Page 1

       

TEMPS MODERNS    

        Sofía  Rahona,  Andrea  Vidal  i  Mar  Laguna   4t  ESO  C  


a) Qui es   Charlot?   Busca   informació   sobre   aquest   personatge   i   redacta   una   breu   biografia.   Charlot   era   un   dels   més   memorables   personatges   de   Charles   Chaplin,   i   un   important   i   famós   icon   del   món   de   l'era   del  cinema  mut.   Charles   Spencer   Chaplin   va   nàixer   en   Londres   en   1889.   Va   ser   un   actor,   director,  

escriptor,

productor

i

compositor britànic.  Després  d’haver  fet   quasi   90   pel·∙lícules   de   cine   mut   i   sonor,   ha   arribat   a   convertir-­‐se   en   la   figura   més   representativa   del   món.   Finalment   va   morir,   rodejat   pels   seus   fills,   nets   i   la   seua  ultima  dona  en  Nodals  1997     b) Quin   es   el   tema   bàsic   del   que   tracta   la   pel·∙lícula?   Explica-­‐ho   amb   les   teues   paraules.   El  tema  bàsic  de  la  pel·∙lícula  és  la  vida  industrial,  les  cadenes  de  muntatge,  les   conseqüències   d’aquestes,   els   desavantatges   que   tenen   i   com   afecta   a   la   societat.  També  fa  una  critica  a  les  màquines  i  al  treball  repetitiu.     c) Què  creu  que  significa  el  gran  rellotge  amb  què  comença  el  film?   El   gran   rellotge   que   apareix   al   principi   de   la   pel·∙lícula   pensem   que   significa   l’hora  d’entrada  al  treball,  ja  que  després  es  veu  com  a  les  sis  de  la  matinada,   entren  tots  corregent  per  a  no  arribar  tard  i  poder  cobrar  un  sou.            


d) Al començament   de   la   pel·∙lícula   s’utilitza   una   metàfora,   quina?,   que   simbolitza?   S’utilitza   una   metàfora   comparant   un   ramat   d’ovelles   amb   uns   homes   que   representen   la   classe   obrera   anomenada   proletariat.   Totes   les   ovelles   són   blanques   menys   una   que   és   negra   i   pensem   que   serà   Chaplin,   ja   que   és   diferent.  Aquesta  metàfora  simbolitza,  que  la  gent  els  obeeix  i  fan  cas  del  que   els  diuen  de  fer,  com  si  foren  animals.  

e) Creus   que   la   pel·∙lícula   és   una   critica   contra   la   mecanització   social   i   tècnica?   Suposa   el   mecanisme   una   deshumanització?   Per   que?   Recolza   les   teues   respostes  amb  escenes  o  imatges  de  la  pel·∙lícula.     Si,  pensem  que  és  una  crítica  contra   la   mecanització,   perquè   reflexa   la   reducció   de   la   ma   d’obra   a   les   cadenes   de   fabricació,   del   temps   lliure,  ja  que  no  tenien  ni  temps  per   anar   al   bany   ni   per   esmorzar   perquè   cobren   en   relació   al   temps   que   treballen.  A  mes   hi  ha  màquines  per   a   tot,   tant   per   a   fondre   ferro,   com   per   a   donar   de   menjar   als   treballadors.  


f) Quins efectes  positius  ha  tingut  la  mecanització?   La   mecanització   ha   tingut   molts   efectes   positius,   com   per   exemple   l’augment   de   producció   i   la   disminució   de   ma   d’obra,   la   creació   de   nous   llocs   de   treball,   a   més  ha  fet  la  vida  molt  més  còmoda  i  fàcil.     g) Creus  que  reflecteix  bé  el  moment  històric  a  què  pertany?   Si,   perquè   va   explicant   l’evolució   de     la   industria:   la   divisió   del   treball,   les   cadenes  de  muntatge,  les  llargues  jornades...  A  demes  és  una  pel·∙lícula  en  blanc   i  negre  i  muda.  Tracta  de  temes  importants  de  l’època.     h) Què  t’ha  paregut  la  pel·∙lícula?  Què  és  el  que  més  i  el  que  menys  t’ha  agradat?   Ens   ha   paregut   una   pel·∙lícula   graciosa   i   divertida.   El   que   mes   ens   ha   agradat   ha   sigut  que  ens  ha  ajudat  a  comprendre  la  evolució  de  la  industria  i  el  que  menys   és   saber   quina   era   la   realitat   de   l’època   i     també   que   és   una   pel·∙lícula   muda.   Finalment   el   que   més   ens   ha   cridat   l’atenció,   és   que   a   pesar   de   ser   una   pel·∙lícula  muda,  en  la  que  parlen  molt  poc,  és  pot  entendre  molt  bé.          

Temps moderns