Наръчник "КАСТИНГ ЗА МЛАДИ ТВОРЦИ"

Page 1

КАСТИНГ ЗА

МЛАДИ ТВОРЦИ

1


Наръчникът „Кастинг за млади творци” е създаден с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по проект „Младите хора – създатели на политики за развитие на общността чрез творчество и култура” на фондация „Женски алианс за развитие“. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

Наръчник „Кастинг за млади творци” Първо издание ©Фондация „Женски алианс за развитие” ©Севдалина Войнова, Деница Лозанова Албена Начева, Светлана Ломева, автори Дизайн: Албена Начева София, 2013 ISBN 978-954-91090-4-7

2


Човешкото творчество е икономически ресурс „Светът прави път на човека, който знае къде отива.“

Ралф Уолдо Емерсън

Творческото предприемачество изгражда мостове между артистите и техните публики. То има широк обхват. Творческите предприемачи са навсякъде около нас: книгоиздатели, музикални агенти, филмови продуценти, програмисти на интерактивни игри, дизайнери на продукти и пространства и всичко между тези области, които са ключови в отговора на въпроса каква култура потребяваме и как го правим. Като променят пазара, те играят водеща роля в разработване на иновативни бизнес модели за производство и разпространение, които се опират на икономически, културни и често социални ползи. Творческите предприемачи са лидери в творческата индустрия на град и регион. Те са хора, които разбират отлично пазара, поемат и управляват рискове, осигуряват инвестиции в творчески продукти и услуги. Творчески предприемач е моден дизайнер, който вярва, че само радикалният съвременен дизайн може да предотврати изчезването на майсторството в работата с традиционен текстил. Той или тя въвеждат иновативни бизнес модели чрез собствена мрежа за честна търговия и политики за околната среда, които насърчават отговорността на модния бизнес. Така предприемачът прави възможно талантът и бизнесът да работят заедно по начин, който превръща България от производител на чужди идеи в място със собствен съвременен местен стил и майсторство. Творчески предприемачи са актьорите от свободен театър, които поставят представления на открито в археологически обекти, провеждат театрално лятно училище за млади хора и продуцират първокласен театър, като промотират иновативни актьорски школи, режисиране и драматургия.

3


Творчески предприемач е човекът, създал социална мрежа за тийнейджъри, която оперира в различни държави, привлича краудфандинг (crowdfunding) за интернет базирани стартиращи младежки компании и предоставя платформа за инвеститори, които създават съвместен фонд и гласуват дяловете си онлайн. Творчески предприемачи са хората, които са разработили програмите на Кралския Шекспиров театър за работа с Google Street View, стратегията за работа със социалните медии на Британския музей, иноватиния маркетинг на Оркестъра за музика от просвещението „Нощна смяна“. Според Джон Хоукинс творчески предприемачи са хората, които използват своята креативност, за да отключат и да реализират на пазара богатството, което лежи вътре в тях. Творческите предприемачи могат да работят сами, в малки екипи или да бъдат наемани от големи организации и културни институции. За творческите предприятия в световен мащаб е характерна голямата гъвкавост, екипи, които се променят според нуждите и средата, по-скоро работа в мрежи, отколкото голям постоянен персонал. Според статистически данни, цитирани от Обсерваторията по икономика на културата, 73% от предприятията в културния сектор и културните и творчески индустрии в България представляват микро-предприятия със заети до 2 лица. Затова акцентът на Наръчника е върху отделните предприемачи, а не толкова върху културните предприятия сами по себе си. Творческото предприемачество често е свързано с достигането до нови аудитории и с артистичното преобразяване на ежедневни вещи, домашни, офисни и градски места и ситуации. Успешните творчески предприемачи се ръководят от своята артистична визия, защитават и налагат запазената си марка, ориентирани са към постигане на резултат, прилагат интердисциплинарни, интерактивни и персонализирани подходи. Общото между творческите предприемачи е, че те работят с много специфични – творчески – продукти, което често е свързано с особености в маркетинга и разпространението, специални изисквания по отношение на интелектуалната собственост, по-труден достъп до банково финансиране (защото активите са нематериални и трудно изчислими) и други специфични условия. За да направят творческа продукция, младите хора трябва да са способни да свързват творчеството със значението по начин, който позволява продуктът да отговори на целта и аудиторията. Това означава, че способността да се отговаря на различни очаквания е жизненоважна.

4


Кои са културните и творческите индустрии? „Бъдещето е несигурно, но тази несигурност е сърцевината на човешкото творчество.“

Иля Пригожин

Понятието „културни и творчески икономики“ обхваща три подсектора и тринадесет области. Трите подсектора са обособени в зависимост от начина на създаване, възпроизводство и потребление на културните продукти и услуги:

I. Изкуство и наследство (уникални продукти, конкуренция при потреблението, потребление в момента на създаване); II. Културни индустрии (масово възпроизводство и разпространение на културния продукт чрез индустриални методи и информационни и комуникационни технологии); III. Творчески индустрии (междинно потребление на културния продукт в производството на други не-културни продукти).

5


ПОДСЕКТОР

ОБЛАСТИ Визуални изкуства -

керамика, рисуване, живопис, скулптура, печатна графика, приложни и експериментални изкуства, галерии, художетвена, рекламна и информационна фотография

Сценични изкуства -

драматични, музикалнодраматични и пантомимични, хореографски, театър, опера, балет, танцово и цирково изкуство, шоу и други развлекателни дейности, както и творчески дейности по създаване на декори, костюми

ИЗКУСТВА И НАСЛЕДСТВО

ИЗКУСТВА,

Художествени занаяти

КУЛТУРНИ И

Културно наследство -

Материално културно наследство, нематериално културно наследство

ТВОРЧЕСКИ

Музикална индустрия - произведения с и без текст,

ИНДУСТРИИ

И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

звукозаписна индустрия

Книгоиздаване -

КУЛТУРНИ ИНДУСТРИИ

Издателства, периодични издания (вестници, списания), полиграфия

Печатни медии Филмова индустрия -

Производство на филми и други аудиовизуални произведения и продуцентска дейност

Радио, телевизия и нови медии -

електронни медии като радио, телевизия, интернет и др.

Софтуер и видео игри Дизайн -

ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ

Индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др.

Архитектура -

Архитектура, включително дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт

Рекламен пазар

6


Граничните територии между различните подсектори са зони с мощна динамика (връзката между игри, филми и музика например става все по-силна); такива са и граничните зони с други сектори (например модата, сектора на стоките и услугите от високия клас или туризма). Често пъти обаче тези сектори все още работят в изолация, която ограничава възможността за синергии и поява на нови решения и фирми.

Четирите основни елемента на творческите индустрии:

I

Разчитат на творческите способности на отделни личности ...

II III IV

... които в сътрудничество с мениджъри и специалисти ...

... произвеждат продукти с пазарна стойност.

Икономическата стойност е заложена в техните културни (или интелектуални) качества.

7


„За пръв път се ср ещнах с р еални хора, които сами се опр ед елят като пр едприемачи в областта на изкуството и разбрах, че творческите индустрии не са просто мод ерна фраза, а област, която кипи от живот, къд ето се случват интер есни неща, има голяма енергия и млади интер есни хора. За това трябва да благодаря на организаторите на семинара, защото в неговата програма те бяха включили хора от галерия, от театър, муз ей, международ ен ф естивал, които ни разказаха за пътя, който са извърв ели пр ез годините, и уроците, които са научили.“ Участник от националната ср еща в София

8


Дали кариера в тази област е подходяща за мен? „Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие.“ Алберт Айнщайн

Професионалната ориентация помага да вземем правилно решение по отношение на образование, работа, успешна кариера. Професионалната ориентация се извършва чрез дейности като информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение, формиране на умения за управление на кариерата. Използването на тестове е лесен и удобен начин да получите реална и обективна оценка за вродената ви мотивация, интереси и професионални таланти. Макар че повечето тестове са платени или се предлагат като елемент от професионалното консултиране, можете да намерите и достъпни тестове, които да направите и сами. Някои от тестовете за професионална ориентация са много забавни и могат да ви вдъхновят да търсите нови поприща за развитие на кариерата си, дори вече да имате изградена някаква представа. На въпросите в тях обикновено се отговоря само с „да“ или „не“ и те са от типа на „Обичате ли коктейли?”, „В момента стаята ви разхвърляна ли ви е?” и „Често ли носите черно”. По тези въпроси е трудно да се самозаблудите и да объркате истинските си наклонности с желанията си, а резултатите дават доста точни и оригинални попадения, които ще ви накарат да се засмеете и замислите. Част от тях са и съвсем нови професии от бъдещето, на които гледаме на шега, но ... знаете, че бъдещето идва по-бързо, отколкото обикновено си мислим. Пример за такава професия е „специалист по нова научна етика” или „дизайнер на общности“. Други тестове са изградени на принципа на „сериозни“ въпроси, свързани с прилагането на психодиагностични методи. Чрез тях се изследват вашите цели и ценности (например престиж, независимост, пътуване, сигурност), вашите интереси и темперамент (например методичност, импулсивност, авантюризъм, адаптивност), вашите способности (например добра памет, комуникативност, оригиналност, владеене на чужди езици). В раздел „Ресурси“ можете да намерите редица връзки в тази насока.

9


Тук ви предлагаме теста за професионално ориентиране на Джон Никълсън, преподавател по психология в Лондонския университет, като начало (или междинна проверка) в откриването на вашите силни страни. ХОРА Оградете с кръгче отговора, който се отнася до Вас:

Лесно се влияя от мнението на мнозинството. C - Вярно B - Невярно

Проблемите на другите не ме интересуват. В - Вярно С – Невярно

Винаги се съобразявам с мнението на другите хора, когато взимам решение. A - Вярно C - Невярно

Ако имам възможност да избирам, винаги правя нещата по мой си начин. C - Вярно A - Невярно

Рядко се съмнявам в думите на другите. С - Вярно В - Невярно

Обичам да работя с цифри. C - Вярно A - Невярно

За мен е много важно да постигна успех в работата си. B - Вярно C - Невярно

Винаги помагам на колеги, които имат семейни проблеми. A - Вярно C - Невярно Често забравям къде оставям нещата. В - Вярно C - Невярно Не ми се случва често да убедя някого да погледне на нещата от моята гледна точка. C - Вярно B - Невярно Личните обиди не ме притесняват. C – Вярно A - Невярно Когато съм сред непознати, обикновено съм напрегнат. C – Вярно B – Невярно Приятно ми е да разказвам на другите за постиженията си. C - Вярно A – Невярно Отегчавам се от рутинни задачи. В - вярно С - невярно Когато се занимавам с някаква дейност, винаги се стремя да победя. С – вярно А - невярно

10

Обичам занимания, които изискват много физическа и психическа енергия. B - Вярно C - Невярно Често се питам как всъщност се чувствам. A - Вярно C - Невярно Ако някой ми досажда, винаги му го казвам. C - Вярно B - Невярно Точки: Брой отговори А: …………… Брой отговори В: ………………. Брой отговори С: ………………… ПРОЦЕДУРИ И СИСТЕМИ Оградете с кръгче отговора, който се отнася до Вас: Обичам да държа нещата подредени. А - Вярно С - Невярно

Не винаги свършвам задачите в срок. С - Вярно А - Невярно Чувствам се спокойно в почти всички социални ситуации. С - Вярно В - Невярно Обичам да предвиждам резултатите преди да се захвана с нещо. А - Вярно С - Невярно Обичам да работя под напрежение. В – Вярно С - Невярно Обичам да ме предизвикват с нови задачи. С – Вярно А - Невярно Обикновено успявам да убедя хората с доводите си. С – Вярно В - Невярно Изясняването на подробностите не е мой приоритет. С - Вярно А - Невярно Държа на ясната и отчетлива мисъл. С – Невярно В - Вярно

Бързо стигам до заключения за повечето неща. С - Вярно А - Невярно

Трудно се себеизразявам, когато съм в група. В - Вярно С - Невярно

Традиционните решения са найдобрите. А - Вярно С - Невярно

Винаги се старая да завърша това, което съм започнал. А - Вярно С - Невярно


Често се прекланям пред красотата на природата. С - Вярно В - Невярно Точки: Брой отговори А:…………… Брой отговори В: ………………… Брой отговори С: …………… КОМУНИКАЦИИ И ИЗКУСТВА Оградете с кръгче отговор, който се отнася до Вас: Бих искал да съм водещ на телевизионно предаване. А – Вярно С - Невярно Понякога ми е трудно да кажа какво точно имам предвид. С – Вярно А - Невярно Мисля, че пиша добри разкази. А – Вярно С - Невярно. Мога да правя дизайнерски скици. В – Вярно С - Невярно Познанията ми за изкуството са доста ограничени. С – Вярно В - Невярно Предпочитам да се занимавам с практически неща, вместо да чета или да се занимавам с творческо писане. С – Вярно А - Невярно Рядко обръщам внимание на модела на дрехата. С – Вярно В - Невярно Обичам да разисквам с другите техните мнения. А – Вярно С - Невярно Имам много творчески идеи. В – Вярно С - Невярно Повечето романи са безинтересни. С – Вярно А - Невярно

Не съм много изобретателен. С – Вярно В - Невярно. Аз съм много земен човек. С – Вярно А - Невярно Бих искал да направя изложба на мои фотографии или картини, за да могат и други хора да ги видят. В – Вярно С - Невярно Мога да проектирам нещо, което да е наистина интересно. В – Вярно С - Невярно. Ще ми е приятно да превеждам от чужди езици. А – Вярно С - Невярно Нетрадиционните хора ме притесняват. С – Вярно В - Невярно Точки: Брой отговори А:………… Брой отговори В: …………… Брой отговори С: ……………… НАУКА И ТЕХНИКА Оградете с кръгче отговора, който се отнася до Вас: Лесно откривам слабостите в доказателството на дадена теза. А – Вярно С – Невярно

Абстрактното мислене помага при решаването на проблеми. С – Вярно А – Невярно Не съм добър в ремонтирането на различни предмети. С – Вярно В – Невярно. Да обсъждаш неща, които може би никога няма да се случат, е забавно. А – Вярно С – Невярно Коментарите на другите за мен не ме нараняват. В – Вярно С – Невярно Опитвам се да решавам проблемите по интуиция и чувство. С – Вярно А – Невярно Не винаги довършвам онова, което съм започнал. С – Вярно В – Невярно Не се опитвам да скривам чувствата си. С – Вярно А – Невярно За мен е лесно да намирам решения на практически проблеми. В – Вярно С – Невярно

Много често взимам спонтанни решения. С – Вярно А – Невярно

Традиционните методи обикновено са най-добрите. В – Вярно С – Невярно

За мен е лесно да предлагам нови идеи. А – Вярно С – Невярно

Моята независимост е много важно нещо за мен. А – Вярно С – Невярно

Не ми е лесно да убеждавам другите. В - Вярно С – Невярно

Обичам да чета класическа литература. С – Вярно В – Невярно

Предпочитам да организирам нещата предварително. С – Вярно В – Невярно.

Точки: Брой отговори А:…………… Брой отговори В: ………………… Брой отговори С: ……………….

11


РЕЗУЛТАТИ:

- Игнорирайте всички отговори «С». Те означават липса на интерес в дадена област и не ги включвайте в общата си оценка.

- Трябва да имате четири оценки, всяка една между 0 и 16.

- Оценка от 13 и по-висока показва силен интерес.

- Оценка от 0 до 4 показва много малък интерес в съответната сфера. - Оценка от 5 – 12 означава среден интерес.

- Най-високата от четирите ви оценки показва работата в коя сфера най-вероятно ще съответства на вашата индивидуалност. ХОРА

По отношение на хората, ако имате повече отговори «А» отколкото «В», вие се интересувате повече от това да се грижите за хората, отколкото да им влияете. Следователно трябва да се ориентирате към кариера в сферите на медицината, социалните грижи или образованието: например, лекар, зъболекар, психиатър, медицински работник, социален работник, логопед, учител или лектор. Но ако имате повече отговори «В» отколкото «А», по-вероятно е да се чувствате добре в занимания, свързани с контрол, търговия или мениджмънт: например армията, полицията, директор на затвор, охранител, отговорник по продажбите, маркетинг директор, рекламен директор или изследовател в сферата на маркетинга. ПРОЦЕДУРИ И СИСТЕМИ

В този раздел, ако имате повече отговори «А» отколкото «В», то следва да се насочите към кариера в администрацията, правото или към чиновническа работа: например обществен съветник, офис мениджър, мениджър по човешките ресурси, секретар на фирма, адвокат, библиотекар, архивар. Ако имате повече отговори «В» отколкото «А», то навярно интересно ще ви е да работите в сферата на финансите или обработката на данни. Подходящите професии включват: счетоводство, банкиране, икономист, програмист или системен анализатор. КОМУНИКАЦИИ И ИЗКУСТВА

В тази сфера, ако имате повече отговори «А» отколкото «В», то интересите ви са към медиите, литературата или езиците. Работа като журналист, изследовател в областта на радиото или телевизията, автор на рекламни текстове, преводач или PR специалист би ви подхождала. Повече точки «В» отколкото «А» подсказват, че за вас са подходящи дизайна и визуалните изкуства. Това включва кариера като графичен дизайнер, картограф, архитект, дизайнер на интериори или на витрини, художник на театрални декори, дизайнер на облекло или фотограф. НАУКА И ТЕХНИКА

Тук главното разделение е между изследването и практиката. Повече отговори «А» подсказват изследвания, повече «В» - практика. Тъй като повечето кариери в тази сфера включват както изследване, така и приложна работа , не е възможно да се дават съвети на основата на отговорите «А» или «В». Възможните кариери са: биолог, физик, химик, механик и строителен инженер.

12


Ако идентифицирате нагласи, интереси и способности в областта на творческото предприемачество, но все пак нещо ви спира, обърнете му внимание. Какво ви притеснява? Може да е липса на познати в тези среди, или твърде голяма конкуренция, или опасение, че ще се налага да правите твърде много компромиси. Най-добрият начин да проверите дали опасенията ви са основателни е да направите собствено проучване на професията, която обмисляте. Свържете се с хора, които я упражняват, посетете студио/офис, включете се в учебни стажове и инициативи като дни на кариерата. Каквито и методи да използвате, не оставяйте избора на кариера на случайността, на препоръките на познати или желанието за високи доходи и престиж. Обикновено човек знае какво му е интересно да прави още от детството си. Съветът на Конфуций е „Избери си работа, която обичаш и повече няма да работиш дори един ден“. Следващата важна стъпка е да открие как да превърне интересите и талантите си в кариера.

13


“Ср ещата с хора, които успяват да правят изкуство в България, ми вдъхна кураж за нови занимания и осъществими мечти и ид еи” Участник от се националната ср еща в София

“Успях да видя какво всъщност е театър и колко е голяма отговорността да работиш там.” Участник от семинара в Силистра

“Почувствах се способна и пълноценна” Участник от националната ср еща в София

14


Ключови умения и компетенции „Животът се състои не в това да държите добри карти, а да изиграете добре онези, които държите.“

Джош Билинг

Ключовите умения и компетенции, необходими за успешна кариера в културните и творческите индустрии, се определят от икономическата ситуация в Европа и света, глобализацията, развитието на технологиите и дигитализацията, които създават нови възможности, но и поставят нови изисквания. Примери за новите предизвикателства пред сектора са защита на авторските права в дигиталния свят, създаване на достъпни технологии, персонализиране на творческата услуга или продукт. За стартиране на собствен творчески бизнес се нуждаете от широк спектър от предприемачески умения, за да успеете в днешния пазар на конкуренцията и бързо променяща се среда. Списък на ключовите предприемачески умения или характерни черти би могъл да изглежда така: способност за поставяне на цели, управление на ресурсите и риска; обективна оценка на личните силни и слаби страни, да сте мотивирани и креативни. Предприемачът е човек, който решава проблеми чрез своите продукти или услуги. Неговото удовлетворение идва от това, че прави света по-добър с продуктите, които произвежда, има свободата да избира собствените си екипи и методи и работи за себе си. Технически умения: цифровизацията променя начина, по който се произвеждат и разпространяват творчески продукти. Умението да се работи ефективно с бързоразвиващите се нови технологии, включително специфичен софтуер и апликации, хардуер и комуникационни технологии е ключово. Дигиталните платформи изискват не само нови технически умения, но и развиване на нови бизнес модели, гъвкаво и адаптивно управление.

15


Многоезичие и междукултурни компетентности. Езиците са ключови за конкурентоспособността, търговията и достъпа до пазари. Владеенето на английски език не е достатъчно – за 75% от населението на света английският не е първи език. Проучванията показват например, че до 20 години най-голям брой интернет страници ще бъдат на китайски. Владеенето на езици е съпроводено с допълнителна инициативност, мотивация, независимост, способност за взаимодействие и доверие с хора с различен произход и опит. Многоезичието върви ръка за ръка с междукултурното разбиране и чувствителност – важен фактор за социалното благоденствие и интернационализацията на общностите. Финансова компетентност. Предприемачите сами са си шефове и сами носят отговорност за финансовите си решения. Те трябва да осъзнаят по-добре изискванията на бизнес планирането и отпускането на средства, за да финансират дейностите и растежа си. Малките мащаби на фирмите в сферата на културата и творческите дейности, несигурността относно търсенето на техните продукти, сложността на техните бизнес планове и нематериалният характер на активите им правят получаването на външно финансиране по-трудно. Таргетиране и създаване на нови потребители и публики. Нито един продукт или услуга не са предназначени за всички хора, а са търсени от отделни групи. Творческият предприемач трябва много добре да осъзнава за кого е предназначен продуктът му. Още поважно за него е да увеличава капацитета си за създаване на публика, да се възползва от новите възможности (особено трансграничните) и да отговаря на промените в поведението и очакванията на аудиторията. Появяват се нови услуги, които използват възможностите на информационните и комуникационните технологии и предоставянето на услуги онлайн; те предлагат начини по-добре да се отговори на изискването на потребителите да имат достъп до разнообразно съдържание и разнообразни продукти и да участват в по-голяма степен в творческия процес. За да могат множеството малки организации и фирми да работят в глобални условия и да достигат до нови публики и пазари по цял свят, е необходима работата в мрежи и платформи. Тук се включват редица специфични умения като работа в екип, комуникативна и техническа грамотност, инициативност и проактивност, гъвкавост и лоялност, които са необходими за споделяне на ресурси и възможности.

16


Умения за усвояване на нови знания. Професионалното развитие е процес, който трае цял живот. Заедно с вас ще се променят и вашите професионални цели и интереси, а и бизнес средата около вас. Анализаторите твърдят, че половината от нещата, които знаем и прилагаме в настоящия момент в своята работа, до десет години ще са остарели и неприложими. По тази причина продължаващото през целия живот обучение се превръща в задължителен елемент от успешното представяне на работното място и запазване на конкурентноспособността. От решаващо значение тук е, че тези умения и компетенции е необходимо да бъдат съпътствани и от ключови нагласи, а те са позитивно мислене и предприемачески усет. Тези нагласи ще ви направят способен да бъдете отворен към новите възможности и предизвикателства, но в същото време и да бъдете способен да мислите иновативно.

КЛЮЧОВИ НАГЛАСИ

ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УСЕТ

17


Време за игра и експеримент Искате ли да проверите пред какви предизвикателства, бариери и възможности и стимули бихте се изправили, когато стартирате вашия бизнес? За тази цел екипът на фондация ЖАР разработи иновативен подход към общите образователни/ обучителни формати: сериозна игра, която засяга различни сценарии, свързани със стъпките, които трябва да предприеме един творчески предприемач. Избрахме забавна класическа настолна игра „Змии и стълби“ и я разработихме заедно с участниците в младежките семинари. Играта се играе със зарче и пулове. Целта е да стигнеш пръв до последното квадратче - №100. В игралното поле са разположени различни трудности (змии) и стимули (стълби) определени от младите хора - съавтори на играта. Ако пулът попадне под стълба, играчът се премества до върха й. Ако пулът попадне на главата на змия, играчът се сблъсква с проблем и се премества надолу до опашката й. Предлагаме ви една игра, създадена от участници на младежкия семинар през месец април 2013 г. в Силистра. Опитайте тази забавна симулация на реален бизнес процес, разработена от ваши връстници, която ще ви мотивира и ще ви накара да се замислите за много неща.

18


А сега е ваш ред. Ето някои идеи за препятствия и стимули: 1. Оригинален и иновативен продукт/услуга. 2. Професията ти не е вписана в националния класификатор на професии. 3. Програма за финансиране на дебют. 4. Покана за включване в бизнес инкубатор. 5. Не можеш да се издържаш и се налага да започнеш втора работа. 6. Вдигат наема на ателието, и се налага да напуснеш. 7. Медийно отразяване. 8. Член на екипа напуска и прави конкурентна фирма. 9. Евтини източници на суровини и материали. 10. Не успяваш да изпълниш сключен договор в срок. 11. Създаваш екип с креативни хора, на които имаш доверие. 12. Маркетинговата ти кампания за популяризиране на продукта пропада. 13. Повишават се данъците, осигуровките и минималната работна заплата. 14. Възможност за излагане/показване на авторски продукт в галерия/магазин. 15. Не си патентовал продукта си и го открадват. 16. Печелиш награда за млад предприемач. 17. Участваш в международна изява (фестивал, изложение). 18. Има отворена програма за финансиране на дебюти, но нямаш умения и опит в писането на проекти. 19. Забавени плащания по договори. 20. Сключване на договор за реализация.

19


Съвети към начинаещите творчески предприемачи “Когато си пръв шансът винаги е по – голям” “Само в предаването на опита можеш да остарееш нормално.“

Роберт Янакиев

Актьор. Участва в националната среща в София

„Пътят е да се сп оделят идеи, да се мисли креативно и имате възможност ако , да я използвате. Не стига само да им аш идея, а трябва да притежаваш хъ енергията, да я осъщ са и ествиш.’’

Светлана Дамянов а

Ръководител прес-о тдел на София Фил м Фест. Участва в национал ната среща в София

ш с нещо. а се захване д за в, и т е идва о какво”! Посл си личния м “ р е ъ н т а , ги ” а о н щ и “1.В са “за първо въпро 2. Задавай си та. вай публика “как”. а а си ж и н у е н и отправнат явай с н , е ц си д о а п т е я Н си . 3 с ми компромиси 4. Не прави та! води публика и т , и д . во а к е о си ч то иката да т т съзнаниет бл о у е п м й я л вя р а въ х ст ното, 5. Не о дача от й- стандарт нието на за а е н н л е ъ о н зп е и в о и н р 6. П не. Обик ото. ием различн ето ни хрум о р к к , т о о т а д во р к а ъ п им к рсете ото. И мисл ачата и тъ д и. за е т е най-познат р е разб ните слоган а т д р а д се н е а т й ст а е ията клама, н 7. Постар сите и умен решение, ре р о су е т о р н , а т р т а д едства нестан о развивай ср т а сн ъ к е р п е 8. Н

си. о. й се ежедневн 9. Провокира й!” ай! Действа р и т н е Слав Бойчев м о к 10. Не ИЗ. к на МОНТФ и н е в т бс со ен овател и нара в Шум Актьор, осн и м се в ва Участ

20


о в България нищ че е, ни ое р ст на и се на общото “Противопостав учи“ не може да се сл р Михайлов

Александъ ия та среща в Соф на ал он ци на в л tahaus. Участва

Идеолог на be

“Трябва да търсиш, да предизвикваш, да се самоусъвършенстваш.”

Мариан Бачев

Актьор. Участва в семинара в Перник

„Ако искате по-висока позиция, трябва да учите повече от всички останали“ Д-р Мая Василева Изпълнителен директор на Асоциацията на телевизионните продуценти. Участва в националната среща в София

„Човек трябва да се научи да избира хората, с които да общува. Хората, на които да вярва. Хората, чиито съвети да попива. Дори мълчанието с личности е много посмислено, отколкото празнословието с когото и да било.”

Методи Вълчев

Актьор. Участва в семинара в Силистра

“Доброто име и добре свършена та работа са изключително важни за младия артист.”

Христо Христов

Фотограф. Участва в семинара в Шумен

21


Ресурси Материали и тестове за професионална и кариерна ориентация Официалният списък на професиите за България се нарича Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2005). Класификацията съдържа наименованията на около 5000 професии, групирани според вида на изпълняваната работа и необходимото образователно-квалификационно ниво. Можеш да я намериш в сайта на Министерството на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg/class/store/listclass.asp Адаптиран за целите на професионалното ориентиране списък на професиите и длъжностите можеш да ползваш на адрес: http://most-learning.net

Културните и творческите индустрии, стратегически документи, добри практики София – град на творческата икономика. Културните и творчески индустрии - фактор за устойчиво развитие и икономически растеж (2011). Доц. д-р Биляна Томова, Диана Андреева, Обсерватория по икономика на културата: http://president.bg/docs/1352301215.pdf Национална стратегия за развитие на творческите индустрии в България: http://bsc.smebg.net/redi/resources/National.pdf Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места в ЕС“: http://eur-lex. europa.eu/Notice.do?val=731720:cs&lang=bg&list=731720:cs,693764:cs,692884:cs, 689247:cs,680245:cs,680043:cs,679262:cs,678312:cs,628482:cs,628943:cs,&pos=1 &page=1&nbl=55&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte

22


Ресурси за иновативни практики в културния маркетинг: http://culturehive.co.uk/ Материали на Европейската асоциация на фестивалите (конкурси, проекти, покани за участие): http://www.efa-aef.eu/en/association/ КРЕАТИВЕН РАСТЕЖ: Препоръки за политики (заключителен доклад на проекта GrowthCreative): http://www.creative-growth.eu/Portals/10/Ostsam%20Creative%20 report-BG_highres.pdf Справочник на Отворено общество: Европейски платформи от неправителствени организации в областта на изкуството и културата: http://www.osf.bg/downloads/ File/Spravochnik_NGO_ART.pdf Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“ (2010/2156(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20110240&language=BG Ресурси за търсене на работа: http://www.jobs.bg/ Център за кариерно консултиране: http://www.kakvidastanem.bg/careerConsulting/ Студентски практики и стажове: http://praktiki.mon.bg/sp/?m=55&fid=6297 Министерство на културата: mc.government.bg Министерство на икономиката, Национален конкурс в областта на творческите индустрии: http://www.mi.government.bg/bg/themes/th13teen-arts-1284-285.html Национален фонд “Култура”: http://ncf.bg/?p=580

23


“Научих какъв е творческият процес зад една иновативна ид ея” Участник от националната ср еща в София

“Разбрах, че трябва да рискуваш понякога.” Участник от семинара в Перник

24


Наръчникът е изготвен и със специалния принос на младите хора – участници в младежките семинари в Перник 27 – 28.02.2013г., Шумен 28 – 29.03.2013г., Силистра 5 – 6.04.2013г. и София 25 – 26.06.2013г.: Адриана Иванова, Айлин Мустафова, Айше Шольова, Александрина Йорданова, Александър Божков, Александър Милев, Ана-Мария Тачева, Ани Светославова, Ани Станимирова, Ани-Яна Ивановска, Ася Златева, Ася Иванова, Атанаска Атанасова, Бетина Симеонова, Богдана Жекова, Борислав Маринов, Борислав Николов, Борислава Миткова, Бояна Йорданова, Валентина Георгиева, Ванеса Милушева, Васил Василев, Василена Ялъмова, Виктория Господинова, Виктория Оганисян, Виктория Христова, Владимир Димитров, Владимир Стефанов, Габриела Гоцева, Галин Великов, Галин Стефанов, Георги Георгиев, Господин Марков, Даниел Пламенов, Даяна Кирилова, Даяна Христова, Деница Димитрова, Деница Мичева, Десислава Златкова, Десислава Иванова, Десислава Славчева, Димитър Пеев, Ева Христовова, Елена Андреева, Елена Костадинова, Елена Павлова, Ели Янакиева, Елис Сабриева, Емануела Асенова, Емануела Дюлгерска, Емануил Христов, Емилия Илиева, Емилия Янакиева, Ерина Кръстева, Ивайло Николов, Иван Георгиев, Иван Неделчев, Иван Шуманов, Иван Янев, Ивана Станева, Ивелина Стоянова, Ивета Аврамова, Иво Дечков, Ина Будева-Генчева, Инна Любомирова, Йоанна Росенова, Ирина Толева, Катерина Крякалова, Кольо Стайков, Константина Манолова, Красимира Крумова, Кристиан Михайлов, Кристиана Иванова, Кристин Василева, Кристиян Борисов, Кристиян Прокопиев, Лидия Митева, Люба Златева, Маргарита Миланова, Мариела Наплатанова, Марио Бориславов, Мария Антонова, Мария Мастафчиева, Мария Недевска, Мария Тодорова, МарияКаролина Койнова, Мариян Гебов, Милена Димитрова, Милена Исаева, Милена Савова, Мина Кутева, Мирослава Асенова, Михаела Дачева, Михаела Стефанова, Михаела Тодорова, Моника Стефанова, Мустафа Гьонюл, Надежда Гочева, Надя Йорданова, Наталия Василева, Неделина Радева, Недина Дякова, Нели Радева, Николай Недеков, Николета Симеонова, Николина Николова, Ния Трайкова, Павел Гочев, Павлина Мавродинова, Петър Илчев, Петър Ризов, Пламен Кънев, Пламена Господинова, Пламена Ставриева, Полина Маринова,Радослав Кирилов, Христо Христов, Ралица Борисова, Ралица Тонева, Ренета Димитрова, Светла Ангелова, Сезер Нехат, Сервет Мустафова, Сечан Кадир, Силва Нотева, Симона Вълчанова, Симона Тонева, Славина Коцева, Снежанка Константинова,Стела Валентинова, Стефани Пенчева, Стилияна Александрова, Таня Георгиева, Христина Викторова, Христина Димитрова, Християн Смолев, Христо Атанасов, Цветана Игнатова, Цветилена Богословова, Яна Войнова, Янко Стоянов.

25


26