__MAIN_TEXT__

Page 1

 Studiekatalog

MOTE


SOFI – SCHOOL OF FASHION INDUSTRY

 Studiekatalog

Om SoFI

5

Motedesign 7 Moteindustri 15 Motekonsulent 23 Motekommunikasjon 31 Avgangsutstilling 38 Opptak 45

INNHOLD

Studentarbeid av: Julie Stangnes Grimen

2

3


SOFI – SCHOOL OF FASHION INDUSTRY

 Studiekatalog

Om SoFI SoFI – School of Fashion Industry var den første skolen i Norge som kunne tilby en fag­skolegodkjent motekonsulentutdanning. Siden høsten 2009 har vi utdannet motekonsulenter, i 2013 startet vi opp den toårige fagskoleutdanningen Moteindustri og i 2016 den toårige fagskole­utdanningen Motedesign. Moteindustrien, definert som markedet for klær, sko, vesker og tilbehør, er blant verdens største industrier. Våre naboland, Danmark og Sverige, har en stor moteindustri med et velutviklet utdanningstilbud som er spesialtilpasset behovene og funksjonene innenfor motefeltet. I Norge er moteindu­strien i vekst, og bransjen har behov for flere med utdanning innenfor mote. Motebransjen består av mange ulike yrkesgrupper. Det er viktig at industrien får dekket behovet for et bredt spekter av kompetanse. I 2018 hadde SoFI gleden av å overta to spennende årsstudium, innen interiør og retail design, fra vår søsterskole Treider. Disse utdanningene kan du lese mer om ved å snu denne studiekatalogen.

Stine Marie Brænne Olstad er kreativ leder for SoFI. Hun har erfaring fra motebransjen som klesdesigner. og har en Bachelorgrad i Menswear Fashion design fra Central Saint Martins i London, en Mastergrad fra Kunsthøyskolen i Oslo, samt pedagogisk utdannelse fra Oslo Met. Hun er genuint interessert i fremtidens moteindustri og skolens rolle i utviklingen av denne. Studentarbeid av: Julie Minde

4

5


motedesign

 Studiekatalog

Motedesign er en tidsriktig toårig utdanning som fokuserer på motedesignerens rolle i skjæringspunktet mellom det kreative og det kommersielle, det digitale og det markedsorienterte. I studiets andre år vil du sy opp din egen minikolleksjon og presentere denne på klassens egen avgangsvisning.

motedesign

Studentarbeid av: Anja Moen

6

7


motedesign

 Studiekatalog

Generelt Om M ­ otedesign Kunnskap

Læringsprosessene

Gjennom den toårige utdanningen Motedesign tilbyr SoFI en yrkesrettet utdanning som gjør deg kvalifisert til flere ulike jobber i moteindustrien.

Læringsaktivitetene styres av faglærere og gjeste­ forelesere som alle har sitt virke i motebransjen. Vi inviterer også gjester til å holde foredrag som representerer ulike deler av motebransjen.

Du vil tilegne deg gode tverrfaglige kunnskaper i alle modulenes fordypningsområder:

I løpet av utdanningen vil du avlegge eksamener, samt levere din portefølje til vurdering på slutten av andre og fjerde semester. Porteføljen din vil være et viktig verktøy i videre jobbsøking.

1 Design 2 Konstruksjon 3 Motedesign og kontekst 4 Støttefag Du vil få kunnskap som omhandler designprosessen fra skissestadiet til ferdig produkt. Du vil også få god oversikt over alle produksjonsprosesser frem til ferdigstillelse av produktet. Gjennom praktiske oppgaver og et teoretisk rammeverk blir du kompetent i arbeid med mange ulike stiluttrykk innenfor design.

Opptaksprøve

Vitnemål Ved bestått eksamen og godkjente obligatoriske innleveringer, samt godkjent portefølje, utstedes vitnemål.

Karriere Etter endt utdanning vil du ha omfattende og allsidig kompetanse. Du vil ha muligheten til å jobbe som blant annet: • • • •

motedesigner produksjonsmedarbeider produktsjef innkjøper

Søkere ved Motedesign skal levere en opptaksprøve. Opptaksprøven sendes til søkere pr. e-post.

Studentarbeid av: Ingunn M. Ofstad

dette er den eneste8 som er satt opp som punktliste? Kan det justeres til en tekst i tråd 9 med de andre utdanningene?


motedesign

 Studiekatalog

De fire modulene Som designer, enten du jobber kommersielt eller med kreativ frihet, i et stort firma eller alene, er det flere gjennomgående problemstillinger du må forholde deg til; linjeføring, materialbruk og farger, prissetting av varer, sesongens trender og ikke minst konkurrenter og kundens behov. Modulenes samlede fokus er å gi deg kunnskap, ferdigheter og generelI kompetanse til å bli en reflektert designer med god bransjeinnsikt. Det andre studieåret vil du produsere opp en minikolleksjon for dame eller herre. Her får du bruke kunnskapsbasen du har utviklet gjennom begge studieårene.

1

2

design

produksjon

Modulen Design etablerer fundamentet for å bli motedesigner.

Produksjonsmodulen lærer deg avanserte elementer i design

Introduksjonen til design, digital illustrasjon og metoder for

og mønsterkonstruksjon. Fokuset ligger på å skape interes-

research danner grunnlaget for å utvikle enkeltplagg og kol-

sante silhuetter gjennom ulike modelleringsteknikker og ved

leksjoner. Gjennom utdanningsløpet fokuserer du på å utvikle

bruk av tekstiler og overflateutsmykning. Du vil benytte kritisk

din egen kreative stemme samtidig som denne plasseres inn i en

tenkning og problemløsningsferdigheter til å løse designutfor-

kommersiell sammenheng bestående av segment, kundegruppe

dringer og skape plagg av høy standard.

og konkurrenter som en helhet. Mye av designfaget er digitalt og du får opplæring i Adobeprogrammene; Illustrator, Photoshop og InDesign.

3

4

Motedesign og kontekst

støttefag

Som motedesigner må du ha en grunnleggende forståelse av

Innenfor Støttefag ligger emnene; Karriereveiledning og

motens historie og relasjon til samfunnet i øvrig. Det er også

Entreprenørskap, Møte med næringen, samt Juridiske emner.

viktig å se på hvordan mote blir formidlet og tilnærmingen til

Som motedesigner må du ha forståelse for forretningsplan og

trend forecasting. Denne modulen fokuserer i tillegg på de

kjenne til relevante aktører og ulike selskapsformer i nærings-

forskjellige sidene ved innkjøp og produktutvalg.

livet. De juridiske emnene konkretiserer den mest relevante lovgivningen i forbindelse med produksjon.

10

11


motedesign

 Studiekatalog

Charlotte Fische har en BA (hons) i Fashion Studies fra The Arts Institute at Bournemouth. Tidligere har hun jobbet både som trendansvarlig og designer for Only, og som moteredaktør og stylist hos Bonnier. I 2013 startet hun Moiré Agency med Linn Sannes Brevik-Ribeiro og jobber i dag som kreativ leder for både byrået og det tilhørende klesmerket som ble etablert i 2017.

Pr a k t i s k i nf o rm a s j o n Studiestart

20. august 2019

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart

Varighet

Fire semestre heltid 2 år

Studieavgift

54.500 kr

Linn Sannes Brevik-Ribeiro studerte BA (Hons) Fashion Studies hos Arts Institute at Bournemouth. Tidligere har hun jobbet som designer for Cubus og som dame- og herredesigner i Reebook.

Lånekassen

Godkjent for lån og stipend

Studiepoeng

120 sp.

I 2013 startet hun Moiré Agency med Charlotte Fische, og jobber i dag som sjefsdesigner for byråets eget klesmerke med samme navn, som ble etablert i 2017.

Grad

Høyere fagskolegrad

per semester

se side 45 for OPPTAKs- OG søkerinformasjon

12

13


moteindustri

 Studiekatalog

Motebransjen er mangfoldig og dekker et bredt spekter. Fra produktutvikling og produksjon til hvordan varen blir markedsført og til slutt hvordan varen blir mottatt av kunden og bransjen selv. Ved å studere moteindustri vil du kunne være med på å forme denne spennende industrien.

moteindustri

Studentarbeid av: Hanne Haugrønning

14

15


Moteindustri

 Studiekatalog

Generelt om ­M oteindustri Kunnskap

Opptaksprøve

Gjennom utdanningen Moteindustri tilbyr SoFI en yrkesrettet utdanning som gjør deg kvalifisert til jobber i moteindustrien der det kreves større faglig fordypning.

Søkere ved Moteindustri skal levere en opptaksprøve. Opptaksprøven sendes til søkere pr. e-post.

Du vil tilegne deg gode tverrfaglige kunnskaper og ferdigheter i alle fordypningsområdene i utdanningens fire moduler:

Læringsprosessene Læringsprosessene består av klasseromsundervisning, caseoppgaver, praktisk arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og veiledningstimer.

1 Produksjon og produkt Læringsaktivitetene vil styres av kompetente fag­lærere og gjesteforelesere. Vi inviterer gjeste­ forelesere som representerer ulike deler av motebransjen.

2 Mote og markedsføring 3 Motejournalistikk og PR 4 Styling

I løpet av utdanningen vil du avlegge eksamener, skrive obligatorisk praksisrapport og levere din portefølje som vurderes med karakter på slutten av andre og fjerde semester.

Etter endt utdanning har du kjennskap til den kreative og merkantile delen av industrien og ha opparbeidet en forståelse for hvordan og hvorfor disse henger sammen. Med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk vil du gjennom praktiske oppgaver bli trygg på tekst og markedsføring, juridisk tematikk og produksjon samt stylingens mange stiluttrykk. Porteføljearbeid samler trådene og ferdig portefølje vil være et verdifullt redskap i jobbsøkerprosessen.

Vitnemål Ved bestått eksamen og godkjente obligatoriske innleveringer, samt godkjent portefølje, utstedes vitnemål.

KARRIERE Etter endt utdanning vil du ha tverrfaglig og bred kompetanse innenfor både de kreative og de merkantile fagområdene i moteindustrien. Dette inkluderer produksjon og produktutvikling, innkjøp, PR, motejournalistikk og styling innenfor ulike arenaer.

PRAKSISPERIODE Det et lagt inn en praksisperiode på syv uker i relevante bedrifter under utdanningen. Praksisperioden gir deg et direkte møte med bransjen og en mulighet til å anvende kunnskap­ en i en profesjonell kontekst. Dette er også en plattform for å knytte relevante kontakter.

Studentarbeid av: Daniel Gundersen

16

17


moteindustri

 Studiekatalog

De fire modulene Vårt mål er å utdanne studenter innenfor moteindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tverrfaglig og bred kunnskap innenfor de kreative og merkantile fagområdene i moteindustrien, vil du være godt rustet til å ta kloke valg i yrkessammenheng.

1

2

Produksjon og produkt

Mote og markedsføring

Tekstilers ulike kvaliteter og tekniske egenskaper, samt miljø­

Markedsføring av mote handler om bruk av forskjellige stra-

messige konsekvenser er et tema som tas opp i tekstillære.

tegier og teknikker som er rettet mot kunders og potensielle

I produksjon og verdikjede fokuseres det på veien fra idé til

kunders behov. Du vil lære grunnleggende prinsipper for mar-

ferdig produkt, men også om internasjonale avtaler og ramme­

kedsføring innenfor en motefaglig kontekst og markedsføring

verk, sosiale og etiske problemstillinger i en stadig mer global­

på detaljistnivå – fashion merchandising og trendforcasting.

isert tekstilindustri.

3

4

Motejournalistikk og PR

Styling

Mote- og livsstilpressen utgjør en viktig maktfaktor i interna-

Kunnskap og inspirasjon er nødvendige bestanddeler i en mote­

sjonal moteindustri. Du vil lære journalistiske metoder fra idé-

stylists arbeid. Dette innebærer kjennskap til både nær mote­

utvikling til presentasjon av motestoff. Kommunikasjonsevne

historie og nåtidige samfunnsforhold som påvirker motebildet.

og nyhetsteft er også viktig i PR, med særlig fokus på sosiale

Du vil jobbe med digitale verktøy og moodboard samt planlegge

medier og bloggere.

og gjennomføre en fashion shoot med bruk av modell, makeupartist og fotograf.

18

19


moteindustri

 Studiekatalog

I 2006 ble Christina Ledang uteksaminert fra Universitetet i Middlesex med en bachelor innenfor klesdesign for kvinner. Hun har i ettertid fått et stort navn innenfor den norske motebransjen, både som stylist for Pudder Agency og som designer. I 2012 fulgte hun drømmen sin og startet opp merket C.L.E.A.N. som har fått mye oppmerksomhet både i Norge og i utlandet.

Pr a k t i s k i nf o rm a s j o n Studiestart

20.august 2019

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart

Varighet

Fire semestre heltid 2 år

Praksisperiode 7 uker i 4. semester Elisabeth Stray Pedersen ble uteksaminert fra kunsthøgskolen i Oslo i 2014 med en master innenfor motedesign. Etter uteksaminering skapte hun klesmerket ESP - et klesmerke som har fått synlighet verden over og gjort henne til en av Norges mest aktuelle motedesignere. I dag jobber hun hovedsakelig som sjefsdesigner for ESP og Lillunn, men har tidligere også jobbet som designer for Farmhouse Norwegian Creative Center og design assistent for Epilogue by Eva Emanuelsen.

per semester

Studieavgift

54.500 kr

Lånekassen

Godkjent for lån og stipend

Studiepoeng

120 sp.

Grad

Høyere fagskolegrad

se side 45 for OPPTAKs- OG søkerinformasjon

20

21


Motekonsulent

 Studiekatalog

Motebransjen er et fascinerende og sammensatt system med mange produksjonsledd og yrkesgrupper. Prosessen fra et produkt skapes pĂĽ designerens skisseblokk, til det tilbys i markedet involverer mye fagkunnskap som det er viktig ĂĽ ha innsikt i.

Motekonsulent

Studentarbeid av: Eli Pedersen

22

23


Motekonsulent

 Studiekatalog

Generelt om M ­ otekonsulent Kunnskap

Læringsprosessen

Utdanningen Motekonsulent er inndelt i fire hovedområder:

Læringsaktiviteter styres av kompetente fag­­ lærere og forelesere. I tillegg inviterer vi gjeste­ forelesere som alle har sitt virke i motebransjen.

1 Teori Gjennom utdanningen vil du bygge opp en porte­ følje bestående av de praktiske oppgavene du lager. I løpet av utdanningen vil du avlegge tre eksamener og levere inn to semesteroppgaver.

2 Merkantil 3 Kreativ 4 Møte med industrien

Vitnemål

Det firedelte fagtilbudet tilfører arbeids­ markedet solid tverrfaglig kompetanse. Etter endt utdanning har du utviklet gode praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap, noe som gir grunnlag for å løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.

Ved bestått eksamen, og godkjente obligatoriske innleveringer og portefølje, utstedes vitnemål.

Karriere Etter endt utdanning kan du jobbe innenfor flere ulike deler av bransjen som medarbeider eller sjef i motebutikker, stylist innenfor mote- og livsstilsegmentet eller assistent i PR og agenturvirksomhet.

Dette innebærer blant annet å være oppdatert på motehistorie og rådende trender, kunnskap om designere og designprosessen samt selv å kunne jobbe med motestyling og personlig styling. Innsikt i kommunikasjonsstrategier, bedriftsøkonomi og juridiske emner er også grunnleggende tema du får innføring i.

Studentarbeid av: Nina Kayed

24

25


Motekonsulent

 Studiekatalog

De fire modulene Motekonsulentens rolle i skjæringspunktet mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte er dette studiets fokus. Emnene i utdanning Motekonsulent har en teoretisk, praktisk og kreativ tilnærming. Du vil også møte mennesker som allerede har en karriere innenfor de ulike delene av motebransjen.

1

2

TEORI

merkantil

I denne modulen fokuseres det på eldre og nyere motehistorie

I denne modulen får du innføring i merkantile emner som

og de toneangivende designerne og motehusene som har vært

bedriftsøkonomi, juridiske emner og prinsipper i markedskom-

med å forme den. Du vil også få innsikt i samfunnsforhold som

munikasjon. Dette er verdifulle grunnelementer å ta med seg

påvirker hvordan trender skapes og endres.

videre både innen moteindustrien spesifikt og i arbeidsmarkedet generelt.

3

4

kreativ

møte med industrien

I den kreative modulen lærer du om stylistens ulike innfalls-

Den beste måten å bli kjent med industrien på er å møte den.

vinkler til både motestyling og personlig styling. Senere får

Derfor inviterer vi ulike aktører fra motebransjen til å holde

du prøve ut teorien i praksis gjennom en egenprodusert

foredrag. Disse møtene bidrar til at du får et realistisk bilde av

fotoshoot. Porteføljearbeidet samler emnene moodboard,

de ulike arbeidsoppgavene i næringen.

research, moteillustrasjon og eksponeringsdesign.

26

27


Motekonsulent

 Studiekatalog

Eirik Mogseth har vært en del av School of Fashion Industry siden 2010. Han ble uteksaminert fra kunsthøgskolen med en bachelor innen kles- og kostymedesign i 2008 som markerte starten på hans rolle innenfor motebransjen. Gjennom de siste 10 årene har Eirik blitt anerkjent som både skribent og stylist, og i februar 2018 inntok han også rollen som butikkeier og åpnet vintagebutikken Ekko på Grünerløkka.

Pr a k t i s k i nf o rm a s j o n

Luca Sørheim er fotokunstner og jobber som art director, redaktør og DJ. Han er tidligere student ved SoFI, og det var under studietiden her at hans hovedprosjekt Mon Dieu så dagens lys.

Studiestart

29.januar 2019 20.august 2019

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart

Varighet

Ett semester heltid / To semestre deltid

Studieavgift

59.000 kr

Lånekassen

Godkjent for lån og stipend

Studiepoeng

30 sp.

Mon Dieu er en multiplattform og kreativt studio der Luca er fungerende redaktør og jobber med kunstnere og fotografer med å forme deres praksis.

se side 45 for OPPTAKs- OG søkerinformasjon

28

29


Motekommunikasjon

 Studiekatalog

Motekommunikasjon er et intensivt halvårsstudium i moterelatert markeds­ føring og PR, med særlig fokus på digitale plattformer, teknikker for og vurdering av visuell presentasjon i sosiale medier, samt Visual merchandising og presentasjon av moteprodukter i butikk.

Motekommunikasjon

Studentarbeid av: Eli Pedersen

30

31


motekommunikasjon

 Studiekatalog

Generelt om M ­ otekommunikasjon Kunnskap

utdanninger stiller samme høye arbeidskrav til egeninnsats og deltagelse i forelesninger. Forskjellen er at du følger forelesningene via egen datamaskin, i stedet for å sitte i et klasserom. Du kan lese mer om dette på våre nettsider sofi.no.

Utdanningen Motekommunikasjon er inndelt i fire hovedområder: 1 Bransjekunnskap Motenæringen 2 Mote og nye medier 3 Markedsføring, PR og kommunikasjon

Læringsprosessen

4 Visual Merchandising

Læringsaktiviteter styres av kompetente fag­­ lærere og forelesere. I tillegg inviterer vi gjeste­ forelesere som alle har sitt virke i motebransjen.

Emnesammensetningen i utdanningen bygger på behovet for medarbeidere som kjenner til både digitale og fysiske måter å kommunisere mote på. Samtidig som de har kunnskapen og ferdighetene rundt hvordan disse elementene henger sammen og hvordan tilhørende virkemidler brukes for best å skape oppmerksomhet rundt et merke og slik knytte til seg konsumenter.

I løpet av utdanningen vil du levere inn fire arbeidskrav og avlegge fire eksamener.

Vitnemål Ved bestått eksamen, og godkjente obligatoriske innleveringer og portefølje, utstedes vitnemål.

Et grunnelement i alle emnene er kunnskapen om motebransjens historikk og utvikling både generelt og sett i lys av de spesifikke emnenes tematikker. Det oppfordres også til refleksjon rundt etiske grunnprinsipper og opprettholdelsen av disse i samtlige emner.

Karriere Motekommunikasjon passer for deg som ønsker å jobbe innenfor butikk, retail og Visual merchandising, som PR-, agentur- eller showroom­assistent, ansvarlig for digitale-/ sosiale medier eller kommunikasjonsassistent. Utdanningen kan også passe for deg som er selvstendig næringsdrivende og ønsker å leve av blogging og personbranding via digitale plattformer.

UNDERVISNINGSFORM Motekommunikasjon tilbys både som en stedbasert utdanning, og som en nettbasert utdanning med samlinger. Nettbaserte

Studentarbeid av: Anja Moen

32

33


motekommunikasjon

 Studiekatalog

De fire modulene Studentene skal utvikle troen på egne erfaringer og utfordres til å bli selv­ stendige ”arbeidstakere” samtidig som de kan jobbe godt i team. Utdanningen fokuserer på at studentene skal oppnå en solid trygghet rundt sine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med en moteindustri i vekst.

1

2

Bransjekunnskap Motenæringen

mote og nye medier

Emnet er en innføring i hva og hvem motebransjen består av –

Emnet er en introduksjon til motens nye mediekanaler,

dens viktige aktører og institusjoner – og hvordan de arbeider

herunder sosiale medier og ulike bloggplattformer. Studentene

sammen. Et sentralt tema er hvordan motebransjen har

får et innsyn i filosofien bak og framveksten til sosiale medier

utviklet seg og hvilke utfordringer den står ovenfor spesielt

og en gjennomgang av motemedienes historie. Emnet vil

vedrørende den digitale tidsalderen, men også i henhold til

også gi studentene innsikt i de viktigste reglene rundt

etiske spørsmål som miljø og arbeidsforhold.

annonseregler, opphavsrettigheter og «Vær varsom»- plakaten.

3

4

markedsføring, pr & kommunikasjon

visual merchandising Emnet omhandler hvordan man benytter seg av fysiske rom

Emnet gir en generell forståelse av prinsipper i markedsføring,

for å kommunisere og videreformidle merkevarens identitet og

PR og kommunikasjon og hvordan disse bidrar både hver for

budskap. Studentene får innføring i hvordan historiefortelling

seg og sammen til å kommunisere og selge et moteprodukt.

skapes gjennom visuelle virkemidler i rommet.

Elementer i dette vil være å kjenne til mål, målgrupper og merkevare samt et utvalg fremgangsmåter i kommunikasjon og PR.

34

35


motekommunikasjon

 Studiekatalog

Pr a k t i s k i nf o rm a s j o n Studiestart

Høst 2019 Vår 2020

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart

Varighet

Ett semester heltid / To semestre deltid

Studieavgift

59.000 kr

Lånekassen

Godkjent for lån og stipend

Studiepoeng

30 sp.

se side 45 for OPPTAKs- OG søkerinformasjon

36

37


SOFI – SCHOOL OF FASHION INDUSTRY

 Studiekatalog

AVGANGSkolleksjoner Etter nesten to års studie har studentene på motedesign laget individuelle kleskolleksjoner. Disse er basert på tematikk knyttet opp mot bærekraftig mote, flerkulturalitet og samtidens kroppssyn. Kolleksjonene representerer studentenes fortolkning av temaer som de mener fremtidens moteindustri forholder seg til. Dette er den første klesvisningen fra SoFi.

Studentarbeid av: Julie Stangnes Grimen

Studentarbeid av: Trine Gjerde

38

Studentarbeid av: Hege Sæta

39


SOFI – SCHOOL OF FASHION INDUSTRY

 Studiekatalog

Studentarbeid av: Julie Minde

Studentarbeid av: Nina Kayed

Studentarbeid av: Hanne Haugrønning

Studentarbeid av: Daniel Gundersen

40

41


SOFI – SCHOOL OF FASHION INDUSTRY

 Studiekatalog

Studentarbeid av: Shayma Ariai

Studentarbeid av: Ingunn M. Ofstad

Studentarbeid av: Trine Gjerde

42

43


Opptak

 Studiekatalog

Opptak

Studentarbeid av: Hege SĂŚta

44

45


Opptak

 Studiekatalog

opptakS- og søknadsinformasjon opptakskrav

gistreringen vil du automatisk motta en e-post med opptaksprøve for valgt studie, samt relevant informasjon for å fullføre opptaket. 

For å bli tatt opp som student må du ha fullført og bestått videregående opplæring.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt per e-post, samt faktura for registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

opptaksprøve Søkere ved utdanningene Motedesign og Mote­ industri skal i tillegg levere en opptaksprøve. Opptaksprøven blir tilsendt på e-post ved registrert søknad.

Forventninger til utdanningen

Realkompetansevurdering

Utdanningene er arbeidsintensive og det er viktig at du har stor interesse for mote.

Du kan søke om opptak på grunnlag av real­ kompetanse om du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Du kan også bli godkjent for opptak gjennom en realkompetansevurdering hvis du har en annen relevant utdanning og/eller bakgrunn.

Studiekonsulentene på SoFI tilbyr alle potensielle søkere samtale for å avklare kvalifikasjoner og kompetanse. Disse samtalene er viktige for å sikre at du faktisk velger en utdanning som stemmer overens med dine ønsker og bakgrunn.

For å kunne få opptak på bakgrunn av real­ kompetanse, må du dokumentere relevant og tilsvarende kompetanse for eksempel ved vitnemål fra annen utdanning, attester/kursbevis fra bedriftsinterne kurs, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid, interesser etc. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må være, eller fylle, 23 år det året du starter utdanningen.

Les mer om opptak og opptakskriterier til utdanningene samt studiereglement på skolens nettsider sofi.no

besøk oss Nedre vollgate 8 0153 oslo

LØPENDE opptak

Følg oss på sosiale medier

Skolen benytter løpende opptak, det vil si at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene blir registrert.

facebook: @sofi.norway instagram: @ sofi_school

SØKNADSPROSESS Du kan søke på en utdanning hos oss ved å besøke søknadssiden: sofi.no/opptak. Etter re-

Studentarbeid av: Shayma Ariai

46

47


Mauricio

MOTE Ansvarlig utgiver : SoFI – School of Fashion Industry  © ANSVARLIG REDAKTØR: STINE MARIE BRÆNNE OLSTAD / bidragsyter: Cathrine Sivertsen / Layout: BETTINA WOLMERSEN LARSEN / foto i farge: STIAN muricio foss, modell: Emma Gangdal, makeup og hår: charlotte wold jørgensen, styling: christina ledang / foto i sort/hvit: Solveig Selj / Trykk ved PRINT HOUSE as

Profile for SoFI_School

Studiekatalog - Moteutdanninger | SoFI - School of Fashion Industry  

SoFI tilbyr praktisk rettede utdanninger, med profesjonelle bransjeaktører som forelesere. Vi ble stiftet i 2009 og tilbyr de toårige utdann...

Studiekatalog - Moteutdanninger | SoFI - School of Fashion Industry  

SoFI tilbyr praktisk rettede utdanninger, med profesjonelle bransjeaktører som forelesere. Vi ble stiftet i 2009 og tilbyr de toårige utdann...