Page 1

LOS   GIRASOLES   CIEGOS   Activitats   s obre   l a   p el·lícula    

Gemma Martinez,  Richard  Navarro,  Carla  Peiró  i  Sofia  Rahona  4.ESO.C  


ACTIVITAT 1.  PRIMER  CONTACTE   Veurem   la   pel·∙lícula   “Los   Girasoles   Ciegos”.   Com   a   activitat   inicial   deureu,   per   parelles,  buscar  informació  en  Internet  i  preparar  un  document  Word  que  tinga  com   a  mínim  els  apartats  següents:   1. Títol  pel·∙lícula:  Los  girasoles  ciegos.       -­‐ Imatge  del  cartell    

     

-­‐ Fitxa  técnica   Títol:     Los  girasoles  ciegos   Títol  original:  Los  girasoles  ciegos  

Direcció: José  Luis  Cuerda  

País: España  

2008   Any:   Duració:  98  min.  

Género: Drama  

Repart: Maribel   Verdú,   Javier   Cámara   (I),   Raúl   Arévalo,   Roger   Príncep,   José   Ángel   Egido,   Martín   Rivas,  Irene   Escolar,   Juan   Antonio  Quintana,   Fernando   Ransanz,  David   Janer,  Ricardo     de  Barreiro,  Miguel  de  Lira,  Fany  de  Castro,  Carmen  Losa,  Mario  Roldán,  Santi  Prego,  Xosé   Manuel  Olveira  'Pico',  Íñigo  Navares,  Patrick  Criado,  Sergio  Murillo,  Daniel  Heras,  Francisco     Heras,  Laura  Ponte,  Emiliano  Otegui,  Camilo  Rodríguez,  Karmele  Aranburu   Productora:  Sociedad  General  de  Cine  (SOGECINE)  S.A.,  Estudios  Organizativos  y  Proyectos     Cinematográficos  S.L.,  Producciones  A  Modiño,  Producciones  Labarouta  

Adaptació: José  Luis  Cuerda,  Rafael  Azcona     Agradecimientos:   Fernando  M éndez  Leite,  Rafael  Azcona      

LOS  GIRASOLES  CIEGOS   1    


-­‐ Sinopsi   Ourense,  1940.  Cada  vegada  que  Elena    tanca  la  porta  de  casa,  tira  la  clau  dels   seus   secrets.   El   seu   marit,   Ricardo,   amenaçat   per   una   despietada   persecució   ideològica,  porta  anys  amagat  en  el  pis  on  conviuen  amb  els  seus  fills,  Elenita  i   Lorenzo.   Salvador,   un   diaca   desorientat   després   de   la   seua   lluita   en   el   front,   torna  al  seminari  d'Ourense.  Els  dubtes  en  la  vocació  del  jove  porten  al  Rector  a   retardar   el   seu   accés   al   sacerdoci   durant   un   any.   Mentrestant,   Salvador   donarà   classes   en   el   col·∙legi   on   estudia   Lorenzo,   el   fill   d'Elena,   a   qui   Salvador   creu   viuda.  El  diaca  s'obsessiona  amb  ella  i  l'acaça.  La  fràgil  realitat  de  la  família  es   trontolla.  Ferits  i  sacsats  per  les  circumstàncies,  els  protagonistes  Dels  gira-­‐sols   cecs   es   colpegen   contra   un   mur   de   repressió,   amors   impossibles   i   derrotes   emocionals,  mentre  busquen  un  badall  que  els  deixe  tornar  a  la  vida.     -­‐ Personatges  més  importants              ELENA  (Maribel  Verdú):  Protagonista,  mare  de  Lorenzo  i  dona  de  Ricardo.   RICARDO  (Javier  Camara):  Marit  ocultat  de  Elena.   LORENZO(Rogel  Princep):  Fill  d’Elena  i  Lorenzo.   SALVADOR  (Raul  Arrevalo):  Mestre  del  col·∙legi  de  Lorenzo,  obsessionat  amb   Elena.     2. Títol  de  la  novel·∙la  i  autor.     Los  girasoles  ciegos,  Alberto  Méndez.     -­‐ Imatge  de  la  portada                             LOS    GIRASOLES  CIEGOS   2    


-­‐

Relats que  la  componen  i  contingut    

El llibre  es  compon  de  quatre  relats  aparentment  independents,  però  que  s'encasten  i   es  complementen,  encara  que  només  al  final  trobarem  la  relació  que  guarden  entre  si.   L'acció  se  situa  en  distints  moments  entre  1936  i  1942,  després  de  la  finalització  de  la   Guerra  Civil  espanyola.  Són  els  seus  protagonistes  un  capità  franquista  que  renúncia  a   guanyar   la   guerra,   un   jove   poeta   que   fuig   amb   la   seua   companya   a   la   muntanya,   un   pres  que  busca  la  forma  de  retardar  el  seu  afusellament  i  un  diaca  que  es  debat  entre   la  seua  vocació  sacerdotal  i  la  lascívia,  i  el  seu  activisme  i  ideals  feixistes.  Són  històries   que   podrien   ser   anònimes,   tremendament   intimistes   i   reflexives   que,   si   no   són   veritat,   totes  elles  podrien  ser  certes.  El  propi  autor  ha  manifestat  que,  encara  que  fruit  de  la   ficció   literària,   parteixen   de   fets   i   protagonistes   reals   coneguts   per   ell   mateix   a   què   els   va  ocórrer  quelcom  paregut.  Són  històries  de  temps  de  silenci,  en  el  que  no  es  podia   dir  el  que  es  sabia.    

ACTIVITAT 2:  VOCABULARI  ESPECÍFIC   A)  Treballarem  un  poc  de  vocabulari  polític.  Ací  teniu  unes  paraules  clau  que  convé   que   tinguem   clares   perquè   ens   serviran   per   a   entendre   millor   el   tema.   En   parelles,   intenteu  donar  una  definició  als  diferents  termes  relacionats  amb  formes  de  Govern,   idees  polítiques  o  aspectes  relacionats  amb  la  guerra  civil  espanyola.     Autarquia:    És  refereix  a  l'autogovern  o  al  govern  absolut.   Autoritarisme:  Forma  de  govern  caracteritzada  per  l'obediència  estricta  a  l'autoritat  de   l'Estat  el  qual  manté  el  control  social  per  mitjà  de  polítiques  opressives.   Comunisme:   Moviment   polític   que   promou   la   formació   d'una   societat   sense   classes   socials,  on  els  mitjans  de  producció  siguin  de  propietat  comuna.   Democràcia:   Forma   d'organització   en   la   que   la   titularitat   del   poder   resideix   en   la   totalitat   dels   seus   membres,   fent   que   la   presa   de   decisions   responga   a   la   voluntat   col·∙lectiva  dels  membres  del  grup.   Dictadura:  El  poder  total  el  te  una  única  persona,  qui  mana  sobre  tot  i  fica  les  lleis  que   ell  vol  sense  que  ningú  puga  fer  el  contrari.   Feixisme:   És   una   ideologia   i   un   moviment   polític   que   va   sorgir   a   l'Europa   d'entreguerres  (1918-­‐1939)  creat  per  Mussolini.       Monarquia:     Forma   d'estat   en   què   una   persona   té   dret,   generalment   per   via   hereditària,  a  regnar  com  a  cap  d'estat.    

LOS  GIRASOLES  CIEGOS   3    


Nacionalisme: Corrent   de   pensament   que   propugna   a   la   nació   com   una   de   les   bases   del  desenvolupament  de  la  humanitat,  tant  en  termes  polítics  com  culturals.   República:   Sistema   de   govern   en   què   el   poder   resideix   en   el   poble,   personificat   per   un   cap  suprem  anomenat  president.   Socialisme:   Ideologia   política   lligada   al   proletariat,   oposada   al   capitalisme   i   a   la   burgesia,  que  té  com  a  objectiu  la  socialització  dels  mitjans  de  producció  i  transport,  la   supressió   de   les   classes   socials   i   el   repartiment   de   la   riquesa   segons   l'aportació   de   cadascú  en  el  treball.   Anarquisme:   Ideologia   política   basada   en   que   les   persones   són   lliures   i   es   poden   organitzar   millor   en   societats   sense   jerarquies   ni   coaccions   que   limitin   aquesta   llibertat.   Compareu   les   vostres   definicions   amb   les   dels   vostres   companys   i   després,   amb   l'ajuda  del  professor/a  i  les  vostres  aportacions,  intenteu  millorar-­‐les  de  manera  que   queden   definicions   correctes   tant   des   del   punt   de   vista   del   significat   històric,   com   de   la  correcta  expressió  i  ortografia.       B)   Ara,   investigueu   en   quins   dels   següents   països   es   donen   actualment   algunes   d'estes  formes  de  govern.   ALGÈRIA:  República  semi  presidencialista   CUBA:  Socialisme,  comunisme  i  dictadura   EUA:  República  federal  constitucional     ESPANYA:  Monarquia  parlamentaria   FRANÇA:  República  semi  presidencialista     LUXEMBURG:  Monarquia  parlamentaria     NIGÈRIA:  República  federal  presidencial   ALTRES:  Alemanya:  República  federal  parlamentaria            Itàlia:  República  parlamentaria  

   

LOS  GIRASOLES  CIEGOS   4    


ACTIVITAT 3:  EN  CONTEXT   Ja  coneixem  en  línies  generals  els  aspectes  fonamentals   de  La  Guerra  Civil.  Anem  ara   a  ampliar  un  poc  esta  informació  sobre  el  franquisme.  Ompliu  la  fitxa  següent:      FITXA  DE  LES  CONSEQÜÈNCIES  DE  LA  GUERRA     1. Llibertats,  quines  llibertats?  Com  era  la  vida  quotidiana  a  Espanya?   Llibertats?   A   Espanya   en   aquesta   època   no   hi   havien   llibertats   per   als   republicans,  els  únics  que  tenien  alguns  drets  eren  els  nacionals,  els  guanyadors   del  conflicte.   La  vida  quotidiana  a  Espanya  durant  la  guerra,  era  molt  trista,  no  hi  havia  ni  tan   sols  per  a  menjar  unes  simples  molles  de  pa,  els  ciutadans  estaven  privats  de   llibertats  i  es  va  sofrir  moltíssim  durant  aquests  anys.     2. El  paper  de  l'Església  Catòlica:     La   relació   entre   l’església   Catòlica   durant   el   franquisme   va   ser   especialment   estreta.   L'Església   Catòlica   va   jugar   un   paper   fonamental   en   la   construcció   i   consolidació  de  l'Estat  franquista  i  en  l'exercici  del  seu  poder  polític.     3. Quina   va   ser   la   situació   dels   intel·∙lectuals   i   altres   republicans   durant   el   franquisme?     La  situació  dels  intel·∙lectuals  i  altres  republicans  durant  el  franquisme  era  que   es  varen  tindre  que  exiliar  a  altres  països  fins  que  tornara  totes  a  la  normalitat  a   Espanya  i  no  tornaven  per  por  a  represàlies  o  que  els  mataren.    

ACTIVITAT 4.  ARGUMENT  I  ANÀLISI   A) Ja   coneixeu   l'argument   de   la   pel·∙lícula.   Quins   sentiments   i   sensacions   et   generen?  Justifica-­‐ho  a  través  d’alguna/s  seqüència/s  de  la  pel·∙lícula.       Després   de   vore   la   pel·∙lícula,   la   veritat   ens   que   ha   transmet   diferents   sentiments  i  sensacions.  En  primer  lloc,  podríem  parlar  de  tristesa,  per  què  en   aquella  època,  la  vida  era  molt  dura,  es  va  sofrir  molt  i  es  va  patir  molta  fam.   També,   podríem   parlar   de   la   impotència   i   la   por,   ja   que   Ricardo,   per   ser   “ROJO”,  no  podia  eixir  ni  al  carrer,  ni  a  penes  treure  el  cap  per  la  finestra,  i  per   últim   rancor,   ja   que   per   tal   de   tindre   diferents   pensaments   polítics,   ja   et   ficaven  l’etiqueta  de  “DESVERGONYIT”.       LOS    GIRASOLES  CIEGOS   5    


B) Ara que   has   investigat   sobre   els   fets   històrics   i   que   has   vist   la   pel·∙lícula,   explica  en  quina  mesura  creus  que  José  Luís  Cuerda  aconsegueix  reflectir  la   realitat  del  moment.  Posa  exemples  d'això.       La  veritat,  es  què  en  aquesta  pel·∙lícula  està  molt  be  reflectida  la  realitat,  ja  que   es   veu   perfectament   que   era   el   que   passava.   Per   exemple,   podem   apreciar,   quan  Ricardo,  no  pot  ni  dur  al  seu  propi  fill  a  l’escola,  per  por  a  que  el  maten,  i   que   tinga   que   viure   en   un   armari   tota   la   vida.   També,   l’intent   que   fa   el   cura   de   violar   a  la  protagonista,  Elena.  Amb  tot   açò,   Jose   Lluís   Cuerda,   intenta   reflectir   la  realitat,  acompanyant  amb  una  escenografia  i  un  vestuari  idèntic  d’aquesta   època.      

ACTIVITAT 5.  PERSONATGES    A)   Els   adjectius   que   et   presentem   a   continuació   poden   aplicar-­‐se   als   personatges   de  la  pel·∙lícula.  Associa  dos  adjectius  a  cada  un  dels  personatges.  En  la  posada  en   comú  poseu  exemples  que  ho  justifiquen.      Aterrit,   jove,   covard,   desorientat,   planer,   roí,   lluitador,   còmplice,   valent,   immadur,   compromès,  manipulador,  somrient,  poeta        

ELENA (Maribel   Verdú):   Valenta   i   lluitadora,   ja   que   viu   en   una   família   en   la   que   té   que  protegir  al  seu  marit  i  afrontar  tots  els  problemes.   RICARDO   (Javier   Camara):   Aterrit   i   lluitador,   ja   que   viu   amagat   per   a   que   no   el   maten.    SALVADOR  (Raúl  Arévalo):  Roí  i  manipulador,  ja  que  està  obsessionat  amb  Elena.    RECTOR   (José   Ángel   Ejido):   Planer   i   còmplice,   perquè   sap   tota   la   realitat   sobre   Ricardo  però  no  ho  publica.   LORENZO   (Roger   Princep):   Compromès   i   somrient,   ja   que   encara   que   és   un   xiquet   és   capaç  d’ocultar  a  la  seua  família  i  no  contar  la  veritat.    ELENETA  (Irene  Escolar)  :  Jove  i  immadura,  ja  que  té  un  fill  quan  és  molt  jove  i  té  que   fugir  del  país  amb  el  seu  marit.    LALO   (Martín   Rivas):   Jove   i   poeta,   ja   que   fuig   del   país   perquè   en   la   seua   poesia   expressa  idees  diferents  a  les  del  moment.       LOS    GIRASOLES  CIEGOS   6    


B) "En   -­‐LOS   GIRASOLES   CIEGOS-­‐   els   protagonistes,   ferits   i   sacsats   per   les   circumstàncies  no  poden  deixar  que  els  seus  sentiments  es  manifesten  en  llibertat   ni   acompleixen   les   seues   expectatives.   No   tenen   res   a   fer   i   quan   ho   intenten   pateixen   per   això;   es   colpegen   contra   un   mur   de   repressió,   amors   impossibles   i   derrotes  emocionals,  mentre  busquen  un  badall  per  tornar  a  la  vida."      Posa  exemples  que  justifiquen  aquesta  afirmació.      

Aquesta afirmació  és  certa,  ja  que  per  exemple  el  marit  d’Elena  (Ricardo)  te  que  viure   tancat,   perquè   té   unes   idees   ideològiques   diferents,   aleshores   si   el   troben   els   nacionals,   el   maten,   per   tots   aquests   motius   Ricardo,   no   pot   viure   tranquil   ni   expressar  els  seus  sentiments.  Un  altre  exemple  que  podem  trobar  a  la  pel·∙lícula  és  el   cas  del  marit  d’Elena  (Lalo)  que  era  un  poeta  que  també  anava  a  favor  dels  rojos,  i  va   tindre  que  fugir,  per  que  estava  en  busca  i  captura.  Per  més  el  xiquet  mes  menut  de   la  família,  li  fan  cantar  el  “  Cara  al  sol”  a  l’escola,  però  ell  no  seu  sap,  per  que  els  seus   pares   son   rojos   i   la   seua   mare   té   que   mentir   per   a   no   buscar-­‐se   més   problemes   o   quan  entren  a  casa  d’Elena  unes  persones  i  li  rebusquen  tota  la  casa  sense  que  ella  es   puga  queixar.    

ACTIVITAT 6.  OPINIÓ     A) De  tot  el  que  has  llegit,  escoltat  i  vist  sobre  la  Guerra  Civil  durant  aquesta  unitat,   comenta   què   és   el   que   més   t'ha   cridat   l'atenció,   què   t'ha   sorprès,   què   t'ha   alegrat  o  t’ha  posat  molt  trist.  En  definitiva,  quins  sentiments  t'ha  produït  tota   aquesta   informació?   Creus   que   la   història   haguera   sigut   diferent   si   haguera   guanyat   l'altre   bàndol   la   guerra?   Què   haguera   hagut   de   canviar   perquè   açò   passara?  I  com  seria  Espanya  ara?       Els  sentiments  que  ens  a  produït  aquesta  informació  son,  tristesa  i  pena,  al  saber   tot   el   que   van   viure,   i   patit   les   persones   del   bàndol   republicà,   per   pensar   de   manera   diferent.   Nosaltres   creguem   que   si   haguera   guanyat   la   guerra   l’altre   bàndol   tota   l’historia   d’Espanya   hauria   canviat,   per   a   que   açò   passara   el   bàndol   republicà  tindria  que  haver  sigut  més  fort  respecte  al  bàndol  nacionalista,  i  haver   tingut   les   armes   suficients   per   a   poder   lluitar   amb   igualtat.   A   més   de   tot   açò   pensem  que  Espanya  a  l’actualitat  seria  una  república.             LOS    GIRASOLES  CIEGOS   7    


B) Reflexiona  en  grup,  sobre  aquestes  preguntes  i  trau  conclusions  per  escrit:     •

Quin dels  següents  valors  hauríem  de  potenciar  entre  les  persones  perquè  no   se  repetisquen  aquestos  horrors?      

Els valors   que   més   hauríem   de   potenciar   entre   les   persones   perquè   no   es   repetisquen  aquestos  grans  errors  són  el  respecte,  la  llibertat  i  la  tolerància.     Quines  creus  que  són  més  importants  hui  en  dia  i  que  estan  sent  oblidats?     Els   més   importants   hui   en   dia   són:   el   respecte,   la   llibertat,   i   la   tolerància   perquè   amb   aquests   valors   basics   pots   arribar   a   aconseguir   tots   els   altres.   A   vegades  algunes  persones  s’obliden  de  tolerar  als  altres  pel  simple  fet  de  ser   diferents.       És   possible   construir   una   societat   que   visca   en   pau?   Com   es   podria   aconseguir?     Nosaltres   pensem   que   és   molt   difícil   construir   una   societat   que   visca   en   pau   però  no  es  impossible,  només  cal  fincar  tots  de  la  nostra  part,  i  intentar  estar   tots   d’acord   o   almenys   tolerar   el   que   els   demés   pensen,   respectant-­‐se   entre   tots  nosaltres.    

C)  Pacteu  en  el  grup  quin  seria  l’ordre  de  preferència  dels  valors  següents  del  l'1  al   12.   Justifiqueu   la   classificació   amb   arguments   basats   en   la   vostra   experiència   o   en   allò  que  s'ha  aprés  durant  el  projecte.      Llibertat,   tolerància,   cooperació,   respecte,   honestitat,   responsabilitat,   humiltat,   pau,   amor,  felicitat  i  senzillesa   Hem  ordenat  les  paraules  segons  l’ordre  d’importància  per  a  nosaltres  però  sense  cap   dubte,   si   dus   a   terme   aquestos   senzills   valors,   podem   arribar   a   ser   feliços   i   viure   en   pau,  ja  que  no  és  gens  difícil  ser  bones  persones.   Cooperació,   Llibertat,   Felicitat,   Honestedat,   Humilitat,   Amor,   Pau,   Respecte,   Responsabilitat,  Senzillesa,  Tolerància,  Unitat.        

LOS  GIRASOLES  CIEGOS   8    

Pelicula los girasoles ciegos