Проект София 2019 - Етап 2

Page 1


1


СЪДЪРЖАНИЕ I. Основни принципи В1 Мотивация на града ................................................4 В1 (i) Основни предизвикателства ...........................5 В1 (ii) Цели на града......................................................6 В2 Концепция на програмата......................................7 В3 Мото на програмата.................................................8 В4 Географска област.....................................................9 В5 Политическа подкрепа..........................................11 В6 ЕСК в развитието на града и региона................12 В7 (i) Връзки с града от Италия, определен за ЕСК.........................................................14 В7 (ii) Връзки с градове-кандидати от България....................................................................16

2

В8 (i) Насърчаване на културното сътрудничество............................................................17 В8 (ii)Акцентиране върху културното многообразие.................................................................18 В8 (iii) Общи аспекти..................................................19 В8 (iv) Връзки на града с Европа..............................20 В9 (i) Привличане на интереса на европейските граждани........................................................................20 В9 (ii) Хора на изкуството, граждани и заинтересовани лица...................................................22 В9 (iii) Дългосрочно културно и социално развитие..........................................................................23 В10 Взаимодействия с европейските културни дейности.........................................................................24

В11 Определени целеви групи.................................25 В12 (i) Връзки с културни оператори в града и региона.............................................................26 В12 (ii) Международни връзки с културни оператори ......................................................................27 В13 Иновативност на проекта..................................29 В14 (i) Социални, културни и градски ефекти от ЕСК...............................................30 В14 (ii) Публична декларация за намеренията..................................................................31 В15 Процес на разработване на кандидатурата...............................................................32


II. Структура на програмата за събитието В1 Структура на програмата.....................................34 В2 Основни събития...................................................35 Сезон 1: Минало несвършено...................................37 Сезон 2: Сегашно продължително...........................38 Сезон 3: Бъдеще предварително...............................39 В3 Подбор на проектите.............................................71 Приложение 1........................................................72 III. Организиране & финансиране В1(i) Структура.............................................................82 В1(ii) Координация с региона...................................87 В1(iii) Избор на художествения директор.............88 В2 (i) Годишен бюджет за култура...........................89 В2 (ii) Финансиране на събитието...........................90

3

В2(iii) Бюджет за оперативни разходи....................91 В2(iv) Общо капиталови разходи.............................92 В2(v) Финансови ангажименти на публичните органи.............................................................................92 В2 (vi) Планове за привличане на спонсори..........92 В2 (vii) Времеви график на финансирането..........93 В2 (viii) Бюджет за култура след приключване на събитието..................................................................93 Приложение 2........................................................94 IV. Градска инфраструктура В1 Достъпност на града..............................................98 В2 Туристическо настаняване...................................99 В3 Осъществени инфраструктурни проекти......100

V. Комуникационна стратегия В1 Комуникационна стратегия...............................102 В2 Видимост на ЕС.....................................................107 VI. Оценка и мониторинг В1 Въздействие...........................................................108 В2 Финансово управление.......................................108 VII. Допълнителна информация В1 Силни и слаби страни.........................................113 В2 Културни проекти, независимо от резултата на кандидатурата.....................................114 В3 Допълнителна информация...............................114


Всички държави – членки на ЕС, досега са имали възможност да участват в конкурси за “Европейска столица на културата” (ЕСК). Някои са имали и повече от една възможност – две, три, дори четири. България все още не е имала. Това е първият път, когато програмата за ЕСК ще бъде реализирана в България. За мнозина поради националната си роля столичните градове имат предимства като големина, статут, културни събития и благосъстояние. В нашия случай тези предимства се уравновесяват от факта, че в период на преход и икономическа стагнация големината определено не е предимство – в действителност е точно обратното. Нещо повече, наследството от социалистическата епоха е явно съсредоточено в столицата и проличава в материалната тъкан на града, организационните и административните структури и начина на мислене. Това „наследство“ от предишния режим е, образно казано, на прага ни.

1. Защо представляваният от вас град желае да участва в конкурса за званието ЕСК?

Трето, предизвикателствата на „новата ни демокрация“ са съсредоточени в нашия град. София е огнище на протести, на които бяхме свидетели месеци наред с ежедневните демонстрации през 2013 г. Както писахме в първата си апликация, сложната структура на града означава, че пред нас се изправят повече и по-трудни за преодоляване прегради, отколкото пред другите градове. Нашият град е барометърът за състоянието на нацията. Инициативата ЕСК е силен мобилизиращ фактор, утвърждаващ посланието на гражданите за решителна промяна в системата. Затова званието за 2019 г. има голямо значение за София, далеч отвъд усилията за „ребрандиране“ и привличането на туристи – това е път за развитие и трансформиране на града. Ние вярваме, че званието не е награда, а стимул, насърчение да разкрием потенциала си. Политиките, които решим да прилагаме сега, ще окажат влияние върху живота на нашите съграждани за десетилетия напред. Населението на София нараства с 80 души дневно, което я прави 13-я по големина и най-бързо растящия град с ниски доходи в Европа. Нашият град е бил и вероятно ще бъде сцена на обществени дебати и обществени реакции – един от многото признаци на социалната поляризация, обзела големите градове в Европа. Нашите общности са силно разделени исторически, социално, икономически и етнически. Ние имаме нужда да преоткрием духа на споделянето и принадлежността. Инициативата ЕСК е силен фактор за развитие на активно гражданство. Този проект е необходим, за да обединим гражданите около обща кауза и да предоставим лек за разочарованието, чувството за лична ангажираност, изграждано чрез подход от долу нагоре, който насърчава хората да предлагат собствени решения за проблемите.

протестна демонстрация, софия 2013

4

Сподели София

София остро осъзнава предизвикателствата, пред които е изправена страната, за да стане истински участник в бъдещето на Европа. Членството на България в ЕС за много граждани все още е абстрактно понятие. Само 40% от нашите граждани се смятат за европейци, а по-малко от една трета вярват, че имат думата по европейските въпроси. Едва 34% гласуваха на последните европейски избори през май, съпоставено с 43% средно за ЕС. Връзките, които ни обединяват в Европа, не се състоят само от договори, подписвани между правителствата. Инициативата ЕСК предлага възможността за създаване


на друго, по-лично измерение на Европа, което да обогатим с нашето участие. Тази лична гледна точка е необходимост, особено пред лицето на нарастващия евроскептицизъм и силния дискурс за Европа „на две скорости“. Ние вярваме, че званието ни дава шанс да променим модела на изолация и едностранно догонване на развитието на Европа. То ще ни помогне да оценим силните си страни и потенциала си, така че да започнем да допринасяме и дори да водим в европейските културни дебати в области като малките езици, разработката на компютърни игри, хартиената архитектура и електронната музика. Културата вероятно е най-малко реформираният сектор на нашата икономика, обременен от хронични проблеми. Този факт е показателен за ролята и значението, отдавани на културата в икономиката и обществото. В период на политическа несигурност, икономическа стагнация и обществени вълнения в цяла Европа е важно да не се забравя, че културата и изкуствата могат да окажат положително влияние върху обществото като цяло. ЕСК 2019 дава възможност да пренаредим обществения дневен ред и да осмислим актуалните проблеми в по-широка културна перспектива. Наследили сме остарели модели на културни институции и финансиране на изкуството, които днес се намират на кръстопът. Като споделяме и работим заедно с останалата част от Европа, искаме да създадем балансирана, прогресивна и отворена градска култура - положителна алтернатива на традиционните форми на ангажиране. През 2019 г. ще се навършат 30 години от падането на тоталитарния режим. Приблизително 25% от гражданите са отраснали в обединена Европа и са на възраст под 25 години; 30% от населението е над 60-годишна възраст и в много отношения са продукт на социалистическото минало, а 45% имат опит и в двете реалности. Ние разглеждаме инициативата ЕСК като възможност за преосмисляне на това принудително наследство от XX в. и на ускорената урбанизация със сложните им влияния върху града – икономически, политически, пространствени, общностни и културни. Ето защо ние възприемаме 2019 г. като повратна точка, за да осмислим нашия съвременен град и да си представим нови сценарии чрез подхода на работа в мрежа. Инициативата ЕСК поставя изкуствата и културата в центъра на обществото и според нас София може да изиграе важна положителна роля не само на местно и регионално, но и на национално и европейско ниво, с фокус върху културната демократизация, структурните решения, дългосрочните ефекти и културни преживявания с високо качество.

5

Сподели София

Кое ще бъде основното предизвикателство за него при тази номинация?

София е най-бедната европейска столица по БВП на глава от населението. Въпреки че БВП постоянно нараства през последните 10 години, през 2012 г. софиянци са произвели и консумирали по-малко от половината от произведеното от средния европеец. 21% от населението живеят под прага на бедността. Младите хора са склонни да емигрират. Градът е изправен пред огромни предизвикателства, сред които са необходимостта от бързо по-нататъшно развитие на основната инфраструктура, подобрения в образованието, модернизация, устойчивост, благополучие и добро управление. Предизвикателствата на постиндустриалното и посткомунистическото общество все още остро присъстват във всички аспекти на градския живот. Именно тези предизвикателства отчасти мотивират кандидатурата, но и определят нейните граници, като задават ясен исторически контекст, който няма как да пренебрегнем или да потиснем. София не бива да се изолира от останалата част на страната, нито да се държи като „един от многото български градове“. Като столица градът носи отговорността да спомага за намиране на равновесие между регионално и национално развитие, да бъде отворена, да бъде лидер, мост към международната култура и чуждестранните посетители. Това не бива да се забравя дори в условията на състезание. Признаването на отговорността ни обаче не означава, че кандидатурата на София включва „за всекиго по нещо“ и така размива своя стратегически фокус. Тъй като ние сме разположени „на границата на Европа“ и сме част от ЕС едва от 7 години, развитието на европейски контакти, участието в мрежи в културния, медийния и творческия сектор, културните обмени, сътрудничества, копродукции и съвместни проекти са все още на ниско ниво, а контактите често се установяват и поддържат от отделни личности. Инициативата ЕСК предлага уникален шанс за мобилизация и надхвърляне на националния мащаб. Наясно сме, че за да постигнем трайни резултати, са необходими решително лидерство, откритост и далновидност.


Какви са целите на града за въпросната година?

Да осигурим ясно културно измерение в дългосрочната стратегия за развитие на града и региона. Инициативата ЕСК е мобилизиращ фактор за промяна на начина, по който се гледа на културния сектор. За да постигнем промяната, трябва да имаме хоризонт далеч по-нататък в бъдещето от годината на събитието. Без да инструментализираме културата, ние ще изявим мощното � въздействие върху развитието на града и региона и ще разширим процеса на регионална интеграция. Да подкрепим отварянето на града към гражданите и гостите му, да стимулираме привличането на нови публики и по-силното културно участие. В София близо 700 хил. граждани, основно съсредоточени в плътнонаселените панелни квартали, имат малък или никакъв достъп до култура. Достъпът до културата и пространствената децентрализация на града могат да се стимулират чрез културни събития, маршрути и обиколки, местни градски инициативи. Фокусът ще бъде върху пренебрегваните жилищни комплекси, занемарените индустриални обекти, кварталите и обществените пространства. Наша обща цел е да насърчим повторното усвояване на общественото (културно) пространство като интегрална част от процеса на демократизация и ангажираност. Да обновим културния сектор. Поставяме си за цел да постигнем промяна на мисленето в системата на културата и да обновим нейния мениджмънт и финансиране. Съзнаваме, че трябва да стимулираме една по-открита и по-прогресивна културна система, способна да взаимодейства с обществото и да генерира нови връзки както на нивото на общността, така и в сферата на иновациите, медиите и икономиката. Стремим се да изградим устойчиви модели за нашите културни институции и чрез инвестиране на публични средства да дадем тласък на културния живот, а не просто да субсидираме традиционните институции. Да постигнем по-висока степен на взаимодействие между София и Европа. Градът иска да присъства по-забележимо на европейската културна сцена, да участва в мрежи, в съвместни начинания и проекти, да привлича видни европейски артисти, да

6

Сподели София

развива университетската мобилност и обмен между училища. София има и амбицията да развива своя културен туризъм и да привлича повече европейци, като разшири туристическата зона и позволи алтернативи и нови художествени предложения. Ние целим най-малко да удвоим степента на европейско участие на нашите културни институции и артисти. Вярваме, че градът ще играе ключова роля на Балканите като посредник в усилията за стабилност, като място за диалог и обмяна на идеи. Затова София трябва да се ангажира като партньор в процеса на оттласкване от миналото и изграждане на общо европейско бъдеще. Да осигурим свободна и безопасна среда за гражданите за изява на тяхното многообразие и креативност. София е град, в който социалните, образователните, поколенческите, политическите и религиозните различия са многобройни и разнопосочни. Основополагащата идея за етническа толерантност, с която градът се гордее, трябва да се дефинира отново в светлината на общата ни действителност, която не предполага лесни решения. Подобна преоценка е много наложителна, ако искаме да създадем културна рамка за по-голямо сближаване и участие. Хората са в центъра на нашия проект. Ще разширим достъпа до култура и изкуство и ще осигурим стимулираща среда за творческия потенциал на гражданите за съвместно създаване на култура и изкуство и участие във взаимно подкрепящи се общности на знание. Да подпомагаме креативността и да задържаме талант. Личната и колективната креативност могат да увеличат успеха. От 1 януари 2014 г. българските граждани имат пълен достъп до трудовия пазар в ЕС. София рискува да загуби много млади университетски преподаватели, творци, изобретатели и учени, които се отправят към останалата част на Европа. Макар да приветстваме свободата на придвижване, ние си даваме сметка, че това е предизвикателство за нас. София трябва да се съсредоточи върху създаването на платформи и гъвкави рамки, да предложи конкретни и специфични инициативи, които могат да задържат, а и да привлекат човешки ресурси с висок потенциал. Инициативата ЕСК е една такава възможност и нашата цел е да я използваме максимално, за да ангажираме новото поколение креативни млади хора.


Концепцията на нашата програма се основава на общото ни желание да се изправим пред предизвикателствата, да разрешаваме проблемите, да променяме статуквото, да формулираме и изследваме възможни решения, приложими за града и за Европа. Целим да използваме тази уникална възможност, за да установим нов баланс между обществено и частно, традиционно и съвременно, център и периферия, първокласните и второкласните членове на Европа „на две скорости“.

2. Опишете и обяснете концепцията на програмата, чието изпълнение ще започне, ако градът бъде определен за ЕСК.

Наша отправна точка е обществото, което има нужда да намери нова опора на равновесие в много отношения. Искаме да обединим нашето общество, като преодоляваме изолацията и разпространението на диаметрално противоположни идеологии и като управляваме конфликтите, които задълбочават разделението. Ние разбираме споделянето като концепция, свързана с обществото и с всекидневието: идея за отваряне, за даване, за намиране на неизползвани ресурси и желание да допринасяш и да бъдеш съавтор. Това е и отправната точка за културната стратегия на София, основана на тези идеали. Сподели София обхваща споделени цели и несъмнено съдържа споделянето на знание и действие, хоризонталното измерение на демокрацията на участие. Тези (художествени) елементи имат много общо с концепциите, на които се опира изкуството в глобализирания свят и неговата етика в дигиталната епоха. Отвореният код, изкуството на мрежите, интернет свободата, свободата на речта, участието и новите форми на социално представителство излизат на преден план. Затова ние изграждаме програмна концепция (структура), мотивирана от неотложните потребности на София и Европа. Нашата концепция Сподели София изследва тази среда и интерпретира идеята за споделяне от различни гледни точки. Проектът включва три тематични сезона и девет програми, всяка със специфичен фокус, обоснован от местните предизвикателства, но и прокарващ мост към европейски урбанистични и културни дилеми, като в определена степен предлага решения за някои от тях. Тези девет програми структурират времевия график, организацията на събитията, комуникациите и маркетинга. Основани на идеята за споделянето, всички те са движещите сили на София 2019. За да осигурим дългосрочен ефект и структурна промяна, възнамеряваме да стартираме последователно тези програми от 2015 г. нататък, като постепенно включваме партньори и граждани, за да постигнем по-силно обществено ангажиране с изкуствата и града и след 2019 г. Без участие, отдаденост, ангажиране и споделяне нашата програма би била само реторика. Тя изисква дългосрочен ангажимент. Вярваме, че градът и неговите граждани са готови да се впуснат в културно пътешествие отвъд стереотипния туристически и медиен образ на София. Целта ни е да изследваме и да открием чрез изкуството и културата пъстроцветния, многопластов и подобен на палимпсест облик на София. Искаме да намерим онези пресечни точки в миналото и съвремието, в които българската, ориенталската, европейската и световната култура са си взаимодействали, преливали са се една в друга, взаимно са се обогатявали и са се разделяли.

ден на лонгбордистите софия 2013

7

Сподели София

Нашата програмна концепция цели да подпомогне социалното и урбанистичното сближаване: тя цели да преодолее разнобоя между традициите, оформили богатото културно-историческо наследство на града, като подпомогне тяхното приобщаване към разноликите пътеки на модерното и съвременното изкуство.


Сподели София не е просто тема или мото - това е нагласа, начин на мислене и действие.

3. Може ли тази програма да бъде обобщена под някакво мото?

Ние споделяме София с нейните граждани. Като един от 13-те европейски града с най-голямо население в най-бедната страна членка, София е изправена пред остри предизвикателства, свързани с градската идентичност, слаби връзки между социалните слоеве, небалансираното развитие, напрежения между частния и публичния интерес, достигане на европейските обществено-икономически стандарти. За последните 130 години населението на София е нараснало 75 пъти в резултат на редица демографски взривове и преселнически вълни. През последното десетилетие населението на столицата расте със значително по-бързи темпове от тези в съпоставимите европейски градове. Социалните и културните възможности, градската инфраструктура и съобщенията не могат да се справят с тази разнородност, което пък застрашава основния капитал на града – доверието, усещането за принадлежност и съпричастността на гражданите. Ние споделяме София с нейните граждани, за да насърчим гражданската солидарност, да установяваме нови и да възстановяваме стари връзки между общностите, да провокираме „лаборатории за градско сближаване“. Ние споделяме София с региона. Югозападният регион (ЮЗР) страда от последствията на прекомерната централизация със значителни икономически и демографски различия и недостатъчно вътрешно сътрудничество. Ръководи ни убеждението, че столичните градове трябва да напояват, а не да изсмукват регионите, над които имат икономическо, социално и културно влияние. София споделя себе си с региона, за да се сформира една „коалиция за регионално развитие“. Решени сме да откриваме начини да покажем целия регион, възможно най-близо до гражданите, да се сближаваме и да повишаваме стойността на региона. Поставяме си за цел да развиваме, разпознаваме, насочваме и заздравяваме регионалните връзки. Искаме да споделяме регионалните ресурси, взаимно да се възползваме от предимствата си, да предоставяме на гражданите повече възможности за участие и правене на култура. Ние споделяме София с Европа и в Европа. От географска гледна точка София винаги е била част от Европа. Превратностите на историята обаче са я притеглили и към ориенталската култура. Още от обявяването � за столица през 1879 г. и покъсно, след падането на Желязната завеса, София се опитва да „избяга“ от своя ориенталски привкус и да привнесе европейска атмосфера към своите вековни усилия за толерантност към различните традиции и техните проявления в градската среда. София изпитва огромна нужда да повиши самочувствието си. Може би найважното в тази задача е откриването на истинската идентичност на гражданите на София, тяхното истинско място в България и в Европа и възможността да участват равнопоставено в паневропейските процеси. Рецептите и приповдигната реторика от миналото не вършат работа. Готови сме да обърнем поглед към бъдещето с дръзки и осъществими предложения и идеи.

лого работилница 2019 cOMPOTE cOLLECTIVE софия 2013

8

Сподели София

Сподели София е покана за диалог между гражданите и Европа, между творците и културните организации между различните сектори, за да се създадат нови партньорства и да се засили европейското самосъзнание.


4. Коя географска област градът възнамерява да включи в инициативата ЕСК?

София като регионален център: разстояния до и от София с обществен транспорт/кола 9

Сподели София


Макар като град по официални данни София да наброява 1.3 млн. жители (17% от населението на страната), като общински център градът покрива площ от 1311 км2 и обхваща почти 2 млн. жители, работещи и студенти. София е безспорният опорен център на региона и в много отношения това я определя като урбанистично и културно явление. Ето защо в състезанието за званието през 2019 г. София ще работи съвместно с Благоевград, Кюстендил, Перник и с ЮЗР като цяло. Регионалното разделение на България е установено от правителството през 2000 г. Въпреки че съществуват естествени връзки между София и ЮЗР – хилядите работещи в столицата хора от региона, един от основните паневропейски коридори E79, изобилието от минерални извори и балнеоложки туризъм по поречието на Струма, например, бе необходимо почти цяло десетилетие, за да може този административен регион, характеризиращ се с икономически, демографски и културни асиметрии да започне да изгражда свои регионални връзки в посока към интеграция. ЮЗР граничи със Сърбия, Македония и Гърция. Този факт има значение за неговата идентичност и ежедневие и поставя идентичността на София в очевидно балканско измерение – една отчетлива характеристика на София 2019. Като работим заедно с другите градове, ще увеличим възможностите си да създадем широкообхватна програма с високо качество. Кандидатурата на София се опира на предимствата на всеки град и на региона като цяло. В Благоевград се намира Американският университет в България, в който се обучават студенти от 45 страни, както и Югозападният университет. Делът на младежкото население тук е сред най-високите в страната. Градът се развива като технологичен, иновационен и естествен балкански образователен център. Перник е известен с кукерския си фестивал и е първият български град, членуващ във Федерацията на европейските карнавални градове. Градът кандидатства в ЮНЕСКО за признаване на нематериалното си културно наследство. Свързван с въгледобива

10

Сподели София

и металургията в продължение на десетилетия, сега Перник е пионер в обновяването на индустриалното наследство, градското възстановяване и работническия хумор. Кюстендил се гордее със забележителните си постижения и утвърдени традиции в областта на изящните и визуални изкуства, както и с живата връзка между изкуство и природа. Това дава възможност на програмата София 2019 да изгради ново равновесие между технологията и традицията, между града и селото, между културата и околната среда. Стъпвайки върху корените на местната самобитност, София 2019 ще обърне поглед и към региона на Балканите. На четири часа път от/до София в Македония, Сърбия, Гърция, Турция, Румъния, Косово, Албания и Черна гора живеят 5 млн. души. Този „вторичен“ регион няма формална структура. Напротив, това е истинска европейска сплав от девет националности! Няма да е пресилено да се каже, че става дума за една сложна територия – в географски, културен и исторически план. За София тази среда е факт и предизвикателство. Пренебрегването � би означавало да се загърби историята и множество настоящи езикови, верски, културни и икономически връзки в региона. Днес има непрестанно движение на хора между тези градове. Достатъчно е човек да погледне архитектурата, музиката, живописта, кухнята или фолклора, за да разбере, че взаимните влияния са очевидни. За ролята на София и на ЮЗР в обмена на Балканите свидетелства разполагането на Американския университет на Балканите в Благоевград. Свидетелство е инициираният от София еврорегион София–Ниш–Скопие, инициативи като Софийски форум за Балканите – ежегодна среща на високо равнище на политици и експерти от Балканите, САЩ, Близкия изток и Северна Африка. Балканският регион следователно има ключова роля в Проекта 2019 – като европейски регион.


5. Моля потвърдете, че имате подкрепата на местните и/или регионалните политически власти.

София 2019 има пълната подкрепа на Столичния общински съвет и на трите основни общини в ЮЗР – Перник, Кюстендил и Благоевград, които заявиха ангажимента си към кандидатурата, включително нейните цели, културна и художествена концепция, управленска структура и бюджет, с решения на общинските съвети през 2013 г. Столичната община ще инвестира €76 905 000 за периода 2015 – 2020 г. Регионалните общини партньори Перник, Кюстендил и Благоевград ще инвестират съответно €4 367 000, €2 966 200 и €3 798 500, които ще бъдат изразходвани главно в собствените им райони. Тези общински решения са в резултат на Меморандума за сътрудничество между четирите града (2013) и Плана за регионално развитие за 2014 – 2020 г., чиито цели са и цели на тази концепция. Това сътрудничество вече доведе до по-голямо сближаване в работата между управляващите в четирите местни власти по други стратегии и проекти, както и извън този времеви хоризонт. През юни 2014г. всички 52 общини в ЮЗР подкрепиха кандидатурата, като подписаха декларация. С нея те се съгласиха да развиват конкретни културни дейности съгласно концепцията на София 2019, да участват в маркетинговата и комуникационна стратегия и да бъдат представени в управленската структура и по този начин да гарантират осъществяването на дългосрочни регионални цели. Тази политическа подкрепа е резултат на 9-годишен непрекъснат процес, започнал през 2004 г. с решение на Столичния общински съвет (СОС) за издигане кандидатурата на София за званието - две години преди Европейската комисия да обяви графика за настоящия период. От този момент София започва да провежда реформи в културните си политики, за да стимулира творчеството, да развива нови публики, да повишава професионализма в културния сектор. Някои от основните стъпки на тази реформа, насочени към подпомагане на подготовката и кандидатурата на София, са:

градска галерия - кюстендил

11

Сподели София

Реформа на общинските театри (2005–2009), която дава автономия на театрите, води до обогатяване на репертоара, развиване на нова публика и 3,5 пъти увеличение на приходите от билети. Създаване на Столична програма „Култура” (2007), чрез която нарастват субсидиите за културни дейности. Бюджетът на програмата е от 3 до 4 пъти по-висок от този на фонд „Култура“ към Министерството на културата. Програмата отразява и насърчава огромен растеж в сектора.


6. Как се вписва събитието в дългосрочното културно развитие на града и, където е уместно, на региона?

Създаване на програма „Европа 2009”, която финансира проекти за гражданско участие. Създаване на Асоциация за развитие на София, въплъщаваща принципа „На една ръка разстояние“, на която е възложена подготовката за кандидатурата (2010 г.). Приемане на първата в България Общинска стратегия за развитие на културата „София – творческа столица 2013–2023“ (2012 г.). Учредяване на Фонд за иновации в културата (2014 г.) като устойчив публично-частен финансов механизъм в подкрепа на новаторски (и рискови) художествени проекти. Нито промените в политическия състав на СОС след местните избори от 2007 и 2011, нито икономическите предизвикателства промениха процеса на културно развитие, неговите цели, правила за участие и насочеността му към създаване на културни продукти. Още по-силна гаранция е нарастващата обществена подкрепа за кандидатурата: 67% от гражданите я подкрепиха преди първото кандидатстване през 2013 г., а до второто кандидатстване през 2014 г. тя се задържа устойчива и леко нарасна. Тази естествена вълна от ентусиазъм и въодушевление обхваща и бизнес средите, и академичната общност. паметник 1300 години българия, софия

12

Сподели София


София е първият град в България, разработил дългосрочна културна стратегия „София – творческа столица 2013–2023“, приета през декември 2012 г. Разработването на стратегията беше ръководено от Асоциация за развитие на София, което осигурява приемственост и съгласуваност с Проекта 2019. Разработването на стратегията отне почти година и включи общо над 30 000 души. Подходът, приложен в стратегията, нейният мащаб и обхват също са новаторски за България, тъй като се постигна дългосрочно планиране и вазимовръзка между различни сектори. Културата се обвързва с други аспекти от живота на града: инфраструктура, бизнес, образование, туризъм, научноизследователска и развойна дейност.

Общите за двата проекта цели са: Да постигнем равновесие между древното, модерното и глобалното в образа на София. Да гарантираме достъп и участие на гражданите в културните дейности. Да развием човешкия капитал на София чрез култура и изкуство. Да представим София в европейския културен календар като привлекателна. културна дестинация и да постигнем равнопоставено участие на града в паневропейските културни процеси. Заложените в плана за културно развитие дейности, които допринасят за кандидатурата на София 2019, са многобройни: учредяване на международна творческа резидентска програма (2015 г.), разработване на нов публично-частен финансов механизъм за финансиране за артистични проекти (2014 г.), нови градски медии за изкуство (2014 г.) и др.

Тъй като всички стратегически документи в България покриват периода от 2007 (приемането ни в ЕС) до 2013 г., а културата заема относително маргинална роля в тях, ние се възползвахме от възможността да разработим с широко участие стратегически културен план за София и да гарантираме, че културните политики в него имат централна роля и са приложими и устойчиви. Проектът ЕСК успешно се вгражда в тази пътна карта.

В по-широк план през периода 2012–2013 г. СО разработи и прие своя първи Интегриран план за градско възстановяване и развитие. В този документ културните политики са приобщени към планирането на градската среда, поставени са цели за инвестиции в архитектурния облик на града и са предвидени мерки за икономическо развитие и социално сближаване. Планът определя приоритетните проекти и действия през следващите седем години, като в този срок попада годината на номинацията и годината след нея (вж. част IV).

Стратегията „София – творческа столица“ определено си поставя по-мащабни цели и има по-удължен времеви хоризонт от проекта София 2019. Основните задачи обаче съвпадат, тъй като и в двата случая се насърчава дългосрочното културно развитие, включително оптимизиране на управленските структури и културна, социална и икономическа устойчивост на дейностите.

Стратегията за развитие на културата и меморандумът между София, Благоевград, Кюстендил и Перник създават основа за по-нататъшно стратегическо планиране на регионално ниво за следващия програмен период на EC. През септември 2013 г. всички 52 общини по своя инициатива обсъдиха Регионалния план за развитие на ЮЗР 2014 – 2020, за да интегрират в него регионалната политика за културно обновление.

13

Сподели София


София има многовековна споделена история с италианските градове, която започва още през І в., когато гардът (по това време Сердика) е столица на римска провинция. Главният път, свързващ Италия с Изтока – Via Diagonalis, по-късно, в Средните векове, е използван и от кръстоносците. Силната династическа връзка между царското семейство в България и Италия през първата половина на XX в. насърчава културния обмен.

7. До каква степен планирате да установите връзки с града от Италия, който ще бъде определен за ЕСК през 2019 година?

В наше време български творци като Борис Христов и Райна Кабаиванска избират италиански градове за място за своя живот и творчество. Днес в София живее голяма италианска общност, която включва и 130 италиански компании и представителства. Два университета в София предлагат специалността „Италианска филология”, в две гимназии се преподава на италиански език и учениците получават италиански дипломи. Много младежи продължават образованието си в италиански университети. Българската студентска общност в Италия наброява 1000 души. От десет години насам през юни в София се провежда Фестивал на италианската култура - през 2014 г. по наша покана в него участваха всички италиански градове кандидати. Осъществяват се многобройни творчески обмени и съвместни европейски проекти между различни организации в София и Италия. Поддържаме постоянен диалог с Италианския културен институт, който подкрепя кандидатурата на София с Посолството на Италия, Италианската търговска камара. Тези връзки съставляват органичната основа за развитие на творческо сътрудничество с италианския град през годината на званието. Това стана наш приоритет по време на проучвателната и предварителната дейност. Приехме 12 делегации от италианските градове кандидати и взехме участие в 8 конференции и посещения в Италия. През последните 3 месеца имахме серия от двустранни срещи, изследвахме и идентифицирахме възможни партньори и теми за взаимодействие. Планираме да използваме периода на подготовка 2015–2018 г., за да организираме поредица от обмени с италианския град ЕСК. Предвиждаме серия от визити и кратки резиденции през 2015–2016 г., които да включат подходящи партньори и да изследват потенциални сътрудничества по темите, обсъдени с всеки от градовете. Тези визити ще обхванат млади съвременни артисти, писатели, фотографи, културни институции. Бюджетирали сме около 20-25 визити с 50 участници. Като резултат от тях ще създадем своеобразен документ „Приказка за два града“ в европейски контекст, който ще бъде представен в двата града през 2016–2017 г. На второ място, планираме да домакинстваме на две европейски конференции на високо равнище в двата града като съвместен проект, който разглежда състоянието на Европа преди и след 2019 г. Точните теми на конференциите ще бъдат решени през 2017 г., като направим опит да използваме платформите за ЕСК, за да се фокусираме върху аспекти на европейската култура, които се нуждаят от внимание. Нашата тема за споделяне е отправната ни точка, а планирането на конференциите ще бъде съвместно.

ЗОНА КУЛТУРА ФЕСТ МАЙ 2014

14

Сподели София

Трето, естествено, също така ще търсим възможности за включване на италиански артисти, професионалисти, архитекти във всички релевантни проекти през 2019 г. Предвидили сме допълнителен бюджет да насърчим местните културни оператори да включват италиански творци. Накрая, чрез обсъждане и договаряне вече очертахме общи проекти с всички 6


италиански града. Разбира се, те ще бъдат доразвити, но въпреки това показват и отразяват интереса и ангажимента на всеки град с определени теми. И Матера, и София целят да включат гражданите в дизайна на обществени пространства. Заедно ще осъществим проекта „Моментна архитектура“ за повторно усвояване на обществено пространство със съвместна покана за предложения и общо жури от представители на София и Матера, а самото изграждане ще се разработи чрез поредица от семинари между университетите по архитектура в София и Матера. Споделяме силна връзка с музиката, духовността и – по много различни начини – космическите изследвания. Космическият апарат Voyager, изстрелян от НАСА през 1977 г. със златен музикален диск, показващ многообразието на културата на Земята, сред които и българската народна песен на Валя Балканска, вдъхнови проекта „Гласовете на духа“. Матера - град на една от главните европейски космически обсерватории, ще е домакин на паралелно издание на проекта. Двата града съвместно ще възложат създаване на нови композиции. Матера и София не представляват естествено туристическо съчетание, но линията, която ги свързва – през Балканите и Средиземноморието, очертава част от Европа, непозната на много съвременни европейци. Въз основа на нашите регионални маршрути и „Точки за свръзка“ в Матера ще изследваме още десет европейски отсечки чрез изкуството с участието на европейски фотографи, кинотворци и видеоартисти, които ще пътуват и провеждат визуално изследване на съвременна Европа извън утъпкания път. Една от общите цели на София и Перуджа е обновяването на богатството от знания и начините, по които идеите се превеждат в реалността. Съвместно ще организираме и проведем Фестивал на науката София-Перуджа за нашите млади граждани с платформа, ангажираща ученици от цяла Европа. Ще работим заедно по „Репортийн“ – европейски младежки проект, насочен към ученици с интерес към журналистиката, за попълване на някои пропуски в дневния ред на медиите. Стремежът на Перуджа да бъде град на диалога и гостоприемството и целта на София да изследва регионалните и градските маршрути са в основата на съвместния проект „Прекосяване“. И двата града ще изследват и преобразят художествено своите езера - Седемте рилски езера и Лаго Трасимено.

15

Сподели София

Равена и София вече си сътрудничат в областта на реставрация на мозайки. Ще задълбочим културното си партньорство в нови области – мозайки от градски звукове, като изследваме и възлагаме акустичен градски дизайн. Бистришките баби (софийско живо наследство в списъка на ЮНЕСКО) ще работят с европейски композитори и ще представят певчески интерпретации на обектите на ЮНЕСКО в Равена в един диалог между изкуството и наследството. Предвиждаме разработка на оригинални звукозаписи и в други области на градския акустичен дизайн - туризъм, индустрия, университети. Междукултурният квартал на Равена съответства на „Зона Култура“ в София. Те се допълват в усилията да свържат културни центрове и артисти в регионален и транснационален мащаб. Ние ще доразвием това сътрудничество в постоянен културен обмен на улично и градско изкуство в общ проект. И двата града имат нелеко минало, с което трябва да се справят. „Помиряване с миналото“ в София и „Европейска пропаганда“ в Равена отправят предизвикателство към двете страни на тоталитарния режим - комунизма и фашизма. И двата града участват в мрежата „Атриум“ и съвместно с нея ще обединят тези два проекта в помащабен европейски проект, посветен на неизпълнените обещания на стария и новия популизъм. Лече и София ще тестват и оценяват модели за градско земеделие и градинарство, които интегрират местожителство и обработваема земя и създават активни и икономически, социално и екологично устойчиви общности със споделени услуги, нови дейности и връзки в синхрон с територията. Гражданството – концепция, която артикулира проблеми, свързани както с практиките в изкуствата, така и с ролята на гражданското общество като приобщаващ и привличащ участието на гражданите фактор в европейското обществено пространство – е ключова концепция и за двата града. Освен това София и Лече ще обединят усилия, за да разработят темата чрез художествено изследване и възлагане на поръчки за творби в различни жанрове, дебати и граждански активизъм. Кулминация ще бъде провеждащ се паралелно в двата града фестивал, който дръзва да говори от името на европейския град и да се обърне към него. Двата града са решени да работят съвместно по създаване на нови възможности за младите кинотворци. Всеки от нас ще използва силните качества на другия за по-нататъшно професионализиране на нашата художествена сцена. София ще се възползва от опита на Лече в арттерапията, предприемачеството в затворите и в работата с хора със специални нужди и способности, докато Лече ще използва културните платформи за регионална мобилност и артистите на София с цел подобряване разпространението на култура в собствен регионален мащаб.


Освен това Лече ще бъде партньор на Благоевград в съвместен проект с участието на местните университети и исторически музеи за разработването на експозиция на тема „Миграцията на европейските студенти”. Сиена и София ще продължат сътрудничеството си по организирането на софийската Регионална академия за мениджъри в културата, като я превърнат в европейска с участието на университетите в София, Сиена, Гимараеш, Пилзен, Умео и Рига. Освен това ще работим съвместно и по перформативното художествено архивиране на паметта и практиките на хора и общности, останали „извън обсега на радара“. Друга обща инициатива, основаваща се на съвместно партньорство в проект, финансиран от 7-а рамкова програма, е „Европеана за гражданите“, който разширява възможностите за участие в културата и съвместно дигитално творчество. Освен това ще доразвием нашите проекти „Музейко“ и „Леонардо 500“, основани на концепцията за обучение чрез забавление, до постигане на европейска вълна от открити площадки за игра. Екипите на София и Каляри ще обединят усилия в областта на развитието на културните и творчески индустрии. Видеоигрите на София ще се интегрират още поактивно в срещата на учени компютърни специалисти от „Хакатон модел“ на Каляри, за сесии по съвместно програмиране. Каляри и София ще работят заедно по темата за литературата и превода със специален фокус върху младите автори. Нашата “Лаборатория за превод” има естествени връзки с конкурса „Млада европейска литература“ в Каляри чрез свързването им ще развием по-усилено тази линия на работа. В случай, че на Вашия град бъде присъдено званието ЕСК, планирате ли да си сътрудничите с другите градове кандидати от България, допуснати до етапа на окончателен подбор?

София вече се е ангажирала със сътрудничество с българските градове кандидати. София не цели да наложи монопол върху творчеството, новаторството, културното разнообразие или икономическия растеж, а обратно - цели да споделя възможности, знания и ресурси с Варна, Велико Търново и Пловдив. Този ангажимент изпълняваме постоянно: София осигурява обществено финансиране за културни оператори от тези градове с цел културен обмен или копродукции (например фестивала „Варненско лято“, Пловдивския театър, фестивала „Мартенски музикални дни“ в Русе). Ние насърчаваме представяне на големите софийски фестивали в тези градове. За да гарантираме взаимодействието, в тази концепция сме включили проекти за копродукции с фестивала „Варненско лято“, с Регионалния исторически музей в Пловдив, „Дикси Джаз Фест“ във Велико Търново. Освен това разработихме пътуващи художествени проекти (например „Ре-Ориент експрес“), които ще включват другите градове кандидати. Ако званието ни бъде присъдено, четирите града ще се преобразят от конкуренти в сътрудници и сме решени да разработваме нови партньорства в следните области: Двустранно участие в художествени програми. Идентифицирахме темата и метафората на кръстопътя като ключова за всички кандидатури, включително тези

16

Сподели София

от първия кръг. Тази тема съответства на предизвикателства и потенциала на всички градове. Ще подкрепим координираната местна художествена реализация на тази тема и така ще създадем национална програма с по-широко включване на културни оператори, артисти и нови публики. В програмата е включен националният проект „Кръстопътища“ и сме отделили €2,5 млн. за тази цел. Предлагаме да се създаде ръководен екип на проекта от куратори, включващ по един представител на всеки от четирите града. Освен това ще използваме ефективно двустранни мобилни и пътуващи културни събития и структури, както и художествени резиденции. Ще работим интензивно по този проект от 2015 г. нататък. Национално и международно споделяне на знания и растеж – чрез партньорски оценки, обмяна на екипи, съвместен мониторинг и оценка на културните ефекти, изграждане на капацитет. Този подход ще допринесе както за гарантирането на художествената независимост и качеството на нашата програма и нейното прозрачно и ефикасно ръководство, така и за трансфера на ноу-хау и изграждането на общ капацитет. Тази програма ще се осъществи между 2015 и 2018 г. Вътрешни и външни комуникации и маркетинг за насърчаване на туризма и сътрудничествата между национални и европейски институции и социални мрежи, в които участва българският културен сектор. Общият маркетинг е решение, от което печелят всички градове, тъй като той привлича повече посетители, повишава местната самооценка и креативност. Готови сме да разширим комуникациите на Проекта 2019 в туристическа и маркетингова програма Сподели България, включваща всички градове кандидати и техните предложения. Решени сме да започнем това през 2015 г., след последното одобрение на номинацията. Осъзнаваме, че 2019 г. представлява възможност за страната и сме решени да допринесем за изключително преживяване и максимално добър резултат в полза на всички.


Развитие на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството и градовете в България и в други държави членки във всички сектори на културата

София цели да изгради и поддържа дълготрайни връзки с Европа и да надмогне комплекса на периферията.

8. По отношение на европейското измерение, как градът възнамерява да даде своя принос за изпълнение на следните цели:

Вече съществуват някои много ефективни сътрудничества между български и европейски културни оператори, например европейски мрежи като EFA, IETM, ENCC, ENCAT, ELIA. Въпреки постигнатия напредък по отношение на сътрудничеството в сферата на изкуството и културата след присъединяването на България към ЕС през 2007 г., общо взето, то е недостатъчно и все още представлява голямо предизвикателство. За да има възможност този процес да съзрее, да се разгърне и да постигне като резултат плодотворно и равнопоставено сътрудничество, са необходими специални усилия и инициативи. Поради това планираме включването на целенасочени дейности в предварителната програма до годината на събитието за създаване на директно и дълготрайно сътрудничество, за да представим цялото европейско многообразие. Проект/дейност в предпрограма Регионална академия за мениджъри в културата Проектът стартира на регионално ниво през 2013 г. с цел изграждане на капацитет на културни оператори и вече е продължаваща програма, която ще включи 6 европейски университета и ще засили участието в културни програми на ЕС. Софийски общински фонд за европейска мобилност От €31 500 през 2014 г. ще го увеличим 5 пъти, за да съдействаме за още 80 до 100 художествени обмена за български артисти между 2015 и 2018 г. Програма за художествени резиденции София 2019 Слагаме началото с една такава програма (за съвременен танц) с 5–7 гостуващи артисти годишно. Ще поощрим и финансираме минимум 20–25 европейски резиденции годишно, като започнем от 2015 г. Менторство За преодоляване на наблюдаваната изолация на българското изкуство и култура и като източник на вдъхновение за младите български творци ще стартираме 3-годишната поредица „Европейски творци: Софийската вълна“ през 2016 г. Артшоукейс Двугодишен европейски шоукейс и конференция за артисти, представящ тематични проекти или проекти, насочени към специфична публика, излъчван пряко по интернет. Програмата ще насърчи обмена на съдържание и транснационално програмиране на културни събития. Ще поканим за участие ключови европейски оператори и програматори, като началото ще е през 2015 г.

ГОЛЯМОТО БЪБРЕНЕ Lieux publics Marseille 2013

17

Сподели София

Домакинство на конференции на европейски мрежи Въз основа на положителните ефекти от провеждането на ежегодните конференции „Душа за Европа“ през 2013 г. и планираната среща на Международната мрежа за съвременни сценични изкуства през 2014 г. Възнамеряваме да домакинстваме провеждането на минимум една важна културна среща/конференция от европейска значимост в София годишно.


Международен екип 2019 Наша цел е една четвърт от Екипа 2019 да бъде от другите държави членки, което ще позволи достъп до нови мрежи от културни оператори. Творчески сътрудничества 2019 Програмата 2019 предлага многобройни възможности за сътрудничество и копродукции, международни поръчки за изкуство, мобилни и пътуващи компоненти. Планираме 50% от всички програми и индивидуални проекти за 2019 г. да включват европейски участници – това ще създаде партньорства, които ще имат дългосрочен ефект след 2019 г. Всички проекти в нашата кандидатура имат поне един европейски участник – артист, културен оператор или мрежа. Подходи за европейско сътрудничество в Програмата 2019 Да поканим за участие в програмата ключови европейски артисти новатори, които никога преди не са били представяни в България, за да вдъхновят нашите артисти и ентусиазират нашата публика (проекти „Това е хартиен свят“, „На открито“, „Гласове на духа“, „Софийска платформа за дигитално изкуство“, „Градски графити“). Да възложим на европейски артисти създаването на произведения на изкуството в София и региона (проекти „Земя, вятър и вода“, „Нова европейска драма“, „Pop-Up“, „Вкуси това“, „11:11“). Копродукции в областта на сценичните изкуства и литературата като един от най-добрите начини да подпомогнем създаването на вълнуващи художествени произведения и тяхното разпространение сред международната публика чрез споделените им качества (проекти „Нова европейска драма“, „Европейски творци: Софийската вълна“, „Презареждане на музея“). Програми за художествени резиденции, които ще текат от 2015 г. нататък и ще обхващат всички форми на изкуството (проекти: „Музейко“, „Танцуваща София“, „Лаборатория за превод“, „Регионални маршрути“, „Зона Култура“). Обмяна на екипи/текущи връзки между мениджъри в културата в София и региона. Мобилни и пътуващи проекти извън България в сътрудничество с европейски партньори и контакти с европейска публика (проекти: „Ре-Ориент експрес“, „Споделени балкански мигове“, „Светът в снимки“, „Pop-Up“). Партньорство с европейски мрежи и градове за разширяване на споделянето на опит (проекти „Улиците на Европа“, „Моментна архитектура“ – In Situ, IETM, „Танцуваща София“ – AEROWAVES, „30 години на екран“ – неформалната мрежа CentEast). Aкцентиране върху богатото културно многообразие в Европа

Нашата визия да изявим и промотираме многообразието на европейската култура разчита на диалог, не на поредица от монолози. За да сближим хората и културните оператори и да насърчим културата на споделяне, разбирателството и празничност, приемаме от две отправни точки: надграждане над културното многообразие на нашата собствена общност и идентифициране на 18 Сподели София

специфични области, в които можем да допринесем към многообразната европейска сцена, където културата на различни социални групи и общества намира своя израз. Този подход ще гарантира както акцентиране на многообразието, така и капитализиране на знания и опит. Предвид специфичните ни отправни точки можем да илюстрираме подхода си с пет програмни теми: Ромско изкуство и култура Хоризонтална програмна линия на развитие, едновременно травматична и познавателна. Ще поканим европейски артисти, културни работници, просветни деятели, активисти, музиканти, поети и писатели както роми, така и не-роми, за да изведат на преден план тази малко известна и често маргинализирана култура. Проекти: „Ромски живот“, „Извън обсега на радара“, „Куратори от общността“. Балканският културен регион Партньорски културни проекти на Балканите, ориентирани към укрепване на връзките с Европа, регионално сътрудничество и обмен, които ни водят от споделено наследство към общо европейско бъдеще. Проекти: „Изследване на регионалните маршрути“, „Споделени мигове на Балканите“, „Pop-Up“.


извеждане на преден план на общите черти на европейските култури

Общите аспекти на европейските култури са ключова част от проекта. Този акцент в програмата е резултат от устойчиви партньорства, които ще продължат и след 2019 г. и имат потенциала да дадат траен принос към дългосрочните цели на европейската културна политика. Споделеното европейско наследство Ще поставим културните си постижения в по-широкия контекст на европейските културни процеси. Проектите ни изразяват дълбоката взаимосвързаност на отделните изкуства и изследват обусловеността между специфични художествени стилове и историческото развитие на европейските култури и традиции. Ние се фокусираме върху общото наследство в три епохи - Античността, индустриалното наследство на ХХ в. и комунистическия период, които възприемаме като ресурси и наративи, но и като отправни точки. Докато въпросът за античното наследство е преди всичко въпрос на намирането на нови формати за представяне на тази обща история, индустриалната и социалистическата тема все още са извънредно въздействащи и в някои отношения по-предизвикателни. Не е възможно да се пренебрегне индустриалното материално наследство в нашия град, структурните му предизвикателства също са очевидни. Като бивша комунистическа страна, практически лишена от достъп до международните и културните процеси, ние сме убедени, че участието в транснационална културна среда е от съществено значение за нашето културно възраждане. Комунистическата епоха, преживяването на тоталитаризма и мощното влияние на това минало са част от едно общо наследство за повече от 200 млн. европейци в бившите комунистически страни. Ще го изведем на преден план в нашия проект. Тези теми са в центъра на програмите „Сподели наследството“ и „Сподели спомените“.

Литература и превод Както казва Умберто Еко: „Преводът е езикът на Европа“. Наша цел е да покажем езиковото многообразие, но и да усилим апетита за преводи и издаване на широко разнообразие от европейски творби. Проекти: „Лаборатория за превод“, „На открито“, „Софийски пластове“.

Европейският град Европейският град се изправя пред предизвикателства в много отношения. Притокът и миграцията силно изтощават градската тъкан и създават потребност от поустойчиви градски модели, обновяване на връзките между на градските и селските общности. Това е една от причините артистите и културните работници все повече да се ангажират с проблемите на града. Из цяла Европа се осъзнава, че общественото пространство е цел само по себе си. Появява се нова необходимост да създаваме добра за живеене градска среда и да провокираме чувство за сближаване и градска общност. Тези европейски проблеми са сърцевината на нашите програми „Сподели пространствата“ и „Сподели природата“.

Европейска музикална традиция Платформа, представяща невероятното разнообразие от европейски музикални жанрове и звукове, характерни за всички начини на живот. Тя цели да запази/ развие уникалната традиция на местната и регионална автентична музика, като същевременно е отворена към най-новите тенденции, миграции и срещи. Проекти: „Гласове на духа“, „Балкански ритъм“, „Музика извън класациите“, „Сурва“.

Европа като състояние на духа Важен аспект от нашата програма адресира европейските ценности, а самата тема за споделяне е пряко свързана с концепцията за европейско гражданство. Ще работим с европейски мрежи, институции и инициирани от гражданите проекти, които поставят гражданина в центъра на обществото.

Европейски дебати Нов експеримент в паневропейската комуникация, който предлага шанс за участие в дебата за бъдещето на Европа, основан на споделени ценности. Проекти: „ДНК на европейското гражданство“, „Репортийн“, „Ромски живот“, Софийски разговори с „ „ „Душа за Европа“.

За Аристотел да бъдеш гражданин означава да си човек, който принадлежи към общност с общи закони и споделя наравно с другите нейните права и задължения. Ние изнасяме на преден план темите за гражданството, градската виталност и гражданските инициативи. Проекти: „Куратори от общността“, „Отворен град, отворено съзнание“, „Ре-Ориент експрес“, „Светът в снимки“, „Ние сме визуални“.

19

Сподели София


Европейски културен и творчески дневен ред Обръщаме се към общи предизвикателства, като ограничения в мобилността за професионалистите от сферата на културата, пречките пред финансирането и застой/ намаляване на бюджетите за култура, дефицит на умения, както и към общите цели като опазване на културното наследство и подкрепа за растежа на културните и творческите индустрии и създаване на работни места. Културният сектор е под огромен натиск. Донякъде става въпрос за оцеляване, което прави реформата и възраждането още по-важни. В случая на София тези проблеми са от още по-голямо значение, тъй като се изправяме пред проблема за четворния преход: преход в системата, преход към Европа, преодоляване на икономическата криза и преход между поколенията. Тези проблеми обуславят нашия фокус върху изграждането на капацитет, дългосрочните ни програми за дебати, изграждането на мрежи и партньорства между европейски и български артисти и организации, както и акцента, който поставяме върху независимия творчески сектор. Проекти: „Европейски творци: Софийската вълна“, „Видеоигри“, „Нови създатели“, Регионална академия за мениджъри в културата. Можете ли да уточните как това събитие би могло да допринесе за укрепване на връзките на града Ви с Европа?

София 2019 не само ще използва съществуващите контакти и канали, но ще бъде отворена и към нови европейски връзки.

9. по отношение на Град и граждани как градът възнамерява да гарантира, че програмата за събитието ще привлече интереса на европейските граждани?

На официално равнище ще подкрепим приноса на града в европейски транснационални мрежи и партньорства. На политическо и административно равнище ще засилим участието на София в европейски програми, платформи и мозъчни тръстове. Една от конкретните ни инициативи, основана на настоящи културни тенденции, е инициирането на мрежа на балканските градове, която ще се занимава с въпросите по създаването и поддържането на обитаема и уютна градска среда. В много от градовете в региона съществуват проблеми с остарялата инфраструктура, замърсената почва, некачествените жилища, недостига на зелени площи и разпръснатите молове и офис сгради без визия за оформление на градското пространство. Вярваме, че проектите на 2019 г. ще имат дългосрочно въздействие на равнището на институциите в културния, екологичния и социалния сектор, а взаимоотношенията и сътрудничеството между партньорите ще продължат да се развиват. Убедени сме, че на гражданско равнище този проект може да отприщи значима духовна промяна и много граждани ще се почувстват по-тясно свързани с Европа. Проектите ще помогнат на много от жителите да преодолеят усещането за изолираност, за изключеност – усещането, че са „втора ръка“ европейски граждани, което е много разпространено в нашето общество. Връзките на София с Европа ще се развиват, като градът намери по-видимо място на туристическата карта на континента. Това може да се осъществи чрез паневропейските културни маршрути, чрез насърчаване на интереса към нашия град и регион и чрез превръщането на София в още по-достъпна дестинация. софия 2014

20

Сподели София


Отлична стартова позиция за привличане интереса на европейските граждани е фактът, че София е достъпна за всеки джоб и възраст. През юни 2013 г. TripAdvisor определи София като най-достъпния голям туристически град в света. Цената на качествените хотели, транспорта, развлеченията, храната и напитките, добрите самолетни връзки предоставят отличен избор за различни предпочитания и не създават финансови затруднения за никого, включително младежи, студенти и ваканционни туристи. Броят на международните гости на летище София се увеличава всяка година с 3%. Ще работим за свързване на нарастващия туристически поток в България с нашия Проект 2019 чрез целенасочени комуникационни и маркетингови инициативи с начало 2015 г., както и мащабни програми за участие. Ще положим специални усилия да привличем интереса на европейското население чрез училищни и университетски програми. Примери за конкретни инициативи: Създаване на съвместна европейска магистърска програма, обхващаща университетите в София, Сиена, Пилзен, Гимараеш, Умео и Рига. Съдействие за обмен между местни и европейски училища чрез програмите „Младежта в движение“ и „Еразъм+“. ЕСК 2019 позволява да се проведат изключителни събития и у нас да се поканят забележителни творци, което също ще привлече европейския интерес. Имаме потвърденото участие на артисти като Райна Кабаиванска, Елизабет Костова, Франко Неро, Андреа Бочели в програмите на открито в летния сезон. Примери за проекти, включващи участието на ключови европейски артисти и ансамбли: „Това е хартиен свят“, „Нова европейска драма“, „Гласове на духа“. Някои от нашите проекти се обръщат към теми, за които европейското население знае малко, като Наследството на комунизма, Балкански истории, Православната музика, Ромски живот, Софийски вътрешни дворове. Те имат потенциала да привлекат и специализирана международна публика, и граждани с интерес, социални и културни медии, както и да стимулират дебат и желание за опознаване. Балканското направление на програмата ще бъде насочено най-вече към балканските медии и целеви групи, а програмата „Сподели спомените“ цели да привлече силен медиен интерес, особено в бившите социалистически страни, като се обръща към поколението, преживяло режима, но и към по-младите поколения. Ще провеждаме безплатни художествени събития на открито и изяви на нематериалната култура, които се харесват на широката публика на национално и международно ниво. Те са добре разпределени в трите сезона, за да дадат възможност за свързването им с вълните на летния и зимния туризъм. Примери за проекти: „Сурва“, Фестивалът на черешата, „На открито“, „Код Огън“.

21

Сподели София

Нашите събития, ориентирани към специфични публики, ще привлекат гости от Европа въз основа на специализирания им интерес към градските спортове, компютърните игри, изкуството на графитите, градското градинарство, електронната музика. За тях предвиждаме целенасочени микрокомуникации и маркетинг. Примери за проекти: „Градски графити“, „Градски изследователи“, „Музика извън класациите“. Някои от нашите проекти ще пътуват из Европа или ще бъдат осъществявани едновременно в различни европейски градове, като ангажират културни оператори, артисти и граждани. Примери за проекти: „Ре-Ориент експрес“, „Pop-Up“, „Споделени мигове на Балканите“, „Светът в снимки“, „Задвижени от изкуство“, „Улиците на Европа“. Наясно сме, че местоположението ни в периферията на Европа поставя ограничения пред пътуването. Затова планираме обширна онлайн програма и възможности за участие чрез интернет. Примери за проекти: „Световен арт дневник“, „Решения“, „Европеана за гражданите“. Цялата година ще бъде наситена с проекти. С ясно определени времеви график и теми ще гарантираме критична маса и целенасочено информиране на целеви групи през годината с около 200 събития седмично през пролетния и есенния сезон и до 500 отделни събития седмично през летния сезон. За да привлечем и да отговорим на очакванията на широк спектър от европейски посетители, ние сме подготвени и да разширим езиковия достъп до културното съдържание и предлагане в София. В момента интернет платформата София 2019 се поддържа на български и английски. От 2015 г. нататък ще публикуваме новини на 10 езика за по-ефикасна комуникация с чуждестранната аудитория. Както и сега, значителна част от преводите ще се извършват от европейски доброволци, което предлага още един начин за гражданско участие и ангажираност. Ангажираме се да направим всички най-важни сцени за култура, включително музеи, достъпни за посетителите с онлайн и на място информация минимум на английски, но планираме да предоставяме информация също и на други големи европейски езици френски, италиански и немски. Ще се стараем да осигурим субтитри за ключови представления и събития в основните културни институции. Всички свързани с литература компоненти на Проект 2019 ще бъдат многоезични. Личните градски маршрути и обиколки ще се предлагат на 10 езика, така че да сближават както европейските ценности, така и самите европейци. Нашият ангажимент - половината от всички индивидуални проекти за 2019 г. да бъдат осъществени с европейско партньорство чрез поредица от тематични отворени конкурси, е още един стимул за привличане на интереса на европейската публика и артисти.


насърчи участието на хора на изкуството, заинтересовани лица от социално-културната сфера и жителите на града, неговите околности и областта, включени в програмата

От самото начало изграждаме проекта на София и ЮЗР като овластяваща обща кауза. Нашата логосистема бе избрана в международен конкурс чрез гласуване на гражданите през 2011 г. Логото може да се използва свободно от всяка организация, инициатива, бизнес или отделна личност, които подкрепят София 2019, чувстват се съавтори и споделят отговорността за проекта. Досега своята подкрепа са изразили над 470 културни оператори и над 700 културни събития. Отворената интернет платформа www.sofia2019.bg се поддържа от над 26 000 автори. Кандидатурата бе разработена с участието на хиляди творци и граждани. Вж. въпрос 15. В 62-та проекта в програмата вече имаме около 200 партньорства с над 120 местни и над 70 регионални културни оператори и организации от независимия сектор. Предвиждаме участието на приблизително 500 местни и регионални артисти. Планираме да продължим подкрепата си за платформите на местните артисти, напр. Мрежата на независимите сценични изкуства, чрез финансиране и домакинстване на платформи като IETM (октомври 2014 г.). Инвестициите в културната инфраструктура, осигуряването на пространство за работа/срещи/презентации за съвременни творци от 2015 г. нататък ще ги ангажира пряко със София 2019 и това ще доведе до проекти през годината на събитието. София 2019 дава възможност за граждани и артисти да курират собствените си преживявания чрез включване в проекти и събития. Програмата е разработена

22

Сподели София

като творчески континуум, като съставляващите го части взаимно се подкрепят практически и естетически. Поредицата от тематични отворени конкурси за проекти ще привлече разнообразни участници – артисти, оператори, общности и граждани. Тематичните покани ще се основават на деветте програмни теми на София 2019 и ще бъдат отворени през 2015 и 2016 г. За да насърчим участието на гражданите, прилагаме няколко различни стратегии: представяне на изкуство в необичайни места и особено в плътно заселените жилищни квартали; безплатни събития на открито; проекти с участието на публиката (като „Куратори от общността“, „Моят софийски маршрут“, „Софийски вътрешни дворове“, „Регионални маршрути“). За да засилим участието в културните събития през 2019 г., ще стартираме три фонда за микропроекти през 2015–2016 г., за да стимулираме участието на местни групи, които иначе могат да останат маргинализирани - за участие на общности, за младежки проекти и за екоинициативи. Ще работим за свързване с местни обществени групи от предградията и от региона чрез програми за ангажиране на пасивни групи и подкрепа за местни инициативи. Програмите за изграждане на капацитет също ще включват множество заинтересовани страни с инициативи за млади предприемачи, за начинаещи артисти и за професионалисти. Участието на артисти, граждани и заинтересовани страни се осигурява и чрез нашата организационна структура, управителен съвет и платформите на посланиците, на доброволците, на бизнеса и на гражданите. Комуникационните платформи „Граждански гидове“, „Предна линия“ и Градска дигитална платформа също предлагат широко участие и разчитат на него. По предложение на артисти и граждани разработихме проекти като част от


комуникационната стратегия, които ще ангажират стотици хора: „Фото Заем“, „Вкуси 2019“, „Дизайн клас 2019“, както и метода за наблюдение и оценка „София говори“ – ежегодна мащабна обществена дискусия, включваща широк спектър от заинтересовани страни. бъде устойчива и ще представлява неразделна част от дългосрочното културно и социално развитие на града

Ще осигурим устойчивост за София 2019 по редица начини: Общественото и политическото ангажиране с развитието на културата чрез гарантирано финансиране на събития, сътрудничество и съоръжения за култура до 2023 г. осигурява финансова устойчивост на събитието. Общинският бюджет за култура след 2019 г. ще бъде по-висок, отколкото през 2014 г. Значителните инвестиции в културна инфраструктура представляват дългосрочни активи. Това ще подобри състоянието на културния сектор на много равнища – образование, дизайн и творчество, обществени платформи за представяне. Вж. част IV, въпрос 3. Не всички проекти на 2019 г. ще продължат след годината. Ще преговаряме с държавата и града да удължим избрани проекти след 2019 г. и за превръщането на някои ключови проекти от София 2019 в постоянни, за да постигнем устойчиво наследство, което да продължи да се развива. Примери за подобни проекти са „Европейски творци“, „Софийска платформа за дигитално изкуство“, „Градски градини и ферми“, „Зона Култура“. На този етап смятаме, че около 50% от ключовите проекти в програмата имат потенциал да бъдат продължени и след 2019 г. и са разработени като постоянни. София 2019 ще остави трайни следи в пейзажа на града и региона, като нови места за правене и представяне на изкуство или вдъхновяващи произведения и художествени интервенции. Примери за проекти: „Земя, вятър и вода“, „Регионални маршрути“, „Танцуваща София“.

23

Сподели София

Подобренията в управлението на културата също дават устойчивост на София 2019. Местните и регионални политики, свързани с изкуството и културата, включително обществените субсидии и инвестиции, собствените общински продукции, някои функции на традиционните общински културни институции или методи за публични консултации за проекти в градската среда ще бъдат изпробвани чрез пилотни проекти. Ще се постигне ново равновесие между обществено и частно, субсидии и инвестиции, традиции и новаторство, които ще бъдат приложени на ниво устойчива политика. За нас София 2019 е образователен проект. Устойчивостта на развитие на човешкия фактор ще се постигне чрез мащабни усилия за изграждане на капацитет и професионализация на местния културен сектор. Регионалната академия за мениджъри в културата, професионалните форуми и образователни програми, шансът за много артисти, културни оператори, мениджъри и граждани да придобият пряк опит чрез собствени художествени проекти ще създадат в резултат критична маса от участници в творческата икономика. Засиленото регионално сътрудничество също допринася за устойчивостта на София 2019. Създадените нови модели на сътрудничество, регионалната мобилност на изкуство и артисти, маршрутите, платформите и мрежите, обогатяването на културно предлагане и подобренията в сектора по отношение на брой и тип на организациите, съоръженията и работните места ще имат дълготраен ефект. Накрая, европейските сътрудничества ще осигурят платформи, канали и идеи, които могат да се развиват и впоследствие. Възнамеряваме да ги включим в проектни предложения за многогодишна подкрепа от страна на ЕС и регионалните му фондове. Планираме да създадем отдел със специфичната задача да подкрепя европейското сътрудничество в културния сектор. Тази идея има подкрепата на дирекция „Култура“ на СО.


10. Как градът планира да участва във или да осъществява взаимодействия с културните дейности, подкрепяни от европейските институции?

Целите на София 2019 съвпадат с целите на „Творческа Европа“ – настоящата програма на ЕС за подкрепа на културния и творческия сектор: взаимно обучение и изграждане капацитета за участие в международни мрежи и професионални инициативи, транснационален обмен на творби, развиване на нови публики за европейските културни продукти. Виждаме големи възможности за синергия. На тази база ще насърчаваме транснационалните копродукции, трансграничната мобилност, сътрудничество в областта на политиките, иновативните подходи към изграждане на публики и нови бизнес модели. Поставяме специален акцент върху образованието и предприемачеството. България е една от трите страни членки с конкретни програми за обучение на учители по предприемачество. През следващите години ще развием настоящите си постижения във взаимообвързани програми и събития, които ще достигнат връхната си точка през третия сезон от годината на званието. София 2019 ще обедини усилията си с водещите европейски инициативи в стратегията Европа 2020 за създаване на заетост и устойчиво развитие: Младежта в движение, Съюз за иновации, Нови умения за нови работни места. Вече започнахме да ориентираме нашите инициативи от София 2019 към събитията от европейските тематични години, като Година на активното гражданство (2013), на мозъка (2014) и на развитието (2015). София ще използва максимално участието си в европейските мрежи и ще подпомага разширяването им, за да насърчи общи инициативи и да ги включи в програмата си. Вече развихме съвместни инициативи с EUROCITIES, InSitu, IETM, Душа за Европа. Ще надграждаме и вече установените партньорства с побратимените градове и с други градове кандидати в България и Италия, за да разработим програми, приоритетно свързани с младежта, гражданството, образованието, обучението и регионалното развитие.

ПОЕЗИЯ НА СТЕНАТА eвропейски проект софия

24

Сподели София

Рамката на европейските фондове, администрирани от българското правителство за периода 2014–2020 г., предвижда сред инвестиционните приоритети опазването, популяризирането и развитието на културното наследство и на природното богатство. 4% (€63,6 млн.) от финансовите ресурси на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат отделени за култура, докато 17% (€270 млн.) ще отидат за развитие на градската инфраструктура. Оперативната програма „Конкурентоспособност“ планира да осигури €125 млн. за културните и творческите индустрии. Европейските програми за Трансгранично сътрудничество България - Сърбия и България - Македония ще отделят 40% (€1,3 млрд.) за културен туризъм, около две трети от които са предназначени за София и ЮЗР. Тези приоритети предоставят отлични възможности за съгласувано взаимодействие със София 2019.


11. Предназначени ли са някои части от програмата за определени целеви групи млади хора, малцинства и т.н.? Уточнете кои са съответните части от програмата, планирана за събитието.

Нашата програма си поставя важни цели за социално сближаване. Решени сме да се изправим пред предизвикателството да възприемем идеята за общности в тъканта на самата общност. След като анализирахме демографските и географските данни за участващите и неучастващите в културни събития, набелязахме общности с определена идентичност, които нямат достатъчно възможности за културно участие. Някои от тези общности обитават големи квартали и части на града. Примери в това отношение са Студентски град (район със 7 университета и общност от около 80 хил. души, 25 хил. от които са студенти), където само 1% от жителите са доволни от културното предлагане, или общностите от гъстонаселени панелни комплекси, като „Люлин“ (115 хил. жители), „Надежда“ (68 хил.), „Младост“ (105 хил.). Даваме приоритет на тези общности чрез нашата квартална политика за 2019 г. Отделни проекти и събития, като фестивала „София диша“, „Софийските вътрешни дворове“, „Отразяващият град“, уличното изкуство и работилници с жителите, както и трите специализирани програмни фонда, са отлично средство за сближаване на хора с различен произход и овластяване на гражданите да поемат водеща роля в развитието на своя квартал. Други конкретни целеви общности не са определени по георгарафски признак, а са разпръснати из целия град. Даваме специфичен приоритет на младите хора и ромите, където са необходими допълнителни усилия, за да се постигне ефективно ангажиране. С 19% увеличение на населението от 2001 г. насам и 39% от студентите в университети в страната София притежава огромна младежка база. Младите хора често са уязвими, поставени пред многобройни избори и срещат много ограничения – например времето и парите, които определят тяхната идентичност и преживявания. Сегашното културно предлагане в София и в региона не им дава достатъчно разнообразни форми на изразност и възможности за участие. Младите често биват третирани като потребители, а не като творци, културното предлагане е откъснато от развлечението. За нас творческият потенциал на младите хора и тяхното участие в културни дейности са обвързани с тяхното благоденствие и личностно развитие. Ще експериментираме с нови места и форми, като не забравяме развлечението и умората от учене. Целта ни е

хАхА ИМПРО ТЕАТЪР СОФИЯ 2014

25

Сподели София


да променим традиционните културни структури, за да привлечем младите, но също и да променим артистичните формати, за да отговорят на нуждите и очакванията на това поколение: мобилност, мултижанровост, нови технологии, виртуализация и мултимедийни форми. Тези проекти и дейности в програмата София 2019 ще бъдат подплатени със съответни механизми за комуникация.

12. Какви контакти е установил или възнамерява да установи градът или органът, отговорен за подготовката на събитието, с:

Примери за проекти: „Градски изследователи“, „Ние сме визуални“, „Градски ферми и градини“, „Репортийн“, „Софийски фестивал на науката“, „Музейко“, „София Тех Парк и Арс Електроника“. Друга важна целева група е ромската общност. Въпреки напредъка от последното десетилетие много граждани от ромски произход все още живеят в социалната периферия. При настоящата икономическа криза не са редки случаите на антиромска реторика. С Проекта 2019 ние сме решени да постигнем истинска промяна в живота на ромите и да изведем на преден план историята, влиянието и културата на ромската общност. От музиката до занаятите и литературата ромите са вплели своя принос в тъканта на нашия град. Ще продължим да създаваме нови партньорства и да откриваме нови територии на разбирателство, като удвоим усилията си за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват гражданите от ромски произход. В началото на 2015 г. ще открием ромски културен център – пространство за изграждане на капацитет, създаване на изкуство и отправна точка за културно ангажиране на общността. По този начин се надяваме да допринесем за една по-свободна, по-справедлива и поприобщаваща Европа. Ромите са интегрална част и от трите сезона и всички теми, включително едно от водещите събития – международния проект „Ромски живот“. Този програмен подход, подкрепен с инфраструктурни и дигитални проекти, ще ни помогне да преосмисляме плурализма на нашето време, да преразпределим и споделим възможностите за творчество и участие в противовес с традиционните модели.

26

Сподели София

отворени врати в трамвайното депо май 2014


културни оператори извън България?

Анализирахме съществуващите контакти, партньорства и мрежи, създадени от културните и творческите оператори в София, както и политическите споразумения за сътрудничество между София и други градове. Този анализ ни помогна да определим цели и да приложим конкретни действия за по-нататъшното участие на културни оператори извън страната. КУЛТУРНИ ОПЕРАТОРИ от Вашия град и културни оператори от останалата част от България?

У нас местната и националната културна сцена често се застъпват. През 45-годишния период на комунистическото управление културната политика в България се характеризираше с пълна централизация на културните процеси в държавната администрация. В повечето големи градове бяха учредени държавни театри, филхармонии, художествени галерии, музеи, хорове и ансамбли. Понастоящем в страната има 43 държавни театъра, 8 от които са в София. Има и голям брой общински културни институти. Навсякъде в България публичните културни институции са повече от независимите. Традиционните български читалища, които днес наброяват около 3500 в цялата страна и 141 в София, също се финансират от държавния бюджет. София има голяма и разнообразна независима общност от творци. Макар независимият културен и творчески сектор в града да расте и да става все повидим, той все още страда от известна неравнопоставеност, особено по отношение на възможностите за финансиране. Осъзнаваме, че е нужно да установим ново равновесие между обществено и частно. Още от началото на подготовката на проекта екипът на АРС имаше задачата да координира процеса и да осигурява достъпни условия за участие. Осигурихме партньорството на трите типа културни оператори в града: националните културни институции (напр. Софийската опера и балет, 9 държавни театъра, Софийската филхармония, читалища), всички общински културни институти (театри, ансамбли, домове на културата, музеи, галерии, Градската библиотека) и независимия сектор, както сме описали в част II. Планираме да продължим тяхното участие и да го доразвием. Културните оператори ще могат да кандидатстват по последователно обявяваните открити покани след 2016 г., както и по програми за изграждане на капацитет и за представяне на културен продукт. Представители на местните, регионалните и националните културни оператори ще участват в Управителния съвет на София 2019, в мониторинга и оценката и платформите за комуникации и маркетинг.

27

Сподели София

Използвахме различни стратегии: Домакинство и предоставяне на пространства за провеждане на мащабни срещи и конференции на европейски мрежи, като Източноевропейска мрежа за изпълнителски изкуства, Лигата на европейските работодатели в изпълнителските изкуства (PEARLE), Душа за Европа, Международната федерация за художествени медали (FIDEM). Активно участие и изграждане на връзки с европейски мрежи като Евросредиземноморски форум на културите, Les Rencontres, EUROCITIES. Проактивно изграждане на взаимоотношения с италианските градове кандидати, бивши и вече избрани ЕСК. Проактивно изграждане на връзки с европейски университети. Използване на партньорствата, създадени чрез европейски проекти, които се осъществяват понастоящем от града и от културните оператори. Укрепване на балканското сътрудничество и контактите в региона. Софийските фестивали са включили в програмите си стратегически балкански компоненти – програма „Балканска среща“ на Софийската седмица на дизайна или „Балкански прожекции“ в рамките на София Филм Фест, подкрепени от проекти и инициативи като Балканския документален център. По този начин София успя да разшири и интернационализира културното си предлагане и да осигури досега над 100 европейски партньори – артисти, художествени групи и организации за участие в Програмата 2019. В бъдеще възнамеряваме да поддържаме контакти с международните оператори, както сме описали в частта за комуникации и маркетинг. Планираме да ги поканим и включим в програмата за 2019 г. чрез отворени тематични покани за проекти. Така ще установим непрекъснат процес и ще създадем постоянен интерес. Както вече заявихме, поемаме ангажимент да посветим поне половината от програмата на международното сътрудничество с участието на местни партньори.


КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ

НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДРАМА

ЕВРОПЕАНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ГРАДСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

АРТ НАШЕСТВИЯ МУЗИКА ИЗВЪН КЛАСАЦИИТЕ POP-UP

НИЕ СМЕ ВИЗУАЛНИ

ВИДЕО ИГРИ СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО СВЕТЪТ В СНИМКИ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕВОД

ЗОНА КУЛТУРА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА МУЗЕЯ ЗАДВИЖЕНИ ОТ ИЗКУСТВО РОМСКИ ЖИВОТ БЪДЕЩЕ ОТ МИНАЛОТО АНИМИРАЙ ГРАДСКАТА ПАМЕТ ИЗВАН ОБСЕГА НА РАДАРА ПОМИРЯВАНЕ С МИНАЛОТО 30 ГОДИНИ НА ЕКРАН ГЛАСОВЕ НА ДУХА РЕ-ОРИЕНТ ЕКСПРЕС

СВЕТОВЕН АРТ ДНЕВНИК

СПОДЕЛЕНИ МИГОВЕ НА БАЛКАНИТЕ

НОВИ СЪЗДАТЕЛИ

АРТ ДИАСПОРА РЕПОРТИЙН КОД ОГЪН МУЗЕЙКО ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ И АРС ЕЛЕКТРОНИКА ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА

СОФИЙСКА КАРТОГРАФИЯ НА СЕТИВАТА СОФИЙСКИ ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ МОМЕНТНА АРХИТЕКТУРА СОФИЙСКИ ПЛАСТОВЕ ГРАДСКИ ГРАФИТИ

ЗЕМЯ, ВЯТЪР И ВОДА ТАНЦУВАЩА СОФИЯ ДНК НА ТОВА Е ХАРТИЕН СВЯТ ЕВРОПЕЙСКОТО ОТРАЗЯВАЩИЯТ ГРАД ГРАЖДАНСТВО

28

Сподели София


София все още няма опит с толкова мащабен европейски проект. Тъй като кандидатурата беше разработена в продължение на почти едно десетилетие с широко участие, с принос от долу нагоре, постепенно увеличаване на ангажираността на културните оператори и бизнеса, с постепенни реформи, които водят до видими резултати, ние сме уверени, че Проектът 2019 ще бъде новаторски за България и до известна степен за Европа. Фактът, че процесът се развиваше „на една ръка разстояние“ от политическите и административните структури на града, е много важна стъпка: това създаде партньорство между града и гражданското общество, което по същество е иновативно.

13. С какво предложеният от Вас проект е иновативен?

Преминаването от центростремителни към центробежни сили е подходяща организираща метафора на нашата цел да предизвикаме традиционните модели на предлагане и потребяване на култура. София 2019 ще подкрепи внушителен брой иновации, които да помогнат на културните организации и институции да експериментират с нови художествени програми и творчески стратегии за ангажиране на публиката; да привлекат гражданите към творческа работа; да представят изкуство в нетрадиционни пространства, където то може да достигне до по-широка публика; да покажат творчеството на артисти от малцинствата и културата на имигрантите. Ще изследваме теми, нови за нашия местен културен пейзаж и дневен ред, като устойчивостта и ролята на изкуството за постигане на устойчивост на градовете. Ще експериментираме с проекти за ферми и градини в градските общности, бавно хранене и бавно пътуване, ходене пеша и каране на велосипеди. В екипа ще има професионалист, който да консултира организаторите как да намалят въздействието на проектите върху околната среда. Избрахме да разработим програма, която пресича различни жанрове, за да свържем секторите и сцените/териториите, но и да предизвикаме съществуващите формати; да ги стимулираме да развият нови партньорства и по-широко участие в теми, съставляващи идеята за култура, идентичност, поколение, място. Изоставихме строгата йерархична структура на съществуващия културен сектор. Опитваме се да смесваме, свързваме, инфилтрираме, да създаваме нов баланс за бъдещето. Национални структури, градски структури, независими и комерсиални събития и общностни инициативи се свързват помежду си. Вярваме, че това ще осигури нова динамика, позволяваща споделянето на добри практики, обмен на ресурси и опит от полза за всички. Не планираме да изграждаме нова инфраструктура – вместо това възвръщаме, опазваме и преобразуваме изоставени обекти от индустриалното ни наследство и обновяваме остарели културни центрове, библиотеки и институции от комунистическия период. Подкрепяме независимите групи в намирането на собствени решения и се застъпваме за промяна на правилата и разпоредбите, която да позволи това. „Бездомният“ съвременен танц, мигрантската и ромската общности ще се сдобият със свои пространства за срещи и представяне. Ще изпробваме нови подходи за генериране на приходи с цел устойчиво развитие на артисти и нови артпространства.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЧЕРНОБИЛ Destructive Creation ИНСТАЛАЦИЯ, 2014

29

Сподели София

Ще сложим на картата Балканите като културен регион. На Балканите живеят много различни етнически групи, които се сблъскват с всякакви трудности при споделянето на това жизнено пространство. Регионалната перспектива ги превръща в партньори в диалог. Проектът предлага обединяване на усилията и съвместна работа


с балканските страни, за да се създаде насочена към бъдещето регионална културна програма. Освен подкрепата за творчески проекти, резидентски програми и съвместни продукции, София ще отдели едно от основните пространства, предвидени за прояви през 2019 г., за балкански изложби, представления, прожекции, литературни четения и интерактивни събития. Мобилните компоненти на програмата ще обикалят из Балканите. Съвместно ще очертаем нови бродове между нашите култури и общности. Ще въведем иновации чрез съвместно творчество, дигитални и онлайн програми и проекти – все още на много ранен етап на развитие на местно ниво. Същевременно, като се опираме на нашите силни страни, ще се стремим да бъдем иноватори на европейско ниво в областта на разработването на компютърни и видеоигри. Ще въведем иновации и в езиковата достъпност на културното предлагане чрез субтитри, редица многоезични проекти и преводи на основните комуникации на пет до десет езика. Като гради върху темата за европейското езиково многообразие, София има амбицията да се превърне в европейски център за превод от малки езици. Поставяме в центъра личното съпреживяване. След десетилетия живот в политически конструирана монокултура в нашата програма умишлено се отказваме от едносюжетния наратив и се стремим да изградим безопасна среда за свободно себеизразяване и множество интерпретации, съпроводено с поемането на лична отговорност.

14. Ако Вашият град бъде удостоен със званието ЕСК, какви ще бъдат средносрочният и дългосрочен ефект на събитието от социална и културна гледна точка, както и от гледна точка на цялостното развитие на града?

Всъщност надяваме се да предоставим възможност на гражданите да взаимодействат на много нива с нашите програми и проекти и да им дадем инструменти да курират собствените си преживявания и програма в рамките на 2019 г.. Ще съдействаме за това чрез програмни наративи с отворен край, технологии и достатъчно възможности за избор. Разработили сме програмата си като поредица от вдъхновяващи преживявания, предоставящи достъп до творчеството в зависимост от предпочитанията. Така европейските граждани ще имат свободата да участват в различни културни форми и гледни точки. Да се постави гражданинът в центъра на процеса, е нещо различно и много по-обхватно от това, всичко да се впише в един календар или да се качи онлайн.

30

Сподели София

РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕЦИКЛИРАНИМАТЕРИАЛИ ПРОЕКТ РЕЛАКС, СОФИЯ 2014


Силните връзки между дългосрочните планове за културно развитие на София и Югозападния регион и инициативата ЕСК ни помагат да си поставим амбициозни, но реалистични цели по отношение на програмата като цяло. Ефекти върху културата Редица културни средища и подобрения в културната инфраструктура ще осигурят крайно нужната и трайна рамка за изкуствата/културата и ще предложат осъвременени съоръжения както на творците, така и на потребителите. В частност това ще укрепи сектора на независимите изкуства. Примерите включват UnderGara, Трамвайното депо, Благоевградската обсерватория, Художествената галерия – Кюстендил, Историческия музей в Перник. София 2019 ще стимулира местната творческа дейност. Проектът подкрепя развитието на професионалните способности и умения на художествените и културните оператори чрез международно сътрудничество и възможности за транснационална кариера. Резултатът от това ще бъдат осъвременени културни събития, нови публики, обновена и децентрализирана културна инфраструктура в рамките на мултикултурализма – способна да използва културните традиции, наследството и творчеството за благото на общността. Програмата ни ще обогати културния живот на града, като внесе нови форми на изразяване и повиши взискателността по отношение на професионалното качество. София 2019 ще запознае гражданите с нови художествени формати, пространства и преживявания и ще засили културното участие като цяло. Това ще има дългосрочен ефект върху културния сектор – потребителите ще ръководят и подкрепят понататъшното развитие, а увеличилата се публика ще създаде по-добри пазарни условия. Проектът 2019 ще укрепи връзките между творческите инвестиции и бизнеса чрез възникването на нови форми за финансиране на творчески начинания. Така ще се подобри и достъпът до нови технологии, а творческият капацитет ще нарасне. Проектът 2019 има дългосрочната и трудна задача да се ангажира с взискателната комбинация от реформа на културната политика, организационна промяна и радикално подобрение в мениджмънта на културата. Основният фактор за изграждането на капацитет в институциите е трансформиращият потенциал на интерактивното и свързано в мрежи знание. Ако се научим да работим в контакт с другите, да разработваме нови инструменти за преодоляване на проблемите и реализиране на възможностите чрез подходящи партньорства, които ни дават умения, идеи и инвестиции, ще постигнем много важен напредък. Ефект върху обществото Културата е катализатор за сближаване. Културните акции с включване на гражданите ще се разраснат и в градската среда, и в региона. Изкуството и културата предлагат нови инструменти и кодове на професионалистите за работа с уязвими групи и хора в рискови ситуации, дават нови възможности за овластяване, дават шанс на всеки да изрази мнение и да има достъп до творчество. Ромската и мигрантската общност ще имат свои пространства за култура в града. Изкуството и културата помагат на хората да си представят нови светове и да обиграват нови възможности. Така ние се надяваме да преобразим ЮЗР в място на сближаване и да установим нови връзки на Балканите.

31

Сподели София

Ключов компонент е фокусът върху споделените възможности за следващото поколение. Това се отнася до училищната среда, но и до други аспекти на образованието: учене през целия живот, междукултурния диалог, обучението на преподаватели и мениджмънт чрез сътрудничество с артисти, подкрепяща градска среда. Нашите училищни и младежки ще стимулират радикална промяна в младежкото културно участие, кариерно развитие и склонността им да останат в града за постоянно. Културните и художествени са пазители на човешката свобода. София 2019 цели да постигне положителна промяна в обществото: съживяването на общността, включване в разработването на политики, новаторски форми на изразяване на културния активизъм. Хората, участващи в културния живот, са и по-активни социално – така София 2019 допринася за насърчаване на активното гражданство. На основата на съществуващото знание в общността, 2019 г. ще доведе до гражданско участие, овластяване и лична ангажираност с процеса. Ефекти върху града Градовете са в постоянен процес на развитие. Чрез интердисциплинарен обмен ще разработим нови решения за належащите проблеми на градските райони пространствените несъразмерности, занемарени обществени и частни пространства, прекомерна комерсиализация. Освен това инициативата ще ни позволи да развием София и региона като места, където новото си проправя път сравнително бързо, което ще ги направи конкурентоспособни спрямо други дестинации. София ще обнови своя имидж, като привлече значително медийно внимание и подобри възприемането на града в местен, национален и международен план. Това ще ни позволи да станем истински европейски град, преодолял комплекси и стереотипи. Връзките между града и културата ще укрепнат силно и София 2019 ще стане модел за една по-отдадена на културата, приобщаваща и открита представа за града. Това ще ни помогне да определим конкретни стратегии, които включват, а не само информират местните общности и групи. Възнамеряват л И общинските власти да направят публична декларация за своите намерения за бъдещата подкрепа на културата за периода след изтичането на годината на събитието?

Публичният ангажимент на местните власти беше деклариран с гласуване на Столичния общински съвет и общинските съвети на градовете партньори през юли 2013 г. в подкрепа на кандидатурата, включително одобрение на предложения бюджет на инициативата, в който €3 млн. са заделени за годината след събитието. Нещо повече, общинската културна стратегия „София – творческа столица“ обхваща периода до 2023 г., като осигурява основата за финансово подплатена приемственост с ЕСК 2019. Градът е поел ангажимент да осигури ефикасен преход от 2019 до 2022 г. Договорено е АРС да ръководи този процес, а разпределянето на допълнителните €3 млн. ще се направи в консултации с градските власти и София 2019.


Процесът на подготовката на София беше маратон, а не спринт. Първоначалното решение на градските власти през 2004 г. градът да кандидатства за званието даде на градската политика пътна карта за културно развитие и реформи. Самият целенасочен, отворен и независим процес започна през 2010 г. със с­ ъздаването на Инициативен комитет, обединяващ различните сектори, и ­определянето на Асоциацията за развитие на София за координатор на процеса и сформирането на ­интердисциплинарен международен екип.

15. Как е била планирана и подготвена кандидатурата на града Ви?

Цялостният процес на кандидатстване е обърнат към гражданите, хората на изкуството и обществото като цяло. Първоначалното определяне на целите и обсъжданията на концепцията съвпаднаха с разработването на културната стратегия на града. Това позволи не само категорично обвързване с дългосрочното развитие на културата, но и вземането на решения за конкретни политики и изпробването на нови модели. Обърнахме специално внимание на пропуските на София и започнахме да работим по тях. Например стартирахме Регионална академия за мениджъри в културата, създадохме градски медии за култура, основахме фонд за иновации в културата, увеличихме възможностите за европейска мобилност и обмен на творци и изкуство, насърчихме изследователска дейност, свързана с инициативата ЕСК. В края на 2012 г. основните общини в ЮЗР решиха да подкрепят кандидатурата на София и това доведе до други инициативи в регионалната политика и интегриране на регионални проекти в програмата. По-късно, през 2014 г., всички 52 общини в региона гласуваха своята подкрепа и ангажимент. Разработването на творческата програма беше продължителен процес с възможности за включване на гражданите, с последователни кръгове за генериране на идеи, консултации, тематични семинари и редовно „сверяване на часовника”. Процесът по разработването на кандидатурата разчиташе на постиженията и приноса на гражданите и местните таланти, защото те дефинират града чрез своето творчество. Включихме и многобройни европейски партньори и сътрудничество с редица бивши и бъдещи ЕСК като Вроцлав, Марсилия, Кошице, Орхус, Талин, Марибор, Гимараеш, Леуварден и Валета. Екипът на София 2019 привлече международни артисти, куратори и програматори, за да подпомогнат подбора и по-нататъшното разработване на тематичното художествено съдържание, което най-добре отговаря на визията, целите и концепцията ни. Със срещи, обмени и домакинство на събития успяхме да обогатим програмата с опита на европейски мрежи. Чрез публично оповестени критерии, постоянен диалог и обратна връзка направихме възможното да управляваме очакванията. Съобразихме се и с препоръките на журито след първия кръг и положихме усилия да разработим по-конкретна и иновативна програма, която застъпва по-силно съвместното творчество и дигиталните аспекти. През 2014 г. доразработихме Бизнес платформата 2019. 50 компании вече подкрепиха кандидатурата с финансов и нефинансов принос, а 15 големи конпании са се заявили като спонсори на София 2019. С помощта на ядро от 260 доброволци проведохме мащабни кампании за повишаване на информираността, достигнахме до хиляди граждани във всеки жилищен район на София, за да информираме и по-важното - да ги включим в подготовката.

фестивал софия диша софия, 2013

32

Сподели София

Това ни вдъхва увереност, че проектът Сподели София е реалистичен и отразява споделения опит, интереси и стремежи на хора от различни сфери. Инфограмата показва някои от основните стратегии, които приложихме при подготовката на кандидатурата.


2013

2014

политическа ангажираност

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

Общинските съвети на София, Благоевград, Кюстендил и Перник единодушно гласуват подкрепа за проекта и бюджета на София 2019

2012

Въвеждане на независима оценка и мониторинг на културните събития, финансирани от СО

2011

Инициативен комитет София 2019: 12 политически представители

2010

АРС докладва всеки месец в комисиите в СОС

През декември 2010 АРС е определена от СОС за координатор на кандидатурата на София за ЕСК

Сподели София

ВЪВЛИЧАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ Кампания „На турне за идеи“ в Благоевград, Кюстендил, Перник и 24-те района на София 10 собствени събития с участие на заинтересовани страни

ВЪВЛИЧАНЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ СЕКТОР

Първи дипломиран випуск на Регионална академия за мениджъри в културата – 25 завършили 3 обществени дискусии за тематичните направления на Дни на отворените врати в стари София 2019 индустриални зони в София с Творчески работилници в приблизителен брой на участници продължение на 4 месеца за 5000 разработване на проекти за Програмата 2019 260 доброволци с 6240 часа труд Обмени с градове ЕСК и за София 2019 кандидати за ЕСК: Кошице, Студентска стажантска програма Марсилия, Сиена, Равена, Матера, Перуджа, Лече с 20 студенти 38 работилници за разработване 2 информационни кампании с Проучване „София ви пита“ 20 тематични дискусии за доброволци със 7005 онлайн анкети и 2590 концепцията, целите проектите и на концепцията с над 100 културни оператори и 250 артисти индивидуални интервюта, 10 приоритети на София 2019 3 конференции по програмата 3 тематични конференции фокус групи Студентска стажантска програма на София 2019 и международни конференции с евр. мрежи Душа 8 информационни събития Проследяващо проучване с 30 студенти за Европа и платформата за на културните и творческите сценични изкуства в Изт. Европа Създаване на радиопредаване индустрии Обмени с градове ЕСК и Сподели София по БНР кандидати за ЕСК: Лил, Кошице, 17 магистърски тези на български Марсилия, Сиена, Орхус, 180 културни оператори използват и чуждестранни студенти за Перуджа, Акуила, Бергамо, логото на София 2019 за 220 събития София 2019 Матера, Салерно, Урбино Кампания „Имаш идея“ с Градска медия за културно Основаване на Доброволческата 43-та генерална асамблея и получени 16000 идеи международен семинар на проучване и прототипи програма на София 2019 PEARLE в София Основаване на студентска 120 културни оператори Работни срещи и обмени с Начално проучване на стажантска програма с 15 използват логото на София 2019 градове ЕСК и кандидати за културните и творческите студенти стажанти за 180 събития ЕСК: Вроцлав, Айндховен, индустрии Венеция, Матера Инициативен комитет София 2019: Инициативен комитет София Създаване на двуезична интернет Картографиране на културна 25 представители на културни и 2019: 10 представители на платформа София 2019 инфраструктура образователни организации граждански и професионални Софийска международна организации Създаване на София 2019 YouTube Анализ на публики и конференция за ЕСК Международен конкурс за канал сегментиране Международна конференция логосистема София 2019 с 11000 с Комисията за образование, гласували за финалистите 20 културни оператори използват култура, наука и младеж, 33 обществени дискусии за логото на София 2019 за 80 Комитета на регионите стратегията за развитие на събития Работни срещи и обмени с културата в София градове ЕСК и кандидати за ЕСК: Талин, Перуджа 5 концептуални дискусии с 500 Създаване на Фейсбук профил Картографиране на участници културни събития и 2 дискусии и работилници на фестивали тема „Култура и обществени пространства “

Проследяващо проучване „София 3-месечна информационна ви пита“ с национална извадка от кампания с доброволци София 2019 e спомената в повече от 1000 респонденти 750 местни/национални и 90 чужди Единодушно подписана от ЮЗР медии декларация в подкрепа на Проекта Проследяващо проучване 33000 харесвания от 44 държави на на културните и творческите 2019 Фейсбук профила на София 2019 индустрии 26000 потребители в двуезичната Седмични срещи на работната група 2 докторантури, 19 магистърски интернет платформа София 2019 с участието на кмета на София, 15000 показвания на видеата в общински съветници, директори на тези на български и чуждестранни студенти за София канала на София 2019 в YouTube. дирекции, кураторски екип и АРС. Създаване на Twitter профил София 2019 АРС докладва всеки месец в 2019 комисиите в СОС 150 културни оператори използват логото на София 2019 за 220 събития Решение на СОС за гарантиране на бюджета на София 2019

Меморандум за сътрудничество между София, Благоевград, Кюстендил и Перник

33

ПРОУЧВАНИЯ

ВЪВЛИЧАНЕ НА БИЗНЕСА Първи отворен конкурс на фонда за иновации в културата 43 фирми с нефинансов принос, 7 фирми с финансов принос за София 2019 Споразумения с „Мюзик Аутор “ и „Профон”

Основаване на публичночастен Фонд за иновации в културата 33 фирми с нефинансов принос за София 2019

15 работни срещи 19 фирми с нефинансов принос за София 2019

Инициативен комитет София 2019: 15 представители на бизнес организации


II. Структура на програмата за събитието 1. Как възнамерява градът да структурира годишната програма, ако бъде избран за ЕСК? Каква ще бъде продължителността на програмата? 2. Какви основни събития ще се състоят през годината?

34

Сподели София


ПРОГРАМА ЗА 2014 - 2018 Нашият проект „Сподели София” всъщност обхваща по-голям период от самата 2019 г. Ще стартираме последователно деветте тематични програми, като ще започнем през 2016 г. и ще надграждаме до 2019 г. Възнамеряваме също темите да бъдат развивани последователно както преди, така и след 2019 г. Ние осъзнаваме, че съществуват и други аспекти на програмата, които изискват по-ранен старт, каквато добра практика е вече приетата в рамките на инициативата ЕСК. Този подход ще ни позволи да разработим всяка програма в течение на времето, като тестваме и разработваме индивидуални проекти, създаваме мрежи, изграждаме връзки и развиваме маркетинга и комуникациите. Възприемаме всички тях като платформи за ангажиране с различни културни сектори и публики, като същевременно подчертаваме различните аспекти на нашата цялостна тема за споделянето. Смятаме за наложително да стартираме програма за развиване на капацитет като част от цялостната програма не само за да подкрепим самия проект чрез издигане на равнищата на компетентност, но също и като дългосрочна инвестиция в културния сектор. Това е едно от основните предизвикателства в града и страната днес. И така ще разработваме постепенно програмата в рамките на период от четири години, 2015 – 2018 г., като кулминацията ще бъде през 2019 г. Предварителната програма обхваща пет основни направления:

Развиване на капацитет Ще включва обучение по мениджмънт и разработване на художествени проекти. Налице е огромна нужда от осъвременяване, обновяване и отваряне на системите за управление на съществуващите културни институции и на отделите за култура в местната администрация, за да могат по-младите предприемачи и инициатори да управляват по-големи, по-сложни и международни проекти. По наша оценка в работилниците и семинарите ще вземат участие около 250 души. Те също ще имат дългосрочен ефект върху разширяването на градските и регионални мрежи. Една от програмите вече започна през 2013 - 2014 г. с организирането на Регионалната академия за мениджъри в културата. Партньорите включват университетите в София, Сиена, Пилзен, Гимараеш, Умeо и Рига. 35

Сподели София

Регионална академия за мениджъри в културата Ежегодна програма с максимум 50 участници годишно. 200 часа обучение/семинари. Български и европейски преподаватели.

Майсторски класове и менторство в програмите за хората на изкуството Открити за максимум 50 творци от 15 дисциплини с програми през 2015/16/17/18 г. Интензивна програма за творчески резиденции през почивните дни плюс постоянно менторство. Български и европейски преподаватели.

Мениджмънт в изкуствата За продуценти и организатори от независимия творчески сектор със силен акцент върху управлението на проекти, развитието, комуникациите, маркетинга и международните връзки. Отворена за 50 курсисти годишно от 2015 г. Интензивна програма за творчески резиденции през почивните дни, работа по казуси на място. Европейски лектори.

Общност и култура За проектни инициативи и обществени организатори с фокус върху ангажираността на местната общност с проекти в областта на изкуствата и културата. Подход, основан на проекти, осигуряващ подкрепа за 10–20 инициативи годишно.

Местни и национални дебати и международни конференции Адресират основни културни въпроси, тясно свързани с програмата 2019 г. Те ще я поставят в по-мащабен контекст. Ключови партньори в това направление ще бъдат БНР, университетите в София, седмичният в. „Култура“. Програмата ще започне през есента на 2015 г. с две поредици, всяка есен и пролет.

Програма за работа в европейски мрежи, обмени и сътрудничества С цел ангажиране на подходящи партньори в проектите, осигуряване на копродуценти и съорганизатори за отделни проекти. В добавка към вече ангажираните от нас партньори планираме да

поканим ключови европейски оператори и творци в София, за да се запознаят с града, да се срещнат с местни творци и оператори. Освен това ще подкрепим присъединяването на местни партньори и артисти към европейски мрежи, участието им в срещи и конференции и осъществяването на международни посещения от тях.

Развиване на публиката Една от целите на 2019 г. е значителното увеличаване на участието в културни и художествени дейности. Ще разработим маркетинговите инструменти, ще стартираме кампании и подкрепим поредица от нетрадиционни инициативи, които ще увеличат обществения интерес, а също и ще подпомогнем нови маркетингови платформи за културния сектор в града/ региона изобщо и конкретно за проекта София 2019.

Старт на ключовите проекти Планираме последователно стартиране на 9 програми през 2016, 2017 и 2018 г. Това ще бъде планирано подробно, като ще съдържа спецификация на събитията. Стартирането на всяка програма ще започва с конференция, която да � дава перспектива. Вижте предварителната програма за 2015–2018 г. По наша оценка около 20% от програмата за 2019 г. ще включва предшестващи събития, достигащи до 1000.


Програма за 2019 г. Разработили сме програмна концепция и структура за годината, основана на три общи теми, които използваме както за да създадем три сезона през годината, така и да обхванем нашите девет програми за споделяне. Всеки от трите сезона включва три програми, които едновременно имат и самостоятелна стойност и се вписват в по-широката проектна рамка. Те наблягат на специфични приоритети чрез индивидуални художествени проекти. С тази кандидатура представяме 62 основни проекта, които са показателни за нашия подход и обхват. Много от тези индивидуални проекти са с отворени формати и всъщност ще бъдат допълнени от подпроекти, разработени или чрез отправяне на открити покани, или от творческия екип. По наша оценка финалната програма ще включва около 90–100 основни проекта, а около тях могат да бъдат включени до 250 индивидуални проекта/подпроекта и 20 000 отделни събития/дни, посветени на събития, средно 70 събития на ден в течение на цялата година. Структурата на програмата обхваща три тематично фокусирани сезона за 2019 г., които изследват града

ТЕМА Цялостна концепция за сезона Програмно направление 1

Програмно направление 2

Програмно направление 3

36

Сподели София

от определена перспектива. Всички тези теми са мултидисциплинарни. Тази структура придава на програмата устрем, драматургия и чувство за динамика и изследователски дух. Концепцията ни помага също да съсредоточим и фокусираме нашето управление и художествени приоритети, за да гарантираме качество. Тя направлява и структурира комуникациите и маркетинга на София 2019, с което се стремим да достигнем до многобройни различни общности участници, публики и посетители. Работим с програми, обхващащи както платени, така и безплатни събития. Целим 75% от събитията да бъдат безплатни за публиката; те трябва да привлекат приблизително 85% от публиката. Всяка програма ще включва голям набор проекти с участие на публиката, проекти за деца/младежи и за малцинства, както и проекти за широката публика. Всяка програма има добре дефинирани дългосрочни и стратегически цели. Ще открием Програма 2019 през януари с хореографирана поредица от събития в града. Основната ос ще бъде бул. „Витоша” - от НДК до обновеното трамвайно депо/UnnderGara (4 км). Денят ще започне с поредица от международни ключови събития и дебати по основни въпроси, свързани с годината на инициативата. Това ще бъде последвано от девет едновременни събития, които да отбележат

СЕЗОН Минало несвършено

темите на годината в ключови творчески, религиозни, политически, културни и образователни сгради в историческата част на града. Всички те ще бъдат последвани от хореографирани, сценично поставени музикални събития на балкони, покриви, дворове по направление на две оси и с участието на поканени български/европейски изпълнители на класическа, съвременна, джаз и фолклорна музика. Това ще представлява един европейски споделен музикален базар със силна енергия, който ще въвлече цяла София и ще действа като жизнен лайтмотив през годината. В нашето заключително събитие ще представим младежки изкуства и култура. Негов фокус ще бъдат новите пространства за култура в града. Това ще бъде кулминацията на тригодишния период на менторство, майсторски класове, семинари, артистични обмени, издирване и развиване на таланти. Фокусът ще бъде върху бъдещето, мечтите, очакванията и визиите. То ще ни даде възможност да честваме младежките изкуства и ще бъде паметно кулминационно събитие, което едно цяло поколение ще си спомня с топлота през цялата си артистична кариера. Обществените пространства ще резонират с дигитални медии, градски герила графити, необичайни дейности, градско осветление и експериментални пейзажи от звук.

СЕЗОН Сегашно продължително

СЕЗОН Бъдеще предварително

СПОДЕЛИ СПОМЕНИТЕ Брой на основните проекти: 10-12 Предполагаем общ брой на проектите: 25 Предполагаем брой на събитията: 2500 Предполагаем брой на посетителите:400 000

Сезон на екскурзии, пътеки, събития, изучаване, Сезон на изобретения, иновации, сътворяване, провокации, въображение и прояви и реконструкции в града и пейзажи мечти СПОДЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СПОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВАТА Брой на основните проекти: 10–12 Брой на основните проекти: 10-15 Предполагаем общ брой на проектите: 30 Предполагаем общ брой на проектите: 30 Предполагаем брой на събитията: 2500 Предполагаем брой на събитията: 7500 Предполагаем брой на посетителите:400000 Предполагаем брой на посетителите:750 000 Сподели творчеството СПОДЕЛИ ТАЙНИТЕ Брой на основните проекти: 10–12 Брой на основните проекти: 10-12 Предполагаем общ брой на проектите: 25 Предполагаем общ брой на проектите: 25 Предполагаем брой на събитията: 2000 Предполагаем брой на събитията: 3500 Предполагаем брой на посетителите:350000 Предполагаем брой на посетителите:300 000

СПОДЕЛИ МАРШРУТИТЕ Брой на основните проекти: 10-12 Предполагаем общ брой на проектите: 30 Предполагаем брой на събитията: 5000 Предполагаем брой на посетителите:500 000 35 % активност

СПОДЕЛИ ПРИРОДАТА Брой на основните проекти: 10-12 Предполагаем общ брой на проектите: 25 Предполагаем брой на събитията: 7500 Предполагаем брой на посетителите:500 000 40 % активност

Сезон на живата археология, на преоткриването и реинтерпретацията на историята, идентичност и място СПОДЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО Брой на основните проекти: 10–15 Предполагаем общ брой на проектите: 25 Предполагаем брой на събитията: 6500 Предполагаем брой на посетителите: 500 000

СПОДЕЛИ МЕЧТИТЕ Брой на основните проекти: 10–12 Предполагаем общ брой на проектите: 25 Предполагаем брой на събитията: 2000 Предполагаем брой на посетителите:250000 25 % активност


Сезон 1 януари – май

МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО София е сред европейските градове, претърпели най-големи политически, социални, икономически и културни промени за последните 150 години. Различни управляващи сили са доминирали над образа и пространството на града, потискали са възможностите на други творчески сили да изразяват себе си. Донеотдавна нашата история бе разглеждана като поредица от събития, случващи се независимо едно от друго и формиращи линеен наратив, части от който или представляват бели петна, или е трудно да се говори за тях: османското влияние, социалистическия период, някогашната индустриална гордост, съвременния период на преход. Тези напрежения в начина, по който възприемаме миналото като фактор в нашата индивидуална и колективна идентичност, отразяват изкушението да се фокусираме единствено върху безспорното наследството от древността на тракийската, гръкоримската и средновековната епоха и да конструираме образа на града „за пред външния свят“ – за потенциалните туристи и посетители, като оставим болезнените места на гражданите, за да се справят с тях. София по-специално е обзета от чувство на неотложност за помиряване с близкото минало и създаване на свобода за откривателство, размисъл, предварително обсъждане и освобождаване от някои негови белези чрез материални промени в градската, художествената, културната и обществената среда. Нашите три програми ще представят тези наративи и ще отправят предизвикателства към тях. Те ще поканят гражданите и гостите да открият различни перспективи, като същевременно ще се осмелят да предложат някои нови общи пресечни точки на идентичността. В никакъв случай няма да претендират, че желаем едно минало перфектно!

37

Сподели София

сподели наследството

сподели спомените

сподели маршрутите


Сезон 2 юни – септември

СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО София и партньорските градове от региона имат нужда да преразгледат и преосмислят своята концепция за обществените пространства и моделите на своята културна инфраструктура през призмата на днешните динамики, функции и особености и настоящи предизвикателства. Искаме да обхванем възможностите на сегашния континуум и да се фокусираме върху преходния град и пейзаж, върху изкуството и културата – такива, каквито се формират тук и сега. Ще се фокусираме върху съвременното и временното, върху движението и съпоставянията, поскоро върху възприятието на сетивата, отколкото върху спомена, върху творчеството на място, без обаче да изолираме „тук и сега“ от другите реалности - минало, бъдеще, въображаема реалност. Този фокус върху творческия акт определя нови роли на града и гражданите: градът не е само сцена или фон, но е източник на вдъхновение и инструментариум. Гражданинът не е просто зрител, а участник и съавтор в творческия процес. Такива актове на художествено творчество ще включват пряко гражданите, с малко или без посредници, а противопоставянето на публично и частно, изкуство и ежедневие, природа и град ще бъде оспорено и реинтерпретирано. Ние вярваме, че преживяванията, които имат най-силно и дълготрайно влияние върху всяка публика, са залегнали в силата на споделянето и вярваме, че този сезон на енергия и синергия ще бъде както празничен, така и въздействащ върху интелекта. Поради това посвещаваме летния сезон на прякото участие в общественото пространство, на представянето на изкуствата и културата на открито и на устойчивите връзки с природата. Ще обогатим идентичността на региона, следвайки дръзкия подход „Ами ако…” чрез откриването на непознатите аспекти на града и неговите алтернативни културни форми и съдържание. Основните места ще бъдат обновените обекти на индустриалното наследство в София, Благоевград, Кюстендил и Перник с разпростиране из обществените пространства на региона.

38

Сподели София

сподели тайните

сподели пространствата

сподели природата=


Сезон 3 септември – декември

БЪДЕЩЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО София иска да проведе радикална и драматична подготовка в течение на следващите няколко години и по този начин да направи своя модерен дебют пред Европа и света през 2019 г. като един истински европейски град и дестинация за следващото поколение. Усилията за планиране на наследството от годината на провеждане и адресирането на предизвикателствата на бъдещето намират солиден израз в нашата програма. Днешните предизвикателства – нарасналата урбанизация, застаряващото население, кризата на икономическия модел, недостигът на природни ресурси, културното и религиозното противопоставяне, променящите се бизнес модели, устойчивото развитие, дават ясно да се разбере, че до 2050 г. нашият начин на живот ще бъде радикално различен. Вярваме, че изкуството и културата ще бъдат сред ключовите фактори, позволяващи ни както да формулираме, така и да се адаптираме към нови сценарии. Как обществото ще посрещне тези промени? Кои бизнес и образователни модели ще доминират в бъдещето? Дали моделът на програмирана трайност на живота има срок на годност? Какви трансформации е нужно да инициираме сега? Колко мощна е културата като движеща сила на промяната? За да отговорим на тези въпроси, ще изследваме, ще въвеждаме иновации, ще прокарваме и изобретяваме нови творчески модели и платформи за придобиване на познания и ще си представим града на бъдещето като продукт от взаимодействието между изкуство, технологии и наука. Този сезон е нашата лаборатория за идеи и визии. В него ще поставим началото на устойчиви концепции, които да положат творческите основи за млади артисти и новатори. На тях възлагаме надежди и доверие, но също така и ги предизвикваме да се заемат с тези проблеми, да се ангажират и да стъпят на арените за първи път в историята на София, за да пренапишат бъдещите сценарии от недогматична, неконформистка и хуманистична перспектива. Може ли и осмелява ли се София да мечтае нови мечти?

39

Сподели София

СПОДЕЛИ творчеството

СПОДЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

СПОДЕЛИ МЕЧТИТЕ


СПОДЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО Фокусът ни е да допълним съществуващата програма за историческото наследство на града, като включим други културни перспективи. Отваряме се към нови музейни формати с „Презареждане на музея“. Там гражданите ще бъдат поканени да разгледат и препрограмират наследството. Нашето индустриално наследство е оставило отворени рани в града и региона, но наред с това неизползваните индустриални места ни предлагат възможност да създадем нетрадиционни пространства и сътрудничества, които да ни дадат едно централно направление в едногодишната програма и в дългосрочното културно обновяване. Ще насърчим основните религии в града да работят заедно около темата за толерантността в „Отворен град, отворено съзнание“ и ще представим културното многообразие като част от нашето наследство в „Ромски живот“. На популярните балкански фолклорни традиции се вдъхва нов живот в „Сурва“. И най-накрая - ще експериментираме с връзките между миналото и бъдещето в „Бъдеще от миналото“. София 2019 полага усилия да развие комплексното наследство и да потвърди демократизацията на наследството.

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА МУЗЕЯ

ТЪРСИ ДЪЛБОКО В ОБЩНОСТТА

Историческите ни музеи наистина трябва да се превърнат в динамични и интересни места, изпълняващи задължението си да събират, отбелязват и преосмислят колективната памет на нашите общности.

Днешният град Перник е продукт на въглищните мини и заводите за стомана, които привличат населението от района. Подземният музей на минното дело ще си партнира с ред подобни европейски музеи, като ще формира културен маршрут. Тази мрежа ще разработи съвместен проект за 2019 г., изграден около идеята за европейските минни общности в индустриалната, настоящата постиндустриална и бъдещата епоха.

Стартирайки през 2015 г., ще работим с четири ключови исторически музея - Софийския градски музей, Подземния музей на минното дело в Перник, регионалните исторически музеи в Кюстендил и Благоевград, а пренасочването на фокуса на техните кураторски и маркетингови практики, за да ги подпомогнем в демократизирането на съдържанието им, за да се ангажират с осигуряване на пространство за проектите и въвличането на публиката при съставянето на програми, както и за кураторската им дейност на открито и закрито, за дигитални инициативи. КУРАТОРИ ОТ ОБЩНОСТТА И четирите музея са се ангажирали с този проект, който насърчава различни общностни групи да споделят своето виждане за артефактите от музейните колекции. Те ще провеждат проучвания по съответните социокултурни теми, ще идентифицират потенциални обекти и ще работят съвместно с външен дизайнерски екип, за да представят ново тематично съдържание, предназначено за млади и възрастни публики. Проектът ще изследва миналото, настоящето и бъдещето на градовете, използвайки целия град като жив музей. Той ще свърже музеите с пейзажите на градската памет и ще интегрира теми от всекидневието, ще контекстуализира миналото и ще създаде наследство, свързано в мрежи. За периода 2015 – 2018 г. ще се проведат дванадесет временни общностни кураторски програмни изложби. VIA DIAGONALIS Софийският градски музей съвместно с осем партньори от пет страни ще работи върху общ европейски проект за изложба през 2019 г. по темата „Via Diagonalis“ като път за разпространяване на знания из цяла Европа от древността до наши дни. Това съвместно кураторство е важно за разширяване перспективите на европейските музеи от местни/национални към трансрегионални и европейски.

40

Сподели София

ЛЕЧЕБНИ ВОДИ Както много други древни градове, Кюстендил е възникнал около 40 минерални извора. Минералните извори са основен компонент на миналото и идентичността на тази общност. В съответствие с амбициите на града да се превърне в европейска столица на СПА и здравния туризъм се изгражда нов международен СПА здравен център. Регионалният исторически музей в Кюстендил ще курира съвместно с партньорски институции изложба, посветена на ролята на лечебните води в живота на общността. СТУДЕНТСКА МИГРАЦИЯ Като временни мигранти, чуждестранните студенти често се ползват със статута на аутсайдери, въпреки че са поканени да живеят в градовете и са пълноправни членове на тяхното местно общество. Студентската миграция има основен принос за мултикултурализма и изграждането на по-силна европейска идентичност. Съвместен проект на Благоевград и Лече за 2019 г. ще проведе общо проучване и ще организира изложба по темата.

Основен организатор: 4 регионални музея в ЮЗР Място: 4 музея в София и ЮЗР Индикативен бюджет: €2 750 000


ПодземЕн музей на минното дело, Перник

водна 41кула арт фест, София – АРСЕНАЛ ОТКРИВАНЕСподели В СОФИЯ

С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО, АРТ ФЕСТ НА КОНЦЕПТУАЛНО ИЗКУСТВО, БЛАГОЕВГРАД 2014


ЗОНА КУЛТУРА Основната индустриална зона на София около Централната и Сточна гара, със своите многобройни складове и някогашни заводи е разрушена и от нея са останали развалини. Градът преобразува много от старите сгради и обекти, за да се впишат в новата икономика. Това е съвместен проект за социални и градски иновации, уникален за нашия град, който е ангажирал голямо разнообразие от заинтересовани страни: собственици на имоти, артисти, граждански организации, творчески предприемачи, общински власти и жители на града. София 2019 започна осъществяването му, като отвори мястото през март 2014 г. за стотици посетители и организира един отворен процес на дизайн с участието на артисти и граждани. Досега от собствениците са предоставени над 7000 м2 площ, която ще бъде превърната в ателиета и места за култура. През 2019 г. „Зона Култура” ще бъде една от основните платформи в нашата програма, в която ще бъдат разположени градски места за отдих и развлечение, индустриална галерия и градски пазар на производителите с участието на над 200 артисти. София 2019 ще оборудва, преоформи и ръководи международен център за творчески резиденции, който ще може да бъде използван от културни оператори. Резиденциите ще се базират на конкретни проекти, които ще допринасят за местната артсцена и ще укрепят връзките с европейската сцена за изкуства и култура. През следващите 24 месеца СО планира да изразходва €100 000 за финансирането на 20 ръководени от граждани пилотни проекта за усвояване на неизползвани имоти. София 2019 подпомага този процес, като работи с няколко алтернативни организации начело с фестивала „София диша“ и UnderGara, стартирали „Pop-Up“ град - инициатива за предоставяне на празни парцели, изоставени сгради и неизползвана градска инфраструктура на пърформанс артисти. Те ръководят текущата програма. Вече са създадени контакти с двете големи европейски платформи за културни центрове в бивши индустриални обекти – Art Factories и Trans Europe Halles, за подпомагане на резиденции, за трансформиране на нашата фабрика във фабрика за творчески обмен, както и за откриване на точно определени партньори за тематичната работа.

42

Сподели София

С цел опазване на паметта за мястото и работниците, трудили се там, Индустриалната галерия ще излага индустриално наследство и художествени творби на индустриални теми. Основен организатор: Столичната община, София 2019 Място: Маршрут от 2 км в индустриалната част на София Индикативен бюджет: €1 000 000

ЗАДВИЖЕНИ ОТ ИЗКУСТВОТО Не е лесно десетките частни призрачни фабрики в София и региона, които стоят безстопанствени от 1990 г. насам, да се завърнат към миналата си слава. Оставени без надзор, те понижават стойността на имотите и нивата на безопасност в съответните квартали. Без електричество, „Задвижени от изкуството“ ще завземе тези пространства за една поредица от необикновени съботи и недели, когато тези фабрики ще бъдат отворени отново. Основните и най-символични неизползвани частни индустриални обекти в София и Перник, като „Кремиковци”, Захарна фабрика и „Стомана”, ще заработят отново. Изкуство, свързано с конкретния обект, пърформанси, слам поезия, видео и нови медийни проекти и широкообхватни изложби ще дадат възможност за уникално преоткриване и необикновени срещи с тъканта на миналото. Йово Панчев - куратор на фестивала Sofia Underground ще курира вълнуващи програми, ще работи с куратори на музеи и сценографи в тези неконвенционални пространства и ще посреща публики в една разширена триизмерна среда, където те са почти част от събитието. Изоставените индустриални скелети ще бъдат съживени, ще бъде възстановена тяхната индустриална история и връзките на хората с изоставените пространства ще бъдат отново изградени. Сред артистите са Дан Тенев, Ив Тошайн, Иван Грозев, Расим, Саша Фролова, Роберт Зайдел, VJ Анейко. Тази програма ще започне през 2016 г. с ежегоден уикенд в няколко обекта. През 2019 г. ще има девет събития през почивните дни през цялата година, пряко свързани със съответните теми и отразяващи деветте програми. Основен организатор: Фондация Dauhaus Място: 10 призрачни фабрики в София и Перник Индикативен бюджет: €750 000

зона култура АРТ ФЕСТ


РОМСКИ ЖИВОТ „ Ромите са едно от най-големите малцинства в България и Европа. Само в София над 200 000 роми се намират в парадоксалното положение да бъдат едновременно оставени в периферията на обществото и поставени в центъра на проявите на дискриминация на същото това общество. Ние започнахме един текущ процес на разработка, чиято кулминация ще бъде през 2019 г. Сърцевината на нашия проект ще бъде двуседмична програма около Международния ден на ромите (8 април), включваща събития, свързани тематично и художествено и провеждани на различни места, като главно от тях е новият ромски културен център в сърцето на София, който ще бъде открит през 2015 г. и ще представя ромско изкуство, представления , разговори с хора от различни европейски страни. Нашата отправна точка е ромската култура като уникален европейски феномен. Този транснационален проект цели да увеличи познанията на хората от Европа за ромите, да насърчи участието на тази етническа общност в европейския културен живот, като същевременно допринася за неговото качество и многообразие и отправя предизвикателство към доминиращия негативен образ на ромите. Под кураторството на Мария-Алина Асавей проектът ще бъде истинско колективно начинание, заставащо зад идеята, че съвременното ромско изкуство трябва да бъде подкрепяно, теоретизирано и за него трябва да се говори: невидимото трябва да стане видимо, променяйки обществото по начин, по който политиката не може.

Асоциация „Трансформатори”, въвличайки младежи и общността като цяло в един съвместен процес на дизайн, за да се променят или изградят пространства за социални и културни дейности до 2019 г. Ромската общност ще бъде силно застъпена в ред други проекти, включително програмите „Куратори от общността”, „Арт нашествия”, „Анимирай градската памет” и други.

СУРВА

Основен организатор: Коалиция от ромски НПО, СО, София 2019 Място: Ромски културен център, 10 локации в София Индикативен бюджет: €1000

Произхождащи от предхристиянските ритуали, маскарадните танци са една от многобройните европейски фолклорни традиции, специфични за регионалните култури, но споделящи маската като обединяващ елемент. Надграждайки върху тази популярна традиция, европейски куратори и художествени директори ще бъдат поканени да „преведат“ фестивала в XXI в., като ангажират местните общности в социалната и културната дейност и създадат платформа за антропологично и съвременно художествено изразяване, изградено върху темата за ритуалните маски като акт на трансформация. Проектът ще бъде ръководен от Еугенио Барба (Италия) - основател на театър „Один”, който е световноизвестна фигура в сферата на интеркултурните традиции и съвременния пърформанс.

Calling Cards, Zone Culture ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА В ГАЛЕРИЯ 8, ЛОНДОН

Ние работим с множество европейски партньори, включително ромски фестивали и разнообразни организации из цяла Европа, които ще допринесат за съвместната програма. Центровете EUNIC в София също ще отправят покана за творческо съдържание и ще предложат пространство за диалог и изкуство на роми и синти от съответните страни, за да вдъхновяват приемането на различията като ключов елемент на самата възможност за съвместно съществуване. Във връзка с този проект ще създадем и подкрепяме местни инициативи съвместно с главните ромски общности в София: „Факултета”, „Ботев” и „Филиповци”, за разработване на специфични културни компетенции и възможности на местна почва. Например София 2019 подкрепя нов проект във „Факултета”, иницииран от Здравно-социалния център за общностно развитие и 43

Сподели София

„Сурва“ - историческият международен фестивал за маскарадни танци и улични шествия, провеждан всеки януари, е най-голямото събитие от този вид в национален мащаб и на Балканите, като в момента събира близо 6000 участници в 90 групи от Европа, Азия и Африка.

фестивал сурва, ПЕРНИК

Основен организатор: Община Перник Място: Външни и вътрешни пространства в Перник Индикативен бюджет: €500 000


ОТВОРЕН ГРАД, ОТВОРЕНО СЪЗНАНИЕ София има изключително сложна и пъстра история, в която религията винаги е била важен фактор. Религиозният аспект е много видим в града и все още е основна обществена и културна сила. С шест основни вероизповедания, силни религиозни общности (православни – 892 500, католици – 5600, протестанти – 10 250, мюсюлмани – 6800, евреи – 1500, арменци – 1000) и постоянен поток от бежанци и имигранти, пристигащи в града, междурелигиозната традиция присъства навсякъде в него. Надграждайки върху етническата и религиозната търпимост като основна ценност, с която градът се гордее, и водени от убеждението, че взаимното разбирателство и диалогът между религиите съставляват важни измерения на една култура на мирно съжителство, ние ще използваме първата седмица на февруари, обявена от ООН за Световна седмица за хармония между религиите, за създаване на открита

платформа. Проектът ще се ръководи от международен кураторски екип, чиито членове изповядват различни религии: Момчил Методиев, Мохамед Халаф (Кувейт), Селма Тодорова, Богдан Паташев, Йозеф Луптак (Словакия). Платформата ще включи православни, католически и протестантски църкви, Джамията, Синагогата, други храмове и места за богослужение, много от които за първи път ще бъдат отворени като места за култура. В тях ще се провеждат изложби, представления, концерти и дебати, ще бъде показана международната фотоизложба Closest Multiple, ще бъде разработена карта на религиите в София, ще се провеждат образователни програми за възрастни и деца, както и международна конференция. Основен организатор: Национален съвет на религиозните общности в България Място: 20 религиозни локации в София и ЮЗР Индикативен бюджет: €600 000

БЪДЕЩЕ ОТ МИНАЛОТО Целта на потапянето в миналото с помощта на археологията, генетиката, ядрената физика, биологията не се отнася само до миналото, а до опознаването на това минало, за да се разбере настоящето и да се предвижда и дори изгражда, бъдещето. Чрез гласовете на учените и публиката, Фестивалът на науката в София през 2019 г. ще използва тази идея като отправна точка и ще изследва собственото археологическо богатство на столицата като извор на научно вдъхновение. За първи път фестивалът ще проведе събития за специфични локации из целия град – на места с археологически разкопки, метростанции, паркове, подлези, в които има курирани археологически експонати, средновековни градски строежи. Видни учени, като проф. Том Шекспир (Великобритания), Жил Бьоф (Франция), проф. Мигел Сеабра (Испания/ Великобритания) ще ръководят събитията, свързани с научни теми, които ще представят възможни сценарии за бъдещето, чиито корени са в миналото. През 2019 г. ще бъде открита нова платформа - Café Scientific - във влаковете, свързващи София с други големи български градове.

Специален партньор ще бъде Фестивалът на науката в Перуджа (Италия). Основен организатор: Британският съвет в България Място: 15 археологически обекта в София Индикативен бюджет: €500 000

ИМИГРАНТИ, ГРАФИТИ В СОФИЯ

44

Сподели София


СПОДЕЛИ СПОМЕНИТЕ

АНИМИРАЙ Градската памет

Тази програма, целяща укрепването на връзката между гражданите и града, обхваща концепцията за археологията на паметта. Стремежът е да бъдат открити липсващите звена на историческите наративи и да се даде глас на забравените от историята. Фокусирайки се върху лични и общностни перспективи, програмата следва подход за социално включване, за да въвлече различни общности в града да събират своите спомени и да ги споделят като живо наследство.

В контекста на променящия се градски пейзаж на неолибералния град, паметта за най-близкото минало днес е най-застрашена от изчезване - проблем, който София споделя с много други европейски градове, особено тези в периферията на Европа.

Ние създаваме връзки между жителите и историята на града, като същевременно възприемаме културните институции като събирачи на спомени, например в проектите „Анимирай градската памет” и „Извън обсега на радара“. Изследваме възможностите за перформативно архивиране на нематериални практики и активизъм, за да запълним празнините в историята. Също така осветляваме сериозната тема за преосмисляне на историята чрез поредица от проекти, фокусирани върху социалистическото наследство „Помиряване с миналото“, „Пикник на свободата“ и „30 години на екран“. Тези проекти ще оценяват нашите преживявания и нагласи, възникващи на базата на етнически, религиозни, политически и национални пристрастия, които също ще имат отзвук из цяла Европа. София 2019 желае да превърне града в едно по-разнообразно и по-автентично място с по-голяма значимост в съзвучие със своите граждани.

Кураторът Светла Казаларска ще работи с арх. Борис Хочел и Зузана Киерулфова, Асоциация за устойчива архитектура ArTUR (Словакия) и Асоциация за строеж с естествени материали (България) по изграждането на социална инфраструктура за „събирачите на памет“, където в течение на един месец ще бъдат предизвиквани и записвани спомените на жителите на София. Девет локации в София, всяка със своята специфична история и място в пространствената йерархия на града (плътно застроените панелни квартали, построени през 70-те, бившите еврейски и бежански махали, ромско селище, новите бързо развиващи се строежи) ще бъдат превзети от „ловци на спомени” - студенти по културна антропология и градска социология и етнолози. Методологията за изследване ще бъде изработена в поредица от семинари през 2017 и 2018 г. съвместно с нашите европейски партньори от Марибор, Белград, Диарбекир и Котор. Събраните лични спомени ще бъдат пресъздадени в комикси, илюстрации, анимационни филми, инсталации, колажи от художници и дизайнери от Източна Европа, които ще завършат с курирана изложба в Националния етнографски музей. Изложбата ще бъде свързана с Международния фестивал на етнографския филм през 2019 г. Дигитална онлайн версия ще привлича текущи допълнения от страна на жителите на София. Пътуващ вариант на изложбата ще бъде представен през 2020 г. от европейски партньори в пет страни. Изложбата ще зададе рамка за поредица от дискусии, разговори и интервюта по темата за паметта. Основен организатор: Националният етнографски музей Място: 15 жилищни комплекса Индикативен бюджет: €800 000

45

Сподели София

КОНЦЕРТ С МОНУМЕНТ, 2013 СДРУЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРИ


ИЗВЪН ОБСЕГА НА РАДАРА Със съзнание за избирателната природа на историята и ролята, която играят документацията, архивирането и комуникацията, проектът ще третира ред теми и проблеми, които попадат „извън обсега на радара“ на официалното събиране на данни. Изкуството има възможността да промени начина, по който документите се създават и излагат на показ, като осигурява нови начини за организиране и препредаване на културната памет, особено по отношение на документирането на историята, свързана с болка и потисничество (общо взето, черпеща от устната памет) и с общностите на етнически или сексуални малцинства, изключени от хранилищата на документи на традиционните архиви. Живите архиви ще се осъществят в различни формати. Например Роберт Янакиев (България), Алексаи Гилионе и Алберто Палиарин (Италия) ще курират пътуващо кино за документални филми на основата на текущия проект „Керван“, финансиран от ЕС, в който участват партньори от 11 страни. Чрез резиденции с ромите екипът ще създаде колекция от видео- и аудиозаписи, късометражни филми и фотографии, а известната ромска поетеса Сали Ибрахим ще води (устно) литературно направление. Новите технологии ще бъдат използвани за интегрирането на този широк обхват от формати в единно цяло. Живите архиви ще бъдат показани като аудио визуална инсталация както в музеи и артцентрове, така и в интернет. Освен това те ще бъдат на разположение като ресурс за артисти, учени, студенти, куратори, създатели на политики и всички, които се интересуват от многообразния културен пейзаж на София.

Основен организатор: Театър „Възраждане” Място: 7 европейски страни Индикативен бюджет: €600 000

ПОМИРЯВАНЕ С МИНАЛОТО През 2019 г. ще отбележим 30-годишнината от падането на комунистическия режим. Предвиждаме голям международен проект за региона, в който европейски творци, родени през 1989 г., ще размишляват върху комунистическото минало и ще изследват начините, по които изкуствата и творческата 46

Сподели София

работата могат да допринесат за помирение в исторически разделените общества. Проектът е естествено продължение на множество проекти за преосмисляне на комунистическото минало, които сме наблюдавали през последното десетилетие в Европа. Но той ще бъде единственият, който ще прередактира огромното количество материал и вече направените размишления. Кураторът Владия Михайлова съчетава съвременни подходи за генериране на нови знания за близкото минало, като по този начин ще спомогне за намирането на липсващите връзки между поколенията. Първата фаза „Спомени“, ще включва интервюирането на стотици лица. В сътрудничество с местните и националните институции ще бъде събрана информация за исторически значими, но вече забравени места като Ковачевци, Партийния дом, монумента „Камбаните“, Двореца на пионерите и паметника на първия социалистически водач Димитров. Безплатен вестник с две издания – на хартия и електронно, ще следи този процес, като той ще включва критически текстове, статии и преводи на ключови публикации. Работилниците „Липсващи връзки“ ще бъдат провеждани от водещи творци, чиято дейност е свързана с паметници, памет, обществено пространство, социализъм и наследство, като Сантяго Сиера, Кристоф Водичко, Что Делать, Пауъл Алтхамер, Раша Тодосиевич, Лъчезар Бояджиев, Недко Солаков. Млади артисти, родени през 1989 г., ще бъдат подбрани чрез открит международен конкурс за участие в работилниците, за споделяне на знания и създаване на нови творби, свързани със специфични локации. В последната фаза ще бъде курирана голяма изложба на подбраните монументи, ключови социалистически сгради и центрове, Държавната агенция „Архиви” и някои други свързани институции. От 2020 г. изложбата ще започне да пътува до партньорски локации, като по този начин ще свързва проекта с културния маршрут по архитектурата на тоталитарните режими на Съвета на Европа.

Основен организатор: Галерия „Васка Емануилова” Място: 15 локации в София, ЮЗР Индикативен бюджет: €1 200 000


100%% СОФИЯ

30 ГОДИНИ НА ЕКРАН

„ПИКНИК НА СВОБОДАТА

Проектът се базира на концепцията на берлинския документален театър Rimini Protokoll, който е продуцирал поредица от широкоформатни представления в 15 европейски града, всяко с участието на 100 статистически подбрани граждани, които отразяват истинската природа и ДНК на града в рамките на театрално представление. Вдъхновени от този подход, поканихме Rimini Protokoll не само да продуцира такова събитие за София през 2016 г. със 100 граждани, но също и да разработи поредица от проекти, които разглеждат различни творчески концепции, основани на идеята за 100% София. Ще поставим София на сцената, в галерията, на екрана, в телевизионното студио и на страницата” и ще създадем поредица от артистични изобретения, базирани на семейните истории, наново появяващите се мечти, съкровените вечери, личните дневници и скритите разходки. Всеки проект ще стартира със 100 души и всяка група ще бъде отразява многообразието според предварително определени статистически данни.

За своето издание през 2019 г. в партньорство с 15 ключови централноевропейски и източноевропейски международни кинофестивали София Филм Фест ще организира специална панорама от филми, посветени на 30-годишнината от падането на Берлинската стена през 1989 г.

„Пикник на свободата“ ще се проведе на 1 май на няколко места в града като заключително събитие по програма „Сподели спомените”. 30 години след падането на комунистическия режим тя ще събере творци и хора, живеещи извън родината си, от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Германия, Румъния.

Тази програма ще включва класически филми от 80те (като „Покаяние“ на Тенгис Абуладзе, „Човекът от желязо“ на Анджей Вайда), филми, произведени по време на 30-те години на преход („4 месеца, 3 седмици и 2 дни“ на Кристиан Мунджиу, „Ничия земя“ на Данис Танович) и нови филми.

Събитието, чиято цел е да чества нашия път към демокрацията и завръщане в Европа, ще представи съвместни концерти и кинопрожекции на открито, изложби на лични паметни предмети, изложба на улични билбордове и, разбира се, градски пикник на територията на целия град и обща трапеза с „нови социалистически менюта”.

Проектът играе с идеята за представителството, като използва достоверността и авторитета на статистиката, както и уникалността и предсказуемостта на отделния човек, тъй като хората са същината на един град. Едно уникално изследване на душата на София.

Основен организатор: София 2019, Rimini Protokoll Място: 15 локации в София Индикативен бюджет: €350 000

Кинотворци от три поколения ще представят своите произведения и ще разговарят с публиката и с представители на киноиндустрията: ветерани като Анджей Вайда, Андрей Кончаловски, Тенгис Абуладзе, Иржи Менцел; средното поколение – Кристиан Мингуи, Данис Танович, Павел Павликовски, Кристи Пую, Ян Сверак, и избрани млади режисьори, чиито филми ще бъдат подбрани. Филмите ще се прожектират на места, символични за миналото, като бившия Партиен дом на Комунистическата партия и завода „Кремиковци“. Същевременно СФФ ще посвети своята платформа „София мийтингс” на подкрепата за млади кинорежисьори и продуценти от новите „страни в преход” от Черноморския регион. „София мийтингс“ ще им предложи професионално обучение под ръководството на някои водещи европейски експерти и продуценти, включително Чедомир Колар („Ничия земя“), Ада Соломон („Позиция на дете“), Александър Рис („Капанът“), директори на фондове като Манфред Шмидт (MDM), Кристен Ниехус (Medienboard Berlin Brandenburg) и Жулиен Езано (CNC), директори на компании за продажби като Match Factory, Pyramide International, Films Boutique, Wild Bunch, Клод Ерик Поару (генерален директор на Europa Cinemas).

Основен организатор: Софийският международен филмов фестивал Място: Бившият Партиен дом на Комунистическата партия, завод „Кремиковци”, 10 други символични места Индикативен бюджет: €700 000

47

Сподели София

На артисти от седем страни ще се възложи да проектират ретроарт маси за пикник. Те биха могли да функционират и като минисцени, както и да бъдат съхранени като наследство от функционални скулптури в парковете и по площадите на града.

Основен организатор: EUNIC в България Място: Южният, Западният, Северният парк в София Индикативен бюджет: €250 000


СПОДЕЛИ МАРШРУТИТЕ Както повечето градове в днешно време, София е място, където различни традиции се сблъскват, пресичат и процъфтяват. Движението на хората с тяхната култура и традиции означава и мигриране на различни форми на изкуство. От времето на IV–VIII в. до наши дни, точно тези видими елементи са послужили като спойка на европейски връзки далеч преди Европа да се обедини в икономическа система. Тази Европа преди Европа ще стане ядро на проекти като „Ре-Ориент eкспрес“ например. Ще изследваме и културните диаспори, породени от различни видове миграции; начините, по които изкуството и творците на изкуство прекосяват и пресичат отново различни граници, ще бъдат в основата на „Арт диаспора“. От временни маршрути до пътуващи разговори ще търсим различни начини за популяризиране на нашия регион. „Регионални маршрути“ и „Споделени мигове на Балканите“ са дългосрочни проекти, в които ще включим разнообразни групи, за да открием уникалното лице на региона, с нови интерпретации на ландшафти и ценности. Ние изследваме начина, по който мигрира самата естетика, като трансформира не само собствените си практики и традиции, но и културите, в които живеем. Това постигаме чрез европейски и балкански пътуващи проекти, както и чрез проследяване на европейската вокална традиция в „Гласове на духа“. Ние искаме да картографираме и изминем отново маршрутите в града, да използваме картография на сетивата и да ангажираме гражданите в опознаване на разнообразния ландшафт на мястото като перформативност в „Софийска картография на сетивата“. София 2019 ще ви отведе на експедиции за изследване на наследството.

48

Сподели София

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МАРШРУТИ Пейзажът на ЮЗР, който граничи с Гърция, Македония, Сърбия, е прелестен. И на природния, и на културния ландшафт е присъщо огромно разнообразие. При все това той остава непознат и таи много неразказани истории. Същевременно остарели маркетингови идеи, малкото рекламни материали на чужди езици, труднодостъпните места и стереотипизирането оставят едно от очевидните предимства на региона неизследвано – във всеки смисъл на думата. Нашата отправна точка е културният ландшафт на региона: ще стартираме поредица от експедиции и мобилни картографски проекти през 2015 - 2016 г. Екипи от международни и местни артисти ще пътуват из региона заедно с ботаници, планинари, антрополози, историци и ще се срещат с местните общности и „непризнатите познавачи“ на живота от махалата. Резултатът ще бъде курирана изложба от голямоформатни снимки, видео, интервюта, които ще дадат основа за нова поредица от регионални маршрути на преживяването. Заедно с нашите регионални партньори ще потърсим скритите пластове в потенциала и ресурсите на региона, за да дадем ново лице на традиционните туристически атракции. Целта ни е да отидем отвъд популяризирането на поредица от местни събития и обекти и да управляваме регионалните процеси. Искаме не просто да предложим нови туристически продукти, а да вдъхновим местните общности да разработят свои собствени маршрути.

До 2019 г. планираме да изградим 10 маршрута с дължина от 5 до 100 км, обединени от няколко взаимосвързани теми. Зад всичко това стои идеята за отговорния и устойчиво развиващ се културен туризъм, съчетаващ принципите на бавното хранене и бавното пътуване с усещането за откриване. Екип от европейски екодизайнери, архитекти и експерти по туризъм и биоразнообразие ще конструира зрелищни микроархитектурни наблюдателни площадки, екомебели, временни произведения на изкуството в избрани обекти, аудиогидове. Внимателен подход в комбинация със силна обществена ангажираност с местни гидове и престои на съответните места. Ще използваме опита на други европейски изследователски маршрути, като например националните туристически маршрути в Норвегия със засилени елементи на ландшафт и дизайн; холандския проект „Усещане за място“, осъществен на острови покрай Фризийския бряг – част от програмата на ЕСК за 2018 г., и регионалния маршрут GR 2013, включващ много общности в Марсилия - Прованс. В подкрепа на този дългосрочен проект събираме европейски консултантски екип.

Основен организатор: 20 местни власти в ЮЗР Място: 10 общини в ЮЗР Индикативен бюджет: €2 000 000


ГЛАСОВЕ НА ДУХА Българските вокални традиции, обхващащи фолклор, религиозна музика и опера, винаги са били определящи за българското чувство за идентичност. Проектът включва три поредици от вокални формати: фолклорен, религиозен, експериментален. Тези поредици ще свържат България с Балканите, Близкия изток, Средиземноморието и европейските вокални традиции. Образцов за „Гласове на духа“ е един от софийските участници, включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство – Бистришките баби, и женският хор „Големите български гласове“, придобил статут на икона в Европа (носител на наградата „Грами”). В действителност има много хорове, опиращи се на тази традиция. Водещи артисти в проекта ще бъдат женският хор „Големите български гласове” (бивш „Мистерия на българските гласове“), работил с ред европейски музиканти в проекти, съчетаващи различни стилове. Имаме съгласието на Валя Балканска – изпълнителката на българската народна песен, включена в златната плоча, изпратена от НАСА в космоса с Voyager. Проектът ще ангажира балкански и европейски артисти, а автор на програмата ще бъде Илия Михайлов. Вторият аспект ще бъде над хилядогодишната традиция на църковното пеене в България. В Българската православна църква съществуват две традиции на църковно пеене – източно монадно

(едногласно) пеене и хорово (полифонично) пеене. Участниците в тази програма ще включват хорове и солисти от различни православни традиции като хора на храм „ Св. Александър Невски“, Мъжкия хор на Санкт Петербург, хора на гръцката православна семинария. Трето, ще курираме международна вокална поредица с ясно изразено духовно измерение, която ще включва ансамбли като Театъра на гласовете, ансамбъл „Хилиард“, „Дъ Талис Сколарс“, Арс Нова/Пол Хилиър, „Анонимъс 4“, „Дъ Сикстийн“, „Акуабелла“, „Брабаа Фортуна“, с духовна музика от Горичке, Джон Тавенър, Арво Пярт, Хилдегард фон Бинген и други. Поредицата ще включва съвременни произведения, предствящи нова епоха на простотата и минимализма, вдъхновени от религията, и експериментални електронни творби. Концертите ще бъдат в нетрадиционни пространства вместо в познатите културни центров, из целия град и региона. Европейският съюз за радио и телевизия също ще бъде наш партньор и ще предлага директно излъчване за своите членове, аудиозаписи и специални програми в ефир. Основен организатор: Националният филхармоничен хор „Светослав Обретенов“, „Големите български гласове“ Място: „Камбаните“ и 9 други нетрадиционни места Индикативен бюджет: €1 850 000

РЕ – ОРИЕНТ ЕКСПРЕС Когато през XIX в. се построяват големите железници, Ориентът – място с екзотична култура и духовност, става достъпен за Европа. Самият „Ориент eкспрес“ свързва Западна Европа (Лондон и Париж) с Югоизточна Европа и крайна точка Турция. Дори и след като бе закрит през 2009 г., „Ориент Експрес“ запазва своя символичен заряд и заслужава да бъде възроден. Проектът ще използва маршрута на влака като подвижна лаборатория за млади европейски артисти, място за художествено изследване на „другостта“ и идентичността по маршрута от Истанбул през Югоизточна Европа към Западна Европа. Във всеки град организаторите домакини ще съдействат за подготовката на концерти, четения, срещи с европейските артисти. БДЖ се съгласиха да бъдат партньор в проекта и да съдействат както за транспорта, така и за контакта с Европейската железопътна мрежа. Творчески център UnderGara ще координира партньорската платформа. Всеки град ще вземе участие в ръководната група на проекта. Всеки център ще следи по интернет проекта в течение на 30-те дни на неговото времетраене през март 2019 г. Очакваме около 200 водещи европейски артисти, активисти, писатели да съставят ядрото от участници, както и включването на още много други по трасето.

Основен организатор: UnderGara Място: 10 европейски града Индикативен бюджет: €2 100 000

49

Сподели София


СПОДЕЛЕНИ МИГОВЕ НА БАЛКАНИТЕ Юън Бриок - директор на Тheater Cynefin, Уелс, ще постави спектакъл на „театър на сетивата”, който ще пътува из Балканите, ще изследва разнообразието и ще предизвиква стереотипите за това, кое ни прави балканци. Проектът е инициатива на театър „Лабиринт“ – София, и е копродукция на шест експериментални „театъра на сетивата“ в Европа. Изследването ще се осъществи чрез посещения на различни места на Балканите, а форматът ще бъде мобилна структура – лабиринт, която насърчава публиката да изследва същността на балкански мит и реалност.

Основен организатор: Tеатър „Лабиринт“ Място: 7 балкански града Индикативен бюджет: €600 000

СОФИЙСКА КАРТОГРАФИЯ НА СЕТИВАТА Ще бъдат разработени нови карти и пешеходни маршрути в София, за да се изследва нейният разнообразен сетивен пейзаж: те ще съчетават наблюдение и преживяване и ще предлагат нетрадиционен начин за усещане на разнообразието на града. Сетивният град е ключов елемент във възприемането на града като перформативно място с препратки към „Невидимият град“ на Итало Калвино, ситуационистите и съвременните стратегии за създаване на топоси в града. Новите поклоннически пътувания са поетични градски откъси. Те прокопават своя път в структурата на градовете, за да открият истинската същност на местата и хората в тях. Основен елемент ще бъдат звуковите ландшафти. Аудиопроекти като форма на съвременните сценични изкуства, в които представлението се ражда от преплетените физически, емоционални, интелектуални и духовни възприятия на публиката, ще бъдат продуцирани от театралния режисьор Ида Даниел (София), Ясмина Заложник и Кона Радио (Любляна). За участие на членове на Източноевропейската платформа за сценични изкуства и Асоциацията за независим театър – Исландия, ще се обяват отворени конкурсни покани. Чрез различни видове сетивна комуникация театралните групи „Момо” (София) и „Кантабиле” (Стеге, Дания) ще провокират зрителите да преживеят интимната страна на градските пространства в неочаквани срещи с/в тях.

AРТ ДИАСПОРА Една от реалностите на българския живот е, че много артисти от голяма величина напускат града и/или стават номади, или заминават завинаги. Проследяването на българската артистична диаспора е отправна точка на водещия творец в областта на визуалните изкуства от своето поколение в България проф. Греди Асса. Той ще покани ключови съвременни артисти от български произход, живеещи понастоящем в чужбина, да се завърнат в рамките на курирана изложба с техни собствени творби, както и с творби на артист, когото са срещнали в приютилия ги град, който ги е вдъхновил и чиито творби са „в диалог“ с техните собствени. Сред поканените артисти са Хубен Ар Ти (Ню Йорк) с творби, представяни в Музея в Бронкс, музея „Броган” – Лихтенщайн, 54-то венецианско биенале; Десислава Унгер (Виена), която ще доведе в София Лариса Леверенц; визуалният артист Христо Гелов (Мадрид), удостоен с наградата „Макларън Уол ту Уол“, който ще покани Нестор Санмигел. Поредица от глобални художествени диалози ще протече в София и ще се завърне „у дома“. Ще бъдат представени творби, създадени чрез всички средства на съвременните визуални изкуства: живопис, скулптура, отпечатъци, фотография, колаж, видеоарт, инсталации. Основната експозиция ще бъде изложена в Националната художествена галерия. Тя ще бъде съпроводена с дебат по актуални теми за изкуствата и културата в София и Европа.

Артисти като Кристиан Нолд с неговите сетивни карти ще бъдат поканени да работят с групи в града. Проектът ще ангажира местни артисти в сътрудничество с перформативни маршрути като „Градски пилигрими“ в Копенхаген, Виена и Мюнхен, за да изследват и разработят новаторски методи за картография въз основа на допира и вкуса на мястото и градските ритми. По този начин различните локации ще сътворят нова хореография на града.

Основен организатор: Асоциацията за независим театър Място: различни локации в града Индикативен бюджет: €850 000

50

Сподели София

Основен организатор: Националният дарителски фонд „13 века България“ Място: Националната художествена галерия Индикативен бюджет: €700 000


СПОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВАТА

СОФИЙСКИТЕ ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ

Нашите споделени пространства имат огромно въздействие върху културните дейности на местно равнище. Те дефинират чувството ни за идентичност и общност, гарантират достъпа до изкуство и култура, сигурността и безопасността. Като изпробваме различни подходи, искаме да създадем едно много посилно усещане за споделено пространство в нашия град и неговите граждани.

16 вътрешни двора в различни части на града ще се превърнат в пространства за събития, провеждани при отворени врати през целия летен сезон. Ключовата идея е отварянето на кварталите и изразяването на софийската култура и начин на живот чрез нейните интимни градски интериори. Дворовете традиционно са център на обществения живот и място на смесване за малцинствата и мигрантите. В момента те са слабо използвани, занемарени пространства в софийските райони под средния стандарт. Ние искаме да насърчим тяхното обновяване и реинтеграция в открити пространства за артистични изяви чрез изложби, инсталации, прожекции, градско градинарство, временни конструкции и партита при открити врати.

Ще организираме програми със силно обществено участие във вътрешните, но занемарени градски дворове в „Софийските вътрешни дворове“. Ще се опитаме да проектираме пространства заедно с гражданите, за да установим нови модели на лична ангажираност с града чрез моментна архитектура в безстопанствени обекти и нови проекти за покриви в „Моментна архитектура“. Ще преобразяваме жилищните блокове в произведения на изкуството чрез „Градски графити“. С „Арт нашествия“ предизвикваме границите на затворените пространства и насърчаваме социалното взаимодействие с изолирани общности/групи в затвори, болници, домове за възрастни хора и ромски селища. Откриваме „подземна“ София с нейните стотици километри тунели, разкопки, убежища със специално курирани програми в „Софийски пластове“. Места в бедните предградия ще се превърнат във впечатляващи сцени за широкомащабната програма „На открито”, включваща класическа и съвременна музика, опера, театър, танц, кино, литература. Ще адаптираме местата за провеждане на културни събития за целите на споделеното творческо изразяване в проекти като „Танцуваща София“ – програма за съвременен танц – изкуство, което е все още „бездомно” в София. София 2019 желае да отвори (отново) града, да подобри качеството на градския живот, като направи града по-достъпен и място, където хората да могат творят и експериментират свободно. 51

Сподели София

Кураторите Нора Караламбева – артист, и Николай Давидков – архитект, ще ръководят разработването на проекти, в които жителите ще работят с групи от артисти, дизайнери, местни музеи и читалища. Проектът ще допринесе градът ни да стане по- отворен и достъпен, като предизвика към промяна затворените частни или обществени места и спомогне за премахването на стигмата в някои части на града. Всеки от задните дворове ще бъде отворен за посетители поне за един месец по време на летния сезон, през 2016 г. ще бъде открит първият. Скулптурната градина, проектирана от арх. Янко Апостолов в закрития двор на Националния музеен комплекс, който в момента се изгражда в София, ще се превърне в основно сборно място за тази градска мрежа от дворове, както и в обществено пространство за представленията, лекциите и специалните събития на музеите.

Основен организатор: Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” Локация: 16 вътрешни двора в София Индикативен бюджет: €750 000


МОМЕНТНА АРХИТЕКТУРА

НА ОТКРИТО

Този проект е насочен към трансформиране на града чрез култура. Избрани места или ситуации ще бъдат оживени чрез създаването на временни платформи за артистични дейности. Проектът ще демонстрира, че инфраструктурата често е представление или творчески процес. За инициативата ще се използват пневматични и леки конструкции, преустроени превозни средства, комплекти „Направи си сам“, съдържащи дърво, кутии и скелета. Следвайки принципите на европейското движение за моментната архитектура, избраните обекти за интервенция ще включват изоставени пространства, а местните общности ще се включат активно в процеса.

София 2019 ще работи с градските фестивали и с едни от най-големите продуценти в изкуството за изграждането на платформа, включваща класическа и съвременна музика, литература, театър, танц и опера, и ще курира стодневна програма за събития на открито през летния сезон.

Проектът прилага на практика демократизацията на архитектурата – концептуално и в смисъл на участие. Нуждата да възстановим връзката между архитектурата и ландшафта, от една страна, и между гражданите и всекидневието - от друга, става все по-належаща в епоха, в която водещи архитектурни тенденции отдалечават града от гражданите. Отделните проекти ще бъдат развити чрез кураторски подбор и чрез отправяне на международна покана за проекти за моментна архитектура през 2019 г. съвместно с Матера 2019. Проектът ще бъде открит през 2016 г. със „72 часа“ – конкурс за моментна архитектура, и ще бъде доразвиван всяка година. Основен организатор: Destructive Creation, Група град Локация: Панелни жилищни зони Индикативен бюджет: €750 000

52

Сподели София

Ще използваме някои от съществуващите сцени в градските паркове, но ще се насочим предимно към нови открити сцени в предградията и в региона. Така най-обикновени или допреди неизползвани пространства ще привлекат нова местна публика в една интересна и нестандартна среда: природни, индустриални и исторически обекти, както и междублокови пространства. Всички събития ще са безплатни. Чрез съчетаването и пресичането на много жанрове програмата цели да достигне до нови публики, както и да създаде и свърже вече утвърдени и независими инициативи. Всички поредици ще включват по една голяма нова поръчкова творба. За пример „Софийски солисти” ще създадат програма от 12 тематични концерта, които ще се провеждат всяка събота следобед в големите квартали „ Люлин” и „ Овча купел”, чиито 300 000 жители имат ограничен достъп до културни пространства и събития. Ансамбълът ще

работи с местните музикални школи и ще включи в програмата млади музиканти. Филмотечното кино ще покаже поредица от големи чуждестранни филми на градска тема, които ще се прожектират на място върху фасадите на големи жилищни блокове, паркинги и покриви в кв. „ Дружба”. Прожекциите ще отдадат почит едновременно на киното като градски формат и на града като забележителен феномен. Други проекти включват „София, анимирана с поезия“ – съвременна поезия и поетични практики, изпълнени в обществени пространства в Младост; опера в парка в кв. „Оборище” и Софийската филхармония в кв. „Горубляне”. Копродукция с фестивала „Варненско лято“ ще доведе на впечатляваща открита сцена в Северния парк революционни европейски театрални постановки на Питър Брук, Ян Фабр, Ариан Мнушкин. Проектът има за цел да достигне до нова публика, да развие нови партньорства и да превърне жилищните райони в динамични места за културно изразяване на града.

Основен организатор: София 2019 и партньори Локация: Различни локации в града Индикативен бюджет: €3 000 000


ГРАДСКИ ГРАФИТИ

СОФИЙСКИ ПЛАСТОВЕ

Проектът е експеримент за градска трансформация, която ще се състои от юни до септември 2019 г. в „Хаджи Димитър” – жилищен квартал в покрайнините на София.

Проектът изследва вертикалните пластове и нива на града посредством изкуството. Подземна София включва богато разнообразие от места за провеждане на културни събития – музей в метростанцията, подземен театър, археологически обекти, бомбоубежища и над 240 подземни тунели. Иван Мудов (галерия „Мусис”), Гергана Димитрова (театър „36 маймуни”), и Ясен Атанасов ( „София Поетики”) ще сформират кураторски екип, за да изследват темата за подземията и съставят мултидисциплинарна художествена програма. Перформативният подземен проект ще включва над 40 артисти/артистични групи, сред които Съюза на артистите в България, „Хаспел”, The Fridge, „Месечина мюзик”.

Фондация за градско изкуство – инициатор на проекта, ще покани прочути екипи от различни европейски страни, сред които Етам Кру, Наталия Рак, „Тоун енд М-сити”, Борондо, които ще преобразят 15 жилищни блока чрез изрисуването на мащабни стенописи. Проектът ще обедини артисти и местната общественост в процес на съвместно творчество. Подготовката за художествените интервенции ще бъде направена от жителите на блоковете и доброволци, желаещи да се включат. Тя ще е отличен пример за това какво е „Споделяне”. Проектът ще има значителен ефект върху подобрението на материалната среда и разкрасяването на квартала. „Градски графити“ ще бъде разработен в сътрудничество с проекта „Гугъл Стрийт Арт“. Основен организатор: Фондация за градско изкуство Локация: кв. „ Хаджи Димитър” в София Индикативен бюджет: €300 000

„Софийските покриви“ ще е насочен към необходимостта градът да се сдобие с некомерсиални обществени пространства, които предлагат гледка от птичи поглед. Сдружение „Трансформатори” ще работи съвместно с 6 партньори – студиа и организации от 4 страни, за да проектира/преобразува два „повдигнати градски площада“ с безплатен външен достъп. Единият от тях ще бъде на покрива на НДК – действие, което ще доведе до символична промяна в смисъла на мястото. Новите площади на покривите ще бъдат сцена за двумесечна програма за съвременна музика на специфични локации. Основен организатор: Партньорство Трансформатори, Съюза на артистите в България и др. Локация: Подземен театър и галерии, археологически бомбоубежища, подземни тунели, 2 покрива на сгради Индикативен бюджет: €600 000

53

Сподели София


ТАНЦУВАЩА СОФИЯ

ФОНД СПОДЕЛЯНЕТО Е ГРИЖА

Учудващ брой независими хореографи и цяло поколение млади танцьори още се нуждаят от дом – споделен дом с необходимите съоръжения, където съвременните танцови компании да могат да практикуват и изнасят представления. Танцът е във висока степен международна форма на изкуство с множество изградени европейски връзки. Танцовите трупи развиват активен международен обмен и представляват важна част от художествената мобилност на София. Въпреки това все още им липсва видимост и трябва да се състезават с други изпълнителски изкуства за достъп до пространство. София 2019 е възможност за създаване на по-устойчива танцова структура и за отваряне на съвременния танц към по-широка публика.

Сред усилията на София 2019 да работи за и да укрепва участието на различните общности в проекта е и поетият ангажимент за създаване на обществен „Фонд Споделянето е грижа”. Като отправна точка служи партньорството с 18 местни обществени проекта, които са в процес на реализация.

Столичната община ще преобразува едно от своите културни пространства и от 2016 г. ще го управлява под формата на публично-частно партньорство, заедно с танцовия сектор. Създаването на физическо място, обединяващо танцови репетиции, образование, хореография и събития, е една от най-големите мечти на обичащите съвременния танц. София 2019 ще работи с независимия танцов център „Дерида Денс“ център, фестивала „Антистатик” и други независими танцови трупи. „Дерида Денс“ е единственото място в България, където се провежда резидентска програма за артисти. Основавайки се на резиденциите през 2017/2018 г., София 2019 ще възложи серия от копродукции с Равена 2019 и други европейски партньори. Тези продукции ще бъдат открити с Европейската трансгранична мрежа за танцови представления „Аероуейвс“ с партньори от 35 страни. Фестивалът SPRING FORWARD – най-важното танцово събитие за начинаещи хореографи в Европа, ще бъде представен за пръв път на Балканите. След SPRING FORWARD продукциите ще бъдат представени на Dance the City – Ravena 2019, а танцовият център ще бъде домакин на други програми в рамките на 2019 г. Основен организатор: “Дерида Денс” център Локация: Преобразено културно пространство в града Индикативен бюджет: €1 000 000

54

Сподели София

Колкото и различни да са те – от изграждане на пешеходна пътека в кв. „Лозенец” до интеграцията на бежанци в кв. „Военна рампа”, от съживяване на „Камбаните” в кв. „Бистрица” до социалното предприятие за бездомни хора в кв. „Банишора”, те имат общи черти. Това са общественият активизъм и ангажираност, социалната иновация и разработването на специфични проекти за конкретни локации, основани на потребностите на общностите. От 2016 г. нататък ще подкрепим тези и други инициативи, вдъхновени и задвижени от местните общности като основем “Фонд Споделянето е грижа”. Той ще включва мобилно ресурсно звено на колела, което ще посещава различните места, като училища, читалища, пазари, университетски кампуси, жилищни комплекси. Мултидисциплинарният екип от „ангели” на София 2019 ще кани членовете на общността да участват в работилници и ще подпомага разработването на проекти и тяхното изпълнение.

Основен организатор: 18 неформални групи/мрежи Локация: 20 жилищни зони в София Индикативен бюджет: €1 000 000


БАЛКАНСКИ РИТЪМ

СПОДЕЛИ ТАЙНИТЕ Значителна част от София и нейната култура остава непозната за мнозина тайнствена, забравена, изоставена или просто незабелязвана. Като имаме предвид социалните измерения на изкуствата и културата, тръгваме на пътешествие, за да изровим скрити скъпоценности и невидими общности в „Моят софийски маршрут“, „Улиците на Европа“ и „Аз дойдох в София“. Публична тайна е, че софийските жители като цяло са недоволни от наличните водни съоръжения. Преобразяването на София ще бъде предизвикателството в „Отразяващият град“. Ние ще овластим имигрантските общности, за да се ангажират с различни аспекти на града. Ще насочим прожектора към балканската медна духова музика в „Балкански ритъм“ – свирепа, изкусителна, разтърсваща и непризнаваща никакви граници. София 2019 възнамерява да осъществи преход от търпимост към приемане и дори оценяване на непредвидимостта.

Културата на срещане, която е естеството на Балканите, е най-добре представена в традициите на балканската медна духова музика, свързваща османската военна музика с балканската народна и ромската музика. Балканските ритми са безпогрешно разпознаваеми и разпространявани в цял свят, като същевременно има безброй местни и персонални адаптации и вариации. Това е началото на този проект за музикален маршрут с неустоим ритъм. Тази вълнуваща и празнична музика е очевидна основа на споделено балканско наследство. С лица като признатия изпълнител от ромски произход Иво Папазов и музиканта Теодосий Спасов проектът ще привлече оркестри и композитори от Турция, Северна Гърция, Румъния, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Черна гора. Този мини пътуващ фестивал ще обиколи региона и ще се проведе в София, Благоевград, Кюстендил и Перник с надсвирвания на духови оркестри, улични изпълнения, пряко излъчване на музика и плейлисти. Основен организатор: София 2019 и партньори Локация: Открити пространства в София и ЮЗР Индикативен бюджет: €700 000

ОТРАЗЯВАЩИЯТ ГРАД Повечето градове си имат своите болни места, за София това е водата. В София няма река или крайбрежие, само няколко изкуствени езера в парковете и често неработещи фонтани – символ на минала гордост. Градските водни съоръжения и басейни продължават да пораждат конфликтни емоции в сърцето на града и да символизират сякаш несвършващия преход. Кураторите Мария Василева – СГХГ, и Павлина Младенова – директор на фестивала „Видеохолика“, ще превърнат градските водни повърхности (съществуващи и временни) в галерия на открито – принадлежаща на създавана от града и съвместно с града, в „екран“, видян като алтернативен, скрит пласт на София. Артистите Гриманеса Аморос (Перу), Кандас Шишмън (Турция), Макс Хатлер (Великобритания/ Германия), Надежда Олег Ляхова, Сабин Василев и

55

Сподели София

Нено Белчев (България), Олафур Елиасон (Дания), „ИлектрикМи” (България), HR-Стаменов (България), Инсайт (Германия) ще създадат 10 проекта, свързани с конкретно място, като използват средствата на видеото, медийни, звукови и светлинни инсталации. Те ще са размисли по темата за грандиозните и съмнителни градоустройствени начинания. Този проект отправя предизвикателство към различни идеи за публичното пространство и ще привлече хора от „Дружба” до Западния парк да коментират по належащи и проблемни въпроси. Основен организатор: СГХГ, асоциация „Видеохолика” Локация: 10 водни съоръжения Индикативен бюджет: € 900,000

МОЯТ СОФИЙСКИ МАРШРУТ Проектът се гради върху огромния успех на Free Sofia Tour и ще играе важна роля в разработването на много от темите на 2019. В подкрепа на усилията за преоткриване на части от градското наследство и постигане на поголяма информираност за архитектурното, социалното и културното многообразие на града. Free Sofia Tour ще приканва и обучава граждани и експерти да разработват автентични, лични обиколки на града („Моята София”) въз основа на лични спомени. В първоначалния период ще разчитаме на участието на известни личности, които ще бъдат последвани от градски доброволци, кандидатстващи с идеи за маршрути. Инициативата ще бъде разработена от 2015 г. с цел изследване на известни райони и тестване на маршрути. Тя ще има засилени образователни, социални и културни аспекти за овластяване на гражданите. Проектът притежава потенциала да се превърне в средство за гражданска мобилизация.

Основен организатор: Free Sofia Tour Локация: Целият град Индикативен бюджет: €300 000


УЛИЦИТЕ НА ЕВРОПА Имената на улиците са важни културни индикатори за това как концепциите за града променят градския пейзаж и начина, по който хората го съпреживяват. Имената на улиците придават смисъл на градското пространство. Въз основа на исторически връзки в момента над 30 улици в София носят имената на различни европейски градове. Сред тях са булевардите „Брюксел“, „Прага“, „Копенхаген“, „Мадрид“, площадите „Хелзинки“, „Хага“, „Португалия“, улиците „Париж“, „Мюнхен“, „Солун“, „Будапеща“, „Скопие“, „Любляна“, „Загреб“. Всяка от тези улици ще бъде домакин на временно културно представителство на съответния град/страна, които ще се превърнат в пешеходни културни институти с културен обмен, задвижван от гражданското общество. На всеки град/страна ще бъдат предложени конкретни места за провеждане на международни програми в човешки мащаб – тези пространства могат да бъдат галерии в домашни условия, празни магазини, клубове, кафенета, стени за плакати, училища, автобусни спирки. Тъй като улиците, носещи имената на европейски градове, са разпръснати из цяла София, програмите ще бъдат интегрирани в тъканта на града. В замяна София ще предложи и проекти за обмен със съответните градове. Проектът е свързан с „Европа на регионите” и с Европейските градски мрежи, включително EUROCITIES; привлечени са градове – Европейски столици на културата. Националните европейски културни институти ще участват в проекта като партньори всички те ще осигурят връзки с други международни партньори. В рамките на проекта ще се осъществят много инициативи за обмен, ориентирани към гражданите, както и към артистични организации и обществени групи. За 2016 г. е планирана конференция на тема “Модели за европейски обмен и партньорство” с участието на Комитета на регионите.

Основен организатор: EUNIC в България Локация: Над 30 улици в София Индикативен бюджет: €850 000

ДНК НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО Творбата на чешкия художник Давид Черни, поръчана за отбелязване на председателството наЧехия в ЕС през 2009 г., предложи ироничен анализ на националните стереотипи и културни идентичности. Повечето творби предизвикаха слаба реакция, но тоалетното клекало, символизиращо България, предизвика твърде силна политическа и медийна реакция в страната и тя настоя за извинение за нанесената обида. Това е един от няколкото примера, разкриващи културната несигурност, съпътстваща членството на България в ЕС. Сред целите на съвременното изкуство е да предизвиква дебат, да провокира противоречиви реакции, да накара зрителя да преосмисли очевидното – тогава то успява да постигне победа на въображението над комплексите и ограничеността. Центърът за култура и дебат „Червената къща“ заедно с още 15 центъра за култура и дебат из цяла Европа съвместно ще бъдат куратори на едногодишна програма за дискусии по темата за взривните ситуации, в които местните напрежения и несигурност могат да предизвикат спорове за изкуството. Освен това проектът ще представи международни художествени експериментални произведения на сценичните и визуалните изкуства и филми. Същевременно текущите дебати ще целят съживяването на идеята за Европа като общност от ценности сега, когато ентусиазмът около европейското семейство спада. Ние ще изследваме състава на европейското гражданство - спойката, която ни свързва. Основен организатор: Червената къща – център за култура и дебат Локация: Червената къща – център за култура и дебат Индикативен бюджет: €800 000

АЗ ДОЙДОХ В СОФИЯ Като в много европейски градове, особено в страните – външни граници на ЕС, предизвикателствата пред миграцията са един от основните проблеми в София. Въпреки десетилетните безпокойства, законодателството, инвестирането… интеграционните модели са още далеч от стандартизация. Ред софийски организации, работещи с мигрантски

56

Сподели София

общности, ще действат заедно, за да осигурят на мигрантите глас и да ги ангажират в различни градски проблеми. В София, която привлича около 90% от мигрантите (главно от Близкия изток и Китай), обединяването на усилия и обменът с останалата част на Европа са от нарастваща необходимост. Въз основа на успешния опит на културни проекти с мигранти партньорите ще използват специално отдадено пространство на Женския пазар, познато като „площада на мигрантите”. Чрез културни инициативи, те ще помогнат на мигрантски групи да развият умения и способности, да се интегрират в града и да получат възможност за самоизразяване. Новото пространство ще е място за срещи, където различни мигрантски общности в София ще могат редовно да организират културни събития, като тематични разговори и презентации, езикови курсове, кино - прожекции, изложби и социални игри. Форматът ще е постоянен „пътуващ дневник”. Той ще свързва мигрантски разкази, които ще представляват едновременно глобален културен портрет и лични истории. Основен организатор: София 2019 и партньори Локация: Столичната библиотека, Женскирт пазар Индикативен бюджет: €1 050 000


СПОДЕЛИ ПРИРОДАТА Екологичният профил на София не винаги е бил идеален. Градът все още е изправен пред множество проблеми, свързани с околната среда. Възползваме се от тази възможност, за да покажем, че публичното изкуство заедно с други дисциплини може да създаде забележителни места, насърчаващи стремеж към устойчивост и добро стопанисване на околната среда. Водещи европейски артисти ще създават творби на специфични локации. Те ще имат възможност да работят с големи постоянни инсталации, както и с временни проекти около Седемте рилски езера. Всяка конструкция трябва да е изградена от естествени материали в проекта „Земя, вятър, вода”. Ще свържем изкуството и с други проблеми на активизма енергийна ефективност и възстановяване на средата в пострадалите области. С проекти като „Градски градини и ферми“ и „Вкуси това“ искаме да върнем природата в градската среда чрез експериментална архитектура, градско земеделие, бавно пътуване и бавно хранене. Представяме артистични проекти, които ще привлекат публика, склонна да общува и обменя с творци по общи теми и проблеми като устойчивото градско изкуство. София 2019 поставя под въпрос екологичните връзки в града чрез проекти като „Това е хартиен свят“ и „Код Огън“.

ВКУСИ ТОВА Живеем във време, в което отчаяно търсим достъп до устойчива храна и живот. В Кюстендил и заобикалящия го регион застроената среда винаги е съществувала в хармония с овощни градини, минерални извори, планински хълмове и семейни ферми. През последните десетилетия утвърдената земеделска традиция донякъде е отслабнала, въпреки че традиционни събития, като Празника на черешата или Празника на жътвата, все още са популярни.

Кюстендил ще възложи проектирането и изграждането на 5 панорамни площадки/ландшафтни обсерватории/ заслони с цел насърчаване на походите из Осогово.

С „Вкуси това” ще създадем ново равновесие между наследство, природа, устойчива култура и органична храна. Ще ангажираме различни групи в земеделски, готварски инициативи и ще представим храната като социален елемент. Ще покажем ретроспективни творби, но ще целим най-вече да възложим поръчки за съвременни произведения, свързани с природата, пейзажа и храната. Проектът е опит за преоткриване и преосмисляне на региона, обновяване връзката между хората и потенциала на споделената среда, в която живеят.

Основен организатор: Община Кюстендил, Slow Food България Локация: Галерия „Владимир Димитров – Майстора”, Историческият музей - Кюстендил, 10 пространства в целия град Индикативен бюджет: €1 100 000

Преди всичко искаме да възпитаме ново поколение търсачи на устойчиви решения. Едновременно завръщане към природата и пътешествие в съвременното изкуство, проектът ще е катализатор за създаване на активна общност за устойчива храна, изкуство и туризъм в Кюстендил и София. Програмата ще протича през целия летен сезон. Съдържанието с „отворен код” и поръчките ще се определят и координират от община Кюстендил, Slow Food България и артисти като Кейси Ангелова (Ню Йорк/ Кюстендил) и Ефрат Грийн (Хайфа/Кюстендил). Община Кюстендил в партньорство със Slow Food България и още 15 партньори ще превърне юнския Празник на черешата в едноседмичен фестивал на екологичната храна, земеделието и изкуството. Той ще е изпълнен със събития и дейности, фокусирани върху истинската храна, фермерите, дребните производители, традиционните български продукти, плодове и зеленчуци, биоразнообразието, природата, земеделието и общността. Всички културни пространства в Кюстендил се съгласиха да бъдат домакини на събитието и да разработят индивидуални програми. Ще има също курсове по готварство, съставяне на онлайн готварска книга за рецепти с череши, пазар на биопроизводители, Slow Food трапеза и „Диско супа“, чиято основна тема ще е разхищението на храна.

57

Сподели София

Галерия „Владимир Димитров – Майстора“ ще бъде ремонтирана и Съюзът на българските художници ще организира поредица от пленери и изложби, а Регионалният исторически музей ще подготви изложба „Регионална история на храненето“. В програмата ще влязат спектакли и събития, представящи символични елементи и ритуали, свързани с храната.

ПРАЗНИК ПАНАГИЯ, кЮСТЕНДИЛ 2012


ЗЕМЯ, ВЯТЪР И ВОДА Седемте рилски езера – група езера с ледников произход в северозападната част на Рила, са разпръснати между внушителни върхове и дълбоки клисури на височина между 2100 и 2500 м над морското равнище. Векове наред те са били митични и свети места и остават напълно недокоснати. Всяка година на 19 август хиляди членове на Бялото братство на дъновистите се събират, за да посрещнат зората с ритмичен синхронен танц в голям кръг. Само на 90 км от София, това е едно много популярно място за екскурзии. Този уникален усамотен пейзаж ще бъде фон и вдъхновение за седем специални артистични събития, които ще се проведат в течение на седем седмици през лятото. Ще се използват само естествени материали и слънчева/вятърна енергия. Всеки един от артистите, които са силно ангажирани с проблемите на околната среда, ще създаде произведение „с минимален екологичен отпечатък“ и ще търси да засили въздействието на пейзажа. На този етап представяме пет от предложените проекти. Композиторът Пиер Соважо - директор на Lieux Publics, Марсилия, ще изгради масивна инсталация от вятърно-задвижвани инструменти и звукови структури, реагиращи на вятър. Датският визуален артист Еле-Мие Ейдруп Хансен ще инсталира своя проект „Светлина, звук и пейзаж“ със сто осветителни и звукови обекта, разположени по целия хълм, със стотици записани гласове на граждани, рецитиращи европейски поети. Шотландската компания NVA – Ангуас Фаркад ще проведе митично нощно пешеходно шествие, чиято премиера беше в Единбург през 2012 г. Стотици участници с челници ще изкачват планинския склон, като шествието ще се вижда от града. Ходещите фигури ще се превърнат в мащабно произведение на изкуството. Най-накрая артистите Роб Мълхоланд (Великобритания), Таня Преминджър (Израел), Анке Мелин (Германия), Уил Бекер (Белгия) ще реализират ленд артпроекти в региона. Всеки от тях ще бъде придружен от семинари и курсове и ще включи представители на местната общност.

Основен организатор: София 2019, Национален парк Рила Локация: Районът на Седемте рилски езера Индикативен бюджет: €1 600 000

58

Сподели София

ФОНД МАЛКОТО И ЗЕЛЕНОТО - Е КРАСИВО Във връзка с намерението си да ангажира местните общности в инициативите през 2019 г. София 2019 ще открие три микрофонда: зелен фонд, младежки фонд и обществен фонд. Очаква се те да привлекат нови участници от сферата на културата. Градът започна осъществяването на програма „Зелена София“ през 2011 г. Тя е отворена за собственици на апартаменти и за граждански обществени организации с цел възстановяване и ново планиране на малки квартални зелени площи. Досега финансиране в размер на почти 500 000 евро, покриващо само разходи по материали, беше отпуснато на около 250 групи. От 2016 г. Зеленият фонд за София ще бъде преструктуриран. Годишният му бюджет ще бъде удвоен със съответстващи фондове от София 2019, обхватът му ще бъде разширен и най-важното той ще включва и художествен и културен елемент. Екип от ландшафтни специалисти, архитекти и дизайнери ще работят заедно с избрани групи за повишаване на художествената и социалната стойност на проектите за реновиране на зелените площи. Чрез този проект целим да повишим общественото участие в преобразяването на публичното пространство и да направим съвременното изкуство по-достъпно за гражданите.

Основен организатор: Столичната община Локация: Публични пространства, жилищни квартали в София Индикативен бюджет: €700 000


ГРАДСКИ ГРАДИНИ И ФЕРМИ София е изостанала от повечето европейски градове по отношение на устойчивото градско развитие. Това се дължи отчасти на социални приоритети и икономически затруднения, но и отчасти на широко разпространеното негативно отношение към градското земеделие - виждане, наследено от периода преди 1989 г. Движението за градски градини/ферми все още е маргинално. В резултат сме изправени пред тежки затруднения: замърсен въздух (до 4 пъти повече от европейската норма), деца с наднормено тегло (6-то място в Европа). Проектът за градско градинарство ще включва общностно обучение, инфраструктура, практики и инициативи, които ще изпробват различни подходи. София 2019 ще работи заедно с дирекция „Образование“ на Столичната община и ще създаде мрежа от минимум 10 училища в София и региона за разработването и изграждането на училищна ферма, която ще отглежда плодове и зеленчуци в дворовете на училищата, които в момента са покрити с асфалт. Учебната програма ще включва и курсове по устойчиво земеделие и готварство. Чрез преосмисляне на храната и хранителните навици тези пионери ще превърнат храненето в творческо преживяване, което така се противопоставя на традиционните схващания.

59

Сподели София

София ще превърне едно от своите открити тържища - „Борово” - в специализиран постоянен пазар за органична продукция. Той ще стане постоянно място за срещи на над 100 биофермери и граждани, заинтересовани от здравословната храна. Основавайки се на примери за революционно градско земеделие, ние ще насърчаваме създаването на квартални градини в задните дворове, на покривите и дори на паркингите, като допринасяме за изграждането на временни зони за градинарство и почивка. Университетската ботаническа градина ще изпълнява ролята на консултантски център, като дава съвети, организира демонстрации и семинари по теми като подрязване на плодни дървета, правилно компостиране или създаване на хабитат за полезните организми. Тези практики са особено ценни в епохата на „Направи си сам“.

Основен организатор: Slow Food в България Локация: Училищни дворове, открит пазар в „Борово”, пространства в покрайнините Индикативен бюджет: €600 000

ЗЕЛЕНА ТОЧКА В този съвместен творчески проект ще участват признати аниматори от цяла Европа. Фил Мълой (Великобритания), Еверт де Бейер (Холандия), Матей Бранеа (Румъния), Иван Богданов (България), Изабела Плучинска (Полша), Вероника Обертова (Словакия), Ваня Андриевич (Хърватия), Андреа Мартиньони (Италия), Вера Нойбауер (Великобритания/Чехия) ще създадат късометражни анимационни филми. Единственото изискване към съдържанието им е те да започнат и да завършат с 250-пикселова зелена точка в средата на екрана. Тя може да се превърне във всичко – дърво, герой, сграда, град, да разкаже своята малка история за споделянето на зеленината и след 20 секунди отново да се превърне в точка. В този проект ще бъдат поканени и други участници от цяла Европа. Най-добрите и най-изобретателните предложения ще бъдат събрани в серия, която ще покаже найизкусната анимация по темата за устойчивата култура в устойчивите градове.

Основен организатор: Компот Колектив Локация: Лятно кино на Витоша Индикативен бюджет: €350 000


ТОВА Е ХАРТИЕН СВЯТ

които ще се събират и рециклират хартия и картон.

КОД ОГЪН

Софийският фестивал на хартиените изкуства е скорошна, но вече международно утвърдена инициатива. За 2019 г. екипът на фестивала подготвя широко-мащабния международен проект „Това е хартиен свят“. В него се използват само материали на основата на хартия и той ще включва дизайн, мода, скулптура/визуални изкуства и архитектура. Хартията и картонът са в основата на много продукти за домакинството, но те все повече се използват и във временните конструкции, комплектите за оцеляване в бедстващи райони, заслоните за настаняване на бездомни, както и за предмети от ежедневието като дрехи и мебели. От градски квартали в Третия свят до дизайнери, ангажирани с проблемите на екологията от развития свят, възможностите, които хартията предлага за изработването на евтин, гъвкав, обновяем и подлежащ на рециклиране продукт, са безкрайни.

Инфраструктурната рамка на събитието също ще бъде от хартия. Ще има помещения, които публиката и посетителите ще могат да наемат. Сред артистите, които ще участват, са швейцарецът Зимун със звукова среда от картон, Джули Вайбел – млада дизайнерка от Великобритания/Германия с нейната колекция „Разграждаща се мода“, френските артисти Оливие Гростет с „Мимолетният град“ - специално произведени картонени кашони, с които доброволци могат да строят петметрови сгради, и американският архитект Франк Гери с неговата колекция от картонени мебели.

Ще се сбогуваме с летния сезон със зрелищен огнен спектакъл. Огненото изкуство е трансцедентално преживяване. Вдъхващо страх от природните стихии, то сближава хората с природата. Европейски артисти и формации, съчетаващи различни дисциплини, ще се съберат край Панчаревското езеро, за да представят на плаваща сцена над 20 театрални постановки, представления, инсталации, интерактивни хепънинги, като тяхно главно художествено средство за изразяване ще бъде огънят. Продуценти ще бъдат ЖАР театър и Fireter.

„Това е хартиен свят“ ще представи вдъхновяваща поредица от изложби, курирани и чрез отправяне на открити покани, включващи оригами, хартиена архитектура, дизайн с хартия, художествени произведения от хартия, дрехи от хартия. Същевременно ще се проведе и широко обхватна образователна програма, която да информира учениците на теми като устойчивост, изкуство и дизайн. Ще бъдат създадени хартиени площадки за игра, на

Ключова фигура в „Това е хартиен свят“ ще бъде японският артист Шигеру Бан, съвсем наскоро удостоен с престижната награда „Прицкер“ за 2014 г. Бан е известен със своя дизайн на спасителни съоръжения при бедствия и използването на природо-съобразни и нетрадиционни материали и в частност с неговата „запазена марка“ - водоустойчиви и огнеупорни хартиени тръби. Той е вдъхновяващ лидер, застъпник на хуманитарната архитектура и експерименталния дизайн.

Основен организатор: ЖАР театър, Fireter Локация: Панчаревското езеро Индикативен бюджет: €350 000

Основен организатор: Фондация „Аматерас” Локация: Различни места в града Индикативен бюджет: €850 000

ЯПОНСКИ ПАВИЛИОН НА ШИГЕРУ БАН, УНИВЕРСАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ, ХАНОВЕР 2000

60

Сподели София


СОФИЙСКИ РАЗГОВОРИ

СПОДЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В тази програма ние ще отправим поглед към бъдещето в много отношения: към младите хора, ключов фактор за бъдещето на нашия град и на Европа, към нововъзникващите форми в медиите и изкуството, към творчески решения и идеи. Това са най-важните основи, върху които ще се гради европейското бъдеще. Такива проекти са „Нови създатели“, „Експериментариум” и „Арс Електроника“, „Музейко“, всички от които са с дългосрочна перспектива. Искаме да намерим начини за реализиране на творческите ресурси на всички млади хора, за да им дадем възможност да осъществяват позитивни и конструктивни промени. Ще развиваме културното многообразие, като същевременно запазваме културната идентичност и социалното сближаване. Чрез проекти като „Светът в снимки“ програмата създава връзки между социални работници, специалисти в областта на образованието, културни организации, медии и артисти. Планираме да увеличим и споделим броя на местата, където младите да могат спокойно да творят и експериментират. Художественото образование и творчество са застрашен вид, който се нуждае от съживяване.

61

Сподели София

След „Софийските разговори” през 2009, 2011 и 2013 г. европейската мрежа „Душа за Европа” се ангажира да проведе по три мащабни международни събития в София през 2015, 2017 и 2019 г., на които ще се срещнат представители на културния сектор, политиката, медиите, бизнеса и на други обществени сфери. „Софийските разговори“ ще бъдат постоянна гражданска платформа, която ще дефинира и инициира конкретни съвместни действия с цел засилването на културния елемент в утрешната Европа. Темите на конференциите през 2015-17-19 г. ще са свързани с променящите се европейски динамики, като например: прехода от макроикономиката към микрообщностите, от финансовите пазари към общностните ресурси, от пост-модернистичната естетика към новата световна етика. На всяка конференция София 2019 ще съфинансира реализирането на „Кьоше на говорителите”, където гражданите ще бъдат канени да споделят идеите си. Ще има също и информационна програма, която цели да привлече училища и университети в тематичните дискусии.

Основен организатор: „Душа за Европа” Локация: Конферентни зали, училища и университети в София Индикативен бюджет: €450 000

ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ И АРС ЕЛЕКТРОНИКА „Експериментариум“ е голям проект за създаване на нов образователен център за деца и млади хора на Балканите, който да експериментира с науката и образованието. Той ще е част от „София Тех Парк”, който ще бъде напълно завършен и функциониращ през септември 2015 г. Експериментариумът ще е място за пряк досег до науката и технологиите, ще предлага и програми за обучение на преподаватели. София 2019 ще подкрепи разработването на пътуваща платформа с възможност да бъде установена за постоянно в различни училища и културни центрове в рамките на този проект. През 2019 г. платформата ще посети други български и балкански градове, с продължителност на гостуването от 1 до 4 седмици. Докато платформата пътува, в „София Тех Парк” ще се разположи експериментална лаборатория на „АРС Електроника”, Линц. От 1979 г. „АРС Електроника” са в авангарда на взаимодействието между радикални, новаторски идеи в изкуството, новите технологии, медиите и всекидневния живот. Това ще е първото им участие в проект на Балканите. Едногодишната програма с „АРС Електоника” не само ще предизвика огромен интерес към центъра, но и ще вдъхнови нашия творчески сектор. Точният формат на партньорството е в процес на разработка, но със сигурност това ще бъде радикална, уникална образователна лаборатория.

Основен организатор: „София Тех Парк” Локация: София Тех Парк, училища и културни центрове на Балканите Индикативен бюджет: €1 050 000


МУЗЕЙКО

РЕПОРТИЙН

Първият детски образователно-развлекателен център, който трябва да се открие през 2015 г., е разработен от бюрото „Лий Х. Сколник Аркитекчър” (САЩ). В развитието на концепцията за експонирането участваха над 100 български архитекти, графични дизайнери, илюстратори и учени. „Музейко” ще предлага интерактивни преживявания в областите на археологията, геологията, палеонтологията, света на природата и конструирането, комуникациите, енергията, космическата технология, културата и изкуствата.

Въз основа на текущ национален проект Центърът за образователни инициативи – София, ще работи съвместно с Училището за радио и телевизионна журналистика – РАИ в Перуджа, по разработването на европейска дигитална платформа за тийнейджъри. Тя ще се базира на късометражни филми, заснети с лични смартфони. Темата ще се избира ежегодно и ще е свързана с ключови проблеми, като изолацията, толерантността и свободата.

През 2019 г. „Музейко” ще бъде домакин на международни летни творчески резиденции и ще предложи на шестима европейски артисти време, пространство и подкрепа с цел да обменят идеи и да творят пълноценно. Музеят ще покани отделни артисти и артистични групи, проявяващи интерес към сътрудничеството и интердисциплинарния диалог, за да създадат заедно нови методи за работа с деца. Проектите могат да приемат безброй форми, като например мултимедийни спектакли, театрални постановки, анимационни филми, инсталации и онлайн проекти. Готовите продукти от тези дейности ще пътуват из региона. Артистите от творческите резиденции в София ще си сътрудничат и ще творят съвместно с артистите от творческите резиденции на Експлораториума в Сан Франциско. Основен организатор: „Музейко” Локация: „Музейко” Индикативен бюджет: €950 000

62

Сподели София

Проектът стимулира свободата на изразяване, тренира медийни умения и провокира дебат. Освен това той генерира огромна публика в Мрежата (вече 45 000 посещения от 30 000 уникални потребители). Проектът ще включи „Академия Репортийн” за развитие на уменията чрез менторство и споделяне на знания, която ще е подкрепена от местни и европейски младежки и медийни организации. Неин основен партньор ще бъде Европейската младежка преса (мрежа с над 20 членуващи организации). Избраните видеорепортажи и техните автори ще бъдат представени на Европейските дни на младежките медии, които се провеждат всеки октомври в Европейския парламент в Брюксел и събират над 60 000 млади европейски журналисти.

Основен организатор: Центърър за образователни инициативи Локация: Училища в София и Перуджа, Европейски парламент Индикативен бюджет: €250 000


НОВИ СЪЗДАТЕЛИ

СВЕТОВЕН АРТ ДНЕВНИК

Европейският инвестиционен фонд JEREMIE влезе в България. Фондът предоставя 21 млн. евро и е разделен между две организации в България: LAUNCHub и Eleven. Те разработиха стратегия за инвестиции въз основа на начално финансиране вместо отпускането на големи суми наведнъж, което увеличава успеваемостта и мотивацията за по-нататъшно инвестиране.

Искаме да привлечем разпръснатата българска диаспора от млади артисти, творци, професионалисти и интелектуалци, живеещи и работещи извън България, към създаването на една по-широка референтна рамка за културния живот на София. За една година София ще се превърне в глобален град и ще разшири своите граници. Васко Василев – цигулар (Лондон), Самуел Финци – актьор (Берлин) Владимир Вълков – единственият българин, носител на Наградата за дизайн и архитектура „40 под 40“ (Калифорния), заедно с още 362 други българи от различни градове по света ще отразяват и коментират деня от гледната точка на своя опит и чувството си за принадлежност. Артистите ще сравняват и ще извеждат наяве неочаквани перспективи и връзки между градове и култури.

Досега няма творци-предприемачи, които да са се възползвали от тази възможност. В резултат на това трите най-големи коуъркинг пространства - init Lab Hackerspace, SoHo и Betahaus, ще обявят открити конкурси за избирането на обещаващи предприемачи в областта на творчеството. Коуъркинг общностите сближават млади хора с различни интереси: дизайнери, хакери, компютърни специалисти, разработчици. В продължение на шест месеца трите пространства ще осигурят на новите създатели място, менторство и постоянна подкрепа за развитието на бизнеса или занаята им. Същевременно Европейската фондация за култура чрез своята програма „Тандем” ще подпомогне осъществяването на обмен между творци и професионалисти в областта на културата в чужди страни, които да прераснат в амбициозни трансгранични проекти.

ЗОНА КУЛТУРА АРТ ФЕСТ, СОФИЯ 2014

„Световен арт дневник” ще бъде дигитална многоезична онлайн платформа, която ще бъде едновременно и всекидневна медия. Тя ще има и материален дом в центъра на София, където ще се провеждат дебати и дискусии по важни теми от дневника. Местни редактори/блогъри ще ангажират художествените общности с разпространението на дневника. Проектът ще бъде осъществен посредством отворена покана от независимия сектор, подкрепен от български културни институти в чужбина.

Основен организатор: София 2019 в партньорство със SoHo, Betahaus, init Lab Hackerspace Локация: SoHo, Betahaus, init Lab Hackerspace Индикативен бюджет: €2 200 000

Основен организатор: Държавният културен институт към МВнР Локация: Онлайн, медия Индикативен бюджет: €350 000

63 Сподели ЗОНА КУЛТУРА АРТ ФЕСТ, СОФИЯ 2014 София

ЗОНА КУЛТУРА АРТ ФЕСТ, СОФИЯ 2014


ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕВОД

СВЕТЪТ В СНИМКИ

Английският понастоящем може и да е господстващият световен език, но голяма част от класическата и съвременната литературата е писана и се пише на други езици. Тези произведения са достъпни само за знаещите езика, на който са написани, или в превод. Издателите са склонни да твърдят, че читателите не се интересуват от преведена литература, но те не предлагат и достатъчно избор. Несъмнено съществува всеобща липса на интерес към европейските преводи, обратно на интереса към други аспекти на eвропейското. С 55 изчезващи езика на континента и пренебрежимо малък брой литературни творби на по-непопулярни езици богатата езикова карта на Европа, както и достъпът до разнообразна съвременна литература са застрашени.

Еми Барух и Албена Спасова от „Фотофабрика“ всяка година ще курират широкомащабни изложби с найдобрите световни репортажни снимки на открито в София. Кулминацията на тази инициатива ще бъде през 2019 г.

София 2019 има амбицията да се превърне в център, улесняващ обмена между периферните европейски езици, както и между литературата на непосредствените източни и южни съседи на Европа. Под ръководството на международната литературна и преводаческа организация Next Page, градът ще организира поредица от инициативи, предназначени едновременно за широката публика и за професионалистите. Насочен към съвременното литературно творчество и неговите преводи, проектът ще събере преводачи в резидентски програми и ще осигури пространство, където преводът като лаборатория и като център ще търси начини да достигне до по-разнообразни и по-млади публики.

Проектът ще бъде открит с „Протестиращият човек“ (2014) и „Геополитическо съзидателно разрушение“ (2015). Темите на изложбите ще отразяват актуални обществени и политически тенденции и ще отправят дръзки изявления в общественото пространство с над 100 снимки с впечатляващи размери върху билбордове и фасади. Потвърдилите участието си партньори в проекта са водещи фото/новинарски агенции в света, като АП Фотографърс, Ройтерс, ДПА, АФП, ИТАР-ТАСС. Те ще издирват/предоставят снимки и вече се ангажираха да популяризират проекта като глобално събитие.

Той ще се превърне и в платформа за професионален обмен, която ще работи с най-разнообразни езици, като хърватски, естонски, датски или грузински. Така общите предизвикателства ще вдъхновят общи решения. Кулминацията на програмата ще е през октомври 2019 г. В София ще се проведе панаир на преводачите с различни платформи и събития (работилници, симултанни преводи, пазар за независими издатели и автори и т.н.), на който ще бъдат представени преводи от периферни езици.

Основен организатор: Фондация Next Page Локация: СУ „ Св. Климент Охридски”, Столичната библиотека Индикативен бюджет: €700 000

64

Сподели София

МОСТ НДК, СОФИЯ

„Светът в снимки“ ще работи също и с 50 гимназии в Софийския регион, като ежегодно ще организира „лов на снимки“ и тематични конкурси. Ученици ще споделят възгледите си по наболели социални проблеми, а някои от представените фотографи ще бъдат поканени да проведат мастер класове и да направят подбор на снимките. „Фотофабрика“ ще работи с партньори като Фотографската обсерватория в Равена, PhotoEspana и Les Rencontres Arles Photographie, за да осигурят представянето на изложбата в различни части на Европа. Основен организатор: Фотофабрика Локация: Публични пространства в София, Мадрид, Равена, Арл Индикативен бюджет: €750 000


Сподели творчеството Това е интердисциплинарна програма с фокус върху приложението и изследването на технологиите в създаването на изкуство. Ще работим с организации и артисти, които работят в дигиталната сфера или имат нужда да развият този аспект чрез създаване на дигитално изкуство или чрез използване на дигитални технологии. Ще създадем „Софийска платформа за дигитални изкуства”, а „Ние сме визуални“ ще отрази Европа такава, каквато е в момента. Едно поколение, отраснало с дигиталните технологии, вече започва да оставя следа в творческите индустрии. Вярваме, че откритостта и сътрудничеството ще превърнат технологичните умения в социална придобивка. Затова изследваме потенциала на видеоигрите в проекта „Видеоигри” и експерименталната музика в „Музика извън класациите“. Друга отправна точка е желанието ни да окуражим ангажираността на „културните въздържатели” чрез съживяване на преходни пространства с временни конструкции и програми в рамките на проекта „Pop-Up“. Убедени сме, че найдобрият начин да яхнеш вълната е да споделиш пътуването.

СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО В София има огромна нужда от доразвиването на тази форма на съвременно изкуство. В момента в България художествените организации, притежаващи съответния опит и познания, са твърде малко. Цел на новата платформа ще бъде обединяването на разпокъсаните инициативи, познания и опит на множество активни артисти и разкриването на потенциала на дигиталните изкуства. Основни участници в платформата ще бъдат Националната художествена академия и нейната магистърска програма по дигитални изкуства, „Диджитал Арт Фест”, фестивалът „Компютър Спейс“, и „Водна кула арт фест“, но в нея ще се включат и независими куратори и артисти. Софийската платформа за дигитално изкуство ще стартира през 2015/2016 г. и ще установи сътрудничество между художествени организации и фестивали. Ще бъдат представени водещи европейски дигитални артисти, сред които Стеларк, Морис Бенаюн, Рой Аскът, Карстен Николай, Юберморген, Кристоф Бруно, Тони Оуслер, Скот Сниб. От 2017/2018 г. куратори ще подберат творби на български дигитални артисти като Красимир Терзиев, Петко Дурмана, Венелин Шурелов, Калин Серапионов, Иван Мудов, Ергин Чавушоглу, Даниела Костова, HR Стаменов и ще организират широкомащабни изложби, за да представят на българското дигитално изкуство. ”Софийска платформа за дигитално изкуство” ще създаде и колекция от български и европейски творби на дигиталното изкуство, която ще е архив и ресурсен център. Той ще предлага постоянни програми с работилници, лекции и събития/презентации на живо за дебютиращи артисти и куратори, както и за широката публика. През 2018 г. Столичната община ще инвестира в 2–3 дигитални фасади, а през 2019 г. ще бъде възложена поръчка за няколко специални творби. Програмата ще кулминира през есента на 2019 г. като част от програмата за дигитални фасади, инициирана от Суса Поп, директор на Лабораторията за обществени изкуства – Берлин. Проектът Connecting Cities, подкрепен от ЕС, ще бъде партньор в този проект. Основен организатор: СГХГ Локация: Различни локации в града Индикативен бюджет: €1 300 000

65

Сподели София

ВИДЕОИГРИ Европейската комисия признава изключително положителното икономическо и обществено влияние на видеоигрите и за периода 2014–2020 г. осигурява рекордно финансиране за подпомагане иновациите в тази област. Българската гейминг екосистема е силна по традиция. Само през последните години секторът е увеличил своя дял в БВП със 124%. София има ясен потенциал да гради въз основа на този ресурс и да лансира широкомащабна програма за подкрепа на дебютиращи дизайнери и производители чрез устойчив клъстър модел за компютърни и видеоигри. Проектът ще обхваща няколко модула, разработени последователно за 4 години: ретроспективна програма „Изкуството на видеоигрите през 80-те и 90-те“; съвременен поглед върху европейския видео гейминг; европейско първенство по е-спортове, привличащо десетки национални CS:GO отбори за създаване на интерес и пазар и за насърчаване на предприемачеството; поредица от поръчкови продукции, които да се свържат с други съвременни артиндустрии като танц. Така на гейминг индустрията ще бъде предоставена цяла седмица за развиване на дейност и идеи. В бъдеще младите поколения ще използват видеоигрите повече като познавателно средство, отколкото за чисто забавление. Активното участие в проекта ще е ползотворно както за културните, така и за образователните институции. Куратор на проекта ще бъде Мартин Кадинов основател на On!Fest. Основен организатор: Креативност – Фондация за култура и образование Локация: зала „Арена Армеец“ Индикативен бюджет: €650 000


POP-UP

НИЕ СМЕ ВИЗУАЛНИ

Временното е новото нормално и позволява на града постоянно да променя своя ритъм. В епохата на културата „Направи си сам“ има нужда от съживяване на гъстонаселените панелни жилищни квартали, от творческа интерпретация на междублоковите пространства.

„Ние сме визуални” ще бъде широка платформа, насочена към младия европейски документален киноразказ. В рамките на проекта ще бъдат организирани специални събития и ще бъде представена кураторска селекция от около 100 документални късометражни филма от цяла Европа, създадени от студенти от университети и училища за кино/медии/тв. Подборът ще осъществи европейски екип от киноексперти: Борис Митич (удостоен с награди кинотворец от Сърбия), Димитра Кузи (програматор на фестивали и медиен експерт, Гърция), Сирка Мьолер (куратор, Германия), Рада Шешич (програматор на фестивали, Холандия), Кумяна Новакова (директор на фестивал, Македония), Мелъди Гилбърт (режисьор/продуцент и преподавател по кино, САЩ) и Мартичка Божилова (продуцент, България).

София 2019 ще възложи разработката и изграждането на пет pop-up конструкции за творчески дейности – временни галерии, сцени за спектакли, интерактивни пространства. Те няма да струват много на младите независими артисти и в същото време ще привлекат движение към „спалните райони“ на града. Конструкциите ще са подвижни и разположени в централните квартали и в предградията. Те ще са изградени в рамките на програми, създадени за и съвместно с местните общности. Ще бъдат проектирани през 2017/2018 г. от местни млади дизайнери/артисти и ще отговарят на нуждите на различните градски пространства. Екипите ще са ръководени от опитни артисти в областта: Марко Канавачи и „Пластик Фантастик“, Торино/Берлин, създали прекрасни надуваеми пространства; „Раумлабор”, Берлин, които са в основите на pop-up движението; „Бюро Детур” - Орхус с техните семинари за „Направи си сам“ в мобилен контейнер; „Фантастик Норуей“ с техните картонени конструкции, които могат да бъдат инсталирани в стари халета и гаражи.

Проектът ще се обърне към младите кинодокументалисти със смела и критична гледна точка, чиито филми ще предизвикат дебат и обществено включване чрез висококачествено визуално майсторство. Консултативният съвет ще включва утвърдени професионалисти, като Кристиан Мунджиу (носител на „Златна палма”), Андрей Паунов (носител на „Сребърен вълк”), Клаас Даниелсен (директор на ДОК – Лайпциг), Ветон Нурколари

Основен организатор: София 2019 и местни партньори Локация: Жилищни зони в центъра и предградията на София, обиколка из Европа Индикативен бюджет: €600 000

66

Сподели София

ВРЕМЕННА ИНСТАЛАЦИЯ, МАДРИД 2013

(ДокуФест), Дана Будисавльевич (АнимаДок – Загреб). Те ще определят темите за подбор на европейски късометражни документални филми – съвременни, провокативни, засягащи важни европейски теми. Основното събитие са едноседмичните прожекции в София, придружени от семинари, док хакидемия, работа по казуси, мастер класове и детска документална програма. Интернет платформата ще бъде достъпна в цяла Европа и ще привлече нова публика към документалното кино. Тя ще съдържа филмова програма, която ще се подбира всеки месец въз основа на цялостната селекция, дебати, блог, видеозаписи от мастер класовете. Програмата ще бъде конвертируем продукт, който ще бъде показан на българските фестивали за студентски филми и документално кино („Нова вълна”, „София Байтинг Докс”, „Филмини”, „Ранно пиле”) и ще гостува на партньорски фестивали из цяла Европа. Основен организатор: Балкански документален център Локация: НДК Индикативен бюджет: €400 000


МУЗИКА ИЗВЪН КЛАСАЦИИТЕ Бързо разрастващата се общност на създателите и любителите на нестандартна музика ще създаде своя платформа – едноседмично събитие, посветено на нестандартната експериментална електронна музика, включващо транс, техно, дъбстеп, брейкбийтс, теххаус. Бившият Хладилен завод ще приюти зони за игри, денонощни концерти и партита, състезания между VJ, процесинг, скуот галерии, джем сешъни, видеопрожекции. Сред артистите, потвърдили участието си, са Моли Нилсон, Хироши Хасегава, Лука Масолин. Събитието ще доведе в София европейски артисти и музиканти, които иначе трудно биха се съгласили да участват.

Основен организатор: Националната музикална академия Локация: Бивш Хладилен завод в София Индикативен бюджет: €350 000

АРТ НАШЕСТВИЯ Както всички големи градове, в София има значителен брой относително закрити пространства или изолирани общности. Изкуството, представено по ефективен начин, може да улесни социалното взаимодействие, а също и да даде възможност на подлежащите на социални грижи да развиват творчески интереси. С тази идея София 2019 ще осъществи многобройни арт инвазии на разнообразни места. Яна Генова заедно с Надежда Радулова – преводач и поет, и Десислава Морозова – артист и терапевт, ще преподават творческо писане зад решетките. В Софийския централен затвор и затворите в Казичене и Кремиковци в момента изтърпяват наказание над 1600 мъже, 112 от които чужденци; 25 % от тях са ангажирани с трудова дейност. Писатели и доброволци ще обучават на място и от разстояние затворниците на литературно самоизразяване и ще публикуват творбите им. Процесът ще бъде ръководен от писатели като Георги Господинов. Същевременно кинофестивалите в София и Лече съвместно ще съставят подбор от филми за прожекции зад решетките в двата града.

67

Сподели София

От инсталиране на колела на задните крака на столове до пъстроцветна система от визуални знаци гражданите, живеещи в обществени домове за възрастни хора (около 1500 в момента), ще се облагодетелстват от работата на студенти по дизайн под ръководството на експерти от водещите европейски центрове по дизайн. Тази международна група ще работи в екип с ИКЕА за творческо рециклиране и преобразяване на повредени мебели в „Къта за изгодни предложения” за подобряване на средата на живот на възрастните хора, както и в подкрепа на бъдещите дизайнери и изобретатели.

ЕВРОПЕАНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Получаващата недостатъчно финансиране и постоянно реформирана система за здравеопазване има нужда от външна помощ за осигуряване на позитивна обстановка за здравни грижи и лечебна среда за пациентите, персонала и посетителите. Изкуството може да помогне. Работилница „Пункт“ ще бъде куратор на програма, включваща визуални изкуства и занаяти, интериорен дизайн, събития, спектакли и семинари, изкуство и дизайн на открито, скулптури, места за сядане и градини.

Образи, видео, живопис, рисунки, карти, снимки и картини ще бъдат тематично събирани от 2017 г. Проектът комбинира елементи на рационалност и технология от Уикипедия, Фейсбук, Фотобъкет, блог технологии, но добавя и пластове на специално разработен анализ, дигитално архивиране, редакционни и кураторски инструменти, за да улесни разказа на различни нива.

Още от това лято София 2019 в сътрудничество със собственици на магазини по главната пешеходна улица – бул. „Витоша”, ще преобразява витрините на магазини в места за излагане на нови прототипи и дизайнерски предмети, изработени от млади творци, които нямат лесен достъп до пазара. Фондация „Про Родопи” съвместно с Лече 2019 и Trans Europe Halles ще създаде театрална пиеса, включваща аудио, видео, цвят и светлина. Тя ще работи с деца с умствена изостаналост, разстройства на нервното развитие, двигателни увреждания и аутизъм в 30 здравни центъра в София и региона. Основна цел ще е борбата със социалната изолация и стимулирането на възприятията чрез изкуство. Основен организатор: София 2019 и партньори Локация: Затвори, домове за възрастни хора, здравни центрове в региона, магазини Индикативен бюджет: €700 000

В едно общество, което все повече разчита на визуалните медии, визуалната връзка с европейските граждани е поле с огромен потенциал за международно участие в културата. Въз основа на европейско изследване, проведено от София и 11 партньори в 7 страни членки в рамките на финансирания от FP7 проект SMARTCULTURE (в периода 2012-2015 г.), участниците ще създадат нова дигитална платформа за споделяне „Европеана за гражданите“. Тя ще е специфичен европейски проект, чиято кулминация ще бъде през 2019 г.

Тази форма на културно наследство/памет ще се създава не от европейските културни институции, а от самите граждани. Всяка избрана тема ще бъде закрита с виртуална изложба, която ще представя произведеното съдържание. Придружени от специално подбрана информация, изложбите ще позволяват на гражданите да добиват познания и да правят открития за личното значение и опит на релевантни европейски наративи. Темите включват абитуриентски балове и дипломиране, детски градски игри и градски елементи. Всички изложби ще бъдат представени на английски език. Ще се правят преводи на други езици с помощта на доброволци.

Основен организатор: Софийският клъстър за иновации в културата Локация: Онлайн Индикативен бюджет: €1 025 000


ГРАДСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

СПОДЕЛИ МЕЧТИТЕ Последната програма е разработена с цел предвиждане на бъдещето, тестване на възможни посоки, в които могат да поемат нашият град и европейските метрополиси като цяло. Да мечтаеш и да дръзнеш отново да бъдеш утопичен (това е застъпено в „От Утопия към YOU-София“), но и да поставиш това върху устойчива, приобщаваща основа. София ще се превърне в лаборатория за дизайнери, архитекти, артисти, учени и ще им предостави обширно пространство за експерименти. Това ще е лаборатория, генерираща културни и социални иновации, които ще доведат до нова творческа екология, нови оригинални политики, нова динамика между артисти и общности с проектите „11:11“ и „Нова европейска драма“.

Седалището на Walltopia - водещ дизайнер и производител на стени за катерене по света с над 200 проекта в 150 града, се намира в София. Компанията проектира и строи площадки за игра и центрове за дейности, подходящи за градска среда, които привличат хиляди потребители, загубили интерес към традиционните спортни клубове и комерсиалните фитнес центрове. Младежи, които няма да видите в операта или в библиотеката, се събират на такива места, за да създават социални, културни и физически иновации. Колайдерът за градска активност, заплануван за „София Тех Парк”, ще се превърне в център за несъстезателни, неробуващи на правила градски спортове. Този естествен младежки център ще е основа на проекта „Градски изследователи“. В него ще се събират улични музиканти, ролър блейдъри, скейтъри, стрийтбол играчи и катерачи; ще се осъществи поредица от

С проекта „Градски изследователи” искаме да определим ясна роля на културните и социалните практики на младите поколения в София и техните връстници в Европа. Искаме да отбележим новаторството в изкуството и културата, като поканим европейски артисти-новатори да ръководят и насърчават копродукции с участието на дебютиращи български таланти в рамките на „Софийската вълна“ и „Решения“.

68

Сподели София

Pop Up installation, Madrid 2013

градски лагери с представители на „Уолтопия“ обекти в други страни. Мрежата на „Уолтопия“ ще оживее чрез обмена между градски младежки групи, които ще се изявяват като домакини. Сред градовете, вече ангажирали се с проекта, са Щутгарт и Париж. „Градски изследователи” е алтернативна, насочена към потребителите, неформална европейска програма за културен обмен, където различни проблеми и теми стават осезаеми. Това е правене на демокрация, а не говорене за демокрация. Ръководен от младежи и ученици, проектът ще се опита да създаде културни зони в градските пространства, като балансира между автономията, социалното включване и ангажирането на субкултурите. Основен организатор: Walltopia Локация: Walltopia в „София Тех Парк”, софийски паркове и улици/алеи Индикативен бюджет: €500 000


ОТ УТОПИЯ КЪМ YOU-СОФИЯ

РЕШЕНИЯ

Градът е едно постоянно търсене на утопии. Може да се каже, че живеем в една благоразумна постутопична епоха, но и че в много отношения утопичният дух ни липсва. От историята знаем, че утопиите могат лесно да се превърнат в дистопии. Ние ще ревизираме легитимността на утопичното мислене и дръзваме да предизвикаме нашия град да бъде утопичен и да поеме идейна отговорност, не просто да бъде ръководен или да следва. Същевременно сме убедени, че без индивидуална промяна утопията остава без съдържание.

Социалните иновации са нов метод за решаване на проблеми като бедност, социална изолация, застаряване, бездомност.

„От Утопия към YOU-София” е замислено като ежегодно събиране и ще бъде източник на постоянно търсене на различни траектории, чиято движеща сила ще бъдат градовете и гражданите. Програмата ще включва дискусии и разговори, водени от оратори от световна класа, но също и спектакли, изложби, временни инсталации и интерактивни преживявания. София е идеалното място за подобна платформа – наистина място, където утопиите от миналото са се провалили, но също и място, където утопичната идея е нужна и възможна. Ние сме поканили за свой основен европейски партньор „Културна акция Европа“ - ключова платформа за художествени и културни организации в Европа, която има за цел осигуряването на културна ангажираност към бъдещето на Европа. Ще поканим европейски мрежи като Евроситис, Ранконтр, Нордик Сити Нетуърк, мрежа „Европейски зелени градове“. „От Утопия към YOU-София” ще бъде и тема на учебни програми през есента, на проекти и есета в сътрудничество с дирекция „Образование“ на Столичната община. Поканили сме също и училищата по архитектурен дизайн и медии да използват темата в реализацията на студентски проекти. В основата на проекта ще стои ясна художествена, мултидисциплинарна програма. Тя ще бъде курирана от екип, съставен от местни и европейски граждани, и ще включва артисти с ясна визионерска перспектива. Основен организатор: УАСГ Локация: Софийски галерии, културни центрове, университети Индикативен бюджет: €1 250 000 69

Сподели София

Американският университет в Благоевград в партньорство с Глобалния съюз за свободни изкуства (мрежа от 20 университета по целия свят) ще организира широкомащабна среща за социални иновации и ще прикани балкански и европейски студенти да отправят поглед отвъд вече изпробваните решения на днешните наболели проблеми. Вместо това те ще разработват нови подходи и начини на мислене за първопричините на проблемите. Целта ще е да се създава, да се иновира и празнува. Всяко издание на това ежегодно събитие с отворен код ще има специален фокус и ще отправя международна покана за участие. Проектът ще бъде изпробван/ разработван от 2016 г. В продължение на 10 дни двеста международни студента ще се съберат и ще участват в младежка версия на Давос. Партньорските университети ще изпратят лектори и ментори специално за проекта. Външни партньори и специалисти също ще бъдат насърчени да се включат. Поканили сме и вестник „Юропиън Дейли“ за медиен партньор на събитието. „Решения“ ще представят също и TEDxAUBG и ще променят начина, по който младите таланти взаимодействат с бизнес общността и обществените организации.

Основен организатор: Американският университет в България Локация: Американският университет в България Индикативен бюджет: €725 000

ЕВРОПЕЙСКИ ТВОРЦИ: СОФИЙСКАТА ВЪЛНА Проектът ще се фокусира върху следващото поколение български творци. Програмата ще се разработи през 2016-2018 г. и ще възлага поръчки за български и европейски копродукции на ново поколение талантливи артисти. Те ще работят с европейски ментори/куратори/творци. През 2015/2016 г. ще бъде отправена открита покана за проектни предложения. Избраните артисти ще подготвят работилници, които ще завършват с представяне на копродукциите през есента на 2019 г. „Софийската вълна“ ще подкрепя, популяризира и продуцира начинаещи артисти и ще подпомага първите им европейски артистични сътрудничества. За „Софийската вълна“ ще работим с ред институции за съвременни визуални и сценични изкуства и за кино/медии, с национални училища по изкуствата и фестивали. Ще поканим опитни, водещи европейски артисти/ творци, които ще насочват и подкрепят проектите. Колкото до копродукциите, вече сме се свързали с европейски продуцентски центрове/фестивали. Проектът ще обхване 20 – 30 менторски сътрудничества. Сред потенциалните ментори, с които сме се свързали са: Ян Лауерс, Ян Фабр, Кейти Мичъл, Тим Ечълс, Томас Остермайер, Дебора Уорнър, Йозеф Над, Саша Уолц, Сиди Ларби, Йо Стрьомгрен, Уейн Макгрегър, Бьорк, Александър Опиц, Матиас Лилиентал. Те ще се включат в проекта за три години, като така ще засилят не само връзките между артистите, но и ще окажат положително въздействие върху крайните артистични продукти. „Софийската вълна” ще се разработва съвместно с художествените висши училища и техните студентски/младежки фестивали.

Основен организатор: 3 софийски училища по изпълнителски изкуства Локация: 5 художествени училища в София Индикативен бюджет: €2 200 000


НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДРАМА На територията от 2 км2., по ул. „Раковски“ и покрай парка „Заимов“, са разположени 10 театъра с 19 сцени и почти 4500 места. Този театрален хабитат, притежаващ несравнима енергия и намиращ се в сърцето на един културен метрополис, колективно ще продуцира есенен сезон на новата европейска драматургия през 2019 г. Всички споменати театри са дали съгласието си за участие. „Нова европейска драма“ ще се проведе в самия център на града. Чрез съвместна работа с група европейски драматурзи и театри/фестивали, специализирани в съвременната драма като театър „Кааи” – Брюксел, Кралския театър – Лондон, „Траверс” – Единбург, Фестивала за съвременна драма „Котарс“ - Будапеща, „Нойе Щуке аус Еуроп” – Висбаден, София 2019 ще подбере колекция от нови европейски театрални текстове, която ще бъде публикувана между 2016 и 2018 г. Отправна точка ще бъдат текстовете, изследващи човешкото състояние и търсещи нови насоки в контекста на повече от десетилетие безпокойство, изпълнено с постоянни природни и обществени трусове. Всеки театър ще избере по една пиеса и през есенния сезон десетте театъра последователно ще представят своите премиери.

70

Сподели София

Проектът ще е повод софийските театри да се обединят и за първи път да работят заедно. Надяваме се те да поставят сцената в центъра на граждански, ориентирани към бъдещето дебати, като представят някои от най-интересните европейски драматурзи на нашето време, някои от които ще бъдат представени за първи път в България.

Основен организатор: София 2019, 10 театъра Локация: 10 софийски театъра Индикативен бюджет: €1 100 000

11:11 Първата национална изложба на съвременно неконвенционално изкуство 11:11:89, алтернатива на националната художествена изложба „Пирин”, се проведе в Градската художествена галерия – Благоевград, буквално в навечерието на падането на социалистическия режим на Тодор Живков през ноември 1989 г. Това „съвпадение“ придоби силно символично значение. Тази символична поява на българския авангард беше преоткрита и пресъздадена през май 2014 г. от група български художници – новатори, представили наскоро инсталации, хепънинги и интервенции в града. Вдъхновен от това събитие, кураторският екип наСвилен Стефанов, Димитър Грозданов, Елена Панайотова сега предлага то да бъде разширено. 30 години след 1989 г. те ще направят възстановка на изложбата от 11:11:89 и ще поканят европейски артисти, чиито творби са извън рамките на стандартните институции и на конвенционалната естетика. Основен организатор: Градска та галерия в Благоевград Локации: Градската галерия в Благоевград и открити пространства Индикативен бюджет: €750 000


ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА За един от заключителните проекти на годината ще работим със светлината като символичен, но също и като крайно необходим за градския контекст елемент. Ще поканим жителите на града да усетят една преобразена чрез образи, послания, препратки, цветове и форми София, която гледа към бъдещето. Осветлението в София е основна точка в политиките за градско развитие. През 2010 г. градът си сътрудничи с Международната мрежа за градско осветление (LUCI) по оценяването на градското осветление (инфраструктура, ниво на обслужване, устойчивост, дизайн, обществено удовлетворение). В резултат на този проект Столичната община реши да инвестира в сектора за периода 2012-2016 г. Фокусът на първата фаза е насочен върху уличното осветление. София 2019 покани международни партньори да участват в изграждането на дългосрочна стратегия за осветлението, в рамките на която ще се разработи поредица от мащабни светлинни градски проекти. Форматът ще е биенале, което ще бъде открито през есента на 2015 г., а за всяко негово издание ще има различна тема. Биеналетата ще се проведат на различни теми: „Фасадно и архитектурно осветление” (2015 г.), „Медийно и интерактивно осветление” (2017 г.) и „Перформативно осветление” (декември 2019 г.). Биеналето ще включи архитекти, дизайнери, артисти в областта на осветлението, както и художествени, архитектурни и дизайнерски училища, чрез възлагането на проекти, които ще се осъществят едновременно в централни градски пространства/сгради и в жилищни зони в предградията. Ще работим с опитни европейски партньори: Суса Поп/Мириам Струпек от Лабораторията за публични изкуства/Фестивал за медийни фасади, Биеналето за архитектура и медия в Орхус, Светлинното биенале в Талин, Биеналето в Айндховен и Светлинния фестивал в Любляна. Сред артистите, с които вече сме се свързали, са Герила Лайтинг (Любляна), Джени Холц (САЩ), Олафур Елиасен (Исландия/Дания), Дийн Скира (Хърватия), Обединени визуални артисти (Лондон), Лузинеруптус (Мадрид), Брус Мънро (САЩ). Ще изберем артисти и дизайнери, които не само ползват осветлението в градски контекст, но са също социално и политически ангажирани. Много от тях работят с рециклирани материали и включват публиката в дейностите си. 71

Сподели София

Други си служат с текст или послания, за да насочат вниманието към важни проблеми. Произведенията винаги са ободряващи, оригинални и ангажиращи. Всяко биенале ще е предшествано от работилници с резиденции, които ще са с продължителност един сезон и ще подготвят основата за поръчка на творби за специфични градски локации. Проектите ще информират и подпомагат съставянето на по-смела и иновативна дългосрочна стратегия за градското осветление. Основен организатор: София 2019, СО, LUCI Локация: 50 локации в града Индикативен бюджет: €1 200 000

3. Как градът планира да избере проектите/ събитията, които ще бъдат включени в програмата за годината? Цялостната структура на София 2019 вече е определена. Трите теми и деветте програми оформят рамка за създаване и представяне на културните и творческите проекти и за пораждане на европейска значимост. Основна програма: В основната програма сме включили 62 проекта, като тя ще бъде допълнена с 15 – 20 ключови проекта. Планираме след приключване на процеса по второ кандидатстване за ЕСК тези проекти да бъдат разработени от екипа в процес на консултации с партньори и местни общности.

Артистичният директор заедно с екипа си ще ръководи този процес. Индивидуални проекти: Планираме приблизително

150-200 по-малко мащабни проекта, които ще бъдат свързани с деветте теми и основната програма. За оценяване на проектните предложения, представени в отговор на открити покани, ще бъде определен ясен набор от критерии. Те ще бъдат оценявани от кураторските екипи, а артистичният директор ще представи на Управителния съвет 2019 предложение за подкрепа за включването им в програмата.

Асоциирани проекти: Единствено през 2019 г. ще

включим и редица асоциирани проекти. Това ще са големи събития/фестивали, които ще бъдат свързани тематично с програмните направления на София 2019, и

ще се самофинансират. Те ще се различават чрез отделно лого „Асоциирана програма 2019”. Освен общата цел за постигане на балансирана програма ние сме си поставили следните цели в процеса на подбор на проектите: Целогодишен баланс: Ние планираме да отделим

30% - 40% - 30% от програмния бюджет за всеки от трите тематични сезона.

Географско разпределение: Стремим се да постигнем баланс между града и региона. Ангажирали сме се с провеждането на един основен проект/основно събитие от всеки тематичен сезон в трите големи града от ЮЗР, като отчитаме техните силни страни и специфика: Перник в „Минало несвършено” , Кюстендил в „Сегашно продължително“, Благоевград в „Бъдеще предварително”. Планираме 75% от програмата да са в София и 25% регионална/национална програма. Тематичен баланс: За всички тематични покани процедурата за кандидатстване и формулярите за оценка ще бъдат разработени така, че да предоставят нужната информация за обективна преценка как всяко предложение допринася към цялостния тематичен баланс и въздействие. Художественият директор и кураторите на тематичните направления в конкурса ще отчитат и тези аспекти в допълнение към артистичните качества на всяка кандидатура, когато вземат решения.

Поредицата от открити покани освен това ще ни позволи да насочим специални усилия, ако установим тематичен дисбаланс, който трябва да коригираме. Планираме 35% от дейностите в пролетната програма, 40% в лятната програма и 25% в есенната програма. Баланс между предварителната програма, програма ЕСК 2019 и след 2019 г.: Ние планираме да

разпределим за тях съответно 20% - 70% -10%.

Безплатни и платени събития: Планираме да

увеличим достъпа до програми със 75% безплатни и 20% платени събития (повечето от тях на цена от €5).

Баланс между утвърдени събития и артисти на софийската и европейска културна сцена, от една страна, и на изгряващи таланти и нови художествени форми - от друга. Балансът е нужен, за да се отговори на съществуващите напрежения между поколенията, както и между институциите и независимия художествен сектор.


СЕЗОН ЕДНО: МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО

СПОДЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА МУЗЕЯ ЗОНА КУЛТУРА ЗАДВИЖЕНИ ОТ ИЗКУСТВО РОМСКИ ЖИВОТ СУРВА ОТВОРЕН ГРАД ОТВОРЕНО СЪЗНАНИЕ БЪДЕЩЕ ОТ МИНАЛОТО

СПОДЕЛИ СПОМЕНИТЕ

АНИМИРАЙ ГРАДСКАТА ПАМЕТ ИЗВЪН ОБСЕГА НА РАДАРА

100% СОФИЯ ПОМИРЯВАНЕ С МИНАЛОТО

30 ГОДИНИ НА ЕКРАН

СПОДЕЛИ МАРШРУТИТЕ

ПИКНИК НА СВОБОДАТА

72

Sofia City Mus., Underground Mining Mus., Pernik, Historical Mus. of Kyustendil and Blagoevgrad, Belgrade City Mus. (RS), Pera Jan Feb Ma Apr May Jun Jul Au Sept Oct Nov Dec Mus., Istanbul (TR), Archaeology Mus., Edirne (TR), Sopron Mus. (HU), Savaria Mus.(HU), Ptuj Reg. Mus. (SL), Celje Reg. Mus. (SL), Vojvodina Mus. (RS),Thermen Mus., Heerlen (NL), Thermes imperiaux, Trier (DE), The Roman Baths, Bath (UK), Communa di Sienna (IT), Lecce Historical Mus. (IT), AIESEC BG, Student Media World (BG), Alternativi Int. (BG), AUBG Journal of Humanities (BG), AEGEE )IT), Erasmus Student Network in Lecce IT Organizer: City of Sofia, Sofia 2019. Partners: Sofia Breathes (BG), UnderGara (BG), Destructive Creation (BG), NE fest (BG), Urban Art Factory (BG), La Friche Belle De Mai Marseille (FR), Ufa Fabric Berlin (DE), Les Halles Bruxelles (BE), Village Underground London UK Organizer: Dauhaus Fdn., Partners: eXAF Fdn. (BG), Antepriz Ltd, Sofia Underground (BG), Union of Bulg. Artists, Bulg. Nat. Film Archive, Nongrata (EE), Gallery Remont (RS), Water Tower Art Festival (BG), Art in Action Assoc, Sofia (BG), The Fridge (BG), Month of Photography (BG), Bulg. Assoc. of Communication Agencies, 10 private owned former factories (BG), Discoteca Flaming Star (DE), GlogauAir DE Int. Romani Art (RO), Golden Wheel (MK), Romano Čhon (SL), FAGIC (ES), Muse (HU), Roma Voice (FR), CEU Center for Art and Culture (HU), CEU Roma Access Program (HU), Diverse and Equal Fdn. (BG), Health and Social Development Fdn. (BG), Open Society BG Federation European Carnival Cities (over 100 member cities), Univ. of Cagliari (IT), Nat. Academy of Art (BG), Nat. Academy for )Theater and Film Art (BG), Academy of Fine Arts, Venice (IT Orthodox, Protestant, Muslim, Catholic, Jewish and Armenian communities, Duychev Centre for Slavo-Byzantine Studies (BG), Bulg. Nat. TV, Christianity and Culture magazine BG Organizer: British Council BG. Partners: Bulg. Ministry of Education, Sofia Municipality, Sofia Tech Park, Perugia Science Festival (IT), Int. Fame Lab, Bulg. State Railways, Sofia Univ., Old Sofia (BG), Archaeological Mus. BG C. A.P. C. (ME), Research Center in Social Science, MA Progr. in Cult. Anthropology, MA Progr. in Urban Studies (Sofia Univ. ), Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Mus. (Bulg. Academy of Sciences), Int. Festival of the Ethnographic Film – Sofia, Muzej spominov , Maribor (SL), Center for Cult. Interactions „KulturKlammer“, Belgrade (RS), Anadolu Kültür (TR), Center for Sust. Spatial DVPT EXPEDITIO, Kotor (ME), Assoc. for Building with Natural Materials (BG), Assoc. for Sust. Arch. ArTUR (SK), Compote Collective (BG), Studio Nagledna BG Fondazione CRT (Torino, IT), Odin Teatret, Holstebro (DK), Th. Spira, Jonkoping (SE), Atalaya TNT, Sevilla (ES); P.A.K.T., Berlin (DE), M.O.D.A.V.I. Onlus Rome (IT), KIBLA, Maribor (SL), Minority Studies Society “Studii Romani” (BG), Sofia City Library, New Bulg. Univ., CEU (HU), 10 community centres and museums Rimini Protokoll, ACT Association Organizer: Vaska Emanouilova Gallery. Partners: Mus. of Socialist Art (BG), Sofia Arsenal – Mus.for Contemporary Art, ICA - Sofia, Nat. Academy of Art (BG), ATRIUM Project partners (IT, SL, HR, HU, SK, RO, GR, AL, RS and BG), Mus.of Modern Art, Warsaw (PL), Memento Park Budapest (HU), National Mus. of Contemporary Art (RO), Museo Del Prado Madrid (ES), Gallery for Contemporary Art Leipzig (DE), Urbane Künste Ruhr (DE), PAKT Zollverein DE Organizer: SIFF. Partners: FFs of: Karlovy Vary (CZ), Moscow (RU), Warsaw (PL), Tallinn (EE), Sarajevo (BIH), Transilvania Cluj (RO), Cottbus (DE), Bratislava (SK), Odessa (UA), Belgrade (RS), Ljubljana (SL), Zadar (HR), Vilnius (LT), Tbilisi (GE), Golden Apricot Yerevan (AM), t he informal network of CentEast PL EUNIC Network in Bulgaria

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МАРШРУТИ

Local authorities in the region, BATA, the Assoc. of Rural Tourism and the Ministry of Economy and Tourism to further develop cooperation networks and regional thinking, community participation and micro-enterprise development

РЕ-ОРИЕНТ ЕКСПРЕС

UnderGara, Sofia (BG), Arts Admin (UK), Point Ephêmere, Paris (FR), WUK, Vienna (AT), Centre for Cultural Contamination, Belgrade (RS), Trafo, Budapest (HU), Casa Galbena, Sinaia (RO), Platform Garanti Contemporary Art Centre, Istanbul TR

Nat. Philharmonic Choir Svetoslav Obretenov (BG), The Great Voices of Bulgaria, Jan Kukuzeli Vocal Ensemble (BG), Rustavi Choir (GE), Dogu Turkey (Turkish Musical Choir), Marta Sebestyen (HU), Tenebrae Choir (UK), Estonian Philharmonic Chamber Choir, Igantius Loyola Choir (FR), Berlin Radio Chamber Choir (DE), Masters of the Psaltic Art (GR), Sofia Music Weeks, Bulg. Nat. Radio, European Music Festival, St. Nevsky Cathedral Choir (BG), Sofia Boys Choir, Male Choir of St. Petersburg (RU), Greek Orthodox Seminary Choir, European Broadcasting Union СПОДЕЛЕНИ Th.Labyrinth, Sofia (BG), Teatro Calypso Sociale, Pavia (IT), Incubator 107, Bucharest (RO), UG-RAFT, Belgrade (RS), Media Artes, МИГОВЕ НА Ohrid (MA), Th. FERDA, Bugojno (BIH), Th.Cynefin, Cardiff UK БАЛКАНИТЕ Tendzhera pod naliagane (BG), Institute for Silence Research, (BG), the Syndicate (BG), Atelier Plastelin (BG), the Thursday СОФИЙСКА КАРТОГРАФИЯ НА Movement, Momo Th., Center for Creative Behaviors (PL), Danish Arts Council in Copenhagen (DK), Lothringer 13 Munich (DE), Soho СЕТИВАТА in Ottakring, Wien AT Nat. Endowment Fund "13 Centuries Bulgaria”, Nat. Art Gallery (BG), Nat. Agency of Bulgarians Abroad, Bulg. Nat. TV, 10 international АРТ ДИАСПОРА and local art blogs ГЛАСОВЕ НА ДУХА

Сподели София


СПОДЕЛИ ПРИРОДАТА

СПОДЕЛИ ТАЙНИТЕ

СПОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВАТА

СЕЗОН ДВЕ: СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СОФИЙСКИ ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ МОМЕНТНА АРХИТЕКТУРА НА ОТКРИТО ГРАДСКИ ГРАФИТИ СОФИЙСКИ ПЛАСТОВЕ ТАНЦУВАЩА СОФИЯ ФОНД СПОДЕЛЯНЕТО Е ГРИЖА

Grupa Grad (BG), Destructive Creation (BG), InSitu network (Meta Project), 72 Hours IL Sofia Breathes, Nat. Opera, Sofia Soloists, Sofia Philharmonic, Cantus Firmus, A to JazZ festival, Elizabeth Kostova Fdn., Varna Summer Th. Festival, Balkan Entertainment Company, Artishock Productions, Salsa Caliente, Water Tower Festival, Kinomania, ACT Association, BINAR Radio, Bulg. Book Assoc Organizer: Urban Art Foundation. Partners: Nat. Academy of Art (BG), City of Sofia, Etam Cru (PL), Natalia Rak (PL), Tone and M-city (PL), Borondo (ES), Google and 15 Bulg. and European artists Curiosita (BE), NL Architects (NL), studioBasar (RO), Div Roshkov (BG), Transformatori (BG), Haha Impro Th. (BG), Union of Bulg. Actors, Haspel, the Fridge (BG), Mesechina Music BG Derida Dance Centre (BG), Assoc. of Contemporary Dance in Sofia, Antistatic Festival (BG), Iliev Dance Art Fdn. (BG), Arabesque Ballet (BG), Heteropodi Dancing Group (BG), Aerowaves network 18 local informal groups

БАЛКАНСКИ РИТЪМ

BraZZobraZZie Festival (BG), Sofia Brass Band, Jazz FM Radio (BG), Dixie Jazz Fest BG

ОТРАЗЯВАЩИЯ ГРАД

Organizer: Sofia City Gallery and Videoholika Association. Partners: ArtUP! – Media Art in BG, Greece and Turkey, Runabout Project (BG), Open Art Fdn. (BG), ProTechnica EVENT (BG), ICA - Sofia, Nat. Academy of Art (BG), New Bulg. Univ., Blister Magazine (BG), Cultura newspaper BG

МОЯТ СОФИЙСКИ МАРШРУТ

Free Sofia Tour, Time Heros (BG), Sofia in Your Pocket Guide, Sofia Guide, Peika.bg (BG), Municipal Enterprise Tourist Service

УЛИЦИТЕ НА ЕВРОПА

EUNIC network in BG

ДНК НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Agora Central Europe, Prague (CZ), CIDOB Barcelona (ES), Coolpolitics Amsterdam (NL), Eur. Cultural Fdn (NL), deBuren Brussels (BE), Depo Istanbul (TR), Depo Vienna (AT), Free World London (UK), Krytyka Polityczna Warsaw (PL), Project Forum Bratislava (SK), Sacharov Centre Moscow (RU), Pozor Company (BG), Informbureau Assoc. BG

ДОЙДОХ В СОФИЯ

Sofia City Library, A25 Cultural Fdn., Friends of the Refugees (BG), Forum for Arab Culture - Bulgaria, Arabis Association for Development of Arab-Bulgarian Initiatives and Collaboration, Kareem Gallery (BG), Multi Kulti Collective (BG), Lebanese School Gibrah Khalil Gibran BG

ВКУСИ ТОВА

City of Kyustendil (BG), Vladimir Dimitrov gallery (BG), History Mus. (BG), Union of Bulg. Artists, Slow Food Convivia in BG, Institute of Agriculture, Kyustendil BG

ЗЕМЯ, ВЯТЪР И ВОДА

Rila Nat. Park (BG), Sapareva Banya Municipality (BG), Culture/Futures (DK), DutchCulture/TransArtists NL

ФОНД МАЛКОТО И ЗЕЛЕНОТО Е КРАСИВО

City of Sofia, Parks and Gardens Municipal Enterprise (BG), Univ. of Forestry (BG), ELASA

ГРАДСКИ ГРАДИНИ И ФЕРМИ

Slow Food Convivia in BG, Hrankoop (BG), South Markets Municipal Enterprise (BG), Univ. Botanical Garden (BG), Harmonica (BG), Agrolink Assoc. (BG), Regional Inspectorate of Education - Sofia

ЗЕЛЕНА ТОЧКА

Compote Collective (BG), Ecoobshtnost (BG), Golden Kuker - Sofia, CEEweb for Biodiversity

ТОВА Е ХАРТИЕН СВЯТ

КОД ОГЪН

73

Cultural Center of Sofia Univ. , ICA - Sofia (BG), Iakov Chernikhov Int. Fdn., Moscow (RU), Nat. Mus. Complex in Sofia (BG), Patias Festival, Cordoba (ES), Univ. of Architecture and Civil Engineering (BG), Union of Landscape Architects (BG), Union of Sofia Community Centers, 10 Sofia municipal culturаl institutes

Сподели София

Organizer: Sofia Paper Art Fest. Partners: School of Architecture and Design (BG), Cardboard Cities (UK), the UN Refugee Agency in BG, Caritas (BG), Bulgarian Red Cross Pancharevo Municipality (BG), Nat. Sports Base (BG), Irrigation Systems Sofia, Int. Munich Art Lab (DE), Povod Assoc. for Mind Recreation (SL), Magma Firetheatre (HU), Firebirds (HU), EUROMEDinCULTURE(s) Network

Jan Feb Ma Apr May Jun Jul Au Sept Oct Nov Dec


СПОДЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

СЕЗОН ТРИ: БЪДЕЩЕ ПРЕДВАРИТЕЛНо СОФИЙСКИ РАЗГОВОРИ

Over 40 European institutions and organizations

ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ И АРС ЕЛЕКТРОНИКА

Sofia Tech Park, ARS Electronica, Linz (AT), Sofia 2019, Ministry of Education (BG), Ratio Forum (BG), Teach for BG Fdn

МУЗЕЙКО

Bureau Culture Fdn. (BG), EasyArt Fdn. (BG), On the Move network, Res Artist platform (NL), TransArtists (NL), San Francisco Exploratorium USA

РЕПОРТИЙН НОВИ СЪЗДАТЕЛИ

European Youth Press, European Parliament init Lab Hackerspace (BG), SoHo (BG), Betahaus (BG), European Cultural Fdn., Chercheve (BG), Bazart (BG), Marabu Atelier (BG), 10 fingers (BG), Bazarino BG

СВЕТОВЕН АРТ ДНЕВНИК

State Cultural Institute with the Ministry of Foreign Affairs (BG), 11 Bulg. cultural institutes abroad, 20 organizations of Bulgarians abroad, Trud Daily and Darik Radio BG

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕВОД

СВЕТЪТ В СНИМКИ

СПОДЕЛИ МЕЧТИТe

Сподели творчеството

СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО

74

ВИДЕОИГРИ POP-UP НИЕ СМЕ ВИЗУАЛНИ

МУЗИКА ИЗВЪН КАЛСАЦИИТЕ

Next Page Fdn. (BG), Sofia Univ.’s MA Program on Translations, Zanet-45 (BG), Ciela (BG), Paradox (BG), Bulg. Translators Union, Elizabeth Kostova Fdn. RECIT, CEATL, Int. Alliance of Independent Publishers, EUNIC, Trinity College Dublin (IE), The Languages Company (UK), School of Oriental & African Studies, Univ. of London (UK), Faculty of Education, Univ. of Osijek (HR), nat. agencies for promotion of literature across Europe, Language centre, London School of Economics UK AP Photographers, Reuters, AFP, DPA, ITAR-TASS, 50 Sofia high schools, Photographic Observatory, Ravenna (IT), La Fabrica (ES), Les Rencontres d’Arles-Photographie FR Nat. Academy of Art and its MA in Digital Arts program (BG), Digital Art Fest (BG), Computer Space Festival (BG), Water Tower Art Fest (BG), Transmediale, Berlin (DE), Arts and Media Center, Karlsruhe (DE), HKMV (DE), Public Arts Lab, Berlin (DE), Student Society for Computer Art, Sofia Creativity – Fdn for Culture and Education, Sofia Technical Univ., Turtle Entertainment (DE), European Games Developer Federation Plastic Fantastique (DE), Bureau Detours (DK), Fantastic Norway (NO), Raumlabor, Berlin DE Int. Student Film Festivals New Wave (BG), Sofia Doc Bites (BG), Early Bird (BG), European Documentary Network, DocuMentor (RO), Pravoljudski FF (BIH), DokuFest Prizren (AL), Goethe-Institutes in Europe, DokuFest Prizren, DOK Leipzig (DE), Anima DOC Zagreb (HR), Transilvania FF (RO), MakeDox Skopje (MA), Trieste FF (IT), Doc Point Helsinki (FI), Tempo FF (SE), Vienna Short FF (AT), Kurzfilmtage Oberhausen FF (DE), Visions Du Reel Nyon CH Nat. Music Academy (BG), New Bulg. Univ., Dispatch Festival RS

ЕВРОПЕАНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Writers in Prison Fdn. (UK), SIFF, Lecce European FF (IT), New Bulg. Univ., Aha Moments (BG), Nat. Academy of Art (BG), Design Flanders (BE), Int. Design Center, Berlin (DE), Barcelona Design Centre (ES), IKEA (BG), Pro Rodopi Fdn. (BG), Baraka Design Lab (BG), Trans Europe Halles Network, Roda Stan Konsthalle (SE), Centre Socioculturel Regional Prabelli (LU), Tou Scene (NO) and over 20 European and over 40 Bulgarian artists and artistic groups Sofia Univ., EuraTechnologies (FR), MAC (ES), EIKEN (ES), Univ. of Birmingham (UK), Comune di Siena (IT), IULM (IT), Geemeente Eindhoven )(NL), Design Cooperatie Brainport UA (NL), Region Midtjylland (DK), Aarhus Universitet (DK), Meaning Making ExperienceDK

ГРАДСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Walltopia (BG), Walltopia sites in Stuttgart (DE) and Paris (FR), Veloevolution (BG), Assoc. of Skaters BG

ОТ УТОПИЯ КЪМ YOU-SOFIA

Univ. of Architecture, New Bulg. Univ., Architects for Sofia Assoc., Sofia Chamber of Architects

АРТ НАШЕСТВИЯ

РЕШЕНИЯ

AUBG, Global Liberal Arts Alliance, City of Blagoevgrad, TEDxAUBG (BG), EuropeanDaily newspaper

ЕВРОПЕЙСКИ ТВОРЦИ: СОФИЙСКТА ВЪЛНА

3 Sofia schools of performing arts, New Dramaturgies Platform (BG), Art Office BG

НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДРАМА

Kaai Th., Bruxelles (BE), Royal Court Th., London (UK), Traverse, Edinburgh (UK), Kotars Contemporary Drama Festival, Budapest (HU), Neue Stucke aus Europe, Wiesbaden (DE), Sofia 2019, Ivan Vazov Nat. Th. (BG), Theatre 199 (BG), Bulgarian Army Th. (BG), Satirical Th. (BG), Sofia Th. (BG), Th. Laboratory Sfumato (BG), Th. off the Channel (BG), Academic Drama Th. (BG), Salza i Smyah Th. BG

11:11.

Blagoevgrad City Gallery (BG), Union of Bulgarian Artists

ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА

LUCI association with 65 members, Tallinn Light Biennale (EE), Eindhoven Biennalle NL

Сподели София

Jan Feb Ma Apr May Jun Jul Au Sept Oct Nov Dec


СЕЗОН 1

ФОРМАТ НА ПРОГРАМАТА И ХУД. ФОРМИ

ПУБЛИКИ

ЦЕЛИ

2

ЗОНА КУЛТУРА

X

3

ЗАДВИЖЕНИ ОТ ИЗКУСТВО

4

РОМСКИ ЖИВОТ

5

СУРВА

6

ОТВОРЕН ГРАД, ОТВОРЕНО СЪЗНАНИЕ

X

7

БЪДЕЩЕ ОТ МИНАЛОТО

X

X

X

X

X

X

X

X

3

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

100 000

3

3

X

X

X

27

27 000

3

3

X

X

X

100

2000

X

X

X

X X

X

X

100

25 000

50

10 000

100

15 000

1903

275 000

500

50 000

250

25 000

X

50

30 000

X

1000

150 000

100

15 000

3

5000

2 700

215 000

2000

100 000

300

45 000

100

30 000

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

СПОДЕЛИ СПОМЕНИТЕ 1

АНИМИРАЙ ГРАДСКАТА ПАМЕТ

2

ИЗВЪН ОБСЕГА НА РАДАРА

3

100 % СОФИЯ

4

ПОМИРЯВАНЕ С МИНАЛОТО

5

30 ГОДИНИ НА ЕКРАН

6

ПИКНИК НА СВОБОДАТА

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

СПОДЕЛИ МАРШРУТИТЕ 1

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МАРШРУТИ

X

2

РЕ-ОРИЕНТ ЕКСПРЕС

3

ГЛАСОВЕ НА ДУХА

X

4

СПОДЕЛЕНИ МИГОВЕ НА БАЛКАНИТЕ

X

5

СОФИЙСКА КАРТОГРАФИЯ НА СЕТИВАТА

756 Сподели София АРТ ДИАСПОРА

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

10 000

X

X

X

100

10 000

X

X

100

20 000

НАСЪРЧАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА

ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТ. СЕКТОР

X

379 000

КОХЕЗИЯ И ПРИОБЩАВАНЕ

ОТВАРЯНЕ НА ГРАДА

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА МУЗЕЯ

4377

ЕВРОПЕЙСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ДЪЛГОСРОЧНО КУЛТ. РАЗВИТИЕ

1

ПРЕДВИЖДАН БРОЙ ПУБЛИКИ

3

СПОДЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО

БР. СЪБИТИЯ

200 000

УЧАСТИЕ

2000

МАРГИНАЛИЗИРАНИ И МАЛЦИНСТВА

X

МЛАДИ ПУБЛИКИ

X

МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

ПОСЕТИТЕЛИ И ТУРИСТИ

ШИРОКА ПУБЛИКА

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

АРХ., ДИЗАЙН, УРБАНИЗЪМ

ФОТОГРАФИЯ, ФИЛМ, МЕДИИ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ИНСТАЛАЦИИ

МУЗИКА, ТЕАТЪР, ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА

ЛИТЕРАТУРА, ДЕБАТ, ЕЗИК

РАЗХОДКИ, ТУРОВЕ, СПОРТ, УРБАНИЗЪМ

МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО

3

3

3

3

3

3

3

3


СЕЗОН 2

ФОРМАТ НА ПРОГРАМАТА И ХУД. ФОРМИ

ПУБЛИКИ

ЦЕЛИ

1 СОФИЙСКИ ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ

X

2 МОМЕНТНА АРХИТЕКТУРА

X

3 НА ОТКРИТО

X

4 ГРАДСКИ ГРАФИТИ

X

X

X

X

X X

6 ТАНЦУВАЩА СОФИЯ

X X

X

X

5 СОФИЙСКИ ПЛАСТОВЕ 7 ФОНД СПОДЕЛЯНЕТО Е ГРИЖА

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200

40 000

100

100 000

1 500

75 000

X

2 ОТРАЗЯВАЩИЯТ ГРАД

X

3 МОЯТ СОФИЙСКИ МАРШРУТ

X

4 УЛИЦИТЕ НА ЕВРОПА

X

X X

X

X X

X

X

X

5 ДНК НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО

X

X

X

6 АЗ ДОЙДОХ В СОФИЯ

X

X

X

X

X

2 ЗЕМЯ, ВЯТЪР И ВОДА

X

X

4 ГРАДСКИ ГРАДИНИ И ФЕРМИ 5 ЗЕЛЕНА ТОЧКА

X

6 ТОВА Е ХАРТИЕН СВЯТ 7 КОД ОГЪН

76

Сподели София

X X

X

X

300

30 000

3

3

200

10 000

3

3

X

200

50 000

2500

180 000

50

10 000

X

3

2

3 3

3

3 3

X

X

X

X

X

X

1000

100 000

3

3

X

X

X

X

X

600

15 000

3

3

X

X

X

X

250

25 000

2

3

350

17 500

2

3

3

250

12 500

2

2

3

4460

112 000

X

60

12 000

3

2

X

210

21 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

2000

10 000

3

2

3

X

X

2000

50 000

3

2

3

X

120

6000

X

50

10 000

20

3000

X

X

X X X

2

X

X

X

2

3

X

X

X

3

X

X X

3

X

X

X

3

3

X

X

3 ФОНД МАЛКОТО И ЗЕЛЕНОТО – Е КРАСИВО

3

X X

X

X

3

X

СПОДЕЛИ ПРИРОДАТА 1 ВКУСИ ТОВА

3

X

СПОДЕЛИ ТАЙНИТЕ 1 БАЛКАНСКИ РИТЪМ

3

X

X

3

НАСЪРЧАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА

X

3

КОХЕЗИЯ И ПРИОБЩАВАНЕ

10 000

ЕВРОПЕЙСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

200

ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТ. СЕКТОР

X

ОТВАРЯНЕ НА ГРАДА

ПРЕДВИЖДАН БРОЙ ПУБЛИКИ

315 000

СПОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВАТА

ДЪЛГОСРОЧНО КУЛТ. РАЗВИТИЕ

БР. СЪБИТИЯ

4500

УЧАСТИЕ

МАРГИНАЛИЗИРАНИ И МАЛЦИНСТВА

МЛАДИ ПУБЛИКИ

МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

ПОСЕТИТЕЛИ И ТУРИСТИ

ШИРОКА ПУБЛИКА

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

АРХ., ДИЗАЙН, УРБАНИЗЪМ

ФОТОГРАФИЯ, ФИЛМ, МЕДИИ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ИНСТАЛАЦИИ

МУЗИКА, ТЕАТЪР, ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА

ЛИТЕРАТУРА, ДЕБАТ, ЕЗИК

РАЗХОДКИ, ТУРОВЕ, СПОРТ, ГРАДСКИ

СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО


СЕЗОН 3

ФОРМАТ НА ПРОГРАМАТА И ХУД. ФОРМИ

ПУБЛИКИ

ЦЕЛИ

1

СОФИЙСКИ РАЗГОВОРИ

2

ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ И АРС ЕЛЕКТРОНИКА

3

МУЗЕЙКО

4

РЕПОРТИЙН

5

НОВИ СЪЗДАТЕЛИ

6

СВЕТОВЕН АРТ ДНЕВНИК

7

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕВОД

8

СВЕТЪТ В СНИМКИ

X

X

10

5000

100

10 000

365

365 000

X

100

10 000

X

100

25 000

1570

250 000

200

15 000

X X

X X

Сподели творчеството 1

СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО

2

ВИДЕОИГРИ

3

POP-UP

X

4

НИЕ СМЕ ВИЗУАЛНИ

X

5

МУЗИКА ИЗВЪН КЛАСАЦИИТЕ

X

6

АРТ НАШЕСТВИЯ

7

ЕВРОПЕАНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

X

X

X X

X X

X

X

X

100

10 000

X

X

600

120 000

3

X

X

X

100

15 000

3

X

X

20

5000

X

X X

X

X

X

300

60 000

250

25 000

1195

240 000

120

24 000

150

15 000

1

ГРАДСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

2

ОТ УТОПИЯ КЪМ YOU-SOFIA

3

РЕШЕНИЯ

15

6 000

4

ЕВРОПЕЙСКИ ТВОРЦИ: СОФИЙСКАТА ВЪЛНА

200

40 000

5

НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДРАМА

X

360

90 000

6

11:11

X

100

15 000

250

150 000

777 Сподели София ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА

1

X

СПОДЕЛИ МЕЧТИТЕ X X

3

X

X

X

X

НАСЪРЧАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА

X

X

КОХЕЗИЯ И ПРИОБЩАВАНЕ

50 000

X

ЕВРОПЕЙСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

250

X

ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТ. СЕКТОР

X

X

ОТВАРЯНЕ НА ГРАДА

ПРЕДВИЖДАН БРОЙ ПУБЛИКИ

50 000

СПОДЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

ДЪЛГОСРОЧНО КУЛТ. РАЗВИТИЕ

БР. СЪБИТИЯ

250

УЧАСТИЕ

5000

МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ И МАЛЦИНСТВА

30

МЛАДИ ПУБЛИКИ

520 000

МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

1205

ПОСЕТИТЕЛИ И ТУРИСТИ

ШИРОКА ПУБЛИКА

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

АРХ., ДИЗАЙН, УРБАНИЗЪМ

ФОТОГРАФИЯ, ФИЛМ, МЕДИИ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ИНСТАЛАЦИИ

МУЗИКА, ТЕАТЪР, ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА

ЛИТЕРАТУРА, ДЕБАТ, ЕЗИК

РАЗХОДКИ, ТУРОВЕ, СПОРТ, ГРАДСКИ

БЪДЕЩЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО

3

1

2 2 3

2


БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА

в хил. евро

СЕЗОН 1

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ/ ПРОДУЦЕНТСКИ

ПРОГРАМА

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

ОБЩО

ПРИХОД ОТ СЪБИТИЯ

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

СОФИЯ

СПОДЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО

1000

1950

3550

600

7100

400

2600

4100

ОПЕРАЦИЯ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА МУЗЕЯ

500

1000

1000

250

2750

250

1250

1250

2019

ЗОНА КУЛТУРА

150

250

550

50

1000

100

150

750

ЗАДВИЖЕНИ ОТ ИЗКУСТВО

50

150

500

50

750

50

200

500

РОМСКИ ЖИВОТ

150

250

500

100

1000

0

250

750

СУРВА

50

100

300

50

500

0

250

250

ОТВОРЕН ГРАД, ОТВОРЕНО СЪЗНАНИЕ

50

100

400

50

600

0

250

350

БЪДЕЩЕ ОТ МИНАЛОТО

50

100

300

50

500

0

250

250

СПОДЕЛИ СПОМЕНИТЕ

475

850

2225

350

3900

500

850

2550

АНИМИРАЙ ГРАДСКАТА ПАМЕТ

150

200

400

50

800

100

200

500

100 % СОФИЯ

50

100

150

50

350

50

100

200

ИЗВЪН ОБСЕГА НА РАДАРА

50

150

350

50

600

100

100

400

ПОМИРЯВАНЕ С МИНАЛОТО

100

200

800

100

1200

150

250

800

30 ГОДИНИ НА ЕКРАН

75

150

400

75

700

100

200

400

ПИКНИК НА СВОБОДАТА

50

50

125

25

250

0

0

250

СПОДЕЛИ МАРШРУТИТЕ

900

2675

4125

400

8100

450

3400

4250

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МАРШРУТИ

200

1000

700

100

2000

0

750

1250

РЕ-ОРИЕНТ ЕКСПРЕС

250

750

1000

100

2100

100

1000

1000

ГЛАСОВЕ НА ДУХА

150

325

1300

75

1850

100

1000

750

СПОДЕЛЕНИ МИГОВЕ НА БАЛКАНИТЕ

100

100

375

25

600

100

250

250

СОФИЙСКА КАРТОГРАФИЯ НА СЕТИВАТА

100

200

500

50

850

100

250

500

АРТ ДИАСПОРА

100

300

250

50

700

50

150

500

СЕЗОН 1 ОБЩО

2375

5475

9900

1350

19 100

1350

6850

10 900

78

Сподели София


БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА

в хил. евро

СЕЗОН 2

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ/ ПРОДУЦЕНТСКИ

ПРОГРАМА

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

ОБЩО

ПРИХОД ОТ СЪБИТИЯ

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

СОФИЯ

СПОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВАТА

650

2050

3650

550

6900

100

2550

4250

СОФИЙСКИ ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ

100

200

400

50

750

0

250

500

МОМЕНТНА АРХИТЕКТУРА

150

250

300

50

750

0

250

500

НА ОТКРИТО

150

700

1500

150

2500

0

1000

1500

ГРАДСКИ ГРАФИТИ

50

50

150

50

300

0

50

250

СОФИЙСКИ ПЛАСТОВЕ

50

100

400

50

600

0

100

500

ТАНЦУВАЩА СОФИЯ

50

350

500

100

1000

100

400

500

ФОНД СПОДЕЛЯНЕТО Е ГРИЖА

100

400

400

100

1000

0

500

500

СПОДЕЛИ ТАЙНИТЕ

500

650

3150

300

4600

400

900

3300

БАЛКАНСКИ РИТЪМ

50

50

550

50

700

100

100

500

ОТРАЗЯВАЩИЯТ ГРАД

75

75

700

50

900

0

150

750

МОЯТ СОФИЙСКИ МАРШРУТ 75

50

125

50

300

300

УЛИЦИТЕ НА ЕВРОПА

75

200

525

50

850

100

250

500

АЗ ДОЙДОХ В СОФИЯ

75

75

850

50

1050

50

250

750

ДНК НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО

150

200

400

50

800

150

150

500

СПОДЕЛИ ПРИРОДАТА

600

1450

3025

475

5550

350

1450

3750

ВКУСИ ТОВА

150

300

500

150

1100

100

250

750

ЗЕМЯ, ВЯТЪР И ВОДА

150

500

850

100

1600

100

500

1000

ФОНД МАЛКОТО И ЗЕЛЕНОТО – Е КРАСИВО

50

200

400

50

700

0

200

500

ГРАДСКИ ГРАДИНИ И ФЕРМИ

50

150

350

50

600

100

250

250

ЗЕЛЕНА ТОЧКА

50

100

175

25

350

0

100

250

ТОВА Е ХАРТИЕН СВЯТ

100

150

550

50

850

50

50

750

КОД ОГЪН

50

50

200

50

350

0

100

250

СЕЗОН 2 ОБЩО

1750

4150

9825

1325

17 050

850

4900

11 300

79

Сподели София

2019


БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

в хил. евро

СЕЗОН 3

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ/ ПРОДУЦЕНТСКИ

ПРОГРАМА

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

ОБЩО

ПРИХОД ОТ СЪБИТИЯ

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

СПОДЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

625

1650

2500

425

5200

400

1350

3450

СОФИЙСКИ РАЗГОВОРИ

100

100

200

50

450

50

100

300

ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ И АРС ЕЛЕКТРОНИКА

100

500

350

100

1050

100

250

700

МУЗЕЙКО

100

300

500

50

950

100

400

450

РЕПОРТИЙН

50

50

125

25

250

0

0

250

НОВИ СЪЗДАТЕЛИ

50

250

375

25

700

100

100

500

СВЕТОВЕН АРТ ДНЕВНИК

50

50

225

25

350

0

100

250

ЛАБОРТОРИЯ ЗА ПРЕВОД

75

200

375

50

700

50

150

500

СВЕТЪТ В СНИМКИ

100

200

350

100

750

0

250

500

Сподели творчеството

480

1250

1950

320

4000

150

850

3000

СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО

150

500

600

50

1300

50

250

1000

ВИДЕОИГРИ

100

300

200

50

650

50

100

500

POP-UP

75

150

300

75

600

0

100

500

НИЕ СМЕ ВИЗУАЛНИ

50

150

150

50

400

50

100

250

МУЗИКА ИЗВЪН КЛАСАЦИИТЕ

5

50

250

45

350

0

100

250

АРТ НАШЕСТВИЯ

100

100

450

50

700

0

200

500

ЕВРОПЕАНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

200

250

675

150

1275

25

250

1000

СПОДЕЛИ МЕЧТИТЕ

1025

2100

4275

700

8100

500

2250

5350

ГРАДСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

75

150

225

50

500

50

150

300

ОТ УТОПИЯ КЪМ Y0U-SOFIA

200

200

750

100

1250

50

250

950

РЕШЕНИЯ

100

200

325

100

725

25

200

500

ЕВРОПЕЙСКИ ТВОРЦИ: СОФИЙСКАТА ВЪЛНА

150

300

1050

100

1600

100

500

1000

НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДРАМА

100

350

550

100

1100

100

500

500

11:11

100

250

350

50

750

50

200

500

ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА

100

400

350

50

900

100

200

600

СЕЗОН 3 ОБЩО

2130

5000

8725

1445

17 300

1050

4450

11 800

14 625

28 450

4120

53 450

3250

16 200

34 000

ОБЩО 2019 Основни проекти 6255

80

Сподели София

СОФИЯ 2019


APPENDIX 1.4 лЮлълњлљ лЋлњлалълЪлЋлЎлАлџлљ лћлалљлюлљ лцлълЮлћ люлљлЏлџлълблъ лў лЌлЋлЏлЋлЮлълблъ - лЋ лџлалљлАлўлњлъ

лАлълцлўл»

лЌлљлћлњлўлќлЋлЮлў лълб лўлЌлџлБлАлблњлълблъ лЪлалЋлЌлљлалЋлќлћлљлЮлЋ лЮлљ люлБлЌлЋл» лЌлълЮлљ лџлБлЏлблБлалљ

лълблњлълалЋлЮ лЊлалљлћ, лълблњлълалЋлЮлъ лАлфлЌлЮлљлЮлўлЋ

лЊлалљлћлАлџлў лЊлалљлћлўлЮлў лў лцлЋлалюлў

лЊлалљлћлАлџлў лЊлалљлцлўлблў

лЪлўлџлЮлўлџ лЮлљ лАлњлълЉлълћлљлблљ

люлълюлЋлЮлблЮлљ лљлалЦлўлблЋлџлблБлалљ лЋлњлалълЪлЋлЎлАлџлў лблњлълалдлў лАлълцлўлЎлАлџлљлблљ лњлфлЏлЮлљ

лЌлЋлЏлЋлЮлљ лблълДлџлљ

лЮлљ лълблџлалўлблъ

лЪлълюлўлал»лњлљлЮлЋ лА люлўлЮлљлЏлълблъ

лџлълћ лълЊлфлЮ

лЉлљлЏлџлљлЮлАлџлў лалўлблфлю

лЋлџлАлЪлЋлалўлюлЋлЮлблљлалўлБлю лў лљлалА лЋлЏлЋлџлблалълЮлўлџлљ

люлъл»лб лАлълцлўлЎлАлџлў люлљлалелалБлб

лАлБлалњлљ лљлалб лЮлљлелЋлАлблњлўл»

лАлЙЛёлИ лИ ЛјлиЛђ: лал░лил┐Лђлхл┤лхл╗лхлйлИлх лйл░ 30 лИлил▒Лђл░лйлИ л┐ЛђлЙлхл║Лѓл░ лйл░ л┐лЙл▓лхЛЄлх лЙЛѓ 100 л╗лЙл║л░ЛєлИлИ

люлБлЌлЋлЎлџлъ

лБлЏлўлдлўлблЋ лЮлљ лЋлњлалълЪлљ

лўлЌлАлЏлЋлћлњлљлЮлЋ лЮлљ лалЋлЊлўлълЮлљлЏлЮлўлблЋ люлљлалелалБлблў

лћлълЎлћлълЦ лњ лАлълцлўл» лњлџлБлАлў лблълњлљ лЌлЋлюл», лњл»лблфла лў лњлълћлљ

11.11. лалЋлелЋлЮлўл»

лЪлЋлалЮлўлџ POP UP

81

лАл┐лЙл┤лхл╗лИ лАлЙЛёлИЛЈ

лџл«лАлблЋлЮлћлўлЏ

лЉлЏлљлЊлълЋлњлЊлалљлћ


III. Организация и финансиране на събитието

фазата на изпълнение чрез запазване на основния екип и неговото поетапно разширение в годините до 2019 г. Предлаганият модел се основава на следните цели:

1. Организационна структура 1.1. Какъв вид структура е предвидена за организацията, отговорна за изпълнението на проекта? Какъв вид взаимоотношения ще поддържа тя с градските власти? Асоциация за развитие на София (АРС) е създадена от Столичния общински съвет (СОС) с цел да осигури ефективно и независимо управление в процеса на кандидатстване. АРС е създадена през 2010 г. като неправителствена организация, която разработва и управлява проекти за устойчиво развитие на града от свое име и от името на СО; организира международни събития като изнесеното заседание на Комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания към Комитета на регионите и конференцията „Ролята на културата за устойчивото развитие на европейските градове и региони“ през 2012 г.; управление на водещи проекти в областта на културата като разработване на дългосрочната стратегия за развитие на културата в София 2013–2023 „София – творческа столица“, както и проекти в социалната, икономическата и творческата сфера като „Иновативни артистични фестивали в градска среда: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк“. АРС разполага с достатъчна финансова независимост и е изградила солиден капацитет за управление на европейски проекти и събития в голям мащаб. На основата на препоръките на журито, направени по време на първата селекционна среща, ние предлагаме план за трансформиране на АРС в АРС 2019. Правният статут на АРС в момента се адаптира така, че да позволява наличието на по-голям управителен съвет и тя да стане напълно независима от градските власти. Другите съществуващи задачи на АРС ще бъдат поетапно преустановени, след като проектите/ програмите бъдат завършени или прехвърлени към отделните дирекции на СО. Това ще бъде извършено до 2015–2016 г. Предложеният модел за управление на София 2019 осигурява приемственост в натрупания опит, знания и капацитет от етапа на състезание към 82

Сподели София

• Да осигурим приемственост между процеса на кандидатстване, в който беше създадено високо ниво на доверие и ангажираност към проекта от страна на публичните власти, културните институти, медиите, и стратегическото развитие на културните политики, към които проектът допринася. • Да гарантираме стабилни отношения със СО, заинтересованите страни в региона и други правителствени и граждански организации. • Да изградим неутрална и независима структура, която да гарантира, че Проектът 2019 има ясен фокус и че заложеното него ще бъде изпълнено. • Да гарантираме, че програмните и творческите решения се взимат на основата на съгласувана програмна политика и творческият екип има необходимата подкрепа и независимост.

Управителен съвет на АРС 2019: 19 членове, които представляват независимите експерти и местните, регионалните и националните власти: 1) Столичната община ще предложи 11 членове. Въз основа на предложението на Инициативния комитет „Приятели на София 2019“ шестима от членовете ще бъдат представители на различни обществени групи НПО, медиите, академичния сектор, бизнеса, творците. Петима от членовете ще бъдат представители на Общинския съвет и администрацията на СО кметът, заместник-кметът, отговарящ за културата, председателят на Комисията за образование и култура към СОС, председателят на основната политическа опозиционна група в СОС и директорът на Софийската градска художествена галерия. 2) Шестима членове ще представят ЮЗР: всеки областен град в региона (Благоевград, Кюстендил и Перник) ще участва с един член от сферата на изкуството/културата и един политик член на Общинския съвет или общинската администрация. 3) Министерството на културата – един член.

• Да гарантираме, че процесът на вземане на решения и на носене на отговорност е прозрачен и осигурява пълна отчетност към всички заинтересовани страни, медиите и обществеността.

4) Регионален съвет за развитие на ЮЗР – един член.

• Да гарантираме, че екипът и вътрешните структури включват, от една страна, мотивирани личности с необходимите умения, богат опит, знания, висока степен на специализация и владеене на чужди езици, и от друга - представители на публичните власти, на частния и независимия сектор.

Управленски екип

• Да гарантираме, че организационният екип стъпва на съществуващи компетенции относно водещи стратегически документи за градско и културно развитие, и съответна проектна дейност, за да осигури стабилна платформа и основа за управление на кандидатурата, както и да гарантира, че ще се отговори на потребността да се набират изпълнители със специфичните качества, необходими за управлението на ЕСК.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОФИЯ 2019 КЛЮЧОВИ НИВА Ние предлагаме структура на три нива с ясно ръководство и силни хоризонтални връзки, основаваща се на принципа на споделянето.

Ще представим на журито членовете на Управителния съвет по време на неговото посещение в София.

Екипът ще се състои от 6 души. Всички окончателни решения се вземат и отговорността се поема от изпълнителния директор съвместно с художествения директор. Работата им ще бъде подкрепяна от трима мениджъри и един програмен координатор. В процеса на взимане на решения екипът ще бъде воден от творчески, административни, финансови, правни и стратегически перспективи за постигане на стратегическите цели и устойчиви резултати (вж. организационната част). Проектен екип 2019 Екипът на София 2019 ще се състои приблизително от 44 души, организирани в пет екипа с цел да покрие всички ключови изисквания за успешно осъществяване на проекта. Екипната работа и хоризонталните връзки между отделните единици ще бъдат фундаментален принцип на работа.


Инициативен комитет „Приятели на София 2019“: Платформа 1, 2,3 Трансформира

СОС, Областни градове от ЮЗР, Министерство на културата, Регионален съвет за развитие на ЮЗР и представители на гражданското общество

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (СОС)

Управителен съвет на АРС

Независим мониторинг и оценка

Управителен съвет на АРС 2019

Трансформира се в:

се в:

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП СОФИЯ 2019 София 2019 бизнес платформа – Фонд за иновации в културата

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ХУДОЖЕСТВЕН ДИРЕКТОР

София 2019 гражданска платформа Платформа на посланиците на София 2019

Мениджър „Стратегическо развитие“

Стратегия и политики (1) Човешки ресурси (1)

Платформа на доброволците на София 2019

Мениджър „Финанси“

Счетоводител (2) Финансов контрол (1)

Оценка и мониторинг (2)

Юрист (1)

Обучения (1)

Офис мениджър и поддръжка (2)

Мениджър „Маркетинг и комуникации “ Дизайн (1) Социални медии (1) Национални медии (2) Международни медии (2) Набиране на средства (3) Координатор на доброволците (1)

83

Сподели София

Програмен координатор

Международни връзки и партньорства (2)

Куратор на Сезон 1 и екип (3)

Регионални проекти (3)

Куратор на Сезон 2 и екип (3)

Развитие на публики (2) Организация и производство (5) Организатор (стартиращо и заключително събитие) (2)

Куратор на Сезон 3 и екип (3)


Ниво 1: Управителен съвет на АРС 2019, 19 души

Ниво 2: Управленски екип на София Ниво 3: Проектен екип на София 2019, 2019, 6 души 44 души

Управителният съвет (УС) на София 2019 ще Изпълнителният директор (ИД) ще бъде получи съдебна регистрация, съгласно ЗЮЛНЦ, назначен от УС на АРС 2019. след като бъде взето решение от СОС и останалите регионални и национални структури. Артистичният директор (ХД) ще бъде назначен Назначение след препоръка от Инициативния комитет и след международен конкурс. ИД и ХД ще назначат мениджърите и програмния координатор. •Взима стратегически решения, приема годишни Изпълнителният директор ще бъде отговорен бюджети и планове за действие. за цялостното управление на организацията, бюджета в неговата приходна и разходна част, •Мониторира постиженията на София 2019. за назначението на служители, комуникацията с основните заинтересовани страни, маркетинга •Контролира изпълнението на резултатите от и комуникацията. Дейността на изпълнителния дейността на организацията от гледна точка на директор се подкрепя от 3 мениджъри: цели, задачи и стратегически постижения. Мениджър „Стратегическо развитие“ (МСР) с •Контролира финансовото управление на отговорности в областта на развитието, оценката средствата както по време на подготвителния и мониторинга на резултатите, който следи Отговорности етап, така и в годината на номинацията. обвързаността на програмата с първоначално заложените цели, задачи и проекти, както и със •Взима решения в случаите, когато стратегическите документи на София и региона. изпълнителният и/или артистичният директор не изпълняват функциите си. Мениджър „Финанси“ (МФ) с отговорности в областта на прозрачното и отговорно •Провежда регулярни заседания – най–малко управление на финансовите средства, веднъж на 3 месеца. Двамата директори участват изготвянето на публични отчети и спазване на в заседанията без право на глас. законодателството. •Поддържа и развива постоянна връзка със СО, областните градове партньори, Регионалния съвет, Министерството на културата, ресорните европейски институции.

Мениджър „Маркетинг и комуникации“ (ММК) с отговорности в областта на комуникациите на национално и международно ниво, маркетинг, набиране на средства, визуализация и дизайн. Художественият директор ще бъде отговорен за цялостното развитие и прилагане на творческата програма. Той/тя ще бъде подкрепян/а в дейността си от програмен координатор, който ще бъде отговорен за практическото изпълнение на проектите.

84

Сподели София

Членовете на екипа ще бъдат назначени от изпълнителния и от артистичния директори в тясно сътрудничество с тримата мениджъри и програмния координатор (ПК).

Екипът „Стратегическо развитие“ ще включва 5 души, които осигуряват: подбор на персонал, оценка и мониторинг, обучение и ресурсно подсигуряване, постигане на стратегическите цели на София 2019, постоянна комуникация със заинтересованите страни. Екипът по „Финанси“ ще се състои от 6 души, които осигуряват: финансово управление, плащания, счетоводство, контрол при изпълнение на проектите, изготвяне на финансови отчети, договори и правно осигуряване, офис управление и логистика. Екипът за „Комуникация и маркетинг“ ще се състои от 10 души, които осигуряват: дизайн на всички рекламни материали, медийно покритие на национално и международно ниво, управление на маркетинговата и медийна стратегии, координиране на доброволците. Кураторският екип се състои от 9 души, които осигуряват: управление на програмите за набиране на проекти за всеки от сезоните, развиване на партньорства с международни организации и артисти, управление на артистичната програма и специалните събития. Програмният екип ще се състои от 10 души, които осигуряват: техническото производство на всички събития от програмата на София 2019, координация с ЮЗР и регионалните проекти, международни партньорства, развиване на нови аудитории.


Процес на взимане на решение

Ниво 1: Управителен съвет на АРС 2019, 19 души

Ниво 2: Управленски екип на София 2019, 6 души

Ниво 3: Проектен екип на София 2019, 44 души

Всички стратегически решения се взимат от УС на АРС 2019 под ръководството на председателя. Управителният съвет ще се старае да взема решения чрез консенсус, но ако това не е възможно – с обикновено мнозинство от присъстващите.

Управляващият екип ще взема оперативни решения под ръководството на ИД. ИД носи цялостната отговорност. Членовете на управляващия екип се отчитат пред ИД. Както ИД, така и ХД вземат участие в събранията на УС и се отчитат пред УС.

ХД и ПК поделят отговорността с тримата главни куратори, които ще разработват и осъществяват художествената програма през всеки сезон. Основният художествен екип ще се състои от 5 души. Програмата на София 2019 трябва да бъде съгласувана между ХД, ИД и УС. Всички други позиции в програмата, отделите по международни връзки, регионални проекти, развитие на публиката, продукция и подкрепа ще се отчитат пред ХД и ПК. Позиции, свързани със стратегически въпроси, като човешки ресурси и развитие, ще се отчитат пред МСР. Позиции, свързани с финансовите въпроси, ще се отчитат пред МФ. Позиции, свързани с въпроси на маркетинга, комуникациите и набирането на средства, ще се отчитат пред ММК. Тримата мениджъри се отчитат пред ИД.

График

Компетенции

Устойчивост

85

Сподели София

Юни–юли 2014: избор на 11-те членове на УС на АРС 2019 от квотата на СО. Октомври 2014: избор на останалите 8 членове на УС на АРС. Първо заседание на УС. Декември 2014: съдебна регистрация на УС на АРС 2019; УС ще провежда заседания най-малко веднъж на всеки 3 месеца. Отлични комуникационни умения; стратегическо мислене; опит в управление на големи публични събития/организации на местно/регионално и международно ниво; международен опит; опит в управление на културни проекти и инициативи; най-малко един от членовете на УС трябва да има опит в една или няколко от следните области: финансово управление, комуникация и маркетинг, управление и развитие на човешки ресурси, право. УС на АРС 2019 осигурява приемственост и партньорство на три нива: между етапа на кандидатстване и етапа на осъществяване, между София и ЮЗР, между ключовите участници на местно, национално и интернационално ниво.

Септември 2014: обявяване на международен конкурс за избор на художествен директор; Октомври 2014: избор на Изпълнителен директор и председател на УС. Ноември 2014: избор и назначение на 3-мата мениджъри. Декември 2014: избор на художествен директор. Януари 2015: избор на програмен координатор. Отлични комуникационни умения. Умения за работа в екип. Умения за обучение/управление на хора. Умения за работа в мрежи на местно, регионално и международни ниво. Индивидуалните компетенции на изпълнителния и творческия директор са описани във въпрос 1.3. Управляващият екип в процеса на подготовка ще бъде разширен и трансформиран в екип, който ще управлява проекта София 2019. Този модел ще осигури приемственост и капацитет на екипа да започне работа веднага след решението на журито, ако София бъде избрана. Осъществената комуникация с ЮЗР ще бъде развита в процеса на изпълнение на програмата София 2019.

Ние планираме проектният екип постепенно да се разраства до 2019 г. (вж. общата структура 2014-2020). 2015: 15 души; 2016: 25 души; 2017: 29 души; 2018: 28 души; 2019: 44 души; 2020: 21 души (цифрите представят целогодишните назначения). Кураторите на трите програми ще притежават специални компетенции в следните области: проекти, свързани с културно наследство и ангажиране на общности; съвременни градски проекти, устойчиво развитие и изкуство в публично пространство; съвременно изкуство, спектакли и медии.

Екипът ще притежава следните умения: умения за работа с екип, проактивност, ориентираност към предоставяне на услуги, отлични комуникативни умения. Настоящите регионални координатори от Благоевград, Кюстендил и Перник ще бъдат част от проектния екип на София 2019. Членовете на екипа ще бъдат от различни страни в Европа със специален фокус върху избрания град от Италия и други кандидати. Планираме да привлечем хора от екипите на другите български градове кандидати.


ПЛАТФОРМИ НА СОФИЯ 2019 Проектът София 2019 включва много партньори на различни нива. Създаването на отворена структура на базата на мрежови партньорства също е свързано с постигане на основните цели на София 2019: ангажирането на града и гражданите в общ проект. Ние предлагаме четири платформи, които да структурират тези връзки с ключови сектори/ партньори: БИЗНЕС ПЛАТФОРМА , ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА, ПЛАТФОРМА НА ПОСЛАНИЦИТЕ и ПЛАТФОРМА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ. ЕТАП НА ПЪРВА СЕЛЕКЦИЯ

ЕТАП НА ВТОРА СЕЛЕКЦИЯ

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА СОФИЯ 2019

СЛЕД 2019

Бизнес платформа София 2019 Инициативният комитет (платформа „Финансова устойчивост”) беше Основна платформа, която цели да развит в Бизнес платформа. въвлече и структурира работата с Президентите на основните бизнес сектора. От една страна, тази работодателски асоциации платформа ще ни дава постоянна са членове на платформата. обратна връзка за оценката на Приблизително 33 бизнеса бяха бизнеса към проекта София 2019, и въвлечени в първия етап на от друга - ще бъде движеща сила за състезанието. въвличане на бизнеса в различни инициативи, като набиране на средства, осигуряване на реклама за проектите в програмата, постигане на устойчиво развитие.

Беше създаден Фонд за иновации в културата, който стартира първата си програма през 2014 г. Фондът започна работа с финансовата подкрепа на водещи бизнеси и подкрепата на физически лица. Общо 17 нови бизнеса бяха привлечени, от които 10 с нефинансов принос и 7 с финансова подкрепа.

Очакваме над 100 бизнеса активно да бъдат въвлечени в изпълнението на програмата до 2019 г. и след това.

Фондът за иновации в културата продължава да работи като устойчив механизъм за партньорство между бизнеса и публичните институции в подкрепа на иновациите и предприемачеството в изкуството.

Платформа на посланиците София 2019

Насочихме нашето внимание към творци от света и други европейски държави, извън България и Италия.

Планираме повече от 50 световно известни имена в областта на изкуството, спорта и дипломацията да подкрепят София 2019, като станат посланици на София и България.

Платформата на посланиците София 2019 ще има дългосрочен принос за развитието на културата и изкуството в София и ЮЗР.

Броят на регистрираните потребители бе повишен на 26 000.

Повече от 50 000 потребители ще участват активно с идеи и препоръки.

Интернет базираната гражданска платформа София 2019 ще продължи да работи под формата на социална медия за градско развитие, гражданска оценка и мониторинг на изпълнението на културните политики и лаборатория за развитие на иновациите.

Създадохме тематични работни групи, чрез които доброволците допринесоха за подготовката на нашата документация за второто кандидатстване. Сред тях имаше групи за криейтив, логистика, медии, проучвания, превод и фотография.

Планираме да организираме обучителни курсове за повишаване на знанията и уменията в областта социалните медии, организацията на фестивали и артистични събития, преводи.

Ще развием доброволческа група “за бързо реагиране” в подкрепа на културни инициативи. Доброволци ще предлагат персонални туристически маршрути в София и ЮЗР.

Ролята на посланиците ще бъде строго специфична за конкретната личност, но общата цел ще бъде да се разпространява информация за творческата програма на София 2019 както в годината на званието, така и преди нея. Гражданска платформа София 2019 Планираме тази гражданска платформа да бъде развита като активна комуникационна точка на различни граждански общности, артистични среди, културни оператори и образователни институции. Ще поддържаме постоянна интернет платформа за тестване на идеи, дебати, избор на инициативи. Платформа на доброволците София 2019 Доброволците ще работят на „предната линия“ в програмата София 2019. Те ще предоставят информация за града и творческата програма на гостите и туристите, ще подкрепят индивидуални проекти, публични събития.

86

Сподели София

Създадохме Инициативен комитет „Приятели на София“ с участието на известни лица от България и чужбина от артистичните среди, спорта, бизнеса, медиите и университетите. Получихме подкрепата на световноизвестни български и италиански творци.

Отворената интернет платформа София 2019 има 23 000 регистрирани потребители, които генерират съдържание.

200 регистрирани доброволци.


1.2. В случай, че в събитието е включена област в околностите на града, как ще бъде организирана координацията между представителите на съответните местни и регионални власти? Като имаме предвид отличните работни отношения на различни нива в ЮЗР и постигнатите устойчиви резултати, ние сме уверени, че регионалните партньорства ще гарантират успешното осъществяване на проекта. Всеки от регионалните центрове (Благоевград, Кюстендил и Перник) първоначално е издигнал кандидатурата си за ЕСК. В процеса на кандидатстване градовете решиха да обединят усилията си и да подкрепят кандидатурата на София, като по този начин се възползват в най-голяма степен от възможностите, предоставени от участието в конкурса, и осигуряват осъществяването на програмата София 2019, както и предложения за нея бюджет. Етап на първа селекция Участие на региона на ниво взимане на решения

Цел: Постоянна комуникация и подкрепа от страна на региона за изпълнение на програмата и предложения бюджет.

Участие на региона на ниво творческа програма

Работна група: всеки от областните градове бе представен с 2 участници (технически и творчески координатори); кметовете на София, Благоевград, Кюстендил и Перник подписаха меморандум за сътрудничество; общинските съвети на областните градове в ЮЗР утвърдиха творческата концепция и бюджет на проекта, формиран на базата на €40 на глава от населението.

Приета декларация за ангажимент и подкрепа от Регионалния съвет за развитие на ЮЗР (всички 52 общини от региона).

Регионална академия за мениджъри в културата.

Първият випуск на Регионалната академия завърши успешно 9 месечното си обучение и получи сертификати за специализация от СУ „Св. Климент Охридски“.

Цел: Повишаване на капацитета на културния сектор в региона и стимулиране на партньорства на регионално и европейско ниво. Участие на региона на ниво гражданско участие

Цел: Активно гражданско участие в култура.

87

Сподели София

Етап на втора селекция

Обществени дискусии; информационни кампании.

Кампания „Имаш идея“; кампания „На турне за идеи” с автобус в ЮЗР; интернет платформа София 2019, която интегрира културната програма на ЮЗР.

Етап на изпълнение на програмата София 2019 ЮЗР ще бъде представен в УС 2019 с 7 членове (трима от тях ще са представители на независимия сектор). От всяка област ще има по 1 служител на пълно работно време, който ще работи като част от екипа на София 2019. Местният бюджет за събития ще бъде интегриран в цялостния бюджет. ХД и УС ще взимат решенията.

Създаване на международна лятна академия за култура и изкуство съвместно с университетите на Гимараеш, Пилзен, Сиена и София (всяка година). Регионална академия за мениджъри в културата (всяка година). 7 от основните проекта на Програма 2019 ще се проведат в ЮЗР. 25% от артистичната програма на София 2019 ще се проведе в ЮЗР с активното гражданско участие. 50% от събития ще се проведат в публичните пространства. 50% безплатни за публика.

След 2019 Ще бъде създадена комисия по култура и туризъм към Регионалния съвет за развитие на ЮЗР. Ще бъде създадена регионална стратегия за развитие на културата и туризма в ЮЗР.

Международна лятна академия с модул: уеб базирана отворена академия за култура.

Регионални маршрути, управлявани от местните общности.


1.3. Въз основа на какви критерии и при какви условия е бил или ще бъде избран художественият директор на събитието? Какъв е или какъв ще бъде неговият/нейният профил? Кога той/тя ще встъпи в длъжност? Какви ще бъдат неговите/нейните компетенции? КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ХУДОЖЕСТВЕН ДИРЕКТОР Значим опит в осъществяването на художествени дейности и програми както в градска среда, така и в среда, фокусирана върху общността. Художествена визия за реализиране на концепцията „Сподели София“; способност да осигури стратегическо ръководство на художествения екип; способност за създаване и развиване на връзките както с международните, така и с националните партьнори и заинтересовани страни. Комуникативни умения на високо ниво - както писмени, така и устни; мотивация, почтеност и страст към изкуствата. Способност да работи както самостоятелно, така и като член на творчески екип. Как? Открит международен конкурс на два етапа. Първи подбор: кандидатите изпращат автобиография и художествена концепция по темата „Сподели София“. Концепциите ще бъдат оценявани от независим художествен комитет, избран от Инициативния комитет. Художественият комитет ще представи резултатите на УС на АРС 2019. Окончателен избор: Публично изслушване и решение на УС на АРС 2019. Кога? Септември–октомври 2014 г. Обявяване на открит конкурс. В началото на ноември 2014: сесия на независимия художествен комитет. От 1 до 10 декември 2014: УС се среща с избраните кандидати; 10 декември 2014: окончателно решение. Сключване на договор от 1 януари 2015 г.

88

Сподели София

Защо? Решихме да изберем художествен директор след окончателното решение на журито, защото сме убедени, че най-квалифицираните кандидати ще участват в конкурса само когато позицията е реална. Кандидатите ще представят концепция въз основа на художествената програма „Сподели София“. Изборът на града ще означава, че концепцията е получила силна обществена подкрепа и кандидатите ще са мотивирани да дадат най-доброто от себе си и да покажат как биха разработили и осъществили програмата. По този начин комитетът и УС на АРС 2019 не само ще могат да изберат най-добрия кандидат, но и да предложат други позиции в екипа на София 2019 на някои от кандидатите в съответствие със силните им качества, проявени в конкурса. Какво? Художественият директор ще работи съвместно с изпълнителния директор на София 2019 и УС на АРС 2019 за: 1) Разработване и осъществяване на цялостната художествена програма на София 2019. 2) Укрепване и обогатяване на културната програма, която обхваща периода 2015–2020 г., включително въпроси, засягащи копродукцията, образованието, проучванията, обучението, организацията на резидентни програми и въпроси на практическото осъществяване и предлагане. 3) Разработване на подробни проекти въз основа на активно гражданско участие, европейско културно сътрудничество и/или копродукции.


финансиране на събитието

Ключовите елементи на нашата финансова политика са следните:

2. Финансиране на събитието

• София и нашите партньори Благоевград, Кюстендил и Перник гарантират финансовото изпълнение на програмата. Този ангажимент е залегнал в партньорско споразумение между градовете и в решенията на нашите общински съвети, в които е записано, че бюджетът на събитието се формира на базата на „минимум 40 евро на глава от населението“.

2.1. Какъв е обемът на годишния бюджет за култура във Вашия град през последните 5 години? В този втори проектен формуляр представяме същия програмен бюджет на София 2019, чиято сума е почти €90 млн. Ние сме убедени, че този бюджет е реалистичен, от една страна, и от друга страна необходим с оглед на размера на региона, обхвата и амбицията на програмата. Бюджетът е съобразен със съществуващите нива на бюджети за култура в града и региона. Бюджетът е съставен на базата на €40 на глава от населението в София и ЮЗР. Ние също така поддържаме същия модел на финансиране, представен в първия проектен формуляр. Столичният общински съвет (СОС) и общинските съвети на партньорите вече гарантираха 30% от този бюджет. В допълнение СОС взе решение на 10 юли 2014 г. да гарантира сумата от €26 млн., в случай че правителството не оповести размера на националното съфинансиране за избрания град. Специална спонсорска програма е разработена, за да осигури приблизително €14 млн., което означава, че 15% от бюджета ще бъдат осигурени от бизнеса. Ще представим конкретни договори за спонсорство. Размерът на финансиране от европейски програми е приблизително €17 млн., планирани от местните власти. Планираме да кандидатстваме за специалната награда „Мелина Меркурий”, която ще бъде използвана за развиване на взаимодействието и дългосрочно сътрудничество между млади артисти от България и Европа. Между 2014 г. и 2020 г. публичните власти планират да осигурят 65% (€ 58,2 млн.) от оперативния бюджет на София 2019 като изцяло нови средства за култура. Останалите 35% ще бъдат пренасочени от съществуващите отворени фондове и рамкови бюджети. 89

Сподели София

• Планираме да обезпечим изпълнението на програмата с общ бюджет от €89 566 700. От тях 65% са допълнителни средства за културна дейност и не включват съществуващите понастоящем бюджети за културни дейности.

София и ЮЗР са добре подготвени от финансова гледна точка да домакинстват званието ЕСК. Независимо от икономическата криза бюджетът за култура в София се увеличава значително от издигането на кандидатурата на София през 2004 г. Бюджетът за култура нараства от €9,8 млн. в 2004 г. до €17 млн. през 2014 г. Това увеличение е свързано със създаването на нови програми за финансиране на артистични проекти, които подкрепят София 2019: •Програма „Култура“ (€1 млн. на година от 2007).

• Минимум 15% от бюджета ще бъдат формирани от дарения от корпоративни партньори и спонсорство. За да постигнем това, вече създадохме Фонд за иновации в културата, който отвори първата си програма през юли 2014 г.

•Културен календар на Столичната община (€1,2 млн. на година).

• Бюджетът е дългосрочна инвестиция в културата и изкуствата за периода от 2014 до 2020 г. достигайки максимални стойности в годините 2018 и 2019. Дългосрочното финансово планиране прави възможна подготовката и реализирането на творческата програма, и гарантира устойчивостта � след 2019 г., стъпвайки върху дългосрочната стратегия за развитие на културата „София - Творческа столица“ 2013–2023.

•Програма „Деца, спорт и младежки дейности“ (€650 хил. на година от 2005 г.).

• Инвестициите в инфраструктура за култура са отговорност на съответните публични институции и организации и не са част от отговорностите на Асоциация за развитие на София. • Средствата ще бъдат изразходвани прозрачно, като минимум 65% от тях ще бъдат насочени към устойчиви проекти и дейности в областта на изкуствата и културата.

•Програма „Европа“ (€210 000 на година от 2009 г.).

СО е най-големият спонсор на артистични проекти на национално ниво с над €2 млн. на година. София инвестира 10 пъти повече средства на година в граждански културни проекти в сравнение с Национален фонд „Култура“ през последните 7 години. Заедно със своите 3 основни регионални партньори от ЮЗР инвестицията в културата и увеличаването на бюджета за култура са политически приоритет, дори и в години на икономическа криза и бюджетни ограничения.

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Бюждет за култура в % от общия бюджет града (в €) на града 11 462 277 13 538 255 14 676 219 14 645 400 14 775 906 17 800 000

2,22% 2,18% 2,18% 2,25% 3,25% 3,49%


В допълнение към това и с цел стимулиране на културни събития в публичното пространство София предоставя безплатно обществени пространства, електричество, техническо оборудване, места за паркиране и др. на художествени проекти, които са получили подкрепа от общинските програми за безвъзмездна помощ. За 2013 г. Столичната община е осигурила подкрепа в размер на €3 млн., а за 2014 г. подкрепата „в натура“ се равнява на €5 млн. Това ще се запази до 2019 г. Освен това средства за общински инвестиции и големи инфраструктурни проекти (като Metro) повишават привлекателността на София в областта на комуникацията, културата и туризма. Повечето инфраструктурни проекти в града са финансирани от европейски програми. Например, реконструкцията на Градския музей се финансира с над €1 млн. от Фонда за регионално развитие. През последните четири години София умножи наличните средства за култура (културната инфраструктура и културните събития), като увеличи усвояването на средства от европейски програми. Тези средства не са включени в таблицата по-горе и са показани по-долу:

2.2. Обяснете как ще се формира бюджетът на събитието финансиране, специално предвидено за събитието Тази таблица обобщава целия бюджет за ЕСК 2019 и включва както оперативните разходи за събитието, така и свързаните с тях капиталови разходи, необходими за изпълнение на проекта в София и други градове партньори в ЮЗР. София и градовете партньори ще инвестират €89 566 700 специално за оперативни разходи (културна програма) от 2014 до 2020 г. 90

Сподели София

30% вече са били обезпечени от Столичната община и градовете партньори; 29% са бюджетирани като подкрепа от страна на националното правителство; 19% се предвижда да бъдат осигурени от структурните фондове (европейски програми) и 15% - от спонсорство. София и ЮЗР планират да осигурят 35% от предложения бюджет чрез съществуващите годишни отворени бюджети за култура, докато €58 млн. (65%) са нови средства, осигурени за програмата на София 2019. Финансирането от структурните фондове на ЕС ще бъде осигурено от СО и ЮЗР. Две от програмите за териториално сътрудничество са свързани със София и ЮЗР с общ бюджет €53,5 млн. за периода 2014-2020 г. 40% от бюджета на всяка от програмите са предвидени за проекти в областта на културата и туризма. По отношение на бюджетите и финансирането на инфраструктурни проекти, свързани с 2019 г., отговорността за тях се носи от съответните публични органи, а не от екипа на София 2019 (вж. част IV). Структурните фондове на ЕС, свързани със София и ЮЗР за 2014 - 2020: Европейски програми за териториално сътрудничество: България - Сърбия (€34 102 252 - 40% за туризъм и култура), допустими 6 общини, включително София, Перник и Кюстендил; България - Македония (€19 461 687 - 40% за туризъм и култура), допустими 2 общини - Кюстендил и Благоевград; България - Гърция (€129 695 569), допустими 4 общини, включително Благоевград. Рамката за средствата от ЕС, управлявани от българското правителство до 2020 г., предвижда като един от основните инвестиционни приоритети опазване, популяризиране и развитие на културното и природното наследство. 4% (€63,5 млн.) от бюджета на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат разпределени за култура, докато 17% ще отидат за развитие на градската инфраструктура. Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира да предостави € 125 млн. за културните и творческите индустрии.

Общо разходи, предвидени в бюджета (в евро) Оперативни разходи (в евро) Оперативни разходи (%) Капиталови разходи (в евро) Капиталови разходи (%)

657 536 697 89 566 700 13,62% *567 969 997 86,38%

*Капиталовите инвестиции са описани в част IV. Общо приходи в бюджета (в евро)

89 566 700

От публичния сектор (в евро)

75 429 000

От публичния сектор (%) От частния сектор (в евро) От частния сектор (%)

84,22% 14 137 700 **15,78%

**Очакваните приходи от спонсори („в натура” и финансови средства), както и средствата от продажба на билети са включени в категория „От частния сектор”. Приходи Планирано/ В евро (%) от публичния осигурено финансиране сектор Националното 26 070 000 34,56% ***Предстои да бъде планирано правителство Столична 27 070 000 35,89% Осигурено община Регионалните Осигурено 3 757 000 4,98% партньори Европейски Планирано програми и 17 032 000 22,58% (Интегриран план структурни за развитие) фондове Друго В зависимост от (наградата 1 500 000 1,99% изхода на конкурса „Мелина и мониторинга Меркурий“) 75 429 000 100% Общо

*** Средствата вече са гарантирани от СОС, в случай че националнато правителството не вземе решение в срок до подаване на формуляра за кандидатстване.


2.3. Обяснете как ще бъде разпределен бюджетът за оперативни разходи, свързани със събитието ЕСК

Оперативни разходи ( в евро)

А) Общо оперативни разходи

Разходи за реклама и маркетинг (в евро)

Бюджетът на програмата е близо €90 млн. Вярваме, че това е един реалистичен бюджет в съответствие със заплатите и разходите (относително ниските разходи в България) и обхвата на програмата. Също така сме убедени, че този бюджет може да бъде осигурен от град София/София 2019 дори в случай на извънредни ситуации, като например неспазване на финансови ангажименти от страна на партньори, финансовата криза, невъзможност да се събере финансиране от бизнеса и други кризисни ситуации.

Б) Времеви график за извършване на оперативните разходи

Бюджетът за програми и проекти е около € 68 млн., което е 76% от общия бюджет (вж. Приложение 2.1.). Това обхваща както основното ядро от проекти, включени в настоящата форма, така и бюджета за отворени програми за набиране на проекти. Ние сме планирали до €8,5 млн. (9,75% от бюджета) за заплати/административни разходи/режийни. Представяме план за осигуряване на необходимия персонал за периода 2014 - 2020 г., като планираме да започнем от 8 дъши през 2014 и да достигнем до 50 през 2019 г. (вж. Приложение 2.2.). В този бюджет са включени средства за местни и международни срещи, мониторинг и оценка, изследвания. Планираме € 12,3 млн. (около 14%) за промоция и маркетинг на София 2019. Следва да отбележим, че градът/регионът, секторът на туризма, културни оператори, национални институции също ще подкрепят маркетинга и рекламата на артистичната програма (вж. Приложение 2.3.).

Програмни разходи ( в евро)

76,44% 12 365 500

Разходи за реклама и маркетинг (%)

13,81% 8 736 300

Заплати, непреки административни разходи (в евро)

9,75%

Заплати, непреки административни разходи (%)

Н/П

друго (моля уточнете)

Времеви график за разходите

(%) от общия Заплати, бюджет за непреки Разходи за (%) от общия Програмни (%) от общия заплати, непреки бюджет за администрареклама и разходи бюджет за маркетинг (в реклама и тивни разходи административни (в евро) програма разходи (в евро) евро)) маркетинг

Общо

2014

0

0,00%

235 000

1,90%

130 000

1,49%

365 000

2015

895 000

1,31%

311 000

2,52%

162 000

1,85%

1 368 000

2016

1 945 000

2,84%

600 000

4,85%

383 000

4,38%

2 928 000

2017

5 620 200

8,21%

1 798 500

14,54%

1 442 300

16,51%

8 861 000

2018

13 366 500

19,52%

3 711 000

30,01%

2 768 000

31,68%

19 845 500

2019

37 142 200

54,25%

4 570 000

36,96%

3 255 000

37,26%

44 967 200

2020

9 496 000

13,87%

1 140 000

9,22%

596 000

6,82%

11 232 000

Общо

68 464 900

76,44%

12 365 500

13,81%

8 736 300

9,75%

89 566 700

Капиталови разходи ( в евро)

Отговорността за изпълнение на бюджета и финансирането за инфраструктурни проекти, свързани със София 2019, се носи от съответните публични органи, а не от екипа на София 2019 (вж. част IV).

Финансиране изграждането на нова или обновяване на съществуваща културна инфраструктура (музеи, галерии, театри, концертни зали, центрове за изкуство и т.н.) (в евро) *За детайлна информация вж. стр. 101

567 969 997 Сподели София

68 464 900

Програмни разходи (%)

2.4. Общо капиталови разходи

91

89 566 700,00

*192 026 290

Разходи за обновяване на друга градска инфраструктура (обновяване на площади, градини, улици, благоустрояването на обществените пространства и т.н.) (в евро)

Инфраструктура (инвестиции в метролинии, железопътни линии, пристанища, пътища и т.н.) (в евро)

265 943 707

110 000 000


2.5. Гласували ли са вече или поели ли са някакви финансови ангажименти публичните финансови органи (община, област, държава? 1. Столиченият общински съвет и общинските съвети на Благоевград, Кюстендил и Перник взеха решения да планират в дългосрочните си бюджети сумите, описани по-горе: Столичен общински съвет (Решение №430/18.07.2013), Общински съвет на Благоевград (Решение № 216/26.07.2013), Общински съвет на Кюстендил (Решение №386/25.07.2013) и Общински съвет на Перник (Решение № 537/18.07.2013). 2. Приета е Декларация за подкрепа и ангажимент от Регионалния съвет за развитие на ЮЗР (52 общини) 18.06.2014 г.

3. Българското правителство все още не е оповестило никакъв финансов ангажимент към ЕСК 2019 (към 1.07.2014 г.). Националното съфинансиране предстои да бъде договаряно. В тази ситуация и с оглед да осигури бюджет за изпълнението на програмата на София 2019 Столичния общински съвет взе решение (на 10.07.2014 г.) да гарантира средствата, предвидени в бюджета като национално финансиране, в случай че правителството не вземе решение относно размера на финансовата помощ за избрания град. София и други български кандидати са планирали в първата апликационна форма около 30% национално съфинансиране.

2.6. Какви са плановете за привличане на спонсори на събитието?

София се ангажира да преговаря с правителството, за да осигури не по-малко от 30% съфинансиране на основание практики от други ЕСК и да гарантира значението на инициативата ЕСК.

Планираме да съберем от спонсори €13 495 000 - €5 398 000 „в натура” и €8 097 000 финансови средства. Приносът от регионалните спонсори ще бъде около 12%, което представлява €619 400 финансови средства и „в натура”. Спонсорствата „в натура” ще включват само принос, който в действителност е пряко свързан с административни/комуникационни разходи за проекта София 2019.

2014 2015 2016 2017

92

2018 2019 2020

Основни спонсори на София 2019: Между 6 и 10 големи компании от различни сектори - транспорт, медии, хотели, комуникация, ресторанти, техника.

€3 000 000

Проектни спонсори: Най-малко 40 спонсори ще допринесат със собствени културни събития в съответствие с програмата на София 2019 и специфичните проекти.

€2 000 000

Международни фондации и културни институти: Най-малко 10 международни културни института ще подкрепят специфични проекти.

€600 000

Местни спонсори: Най-малко 10 бизнес компании от ЮЗР ще бъдат привлечени да подкрепят проекти в ЮЗР.

€1 600 000

София 2019 спонсори „в натура”: Голям брой поддръжници, които ще осигурят медийно време, местен транспорт, ресторанти, както и техническо оборудване.

€5 400 000

Индивидуално участие и принос: От €1 (макс. €5 ) целта е да бъдат привлечени най-малко 350 хил. души чрез SMS, онлайн и дарителство по ведомост.

€750 000

Патрони на културни събития: Целта е да започнем от €1 000 и да достигнем най-малко до 250 физически лица и организации.

€250 000

Сподели София


2.7. Съгласно какъв времеви график ще бъде получено финансирането от града и/ или от органа, отговарящ за подготовката и изпълнението на събитието ЕСК, ако градът получи званието ЕСК?

Възнамеряваме да постигнем бюджет за култура, който в процентно изражение представлява 4,5% (около €23 млн.) от общия бюджет на София за годината след 2019 и 5% за 2023, на основание приоритетите, заложени в дългосрочната стратегия за развитие на културата „София – творческа столица“.

Източници на финансиране, които ще се използват за покриване на оперативните разходи: Източници на финансиране (в евро)

2.8. Каква част от общия годишен бюджет на града/общината имате намерение да бъде отделен за култура след приключване на събитието ЕСК в евро и като процент от общия годишен бюджет?

2014

2015

2016

2017

2018

ЕСК 2019

2020

Общо

%

10 000

336 000

588 000

2 076 000

6 355 000

5 420 000

2 247 000

17 032 000

19,02%

Наградата „Мелина Меркурий“

1 500 000

1 500 000

1,67%

Национално правителство

0

0

0

2 855 000

3 810 000

16 320 000

3 085 000

26 070 000

29,11%

200 000

600 000

1 200 000

2 500 000

5 780 000

14 100 000

2 690 000

27 070 000

30,22%

Регионални партньори

65 000

152 000

230 000

280 000

950 000

1 860 000

220 000

3 757 000

4,19%

Спонсори

90 000

280 000

910 000

1 150 000

2 790 000

5 490 000

2 785 000

13 495 000

15,07%

0

0

0

0

160 500

277 200

205 000

642 700

0,72%

365 000

1 368 000

2 928 000

8 861 000

19 845 500

44 967 200

11 232 000

89 566 700

100%

Европейски програми и структурни фондове

Столична община

Друго (продажба на билети) Общо

Източници на финансиране, които ще се използват за покриване на капиталовите разходи: Източник на финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

ЕСК 2019

2020

Общо

%

Европейски програми и структорни фондове

10 088 340

23 966 340

43 653 299

56 718 816

56 135 938

31 255 901

21 862 850

243 681 484

42,91%

Национално правителство

6 850 100

18 174 540

13,538,569

28 910 114

29 998 241

14 567 070

13 830 340

125 868 974

22,16%

10 000 000

15 000 000

25 000 000

30 000 000

40,000 000

20 000 000

20,000,000

160,000,000

28,17%

1 834 500

2 756 270

4 105 956

5 664 003

6 886 300

9 129 810

7 980 000

38 356 839

6,75%

Спонсори

0

7 000

8 000

10 000

13 500

14 000

10 200

62 700

0,01%

Друго

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо

28 772 940

59 904 150

86 305 824

121 302 933

133 033 979

74 966 781

63 683 390

567 969 997

100%

Столична община Регионални партньори

93

Сподели София


приложение 2.1.

Бюджет на програмата Представяме рамка на бюджет от 60 основни проекта. На този етап това е индикативен бюджет. Той показва, че общият бюджет на София 2019 в размер на €68 млн. е съставен на базата на планирани €31 млн., които вече са осигурени от София 2019. По същия начин ние очакваме общият бюджет на проектите, избрани чрез открита покана, и планиран в рамките на €20 млн. да стане около €50 млн. Това се дължи на планираните приходи от събития, тъй като повечето събития (70%) са безплатни, и включва собствения принос на партньорите, както и външно финансиране за проектите. Част от тази подкрепа може да бъде „в натура”, например предоставяне на места, административни услуги и т.н.

Програма за основните проекти в апликационната форма

34 000 000

Отворена покана за набиране на проекти

18 000 000

Бюджет за официални събития при откриване и закриване на годината

2 200 000

Резервът от €6,8 млн. е предвиден да компенсира допълнителните разходи, както и липсващи външни приходи, планирани за основните проекти в апликацията.

Бюджет за обучения и повишаване на капацитета

1 000 000

Техническа подкрепа за осъществяване на проектите

2 000 000

Непредвидени разходи - 10% от бюджета за програма

6 800 000

Партньорски проекти с българските градове Партньорски проекти с италианския град, избран за ЕСК

2 000 000 2 000 000

Общ бюджет за програма на София 2019

68 000 000

Собствен принос на културните оператори

49 000 000

Ориентировъчен бюджет за програма (вж. подробен бюджет за програмата)

117 000 000

приложение 2.2.

Бюджет за администрация и организация Общият бюджет за подготовка, режийни и административни разходи е €8 736 000 млн. - 9,7% от бюджета. Заплатите се изчислени на базата на подробен план за организация за периода 2014 - 2020 г. Екипът ще разполага с най-много служители (50) в годината на номинацията 2019. Централният офис на София 2019 ще бъде разположен на места, които осигуряват минимум 1 000 кв. м. пространство за проекти, тъй като много от културните оператори няма да разполагат със собствени помещения и София 2019 ще предлага такова офис пространство. Този модел е ключов за изпълнение на проекта София 2019, защото ще бъдат привлечени много млади творци и обществени групи, които да работят в среда на споделено пространство, позволявайки бюджетите им да се разпределят за програмна дейност. Планираме значителен бюджет от около €1,5 млн., за да се улесни участието в европейски мрежи, провеждането на научни изследвания и развиване на партньорства. Бюджетът предвижда и €2,5 млн. за срещи, конференции, резиденции и т.н. с европейски творци и партньори. За оценка и мониторинг на програмата са отделени €800 000. Също така ние планираме €318 000 за подкрепа на инициативи с доброволците на София 2019 като транспорт, настаняване, храна.

94

Сподели София

Общо Екип на София 2019: заплати, непреки административни разходи София 2019 офис център: техническа поддръжка, места за срещи и развиване на проекти

2 885 800 500 000

Транспорт, участие в международни срещи, изследвания, участие в мрежи

1 500 000

Срещи в региона, пътуване в страната, настаняване на чужди гости, организиране на конференции и семинари

2 232 500

Комуникация

500 000

Оценка и мониторинг

800 000

Доброволци

318 000

Общо

8 736 300


приложение 2.3. Бюджет за комуникация и маркетинг Бюджетът за комуникация и маркетинг е планиран в размер на €12 365 млн. Въпреки че това е значителен бюджет за България, ние се стремим да допълним този бюджет чрез: • Индивидуалните проекти ще разчитат на €6,5 млн. за реклама на техния продукт. София 2019 вече има около 120 местни/регионални партньори и очакваме в цялата програма да участват над 300 партньори. Това включва всички основни културни организации в София/България. Заедно те също ще допринесат със собствени средства за маркетинга и рекламата и ще бъдат активни да разпространяват информация за програмата. Прогнозната стойност на допълнителния принос от културните оператори е €3 млн. • Насърчаване на нашите бизнес партньори и гражданското общество да подкрепят София 2019, като участват в медийни инициативи и допринасят София 2019 да бъде споделяна в различни платформи, социални мрежи и градска реклама. Прогнозната стойност на допълнителния принос е €3 млн. • СО и областните градове от ЮЗР ще предоставят важна комуникационна платформа за София 2019, като осигурят достъп до безплатни седмични вестници (200 000 тираж), което вече се случва, достъп до градски билбордове (180 ключови обекта), достъп до всички информационни, туристически центрове и др. Прогнозната стойност на допълнителния принос е €2 млн. Като имаме предвид възможностите за допълнителен принос, общият бюджет ще бъде около € 26,8 млн. Общото разпределение на бюджета за комуникации и маркетинг през следващите 5 години е: •50%, разпределени за общи комуникации, информация/маркетинг на София 2019 на местно и национално ниво; •30%, специално за международни комуникации и маркетинг; •20%, разпределени за специфични целеви групи и дейности, например младите хора, възрастните хора, мигрантските общности, социалнослабите.

95

Сподели София

Комуникации и ПР

Фаза 1 2014-2015

Фаза2 2016-2017

Фаза 3&4 2018-2019

Фаза 5 2020

Общо

150 000

200 000

300 000

55 000

705 000

Уеб платформи, социални медии

75 000

200 000

500 000

200 000

975 000

Местни и национални медии

50 000

200 000

1 000 000

100 000

1 350 000

Информационни центрове

0

200000

700 000

200 000

1 100 000

Програма за 2019, реклама на ключовите събития (национална/международна)

0

200 000

1 700 000

200 000

2 100 000

Принт реклама/билбордове/ местна, регионална и национална маркетингова кампания

150 000

250 000

1 000 000

100 000

1 500 00

Кампания към специфични целеви групи

30 000

300 000

1 000 000

100 000

1 430 000

Международна преса и електронни медии

75 000

300 000

500 000

100 000

975 000

0

590 000

1 500 000

140 000

2 230 000

530 000

2 440 000

8 200 000

1 195 000

12 365 000

Дизайн/ребрандинг

Международна кампания културен туризъм

Общо

за


Приложение 2.4. Стратегия за привличане на спонсори Нашата цел София 2019 цели да привлече най-малко 100 бизнеса, които не само ще подкрепят изпълнението на програмата чрез финансови средства и „в натура”, но и ще участват в процеса на взимане на решения. Убедени сме, че спонсорите и бизнесът трябва да имат силна връзка с града, желание да инвестират в него, вяра в потенциала на кандидатурата и позитивното � въздействие за София/ЮЗР. Нашите постижения Установихме добри отношения с частния сектор на местно и национално ниво. Вече има значително участие на бизнес сектора в нашия Инициативен комитет (създаден през 2011 г. с над 70 членове). Бизнес секторът е силно представен в инициативния комитет и има водеща роля в платформата „Финансова устойчивост” (с представители на „България еър”, летище София, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българската асоциация на туристическите агенции и трите големи асоциации на бизнеса и работодателите, които представляват повече от 10 000 компании).

С цел обединение на отделните спонсорства и реализиране на дългосрочната стратегия за развитие на културата в София в средата на 2013 г.създадохме публично-частен Фонд за иновации в културата. Фондът събира публично и частно финансиране, като общинското участие (50%:50% принос) стимулира частния ангажимент (модел, инспириран от „Изкуство и бизнес“, Великобритания). Това ще бъде основната платформа за въвличане на спонсорите на инициативата ЕСК от 2014 г. нататък. Планираме да привлечем от спонсорство около €13 млн. (40% принос „в натура”). Това е амбициозна цел, но е в синхрон с концепцията „Сподели София” и е ключова за нашата инициатива. В случай, че София спечели титлата за ЕСК 2019 г., са планирани две позиции в екипа на София 2019, чиято основна задача е да развиват спонсорски партньорства и да набират средства: единият координатор ще бъде отговорен за ключови спонсори, официални спонсори и комуникация с работодателски асоциации, а другият координатор ще бъде отговорен за набиране на средства по отношение на средните и малките предприятия, частни предприемачи и физически лица.

Тяхната ангажираност е не само доказателство за жизнеността на проекта, но и илюстрация на основата, върху която ще се развиват механизмите за привличане на спонсори. Някои от съвместните дейности с бизнеса в подкрепа на София 2019 включват инициативи като Деня на доброволеца, съвместно участие в международни туристически изложения, пилотно тестване на алтернативни места за изкуство като молове и бизнес паркове.

Основните спонсори ще комуникират директно с изпълнителния директор и управленския екип. Заедно с изпълнителния директор и съответния мениджър целият екип за привличане на спонсори ще бъде от 4 души.

Установихме медийни партньорства и съвместни инициативи с БНТ, БТВ, БТВ радио, „Джаз ФМ”, в. „Труд“, в. „24 часа“, БНР, Радио София.

•Основни спонсори на София 2019. Стремим се да включим между 6 и 10 основни официални спонсори на София 2019 от различни сектори - транспорт, медии, телекомуникации, банки и финанси, хотелиерство и туризъм. Нашата цел е да генерираме €3 млн. чрез тази платформа от 2015 г. с €500 000 принос от всеки партньор.

Бизнес секторът в София подкрепя различни културни и артсъбития и проекти, съществуват и ред публичночастни партньорства. АРС е въвлечена в повечето от тези проекти и има отлични отношения с бизнес сектора. Например през 2014 г. беше организиран за първи път Зона Култура Фест, който се проведе в индустриално пространство, предоставено от бизнеса и подкрепено финансово за програмна дейност от СО. По наша оценка повече от 200 компании подкрепят културния сектор, което илюстрира потенциала. Подкрепата има различни модели - спонсорство, предоставяне на пространства, доставки и услуги, реклама и медийна подкрепа. 96

Сподели София

Нашият спонсорски модел има седем категории и нива на финансиране и ангажимент:

•Спонсори на проекти: Включва както собствени културни събития в съответствие с концепцията, която е част от Програма 2019, така и специфични ключови проекти, представляващи интерес. Планираме да достигнем €3 млн. евро. Приносите ще варират между €10 000 и €50 000. •Местни спонсори: Подкрепят събития в ЮЗР, разработени съвместно с регионалните партньори и базирани на местни бизнес мрежи. Нашата цел е €1 млн.

•Международни фондации и културни институти. АРС вече има изключително добри отношения с ключови институти в София: фондация „Америка за България”, Норвежкия фонд, Гьоте институт, Британския съвет, културните институти на Чешката република, Полша, Унгария, Словакия, Италия и Франция. Въз основа на нашите предварителни преговори за сътрудничество поставили сме си цел от €1 млн. за подкрепа на специфични проекти в нашата кандидатура, като много от тях вече са обсъдени. •Спонсори на доставки и партньори, които оказват подкрепа „в натура” за София 2019. Очакваме голям брой от доставчици, включително медийни канали, местен транспорт, ресторанти и техническо оборудване. Тази стратегия ще включва също компании, които предоставят съоръжения за местни събития, сътрудничество с дизайнерски компании, осигуряващи работилници и материали за свързани с дизайн проекти, компании, ангажирани в областта на устойчивата енергия, участващи в зелени проекти с ноу-хау, и пр. Стремим се към спонсорство, оценено на €5 млн. Вече имаме около двадесет партньори. •Индивидуално участие и принос. Планираме много нисък праг, като се започне от €1, и предлагаме няколко лесни и прости възможности за оказване на подкрепа: СМС, онлайн, дарение по ведомост. Възнамеряваме да свържем тази индивидуална финансова подкрепа за програмите и проектите с публичен вот за приоритетите, краудфъндинга и общностните схеми. Стремим се към принос на 100 000 граждани средно по €5. •Патрони. Също така ще осъществим целенасочена стратегия за по-богатите хора/патрони на изкуствата, които ще започнат от €1 000 с 250 патрони като минимум. Нашата цел е €1 млн.


APPENDIX 2.4

Изключителност СПОНСОРСКИ Продукт

Профилиране

Външна реклама

Локации Реклама в медии

Кампании

Проекти

Билети покани

Официални събития

Основни спонсори Партньор

Само една компания от сектор като официален партньор на София2019 София 2019 се ангажира да използва продукти, където е приложимо, напр. банки & застраховане

Спонсори на проекти

Само една компания от сектор във всеки проект

97

Сподели София

Без изключителност

Може да се използва като част от плащане макс. 50%

Може да се използва като част от плащане макс. 50% Компания, Компания,профилирана профилирана като Компания, профилирана във всички публикации на във всички публикации по местен партньор проекта града/областта София 2019

Фондации Неприложимо

Компания, профилирана със стандартни презентационни формати на всички локации/ събития Компания, присъстваща във всички основни реклами в медиите.

Неприложимо Три основни кампании, напр. „Ние инвестираме в изкуството и културата” за София Неприложимо

Избор на 25 събития/500 билета

4-10 покани за всички официални събития годината

Членство в Спонсорския клуб с текуща програма

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Фондация, присъстваща във всички проектни реклами

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

10-100 билета за събитие/проект

Покани за 1 специално събитие за патроните

Неприложимо

Покани за всички официални събития през годината 2-6 души

Покани за официалното откриване

Неприложимо

Едно специално събитие

Едно специално събитие

Неприложимо

10-100 билета за проектни 10-100 билета и събития покани за местни събития

10-100 билета за събитие/проект

Членство в Спонсорския Членство в Спонсорския клуб клуб 2019 2019

Неприложимо

Неприложимо

Фондация, присъстваща в проекта

Едно специално местно събитие

Неприложимо

Индивидуални спонсори

Изброяване на патроните в ключови публикации на София 2019

Компания, профилирана на място и по време на събития Неприложимо

Покани за официалното Покани за през откриване и откриването официалното откриване на проекта и местното откриване

ПАТРОНИ

Изключителността може да бъде договорена, Неприложимо ако е приложимо

Използва се като плащане/стойността е определена на 50% от разходите по цени на дребно Фондация, Компания, профилирана във профилирана във в всички публикации на всички публикации на София 2019 София 2019

Компания, Неприложимо присъстваща на определени билбордове в града/ областта Компания, Фондация, участваща профилирана на място и в проект/на място по време на събития Неприложимо Компания, присъстваща във всички проектни Компания, реклами присъстваща в местните реклами

Спонсори на доставки

Неприложимо

Компания, присъстваща на всички съоръжения за Неприложимо външна реклама в кампании на София 2019

Едно специално събитие/ Едно специално Специални проект на година за проектно събитие събития или обсег компанията - служителите й/гости

Спонсорски клуб

Местни спонсори

Членство в Спонсорски Членство в Спонсорския яклуб 2019 клуб 2019

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо


ІV. Градска инфраструктура

ДИРЕКТНИ ПОЛЕТИ В ЕВРОП ОТ И ДО СОФИЯ

1. Какви предимства има градът от гледна точка на достъпността:(регионален, национален и международен транспорт?

Международни посетители

15,4 МЛН. ДУШИ

София е най-големият транспортен център и найдостъпният град в България. Директни полети по разписание свързват пряко българската столица с 47 международни дестинации, както и 51 пътни и железопътни връзки от/за всички различни части на региона и останалата част от Европа.

34 МЛН. ДУШИ

През летище София преминават 3,6 млн. пътници годишно – 91 % от всички пътници летят с международни полети до/от 47 дестинации в Европа и Близкия изток, осъществявани от 45 редовни и 2 нискобюджетни авиолинии. От 2014 г. има директни полети до големите градове на Балканите и това вече генерира приток на повече посетители. Най-скоро откритите маршрути са до Белград и Загреб и се очаква по тях да пътуват средно 30 000 пътници годишно.

София притежава характеристиките на истински географски и транспортен център на Балканите.

Moscow

Malmö

Manchester Amsterdam

London

Berlin Warsaw

Dortmund Eindhoven Frankfurt Brussels

Градът има партньорско споразумение с летище София за популяризиране културата на София в чакалните за пристигащи и заминаващи пътници. Това начинание ще бъде доразвито в културно-информационен център София 2019. Влакове пътуват редовно от/за Москва, Истанбул, Букурещ, Белград и Солун. Съществуват също и 46 добре разработени директни автобусни линии, които обслужват посетителите от Балканския регион и Източна Европа, включително Истанбул, Солун, Атина, Скопие, Охрид, Струмица, Белград, Ниш, Прага, Одеса и други.

27,6 МЛН. ДУШИ

Zurich

Paris Milan Valencia Madrid

Prague Munich Zagreb Belgrade

Bologna Barcelona Palma de Mallorca

Kiev

Rome

Sibiu

Bucharest

Nis Pirot

Sofia

Skopje

Ohrid

Katanya Malta

Vienna

Istanbul

Athens Larnaca

Tel Aviv

98

Сподели София


Посетители от страната и региона София има директни полети до черноморските градове Варна и Бургас. 68 български автобусни фирми предлагат редовни и евтини автобусни връзки до населените места в цялата страна – гражданите могат да стигнат до София средно за 4 часа и 20 минути. Централната гара осигурява железопътни връзки от/ до всички по-големи български градове. Посетителите от ЮЗР могат да се възползват в определени дни от регионалния билет с неограничен брой спирки в региона; еднодневна карта по маршрута София-Перник осигурява неограничен брой пътувания в рамките на един ден. Тези възможности ще бъдат доразвити с оглед на събитията в Програмата 2019. Градски транспорт Автобуси, тролейбуси, трамваи и метро обслужват цялата градска, крайградска територия и рекреационни зони. Най-важните транспортни центрове като Централната гара и Централната автогара сега са свързани с мрежата на градския транспорт чрез метрото. Летище София ще бъде интегрирано в мрежата на градския обществен транспорт чрез метрото през 2015 г. и посетителите ще стигат центъра на града за 20 минути на цена €0,5. Сега метрото свързва центъра и жилищните квартали, обитавани от 675 000 жители. Близо 2 млн. души могат да пътуват с кола/влак до София в рамките на 1-2 часа; 4 млн. в рамките на 3-4 часа и 17 млн. в рамките на 5-6 часа. 2. Какъв е капацитетът на града по отношение на туристическото настаняване? Нашата цел е да привлечем 30% повече посетители през 2019 г., което е приблизително 1,5 млн. туристи, както и да удължим престоя им в ЮЗР от 2,1 на 2,5 дни, което ще доведе до близо €45 млн. приходи в туристическия сектор. Със сигурност разполагаме с капацитет да ги настаним. От общо 58 млн. хотелски нощувки годишно в България София/ЮЗР разполага с 20% от хотелските легла в страната, 15% от всички туристически нощувки и 18% от печалбите от нощувки. Капацитетът за настаняване на туристи на целия регион е 12 млн. нощувки годишно на средна цена за една нощувка €40. Понастоящем 99

Сподели София

се използват само 27% от тези нощувки, което оставя предостатъчен капацитет по всяко време на годината.

Примерни инициативи в помощ на нашите гости да открият София 2019

Според TripAdvisor София е един от градовете с найдостъпни цени в Европа, а Европейският backpacker индекс я класира сред първите десет града в Европа. В добавка към комерсиалните места за пренощуване посетителите могат да изберат да отседнат в християнски манастири, планински хижи или ферми.

Многоезични мобилни информационни центрове, онлайн карти и мобилни приложения с информацията за Програмата 2019 на 5 езика (български, английски, френски, италиански, БХС – босненски-хърватскисръбски).

Заедно с туристическия сектор София 2019 ще разшири и обнови стратегията за туризъм и маркетинг на града и региона и ще подобри имиджа на града като променящ се и иновативен. Ще стартираме първите съвместни проекти за културен туризъм през 2015 г. Възможностите отчасти ще се основават на привличане на туристи от съществуващите летни морски и зимни ски пазари, но ще изискват и съгласувани усилия за поактивно използване на 2019 г. в рамките на по-широка стратегия за културен туризъм. Ще се фокусираме, на първо място, върху привличането на посетители от съседните балкански градове. На второ място, от разработените пазари за европейски туристи като Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Франция, Русия, Украйна, Холандия, Белгия, където съществуват трайно установени контакти, както и от нововъзникващите туристически пазари – Израел, Япония, Южна Корея и Китай. Най-слабите месеци по отношение на нощувки на чуждестранни посетители в София са януари, февруари и декември. Ски курортите в ЮЗР, които се намират само на 1,30 ч. път с кола до София, предоставят голям потенциал за допълнителни посещения и нощувки. Съвместно с туристическия сектор ще разработим специални предложения за пакети, свързани с изкуство/ култура за посетителите на зимните ски курорти в ЮЗР, за бизнес туристите в София, както и уикенд предложения. Те ще бъдат договаряни и предложени на водещи големи европейски туристически оператори като „Томас Кук”, ТУИ, „Некерман, „Дертур” и други. София ще продължи да разширява стратегията си всяка година да бъде домакин на ключови културни конференции с ясно международно влияние в сътрудничество със София 2019, като например „София Мийтингс “(в рамките на Софийския международен филм фест), международни конференции на европейските мрежи, например I.E.T.M., „Душа за Европа”.

Туристически информационни центрове, които ще служат като регионални културни посолства, ще представят избрани културни програми/дестинации в ЮЗР. София Пас – тридневен пакет за културен туризъм, предоставящ безплатен обществен транспорт и достъп до 6 общински музея и художествени галерии, двучасова обиколка с екскурзовод на английски език; билети с намаление за повече от 20 музея и галерии. „София Пас” ще еволюира в течение на идните години и през 2019 г. ще бъде посветен на програмите от 2019 г. Чакални с артистичен дизайн на летище София, Централната автогара и Централната жп гара, които ще предоставят информация, ще събират обратна връзка и ще насърчават споделянето на фотографии и истории през терминали с безплатен интернет. Нови градски и регионални маршрути, които да трансформират преживяването на града и да предоставят нови персонализирани градски и регионални обиколки. Икономичен пътеводител София 2019, който ще стартираме от 2017 г., за привличане на повече backpackers (туристи с раници) и млади посетители. Пътеводителят ще включва ежемесечна информация за безплатни събития в Програмата 2019, галерии и музеи с безплатен достъп/достъп с намаление, както и информация за намаления в местата за настаняване и ресторантите.


3. Какви проекти предстои да бъдат осъществени между настоящия момент и 2019 г. от гледна точка на градската и туристическата инфраструктура, включително обновяване/ремонтни дейности? Какъв е планираният времеви график за осъществяването на тези дейности? София се ангажира с програма за интегрирани инвестиции в инфраструктурата за развитие на културата и града. Проектите бяха идентифицирани в процес на обширни консултации, основаващ се върху картографиране на съществуващата културна инфраструктура, консултации със заинтересованите страни и граждани по време на разработването на стратегията за развитие на културата в София за 2013– 2023 г. и Интегрирания план на София за обновление и развитие за 2014–2020 г. Инвестициите в инфраструктурата се основават също и на внимателен предварителен анализ на тяхната социална значимост и значимост за бъдещото устойчиво развитие на града.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ГРАДСКА СРЕДА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ Тези проекти ще направят нашия град и регион подостъпен за туристите и ще осигурят по-благоприятни условия на жителите му. Те ще подобрят градската среда чрез облагородяване на обществените пространства, подкрепящи позитивното обществено взаимодействие, и зелените площи, предлагащи нови развлечения. 10-те проекта, които описваме накратко, също са свързани с Програмата 2019. Опазване и експозиране на обекти от културното наследство на София: селище Слатина от ранния неолит (6000–5500 г. пр.Хр., с площ от 117 кв. м), градската стена на антична Сердика и средновековен Средец, Амфитеатъра, казармите, Западната порта, Триъгълната кула, средновековни църкви. Срок за изпълнение: 2014–2018. Бюджет: €7,3 млн. Свързани проекти 2019: „Бъдеще от миналото“, „Софийски пластове“, „Операция Презареждане на музея“. Международни архитектурни конкурси за обновяване на дизайна на местата със скулптурни паметници от социализма: района около рушащия се паметник „1300 години България“ пред НДК; района около Княжевска градина с Паметника на Съветската армия. Срок за изпълнение: 2014 – 2016. Бюджет: €0,1 млн. Свързани проекти 2019: „Анимирай градската памет“, „Помиряване с миналото“, „От Утопия към YOU-SOFIA“. Обновяване на софийския център: серия от ремонти и облагородяване на централни градски пространства, включително градините на НДК, Докторската градина, главните пешеходни улици, включително тротоарите, уличното осветление, зелените пространства и парковата мебел. Срок за изпълнение: 2014 - 2017. Бюджет: €10 млн. Свързани проекти 2019: „Улиците на Европа“, „Моят софийски маршрут“, „На открито“. Реконструкция на градските пазари: Женският пазар, Пазара “Иван Вазов”, Покритият пазар „Гоце Делчев” ще бъдат реконструирани за подсилване на градската икономика, социална и екологична жизнеспособност и ще предоставят места за творчество. Пазарът „Борово” ще се превърне в първия пазар за продукти на органичното земеделие в София. Срок за изпълнение: 2014–2016 Бюджет: €5 млн.

100

Сподели София

Свързани проекти 2019: „Градски градини и ферми“, „Анимирай градската памет“, „Вкуси това”, „Дойдох в София”. Обновяване на градските паркове: Княжевската градина, паркът „Заимов“, Борисовата градина, Южният парк са най-големите обществени паркове в София, чийто дизайн ще бъде променен с нов ландшафт, игрища и съоръжения за градски спортове и събития. Планира се също и обновяване на обществените паркове в Перник, Кюстендил и Благоевград с културни съоръжения. Срок за изпълнение: 2014–2018. Бюджет: €12,3 млн. Свързани проекти 2019: „Градски изследователи“, „На открито“. Построяване на велосипедни алеи: 114 км велосипедни алеи. Срок за изпълнение: 2014–2017. Свързани проекти 2019: „Моят софийски маршрут“. Многоезично означаване в градския център с фокус върху културата/историческото наследство/изкуствата, включително и на ключови локации от София 2019, и в обществения транспорт. Срок за изпълнение: 2016–2019. Бюджет: €2 млн. Свързани проекти 2019: „Моят софийски маршрут“, „Улиците на Европа“. Регионални маршрути: Изграждане на поддържаща инфраструктура – многоезични табели, дизайн на наблюдателни площадки/спирки в ЮЗР, паркоместа, тоалетни. Срок за изпълнение: 2015 – 2019. Бюджет: €10 млн. Свързани проекти 2019: „Изследване на регионалните маршрути”. Разширение на линия 1 на метрото до Терминал 2 на летище София (5 км). Очаква се броят на пътуващите с метрото да нарасне със 170 000 дневно над сегашните 674 290. Срок за изпълнение: 2015. Бюджет: €70 млн. Центрове за туристическа информация: общинското предприятие „Туристическо обслужване”, постепенно изгражда поредица от туристически центрове в София. В добавка към това ще създадем мобилни информационни точки. Срок за изпълнение: 2014–2018. Бюджет: €5 млн.


КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 16-те проекта са тясно свързани с осъществяването на Програма 2019. Въпреки широкото разнообразие от зали и средища за култура младите творци в София заявяват необходимостта от модерни съвременни съоръжения и културни средища. Съществува и остра нужда от нови съоръжения и зали за съвременно изкуство и култура за слабо представените общности, за начинаещите творци и сфери на изкуството, като например съвременен танци и дизайн. Същевременно разполагаме с изобилие от занемарени и неизползвани, преобладаващо индустриални сгради. Решихме не да изграждаме нова инфраструктура, а да трансформираме и ремонтираме старата и да я превърнем в интерактивни пространства за творчество, където да се създава нова продукция. Тези трансформирани пространства ще осигурят ключова платформа за проектите от 2019 г. и ще предоставят възможности както за подновяването на институции, занимаващи се с изкуство и култура, така и за осигуряването на пространство за нови инициативи и проекти. Софийскияр исторически музей - старата Градска минерална баня (7000 м2) ще бъде преобразена в градски музей с временни експозиции и програми за обществена кураторска дейност. Срок за изпълнение: 2014. Бюджет: €3,7 млн. Свързани проекти 2019: „Операция Презареждане на музея“. Регионален исторически музей – Перник реконструкция/нов дизайн на музея (1730 кв. м), включително Музея на минното дело. Срок за изпълнение: 2014 – 2015. Бюджет: €1,9 млн. Свързани проекти 2019: „Операция Презареждане на музея“. Регионален исторически музей – Благоевград реконструкция на прилежащия амфитеатър, който да бъде използван като сцена за култура през 2019 г. Срок за изпълнение: 2015. Бюджет: €1,5 млн. Свързани проекти 2019: „На открито”. TagTag център - преобразяване на топлоцентралата (1000 кв. м) в Студентски град в работно място за екипа 2019 и лаборатория за проекти. Срок за изпълнение: 2015. Бюджет: €2, 5 млн

101

Сподели София

София Тех Парк - ремонтирани военни казарми (20 000 кв. м) ще приютят лаборатории за приложни изследвания, бизнес инкубатор, център за обучение, зала за изложения на нови продукти и технологии, офис пространство, колайдер за градска активност. Срок за изпълнение: 2015. Бюджет: €15, 9 млн. Свързани проекти 2019: „Експериментариум и Арс Електроника“, „Градски изследователи“.

Междукултурни центрове - София преобразява две места в културни центрове на ромската общност и мигрантската общност. Те са разположени на Женския пазар в София и ще бъдат управлявани чрез публичночастни партньорства. Срок за изпълнение: 2015–2016. Бюджет: €2 млн. Свързани проекти 2019: „Ромски живот“, „ Аз дойдох в София“

Зона Култура - мащабна трансформация на старата индустриална зона на града в творчески център за артисти, културни организации и за творческия сектор. Дългосрочен проект, започнат с подкрепата на София 2019 през 2014 г. и насочен към независимите артисти/ групи. Силно свързан със София 2019 като база/сцена за продукции на независимия сектор. Понастоящем 22 000 кв. м са предоставени за изкуство. Срок за изпълнение: 2014 – 2018 . Бюджет: €10 млн.

Общински културен институт „Средец“ преобразяване на културния институт в център за съвременни сценични изкуства. Срок за изпълнение: 2017. Бюджет: €4 млн. Свързани проекти 2019: „Танцуваща София”.

Undergara - център за креативни индустрии в полуоткритото пространство под Централна гара София (2000 кв. м), който осигурява пространство за около 40 творчески трупи/артисти. Срок за изпълнение: 2015 г. Бюджет: €2, 1 млн. Подземен театър - пространство от 900 кв. м ще се превърне в подземен театър и галерия в метростанция „Джеймс Баучер” под управлението на Съюза на артистите в България и Фондация „Мусиз“. Срок за изпълнение: 2015. Бюджет: €0,5 млн. Свързани проекти 2019: „Софийски пластове” Музейко - интерактивният изследователски детски музей (3500 кв.м) е ключов проект за София 2019, включващ художествени резиденции и пътуващи образователно-развлекателни събития. Срок за изпълнение: 2015. Бюджет: €10 млн. Трамвайно депо „Клокотница” - ключова инвестиция на града, насочена към подкрепа на София 2019, която се състои в консервация и трансформация на старото трамвайно депо (14 000 кв. м) в център за съвременни изкуства с мултифункционални зали, художествени ателиета. Срок за изпълнение: 2016. Бюджет: €10 млн. Подвижни сцени на открито - мултифункционални сцени на открито ще бъдат проектирани, изработени и временно издигнати в големите жилищни райони. Срок за изпълнение: 2016. Бюджет: €14 млн. Свързани проекти 2019: Pop-Up, „Моментна архитектура“.

Мултифункционален център за наука и култура ремонт и реконструкция на старата топлоцентрала (1233 кв. м) и преобразуването � в мултифункционален център за наука и култура, разположен в зона за икономическо развитие „Изток”. Срок за изпълнение: 2017. Бюджет: €2 млн. Свързани проекти 2019: „РЕПОРТИЙН“. Софийска градска художествена галерия - ремонт и обновяване на галерията. Срок за изпълнение: 2016. Бюджет: €6,1 млн. Свързани проекти 2019: „Отразяващият град“, „Софийска платформа за дигитално изкуства“ Национален дворец на културата - ремонт и обновяване на най-голямото културно съоръжение в страната (123 000 кв. м) с 12 зали. Срок за изпълнение: 2017. Бюджет: €51 млн. Свързани проекти 2019: „Помиряване с миналото“, „Гласове на духа“. Общият бюджет за представените 16 проекта възлиза на €137,2 млн. Програмата 2019 включва и 30 малки инфраструктурни проекта в София и градовете партньори от ЮЗР, които са свързани с трансформация на изоставени пространства в съвременни места за култура, сцени на открито, както и възстановяване на съществуваща културна инфраструктура. Общият им бюджет възлиза на €54,8 млн.


V. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 1. Каква комуникационна стратегия възнамерява да приложи градът за събитието ЕСК? ЗАДАЧИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ Ние определихме три основни задачи на комуникационната стратегия: София 2019 като интегриран маркетинг на културно събитие: Целта е постигане на максимално посещение и участие в проектите и събитията до 2018 г., и особено през 2019г. Това е основната задача, която ще осъществяваме заедно с нашите партньори. С проекта София 2019 целим да привлечем повече публики към повече култура, по-често. Нашият проект е амбициозен, но и реалистичен – по наша преценка културните събития, част от София 2019, ще бъдат посетени от 5 млн. души. София 2019 като социална комуникация: Втората задача е включването на гражданите и създаването на постоянни платформи за дебат, размишления, изграждане на умения и ангажираност с града и региона по въпроси, отнасящи се до проекта, но и до обществото като цяло. Подготовката на ЕСК може да предостави платформи за такова участие, но приносът и съдържанието до голяма степен ще са водени от общността като цяло. Поради това работим да създадем платформи за комуникация, които могат да бъдат поддържани и предполагат високо ниво на ангажираност на гражданите. София 2019 като дългосрочно брандиране на града и региона: Третата задача е постигане на поголяма международна разпознаваемост на София и подобряване на международната репутация на града като атрактивно място за творчество. Това ще

102

Сподели София

ни помогне да привлечем културно и художествено съдържание и копродукции, домакинство на мащабни международни конференции и събития, осигуряване на инвестиции и насърчаване на студентските обмени и мобилност. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НАШАТА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ Комуникационната стратегия ще се структурира около програмната концепция и темите за споделянето. Ще създадем отворени платформи за знания, които не само предоставят информация за проекта, но също така насочват и към други аспекти, свързани с нашите девет програмни теми. По този начин комуникационните платформи ще се превърнат в движеща сила на възникващите в града центрове за социална информация и учене. Разработваме целенасочени и разнообразни канали за комуникация въз основа на общности, съобразени с общностните особености в социокултурно отношение и според териториалното разделение. Специфични усилия ще бъдат фокусирани върху различни сегменти на целевата публика. Това е важен подход не само по отношение на нишовите общности, но има за цел и да ангажира пасивните общности, които понастоящем не участват в обществения културен живот на града. Ще насочим маркетинговата стратегия към осигуряването на достъп до култура. 75% от планираните събития ще са безплатни. Ще отидем при хората и активно ще използваме децентрализирани модели на комуникация. Поради това в партньорство с творците ще продължим да разработваме инициативи за ангажиране на групи от възрастни граждани и граждани в неравностойно

положение, младежки групи, ромски общности в големите столични райони. Работим с мрежа от контакти в тези общности, които вече сме установили и ще развиваме по-нататък. Ще се фокусираме върху комуникацията, основана на действия, чрез събития с участие на публиката, мобилни информационни центрове, както и върху програми и събития, целящи повишаване на социалното включване. Нашата комуникация ще продължи да бъде интерактивна и с участие на публиката с много артистични инициативи за ангажиране на публиката с мека провокация, забавни събития, прожекции, инсталации, градски игри. Използвайки езика и форматите на съвременното изкуство, с поредица от инфилтрации в София и ЮЗР ще стимулираме интереса на публиката. Комуникацията и информацията са ключова част от програмата. Ще поканим творци и дизайнери да разработят интегрирани стратегии и акции, които да информират/стимулират дебат и да ангажират публичните медии и публичното пространство. Убедени сме, че мрежовият и интегрираният подход ще умножават онова, което екипът на София 2019 може да постигне сам. Сътрудничеството с различни заинтересовани страни и използването на техните платформи за комуникация ще даде в резултат естествен достъп до по-широка и разнообразна публика. 14% от бюджета на ЕСК са отделени за комуникации.


КОМУНИКАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ 2010 - 2014 Новината за проекта София 2019 досега е достигнала до много хора на всички равнища, като същевременно ние формираме и изпробваме стратегии и конкретни акции. Според анкета, проведена през 2013 г., 75 % от всички граждани знаят, че София е кандидат, а 67% поддържат инициативите; 71% желаят да се включат в събитията и програмите като публика, а 15 % - да вземат активно участие. Считаме, че за регион с население от 2,5 млн. това е добра стартова позиция и отразява факта, че София 2019 се оценява като важна инициатива от много медии и граждани.

-Двуезична интернет платформа, създадена през 2011 г. с 26 000 потребители, генериращи съдържание. -Международен конкурс за логосистема София 2019, в който участваха 76 проекта от 6 страни; Международното жури избра 4 финалисти, а гражданите гласуваха онлайн за крайния победител.

-Facebook с 6500 директни участници и повече от 33 хил. „харесвания“ от 44 страни, достигащ до повече от 100 хил. души месечно. Наскоро създадохме своя страница и в Twitter, в която са публикувани повече от 500 поста. YouTube - повече от 100 видеофилма и повече от 15 хил. гледания. Повече от 100 артисти, журналисти, политици и граждани са споделили своята подкрепа за София в двуминутни видеоклипове.

103

Сподели София

-Над 200 публични дискусии, творчески работилници и срещи лице в лице в София и ЮЗР и 2 международни конференции по инициативата ЕСК с „Душа за Европа“ и Комитета на регионите. Участваха над 5000 души и културни оператори.

-Близо 300 доброволци на София 2019 се включиха в повече от 100 събития и фестивала. Ангажирали сме директно повече от 70 000 граждани в тези инициативи.

-Поредица от кампании за насърчаване на участието: 2011 – 2013: кампания с пощенски картички „Имаш идея?“, кампания „Сподели идеята си“ в началото на 2014; Пътуващо шоу „На турне за идеи“ 2014 г. за генериране на идеи и подкрепа в ЮЗР и софийските райони; „Открити дни” 2014 г. в София и ЮЗР със семинари и спектакли в обектите, предназначени за трансформация. Кампания „Подкрепям София“ 2014, открита по време на „София Филм Фест”, с участието на чуждестранните гости на фестивала и т. н. Информирахме и ангажирахме над 60 хил. души.

-Последователна работа с национални и местни медии: София 2019 е спомената в повече от 750 национални и местни медии и в 90 чуждестранни медии с предполагаема аудитория от 3,5 млн. Специфичните съвместни проекти включват: „Сподели книга“ с БНТ и ежедневниците „Труд“ и „24 часа“ през 2013 г.; седмично радиопредаване „Сподели София“ по БНР през 2014 г.; проекти с БТА, радио „Бинар”, и други. -Проведохме няколко творчески конкурса: младежки конкурс за екслибриси за литературните произведения на Марио Варгас Льоса, журиран от него; акция на живо на Албино Пити и ученици за брандиране на тролейбус; учредяване на ежегодна награда на АРС за новаторски проект за ЕСК; национален конкурс „Младите лъвове“ за видео, което да представя проекта „Сподели София“,и др.

-Комуникационни събития и културни акции 2010–2014: сред тях са Нощта на музеите, Денят на доброволеца, изложби в публичното пространство, празнуване на Европейския ден на солидарност между поколенията с артисти в домовете за възрастни хора, празнуване на Международния ден на ромите в общинските културни центрове с участието на ромски творци и други. Предполагаемият брой на участниците е 600 000 души.


ЦЕЛЕВИ ПУБЛИКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПЛАТФОРМИ В таблицата са представени комуникационните платформи на местно, национално и международно равнище. Tе са структурирани съобразно четирите основни групи публики/ обществени групи за културно участие: културен елит, културно селективните, потребителите на масова култура и културно пасивните. публики ГРУПА 1. КУЛТУРНИЯТ ЕЛИТ Статистиката сочи, че 15 % от нашите граждани са много активни в културно отношение. Това са образовани млади хора или хора на средна възраст, често самите те ангажирани в сектора на изкуствата или творческия сектор, университетски преподаватели и учители, професионалисти в най-различни области. Тази група е гръбнакът на текущия културен живот и ние искаме да ги привлечем, но също и да ги предизвикаме и да предоставим нови възможности за по-тясно ангажиране и участие. Целим да отправим към тях естетическо предизвикателство и да ги запознаем с нови артисти и сцени.

градско и регинално ниво

Кръстосан маркетинг с културните институции В София и ЮЗР – достъпен микроуебсайт – част от платформата на 2019, система от знаци за споделено ползване, основно видео, реклами, брошури; изграждане на капацитет за информационните екипи на тези институции; общи бази данни и маркетинг по имейл; видеострийминг /разпространение на маркетингови материали по време на културни събития.

кратки съобщения, обновяване на статуси в социалните медии. Културна платформа на общностите: сътрудничество с представители на различни общности и организатори на събития, продуциране на съвместни промоционални събития, ориентирани към конкретни групи, например платформа „Сподели природата“ ще привлече Втора подгрупа са хората на средна екологични граждански асоциации, университети, възраст и възрастните хора, които се училища, бизнес компании.

Техните културни навици са формирани избирателно. Някои от тях са членове с нишови културни общности като например младежите, интересуващи се от хип-хоп, уличната култура, аниме и манга и т. н.

интересуват главно от фолклор и са част от живата традиция. Съществуват и Медии: мин. 100 базирани в интернет спец. сайтове други подгрупи. като SofiaLive, programata.bg, Sofia City Guide и

други; реклами в алтернативни градски медии на открито. Приблизително 500 000 посетители. Отворени покани за творчески конкурси: Цел: 1,5 млн. посещения на програма учредяване на „Зелен фонд,“ „Младежки 2019 фонд,“„Обществен фонд“;9 тематични конкурса Средно по 3 посещения за всеки

Сподели София

Платформа за международни събития Професионални организации/мрежи Съвместни събития, разпространение на Публикации в официалните сайтове, информация и материали чрез мрежата на популяризиране чрез общи събития градовете – Европейски столици на културата; на сродни национални мрежи, напр. Съюза на българските артисти, Съюза на събития в партньорство с 11-те български културни института в чужбина в Берлин, архитектите в България, Съюза Братислава, Будапеща, Лондон, Москва, на българските кинодейци, Съюза на Париж, Прага, Рим, Скопие, Виена и Варшава; българските музиканти и танцьори, мрежата на EUNIC; международни партньори Камарата на архитектите. на София 2019. Преса и медии: Медии: Арт блогове, културни предавания по БНТ, bTV, Нова телевизия, БНР, „Дарик Публикации в чуждестранни артблогове; радио”, bTV радио; културни онлайн и офлайн партньорство с конкретни радио и телевизионни медии като Европейския съюз издания като kultura.bg, litvestnik и др. за радио и телевизия, МEZZO, АRTЕ.

2019 онлайн платформа и социални медии Вирусен маркетинг, отворени комуникационни събития и творчески акции, събития в избрани пространства

Дигитално персонализирано преживяване По наша преценка около 25 % от жителите участват в културния живот Мобилни приложения „Състави сам своя програма“, средства за изпращане на нередовно и избирателно.

104

международно ниво

2019 онлайн платформа и социални медии Вирусен маркетинг чрез съществуващите комуникационни платформи на различни професионални асоциации/мрежи и културни институции

Приблизително 500 000 посетители Цел: 2,5 млн. посещения на Програма 2019 Средно по 5 посещения за всеки ГРУПА 2. КУЛТУРНО СЕЛЕКТИВНИ

национално ниво

Медии и преса Специализирани медийни програми за излъчване като Classic FM, Jazz FM, N-Joy, ZRock, Меlody и интернет платформи като Capital Light; университетски новинарски бюлетини и канали за комуникация (Националната художествена академия, Софийският университет, Нов български университет, Националната музикална академия).

Медии Връзки към популярни медийни брандове, лайфстайл списания, списания на авиокомпании и хотели.

Платформа за работа в мрежа Комуникационни канали на партньори от международната програма на София 2019 и български артисти, живеещи в чужбина. Представяне на София 2019 в международни туристически и търговски Отворени покани за творчески конкурси, изложения, тематични конференции, национални проекти които привличат медиен интерес в Девет тематични конкурса; конкурси за Европа и региона. национални проекти. Отворени покани за конкурси и пътуващи проекта: 9 тематични конкурса; пътуващи и мобилни европейски проекти.


публики ГPУПА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ НА МАСОВА КУЛТУРА Голяма група граждани участват в големи масовокултурни събития и следват тенденции в масовата култура – както в традиционния фолклор, така и в поп културата в нейния най-широк формат. Често участието е семейно и децата също могат да участват в събитието. Поради това силният социален елемент е важен. Този сегмент често е непредубеден и може да бъде ангажиран в много проекти. Приблизително 750 000 посетители Цел: 1 млн. посещения Средно 1, 25 посещения за всеки

ГРУПА 4. КУЛТУРНО ПАСИВНИ 20% от гражданите на София „нямат никакъв досег с култура по никакъв формален начин.“ Тази група обхваща бедни възрастни хора, физически и умствено затруднени, млади хора, живеещи в социално западнали квартали в градската периферия с ограничен достъп до изкуство и култура и жители на отдалечени селски райони. Ангажирането на тези групи изисква специални стратегии и конкретни действия, например децентрализирани културни програми, достъпни събития, евтин или безплатен вход и участие, форми на изкуството извън ограниченията на художествените институции. Приблизително 500 000 души Цел: 250 000 посещения Средно по 1 посещение за всеки

105

Сподели София

градско и регионално ниво

национално ниво

международно ниво

Масмедии: Тв и радио, вестници, интернет, интернет ТВ, седмични списания, интернет платформи. Външно брандиране по магистрали, гранични пунктове, обществен транспорт Международна медийна платформа Платформа „Предна линия“: Платформа Мобилна мрежа Таксиметрови шофьори, сервитьори, Големи проекти и/или пътуващи проекти като Сътрудничество с базирани в София администратори в хотели, служители в билетните „Pop-Up“, „Ре-Ориент експрес“, „Моментна кореспонденти на международни медии каси на музеи и култ. институции ще бъдат в ролята архитектура“ ще осъществяват паралелни (Reuters, Deutsche Welle, AP, BBC и др.) и на „посрещачи“. В партньорство с Британския мобилни маркетингови и комуникационни чуждоезични издания в България (като Daily съвет – София, ние ще ги обучим да дават насоки събития в страната; семинари с артистични News, Sofia Independent, Nuovo Corriere); на местните жители и гостите и ще разработим организации, организирани на място, както и програма за посещения на международни журналисти в София и ЮЗР; партньорство с мобилни приложения. изложби. медийни центрове в съседни страни от ЮИ Платформа регионални информационни Европа за разпространение на информация центрове Медийна платформа 2019 Центровете в ЮЗР ще служат като място за срещи Партньорство с националните медии редовни до съответните нац. медии; сътрудничество с и за провеждане на семинари, споделяне на емисии/отразяване в печатни медии на София Асоциацията на българските медии в чужбина; ресурси, информация. 2019; преобразуване на Тв студия в места за достъп до и активизиране на гражданите, найГрадска дигитална платформа художествени изложби за София 2019; рубрики вече 70 000 български студенти в чужбина Реклама чрез инфотабла в гр. транспорт и за София 2019 в интернет платформи, видео и и 2 млн. българи, живеещи в чужбина за постоянно; GetLokal онлайн платформа в безплатни интернет терминали, чрез 106 медийни аудиоподкаст. България, Сърбия, Македония и Румъния. екрана, 300 ракети и 20 км обществени автобусни Мрежова платформа линии с безплатен безжичен интернет. Съвместни събития и разпространение на Платформа местни медии информация чрез мрежи, в които София Партньорство с 6 софийски градски радиа, 4 участва като EUROCITIES, Les Rencontres, Balвестника и рубрики за София 2019 в 2 безплатни CiNet, ATRIUM, AIMF, асоциация „Метрополис” седмични списания като „Животът днес“ и „19 и др., както и 23-те побратимени града на минути“. Регионът добавя 6 местни кабелни София от 3 континента. телевизии, 5 радиостанции, 9 вестника, както и 2 регионални ежедневника. Mасмедии: Тв и радиостанции, безплатни вестници и седмични списания, интернет платформи; събития с участието на публиката в публични пространства и културни центрове Платформа „Ние сме там, където са хората”: Артистични интерактивни събития на живо и безплатни събития в крайните квартали, домове за възрастни хора, затвори и др. Платформа „Творческа провокация“ Провокативни кампании с артисти и доброволци на 2019, интерпретиращи 9-те теми, в артсъбития на пазари, пътуващи спектакли за генериране на интерес и дебат за културата, инсталации в гр. транспорт, в кварталите, на необичайни пространства; игри на открито. Платформа „Алтернативни градски медии“: Маркетингови материали в кафенета и ресторанти, рекламни пана в квартални вътр. дворове и други. Платформа „Граждански гидове“ 2019: Доброволците на София 2019 ще работят в екипи от гидове, които ще играят ролята на контактни точки в техните училища, компании, жилищен район, университетски курсове, културни и търговски центрове.

Платформа „Масмедии“ Вече сме установили добри контакти с няколко големи национални държавни и независими радиостанции, Тв канали и вестници за излъчване и публикуване на нашата кампания, като сутрешните блокове по Националната телевизия, Националното радио, както и ежедневниците „Труд“ и „24 часа“. Платформа „Посланици на културата“ Известни хора на изкуството ще станат говорители на София 2019.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ ПРОЕКТИ 2014-2019 София 2019 вече започна редица успешни проекти за културна комуникация като начин за информиране и ангажиране, а също и за провокация. Представяме седем примера за творчески проекти за комуникация в подкрепа на ЕСК 2019. Алтернативни градски медии: публичното пространство като културен медиатор Стъпвайки върху проект от 2013 г. насочен към идентифициране на възможности и развитие на прототипи за алтернативни градски медии за култура, бяха разработени 18 различни медийни инструмента и проектирани 5 прототипа. АРС вече тества няколко, вкл. интерактивни информационни табла в метрото, аудиоинталации за културни новини, информационни екрани в университети, будки за изкуство на градските пазари. Ще продължим да развиваме тези и други медии за разпространението им в града. Повече място за култура 2014 – 2018 За да спрем корпоративния контрол на визуалното пространство в града и да отвоюваме градската естетика от комерсиализма, София заменя рекламите с художествени творби. Кампанията започна през 2014 г. в партньорство с общинската Софийска градска художествена галерия: художествени творби от фонда на галерията превзеха над 30 големи рекламни билборда. Последвалата изложба „Езиците в града“ представи двуезични цитати от 11 европейски автори. Ние каним артисти от цял свят да отправят

106

Сподели София

предизвикателство към авторитета и легитимността на комерсиалните изображения в публичното пространство и планираме да покажем повече от 200 художествени творби върху рекламни съоръжения на открито до 2019 г. Петдесет билборда на стратегически места ще представят целогодишно инициативата София 2019.

ЕСК и изграждане на положителен образ на региона. Ресторантите ще играят ролята и на точки за културни контакти, като предоставят информация за събития от програмата за 2019 г., за провеждане на срещи и неформални дебати.

Клас по дизайн 2019

Платформа за споделяне чрез crowdsourcing ще предостави специален резерв от снимки на града и регионалните събития и трансформации през 2019 г. Снимките ще могат да се вземат под наем безплатно, при условие че ще се използват в материали за популяризиране на София 2019 с линк към уебсайта София 2019. Авторите на снимки трябва да бъдат цитирани.

Сътрудничим си със студенти от катедрите по плакат и визуален дизайн и комуникации на Националната художествена академия и Катедрата по дизайн на Нов Български университет. Като част от обучителната им програма студентите ще разработят цялостни комуникационни продукти за проекти и събития от ЕСК. Заедно тествахме този подход при честването на Европейския ден на езиците и София Прайд парад – две социални и културни инициативи с потенциал да провокират дебат и утвърдят европейски ценности. Чрез този проект ще улесняваме достъпа на студенти до бизнеса и тяхната професионална реализация в дизайна и изкуството. Вкуси 2019 В рамките на творческата програма ще създадем специални менюта 2019 - меню „София“ и италианско меню – в 100 ресторанта в София и ЮЗР. В партньорство с Евро-Токс ще изберем ресторанти от слоу фуд вериги, както и регионални ресторанти. С помощта на главни готвачи от България и Италия ще разработим различни сезонни менюта 2019, които представят регионални кулинарни продукти и рецепти. Този проект се вписва и в темата „Сподели природата”, и вярваме, че ще допринесе за популяризиране на

Фотозаем 2019

Дойдох, видях, написах От 2016 г. нататък ще поканим 50 професионални блогъри и журналисти да дойдат и изживеят София и ЮЗР и да ги опишат в техните професионални блогове и сайтове за пътешествия, със снимки, предложения за маршрути и лични впечатления. При избора на журналисти ще дадем приоритет на участници от страни, от които може да се очаква най-голям поток посетители на София. Осинови училище София 2019 ще търси сътрудничеството на творчески институти, възпитатели, артисти, медии, с чиято помощ да превърнем 100 училища на територията на града в лаборатории за изкуство и комуникации. Този проект ще включи избраните основни училища и гимназии в дългосрочни програми за изкуство и творчество,с цел развитие на широки познания за изкуствата и техния потенциал за стимулиране на знание, растеж и промяна.


ГРАФИК НА КОМУНИКАЦИИТЕ ФАЗА 1. Проектиране и изграждане 2014 – 2015 Първият етап включва редизайн на визуалната идентичност и средствата за комуникация, която планираме да стартира на 1 януари 2015 г. Успяхме да изберем и създадем разпознаваема и гъвкава логосистема София 2019. Редизайнът ще представлява инструментариум, лесно адаптируем към различни контексти, от значки до канцеларски материали и компютърни игри. Ще бъдат поддържани базисни интернет формати с добавяне на нови, като информационни бюлетини, стрийминг, мобилни апликации. Понастоящем 14 национални медии (3 телевизии, 2 радиостанции, 7 вестника, 2 информационни агенции), както и четири национални туристически организации са заявили желание за партньорство. Ще бъдат разработени и управлявани комуникационни платформи. ФАЗА 2. Ангажиране и информиране 2016–2017 На местно и регионално равнище основната задача ще бъде да информираме и да привлечем гражданите, за да се включат активно в програмата, конкретни проекти и институции, както и да ги информираме за текущи инициативи с цел да наберем критична маса от участници до 2019 г. Създаваме работно пространство Сподели София като място, където активни граждани, студенти и културни оператори могат да разработват проекти и да получават подкрепа, да предлагат идеи, да имат достъп до мрежи и други ресурси. Представянето на деветте програмни теми ще бъде на всеки три месеца с международна конференция и пилотен проект. Ще учредим „Зелен фонд,“ Младежки фонд и Обществен фонд. Ще започнем кръстосан маркетинг с културните институции чрез система от знаци за споделено ползване, изграждане на капацитет, видеострийминг в интернет, редовни информационни бюлетини, мобилни апликации и карти, дизайнерски рекламни стоки и т.н. ФАЗА 3. Маркетинг 2017-2018 През пролетта на 2017 г. с първата предварителна програма ще стартира международна кампания, която ще продължи през цялото времетраене на проекта. 107

Сподели София

Ще активизираме кампанията и ще увеличим мащаба � през май 2018 г., с пускането на предварителни продажби и резервации за най-големите събития както в страната, така и в чужбина. Тази дейност ще се осъществява на местно, регионално, национално и международно ниво със стратегически маркетингови инструменти и медии. Градски и регионални информационни центрове и подвижни информационни центрове ще бъдат открити и ще функционират от януари 2018 г. ФАЗА 4. Информационно обслужване на общността 2019 Годината ще бъде доминирана от творческата програма и стотици събития в града и региона с постоянна медийна кампания и отразяване на събитията, като основната задача ще бъде да поддържаме постоянна връзка с общността, посетителите, спонсорите и медиите като цяло. Търсенето на информация ще бъде генерирано от потребителите, а екипът на София 2019 ще гарантира постоянен поток от информация във всички информационни точки, интернет страници, плакати, месечни календари, бюлетини, новинарски агенции, центрове за контакти, платформи за споделено съдържание от потребителите. Ролята на местните и регионални партньори е изключително важна за изпълнение на тази задача. София 2019 се ангажира да подкрепя всички независими проекти чрез предоставяне на онлайн услуги, оборудване за разпечатване, преводи и контакти с международните медии. ФАЗА 5. Да разкажем историята 2020+ Убедени сме, че успехът на ЕСК ще даде начало на сюжета „променен град“, както и на възможности за проследяване на тази промяна чрез медийно отразяване, маркетингови и брандинг кампании. АРС ще се фокусира върху максимално умножаване на дългосрочните ползи и наследството на 2019, включително на създадените комуникационни, творчески и бизнес контакти, международни културни връзки, културния туризъм. Уебплатформите ще бъдат трансформирани в сайта „Променяме София”, посветен на културния и творческия сектор в София и Югозападния регион. Международните контакти ще бъдат поддържани с помощта на подходящи партньори.

2. Как градът планира да осигури видимостта на ЕС, който присъжда званието? София 2019 няма да щади усилия, за да добави своя принос към успеха на инициативата ЕСК – вероятно най-престижния и забележим в международен мащаб културен проект на Европейския съюз. За да постигнем това, ще се опрем на опита на предишни градове победители и на собствения ни опит от подготвителната фаза. Видимостта на Европейския съюз е напълно и творчески интегрирана в програмата на София 2019 и кореспондира с нащата цел да станем истински европейски град. Европейските проекти, партньорства, дебати и транснационалното сътрудничество в програмните дейности ще допринесат за отличната реализация на инициативата ЕСК и ще постигнат видимост в продължения на почти десетилетие както в национален, така и в международен мащаб. Всички графични и други канали за брандиране, маркетинг и комуникационни канали и методи ще бъдат използвани с поставяне на логото на ЕС в комуникационните материали и осигуряване на видимост на европейското измерение. Ще положим специални усилия за повишаване на видимостта на ЕС сред младото поколение чрез програмите за млада публика. Предварителната ни програма и програмата ни за изграждане на капацитет ще подпомогнат сътрудничеството ни със заинтересованите участници в кръстосания маркетинг и кобрандирането, разширявайки усилията на София 2019. Планираме поне 50% от всички спечелени медии да споменат ЕСК и поне 80% от всички посетители да научат, че ЕС е организатор и органът, който присъжда званието.


VI. Вътрешна оценка и мониторинг на събитието 1. Възнамерява ли градът да създаде специална система за мониторинг и оценка: на въздействието на програмата и нейните резултати АРС 2019 ще осигури най-високо ниво на прозрачност и ще надгражда върху вече добре разработеното планиране на проекти и публично отчитане с обществено участие. Основа на бранда на София 2019 ще бъде силата на нейната репутация, както и мощта на социалните мрежи и връзките, градени върху доверие. АРС има значителен опит във внедряването на модели за наблюдение и оценка за широкомащабни програми за развитие, включително и програми на ЕС. Ние възприемаме вътрешната оценка и мониторинг като една от главните дейности на проекта 2019. Целим да подобрим предлагането в съответствие с целите и да документираме развитието на София отдолу нагоре. Освен това вярваме, че наблюдението ще подобри перспективите за привличане на допълнително финансиране за програмата, като предостави свидетелства за по-широко стратегическо влияние, както и на национален модел за проучвания на културната политика и дейност. Мониторингът ще се осъществява от независим орган, в който се предвижда да бъдат включени творчески организации, НПО, бизнеси, градски и регионални представители, университети. Той ще бъде избран чрез обществена поръчка. Ще поканим Групата за политики на инициатива ЕСК като съветници за възлагането на поръчката. Предвидили сме 1% от програмния бюджет за мониторинг и оценка, както и отдаден на идеята персонал, отговорен за събирането на данни. Мониторингът ще започне през 2015 г. и неговата интензивност ще се увеличава в течение на период от шест години. При разработване на рамката за мониторинг и оценка използвахме индикаторите на Групата за политики на инициатива ЕСК и на собствената оценка на резултатите от всяка ЕСК на „Указания за градовете“ (2020 – 2033), а също и се консултирахме с Леуварден и Ла Валета. По този начин се надяваме да допринесем за кохерентен подход към процедурата на оценка. 108

Сподели София

Методологията ще съчетава разнообразни качествени и количествени методи за измерване: проучване на съществуваща информация и документи, статистически данни, картографиране, анкети, фокус групи, анализи на политиките, онлайн инструменти. За да гарантираме ангажирането на заинтересованите страни, ще провеждаме ежегодна конференция „София говори“ и публично ще обсъждаме важността, ефикасността и ефективността на организацията/програмата на София 2019 в течение на целия � жизнен цикъл. Ние сме подготвени да проследим непосредствения период (2015 – 2019), средносрочния период (2019 – 2022) и дългосрочния период (2023 – 2027), тъй като някои от резултатите проличават години покъсно, когато инициативата се реализира в пълна степен. Непосредственият и средният етап ще бъдат финансирани от програмния бюджет, докато дългосрочният ще бъде проведен в партньорство между Софийския университет и градската управа. АРС е способна да осигури това важно продължение, както и да осигури включване на резултатите и препоръките в текущата работа/планове/стратегии на местно/ регионално и национално ниво. За улавяне на кумулативните ефекти от програмата, като задържането и привличането на таланти, отваряне на града или укрепване на европейската идентичност, предвиждаме да използваме сборника от разкази на заинтересовани участници и да възложим поредица от критични есета и художествени размисли върху проекта, които ангажират настоящето и си представят възможното бъдеще. -на финансовото управление АРС разполага със система за устойчиво вътрешно финансово управление, управление на риска и управление на информационните системи, включително счетоводни системи, които � дават възможност да следи и контролира разходите по бюджета; да представя годишни отчети; да актуализира своя годишен план и да оценява напредъка спрямо ключови цели по отношение на финансовите резултати, качество на услугите и ефикасност и при нужда да променя и приспособява тези цели. Тези системи ще формират основата на стратегическия план за управление на финансите и мониторинга. Всеки сезон от Програма 2019 ще бъде управляван от отделен екип, който включва и експерт по финансите. Всеки екип ще отговаря за управлението на ежедневните финанси паричен поток, график на плащания, условия на плащания, аналитично счетоводство – под надзора

на мениджър „Финанси”. Широкомащабните операции и извънредни плащания трябва да бъдат оторизирани от изпълнителния директор. Мениджърът „Финанси” и изпълнителният директор ще отговарят за откриване и закриване на финансирането на програмните теми. Системата за контролиране на бюджета за проекти/ бенефициенти включва плащания на вноски с цел намаляване до минимум финансовите рискове. Освен това ще предложим изграждане на финансов капацитет и текуща подкрепа на по-малки общностни организации. Персоналът ще ревизира бюджетите и финансите на всеки две седмици, а ръководният екип ще се отчита пред УС 2019 на всяко тримесечие. Трима от членовете на УС на АРС 2019 ще бъдат избрани, за да формират група за финансов контрол, която да следи резултатите и да се грижи разпорежданията на управлението на финансите да отразяват най-добрите практики в обществения сектор и да работят ефективно. Както и сега, АРС ще възлага годишен независим финансов одит, който ще бъде публикувани на два езика.


сфера на мониторинг

честота

Индикатори за мониторинг и оценка София 2019

Източници и методи за събиране на данни

Цел 1. осигуряване на ясно културно измерение в дългосрочната стратегия за развитие на града и региона Документален преглед/анализ: мрежи от културни 20% увеличение на обединяващите различни сектори оператори и институции, осъществявани проекти; проекти проекти в София и ЮЗР; 20% увеличение на съвместните 2015,2019, съвместно с туристическите индустрии и т.н. Статистика за проекти в София и ЮЗР; 20 % увеличение на проектите със дейностите на културните институти; обмен на художествено Влияние върху 2022, 2027 съвместно финансиране от София и ЮЗР. съдържание, съвместно продуциране на събития и т.н. регионалните културни Устойчива мобилност на публики: 20% увеличение на политики и работа в публиката, посещаваща културно събитие в различен град в Изследвания по време на събитията. мрежа 2019 ЮЗР през 2019 г. Устойчивост на творческата програмата Постигане на значителен икономически ефект

Устойчиво развитие на бюджета за култура на град София

Подобряване на имиджа на града и на ЮЗР

Ниво на устойчиво развитие на околната среда

109

Сподели София

2019

Мин. 10 нови културни маршрута в ЮЗР.

Туристическа статистика.

2022

50% от основните проекти, включени в София 2019, и 25% от всички проекти продължават след 2019 г.

Документален анализ: отчети за дейността на АРС; картографиране на проекти и проектни формуляри.

2015, 2019, 2022, 2027

30% увеличение на посетителите на събития в ЮЗР от България/чужбина през 2019 г., от 2020 г. нататък – годишно увеличение с 10%. 80% от посетителите твърдят, че ще се върнат; удължаване на средния престой на посетителя на ЮЗР с 0,4 дни до 2019 г.; увеличаване на приходите от нощувки на туристи с €45 млн. през 2019 и минимум с €15 млн. годишно от 2020 г. нататък.

Анализ на туристически статистики.

2015 - 2020 ежегодно

Реализация на бюджета на 2019 г. по план.

2015 – 2019 ежегодно

Постепенно увеличаване на общинския бюджет за култура: 4,5% през 2020 г., 5% през 2023 г.

2022, 2027 2015 – 2019 ежегодно

Минимум 5 нови и трансформирани културни инфраструктурни обекти до 2019 г.

2015 – 2019 ежегодно

Устойчиво привличане на бизнеса: 10% годишно увеличение на приходите на Фонда за иновации в културата след 2015 г.

2015, 2019, 2022

Публикации за 2019 г. в международни медии: увеличение с по 5% годишно, 50% през годината на провеждане и 10% годишно след 2020; поне 90% от отразяването в медиите е позитивно; поне 50% споменават ЕСК.

Преглед на финансовите отчети на ръководството на АРС, разделени по категории – обществени и частни инвестиции, спечелени приходи; брой на спонсорите; използване на фондове на ЕС; отчети от независими одити. Преглед на годишния бюджет на Столичната община. Документален анализ: % на капиталовите инвестиции; брой архитектурни/дизайн конкурса; бизнес планове; интервюта със заинтересовани страни относно функционалността на обектите и удовлетворението от мениджмънта. . Преглед на годишните отчети на фонда. Пресклипинги, анализ на отразяването в медиите: положително срещу отрицателно; разделяне по вид на медиите и целеви аудитории. Анкетни проучвания за обратна връзка в чакалните 2019 на летище София; сред чуждестранни фирми; по време на международни изложения; международно допитване.

2015, 2019, 2022

Подобрен международен имидж на София и Югозападния регион в областта на културата и туризма.

2020

Позитивно възприемане на ЕСК и на София на национално равнище.

Социологическо изследване.

75% от проектите прилагат модел за намаляване отпечатъка върху околната среда; повишаване на информираността за „бавно хранене и бавно пътуване“ с 20%; увеличаване с 10% на биоразнообразието в местните/регионалните паркове; минимум 10 нови и действащи градски ферми и градини.

Ежегодни рецензии и препоръки на специалния екип за екоконсултации на София 2019; университетът и екологични НПО ще осъществят проучване за % на пътуване с обществен транспорт, велосипеди и ходещите пеша, увеличение/ намаляване на емисиите; приемане на „бавното хранене“ и т.н.

2015, 2019, 2022


Сфера на мониторинг

Честота

Индикатори за мониторинг и оценка София 2019

Източници и методи за събиране на данни

Цел 2. отваряне на града към гражданите и посетителите и развиване на новИ публикИ и на по-АКТИВНОТО участие в културата

Степен на достъп до културата и участие в културата

2015, 2019, 2022, 2027

5,25 млн. посещения на 20 000 събития/дни, посветени на събития, генерирани от Програма 2019; 10% увеличение на посещенията на културни дейности след 2020 г.; 30% увеличение на нивото на културни дейности в перифериите на града и жилищните райони; 30% увеличение на посетителите на културни събития на открито.

2019

50% безплатни събития за 2019 г.

2015, 2019, 2022, 2027

20 % увеличение на общото участие в културата; увеличение в участието на специфични целеви групи: роми – до 20%, младежи – 50%, мигранти – 25%.

2015, 2019, 2022 2019 2019

2019

Проекти 2019: отчети на кураторските екипи; статистически анализ; събиране на данни от културните оператори; проучване сред населението на региона; анализ на данни, наблюдение на проектите; отчети на кураторския екип; статистически анализ; географски информационни системи.

20 % увеличение на пътуващите събития в ЮЗР.

Анализ на данни от статистическа информация, отчети на билетните каси. Статистически и административни данни, проучване на публиката/представителна извадка от населението с цел измерване честотата и темпото на участие в културна дейност; качествени изследвания и работа с казуси. Анализ на данни: фишове за проекти; географска информационна система.

5 % от градското население участват в проекта.

База данни на интернет платформата 2019 и включените дейности.

10 000 регистрирани доброволци работят за София 2019. Увеличаване на многоезичното предлагане: интернет платформа и маркетинг материали на 5 езика; новини на 10 езика; 25% увеличение на предлагането на култура на групи със специални езикови нужди (лица със затруднени слух и зрение). Удовлетвореност на публиката от проектите/събитията от 2019; по петобална система минимум 50% от събитията с оценка от 4 до 5, само 10% с оценка 1.

Уебплатформа на 2019 г., събиране и анализ на данни от културните оператори; административни данни

Проучване на публиката по време на събития; интервюта с културни оператори; обобщение на дискусиите „София говори“ .

2019

Минимум 20% от гражданите да се запознаят с нови, съвременни художествени форми.

2015-2019 ежегодно

Реформирана културна политика на Столичната община и партньорите от ЮЗР (потенциални области: международни конкурси за управление на общинската културна инфраструктура; финансиращи програми за култура и изкуства; политика на продажбите на билети и т.н.); минимум 3 реформирани политики до 2019 г. Реформирани общински културни институти: прилагане на нови програми, иновации, привличане на публика и маркетинг; обмен на служители.

Анализи на общинските политики; документация/решения на общинските съвети за финансиращи програми, финансиране и т.н.

Увеличени възможности за обучение по мениджмънт в културния сектор – разработване на програми за следдипломна квалификация, професионални обучения, стипендии; увеличение с 20% на обучените мениджъри в културата до 2019.

Статистика, интервюта, административни и академични отчети.

Високо ниво на ангажиране на независимия сектор: минимум 50% от проектите, организирани от независимия сектор.

Анализ на фишовете за проекти; годишни отчети.

Участие в разработването на капацитета преди 2019 г. от страна на 50% от всички организатори на проекти и 25% от независимия сектор в региона.

Статистика, интервюта, административни и академични отчети.

Проучване на публиката.

Цел 3. обновяване на културния сектор

2015, 2019, 2022 Мениджмънт и професионализация на сектора

2015, 2019, 2022

2019 2015 – 2019 ежегодно 110

Сподели София

Качествени проучвания съвместно с персонала и потребителите; преглед на решенията на общинските съвети, документация и интернет сайтове на културните институти.


Сфера на мониторинг

честота 2019 2017, 2018, 2019 2015, 2019, 2022, 2027

Културна жизненост

Индикатори за мониторинг и оценка София 2019

Източници и методи за събиране на данни

Повишаване на качеството на културната програма с включване на нови форми на изкуството; повишаване на дела на съвременните творби.

Анализ на положителните/отрицателни отзиви за Програма 2019; брой на оригиналните художествени произведения по поръчка на София 2019.

Повишаване на дела на оригиналните творби и проекти – 50 % от всички проекти представят оригинални творби. Повишаване на артистичните изяви в общественото пространство – 50% през 2019 и 25% след 2019 г.

Анализ на програмата и събитията,конкурсно финансиране от София 2019. Анализ на програмата и публичните събития от София 2019.

Повишаване на дяла на медийното отразяване на изкуствата и културата в града и по-положително отношение към изкуствата/културата. 25% повече отразяване през 2019 г. и 10% след 2019 г.

Анализ медии.

2019

Новаторски художествени сътрудничества, които отправят предизвикателство към формите, използването на нови медии за предлагане на културни продукти и т.н.

Качествено проучване: фокус групи и наблюдения.

2019, 2022, 2027

Осигуряване нови локации за творческия сектор за независими начинания от малък мащаб, генериране на проекти и маркетингова подкрепа.

2015 – 2019 annually, 2022, 2027

на съдържанието на националните и местните

Отчети на кураторския и финансовия екип на АРС; анализ на стипендиите, отпускани на общностите; стипендии за художествения сектор; проучване на художествените оператори.

Цел 4. Да постигнем по-висока степен на взаимодействие между София и Европа 2015, 2019, 2022

Минимум 50 млн. европейци, които са чували за София 2019; достигане до 5 млн. европейци, които се интересуват от програмата на София 2019; променяне на перспективата за София и България от лицата, отговорни за вземане на решения на европейско равнище; интересът на европейците към посещение на София – увеличен с 20% до 2019 г. и с 10 % след 2019 г.; увеличено отразяване в европейските медии, изкуствата и културата в София с 30% през 2019 г. и с 15 % след 2019 г.

Международни маркетингови проучвания, уеб/социални медии; статистика на туризма за броя контакти/посещения плюс качествено проучване на посетителите; анализ на медийното съдържание.

2019, 2022

София се ангажира с повече европейски проекти и партньорства след 2019 г.; увеличение с минимум 20%.

Проучване сред отдели/организации на общината, културни оператори, НПО.

Програмата 2019 - с минимум 30% европейски проекти за копродукции за 2019 г. и минимум 20 дългосрочни сътрудничества годишно след 2019 г. 30% повече проекти в областта на изкуствата и културата, финансирани от ЕС, в София. Минимум 50 световни артисти и артисти, които никога не са били в България, участват в програмата на 2019 г. Увеличена мобилност: 80 – 100 международни художествени обмени в рамките на предварителната програма и основната програмата. Увеличение с 30% на културните организации, включени в европейски мрежи устойчиво развиващи се след 2019; увеличена ефективност на участието в европейски мрежи – домакинство на 2 международни конференции годишно, активно участие в консултативните процеси – минимум 2 позиции годишно. Увеличен обмен между училищата чрез „Еразъм+” с минимум 20 училища годишно. По-силно чувство за европейско гражданство у гражданите на София.

Тематичен преглед по държави; отчети на кураторските екипи.

Информираност и интерес към София в Европа

Европейско взаимодействие със София

2015, 2019 2019 2015, 2019 Европейско измерение: работа в мрежа и сътрудничества

2015, 2019, 2022 2015, 2019

2015, 2017, 2019, 2022 111

Сподели София

Статистика на „Творческа Европа“ и други свързани програми. Отчети на кураторските екипи. Отчети на фонда за мобилност на Столичната община. Административни данни; интервюта със заинтересовани участници; доклади на мрежи.

База данни на Еразъм +, сайтове на училищата. Социологически проучвания, провеждани на всеки две години; Евробарометър.


Сфера на мониторинг

По-силно усещане за обща идентичност

честота

Източници и методи за събиране Индикатори за мониторинг и оценка на данни София 2019 Цел 5: свободна и безопасна среда за гражданите за изява на тяхното многообразие и креативност По-силно усещане за свързаност с града и желание за участие в обществени събития от страна на гражданите и повишаване на усещането за европейско гражданство.

Обществено проучване сред гражданите – жители на София и ЮЗР.

25% увеличаване на финансирането на културни събития от различните малцинствени групи (роми, мигранти, ЛГБТ, хора с увреждания) до 2019 г. и 10% след 2019 г.

Отчети на кураторските екипи; статистика на София.

20% увеличаване на участието в културата и видимостта на специални групи до 2019 г. и 10% след 2019 г. (хора с увреждания, групи в неравностойно социално положение); програми за изграждане на капацитет; съвместни проекти с установени художествени групи; достъпност по отношение на инфраструктурата и политиката за продажба на билети.

Отчети на кураторските екипи; събиране на данни на място; проучване по представителни извадки.

2015, 2019

Нова културна инфраструктура за слабо представени групи – ромски културен център и културен център на мигрантите, които вече да функционират през 2015/16г.

Събиране и анализ на данни: осъществени проекти, привлечени публики, партньорства, анализи на отразяването в медиите.

2015 – 2019 ежегодно 2022, 2027

Увеличено с 25% до 2019 г. културно участие в специализирани институции (затвори, домове за възрастни хора, болници и медицински центрове за дневни грижи).

Събиране на данни на място; отчети на кураторските екипи.

2015, 2019, 2022

2015 – 2019 ежегодно 2022 2015 – 2019 ежегодно 2022 Културно многообразие и социално сближаване

Цел 6. Да подпомагаме креативността и да задържаме талант Възприятие на София

Европейско измерение и трансфер на знания

Повече положително отношение и амбиции от страна на младите хора, завършили образованието си, за установяване в София/ЮЗР; по-положително впечатление за София/ЮЗР сред международни студенти, артисти и млади дипломанти.

Проучване сред студентите/млади професионалисти; фокус групи; отразяване в медиите.

2015, 2019, 2022

20% увеличение на двустранната мобилност на студентите до 2019 г. и 10% след 2019 г.

Отчети на „Еразъм +”; отчети на университетите.

2019, 2022, 2027

Увеличаване на художествените резиденции до 30 годишно със 100 артисти през 2019 г. и 25 артисти годишно след 2019 г.

Интервюта с културни оператори; анализ на влиянието на художествените резиденции; нови проекти; информирана публика; жанрове; установени партньорства.

2015-2019 annually, 2022

2019, 2022 2019, 2022

2019 2019, 2022. 2027 112

Сподели София

Менторски програми за млади артисти – минимум 20 европейски ментори, които да работят с минимум 200 млади творци, и с минимум 50 годишно след 2019 г.

Отчети на кураторските екипи и анализ на въздействието на програмите; гледания в канал на YouTube.

10% увеличаване до 2019 г. на броя на студентите по изкуства, които възнамеряват да продължат професионалната си реализация в ЮЗР.

Социологически проучвания; брой на студентите; въздействие на София 2019 върху тяхното намерение да останат в ЮЗР.

15% от студентите са ангажирани в подготовката и осъществяването на проектите от 2019 г.

Статистика, събиране на данни на място; отчети на АРС 2019; документация на събитието, с което ще се закрие 2019 г.

30% дебютни проекти от програмата за 2019 продължават и след това; арт шоукейс на всеки 2 години, създаден като постоянен форум за международно сътрудничество.

Отчети на кураторските екипи, интервюта с артисти и културни оператори; анализ на появилите се впоследствие художествени творби/осъществяване на проекти.


VІІ. Допълнителна информация 1. Според вас кои са силните страни на кандидатурата на града и измеренията на неговия успех като ЕСК и, от друга страна, кои са нейните слаби страни? СИЛНИ СТРАНИ – Силен процес на разработване на кандидатурата, който ангажира гражданите, хората на изкуството и обществото като цяло от първоначалното определяне на целите и концепцията до окончателното вземане на решение. Постигнахме непрекъснат процес на демокрация и утвърждаване на автентичността. – Силна мобилизация и участие на заинтересованите страни и граждани – от ключово значение за един град с динамично гражданско общество. Ангажиментът на града се основава на подкрепата на различни политически партии през последните 10 години. Подкрепата от ЮЗР гарантира общата регионална визия, ангажимент и устойчива връзка с дългосрочния план за местно и регионално развитие. – Ръководна структура (АРС) с доказан капацитет и опит в управление на мащабни европейски проекти и събития. – Широко споделяни и приемани като личен ангажимент цели за пресъздаване на града, отразяващи преживяванията, грижите и стремежите на хора, работещи в различни сектори. – Тема, която ангажира и чието послание се възприема и в същото време е свързана със София и Европа. – Разрастващ се независим артсектор, който е двигател на продукцията на съвременно изкуство и който се ангажира с Проекта 2019. – Местна културна специфика. Минералните извори, старите жълти трамваи, вътрешните дворове, черешите са някои от особените културни белези, художествено интерпретирани в нашата програма за осигуряване на запомнящи се преживявания. – Възможност да постигнем национално въздействие с проекта ЕСК. – Програма, която се гради върху използването на публичното пространство като главен културен форум. Тя е разработена с цел да ангажира обществото главно чрез безплатни събития. Програмата 2019, отправяща предизвикателство към съществуващите форми и йерархия в културата. 113

Сподели София

СЛАБОСТИ – Като при столичен град често по–силен фокус се поставя върху националните приоритети, отколкото върху местните проблеми. – Липса на културен туризъм – резултат от туристическия маркетинг на града главно като място за провеждане на конгреси/осъществяване на бизнес. – Културният сектор е най–малко реформираният сектор на националната икономика. 50% от всички национални културни институции се намират в града – това поставя пред София предизвикателството да намери начин за осъществяване на взаимодействие между местните и националните оператори, както и да подпомогне прехода между поколенията. – Незадоволително ниво на европейските културни взаимодействия – обмени, мобилност, участие в мрежи, партньорства, копродукции. – Населението на София се разраства по брой и многообразие с много по-бърз темп от инфраструктурата и подкрепящите я обществени услуги и това създава сериозни социални напрежения. – Недостатъчно разбиране и оценяване на съвременното изкуство - последователни проучвания на общественото мнение показват, че за повечето граждани „култура“ означава главно историческо наследство и разделно събиране на отпадъците.

– София е едно от 3-те места в Европа, което предлага специфично обучение по предприемачество. Заедно с почти 7% от работната сила, ангажирана в творческите индустрии, това създава основа за творчески стратегии в предприемачеството и образованието. – София е дом на зараждащата се културна среда за преводи от малки езици, разработка на компютърни игри, хартиено изкуство, архитектура и съвременен танц. Съществува пул от професионалисти, работещи в тези области, осигуряващи тяхната видимост и устойчиво развитие, способността им за стратегическо позициониране на града и постигане на дълготрайно влияние. – Председателството на ЕС, което България ще поеме във втората половина на 2018 г., може да подпомогне маркетинга, комуникациите и старта на програмата. То ще ни даде възможност и за по-забележително включване на изкуствата и културата в дневния ред на ЕС. ЗАПЛАХИ В заключение, подготвени сме да се обърнем и към потенциалните заплахи за тази кандидатура: – Финансова нестабилност, по-малко национално съфинансиране от очакваното и евентуално намаляване на бюджета впоследствие. Поради това СОС взе решение на 10.07.2014 г. , с което гарантира реализация на бюджета!

– София е най-бедната столица в ЕС. 21% от населението живее под прага на бедността. Това дава отражение върху проблемите на културата и града.

– Политическа нестабилност, която може да предизвика нова вълна от масови улични демонстрации и да влоши условията за живеене в града. Поради това от самото начало изграждаме кандидатурата си въз основата на пълна прозрачност, откритост и участие.

Ние осъзнаваме, че слабостите могат да се превърнат във възможности. Нашата концепция не се гради само върху събития. Тя предвижда нови начини на финансиране, организиране, управление, ангажиране на публики и комуникация – изпробване на нов модел за предлагане на култура.

– Спад в ентусиазма на гражданската подкрепа в годините на подготовка. Поради това сме планирали последователен старт на деветте програми с атрактивни публични събития на всеки три месеца, като се започне от 2015 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ – Виждаме възможности за ангажиране и подкрепа на младите творци– професионалисти, които ще завършат университети през следващите 6 години. 48% от всички студенти в страната учат в София и региона. София се нарежда на 6-о място в Европа по образован човешки капитал и на 1-о по избор на езици в училищата. Това създава уникален шанс за вдъхновение на младите, осигурява им богат опит и тласък в кариерата.

– Разочарование от програмата – твърде много висока/нишова, или, от друга страна – популярна култура, обезкуражаване на новите идеи поради недостиг на „стандартна и комерсиална култура“. На това ще отговорим чрез интензивна двустранна комуникация, обективност и управление на очакванията. – Нарастващи антиевропейски настроения, на които можем да се противопоставим само със съвместна международна работа и споделена отговорност и не с думи, а с дела.


2. Градът възнамерява ли да разработва специални културни проекти през следващите години, независимо от резултата от неговата кандидатура за званието ЕСК? Вече започнахме ред устойчиви проекти, които ще продължат да се развиват и да се разрастват, като Регионалната академия за мениджъри в културата, Софийски дарителски фонд за иновации в културата, Зона Култура, мобилен ЮНЕСКО категория 2 център за наследство в Югоизточна Европа. Освен това разработихме ядрото на нашите платформи „Бизнес“, „Доброволци“ и „Посланици“ – ключови за нашата стратегия за ангажираност и повишаване на информираността. Ако не спечелим званието, по наша оценка ще можем да осъществим около 30% от основните ни проекти като „Европейски творци: Софийската вълна”, Шоукейс на български изкуства, нови културни центрове на ромите, Мигрантите и съвременният танц, въпреки че някои ще бъдат осъществени в по-малък мащаб. Рискуваме да не изпълним програмата в три основни области: взаимодействие с Европа (копродукции, обмени, мобилност на произведения на изкуството и артисти); съгласувано взаимодействие с националните културни институции; гаранция за стратегическото позициониране на съвременното изкуство. Нашият „План Б” ще бъде ръководен от АРС като постоянна структура, за да предотвратим загубата на умения и знания, със скромно допълнително финансиране от страна на Столичната община. 3. Моля, добавете всякаква допълнител= на информация, която считате за необходима по отношение на предмета на Вашата кандидатура Надяваме се, че въпреки някои слухове, медийни публикации и казуси, пораждащи съмнения за конфликт на интереси, свързани с някои ключови лица в процеса на кандидатстване, оценката на всички кандидатури и окончателният избор ще бъдат пример за честност и обективност.

114

Сподели София


СОФИЯ И ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН КАНДИДАТ ЗА ЕСК 2019 БЪЛГАРСКИ, ВТОРО КАНДИДАТСТВАНЕ - ЮЛИ 2014 © АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

Редакторски екип: Севдалина Войнова, Тревор Дейвис , Светлана Ломева, Деница Лозанова Графичен дизайн и илюстрации: Шенай Даулджи и Матея Аркова Предпечат: Бойко Киряков Екип АРС 2019: Албена Начева, Александър Политов, Галина Цветкова, Ирина Толева, Ния Аврамова Художествена подкрепа: Аяла Фернандез, Албена Баева, Албино Пити, Алек Попов, Александър Кьосев, Александър Опиц, Антъни Хю, Атанас Маев, Биляна Нешева, Бина Харалампиева, Борис Мисирков, Боряна Зафирова, Бойчо Делчев, Божидар Симеонов-Bozko, Кейси Ангелова, Деница Езекиева, Десислава Гаврилова, Емил Джасим, Еми Барух, Галина Димитрова, Георги Янков, Гергана Димитрова, Греди Асса, Христо Мутафчиев, Ида Даниел, Илия Михайлов, Ириней Константинов, Иван-Александър Иванов, Иван Богданов, Иван Мудов, Ясмина Заложник, Йозеф Сивел, Калина Вагенщайн, Кирякос Аргиропулос, Кремена Христова, Кристина Спасова, Лилия Попганчева, Марко Каневачи, Мария-Алина Асавей, Мария Василева, Мартичка Божилова , Мартина Стефанова, Матиас Лилиентал, Мишел Кере, Миглена Герасимова, Мила Сантова, Милена Делева, Милена Димитрова, Мира Сталева, Никола Венков, Николай Давидков, Ния Пушкарова, Павлина Младенова, Петър Торньов, Пиер Соважо, Пламен Джуров, Радина Петришка, Роберт Янакиев, Розалина Лъскова, Станка Желева, Стефан Китанов, Стоян Николов, Светлана Казаларска, Свилен Свиленов, Суни Данаджъ, Теодосий Спасов, Валери Гюров, Васил Димитров, Весела Данчева, Весела Ножарова, Веселин Димов, Владимир Петков, Владия Михайлова, Яна Генова, Янко Апостолов , Явор Димитров, Йово Панчев, Юли Дамянов, Юрий Вълковски, Златина Толева. Партньорство със СОС: Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Тодор Чобанов, Любомир Христов, Дончо Барбалов, Мария Бояджийска, Николай Стойнев, Милка Христова, Владимир Кисьов, Илияна Гугинска , Ирина Йорданова, Христо Ангеличин, Николай Белалов, Мита Георгиева, Мария Димитрова, Борислав Бориславов, Любомир Дацов, Нина Чанева, Теодора Делисивкова, Михаил Владов. Партньорство със СО: Антоанета Македонска, Бисера Личева, Галя Бежанска, Димитър Петлешков, Емилия Желева, Ирина Димитрова, Иво Маринов, Красимир Димитров, Мария Божкова, Мария Минчева, Марияна Симеонова, Надежда Кирова, Петър Диков, Ралица Маджарова, Тодор Тодоров, Евгения Михайлова, Стефан Стефанов, Анна Дамянова, Лилия Тошева, Аделина Филева, Костанца Иванова, Симеон Арнаудов, Евгений Ганчев и техните екипи. Регионално партньорство: Атанас Камбитов, Петър Паунов, Росица Янакиева, Илинка Никифорова, Валери Смиленов, Виктор Янев, Анелия Рабакова, Веска Миланова, Дима Укалска, Елена Арнаудова, Кирил Гогов, Славчо Чанев, Снежанка Викторова, Христина Шопова, Регионален съвет за развитие на Югозападен регион. Фото кредити: стр. 2-3 фотограф Елберт Иванов; стр. 4 фотограф Здравко Йончев; стр. 7 фотограф Мартин Раднев; стр. 8 фотограф Веселина Николаева, стр. 11 фотограф

Владимир Ташов; стр. 12 фотограф Здравко Йончев; стр. 14 Зона Култура арт фест, София 2014, фотограф Яна Пункина; стр. 17 снимка Lieux Publics; стр. 20 фотограф Вихрен Георгиев; стр. 24 фотограф РайнаТенева; стр. 25 фотограф ВикторТроянов; стр. 26 фотограф Николай Белалов; стр. 29 снимка Destructive Creation; стр. 30 фотограф Здравко Йончев; стр. 32 София диша, снимка София диша; стр. 34 Фото колаж, снимки от 1а апликация, фотографи Веселина Николаева, Михаил Георгиев, Destructive Creation, Мартин Ангелов; стр.37 Ледена пързалка, фотограф Виктор Троянов; стр. 38 Водна кула Арт Фест, фотограф Галя Йотова; стр. 39 В парка, фотограф Веселина Николаева; стр. 41 Минен музей, Перник, фотограф Снежанка Борисова; стр.41 С течение на времето, арт фест за концептуално изкуство,Благоевград 2014, фотограф Йово Панчев; стр. 41 Водна кула Арт Фест, откриване в София-АРСЕНАЛ, фотограф Галя Йотова; стр. 42 Зона Култура арт фест, фотограф Яна Пункина; стр. 43 Calling Cards, откриване на изложба в Галерия 8, Лондон, фотограф Андрей Ставила; стр. 43 Международен фестивал на маскарадните игри Сурва, Перник, фотограф Снежанка Борисова; стр. 44 Имигранти, графити в София, фотограф Здравко Йончев; стр. 45 Концерт с монумент, фотограф Александър Тодоров, сдружение Трансформатори; стр. 45 снимка от www.GRReporter.info; стр. 46 Паметник „1300 години България”, София, фотограф Асен Тонев; стр. 47 Борисова градина, София, фотограф Виктор Троянов; стр. 48 Летящ залез, фотограф Виктор Троянов; стр. 49 опера „Борис Годунов” от Модест Мусоргски , София, юни 2014, снимка Национална опера и балет; стр. 49 Ориент Експрес, снимка от интернет; стр. 50 МиРеЛа, интерактивна музикална стена, проект на творчески екип Реактив, София 2013; стр. 51 Западен парк, снимка Западен парк фест; стр. 51 снимка Дирекция Култура, СО; стр. 52 ХаХа Импро Театър, Мол Сердика,фотограф Виктор Троянов; стр. 53 Трансформация, снимка Destructive Creation; стр. 54 Ритъм, фотограф Мартин Кръстев; стр. 54 Огледало на времето, спектакъл на балет Арабеск, снимка балет Арабеск; стр. 56 Мулти Култи карта, Компот Колектив; стр.57 Празник Панагия, Кюстендил 2012, фотограф Владимир Ташов; стр. 58 Хармонични полета, Пиер Соважо; стр. 58 Дановисти в Рила,снимка от интернет; стр. 58 Европейска седмица на мобилността, снимка Credo Bonum; стр. 59 SoBazaar Green Edition в SoHo, снимки SoHo; стр. 59 Кулинарна работилница, Кюстендил, фотограф Илияна Кирилова; стр. 60 Японски павилион на Шигеру Бан,Универсално изложение, Хановер 2000; стр. 62 Макети Музейко, снимки Lee H. Skolnick Architects & Design Partnership; стр. 63 Зона Култура арт фест, София 2014, снимка Зона Култура; стр. 63 Модно ревю на Беата Първулова, София 2014, снимка Фабрика за градско изкуство; стр. 63 Зона Култура арт фест, София 2014, снимка Зона Култура; стр. 64 Мост НДК, София,фотограф Виктор Троянов; стр. 66 Временна инсталация, Мадрид 2013, фотограф Марко Каневачи, Plastique Fantastique; стр. 68 Стена Walltopia, Юта, САЩ, снимка Walltopia; стр. 70 Летище, театрална постановка на Младежки театър Николай Бинев, фотограф Симон Варсано; стр. 88 Клоун, фотограф Бони Бонев; стр. 100 Ден на отворените врати в трамвайното депо, София май 2014, снимка АРС; стр. 102 Проект Follow Me to Sofia, Делян Момчилов и Сандро Арабян; Сподели своята идея, рекламен билборд, дизайн Пост студио; стр.103 снимки София Филм Фест и АРС; стр. 106 снимки Яна Пункина, АРС, Sprite Графити фест; стр. 114 Проект Кой е градът, Young Lions Cannes, снимка Матея Аркова и Шенай Даулджи. Специални благодарности на всички доброволци и участници в процеса!