Page 1

MMWffiWhMW


21steSpaghettiavond ChiroStokkel

Zoalsiederjaaris hetvooronseenplezieromjullieweerte kunnen uitnodigenop onzeondertussenberoemdgewordenspaghettiavond. 20 okober.Nodigie vrienden, Ditjaargaatdezedoorop zaterdag je voetenondertafel.Wij uit en schuifgezellig familieen kennissen zorgenvoor de rest. Spaghettiis er "d volont6"en wie lievergeenspaghettieet komt aanztn Vooreen portie nostalgievertonenwe trekkenmet eenkaasschotel. dia'suit de oudedoos. Kaartenzijnzoalsaltijdverkrijgbaarbij de leidingen vb's.Spreekze gerustaanvoorof na de chiro. kopenaan ter plaatsenogeenspaghettikaart Natuurlijkkanje evenBoed moetenwel besteldwordenv66r 10 oktober.Dit de kassa.Kaasschotels 59 71.. kanbij devb'sop 0475179 Etenkanvanaf18 uuren dit tot 22 uur.Daarnakanje nogsteedsgezellig ietsdrinken. is niet ver: Onsspaghettifestijn stokkel basisschool Gemeentelijke 61 HenriVandermaelenstraat 1150Sint-Pieters-Woluwe Tot dan!


Halloiedereen,

il{ l ,'l (:

'2n 'rl

zomerkamp- ondanks Na een sDetterend vakantie de regen- en een welverdiende jaar te trappelen weer ieder staanwe zoals om van start te gaan.Hetjaarthema Goestink.gaat over goestingin Chiro, en goe stinkenof vrijwilligengagement zwetenvoor de Chiro.Alsje hier meerover wil lezen,surf dan evennaarde site www.chiro. be.

Zoalsiederjaar zijn er ook bij de start van dit chirojaareen aantal veranderingen: We willenlangsdezeweg Saartje,Katia,Quentinen Arne nog eens bedankenvoor hunjarenlangeinzeten meteenonzenieuweleiding voorstellen.Evi, Madi,Maelleen Britt, welkomin de leidingsploeg. steve wou graagnog we hebbenook een nieuwehoofdleider. op zichnemen leidingblijvenmaar wat minderverantwoordelijkheid en we vondenKennvbereidtdezetaak op zich te nemen.Proficiat! heeftniet stilgezetenen al De leidingsploeg heelwat op stapelgezetvoor dit jaar. Schrijf alvastde volgendedata in jullie agenda: 16 september is onzevriendjesen Julliemogenallemaalal je vriendinneuesdag. oP zondag. vriendjesmeebrengen om 23 september is onzeinschruvingsdag' 14:00 uur is het gewoonChiroen om van Het 16:00to 18:00zijn er inschrijvinqen. jaar nog altijd â‚Ź hele bedraagt lidgeldvoor het Vergeetniet dat 35, verzekeringinbegrepen. gsm, (bril, enz materielezaken ) niet verzekerdzijn. we ook dit jaar onze om onzekampprijste drukken,organiseren op 20 oktober jaarlijkse-ondertussen beroemde spaghettiavond je familieen Nodig van Stokkel. vanaf18:00 in de Gemeenteschool vriendenuit en schuifje voetenondertafelvoor een gezellige avond.Wij zorgenvoor de rest. Binnenkortzijn de kaartente koop bij de leiding.zeker niet te missen.


We proberenook onzelokalenzo veiligmogelijkte maken.Deze zomerkondenwe met de steunvan de VZWen de parochieons dak wij vernieuwenwaarvoordank.Op zaterdag27 oktoberorganiseren een klusjesdagin het Patro.Je moet geenHandigeHarryzijn al is maar iedereenis welkomom een dit natuurlijkmooi meegenomen handjetoe te steken. van onze Chirogevenvraagtheelwat inzeten engagement Daaromis het fijn alsjullie proberenzo veel mogelijk leidingsploeg. aanwezigte zijn op zondag.En mochthet eensniet lukken,geefje leidingdan een seintje,dan kunnenzun hiermeerekeninghouden Verderin dit Ambibladvind je als ze hun programmavoorbereiden. van de leidingsploeg en de vb's. Handigom bij de contactgegevens te houden. Neemook af en toe een kukjeop onzewebsiteop www.chirostokkel. be. Je vindt er allerleiinfo en ie kan er zelf ook een berichtjeachterlaten.Zekerdoen! Dan rest er ons alleennog iedereeneenfijn beginvan dit nieuwe werkjaartoe te wensenen tot volgendezondag. Leidingen vb's


GEGCVENS I"EIDING leiding@chirostokkel.be SPEELCLUS EviBrees

Jangrees

6 E.Hubertilaan 278 K.Astridlaan 3080Tervuren 1950Kraainem 047210883 oO o47O/StOa49 lan brees@hotmail.com evelientje_brees@hotmail.com RAKWI Britt Uoen ThomasBrees K. Astridlaan278

Dallaan44

1950Kraainem

1933Sterrebeek

o476/6195 09

M99/37 63 57

MaElleCormond LanseDelle2A 1970Wezembeek-Oppem 0478/91 50 oO

maelle.cormond@gmail.com

britt lioen@hotmail.com thomasbrees@hotmail.com SophieVanSever

6eert vermeylen

Zilvervoslaan16

Fr. Desmedtstraat25

Oooem 1150Sint-Pieters-Woluwe 1970Wezembeek o474lAO64 18 0477/ 50 04 69 geertvermeylen@hotmail.com hotmail.com sofievansever@ TITO MadiMatondo AuroreLarue Avenue A. oumas19 1410Waterloo 1950Kraainem 0479/8026 41 0494/9893 33 madimatondo@hotmail.com Aurore-larue@hotmail.com KETI SterhanieTack SteveSirjacques 78 J.Van Hovestraat

7 Oppemlaan48 Fr.Desmedtstraat 1150Sint-Pieters-Woluwe 1950Kraainem o474lao6399 o49S/73Os06 stephanietack92@gmail.com steve sirjacques@live.Lre ASPI NennYSiriacques Jorancormond

(croeDsleider) 7 Fr.Desmedtstraat 1150Brussel 1970 Wezembeek-Oppem 0494/32s9 2a 0473/8178s4 joran.cormond@gmail.com siriacques0OT@ hotmail.com LangeDelle2A

vB's AlainVermevlen

IngeGeelen

25 Fr.Desmedtstraat

Fr.Desmedtstraat 25

1150Sint Pieters-Woluwe

1150 Sint-Pieters-Woluwe

0475/7959 71 vb@chirostokkel.bâ‚Ź

o476/4AO743 vb@chirostokkel.be


KAI.ENDER SEPTEMBER ZONDAG9/9 ) CHIRO ZONDAG16/9 -) VRIENDJES-EN VRIENDINNFI]ESDAG zondag 2319 , Cl-llRO Zondag 30/9 ) GEENCHIRO

OKTOBER zoNDAG7/10 t CHIRO zoNDAG14110) CHIRO 2Ol10) SPAGHEMAVOND ZATERDAG 21110) GEENCHIRO ZONDAG 28110) GEENCHIRO ZONDAG

XOVEMBER zoNDAG4/11 ) CHIRO ZONDAG11111->CHIRO KONING:EENHELEDAGCHIRO ZONDAG18/11 ) CHRISTUS ZONDAG24111) GEENCHIRO

I'ECEMBER ZONDAG2/12 ) CHIROvoor Speelcluben Rakwi* ZONDAG9/12 ) CHIROvoor speelcluben Rakwi* ZONDAG16 ) CHIROvoor speelcluben Rakwi* ZONDAG23 ) GEENCHIROWEGENSKERSTMIS ZONDAG30/12 ) GEENCHIROWEGENSNIEUWJAAR

* Andere afdelingen : wegens examens af te spreken met je leiding


S;rtfilelala bbers, Eestespeelclu net zoalshet voorjulliegoedbegonnen, Hopelijkis het schooljaar heelblijom jullieleidingte zijn,maarwie zijn Wij zijnalleszins chirojaar. we nu eigenlijk?

lan Vijfdejaar leiding Kentveelweetiesen leestSraagboeken

MoElle Eerstejaarleiding Hangtgraagin de bomenen speeltmuziek

Eerstejaarleiding Zingtgraagen bakt


Wat kunnenjulliedit jaarverwachten? doenbehalve Elkezondaggaanwe van14uurtot 18uur leukeactiviteiten de laatstezondagvande maandwantdanneemtde leidingeendagje vakantie. dusneemdan en vriendinnetjesdag, Op 16 septemberis hetvriendjesmeenaarde chiro' eenvriendjeof eenvriendinnetje allemaal meerinformatie Op20 oktober houdenwe eengrootspaghettifeesu volgtlater. Oo 18 novemberhoudenwe eenheledagchiroomdathetchristus koningis. in hetjaarzaler ookeenheusez[n, waarjulliede lekkerste Ergens pannenkoeken vanhetlandzullenkunneneten.

vanjullielieveleiding Nogvelegroetjesen sproeties

Jan,Ma{llt & Evi

Hebje vrogenmogie altiidsturennoorleiding@chirostokkel.be pascet article,ou si vousovezunequestion,vouspouvez Si vousne comprenez . toujoursnousenvoyerun e-moild leidina@chirostokkel.be


IMDIEBIWflIIIITa!!! Hetslechtenieuws,schoolisweer begonnen Moor het goeie nleuw€ Het chlrqjoor ls \ /eer von slof g€goonl we hopen dotiull'e een leiding wont ge goot het beetjebllj zijnmet onsols {superdupercoole) OOOO( € di'tzijnwlj nog eenjoor me'ions moetendoen..JEEEEf! frouwens!) We bebben hel supercooleidee gehod om een zilhoekie moken in ons lokool dus doorom vezoeken weiullie om de volgendezondog een kussenle mee te nemen (die in het poiro zol moeien overleverydus mee O). breng nieije lievelingskussen Voor hel gevoljullieons no eenjoor nog niel beu ziingeziertkunnen jullie de foio op de volgendepogino uiiknippen,inkoderenen boven jullie bed hongenl ollesoon doen om jullie een spelterend€ROEN WUgoon er olleszinds joor te bezorgen en geven iullie olvosteen spelletje mee Zij die goon spelen groeten U!

BRIrIIRD

SOFFTRD THOMATTFRD

NOURS

zoek o[e \tooiden in de \ rcoadzoekerei mook er don e€arzin vctn o N

x

a E

F

T E

R N P

E

c

s D F

N

z

R

o

R H

M R

s z

B

P P

E

D

T

E

o N L I P L

R J D

o c

H

E

E T

B 5

B

a

P E

R

E D

o

F

T F

U

T

I

J

R

F

B

.ts

E I

I N T

P

K R R

B P R L

z E

E

K

E

H

n H

DERA}O'ISPREUK

P

N

D B

P

L

. GROENER . RAI(MS . HEERS . HEI . BIJ .DE . SPEEL .EN . ORAS . AITIJD


hun O Jee.Dooral datzwetenhebbende afdelingsfiguren Helpjij hendezeterugte vinden? kleurverloren.

fri0[sl

$iocm fhmm en$uoncl

frcst


-ffi,cSb konol niel meerop !l hebbeniulliey'nin hef niouwejoorwoni onsenlhousiosme

JullieleindingwillenoitioorneelveelplgZlgf blilmel onsdonswiimefiullie.

mOkgn.

Hopelilk 4n lullieeven

oonde hondvoneenspel: w[ zullenonsevenfievoorstellenl

Noom: Leefl[d: Lievelingsdier

,ra(v

Uevellngskleur: LievelingssPel: Uevelingschlrolied: studies: ???.

,if

*ee( " ono,

\

,"4@-,,?;7,, v nahwisy't-

Schoenmooi:

'â‚Ź \

hlo ,a

T:",#;ff ***jnv,# '_fi"Y/ :

\-.

Etkezondog(beholvede loolslezondogvonde moonolvon l4U fOt I 9U :D} { SPANNEND arllenwnkborsloonmefeenkoffervolspellâ‚Źties"'

';l EnverseetjutlieGh ifo unlfofm aa r


Belongrijkedqlo: t * + t .t

L!!q?:vriendjes en vriendlnneljesdo9 23!09;chiro jnschrjjvingen 20:19:mmmh lekkerspoghellielen wont het isspoghettiovond l!:ll:chrisiuskoning ??:??:tito weekend

Metorjullie !f!!S!

eng.@i!!!lg0

jurtie kunnen hierrerechr:

ourore: - 0494/989333

luarc.]sru9str9]!rsl.a9o Madii - 0479/802647 m o d i nc i o n d o0 h o t m o .i c o m

Madi €y Aurore


.â‚Ź L*

08 Silia

I 05 Inge I

ll Quinten

ii 19 Madlle i

22 Steve

09 HuSo

:

ii

16Yitse

05 Elisa

i 08 Bilal :i

I ogseppe r ri 11 Loris

':i5,1i

' 07 Elisabeth

13 Johanna

07 Pierre

21 Nicolas

I

I 15 Tania

25 Guido

29 Maurine


Kraakde code Makkelijk 8-5-2-2-5-14rO-2r-L2-12-9-57-15-5-19-20-98-15-16-5-12-9-10-11 r4-L2 9-14 a-5-20 14-9-5-2r-23-510-1-1-18.

Middelmatig Ykl cnngubkpuygn!

MoeilUk 00110/10011 00011/01000/00110/10010/01111 1/0111uO1100/00101 00001/10111/00101/1001

DOOLHOF

u[DA6tNG!!!

ELKELEITERVAN HET ZOEKVOOR IETsSINKEND AI-FABET (vbA=Amonial! B = eenboer,...


Sloeprika blauwste Keti'sl!!!!! @ @ (Sloeprika?Huh?Hoekoinenzeaandatstoemwoord??!!!)Jullieleidingheeftechteen super vet spel uitgevonden (a WtJ dus Steve Aoki en Stephanie Langkous) denk aan een woord dat je echt kei SOOOOAAAIU vind (vb.goeiendag) en dan ogen toe en tel tot dde en de eerste 2 woarden dat je ziet daarmee vorm je een kei vet nieuw woord zoals SIoEPRIKA @!!l clazy shitttl!!) Tot daar onze vettteeeee blaaauuwwwee inleiding. Even serieus maaahhhaaaaahahaal!! Kdacht het niet h6 Hiernaast zien jullie jullie ffber sexy leiding, de bedoeling G dat jullie ons zo vet jullie mogelijk aankteden! ! Huh waarom?? wel dit is nodig voor de volgende zondag' kuruen daarmee punten verdienen voor een spel op kamp!!! Om de zoveel tijd aillen jullie valr ons een opdracht kijgen, doe dit zo goed mogelijk want dan wordt het kamp echt leukl!!l

Hier onzevoorlopige l3.ESAIiffA (aja kalender dus h6):

Het weekend is een voorlopige datum, als we metken dat er bijna niemand kan dan gaan we dit nog wel aanpassen.Dus laten jullie zo snel mogelijk iets weten?! Via onze facebook-KEfl-gEoepofvia sms (Steve:0496/730506en stephanie: 0474/806399). Wij hebben echt al kei veel zin in het nieul,re chLo jaat! En willen er alvast een vet lxralblauw jaat van maken dus be prepared !!! It's gonna be legen.,... wait fot:1..,.. dairyllll :D Garlo Ketistll! @ag dus!!) Ps: r,cezulten ook misschien eens allemaal sarnen naal begijntjesbad gaan., om elkaar beter te leren kennen!


Besteaspls,

Naeenlangevakantielshettijdomernoglsstevigl ntevl lege n lw ljz lj n a lva st u ltra ge m ot lve e rd o m e reensp ette rendja a rva nte m a ke n,w lj gaanonsze g. lf nletmeervoorstellewljvlndendatonnodl H e t e n lg e w a t j u ll I e m o e t e n d o e n ls e e n a g e n d a k o p enomdezebelangrljkedataopteschljvenwebegl nnenop6oktobermetonzeeersteasplnachtvanh etjaar,20oktoberlshetspaggeavond,kommassa nfogaajulllewelnogkr almetjulllefamllle,meerl ljgen Wljplannenookeengrootspellnantwerpenwann eerdeze valtlsn o g g e h e I m , w a t w e w e I k u n nengev en lsdd a t u m v an o n s w e e k e n dnl.l920EN 2l a rll! u | | lewetendatweel Voorderestmoetenj opeenanderelocatlegaanspelen,dusalsjull etkunnenkomen,laatletswetenaanons

kewee k len I

lsdl Omheteersteamblbladnltemoellljktemaken ltgemaaktvlahetlnterne thetelnde,wljhebbend !wljhebbene taangezlendesjorrenoglnmostazlt rkelvee lzln In hopelljkju llleook I Psveelsuccesmetjull

leopdrachtendltjaar!

Julllellevelledlng DESJORRE(akajackwhlte)KENNY(akaedd er)

levedd


Waargaateenpizzanaaltoeals hiiziekis?

OokterOed(er)

Wot iseen Poordin een blender? Regiin ttre mix

+

f,lii Erwaseenseenvisen diegingnaar de dokter.zegtde doktertegen meneerdevis: al,uit "Achja, ik ziehet Probleem de komzeker?"


|J.J

I F

c. F

IJJ

I E,

IJJ ltl

G. lrJ

\t


]aarlhemaL€d tOJt' )o)5 bcestrnR Zondagmiddag:kiekeboe, nog een half uur en doodmoe ik speeldoor al vallenmijn ogentoe. Goestink,goestink kijk eens hoe mijn voorhoofdblinkt, helemaalspontaan,niet nagedacht, lieversnel gegaandan lang gewacht. Goestink,goestink En ik sta weer in het a/veet een ding dat ik zekerweet: Chiroaleet: ik heb het beet Kampenbouwen:kinderspel. lk draagzelf mijn rugzakwel en speel tot het laatst mee met elk spel Goestink,goestink kijk eens hoe mijn voorhoofdblinkt, helemaalspontaan,niet nagedacht, lieversnel gegaandan lang gewacht. Goestink,goestink en ik sta weer in het a reet. E6n ding dat ik zekerweet: Chiroaveetis rap gereed. Voor honderdman: Barbecue! Elk bivak:vuil en moe! Elke zondag:weer paraat! lk hoop dat dit nooitover gaat! Goestink,goestink kijk eens hoe mijn voorhoofdblinkt, helemaalspontaan,niet nagedacht, lieversnel gegaandan lang gewacht. Goestink,goestink en ik sta weer in het afleet. E6n ding dat ik zekerweet: Chiroaleet maaktmij compleet!

Ambiblad september 2012  

Het blad van chiro stokkel!

Ambiblad september 2012  

Het blad van chiro stokkel!

Advertisement