeri ve önemi giderek artmaktadır. Matematik; dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleĢerek geçen sağlam, kullanıĢlı evrensel bir dil, bir ekindir. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanına ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdir, bir sanattır Ġnsan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir.Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aĢarak bize ulaĢmıĢtır. Çağları aĢarak, yeni kuĢaklara ulaĢacaktır. Büyüyerek, geliĢerek, insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır. Matematik, doğruyu, gerçeği görmek, iyi düĢünmek, sonuca giderek kazanmak, yani rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayatımızda devamlı olarak mevcuttur. Kısaca Matematik bir YaĢam biçimidir. Bizlerinde amacı; öğrencilerimize matematiğin gülen yüzünü göstermek, onların, korkmadan matematikle dost olmalarını sağlayarak Atatürk ün çizdiği uygarlık yolunda hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini sağlamaktır. 2010/2011 Eğitim ve öğretim yılında okulumuz öğrencilerinin de katıldığı OYAK-TUKAġ Firmasının düzenlediği Matematik yarıĢmasında 41 okul arasından 15.olarak okulumuzu ve ilçemizi en iyi Ģekilde temsil ettik. Yine aynı dönemde TÜBĠTAK ın düzenlediği matematik yarıĢmasına da katılacağız. Bu yarıĢmadanda en iyi sonucu alarak okulumuzu ve ilçemizi en iyi Ģekilde temsil edeceğiz. Matematik zümresi olarak öğrencilerimizi bu baĢarılarından dolayı kutluyor, daha büyük baĢarılara uzanacakları bu yolda hep yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz.

35


 BEDEN EĞĠTĠMĠ ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ

BİLAL DÜLGEROĞLU

ÖZNUR KOCABIYIK

Eylül ayı içinde yapılan toplantıda Atatürk Anadolu Lisesi olarak kız voleybol, futbol, gelecek yıla hazırlık amacıyla erkek basketbol branĢlarında müsabakalara katılma kararı aldık. Yapılan müsabakalar neticesinde kız voleybol ve futbol takımımız Ġlçe birincisi oldu. Ġlçemizi Ġl birinciliği müsabakalarında temsil etti. Futbol takımımız Balıkesir‟de yapılan il birinciliği neticesinde grubunda 3. cü olup 2 branĢda da okulumuz en iyi Ģekilde temsil edildi. Önümüzdeki yıla hazırlık amacıyla sınıflar arası futbol müsabakaları yapıldı ve baĢarılı öğrenciler ödüllendirildi. Ġlçemizde düzenlenen Kaymakamlık Kupası müsabakalarında kız voleybol ve futbol takımımız katılmıĢ olup, bütün maçlarına kazanarak finale kalmıĢtır. Halen maçlar devam etmektedir. Aynı zamanda önümüzdeki yıla hazırlık amacıyla müsabakalara katılan takımlarımız göstermiĢ olduğu performansların yanında müsabakalarda Fair play örneği göstererek centilmence mücadele etmiĢlerdir. Beden Eğitimi zümresi olarak Milli Bayramlara katılan bütün öğrencilerimizin gerek bando takımı nezaretinde gidiĢlerde , geliĢlerde ve tören alanlarında belirli tertip ve düzen içerisinde bulunmaları sağlanmıĢtır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları Beden Eğitimi derslerinde ve ders saatleri dıĢında da yapılarak bayram gösterileri için öğrencilerimizin provalara hazır olarak gitmeleri sağlanmıĢtır. Bu vesileyle bütün yıl boyunca yapmıĢ olduğumuz çalıĢmalarda bizlerden yardımını esirgemeyen baĢta Okul Müdürümüz Nevzat Saçı Müdür Yardımcılarımız Güven Çetin, Hüseyin Aday‟a ve öğretmen arkadaĢlarımıza teĢekkürlerimizi sunarız.

36


 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENĠ 1982 yılında Balıkesir‟in SavaĢtepe Ġlçesinde doğdu. Ġlk , orta ve lise öğrenimini SavaĢtepe‟de tamamladı. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. 2005 - 2010 yılları arasında Artvin - Yusufeli ilçesinde görev yaptı. 2010‟dan bu yana okulumuzda görev yapmakta.

HAKAN GÖKMEN Zümremiz; içinde bulunduğumuz çağın teknolojisini ve Ġnternet‟i güvenli bir Ģekilde en aktif biçimde kullanabilen, teknolojik bakımından bilgili ve yetenekli bireyler yetiĢtirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca okulumuzda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teknik olarak rehberlik ederek karĢılaĢtıkları sorunlara çözüm sağlamak; okulumuzu diğer zümrelerle iĢbirliği içerisinde, etkinlikleri ve çalıĢmalarıyla her türlü platformda tanıtmak için hizmet vermektedir.

www.atal.k12.tr

 RESĠM ZÜMRESĠ ZÜMRE ÖĞRETMENĠ Gazi Üniversitesi mezunuyum. öğretmenlik yapmaktayım.

1989

Zümremizin amacı temel sanat eğitiminde; sanatı görsel iletiĢim aracı olarak kullanabilen özgün ve evrensel düĢünen, deneyen, üreten, biçimsel anlatıma sahip bireyler yetiĢtirmektir.

DENİZ PAKCAN Okulumuzda yıl içerisinde yapılan çalıĢmalar görsel sanatlar sergisi ile çeĢitli mekanlarda sanat severlerimizin beğenisine sunulmaktadır. Ayrıca fotoğrafçılık üzerine çalıĢmalarımız sürmektedir.

37

yılından

bu

yana


2011 YILI VE TAKĠBEDEN SÜREÇTE DAHA KALĠTELĠ BĠR EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ĠÇĠN FĠZĠKĠ ORTAM OLARAK GERÇEKLEġTĠRMEYĠ DÜġÜNDÜĞÜMÜZ PROJELERĠMĠZ

468 KĠġĠLĠK TĠYATRO – KONFERANS SALONU

ÖĞRENCĠ KAFETARYASI

YEMEKHANE

KĠMYA LABORATUVARI

BĠYOLOJĠ LABORATUVARI

38


FĠZĠK LABORATUVARI

RESĠM ATÖLYESĠ

MÜZĠK DERSLĠĞĠ

HALI SAHA

39

Atal  

atal burosur

Atal  

atal burosur

Advertisement