Page 1

GLI ANTIPASTI មុខមហបនា ំមុខ ូ NEW

CASSICA MOZZARELLA DI BUFALA ALLA CAPRESE, POMODORI DATTERINO E BASALICO FRESCO (V)

Fresh Buffalo Mozzarella "Caprese Style "with "Deterino" Cherry Tomato and Fresh Basil ឈីសទឹកដោះក្កបីស្សស់តាមបបបកាដក្បដសជាមួយដបេងដ៉េ ះបឈរ ី និងជីរដបស៊ីល

$14 CARPACCIO DI MANZO CON MISTICANZA E SALSA AL TARTUFO

Thin slices of Australian Beef Tenderloin with Mesclun salad and Truffle sauce សាច់ដោអូស្ត្សាាលីស្សស់ជាមួយសាទាត់បបនែក្រប់ម៊ខ និងទឹកសសក្តាហ្វល

$13 INSALATA DI RUCOLA CON POMODORINI, PARMIGIANO E ACETO BALSAMICO DI MODENA (V)

Salad of Rocket Leaves, Parmigiano cheese, Organic cherry tomatoes, Balsamic Vinegar Dressing សាទាត់របេ៊ កែត ជាមួយផាមីតចាណូឈីស ដបេងដ៉េ ះបឈរ ី និងទឹកដខេះ៉ល់សាម៊ិច

$8

With 20 years old Balsamic Vinegar from Modena ជាមួយទឹកដខេះ៉ល់សាម៊ិចអាយ៊កាល២០ឆ្នាំនាំចូលពីតំបន់មេូដេនណា

$20 NEW

TARTAR DI SALMONE E BRANZINO CON CONDIMENTI

Fresh Salmon and Sea-bass Tartare with Condiment ក្តីសាល់មេ៊ន និងស៊ី៉សតាតា

$15 NEW

ROSA DI BRANZINO MARINATO CON PERLE DI RUCOLA

Rose of Marinated Sea-bass Fillet with Wild Rocket Pearls ក្តីស៊ី៉សក្បលាក់ជាមួយនឹងទឹកក្កូចទទួលទានជាមួយនឹងពងសាឡាត់របេ៊ កែត

$15 NEW

TIMBALLO DI MELANZANE ALLA PARMIGIANA CON CETROLI E SALSA ARRABBRIATA (V)

Eggplant Parmigiana Style "Timbale" with Cucumber and Arrabriata Sauce ក្តប់ដ៊តតាមបបបធីមប៊ឹដេជាមួយក្តសក់ និង អារ៉េ បាតាសស

$16 NEW

FRITTI MISTO ALL’ITALIANIA CON 2 SALSE

Deep Fried Mixed Seafood with Tartare and Spicy Sauce ដក្រឿងសម៊ក្ទចក្មុះជាមួយតាតាសស និងសសហ្ឹរ

$12

I PROSCIUTTI សាច់ហេមពិហេេ PROSCIUTTO DI PARMA RISERVA E COCCOLI

Slices of Parma Ham “Riserva” served with Fried Dumplings សាច់ដហ្ម៉េ ម៉េ ពិដសសហាន់ជាបនទះទទួលទានជាមួយនំបំពងអ៊ីតាលី

$16 PROSCIUTTO SAN DANIELE E GRISSINI AL ROSMARINO

Slices of San Daniele with Rosemary Breadsticks សាច់ដហ្មពី សានោនីបែល ហាន់ជាបនទះទទួលទានជាមួយនំប៊៉័ងអ៊ីតាលី

$20 PROSCIUTTO SERRANO 20 MESI TAGLIATO A MANO

Hand sliced Serrano Ham Juviles 20 Months សាច់ដហ្មសឺរ៉េណូហាន់ជាបនទះ

$20

(V) Vegetarian Dish

Signature Dish

Prices are in USD, subject to 7% service charge and 10% VAT


LE ZUPPE េ៊ប ុ ZUPPA DI FUNGHI PORCINI CON FEGATO D‘OCA

Porcini Mushroom Soup with Fried Goose Liver ស៊៊បផ្សិតផ្រឈីនីជាមួយដ្ែើមកាាន

$15 MINESTRONE DI VERDURE E LEGUMI (V)

Classic Italian Minestrone Soup ស៊៊បបបនែកាែស៊ិក

$10 ZUPPETTA DI MARE CON CROSTONE DI PANE CASERECCIO

Mixed Seafood Soup with Farm House Bread ស៊៊បដក្រឿងសម៊ក្ទទទួលទានជាមួយនំប៊៉័ង

$14

I PRIMI PIATTI ជំហ ើេផាសាាពិហេេៗ GNOCCHI DI PATATATE VIOLA CON CREMA DI TALEGGIO E PANCETTA CROCCANTE

Homemade Purple Potato Gnocchi with Taleggio Cream and Crispy Pancetta ណ៊កឈិដំេូងពណ៌សាវយទទួលទានជាមួយតាលិចូឈីស និង សាច់ក្ជូកបំពង

$16

NEW

TORTELLI VERDI DI NOCI E CAPRINO CON FONDUTA DI PORRI (V)

Green Homemade Goat Cheese and Walnuts Ravioli with Leek Fondue ៉េ សាា្តដ្លីនីបបតងខចប់ឈីសទឹកដោះពបពជាមួយវ េលណាត់ និងខទឹមខយល់

$14 RAVIOLI NERI ALL’ARAGOSTA E CREMA DI PEPERONI ROSSI

Homemade Squid Ink Lobster Ravioli Served on a Red Capsicum Coulis ៉េ សាាដធវើពីទឹកបនាកមឹកខចប់ជាមួយបងែងទឹកសាប ទទួលទានជាមួយដមទសដ៉ែកកិន

$18

NEW

TAGLIATELLE FRESCHE CON FUNGHI, GAMBERI E POMODORINI

Fresh Tagliatelle Pasta with Mushroom, Shrimp, and Cherry Tomato មីអ៊ីតាលីសរបសធំជាមួយផ្សិត បង្គា និង ដបេងដ៉េ ះបឈរ ី

$16 ORZOTTO CON FUNGHI MISTI (V)

Barley Risotto with Mix Wild Mushroom ៉យអ៊ីតាលីជាមួយនឺងផ្សិតបក្ព

$18 RISOTTO MELONE GAMBERI E GORGONZOLA

Risotto Rice with Rock Melon, Shrimps and Gorgonzola Cheese ៉យអ៊ីតាលី៉លី ជាមួយក្តសក់បផ្ែម បង្គា និង ឈីស

$16 LASAGNA TRICOLORE PATATE E RUCOLA CON SALSA QUATTRO FORMAGGI (V)

Three Color Lasagna with Rocket Leaves and Potato with Four Cheese Sauce ឡាសាញ៉េ ដំេូង៉រ៉ំងជាមួយសាឡាត់និង សសឈីស ៤ក្បដនទ

$15

SEMPRE DISPONIBILI SU RICHIESTA I CLASSICI POMODORO, BOLOGNESE, ARRABBIATA, CARBONARA E AMATRICIANA

Available upon request the classic Pomodoro, Bolognese, Arrabbiata, Carbonara and Amatriciana សំរ៉ប់ផាសាា អាកអាចដក្ជើសដរ ើស៉នជាមួយនឹងសសកាែស៊ិកដូចជា: បេូមេូដូរ េូ បូេូដែេស អារ៉េ បាតា កាបូណារ៉េ និង អាម៉េ ក្ទីសាណា

$13

(V) Vegetarian Dish

Signature Dish

Prices are in USD, subject to 7% service charge and 10% VAT


SECONDI មុខមហបទទួ លទានចម្មែត ូ NEW

FILETTO DI MANZO GRATINO AL FUNGHI CON SALSA AL GORGONZOLA E ASPARAGI GRIGLIATI

Mushroom Crusted Black Angus Beef fillet with Gorgonzola Cheese Sauce and Grilled Asparagus សាច់ដោដអងហ្ាឺសក្បលាក់ជាមួយផ្សិត ដចៀនក្ជលក់ជាមួយសសឈីសហ្ាូហ្ែ៊នហ្សូឡា និង ទំពាំង៉រ៉ំងអាំង

$32

NEW

CLASSICA COSTOLLETTA ALLA MILANESE CON RUCOLA E POMODORINI

Classic" Melanese Style" Veal Cutlet with Rocket and Cherry Tomato សាច់កូនដោដចៀនជាបនទះដសាើងជាមួយ របេ៊ កែត និងដបេងដ៉េ ះបឈរ ី

$42 CARRE D’AGNELLO AL VINO ROSSO CON TORTINO DI PATATE GRATINATO

Australian Rack of Lamb in Red Wine Sauce with Potato Gratin សាច់ដចៀមអូស្ត្សាាលីជាមួយទឹកក្ជលក់ដធវើពីស្សាក្កហ្ម និងដំលូង៉រ៉ំង

$30

NEW

PETTO DI POLLO COTTO SOTTOVUOTO CON ZUCCHINE SALTATE E SALSA AGRUMI

Sous vide Free-Range Chicken Breast with Sautéed Zucchini and Citrus Sauce សាច់ក្ទូងម៉ន់អាំងជាមួយនដនាង៉រ៉ំង និងសសទឹកក្កូចចក្មុះ

$16 TAGLIATA DI TONNO ROSSO CON RUCOLA E BALSAMICO

Slices of Seared Red Tuna with Rocket Leaves and Balsamic Vinegar សាច់ក្តីធូណាក្កហ្មហាន់ជាបនទះៗទទួលទានជាមួយបបនែរបេ៊ កែត និងទឹកដខេះ៉ល់សាម៊ិច

$22 NEW

BRANZINO IN ACQUA PAZZA

Pan fried Sea-bass with Light Saffron, Cherry Tomato and Black Olive Soup ក្តីស៊ី៉សចំអិនជាមួយលំអងផាែសាសហ្រហ្វន់ដបេងដ៉េ ះដឈើ រ ី និងស៊៊បអូលីវពណ៌ដមេ

$18

I CONTORNI ជំហ ើេបម្នែម PER ACCOMPAGNARE I SECONDI INSALATA MISTA, PURE DI PATATE, VERDURE AL BURRO, VERDURE GRIGLIATE, PATATE ARROSTO E PATATINE FRITTE E JACKET POTATO

To accompany the main courses, we offer a selection of mixed salad, mashed potato, buttered vegetable, grilled vegetables, roasted baby potatoes, French fries and Jacket potato សំរ៉ប់ម៊ខមហូបទទួលទានចបមែត ដលាកអាកអាចដក្ជើសដរ ើស៉នជាមួយនឹង សាទាត់បបនែក្រប់ម៊ខ ដំេូង៉រ៉ំងកិន បបនែឆ្នប៊៉័រ បបនែអាំង ដំេូង៉រ៉ំងដ៊តតូចៗ ដំេូង៉រ៉ំងបំពង និងដំេូងធំៗខចប់ដ៊ត

$6

DALLA GRIGLIA មុខមហបប្បហេទអា ំង ូ NEW

LOMBATA DI MANZO

Australian Wagyu Beef Striploin សាច់ដោវ៉េ រីយូ ស្ត្សីប ទ ដលាែ

$15/ 100g NEW

CONTROFILLETO DI MANZO WAGYU

Australian Wagyu Beef Rib Eye សាច់ដោវ៉េ រីយូ រ ីបអាយ

$28/ 100g

NEW

COSTOLETTE D’AGNELLO

Australian Lamb Chops សាច់ដចៀមអូស្ត្សាាលី

$11/ 100g

NEW

FILETTO DI ANGUS

Black Angus Beef Tenderloin សាច់ដោចមែកកា៊ងមកពីតំបន់ដអងហ្ាឺស

$12/ 100g

SERVITI CON INSALATAMISTA E VERDURE GRIGLIATE

All served with mesclun Salad and grilled vegetables ម៊ខមហូបទាំងដនះនឹងក្តូវបដក្មើជូនជាមួយសាទាត់និង បបនែអាំងជាដក្ចើនម៊ខ

(V) Vegetarian Dish

Signature Dish

Prices are in USD, subject to 7% service charge and 10% VAT


DAL FORNO េីេា PIZZA MARGHERITA (V)

Pizza with Tomato Sauce, Mozzarella Cheese and Basil នីហ្ាម៉េ ដហ្ាើរ ីតា: ោក់ ទឹកដបេងដ៉េ ះ ឈីសមេូហ្ាដរ េឡា និងសែឹកជីរ៉ស៊ីល

$10

PIZZA DIAVOLA

Pizza with Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Spicy Salami and Taggiasca Olives េូ : ោក់ទឹកដបេងដ៉េ ះ ឈីសមេូហ្ាដរ េឡា សាច់ក្កកហ្ិរ និងបផ្ែអូលីវ នីហ្ាដដៀវឡា

$12

PIZZA DE PARMA, RUCOLA E PARMIGIANO REGGIANO

Pizza with Tomato Sauce, Parma Ham, Rucola, Mozzarella and Shaved Parmesan Cheese នីហ្ាសាំងោនីដែេល: ោក់ទឹកដបេងដ៉េ ះ ឈីសមេូហ្ាដរ េឡា សាច់ដហ្ម បបនែរបេ៊ កែត និងឈីសផាដមសាន់ឈីស

$15

PIZZA AI PORCINI (V)

Pizza with Tomato Sauce, Mozzarella Cheese and Porcini Mushrooms នីហ្ាផ្រឈីនី: ោក់ទឹកដបេងដ៉េ ះ ឈីសមេូហ្ាដរ េឡា និងផ្សិតផ្រឈីនី

$14

PIZZA CAPRESE (V)

Pizza with Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Cherry Tomato, Buffalo Mozzarella and Basil Pesto នីហ្ាកាដក្បសដស: ោក់ទឹកដបេងដ៉េ ះ ឈីសមេូហ្ាដរ េឡា ដបេងដ៉េ ះ ឈីសមេ៊តហ្ាដរ េឡា និងទឹកសសដបេសូជី ា រ៉ស៊ីល

$14

PIZZA QUATTRO FORMAGGI (V)

Pizza with Mozzarella, Taleggio, Gorgonzola and Parmesan Cheese នីហ្ាជាមួយនឹងឈីស៤ ក្បដនទ: មេូហ្ាដរ េឡា តាលិចូ ហ្ាូហ្ានហ្ស ៊ ូ ឡា និង ៉េ ដមសាន

$13

PIZZA AI FRUTTI DI MARE

Pizza with Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Mixed Seafood នីហ្ាដរឿងសម៊ក្ទ: ោក់ទឹកដបេងដ៉េ ះ ឈីសមេូហ្ាដរ េឡា និងដក្រឿងសម៊ក្ទចក្មុះ

$13

OUR SPECIAL OIL MENU CHOPPED AND BOILED CAMBODIAN CHILI OIL ដក្បងអូលីវជាមួយដមទសបខេរ CHILI GARLIC OIL ដក្បងអូលីវជាមួយដមទស និងខទឹមស DRY CHILI AND BAY LEAFS OIL ដក្បងអូលីវជាមួយដមទសដក្កៀមនិងសែឹកដប LIME OIL ដក្បងអូលីវជាមួយក្កូចឆ្នេរ KAMPOT PEPPER OIL ដក្បងអូលីវជាមួយដក្មចកំពត PARMESAN OIL ដក្បងអូលីវជាមួយឈីស៉េ ដមសាន

(V) Vegetarian Dish

Signature Dish

Prices are in USD, subject to 7% service charge and 10% VAT


DOLCI MOMENTI បម្ងែម SELEZIONE DI FORMAGGI ITALIANI

Fine selection of cheese, with grape and celery ឈីសចំរះ ៊ ជាមួ យទំ ពាំង៉យជូរ និងបស៊លេឺរ ី $15

CRÈME BRULÉE AL FRUTTO DELLA PASSIONE

Passion Fruit Crème Brulée បក្កមក្ប៊ូដល រសជាតិ បផ្ែផាសសិនរ ឺក្កូចវ ៉័រ

$6 SEMIFREDDO ALLE FRAGOLE CON SALSA ALLA MENTA

Strawberry Parfait with Mint Sauce ស្ត្ស៉័រា ប៊រ ីរស៉េ ដហ្វជាមួ យសសជីរអង្គាម

$8 MOUSSE LEGGERA DI CIOCCOLATO BIANCO

Light White Chocolate Mousse មូសស៍សូកូឡាពណ៌ស

$6 TIRAMISU CLASSICO

Classic Tiramisu with Ladyfinger and Mascarpone Cream នំធីរ៉េមីស៊

$7

I GELATI កាហ េម SELECTION OF HOMEMADE ITALIANS ICE CREAMS AND SORBETS

$2.5 per scoop កាដរ េមអ៊ីតាលី $2.5 កា៊ងមួយដ៊ំ

Raspberry, Mango, Apple and Basil, Pepper, Pistachio, Tahiti Vanilla, Coconut, Passion and Malibu រ៉េ សបឺរ ី, សាវយ, ដ៉េ ម និងដបស៊ីស, ដក្មច, ពីសាាចូ, តាហ្៊ីទី វ៉េ នីឡា, ផាសសិន & ម៉េ លីប៊ូ រ៉េ សបឺរ ី, ពីសាាចូ, សាវយ, ផាសសិន & ម៉េ លីប៊ូ, មីនធ៍ & ក្កាប៉េ , តាហ្៊ីទី វ៉េ នីឡា, រ ីសូ & ហ្ាហ្វឺរ៉េណូ, ពីណូលី & រស េូ ម៉េ រ ី

Signature Dish

Prices are in USD, subject to 7% service charge and 10% VAT

Do Forni Restaurant New Menu  
Do Forni Restaurant New Menu  

Discover Do Forni's new menu by Chef Andrea Molinari

Advertisement