Page 1

Dari

‫ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ (What is mental illness?)


‫ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺣﺪود یﮏ ﻧﻔﺮ از هﺮﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﺱﺘﺮاﻟﻴﺎیﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﺎ درﺣﻴﺎت ﺧﻮیﺶ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ را ﮔﺬﺷﺘﺎﻧﺪﻩ ایﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ یﮏ اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ از ﺑﻴﻤﺎری هﺎ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری هﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ از اﻣﺮاض و‬ ‫ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ هﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را ﺕﺤﺖ ﺕﺂُﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ یﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺤﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮروی اﺣﺴﺎﺱﺎت ﻓﺮد‪ ،‬روش ﺕﻔﮑﺮ‪ ،‬رﻓﺘﺎر و رواﺑﻂ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺱﺎیﺮیﻦ ﺕﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد‪.‬‬ ‫ایﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮاﺱﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﺎری ﺕﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﺻﻄﻼح اﺧﺘﻼل دﻣﺎﻏﯽ در ﻣﻮرد ایﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺤﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺱﻼﻣﺖ دﻣﺎﻏﯽ روش ﺕﻔﮑﺮ‪ ،‬اﺣﺴﺎﺱﺎت و رﻓﺘﺎرهﺎی ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ازﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻧﻴﺰ اﺧﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺻﺤﺖ دﻣﺎﻏﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮرایﺞ ﺑﻮدﻩ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮﻓﺸﺎر‬ ‫هﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎیﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺤﺖ دﻣﺎﻏﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﺷﺪیﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺑﻪ اﻣﺮاض دﻣﺎﻏﯽ ﺕﺒﺪیﻞ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﺱﺒﺐ ایﺠﺎد رﻧﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ‪ ،‬ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺱﺘﺎن ﺁن هﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺱﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﻣﺸﮑﻼت رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺱﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺝﻬﺎﻧﯽ‪،‬ﺕﺸﻮﺷﺎت ﻋﺼﺒﯽ‬ ‫) اﻓﺴﺮدﮔﯽ( یﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺕﺮیﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺱﻼﻣﺘﯽ ﺝﻬﺎﻧﯽ ﺕﺎ ﺱﺎل ‪ 2020‬ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدیﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎریﻬﺎی دﻣﺎﻏﯽ دارای اﻧﻮاع و درﺝﺎت ﺷﺪﺕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ از‪ :‬ﺕﺸﻮیﺸﺎت )اﻓﺴﺮدﮔﯽ(‪ ،‬اﺿﻄﺮاب‪،‬‬ ‫ﺷﻴﺰوﻓﺮﻧﯽ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ دو ﺝﻨﺎﺣﯽ‪ ،‬اﺧﺘﻼﻻت در ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺧﺘﻼﻻت در ﻏﺬا ﺧﻮردن‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زیﺎدی دیﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬هﺮﭼﻨﺪﮐﻪ اﻓﺮاد ﺕﻨﺪ ﻣﺰاج ﻗﻮی ﺕﺮس و یﺎ ﻏﻤﮕﻴﻨﯽ را‬ ‫در زﻣﺎن هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪ‪ ،‬یﺒﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ اﺣﺴﺎﺱﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﺷﺪیﺪ ﺑﺮوز‬ ‫ﮐﺮدﻩ و ﺱﺒﺐ ایﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی روزاﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺷﻐﻞ‪ ،‬ﻟﺬت ﺑﺮدن از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ‪ ،‬و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در ﺣﺪ ﻧﻬﺎیﺖ‪ ،‬اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺕﺸﻮﺷﺎت ﻋﺼﺒﯽ ) اﻓﺴﺮدﮔﯽ( هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ازﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﻧﺒﻮدﻩ و یﺎ از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺝﺴﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ‪ ،‬و یﺎ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺱﺘﻦ ﺕﺮس هﺎی ﺧﻮیﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ یﮏ ﺱﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺱﻢ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﺘﺮیﻦ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ دیﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری هﺎی رواﻧﯽ ﻣﺮﺕﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬ایﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺰوﻓﺮﻧﯽ و اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻖ و‬ ‫ﺧﻮی دوﺝﻨﺎﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻋﻮارﺿﺎﺧﺘﻼل ﻋﺼﺒﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺕﻮاﻧﺎیﯽ درک و ﺣﺲ واﻗﻌﻴﺖ را از دﺱﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ و درک ﺁن هﺎ از‬ ‫دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺱﺖ‪ .‬ﺕﻮاﻧﺎیﯽ ﺁن هﺎ در درک اﻓﮑﺎر‪ ،‬اﺣﺴﺎﺱﺎت‪ ،‬و دﻧﻴﺎیﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺕﺤﺖ ﺕﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎی روﺣﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﺑﺎ اوهﺎﻣﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻘﺎیﺪ ﮐﺎذب در ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺁزار‪ ،‬ﮔﻨﺎهﮑﺎر ﺑﻮدن‪ ،‬و ﺷﮑﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ داﺷﺘﻦ در‬ ‫ﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و هﻢ ﺝﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اوهﺎﻣﺎﺕﯽ ﻣﺜﻞ‪ :‬دیﺪن‪ ،‬ﺷﻨﻴﺪن‪ ،‬اﺱﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮدن‪ ،‬و یﺎ ﭼﺸﻴﺪن ﻣﺰﻩ هﺎیﯽ ﮐﻪ وﺝﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬در ﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎی روﺣﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﺱﺒﺐ ایﺠﺎد وﺣﺸﺖ و یﺎ ﭘﺮیﺸﺎﻧﯽ در ﺱﺎیﺮیﻦ ﮔﺮدد‪ .‬درک وﺷﻨﺎﺧﺖ ایﻦ رﻓﺘﺎر از ﺝﺎﻧﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺁن ﺁﺷﻨﺎیﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺪاوی ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ را ﻣﯽ ﺕﻮان درﻣﺎن ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی اوﻟﻴﻪ و ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ و دﺱﺘﺮﺱﯽ ﺑﻪ ﺕﺪاوی ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻢ‬ ‫اﺱﺖ‪ .‬هﺮ ﭼﻪ ﺕﺪاوی ﺱﺮیﻊ ﺕﺮ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدد ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ ﺿﻤﻨﯽ در دورﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺁیﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ یﮏ دروﻩ از ایﻦ ﺑﻴﻤﺎری را ﺕﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎیﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮوﻩ دیﮕﺮ ایﻦ ﺑﻴﻤﺎری در ﺕﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎزﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬


‫ﺕﺪاوی ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ‪:‬دارو؛ روش هﺎی روان درﻣﺎﻧﯽ ﺕﺸﺨﻴﺺ و ﺣﻤﺎیﺖ رواﻧﯽ_اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬اﺣﻴﺎی ﻣﺠﺪد ﻧﺎ ﺕﻮاﻧﯽ هﺎی ‪ ،‬دوری از ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﺧﻄﺮﺁﻓﺮیﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺁﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت هﺎی ﮐﻨﺘﺮول ﺧﻮدی ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫اﻣﮑﺎن ایﻨﮑﻪ ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ در ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻗﻮت ارادﻩ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود وﺝﻮد ﻧﺪارد‪ .‬و ایﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد درهﺮ ﺣﺎل ﺱﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ هﺴﺘﻨﺪ هﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺕﮑﺎﻟﻴﻒ ﺝﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺱﺎیﺮﺑﻴﻤﺎری هﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد و هﻴﭻ ﻓﺮدی را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ اش ﻧﻤﯽ ﺕﻮان ﺱﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﻀﺮ و یﺎ ﺱﺎیﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬و ایﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮ ﺕﺪاوی را ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺕﺮ ﻣﯽ ﺱﺎزد‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺸﺮوب و ﺱﺎیﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺱﺖ‪. .‬‬ ‫ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری و یﺎ‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن ازﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر زیﺎد اﺱﺖ‪.‬‬ ‫داﺱﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻴﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺱ ُﻮ ﺕﻔﺎهﻤﺎت و ﺣﻘﺎیﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ ‪:‬‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﺮیﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪﻩ ‪ ،‬ﺱ ُﻮ ﺕﻔﺎهﻤﺎت وﮐﻠﻴﺸﻪ هﺎ و ﻧﮕﺮش هﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻩ‪ .‬ایﻦ ﻣﻮارد ﺱﺒﺐ ﻧﻨﮓ‪ ،‬ﺕﺒﻌﻴﺾ و‬ ‫ﺝﺪایﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ‪ -‬و ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮیﻀﯽ دﻣﺎﻏﯽ دارد ‪ ،‬ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺮﺱﺶ هﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮرد اﻣﺮاض دﻣﺎﻏﯽ‪:‬‬ ‫ﺁیﺎ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﻧﺎﺕﻮاﻧﯽ هﺎی ذهﻨﯽ و یﺎ ﺁﺱﻴﺐ هﺎی ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﺧﻴﺮ‪ ،‬ایﻦ ﺑﻴﻤﺎری هﺎ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺱﺎیﺮ ﺕﮑﺎﻟﻴﻔﯽ ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻣﺮاض ﻗﻠﺒﯽ‪ ،‬ﺕﮑﻠﻴﻒ ﺷﮑﺮ‪ ،‬و ﺁﺱﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎﻋﻨﻌﻨﺎت رایﺞ ﻣﺜﻞ هﻤﺪردی و ﺣﻤﺎیﺖ هﺎیﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼیﺎن ﻣﺮیﺾ ﺝﺴﻤﯽ ارا ء ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮیﻀﺎن دﻣﺎﻏﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺁیﺎ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﺪاوی وﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟‬ ‫ﺧﻴﺮ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺕﺪاوی ﺻﺤﻴﺢ و زود‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد یﺎﻓﺘﻪ وﻋﻼیﻢ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻌﺪی از ﻣﺮیﻀﯽ راﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻣﻮرد ﺱﺎیﺮیﻦ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ دردورﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺕﺪاوی ﻣﺘﺪاوم ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و ایﻦ درﺱﺖ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺱﺎیﺮﺑﻴﻤﺎری ﺝﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﺕﮑﻠﻴﻒ ﺷﮑﺮ و اﻣﺮاض ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺱﺎیﺮ ﺑﻴﻤﺎری هﺎ ﺑﺎیﺪ ﺝﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺕﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری‬ ‫دﻣﺎﻏﯽ ﻣﺘﺪاوم دﭼﺎر ﻧﺎﺕﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت هﺎی زیﺎدی در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮیﺶ ازایﻦ ﺕﮑﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪،‬‬ ‫دارای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺛﻤﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁیﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺁیﻨﺪ؟‬ ‫ﺧﻴﺮ‪ .‬ﺁﺱﻴﺐ ﭘﺬیﺮی در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻼل دو ﺝﻨﺎﺣﯽ ﺧﻮی و ﻋﺎدت‬ ‫ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺬد ﻣﻨﺸُﺎ ارﺛﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺱﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ را در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮیﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ایﻦ ﺑﻴﻤﺎری هﺎ ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻻیﻞ زیﺎدی در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ‪ .‬ایﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ از‪ :‬ﻓﺸﺎر هﺎی ﻋﺼﺒﯽ)اﺱﺘﺮس(‪،‬ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ‪ ،‬ﺷﮑﺴﺖ در ارﺕﺒﺎﻃﺎت‪ ،‬اذیﺖ و‬ ‫ﺁزار هﺎی ﺝﺴﻤﯽ و ﺝﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺑﻴﮑﺎری‪ ،‬ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮی از ﺝﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬و ﺱﺎیﺮ ﺕﮑﺎﻟﻴﻒ ﺝﺴﻤﯽ و یﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ‪ .‬داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺮاض دﻣﺎﻏﯽ‬ ‫رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺱﺖ‪.‬‬ ‫ﺁیﺎ هﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد؟‬ ‫ﺑﻠﻪ‪.‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ یﮏ ﻧﻔﺮ از هﺮﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﺱﺘﺮاﻟﻴﺎیﯽ در ﻣﺮاﺣﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮیﺶ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮیﻀﯽ دﻣﺎﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬هﺮ ﻓﺮدی در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ اﺱﻴﺐ ﭘﺬیﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺎیﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪﻩ ایﺪ‪ ،‬ﺕﺎ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ‪ ،‬ﺻﺤﺒﺖ واﺿﺢ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺱﺖ‪ ،‬زیﺮا ﺱﺒﺐ ﮐﺎهﺶ ﻧﻨﮓ و ﺷﺮم ﻧﺎﺷﯽ ﻟﺰ ﺑﻴﻤﺎری ﺷﺪﻩ و ﺱﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮدم زودﺕﺮ ﺝﻬﺖ ﺕﺪاوی ﺕﮑﻠﻴﻒ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎیﻨﺪ‬ ‫ﺁیﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ دارد ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ب‬ ‫ﺧﻴﺮ‪ .‬ایﻦ ﺕﺼﻮر ﻏﻠﻂ‪ ،‬زیﺮ ﺑﻨﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﻨﺪی هﺎی ﻧﺎدرﺱﺖ اﺱﺖ‪ .‬اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺪرﺕﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺪیﺪ ﺕﺮیﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ هﺴﺘﻨﺪ در زﻣﺎن دریﺎﻓﺖ ﺕﺪاوی و ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﺘﻨﺎﺱﺐ‪ ،‬ﻧﺪرﺕﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬


‫ﺁیﺎ ایﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض دﻣﺎﻏﯽ را ازﺝﺎﻣﻌﻪ ﺝﺪ‬ ‫ﺧﻴﺮ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻣﺒﺘﻼ هﺴﺘﻨﺪ ﺧﻴﻠﯽ زود ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ یﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺎز‬ ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺕﺎهﯽ را ﺑﺮای ﺕﺪاوی در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﻣﻮﺝﻮد در اﻣﺮﺕﺪاوی در دهﻪ ی اﺧﻴﺮ ﮔﻮیﺎی ایﻦ اﻣﺮ اﺱﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮیﺖ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ در ﺑﻴﻦ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮیﺶ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺝﺪاﮐﺮدن و ﻣﻨﺰوی ﻧﻤﻮدن ایﻦ اﻓﺮاد ﻣﻄﺎ ﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺱﺖ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺕﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ ازاﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮیﺶ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﻣﻮﺝﻮد در اﻣﺮ ﺕﺪاوی ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﺱﺎزد‪ ،‬و ﻣﻴﺰان ﮐﻤﺘﺮ از یﮏ در هﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺕﺪاوی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁیﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﻧﺎﺷﯽ ازﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ یﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺕﺮیﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ ﺑﺎ ﺁن دﺱﺖ ﺑﻪ ﮔﺮیﺒﺎن‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫ﺑﻠﻪ‪ .‬یﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺕﺮیﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺝﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد از ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ‪ ،‬رو یﺎ رویﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش و ﻃﺮز ﺕﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺴﺎن هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ایﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ایﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ اﺱﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن و ﺕﺒﻌﻴﺾ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺮیﻀﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﮕﺮش و ﻃﺮز ﺕﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﻴﺪواراﻧﻪ از ﺝﺎﻧﺐ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬دوﺱﺘﺎن‪ ،‬ارایﻪ دهﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺱﺎیﺮ اﻋﻀﺎی ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺝﻬﺖ‬ ‫ﺕﻀﻤﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﺎیﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼیﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﻧﺎﺷﯽ ازﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺱﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁیﺪ؟‬ ‫هﺎ و یﺎ ﻣﺴﺎیﻞ ﺻﺤﯽ ﺑﺎیﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﺷﻮ د و ﻣﻄﺮح ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد * در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺱﺎیﺮ ﺑﻴﻤﺎری‬ ‫●ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺁﺷﮑﺎر در ﻣﻮردﺑﻴﻤﺎری‬ ‫دﻣﺎﻏﯽ هﻨﮑﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺕﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺕﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮیﻀﯽ دﻣﺎﻏﯽ ﺷﺎیﻊ از ﻗﺒﻴﻞ ﺕﺸﻮ ﺷﺎت ﻋﺼﺒﯽ) اﻓﺴﺮدﮔﯽ( و اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫●ﺁﻣﻮزش ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺝﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﻨﺪی هﺎی‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮاﺱﺎس ﺕﺼﻮرات ﻏﻠﻂ‬ ‫● ایﺠﺎد ﻧﮕﺮش هﺎ و ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﺕﻔﮑﺮی ﻣﺜﺒﺖ در ﻃﻮل‬ ‫دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺝﻮاﻧﯽ‪.‬‬ ‫● ﺣﻤﺎیﺖ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮض‪:‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش راﻩ هﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر هﺎی روﺣﯽ )اﺱﺘﺮس( دررواﺑﻂ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ هﺎ و وﻗﺎیﻊ‪.‬‬ ‫● ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﺱﺘﺎن و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ ی ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮیﻀﯽ دﻣﺎﻏﯽ ﺝﻬﺖ دریﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺕﺪاوی هﺮ ﭼﻪ ﺱﺮیﻊ ﺕﺮ‬ ‫●اﻃﻤﻴﻨﺎن از ارایﻪ ﺣﻤﺎیﺖ هﺎیﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﯽ و‬ ‫و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮیﻀﯽ دﻣﺎﻏﯽ ﺝﻬﺖ ﺕﺴﺮیﻊ ﺑﻬﺒﻮد از ﺑﻴﻤﺎری‪.‬‬ ‫●ﺣﻤﺎیﺖ ﻓﻌﺎل ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از‬ ‫ﻣﺒﺘﻼیﺎن اﻣﺮاض دﻣﺎﻏﯽ‪ ،‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﺮیﺸﺎﻧﯽ وﻋﺎروﻧﻨﮓ ﻧﺎﺷﯽ ازاﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻣﺎﻏﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫● ﻣﻮرد ﺑﺮرﺱﯽ ﻗﺮار دادن ﺕﺒﻌﻴﺾ در هﻤﻪ اﺑﻌﺎد‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ؛ از ﻗﺒﻴﻞ اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬ﺕﺤﺼﻴﻞ‪ ،‬و ﺕﻬﻴﻪ و ﺕﺪارک اﺝﻨﺎس‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬و ﺱﺎیﺮ ﺕﺴﻬﻴﻼت ‪.‬‬ ‫●ﺕﺸﻮیﻖ اﻧﺠﺎم ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت ﺝﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای درک‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺕﺎُﺛﻴﺮﺑﻴﻤﺎري دﻣﺎﻏﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺮدم و یﺎﻓﺘﻦ راﻩ هﺎیﯽ ﺝﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و یﺎ ﺕﺪاوی م‬


‫در ﻣﻮرد ایﻦ ﺝﺰوﻩ )ﺑﺮوﺷﻮر(‬ ‫ایﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺨﺸﯽ از یﮏ ﺱﻠﺴﻠﻪ ﺑﺮوﺷﻮر هﺎی‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻩ در ﻣﻮردﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺝﻪ‬ ‫ﺁن ﺕﻮﺱﻂ دوﻟﺖ اﺱﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺱﺘﺮاﺕﮋی‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺻﺤﺖ دﻣﺎﻏﯽ‪ ،‬ﺕﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺱﺎیﺮ ﺑﺮوﺷﻮرهﺎی ایﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری دﻣﺎﻏﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬‫ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬‫ اﺧﺘﻼل زﺷﺖ ﺧﻮیﯽ دو ﺝﻨﺎﺣﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬‫ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬‫ اﺧﺘﻼل در ﻏﺬا ﺧﻮردن ﭼﻴﺴﺖ؟‬‫ ﺷﻴﺰوﻓﺮﻧﯽ ) اﺱﮑﻴﺰوﻓﺮﻧﯽ ( ﭼﻴﺴﺖ؟‬‫ﮐﺎﭘﯽ هﺎی رایﮕﺎن و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺕﻤﺎﺕﯽ ایﻦ ﺑﺮوﺷﻮر هﺎ‬ ‫را ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻴﺪ ازﻣﺤﻞ زیﺮ دریﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎیﻴﺪ‪:‬‬

‫‪Mental Health and Workforce Division of the‬‬ ‫‪Australian Government Department of‬‬ ‫‪Health and Ageing:‬‬ ‫‪GPO Box 9848‬‬ ‫‪CANBERRA ACT 2601‬‬ ‫‪Tel 1800 066 247‬‬ ‫‪Fax 1800 634 400‬‬ ‫‪www.health.gov.au/mentalhealth‬‬ ‫‪For copies in other languages contact:‬‬ ‫‪Multicultural Mental Health Australia‬‬ ‫‪Tel (02) 9840 3333‬‬ ‫‪http://www.mmha.org.au‬‬

‫ﺑﺮای دریﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺕﻮان ﻣﺮاﺣﻌﻪ ﮐﺮد‪:‬‬

‫ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬‫ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﯽ ﺝﻤﻌﻴﺖ‬‫ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﺖ دﻣﺎﻏﯽ ﺝﻤﻌﻴﺖ‬‫ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺝﻮد‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ‬ ‫أدرس‬ ‫‪Community Help and Welfare Services‬‬

‫و ﺷﻤﺎرﻩ ﺕﻠﻔﻦ هﺎی ‪ 24‬ﺱﺎﻋﺘﻪ ﺱﺮویﺲ ﻋﺎﺝﻞ را در‬ ‫راهﻨﻤﺎی ﺕﻠﻔﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎیﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺝﻬﺖ دریﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺕﯽ ﻓﻮری ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺕﻠﻔﻦ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ ‪ 131114‬ﺕﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮیﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎرﻩ ﺕﻠﻔﻦ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺱﺎیﺮ ﺷﻤﺎرﻩ ﺕﻠﻔﻦ و اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﻤﮏ هﺎی‬ ‫دیﮕﺮی را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارایﻪ دهﺪ‪.‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻴﺪ از ﺱﺎیﺖ هﺎی زیﺮ ﺑﻪ دﺱﺖ‬ ‫ﺁوریﺪ‪.‬‬ ‫‪www.beyondblue.org.au‬‬ ‫‪www.betterhealth.vic.gov.au‬‬ ‫‪www.adavic.org.au‬‬ ‫‪www.crufad.com‬‬ ‫‪www.ranzcp.org‬‬ ‫‪www.sane.org‬‬ ‫‪For more translated information, try the following‬‬ ‫‪links:‬‬ ‫‪http://www.mmha.org.au/‬‬ ‫‪http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/mhcs/topics.‬‬ ‫‪html‬‬ ‫‪http://www.healthtranslations.vic.gov.au/‬‬ ‫‪http://www.healthysa.sa.gov.au/default.asp‬‬ ‫‪If you need an interpreter contact TIS‬‬ ‫‪on telephone 13 14 50‬‬

WhatisMentalIllnessDARI  
WhatisMentalIllnessDARI  

(What is mental illness?) ‫ﭼﻴﺴﺖ‬ ‫دﻣﺎﻏﯽ‬ ‫؟ﺑﻴﻤﺎری‬ ‫ﭼﻴﺴﺖ‬ ‫دﻣﺎﻏﯽ‬ ‫؟ﺑﻴﻤﺎری‬ ‫دﻣﺎﻏﯽ‬ ‫هﺎی‬ ‫ﺑﻴﻤﺎری‬ ‫ﺗﺪاوی‬ . ‫ﺮﺱﺶهﺎیﻣﻌﻤﻮلدرﻣﻮرداﻣﺮاضدﻣﺎﻏﯽﭘ‬...

Advertisement