Page 1

UNITAT 2:”De l’absolutisme a l’Estat liberal. Espanya al segle XIX. ANTIC RÈGIM: Sistema polític,econòmic,social i cultural propi de l’Europa occidental durant els s.XVI, s.XVII s.XVII. Política: És una monarquia absoluta és a dir té el poder il·limitat, té aquest poder perquè Déu ho ha volgut així i que això era indiscutible. Sistema social:És una societat estamental constituïda per els tres grups: -NOBLESA -CLERGAT -POBLE/BURGESIA La diferència entre la noblesa el clergat i el poble i la burgesia és que la noblesa i el clergat tenen una sèrie de privilegis que la resta de la societat no té és un estament privilegiat. Aquests no paguen impostos i a la vegada en reben. Economia: És una economia agrària sector 1r i de subsistència. La propietat de la terra encara era organitzada per els sistema feudal gairebé el 90% de la població i el 10% restant seria l’artesania,la manufactura i el comerç. Aquest últim com més ens acostem al s.XVIII l’activitat econòmica comença a créixer més i l’agricultura baixa. A partir d’aquest segle es comença anotar algun canvi però depèn de cada país. El canvi sobretot depèn de la burgesia cap a la il·lustració*(Un grup de pensadors que farà seva una ideologia ) *És un corrent de pensament que neix sobretot entre França i Anglaterra, una colla de pensadors que valoren per damunt de tot la cultura la raó i la ciència. L’ il·lustració també tracta que d’aquesta colla de pensador que es dediquen a buscar informació pel seu compte i creen la primera enciclopèdia. La majoria de les ciències es desenvolupen al SXIX. 1.SOBIRANI NACIONAL(LOCKE):Abans de la il·lustració s’utilitzava sobirania per anomenar al rei, al poder de la manera que en el cas de la sobirania nacional, vol significar poder del poble. El sufragi passa a ser el liberalisme el nou sistema polític en el que només els homes poden votar en funció de la riquesa d’aquests. TIPUS DE SUFRAGI:-Universal=Democràcia Censatari=Liberisme (cens)


2.SEPARACIÓ DE PODERS:És una teoria en el que Montesquieu (baró de la noblesa). Diu que en un estat hi hauria d’haver-hi tres poders: LEGISLATIU:Poder que elabora les lleis EXECUTIU:Dur a terme les lleis JUDICIAL:Sancionar castigar a qui no compleixi les lleis Es va intentar 3 conceptes que a totes les democràcies actuals fan servir ara. I també diu que els tres poders no poden recaure sobre les mateixes persones. 3.DRETS I LLIBERTATS INDIVIDUALS TAMBÉ DE PROPIETAT:Llibertat d’expressió d’associació i dret a la propietat. 4.IGUALTAT DAVANT LA LLEI: (ROSSEAU):En principi la llei és igual per tot però en el fons no, hi ha diferències de riquesa i aquestes marquen les diferències. REVOLUCIÓ LIBERAL BURGESA: El procés de canvi comença amb la revolució liberal burgesa. Al canvi d’antic Règim a Estat liberal: Antic Règim(absolutisme) canvia a través de la Revolució liberal Burgesa la qual té el model Anglès(revolució industrial) Francès(revolució francesa) El sistema polític actual és de: monarquia parlamentària de república (no té rei). Quan l’absolutisme es trenca la funció bàsica del rei es de cap d’estat. I a la república la persona que assumeix el càrrec de cap d’estat és escollit per les eleccions. El sufragi sempre és CENSATARI (Perquè no tothom participa a les eleccions) Desde el punt SOCIAL: Les classes es divideixen per les riqueses , en funció de la riquesa. Desde el punt ECONOMIC: És una economia de mercat. REVOLUCIÓ INDÚSTRIAL:Canvi profund auto sostingut i irreversible que provoca el pas d’una economia agrària a una economia industrial i capitalista. Comença a la segona meitat del s.XVIII a Anglaterra i després s’estén a altres països. REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA SENSE PRECEDENTS A LA HISTÒRIA: Al llarg del s. XVIII hi ha un gran canvi en la demografia a Anglaterra: La natalitat es manté igual i disminueix la mortalitat cosa que provoca un creixement de la població. El que fa que la mortalitat disminueixi és la millora de l’alimentació, millora d’higiene i millora de sanitat i desapareixen les pestes i epidèmies.


REVOLUCIÓ AGRÀRIA:Canvi profund que es produeix en l’agricultura. Canvis tècnics:Millores tecnològiques, millora de les eines, introducció de conreus com la patata(que alimentarà a la població i atipa) el blat de moro. Els animals de tir solien ser els cavalls eren molt utilitzats i servien per tirar l’arada, per tirar el carro, per muntar-hi. També hi ha canvis de conreu, fins ara les terres s’havien de deixar en guaret,perquè el conreu anual les esgotava i feia que es reduís la seva capacitat de producció. Però a Anglaterra, gràcies al sistema NORFOLK, es va aconseguir fer una rotació quadriennal sense guaret, que no esgotava les terres i feia possible que el camp sempre fos productiu. Aquest sistema fa que augmenti la producció

Canvis en l’estructura de la propietat de la terra. Antics propietaris que tenen documents que demostra i esmenta que la terra es seva. Nous propietaris ara els burgesos compraran les terres. Ara la terra és de propietat privada Els que compraven una terra pensaven en un futur benefici. Un dels canvis és que s’acaba el vassallatge, quan em convé marxo i quan li convé em fa fora pel motiu de que ara hi ha més màquines es necessita menys mà d’obra això fa que la gent marxi a la ciutat perquè aleshores es necessitava molta mà d’obra en la indústria. DESENVOLUPAMENT INDÚSTRIAL. s.XVII:Hi ha crisi la gent consumeix menys i baixa la demanda. s.XVIII:Creixement econòmic augmenta molt la demanda perquè hi ha un augment de la població i millora situació personal. L’increment de la demanda provoca que la forma de treballar artesanal fa que l’oferta disminueixi .El canvi clau és el sistema de fàbrica que inicia la mecanització.

La màquina de vapor. L’any 1769,James Watt, va patentar la màquina de vapor. Aquesta màquina convertia el vapor en energia mecànica. El nou invent també es va fer servir per bombar aigua a les mines de carbó o de ferro i per proporcionar força motriu a les locomotores i als vaixells


ELS NOUS SECTORS: Sector tèxtil:Abans de la revolució es feia servir la llana però durant el s.XVIII un nou producte va començar a fer la competència i aquest és el cotó. Matèria primera cotó(llana)- la llana era de les ovelles Indianes-peça de cotó, on d’un costat hi ha un estampat. Només eren adreçades per la gent rica, ja que provenia de l’Índia Importació del cotó,és més fàcil de tecnificar, ja que el fil no es trenca tant .És més agradable, És molt més barat. Això fa que la higiene augmenti. És un producte per la classe popular. Sector siderúrgic: Metall( grans demandes de ferro) Maquinària industrial ,eines, maquinària agrícola Ferrocarril(les vies,els trens,les estacions) Mineria: Carbó en molta quantitat i molt bona qualitat per fer les maquines grans LA FONT D’ENERGIA ÉS EL CARBÓ per obtenir el vapor i el ferro necessari.

La fàbrica: Les industries siderúrgiques i tèxtils van generar una nova forma de treball anomenada treball de fàbrica. La fàbrica és un espai gran on es concentren una gran quantitat de màquina i d’obres. Tot el que hi ha a la fàbrica eren propietat de l’amo i els beneficis també. A la fàbrica cada treballador/a feia sempre la mateixa feina per la qual rebia un sou. La majoria dels treballadors eren pagesos que s’havien quedat sense feina al camp. Amb l’arribada del vapor, les fabriques no paraven gairebé mai la producció. Condicions de vida i treball de l’obrer que treballa en una fàbrica. La duresa de les condicions de vida i treball de l proletariat va donar lloc a una llarga lluita dels obrers per tal de sortir de la misèria i aconseguir una societat més justa. Les primeres reaccions, és a dir les primeres veus que ho critiquen van crear les revoltes LUDDITES .Ned. Ludd que era un teixidor i el primer que va iniciar una revolta luddita la qual consisteix en la destrucció de les màquines. Aquesta opció va ser inútil.


Les segones reaccions els obrers van decidir crear una associació de treballadors per defensar el seus interessos i a partir d’aquí neix el sindicat i per aconseguir-ho fan manifestacions,vagues... La tercera reacció es tractava d’una ideologia en la que actuen pensadors tenim dos grups els quals volen arribar allà mateix: -Criticaven al capitalisme Estaven en contra de la propietat privada i la volen substituir per la col·lectiva MARXISTES:Aquest creuen que aconseguiran això amb partits polítics (formats per obrers) ANARQUISTES:Només accepten sindicats. DESENVOLUPAMENT DEL CAPITALISME: Nou sistema econòmic que es desenvolupa en la revolució industrial. Característiques: Es fonamenta la propietat privada ,es busca el màxim benefici, i lliure competència entre empreses. LIBERALISME ECONÒMIC:És la teoria que justifica el model econòmic i capitalista. La persona que va fer la teoria es fiu ADAM SMITH i la va crear a la segona meitat del s.XVIII. Ell considerava que el rei/estat no havia d’intervenir en l’economia lliurecanvisme. Llei d’oferta i demanda OFERTA:quantitat de producte que tens per vendre DEMANDA:totes les persones que tenen la voluntat de comprar el producte.

TRANSPORTS. El ferrocarril va aparèixer a principis del s.XIX George Sthephenson va inaugurar la primera línia oberta a viatgers(MANCHESTER-LIVERPOOL perquè són dues ciutat que hi ha indústria del cotó) a partir d’aleshores el ferrocarril va començar a millorar i a convertir-se en un dels transports més utilitzat en dos segles.

L'Antic Règim  

asdff, cfnghf ijjivfsdjifwe r23r

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you