Page 1

GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - ÅRSBERETNING 2013


LEDELSENS BERETNING Da Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i juni 2013 lancerede strategien ’Øget indsigt gennem globalt udsyn’ var det med følgende vision: ”Danmark skal være et åbent samfund, hvor vi samarbejder med omverdenen både økonomisk, politisk og kulturelt. Danmark skal tage medansvar for den globale udvikling og bidrage med løsninger på de udfordringer, som vor klode står overfor”. I Globale Skolepartnerskaber mener vi, at den vision ikke blot bør omhandle de videregående uddannelser. Hvis danske unge skal fatte interesse for deres omverden, skal det ikke først ske på universitetet men gennem eksponering for verden - også den uden for Danmark og Europa - i både grundskolen og på ungdomsuddannelsen. Det var med ønsket om at styrke netop denne indsats, at Globale Skolepartnerskaber sammen med en række andre organisationer tog initiativ til en stor konference om den globale dimension i uddannelserne i november. Her blev erfaringer fra Sverige, Finland og Danmark bragt i spil til gensidig inspiration og idéudvikling. I uddannelsesverdenen har 2013 været et år, hvor reformen af grundskolen har haft massivt politisk og offentlig fokus. Implementeringen af ’heldagsskolen’ har været genstand for heftig debat i medierne, hvor lærere, politikere, skoleledere og elever har taget del i debatten om fremtidens skole. Debatten var interessant og afspejlede forskellige tilgange til børns læring og måden at tilrettelægge undervisning på. Reformen anlægger et helhedssyn på læring, som forhåbentlig kan bidrage til at skabe gunstige rammer for, at skolerne kan arbejde med den globale dimension i undervisningen og benytte andre læringsrum end klasseværelset. Det glæder vi os over i Globale Skolepartnerskaber, og vi vil fortsætte med at følge skolernes implementering af reformen i 2014. I 2014 sender Undervisningsministeriet 50 nyansatte uddannelseskonsulenter ud i de danske skoler og kommuner for at assistere med reformimplementeringen. Fire af disse er finansieret af Danida og vil have særligt

fokus på udviklingslandene og det globale perspektiv med henblik på at animere skoleledere og undervisere til at oplyse børn og unge om udviklingsproblematikker og integrere det på skolen og i undervisningen. Globale Skolepartnerskaber hilser dette tiltag velkomment og har i 2013 været i tæt dialog med Danida og Undervisningsministeriet om mulige tiltag. Vi vil i 2014 fortsat have fokus på dette og være en konstruktiv samarbejdspartner for konsulentkorpset og skolerne. I 2013 fortsatte vi med at involvere danske skoler i globale samarbejder. Vi indledte et EuropeAid-støttet fælleseuropæisk skolepartnerskabsprojekt, som udover at etablere partnerskaber mellem danske og kenyanske skoler også udbreder de danske erfaringer med globale samarbejder til andre europæiske lande, blandt andet gennem en række lærerworkshops, som Globale Skolepartnerskaber holdt i Slovenien, Ungarn og Bulgarien. Der blev også sat et dialogprojekt i værk, hvor fire danske skoler skal samarbejde med skoler i Palæstina, og vi deltager i et internationaliserings-samarbejde mellem seks gymnasier og seks erhvervsuddannelser, som er støttet af Region Midtjylland. Globale Skolepartnerskaber flyttede desuden ind i nye omgivelser som del af kontorfællesskabet Global Platform, der administreres af Mellemfolkelig Samvirke. Det nye kontor udgør en god ramme for at indlede nye samarbejder og i fællesskab med andre aktører slå et slag for den globale dimension i undervisningen. Vi vil gerne sige stor tak til donorer og samarbejdspartnere for støtten og opbakningen i 2013. I årets løb har Globale Skolepartnerskaber også budt en række nye skoler velkommen som medlemmer, og vi glæder os over de mange samarbejder med skoler i Afrika, Asien og Mellemøsten, som vores medlemmer har givet sig i kast med.

Morten Friis Møller Formand

Kristine F. Tolborg Projektleder


OM GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER

UDVALGTE AKTIVITETER I 2013

Globale Skolepartnerskaber er en non-profit organisation, som støtter danske skoler i at etablere undervisningsbaserede partnerskaber med skoler i den del af verden, som danske unge sjældent eksponeres for, det vil sige den ikke-vestlige verden.

PROJEKTER:

Skolepartnerskaber er ligeværdige, langsigtede og undervisningsbaserede samarbejder. Det er en måde at gøre globale temaer nærværende og relevante for eleverne, samtidig med at dialogen med elever fra andre dele af verden giver et andet perspektiv på, hvad årsagen til og de mulige løsninger på de globale udfordringer er. Globale Skolepartnerskaber tilbyder danske skoler rådgivning, lærerworkshops, cases og inspiration til undervisningsforløb og giver mulighed for tilskud til gensidig lærerudveksling. Lærerbesøgene skal styrke partnerskabet ved at give de involverede lærere adgang til at mødes face-to-face og sammen planlægge og udvikle de fælles undervisningsaktiviteter, som deres elever skal indgå i.

 

Støtte til etablering og udvikling af partnerskaber mellem danske skoler og skoler i Kenya, Indien og Palæstina Lancering og projektstyring af fælleseuropæisk skolepartnerskabs-program mellem europæiske og afrikanske skoler Lancering og projektstyring af dialogprojekt mellem danske og palæstinensiske skoler Koordinering af aktiviteter omkring intenationaliseringsindsats i Region Midtjylland, der har involveret 12 skoler

ORGANISATION:  

45 medlemmer ved udgangen af 2013, heraf 36 skoler Månedligt nyhedsbrev udsendt til over 300 subscribers fra en bred vifte af uddannelsesinstitutioner, udviklingsorganisationer, kommuner og Medinitiativtager til og arrangør af nordisk konference om global uddannelse med 130 deltagere

SAMARBEJDER:    

Del af kontorfællesskabet Global Platform hos Mellemfolkeligt Samvirke Deltagelse i Timbuktu Fondens arbejdsgruppe om internationalisering af uddannelserne Deltagelse i fælles ngo-undervisningsnetværk Samarbejde med Oplysningscenter om den 3. verden (O3V) omkring projektet North South Connection

RESULTATER: Globale Skolepartnerskaber har i året 2013 bl.a.:  Faciliteret 10 lærerrejser  Afholdt 8 lærerworkshops i Danmark og Ungarn  Etableret kontakt mellem en lang række danske og udenlandske skoler  Involveret over 400 elever i konkrete skolepartnerskabsprojekter

”Det gav et godt indtryk af de meget store forskelle, der er socialt. Men kenyanerne er meget bevidste om at gøre noget, og de var fuldstændig klar over, at undervisning er afgørende for at hæve landets levestandard” fortæller gymnasielærer Erik Lauritzen fra Slagelse efter sit besøg på Domus Mariae School i Nairobi


Foto: Peter Svarre

ØKONOMI I 2013 modtog Globale Skolepartnerskaber støtte fra:    

Danidas Oplysningsbevilling til lærerrejser DEMENA Unge Mellemøstpuljen til Palæstina-projektet EU til det fælleseuropæiske skolepartnerskabsprojekt Kulturstyrelsens driftmidler til landsdækkende almennyttige organisationer

INDTÆGTER

SÅDAN ER PENGENE BRUGT

DEMENA-projektet

DEMENA-projektet Sekretariatsudgifter Workshops og konference PR og oplysningsarbejde

SÅDAN ER PENGENE Medlems- BRUGT og konsulentydelser Medlemskontingenter Fonde

ARBEJDET FORTSÆTTER I 2014

*Bevillingen og udgifterne til EUprojektet fremgår ikke af graferne, da dette administreres af O3V

*Rejsestipendierne bevilges direkte gennem Danida til Globale Skolepartnerskabers medlemmer og fremgår således ikke her

ARBEJDET FORTSÆTTER I 2014 Globale Skolepartnerskaber fortsætter arbejdet med at styrke det globale udsyn og sætte det globale på skoleskemaet i 2014. Skolesamarbejder vil fortsat være kernen i vores arbejde og vi vil i 2014 have særligt fokus på det fælleseuropæiske skolepartnerskabsprojekt, projektet i Palæstina og udviklingen af nye samarbejder verden over. Se mere og følg med i arbejdet: www.globaleskolepartnerskaber.dk

Globale Skolepartnerskaber Fælledvej 12 2200 København N info@globaleskolepartnerskaber.dk

Årsrapporten 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you