Page 1

Assyrian

ܿ ܵ ܵ ܵ ܹ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ‫ ؟‬ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ǵȉȁ ܼ ܼ (What is Mental Illness?)


ܵ ܼܿ ǵȉȁ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ‫ ؟‬ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܼ

ܿ ܵ ܸ ܿ ܸ ܵ ܵ ܵ ܿ ܿ ǧȦȌǸ ݉ ܼܿ ܵ ܼܿ ǧȏȂȒȏǪ ܵ ܵ ܼܿ Ȋȅ ȊȂǪܹ dzǸ ܵ ܵ ܼ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܸ Ȥǫȗ ܹ ܸ ‫ܚ‬Ȥǫȗ ܹ ܵ ܵ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ǩȴǼȢǪ ܼ ܼ dzǪ Ȑȏȋ ܼ ǩ‫ ܙܘܕ‬ǧȋǵȑ‫ܘ‬ ܼ ، ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܹ ܼ dzǪܸ ǧȂȂȈȳȨȑ‫ܐܘ‬ ܿ ݉ ܼܿ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ܸ dzǹǪ ܵ ܵ .‫ܬܢ‬ǶȂǸ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼܿ ǧȎdzȗ ܵ ܿ dzǸ ܿ ܹ ǧǫȈ‫ܕ‬ ܿ ܹ ǧȂȎǶǭ ܵ ܵ dzǹȈ ݉ ܼܿ ‫ܥ‬dzȋ ݉ ܼܿ ‫ܥ‬dzȋ ܵ ܼܿ ǧȒȚǶǼǪ ܵ ܼܿ ܵ ̮ ܼ ܵ ܸ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܵ ܵ ܵ ǩȤǫǸ ܹ ܼܿ ǨȨȑ‫ܕ‬ ܹ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ dzǹȈ ‫ ܿ ܼܗܪ‬، ǧȗȴȋ‫ܕ‬ ܼ ݉ ܼܿ ǵȉȁ ܸ ܼ ǧȅ‫ܕ‬ ܸ ܼ ǧȅ‫ܕ‬ ܿ ̈ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܹ ܸ ǧȗȴȋ‫ܕ‬ ܹ ܼ ǨȨȑ‫ܕ‬ ܸ Ȋȗܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȎdzǫȘȋ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ .ǧǫȈ ܼ ܼ ǨȨȉȗ‫ܘ‬ ܼ ܵ ܿ ܿ ݉ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܹ ǧȚ‫ܨܘ‬ȤȚ ܵ ܸ dzǸ ܿ ܿ ܹ ܼ ǧȂȏȌȈǶǸ ݉ ܼܿ ǵȉȁ ܵ ܼܿ ܵ ܼ ǨǷǹȋ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܵ ܵ ܼ ǩȤǼȡ ܹ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܸ ܼ ܿ ، ȧǭ‫ܪ‬ ǩܹ ȴǪ‫ܕܘ‬ ܼ ܼ ܵ Ȋȗܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȎdzǫȘȋ ܼ ܹ ܼ ، ȐȌǸ‫ܬ‬ ܼ dzǸܼ ȃȅ‫ܕܐ‬ ܼ ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܹ ܼ ǧȅ ݉ ݉ ݉ ܵ ܵ ܵ ܿ ܿ ܵ ܿ ‫ ܐܦ‬.ǨǵȋǶȦȋ ܵ ܵ ܵ ܸ ‫ ܕ‬ǩȤǫǸ ܵ ܼܿ .ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ݉ ܵ ܵ ǨȨȉȗ ܹ̈ ܼ ܹ ̈ ܼ ܸ Ȋȗܼ Ǩ‫ܬ‬dzȏȒǪ ܹ ǧȅ ܹ ǧȗȤȋ ܹ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܵ ȍȗܼ ȊǪǵȁ‫ܘ‬ ܹ ܵ ، ȷȈǶȂȅ ǧȚ‫ܪܨ‬ǶȚ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܸ ܼ ‫ܫ‬ǦȚ ܸ ܼ ܵ ȊȢȥ‫ܘ‬ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܸ ܼ ‫ܫ‬ǦȚ ܹ ܸ ǧȎǦȈ ܹ̈ ܵ ܹ ܼ ǨȨȗdzȋ ܹ ܵ ǧȅ ܹ .ǧȂȏȌȈǶǸ ܼ ǩȴǼȡ ܸ ܼ ǧȡ ǧǹȉȚǶȋ ܿ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵǩdzǹǪ ǧȏȁ‫ܐ‬ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܼ ، ǩȴǪ‫ܕܘ‬ ܵ ܿ ܹ ܼ ǨǷǹȋ ܹ ǧȚ‫ܨܘ‬ȤȚܼ dzǸܼ ȃȅ‫ܕܐ‬ ܹ ܼ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȏȌȈǶǸ ܸ ܼ ǧȅ ܼ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȎdzǫȘȋ ܼ ܼ ‫ ܕ‬ǩȤǼȡܸ ‫ܐܦ‬ ܹ ܼ ، ȧǭ‫ܪ‬ ܼ ǵȈȨȁ‫ܐ‬ ܹ ܼ ، ȐȌǸ‫ܬ‬ ܵ ܿ ܵ ‫ܫ‬ǶǪ ܵ ܼ ܵ ܵ ܼܿ Ȑȋܼ Ǩ‫ܘܪܬ‬ȠǪ ܵ ܼ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܵ ܼ ȃȦǫǸ ܵ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ܼ ܵ ܵ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ܹ ̈ ܵ ܵ ‫ܫ‬ǶǪ ܹ ǧȁdzȂȗ ǧȘȁȤȋ ǧȏȌȈǶǸ ǩܹ ȴǼȡܸ .ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܼ ܵ ǧȅ‫ܘ‬ ܼ ǧȏȁ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȂȌȅ ܿ ܿ ܵ ܵ ܿ ܵ ܼ ܼܿ ǧȂȏȦțȎ ݉ ܼܿ ȇȁ‫ ܼܐ‬ȨȁǦȏȏǪ‫ܙ‬ ݉ ܼܿ ǵȂǪ ܵ ǧȋǶȡ ܵ ܵ ܼ ȇȚ‫ܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ܹ ̈ ܵ ܵ ̮ ܼܿ ǧǹȆȆȈ ܹ ̈ ̰ ܸ ǩdzǫȗ .Ǩ‫ܬ‬ǶȂǸ‫ܕ‬ ܼ ܵ ܵ ܼ ܿ ܼ ǧȚ‫ܨܘ‬ȤȚ ܼ dzǸ ܼ ܼ dzǸ ܹ ܼ Ȥǫȗ‫ܕ‬ ܹܼ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܼ ȃțȉǹȥ ܵ ܵ ǧȏȁ‫ܐ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȌȈ ܵ ܼ ݂ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȴȋ ܵ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ܼ ܵ ܵ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ܹ ܼ Ȑȋܼ ‫ܝ‬ǵȁ‫ܬ‬ǶȂǪȴǹǪ ܹ ̈ ܿ ܵ ‫ܫ‬ǶǪ ‫ ܐ ܸ ܢ‬ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ǩܹ ȴǼȡܸ ܼ ܸ ܼ ǧȋǶȡ ܼ ǧȏȁ ܼ ܼ ܵ ܸ ǩ‫ܘܖ‬ȠǪ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ .ǨȨȎdzǫȘȋܼ ǧȁ‫ ܗܘ‬ȷȈ ‫ܝ‬ǵȂȉȗ ܼ ܼ ȷȉǪ‫ ܕ‬ǨȨȌȒȋ ܼ ܼ ܵ ܵ ܿ ܹ ‫ܘܐܦ‬ ܿ ܹ ǧǪ‫ܪ‬ ܿ ǧȋ‫ܗܕ‬ ܵ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȴȋ ܵ ܵ ܸ Ǩ‫ܗ‬ǦǪ ܵ ܵ ‫ܝ‬Ȥǫȗ‫ܕ‬ ̈ ܼܿ ܵ ܼ ܹ ܼܿ ܹ ̈ ܵ ܼ ܿ ǧȡܵ ‫ܝ‬ǷǮȗ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȡܵ ‫ܝ‬ǷǮȗ ǧȡܵ ‫ܝ ܘܐܦ‬ǵȁȨȁ‫ܘ‬ȨȂǪ‫ܕ‬ ، ǧȏȂȒȎ ܼ ܸ ̰ ܼ ǧȅ ܼ ܼ ܵ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܸ ̰ ܼ ǧȅ ܼ ܿ ̈ ܼ ܵ ܼ ܼܿ .‫ܝ‬ǵȁ‫ܘܬ‬ȴǫǸ ܿ ܿ ܿ ǩܹ ȴǼȡܸ ǧȎ‫ܐ‬ ܿ ܼ ܵ ܵ ܼ ǧȗ‫ܘ‬dzȋ ܵ ܸ ‫ܘܬ‬ȠȂȉǸ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܵ ܵ ܸ ǧȎǶȂǫȋ ܵ ܵ ܼ ܵ ܵ Ȑȋܼ ǩ‫ܙܘܕ‬ ܵ ǩdzȁǷǪ ܵ ܵ ܹ ܼ ܹ ǧȑ‫ܬܐ‬Ƕȥ ܹ ܼ ܼܿ ǵȉȁ‫ܕ‬ ܹ ܼ ȇȁ‫ܐ‬ ܹ ܼ ، Ǩ‫ܐܗ‬ ܹ ܼ dzǪܸ ǧǫȈ ǧȂȉȂǪ‫ܬ‬ ، ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ܼ ܼ .ǧȏȁ ܼ ܿ ܵ ܼ ܵ Ȑȋ ȊȂǪ‫ܬ‬ ܵ ݉ ܹ ‫ܘܗܠ‬ ݉ ܼܿ Ǩ‫ܗܘ‬ ܵ ܵ ܵ ܼ ܹ ܼ ܼ ‫ܫ‬ǶǪ ܹ ܵ 2020‫ ܕ‬ǨȨȏȥ ǩȴǪǶǭ ܼ ǩܹ ȴǼȡܸ Ȑȋܼ dzǸ ܼ ǧȁ‫ܗܕ‬ ܼ ܹ ܼ ܹ Ƕǭ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ܵ ܼܿ ǧȥ‫ܐܕ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܹ̈ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ܿ ܿ ܼ ܵ ܿ ܼ ܿ ، ǧǫȈ ܵ ܼ ܵ ܸ ‫ܝ‬ǵȂǭ‫ܖ‬dzǪ‫ܘ‬ ܵ ܸ ‫ܘܬ‬ȠȂȉǸ ܵ ܵ ݉ ܼܿ .Ǩ‫ܬ‬ǶȂǪȤǸ‫ܕ‬ ܵ ܼ ǧȂȥ‫ܖ‬ ܵ ǧȦȁȴȚ ܵ ܵ ǧȗȴȋ ܹ ܵ ܹ ̈ ǧȥ‫ܐܕ‬ ܹ ̈ Ȑȋܼ ǧȌȅdzǸ ܹ ܼ ܹ ܼܿ ، Ǩ‫ܬ‬ǶǹȂȈ‫ܕ‬ ، ǧȏȁ ȃȥ‫ܕ‬ǦǪ ǧȏȁ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ̈ ܵ ܼ ܿ ܵ ܵ ܼ ݉ ǨȨȉȗ‫ܘ‬ ܵ ܼ ܵ ܿ ܼ ǨȨȉȗ ܵ ܸ ، ǧȂȎȤȚ‫ܘ‬ǷȆȑ ܵ ܹ ̮ ܿ ܸ ܹ ̈ ܵ ܸ ، Ǩ‫ܬ‬ǶȂȚ‫ܨܘ‬ȤȚ‫ܕ‬ ܹ ̈ ܵ ܸ ، ǧǫǻǶȡ ܹ ̈ ܼ Ȑȁ‫ܕܬܖ‬ ܹ̈ ǧǭ‫ܙ‬Ƕȋ‫ܕ‬ ǨȨȉȗ .ǨȨȉȅ‫ܕܐ‬ ܼܵ ܵ ܼ ܿ ܿ ܿ ܵ ܸ Ǩ‫ܬ‬ǶǹȂȈ‫ܕܕ‬ ܵ ܿ ܼ ܵ ܸ ǧȏȁ ݉ ܼܿ Ȋȅ dzȅܼ .ǧǫȈ ܵ ܹ dzǸ ܵ ܸ ‫ܘܬ‬ȠȂȉǸ‫ܕ‬ ܵ ܼ ǧȁdzȂȗ ܵ ܵ ǧȗȴȋ ܵ ܵ ܸ Ȥǫȗ ܹ ̈ ܵ ܵ ‫ܫ‬ǶǪ ܹ ܵ ܼ ܵ ̈ ǧȏȂȒȏǪ ܹ ܼܿ ǨȨȉȗ‫ܘ‬ ǨȨȉȗ ǨȨȂȦǭ‫ܕܖ‬ ܼ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܹ ܼ ǧȅ ܼ ܿ ܿ ܵ ‫ܙܕܘ‬ ܵ ܸ ǧȏȉȂǸ ܵ ܼܿ ǨǵǮȁ‫ܗ‬ ݉ ܵ ܿ ، ǧȦǸ ܵ ܵ ‫ܗܘܝ‬ ܵ ܼܿ Ǩǵǭ ܵ ݉ ܼܿ ‫ ܵܐܘ‬، ǨȨȗ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ܵ ǧȅ ܹ ǨȨȂȦǭ‫ܖ‬ ܹ ܵ ܼ ܵ ̈ ǧȎ‫ܕܐ‬ ܹ ܼ ȐȌȁ‫ܐ‬ ܹ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܹ ̈ ܵ ǧȌȅdzǸ ܹ ̈ ܵ ܼܿ ǧǪ‫ܪ‬ ܼ ، ǨȨȌǸ‫ܕ‬ ܼ ܵ ǧȅ ܼ ܼ ܿ Ǩ‫ܗܘ‬ ܿ ܿ ݉ ܿ ܵ ܵ ، ǧȏǹȈǶȚ ܵ ܼ ܵ Ǩ‫ܬ‬ǶȢȒȗ ܵ ܵ ܸ ǨȨȉȌǸ ܵ ܵ ܼ ȇȁ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܵ ܵ Ǩ‫ܕܘܬ‬Ƕǫȗ ܹ ̈ ܵ ܿ ܼ ܵ ȍȗܼܿ ‫ܝ‬ȤȌǭ‫ܕ‬ ܹ ǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȏȢȏǸ‫ܘ‬ ܹ ̈ ܵ ܵ ǧȎdzȢȒȋ ܹ̈ ܵ ܸ ǧȎdzȘǪ ܼ ܼ ܵ ǧȅ ܼ ܼ ، ǧȂȋǶȁ ܼ ‫ܘܢ‬ǵȉȁ‫ܗܘ‬ ܼ ܿ ܿ ܿ ̈ ܵ ܼ ܼܿ ، ǨȨǹȂȏȋ‫ܕ‬ ܵ ܼܿ ܼ ܹ ܼ ܼ ǨȨȂȌǸ‫ܘ‬ .ǩ‫ܖ‬Ƕȑ‫ܕܐ‬ ݉ ܵ ܿ ܿ ܿ ܵ ̈ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܼܿ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܵ ܸ ǧǭ‫ܕܪ‬ ܹ ܸ ‫ܘܬ‬ȠȂȉǸ‫ܕ‬ ܸ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ Ȑȋܼ ȃȌȂȡ‫ܕ‬ ‫ܝ ܐܦ‬Ƞȋ ȷȈ‫ ܕ‬ǧǫȈ ǨȨȉȗ ȣǫȥ dzǹȈ ܼ ܼ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ǧȋǶȡ ǧȂȉȗ ܼ ܼ ǨȨȂǼȋ ܹ ܿ ݉ ܵ ܿ ܵ ܵ ܿ ݉ ܵ ܿ ܼ ܿ ǨȨȉȗ‫ܕ‬ ܵ ܸ ǧȂȏȉȁ‫ܕ‬ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬ǶǹȂȈ‫ܕܕ‬ ̈ ܼܿ ܵ ‫ܝ‬Ȥǫǭ‫ܬ‬ ܹ ̈ ܵ ܵ ܼ ǧȥ‫ܐܕ‬ ܹ ̈ ܵ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܹ ̈ ܵ .ȨȁǦȎȤǮȚ Ȑȋܼ ȃǼȉȚ ‫ܝ‬Ƞȋ ܼ ܼ ܵ ȷȈܵ ǧȋǶȡ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܵ ܵ ܼ ܼ ‫ܝ‬ǵȂȏǭ ܼ ܸ ܼ ‫ ܐܘ‬ǨȨȁǶȥ ܼ ܼ ܵ ܿ ܿ ܿ ̈ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ݉ ܵ ݉ ܵ ܵ ܿ ̈ ܹ ܼ ‫ܘܢ‬ǵȉȁdzǫȗ .‫ܝ‬ǵȁȨȗ‫ܙܕܘ‬ ܼ ܸ ܼ ‫ܘܢ‬ǵȉȁȤȁ‫ܕܗ‬ ܼ ܸ ܼ ǧȡ ȷȉȂǹǪ ܼ ܼ ǧȋǶȡ ‫ ܐܘ‬، ǨȨȂǪܼ ܼ ܼ Ȑȋܼ ‫ܪܝ‬Ƞǫȋ‫ܕ‬ ܼ ǧȒȆǻ ܿ ܵ ܼ ܼ ܿ ȃȦǫǸ ܵ ܸ ǧȂȎȤȚ‫ܘ‬ǷȆȑ ܵ ܵ ǩ‫ܘܖ‬ȠǪ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬ǶǹȂȈ‫ܕ‬ ܵ ܵ ǧȗȴȋ ܵ ܹ ̮ ܿ ܸ ܹ ǧȎ‫ܐ‬ ܹ ܼ . (psychosis) ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܹ ̈ ܿ ܵ ‫ܫ‬ǶǪ ܹ ܼܿ ǧǭ‫ܙ‬Ƕȋ‫ܕ‬ ǨȨȉȗ‫ܘ‬ ȃȦǫǸ ܼ ܼ ܵ ǧȅ ܼ ܼ ܵ ǧȋǶȡ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼܵ ܵ ܼ ܼ ܿ ܵ ܿ ܿ ܵ ܸ ܵ ܼ ܼ ܿ ǧȚ‫ܘ‬ȤǸ ܵ ǧȅ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬ǶǹȂȈ‫ܕܕ‬ ܵ ܵ ܸ ‫ܝ‬Ȥǫȗ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܵ ݉ .ǧǫǻǶȡ ܹ ̈ ܼ Ȑȁ‫ܕܬ ̈ ܹܖ‬ ܹ ܵ ȃȢȉǻ ܹ (psychosis) ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ȃȋȤȚ‫ܘ‬ ܼ ܼ ܵ ǧȅ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼ ǧȥdzǭ‫ ܕ‬ǧȏȂȒȏǪ ܼ ‫ܡ‬ǦȢȈ ܼ ܿ ܿ ܿ ܵ ܼ ‫ܝ‬ǵȂȎ‫ܘ‬ȳdzǸ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ǧǸ‫ܐܘܪ‬ ܵ ܼ ܵ ̈ ܼ ܵ .ǨȨȁdzȂȗ ܵ ܼ Ȑȋܼ ǨȨȦȁȤȚ ܵ ܼ ǩdzǹǪ ܹ ܵ ܼ ܵ ̈ ، ǧǫȥǶǸ ǵȉȁ ǧǸ‫ܐܘܪ‬ ȊȂǪȨȈ ܼ ܼ ܵ ܸ ܼܿ ȊȂǪ‫ܘܬ‬ ܼ ‫ܝ‬ǵȁȨȁȠȋ ܹ ܼ ܹ ، ǨȨȂȦǭ‫ܖ‬ ܹ ܼ ܼ ȃȋȤȚ‫ܕ‬ ܹܼ ܹ ܵ .ǨȨǭ‫ܙܕ‬Ƕǹ ܸ ܼ ȋ ܿ ܵ ܵ ̈ ܿ ܵ ܿ ܿ ̈ ܿ ݉ ܼܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ ܼ ܼ ȷȈ ǧǫȥǶǸ ܹ ܸ dzǸ ǧǹȂȈ‫ܕ‬ ȧǫǸ ܼ ܼ ǧȥdzǭ ܼ ܼ ‫ ܐܘ‬، Ǩǵȏǭ ، ǧȂȋǶȉǻ‫ ܕ‬ǩȴȁȤȥ ܼ ܼ ، ǨȨȂȏȌȈ‫ܨ‬ ܼ ܼ ȧǫǸ ܹ ܼ ǧȋǶȡ .ǧȏǮǪ ǩ‫ܪ‬ǵǪǶȥ ܹ ܼ ܼ ܵ ȇȁ‫ܐ‬ ܹ ܼ ǧȋǶȡ ܿ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ȷȈ‫ܕ‬ ܹ ǧȏȁdzȏȋ ܹ ܵ ܼ ܸ ȍȘǻ ܹ ܹ ، ǨǷǸ ܸ ܼ ، șȌȥ .ǨȨȅ‫ܕܘ‬ ‫ ܐܘ‬، ǺȌȋ ܼ ‫ܝ‬ǵǪ ǧȏȁ ܹ ܵ ǧȚ‫ܨܘ‬ȤȚ‫ܕ‬ ܼ ȐȌȁ‫ܐ‬ ܼ ܼ ، ǨȨȁ‫ܗܕ‬ ܼ ܿ ܿ ܵ ܿ ݉ ݉ ݉ ݉ ܵ ܿ ܿ ̈ ܵ ܿ ̈ ̈ǧȦȎ‫ܐ‬ ̈ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܹ ܸ ܹ ܹ ܹ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ܹ ܸ ܼ ܼ ȷȉȂǸ‫ܕ‬ ܹ ܼ ܹ ܼ ܼ ǧȥdzǭ ǧȡ ‫ܗ‬ȨȂȋȤȚ ǧȡ ǧȏȦǮȦȋ‫ܘ‬ ‫ܗܘܝ‬ ǧȋǶȡ ǧǹȂȈ‫ܕ‬ ܼ Ǩ‫ ܕܐܗ‬ȇȁ‫ܐ‬ ܼ ܼ ǵȉȁ ǧȢȒȗܼ ǩȤǪ‫ܕܘ‬ ܼ ܼ .ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܿ ܿ ݉ ܵ ܵ .ǵȂǪ ܼ ܹ ܼ ǧȏȂȒȎܸ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȂȈ‫ܕ‬ ܵ ܼܿ ܿ ܵ ܼܿ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ǨȨȏȁȠȋȨȋ ܿ ‫ܝ‬ǵȁȨȏȋ‫ܕܖ‬ ܵ ܵ .Ǩ‫ܬ‬ǶȎ ܵ ܼ dzǫȘȌǪ ܵ ܵ ܼܿ ܸ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܼܿ ǧȢȏȦȂȎ‫ܘ‬ ܵ ܵ ǧȋǵȑ ܵ ܵ ܼܿ ܵ ܵ ǧȗȴȋ‫ܕ‬ ܹ ܼ ܼ ǧȗdzȁ‫ܕ‬ ܹ ̈ ܼܿ ܼ ǩȴȂȆǪ ܹ ̈ ܼܿ ǨȨȗdzȁ ܹ ܼܿ ǩ‫ܙܘܕ‬ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼ ̈ ܼ ǵȉȁ ܿ ܿ ǨȨȏȋ‫ܪ‬dz ܿ ܿ ܿ ܵ Ǩ‫ܘܬ‬dzȉǮǪ ܵ ܼ ̰ ܿ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ ܵ ܼܿ ܿ ǧȁȤȥ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܼܿ ܵ ǵȉȁ ܵ ܼ ̰ ܿ ǨȨȎdzǫȘȋ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ، Ǩ‫ܘܬ‬dzȉǮǪ ܵ ܵ ܵ ܹ ܵ ǧǼȉȚ‫ܕ‬ Ǩ‫ܗܘ‬ ǧȌȅ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܵ ܼ ܼ Ȉ ǨȨȂǼȋ‫ܘ‬ ܼ ܵ ܼ ǧȌȅ .ǨȨȂȢȏȎ‫ܐ‬ ܼ ܼ ܵ ‫ܫ‬ǶǪ .ȃȂȚ‫ܨ‬ ܼ ܼ ݉ ݉ ܵ ܵ ̈ ܿ ݉ ̈ ܵ ̈ ݉ ܼܿ ‫ܝ‬Ȥǫȗ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵǧȏȂȒȎ ܵ ܵ ܿ ܿ ܵ ܸ dzǹǪ ܹ ܸ ȃȈ‫ܘܐܙ‬ ܹ ܼ ǧȥdzǭ ܹ̈ ܸ ܹ ܹ ܼ Ț ǨȨȎdzȘǪ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ‫ܐܬܝ‬ ǧȋǶȡ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȴȋ‫ܕ‬ ǧȌȅdzǸܼ .ǧȦȎ‫ܕܐ‬ Ǩ‫ܬ‬ǶȂǸ ܼ ܼ Ƕǭ ǧȦȁȴ ܼ ܼ ܼ ܼ ǧȅ ܿ ܹ ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܿ ǧȅ‫ܘ‬ ܵ ܼܿ ǧȥdzǭ‫ܕ‬ ܵ ܸ ܵ ܼ .ȨȁǦȏȉȅ ̈ ܼ ܿ ܼ ܼܿ Ƕǭܵ ǧȥdzǭ ܹ ̈ ܸ ȃȎ‫ܬ‬ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȏȁ‫ܐ‬ ȃȌȒǪ .‫ܝ‬ǵȁ‫ܬ‬ǶȂǸ ܼ ܼ ǧȅ ܼ ܵ ܼ ܼ ܹ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ Ǫ‫ܘܕܘ‬ ܹ̈ ܹ ̈ ̮ ܼ ǧȂȑ‫ܐܘ‬ ܹ ̈ ܼ ، ǧȏȋ‫ ܼܕܪ‬ǧȦǫǸ ǨȨȎdzǫȘȋܼ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ Ǩ‫ܬ‬Ȥȗdzȋܼ ، ǨȨȂȦțȎ ̮ ܼ ‫ܬܦ ـ‬Ƕȥ Ǩ‫ܬ‬dzȏȑ ، ǧȁȴ ܼ ǧȂȉȅǶȑ ܼ ǧȂȦțȎ ܼ ܵ ǧȁȠȋ ܼ ܼ ܿ ܹ݉ ܹ ݉ ܹ ̈ ܵ ܿ ̈ ܿ ܵ Ȑȋ ǨȨȢǸ‫ܪ‬ ܵ ܼ ܿ ܼܿ ǨȨȎǷǮȗ ܵ ܵ ̰ ܼܿ ǨȨȁȨȥ ܵ ܵ ȇȁ‫ܐ‬ ܵ ܵ ، ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܼ ܼ ܵ ǨȨȁȠȋ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܵ ܸ ȷȈǶȌȗ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬ǶȅǶȗ‫ܕ‬ ܹ ، ǧȎȴǸ‫ ܐ‬ǧȎdzǮȘȋ‫ܕ‬ ǨȨǹȉțȋ‫ܘ‬ ǧǼȏȡ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼ ܼ ܸ ܵ ܼܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬ȤǪdzȋ‫ܕ‬ ܹ ܵ ܼ .ǧȏǭ‫ܕ‬ Ǩ‫ܘܬ‬ȴȁǵȋ‫ܕ‬ ǨȨțȉȁ‫ܘ‬ ܼ ܵ ܹ̈ ܿ ܿ ǵȏȂǪ‫ܕܨ‬ ܵ ܿ ܵ ܵ ܼܿ ܼܿ Ǩ‫ܐܗ‬ ܿ ݉ ܼܿ ǨȠȋ‫ܕ‬ ܵ ܼܿ ȃȈ‫ܐܙ‬ ܵ ܼܿ ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ .‫ܕ‬ǶǹȉǪ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܵ ǧȅ ܹ ܼ dzǸ ܹ ǩ‫ܘܪ‬ȠǪ ǨȨǹȦǹȋ ܼ ݉ ǧȢȏȦȂȎ ܼ ܹ ܵ ܼ ܸ ȷȉȂǹǪ ܼ ܼ ȣǫȥ‫ܕ‬ ܹ ܵ ǧȁ‫ܗܘ‬ ܹܼ ܿ ܿ ܵ ܵ ܼܿ ܼ ܿ ‫ܗܟ‬ .Ǩ‫ܬ‬Ȥȁ‫ܗ‬ ̰ ܸ ǵȈȨȂȈ ܼ ܿ ݉ ݉ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ̈ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ ܵ ݉ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ ܼ ܵ ܵ ǧȗȤȋܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܹ ܵ ǧȡ ǨȨȉǪ‫ܗ‬Ƕȁ ܹ ܵ ǧȗȤȋܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܸ ܼ ܼ ǧȦȂȚ‫ ܕ‬Ǩ‫ܬ‬dzȏȑ‫ ܘ‬ǨȨȂȋȤȚܼ ‫ܝ‬ǵȈ ‫ ܼܗܪ‬ǧȏȁ ǧȢȂȏȑ ܵ ܵ ܵ ܼ ܼܿ .ǧȂȎȤǮȚ


ܵ ܿ ܿ ݉ ܿ ݉ ܼܿ ǵȉȁ ܵ ܼܿ dzǸ ܵ ȋܼܿ ܵ ܼ ܵ ܼ ‫ܫ‬ǦȚ ܵ ܵ ǧȗȤ ܹ ܵ ǧȚ‫ܨܘ‬ȤȚ ܹ ȷȈ ܹ ‫ ــ‬ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȗȴȋ ܹ ܼܿ Ȑȋܼ ǧȦȁȤȚ ܹ ȷȈ ܹ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ .ǵȁ‫ܕ‬ ǵȉȁ ܼ ǧȌȂȈ ܼ dzǸ‫ܕ‬ ܼ ǧȗȤȋ ܹ ܼ ‫ܬ‬ǶǪ ܿ ܹ Ǩ‫ܐܗ‬ ܿ ݉ ܵ ܼ ܿ ܼܿ ǨȨȎǷǮȗ ܵ ܵ ̰ ܼܿ ǨȨȁȨȥ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܸ Ƕǭܵ ‫ܗܘܝ‬ ܵ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ .ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȎdzǮȘȋ‫ܕ‬ ܹ ̈ ܵ ܼܿ ܹ̈ ܵ ݉ dzǫȘȋ ǨȨǹȉțȋ‫ܘ‬ ǧǼȏȡ ܼ ܵ ǧȋǶȡ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܸ ܸ ܼ ܼ ǧȅ ܹ݉ ܹ ݉ ܹ ̈ ܵ ܿ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܼ ܼܿ ǨȨȁȨȥ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܵ ܼ ܵ ܵ ܼܿ ǧȅ‫ܗܕ‬ ܵ ܼ ܵ ܼܿ ‫ܕܕ‬ ܵ ܼ ܵ ‫ܬ‬ǶǪ ܵ ܵ ǨȨȏȋ‫ܪ‬ ǨȨǹȉțȋ‫ܘ‬ Ǩ‫ܬ‬ȤǪdzȋ ‫ܫ‬ǶǪ .ǧȎȴǸ‫ ܐ‬ǧȎdzǮȘȋ‫ܕ‬ ܼ ، Ǩ‫ܬ‬ȤȂǼȡ ܼ ǧȁ‫ܗܘ‬ ܼ ܼ ܼ ǵȉȁ ǨȨȂȢȏȎ‫ܐ‬ ܿ ܵ ܵ ܿ ܿ ݉ ܵ ݉ ܿ ܿ ܿ ܵ ̈ ܵ ݉ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܹ ܼ ǧȌȅdzǸܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܹ ܹ ǧȏǭ‫ ܕ‬ǨȨȉǼȡ‫ ܕ‬ǧǼȏȡܸ ǨȨǼȉȚ ، ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȴȋ Ƕǭ ǩdzȁ‫ ܙ‬ǧȅ ܼ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܼ ‫ ܐܘ‬ǨȨȚ‫ܨ‬ȤȚ ܼ ܼ ‫ܪ‬ȨǪ Ȑȋܼ ȨȁǦȦȁȤȚ ܹ ܼ .Ǩǵȁȴȅ ȨȂǪܹ Ȑȋܼ

ܵ ܼܿ ܿ ܼ ȷȈܵ ، ǨȨȂȎ‫ܬܘ‬ ܵ ܼܿ ‫ܬ‬ǶǪ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ܵ ܼ ܼܿ ǨȨȂȋȤȚ ܹ ̈ ܼܵ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ Ǩ‫ܘܬ‬ȴȁȤȥ‫ܘ‬ ܿ

ܿ ܵ ܵ ،ǧȆȈ ܵ ܵ ܼ ܵ ܵ ܼܿ ، ǨȨȂȋȤȚ ܵ ܼܿ ܼ ȷȈܵ ، ǨȨȂȎ‫ܬܘ‬ ܵ ܼܿ ǧȎ‫ܘ‬ȳdzǸ ܵ ܵ .ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܼ ܿ ǵȉȁ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܹ ܼ ǧȎ‫ܕܐ‬ ܹ ܼ ǧǼȉȚ ܹ ܵ ܸ ܼܿ ‫ܗܘܝ‬ ܹ ǩdzȂȗ‫ܘ‬ ܹ ̈ ܼܵ ܼ ǨȨȁǷǸ ǨȨȏȌȁȤȋ ǨȨȂȋdzȋ‫ܘ‬ ܼ ܵ ǧȅ ܹ̈ ܵ ݉ ܵ ܿ ǧȋ‫ܗܕ‬ ܿ ݉ ܵ ܼܿ ܼܿ ، Ǩ‫ܬ‬ǦȚ‫ܕ‬ ܵ ܼܿ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ̈ ܼܿ ܵ ܸ ܼ ܿ ‫ܝ‬ǵȁ‫ܘܬ‬ȨȂǪ‫ܕ‬ ̈ ܼܿ ܼ ܹ ̈ ܵ ܼ ܿ ‫ܘܐܦ‬ ܹ ̈ ܵ ǨȨȢǸȤȋ .‫ܝ‬ǵȂȎȴǫǭ‫ܘܬ‬ ، ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܼ ܵ ܼܿ ‫ܬ‬ǶǪ ܵ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ܵ ܼ ܹ ̈ ܵ ܵ ܵ ǩȴȡǶǪ :ǧȏȁ ܼ ǧȂȎǶǭ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܼ ܹ ܼ ǧȏȁܼ ǧȌȈ‫ܕ‬ ‫ ؟‬ǧǸǶȋ‫ܕ‬ ǨȨǪȤǸ ‫ ܐܘ‬ǨȨȂȎ‫ ܗܘ‬Ǩ‫ܬ‬ǶȅǶȗ‫ܕ‬ ǧȥ‫ ܐܕ‬dzǸܼܿ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȴȋ ܼ ܼ ܼ ܼ ܿ ܿ ܿ ݉ ݉ ܵ ܵ ، ǧȌǸ‫ܕܖ‬ ܵ ܸ ، ȤȆȂȥ‫ܕ‬ ܵ ܼܿ ȇȁ‫ܐ‬ ܵ ܼܿ ، ǧǫȈ‫ܕ‬ ܵ ܸ ǧȗȤȋ ܵ ܼ ǧȗȤȋ ܵ ܼ .Ǩ‫ܬ‬ǵȈ‫ܘ‬ ܵ ܼ .ȷȈܵ ܹ ܹ ǧȗȴȋ ܹ ̈ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȏȂțȒȋ ܹ ̈ ܵ ܵ ܼ ܿ ǧȏȁ‫ܐ‬ ܹ ܼܿ ǧȏȁ ܹ ܼܿ ȇȁ‫ܐ‬ ، ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ǧȗȴȋ ، Ǩ‫ܬ‬dzȏȑ ܼ ܼ ܼ ܼ ܵ ܵ ܹ ܹ̈ ܵ ܵ ܵ ܹ ܵ ܵ ܿ ܹ ܿ ܿ ݉ ܵ ̈ ܵ ܼܿ ȃȎ‫ܕܐ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȡܵ ǧǪ‫ܗ‬Ƕȁ .ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ǧȡܵ ǧǫȁȴȑ ȃȦȂȚ ǧȅ Ǩǵǭ ǧǪ‫ ܪ‬، ǧȂȎȴǮȚ ǩ‫ܘܘܖܕ‬ ܼ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܹ ̈ ܼܿ ܼ ܼ ǧȗȴȋܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܹܼ ܼ ܹ ܼ ܼ ȃȦȂȚ‫ܕ‬ ܵ ܹ ܵ ܼ ܼܿ ǧȏȥ ܵ ܿ ܵ ܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȴȋ ̈ ܼ ܿ ǧȡܵ ȃȦȂȚ ܹ ̈ ܸ ‫ܝ‬ǵȂȉȅ ܹ ̈ ܵ ܼܿ ܸ ȷȈܵ ǧȏȁ ܹ ܼܿ ǧȌȈ‫ܕ‬ ‫ ؟‬Ǩ‫ܬ‬ǶȂǸ‫ܕ‬ ǧȅ‫ ܘ‬ǧȏȌȒǪȨȋ ܼ ܼ ܿ ݉ ܹ݉ ܹ ݉ ܹ ̈ ܸ ܵ ܿ ǧȅ ܿ ܼ .ȷȈܵ ܿ ݉ ܹ ܵ ȷȈ‫ܘ‬ ܵ ܼ ̰ ܵ ܼ ܼ ܵ ܵ ، Ǩ‫ܘܬ‬dzȉǮǪ‫ܘ‬ ܹ ȨȁǦȏȉȅ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܵ Ȑȋܼ ǧǪ‫ܪ‬ ܹ ܸ ǧȎȴǸ‫ ܐ‬ǧȥdzǭ ‫ܘܢ‬ǵȈ‫ܗܘܐ‬ ȃȌȒǪ Ǩ‫ܬ‬ǶȌȂǹȉǪ ǧȏȋȳ‫ܕܘ‬ ȃȦȂȚ‫ܕ‬ ȐȌȁ‫ܐ‬ ܼ ܵ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ ܵ ܼ ܼܿ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ ܵ ܼܿ ܿ ǵȉȁ ܵ ܼܿ ܵ ܼܿ ، ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܵ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܵ .ǨȨȏȂȋ‫ܐ‬ ̈ ܼ ܿ ܼ ܼܿ ǧǸȨȌǪ ܵ ܸ ǧȎ‫ܬ‬ ܵ ܸ ǵȉȁ ܹ ǧȢܺ Ȃȏȑ‫ܘ‬ ܹ ܵ ǧȋǶȡ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȡܵ .ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܹ ܼ Ǩ‫ܐܗ‬ ‫ܝ‬ǵȁ‫ܬ‬ǶȂǸ‫ܕ‬ ǧȂȋ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܿ ܿ ܿ ܵ ܿ ܿ ܵ ܼܿ ، ǧȆȁȴȁ ܵ ܼܿ ȤȆȂȥ‫ܕ‬ ܵ ܼܿ ȇȁ‫ܐ‬ ܵ ܼ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ̈ ܵ ܵ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȏȆȁ‫ܐ‬ ܹ ܵ ܵ ܼ ܼ ǧȗȴȌȈ ܹ ̈ ܵ ܼܿ ܼ ، ǧȎ‫ܕܐ‬ ܹ ܼ ȇȁ‫ܐ‬ ܹ ܼ ܼܿ ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȂȏȌȈǶǸ ܹ ܼܿ ܸ ǧȗȤȋ‫ܘ‬ ǧȗȤȋ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܼ .ǧǫȈ‫ܕ‬ ܼ ܼ ، ǧȂȎȴǮȚ ܿ ܿ ܹ ̈ ܿ ȃȂǸܵ ǧȚ‫ܨܘ‬ȴȚ ܿ ܵ ǨȨȏȁȠȋȨȋ ܵ ܵ ܼܿ ܸ ܹ ܿ ܼ ‫ܝ‬Ƞȋ‫ܕ‬ ܹ ܼܿ ܼܿ ǵȉȁ .ǧȌܹ̈ȂȒǪ ܼ ܼ ǧȂǸ ܼ ܵ ‫ܬܗ‬ȤǪdzȋ ܼ ܼ ܿ ̈ ܵ ܵ ܼ ܼܿ ǨȨȏȋ‫ܕܕܪ‬ ܵ ܼܿ ܿ ǧǼȉȚ ܵ ܼܿ ǨȨȏȂȋ‫ܐ‬ ܵ ܵ ȇȁ‫ܐ‬ ܵ ܵ ، ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ݉ ܼܿ ȐȚ‫ܐ‬ ܵ ܵ ܸ ‫ܝ‬Ȥǫȗ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȌȅdzǸ‫ܕ‬ ܹ ̈ ܸ ǧȏȂȒȏǪ ܹ ǧǪ‫ܪ‬ ܸ ܵ ǧȥdzǭ‫ܕ‬ ‫ܗܘܝ‬ ܼ ܼ ܵ ǧȅ‫ܕ‬ ܼ ܵ ǧȅ ܼ ܼ ǧȅǶȘȋ ܹܼ ܼ ܿ ǧȌȂȒǪ ܵ ܼܿ ǩȴǪǶǭ ܹ ܼ ܼ ܹ ̈ ܼܿ ȃȂǸ ܹ ̈ ܼܵ ܹ ̈ ܼ ܼܿ ǧȂǸ ܹ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ .ǧȏȁȨȏȋ‫ܘ‬ ܼ ܵ ǧȅ ܼ ݉ ܿ ̈ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ ܸ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ‫ ؟‬ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȌǪ ǧȌȈ‫ܕ‬ ܼ ǧȏȁ ǧȁȴǪ ܼ ܿ ܿ ܵ ܵ ܸ ȇȁ‫ܐ‬ ܵ ܵ ، ǧǫǻǶȡ ܵ ݉ ܼܿ ȊǪǶȢȈ‫ܕ‬ ܵ ܵ ǧȗȴȋ ܵ ܵ ǧȋǶȡ ܹ ̈ ܼ Ȑȁ‫ܕܬܖ‬ ܹ̈ ܹ ܼܿ ǧȌȅdzǸ‫ܕ‬ Ƕǭܵ ǧȁ‫ܗܘ‬ ǧǭ‫ܙ‬Ƕȋ‫ܕ‬ ǨȨȉȗ ܼ ܼ ܼܿ ȷȈܵ .ȷȈܵ ܼܵ ܵ ܼ ܼ ܼ ، ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܼ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȏȂȒǸ ܿ ܿ ǨȨȂȘȥ‫ܬ‬ ܿ ܿ ݉ ܼ ܵ ǧȅ ܵ ܼ ܵ ܼܿ ȨȂȈܼ ܿ ‫ ܵܐܦ ܐ ܸ ܢ‬ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȉȁ‫ܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܼ .ǨȨȁ‫ܘ‬ȨȂǪ ̈ ܼܿ ܼ ܹ̈ ܵ ܼ ܹ ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȏȁ‫ܐ‬ .‫ܝ‬ǵȁ‫ܘܬ‬ȨȂǪ‫ܕ‬ ܼ ܼ Ƕǭܵ ǧȗȤȋ ܼ ܿ ܵ ܵ ܿ ܿ ܵ ܿ ǧȋ‫ܗܕ‬ ܿ ܿ ̈ ܵ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܿ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵǨǷȁǷȗ ܿ ܵ ܵ ܵ ܹ ܹ ܹ ܹ ܸ ܸ ǧȅ ȷȈǶȌȗ ǧǪ‫ܪ‬ ̮ ܼ ǧǹȆȅ ܼ ܼ ܼ ܼ ǧȅ ǧȎ‫ ܼܐ‬.ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܼ ܼ ǨȨȁȤȥ ܼ ܼ Ƕǭ ȃȚ‫ܬ‬Ƕȥ ܼ dzǸ‫ܕ‬ ܼ ǨȨȢȉǻ ܼ ܼ ، ǧȂȏȦțȎ ̰ ȃȦǫǸ ܿ ܿ ܵ ܼ ܵ ܿ ܵ ܼ ܼ ܼܿ ، ǨȨȂȒȏǭ ܵ ܵ ܸ ‫ ܵܐܘ‬ǨȨȂȎȤǮȚ ܵ ܵ ܵ ܼ ܿ ܼ ǨȨȗȤȌȋ ܵ ܵ ܼܿ ، ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܵ ܼ ܵ ، Ǩ‫ܘܬ‬ȨȂǪ‫ܕ‬ ܵ ܼ ܵ ܵ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬Ƕȁ‫ܕ‬ǶǹȈ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܼ ܼ ǨȨǪȤǸ ܹ ̈ ܵ ݉ ȍȗܼܿ ǩ‫ܖ‬Ƕȑ‫ܕܐ‬ ، Ǩ‫ܬ‬ǶȉȂǼǪ ǨȨȂȚ‫ܬ‬Ƕȥ ܼ ܿ ܿ ܵ ܿ ܵ ܿ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ǩdzȁǷǪ ܵ ܼ ǧǫǫȑ ܵ ܼ ܵ ܵ ܸ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܼ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȅǶȗ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܹ ܵ ܵ ‫ܬ‬ǶǪ .ǵȉȁ ܼ ܼ ܵ ‫ ܐܘ‬ǧȗȤȋ‫ܘ‬ ܼ ‫ܢ‬ȨȂȋȤȚ ܼ ܼ ǨȨȂȎȤǮȚ ܼ ܵ ܼ .Ǩ‫ܬ‬ȤǪǶǭ ܿ ݉ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ܹ ܹ dzǸܼܿ Ȋȅ ǨȠȋ ‫ ؟‬ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ǵȈ‫ܗܘܐ‬ ܹ ǧȌȈ‫ܕ‬ ܼ ܵ ݉ ܿ ǧȦȌǸ ܵ ܼ ܼ ݉ ܼܿ Ȋȅ .‫ܬܗ‬ǶȂǸ‫ܕ‬ ݉ ܼܿ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ݉ ܼܿ ǧȋǶȡ ܵ ܼܿ ǵȈ‫ܗܘܐ‬ ܵ ܸ dzǹǪ ܵ ܵ dzǸ ܵ ܼܿ Ȋȅ ȊȂǪܹ dzǸ ܵ ܵ ، Ǩ‫ܘܙܘܬ‬dzǪ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ܵ ̈ ܹ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ܼ ܼܿ ǧȎܵ dzȗ ܹ ܹ ܵ ǧȂȂȈ‫ܖ‬Ȩȑ‫ܐܘ‬ .Ǩ‫ܗ‬ ȷȈ ܿ ܵ ܵ ܵ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܼ ܹ ܸ ȊǪǶȢȈ‫ܕ‬ ܹ .ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ǩȴǼȡ‫ܕ‬ ܼ ܼܿ ǵȉȁ ܼ ܼ ܼ ǧȏȂȒǸ ݉ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ ܹ ܼ ̰ ȷȉȂǸ ܹ ܼ ”‫ ܕ‬ǨȨȏȌǸ‫ܬ‬ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ȃȦǭ‫ܪ‬ Ȑȋܼ ǧǪ‫ܪ‬ .ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ȜȉǸ Ȑȋܼ “ ǧǹȂȆȅ ܼ ܼ ܼ ܼ ǧȅ ܼ ܼ ȍȗܼ ǩ‫ ܙܘܕ‬Ǩ‫ܗܬܘܬ‬ȤǪ ݉ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ dzȅܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋܼ ‫ܬ‬ǶǪ ܼܵ ܹ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ ܵ Ȥȁ‫ܘܗ‬ ܹ Ǩ‫ܐܗ‬ ܸ ܼ ǧȆȈܼ Ȑȋܼ ‫ܪ‬Ƞǫȋ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ ܼ ȨȁǦȂȉǭ ܼ ܵ ܸ ǨȨȋǷȋ‫ܗ‬ ܼ ܼ ǩȤȥ‫ܕ‬ ܼ ، ǧȏȁ‫ܐ‬ ܸ ܼ ǧȅ ܼ ܼ ǵȉȁ ǨȨȂȢȏȎ‫ܐ‬ ܵ .Ǩ‫ܬ‬ȤȂȆǪ ܼ ܼ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ ܹ ܹ ܵ ݉ ǧȌȈ‫ܕ‬ ܸ ǧȏȁܼ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ‫ ؟‬Ȩȁ‫ܐ‬dzȂȗ ǧȂǼȏȡ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܵ ̈ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ .ȷȈܵ ܵ ܼ Ǩ‫ܐܗ‬ ܹ ܼ ܹ ܼ ܸ ܼ ǨȨȂȋdzȋ ܹ ܵ ܼ ܼ ǧȌȅdzǸ ܸ ȊȂǸ .ǧȏǪȴǹȋ ܼܿ ǵȉȁ ǧȁ‫ܘ‬Ƿǹȋ ܼ ǧǼȉǸ ܵ ܿ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܿ ܵ ، ǧǪȤǸ ܿ ݉ ܿ ݉ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܸ ǧǪ‫ܪ‬ ܵ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ̈ ܵ ܸ ‫ܗܘܝ‬ ܹ ǩ‫ܘܪ‬ȠǪ ܹ̈ ܵ ݉ ܹ ǩ‫ܘܪ‬ȠǪ ܹ ̈ ܵ ݉ ‫ ܵܐܦ‬.ǧȂǼȏȡ ‫ܗܘܝ‬ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܵ ǧȅ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܵ ǧȅ ܿ ܿ ܵ ܼ ܵ ܵ ܵ ܼܿ ܿ ȃȉǫȡ‫ܕ‬ ܹ̈ ܵ ܸ Ǩ‫ܬ‬dzȏȑ‫ܘ‬ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ .ǨȨȌȂǹȈ ܼ ȐȌȁ‫ܐ‬ ܼ ܼ ǧȂǼȏȡ ܼ ܼ ܵ ܵ ܵ ܿ ݉ ܵ ܼ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܹ ܸ ܼ ȃȦȂȚ ܹ ̈ ܵ ݉ ȷȈ‫ܘ‬ ܹ ܵ ‫ ؟‬ǨȨȥǶȏȅ Ȑȋܼ ǧȢǸ‫ܪ‬Ƕȋ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܵ ܿ ǧȅ ܿ ݉ ܵ ܼܿ ܼ ܿ Ȋȗܼܿ ȃȢȏȑ ܵ ܼ ̰ ܿ ȃȌȒǪ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ȷȈ ܵ ܵ ǧȋǵȑ ܵ ܼ ܿ .ȷȈܵ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ‫ܘܐܦ‬ ܹ ̈ ܵ ݉ ǩ‫ܙܘܕ‬ ȨȂǪܹ Ƕǭܵ Ǩ‫ܬ‬Ȥǫǭ‫ܬ‬ Ǩ‫ܘܬ‬dzȉǮǪ ܼ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܼ ܹ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ݉ ݉ ܵ ܿ ܿ ܵ ܼ ǧȡܵ ǧȎdzȗ‫ܕ‬ ݉ ܼܿ ǧȡܵ Ǩǵȁȴȅ ܵ ݉ ܼܿ .Ǩǵȁȴȅ ܵ ܵ ܸ ǧȁȤȅ ܵ ܸ ǧǸȨȋ ܵ ܸ dzǸ ܹ ܸ ܼ ܼ ȃȦȂȚ ܹ ܼ ܹ ǩȴǫȗǶȋ ܹ ܼ ܹ ܹ ǧȌȅdzǸ ܹ ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ȨȂǫȈ ǧȅ .ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ ܼ ܼ ܿ ݉ ݉ ݉ ݉ ܵ ܿ ܿ ̈ ܿ ܿ ܿ ̈ ܵ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ ܹ ܹ ܹ ǧȡ Ǩ‫ܬ‬ǶȢȂȏȑ ǧȎȤǸ‫ ܐ‬ȨȂȈ‫ܘ‬ Ƕǭ ȃȂǸ ǧȦȎ‫ ܕܐ‬ǩ‫ ܙܘܕ‬ǧȋǵȑܼ ǵȉȢǫȥ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼܿ ܼ ܹ ȘǪ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ ܼ ، ǨȨȂȥǶȏȅ ܼ ܼ Ƕǭ Ǩ‫ܪܬ‬Ƕǻ ܸ ܼ ǧȁȴǸ‫ ܐ‬ǩdzȢ ܿ ܵ ܿ ܿ ǨȨǹȉȚǶȋ ܵ ܸ ܼ Ǩ‫ܘ‬ǵȁ ܵ ܼ Ȩȁ‫ܐ‬dzȂȗ‫ܕ‬ ܵ ݉ ǨȨȦȂȚ ̈ ܼܿ ܿ .ȤǫȗdzǪ ‫ܝ‬ǵȁ‫ܕ‬ǶǹȈ ‫ܝ‬ǵȁȨȥȴȚ ܼ ܵܵ ܼ ܼ ܼ ݉ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܿ ܿ ܵ ǫǭ‫ܬ‬ ܿ ݉ ܼܿ ܵ ܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ǧȅ ݉ ܵ ݉ ܼܿ ، Ǩǵȁȴȅ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܵ ܸ dzǸ ܹ ̈ ܵ ǧȌȅdzǸ ܹ ܼ ܹ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܹ ̈ ܵ ǩ‫ܪ‬Ƕȗ‫ܙ‬ ȊǪǶȢȈ‫ܕ‬ ȨȂǪܹ Ƕǭܵ Ǩ‫ܬ‬Ȥ ǧȏȂȏȋ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܼ ܼ ܼ Ǩǵǭ ܼ ܼ Ȋȗܼ ȃȢȏȑ ܵ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܿ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܼܵ ܼܸ ܵ Ǩ‫ ܐܗ‬ǵȉȁ ǧȢǫȦǪ ܹ ‫ܫ‬ǶǪ‫ܘ‬ ܹ ǩdzȂȗ ، ǩ‫ܘܪ‬ȠǪ ǧǪ‫ ܪ‬ǧǪ‫ ܪ‬Ǩ‫ܗܘ‬ 1000 Ƕǭ dzǸܼܿ Ȑȋܼ ǩ‫ܘܪ‬ȠǪ Ǩ‫ܗܘ‬ ܼ ܼ ܼ .‫ܝ‬ǵȂȏȂǪ‫ܕܨ‬ ܼ ܸ ǨȨȏȋ‫ܕܪ‬ ܼ ܼ Ƕǭ Ǩ‫ܪܬ‬Ƕǻ ܹ̈ ܵ ݉ .ǧȦȎ‫ܐ‬ ܿ ݉ ݉ ܼܿ ǵȉȁ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܼ ܿ ǧȌȈ‫ܕ‬ ܵ ܿ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ܼ ܼ ‫ܫ‬ǶǪ ܹ ܸ Ȑȋܼ dzǸ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȡܵ ǩȴǪǶǭ ܹ ܼ ǧȆȈ ‫ ؟‬ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ǩȴǼȡ ܼ ݉ ܵ ܹ ܿ ܿ ̈ǩdzȂȗ ̈ ܵ ݉ ǧȏȌȁȴȋ ܵ ̈ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ܹ ܹ ܹǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܹ ܵ ܼ ܹ ܹ ܸ ȊǪǶȢȈ‫ܕ‬ ܼ ǩȴǼȡ Ȑȋܼ dzǸܼ .Ǩ‫ܗ‬ ܹ ܼ ܼ ܼ ǨȨȂȉȅ ǵȉȁ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ Ȑȋܼ ǧȏȁ ǧȌȒǪ‫ ܕ‬ǧȦȎ‫ ܐ‬ǧȡ ǩȴǪǶǭ ܼ ܼ ‫ܫ‬ǶǪ ܵ ܹ ܵ ܵ ܿ ݉ ܿ ݉ ܵ ܸ ǧȦȁȴȚ‫ܘ‬ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܵ ܼ .ǧȎȤǸ‫ܐ‬ ܵ ܵ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܵ ȷȉȅǶȑ ܵ݉ ܹ ݉ ܹ ܼ ܹ ܸ ܼ ȃȦȂȚ ܹ ̈ ܵ ݉ ǵȉȁ ܹ ܼ Ǩ‫ܕܐܗ‬ Ǩ‫ܐܗ‬ ǧȢǸȳǶȋ ǧȅ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋ ܼ ǨȨȉȘǪ ܼ ܼ ǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܵ ܼܿ .ǧȗȤȋ


ܿ ǧȋ‫ܗܕ‬ ܿ ܸ ǧȏǪȴȢȋ ܵ ܼ ܵ ܵ ܼܿ ܹ ܵ ܵ ܼ ܵ ǧȏȌȂȒȋ ܹ ̈ ܵ ܼ ݉ ܼ ǧȏȈ‫ܐ‬ȨȦȋ ܹ ̈ ܵ ܼ ܿ ܸ ، ȨȌȉǸ‫ܕ‬ ܹ ܵ ܼ ܸ ܼܿ ، Ǩ‫ܘܬ‬ȴǫǸ‫ܘ‬ ܹ ܵ ܵ ܼ ܼܿ ، Ǩ‫ܘܬ‬ȨȂǪ‫ܕ‬ ܹ ̈ ܵ ܼ ܿ Ȑȋܼ ǧȂȎȴǫȑ‫ܘ‬ ܹ̈ ܵ ܼ ǧȏȉǭǶȥ‫ܕ‬ ǩdzȂȗ‫ܕ‬ ǨȨȁǷǹȋ ܹ̈ ܵ ܼ ܼ ܿ ܵ ǨȨȂȢȏȎ‫ܐ‬ ܿ ݉ ܵ ܼ ܼܿ Ǩ‫ܬ‬ǶȂǸ ܵ ܼ ܼܿ Ǩ‫ܬ‬ȨǸ‫ܕ‬ ܵ ܸ ܼܿ ǵȉȁ ܵ ܵ ܼܿ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܼ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȡܵ ، ǨȨȥǶȏȅ‫ܕ‬ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȋ‫ܘܗܕ‬ ܹ ̈ ܵ ܼܿ ܹ ܵ ܼܿ ǧȡܵ ǨȨȌȂȒǪ ǧȏȗȴȋ ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܵ ܵ ̈ ܼܿ ܵ .‫ܝ‬ǵȁȨȌȒǫȈ ǩdzȏȑ‫ܘ‬

ܿ ܵ ‫ܚ‬Ƞȋ ܵ ܼܿ ǧȆȈ ܵ ܼ ܿ ‫ܬ‬ǶǪ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ܼܿ ܵ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ‫ ؟‬ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ‫ܚ‬dzǫȗ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ ܿ ܵ ܵ ܿ ̈ ܵ ܿ ܿ ܵ ݉ ݉ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ

̈ ܼܿ ‫ܬ‬ǶǪ ܹ ܹ ܹ ܹ ǧȗȴȋ ܹ ܼ ȇȁ‫ܐ‬ ܹ ܼ ‫ܬ‬ǶǪ .‫ܝ‬ǵȂȁ‫ܕ‬ ܼ ǺȋǷȋ‫ܘܗ‬ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȏȆȁ‫ܐ‬ ܼ ǺȏȌǸ‫ܬ‬ ܼ ܸ ܼ ǧȂȏȌȈǶǸ ܼ ܼ ‫ ܐܘ‬ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܼ ܼ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȴȋ ܼ ܸ ܼ ݉ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ̈ ܵ ܵ ̰ ܼܿ ǧǪ‫ܪ‬ ܵ ܵ ܵ ܼܿ ‫ܬ‬ǶǪ ܵ ܵ ܵ ‫ ــ‬ǵȂǪ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ̈ ܹ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܹ Ǩ‫ ܐܗ‬Ȑȋܼ ‫ܝ‬ǵȂȉȗ ǧȌȅ ǵȉȁ ǨȨȏǫǮȘȋ ܼ ǺȋǷȋ‫ܗ‬ ܼ ܼ ǺȢȚ‫ܕܬ‬ ܼ ܵ ܸ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȎdzǫȘȋ ܼ ǵȉȁ ǨȨȁ‫ܗܘ‬ ܼ ܵ ǧȚ‫ܨܘ‬ȤȚ ܼ Ȋȅ ȍȗܼ ȨȁǦȂȉǭ ܼܸ ܼ ܹ ݉ ܿ ܿ ̈ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܼܿ ܵ ܿ ܵ ܵ ܹ ܹ ‫ܫ‬ǶǪ‫ܕ‬ ܹ ܸ ȨȁǦȦȁȤȚ ܸ ‫ܘܬ‬ȠȂȉǸ‫ܕ‬ .ǧȦȎ‫ܐ‬ Ȋȗܼ ȃȏǼǪ‫ܙ‬ Ǩ‫ܬ‬ǶǹȂȈ‫ܘܕ‬ ǨȨȉȗ ، ǧȗȤȋ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ ǧǫȈ ܼ ܸ ܼ ǧȅ‫ܕ‬ ܼ ܿ ܿ ܿ ̈ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ ܹ ܸ ǧȏȌȁȴȋ ܹ ܼ ܹ ܸ ǧǫȦ ǨȨȂȋdzȌȈ ǨȨȥǶȏȅ ǧȡ Ǻțȉȋ ǧǼȉǸ ܼ ܼ ǧȢǫȥ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ Ǹ Ȋȗܼ ǧȏȁ ǧȂȏǪ‫ܕ‬ ܹ ܼ ǪǶ ܿ ܵ ܼ ܼ ܼܿ ܼܿ Ǩ‫ܘܬ‬Ȥǫȥ‫ܕ‬ ܵ ܼ ܼ ܼܿ ǧȂǸ ܵ ܵ ǧȏȌȈǶǹȈ ܵ ܵ ܼ ܹ ̈ ܼܿ Ƕǭܵ ǧȂȏȌȈǶǸ ܹ ̈ ܵ ܵ ܼ ǩdzȂȗ‫ܘ‬ .Ǩ‫ܬ‬ǶȉȂȉȗ‫ܘܕ‬ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ǺǼțǸ ܹ̈ ܵ ܼ ܼܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ :Ǩ‫ܬ‬ȤȌǭ‫ܕ‬ ǨȨȒǪȤǮȈ ܼ ܼ ܼ ‫ܚ‬dzȏȑ ܿ ܿ ܿ ̈ ̈ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̮ ܼ ǧǹȆȅ ܵ ̰ ܸ ȍȗܼ Ǩ‫ܬ‬ȤȌǭ‫ ܕ‬ǨȨǸȳ‫ܕܐܘ‬ ܹ ܵ ܹ ܹ ܼ ܼ Ƕǭ ǧȂȏȦțȎ ܹ ܵ ܼ ǨȨțȉȁ .ǨȨȁ‫ܘܗܘ‬ ، Ǩ‫ܬ‬ǶȏȆȁ‫ܐ‬ ܼ ܼ ، ǩ‫ܖ‬Ƕȑ‫ܐ‬ ܿ ܿ ܿ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ ܼ Ǩ‫ܘܬ‬ȴǫǹȈ ܹ .Ǩ‫ܘܬ‬dzȉǮǪ ‫ܝ‬Ƞȋ‫ܕ‬ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܼ ̰ ܼ ǨȨȏȋ‫ܘܕܪ‬ ܼ ܼ ܼ Ǩ‫ܘܬ‬ȨȂǪ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼ Ǩ‫ܬ‬Ȥǫǭ‫ܬ‬ ܼ ܼ ȃȏȡ ܼ ǧȋ‫ܘܗܕ‬ ܼ ܼܿ ‫ܚ‬Ȥȁ‫ܗ‬ ܼܸ ܼ ݉ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ̈ ܿ ܿ ܿ ܵ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܼ ܹ ܹ ǨȨȏȋ‫ܕܕܪ‬ ܹ ȌȉǸ‫ܘ‬ ܸ ǨȨȋ‫ ܪ‬ǨȨȂȏȥ‫ ܐܕ‬Ǩ‫ܬ‬dzȏȑ‫ ܕ‬ǺǪȤȗ .‫ܝ‬ǵȁȨȌȒǪ ‫ܚ‬dzȁǷȋ‫ܕ‬ ǧȡ ǧǪȴȡǶȋ ǧȅ ܼ ǧȦȎ‫ܐ‬ ܼ ܼ ܼ ǨȨ ܼܸ ܼ ܹ ܼ ܸ ܼ ȃȦȂȚ ܼ ܸ ܼ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܵ ܿ Ǩ‫ܬ‬ǶǼȂțǹǪ ܿ ‫ܚ‬dzȏȑ ܿ ܵ ܿ ݉ ܵ ܵ ܵ ܼ ܼ ܵ ܼܿ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܼ ܿ Ǩ‫ܬ‬dzȢȑ‫ܘ‬ ܵ ܵ ǧȆȈ‫ܘ‬ ܵ ܵ ܸ ‫ܝ‬Ȥǫȗ ܵ ܵ ǧȗȤȋ ܵ ܼܼ ܹ ȃȎ‫ܐ‬ ܹ ̈ ܵ ݉ ǧȎȴǫǭ‫ܘܬ‬ ܹ ܵ ܸ ܼ ܿ ǨȨȁ‫ܘ‬ȨȂǫȈ ܹ̈ ܵ ܼ ȍȗܼܿ ‫ܗܘܝ‬ ، ǧȂȥǶǮȥ‫ܕ‬ ǧȏȂȒȏǪ ܼ ܵ ǧȋǶȡ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܵ ǧȅ ܼ ‫ ܕܐܦ‬، ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܼ ǧȦȎ‫ܕܐ‬ ܼ ܼ ܼ ܵ ܵ ܵ .ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼܿ ܿ ܿ ̈ ܵ ܼ ܵ Ǻȗdzȋ ܵ ܼ ܿ ܼ ܼܿ ، ǧȏțȈǶȁ ܵ ܼܿ Ȋȅ Ƕǭܵ Ǩ‫ܘܬ‬ȨțȈ ܵ ܵ ܼ ܸ ، Ǩ‫ ܵܬ‬ǶȂǸ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܼ ، ǧȏǹȈǶȚ ܵ ܵ ܼ ǧȦǫǹǪ ܹ ̈ ܼܿ ܸ ، ǧȏȁdzȏȋ‫ܕ‬ ܹ ̈ ܵ ܼ ܸ ǨȨǪȤȢȋ‫ܘ‬ .ǧȆȈ‫ܘܗ‬ ܼ ܼܿ ȷȉȢǸ ܼܸ ܼ ܹ ܼ ܸ ، ǨȨȌȉǸ ܿ ܿ ݉ ܿ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ ܹ ǧȗȴȋ ܹ ܼ ǧȎ‫ܐ‬ ܹ ܼ ȃȅ‫ܕܕܐ‬ ȃȦȂȚ ȃȅ‫ܕܐ‬ ǧȦȎ‫ܐ‬ Ȋȗܼ Ǩ‫ܬ‬ǶȎdzǫȘȋ ǨȨȂȋȤțǪ ǺǼțǸ ܼ ܼ ܼ ‫ܝ ܐܘ‬ǵȂȏȋ ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ ǧȅ ܼ ܼ ܼ ǧȁ‫ܨ‬ǶǫȈ ܼ ܼ ܸ ǧǸȠǹȈ ȃȅ‫ܘܕܐ‬ ܼ ‫ܝ‬dzǫȗ ܼ ܼ ‫ܢ‬Ȥȁ‫ܕܗ‬ ܼ ܸ ܼ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ‫ܬ‬ǶǪ ܼ ܼܿ ܿ ܵ ܵ ܹ ܸ ̈ ‫ܕܘ‬ .Ǩ‫ܬ‬ǶȎdzǫȘȌǪ ܼ ܼ ܼ ǧȏȋ‫ܖ‬

݉ ܵ ǧȆȁ‫ܐ‬ ܵ ܼܿ ܼ ܿ ǨȨǫȉǻ ܵ ܵ ǧȡܵ ȨȈ‫ܐܙ‬ ܵ ܼܿ ‫ ؟‬Ǩ‫ܬ‬Ȥȁ‫ܕܗ‬ ܸ

ܿ ܵ ܵ • ‫ܘܬܘܟ‬ȨȂǪ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼ ܼ ǧȂȑ‫ܐ‬ ܿ ܵ ܵ ܵ ܸ • ǨȨȥǶȏȅ‫ܕ‬ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ‫ܘܢ‬ȤǼȏȡ ܼ ܼ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ǨȨȥǶȏȅ‫ܕ‬ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ‫ܘܢ‬ȤǼȏȡܸ • ܼ ܼ ܵ ܼܿ ܼ ܿ ǨȨȌȉǸ ܵ ǧȡܵ ܹ ̈ ܼܿ ܸ ‫ܝ‬ǷǸ ܹ ̈ ܼܿ ܸ ‫ܬ‬ǶǪ ܹ̈ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬Ȥȁ‫ܕܗ‬ ، ǨȨȌȉǸ ܼ ܼ Ǩ‫ܬ‬Ƕȏȗ‫ܕ‬Ƕȋ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ̈ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܹ ܸ ‫ܝ‬ȠǸ‫ܘܨ‬ ǧȏȂȏȌȈ ǧȂȚ‫ܬ‬Ƕȥ ǧȎ‫ܕܪ‬Ƕȗ‫ܘܕ‬ 24‫ ܕ‬Ǩ‫ܘܬ‬ȠȁȤȗ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼ ܼ ǨȨȥǶȏȅ‫ܕ‬ ܼ ܼ ܼܿ ܿ ̈ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܹ ܼ .‫ܘܟ‬ȨȁȤȦȋ‫ܕ‬ Ƕǭ ǨȨȘȑ ̮ ܸ ܸ ǧȏȉǫȦȋ ܼ ܼ ܼ ܼ ‫ܢ‬ǶțȈ‫ܕܬ‬ ܼ ǧǪȨȅ ܼ ܵ ܼ ܵ ܼܿ ܵ ܵ ܵ Ǩ‫ܬ‬Ȥȁ‫ܗ‬ ܵ ܼܿ ܼ ܿ ǧȡܵ ܵ ܼܿ ǧȡܵ ‫ܝ‬Ȥȡ ܵ ܵ ǧǼǸ Ȋȗܼܿ ǧȂǸ ، Ǩ‫ܬ‬Ƕȏȁ‫ܕ‬ǵȋ‫ܕ‬ ǨȨȂȥ‫ܗ‬ ܼ ܿ ܵ ܵ ܼܿ .131114 ǧȏȂȏȋ ܵܵ ܸ ܵ ܵ ǧǼǸ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȏȂȏȋ ܹ ̈ ܵ ܸ ‫ܒ‬ȤȢȋ ، ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܼ ܸ ܼ ‫ ܐܦ‬ǨȠȋ ܹ ܵ ǧȂǸ ̈ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܹ .Ǩ‫ܬ‬Ȥȁ‫ܘܗ‬ ܼ ܼ ǩ‫ ܙܘܕ‬Ǩ‫ܬ‬Ƕȏȗ‫ܕ‬Ƕȋ ݉ ݉ ̈ ̈ ܿ ܵ ܿ ܵ ܵ ݉ ܵ ܵ ܵ ܹ ܹ ܹ ǧȗǶǫȋ ܹ ܼ ܼܿ ǧȗȤȋܼ ‫ܬ‬ǶǪ ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܼ Ǩ‫ܬ‬Ƕȏȗ‫ܕ‬Ƕȋ‫ܕ‬ ܼ ǧȎ‫ܬܪ‬Ƕȁ ܼ ‫ܘܢ‬ǵȈȨȁ‫ܕܐ‬ ܵ ܵ ܵ :ǧȏȁܼ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ SANE Australia www.sane.org ܿ Ǩ‫ܬ‬ǶǸ‫ܐ‬ ܵ ܵ ܵ ܵ ܼ ܼܿ ܵ ܼܿ ǨȨȂȂȈ‫ܪ‬Ȩȑ‫ܐܘ‬ ܵ ܵ ǧȗȤȋ‫ܕ‬ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ www.mifa.org.au ܿ ǨȨȂȆȉȋ ܵ ܵ ܼܿ ǨȨȂȈǶȅ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܼܿ ǨȨȂȏȚ ܵ ܼ ܵ ܵ ǶȂȎ‫ܘ‬ ǧȂȈ‫ܪ‬Ȩȑ‫ܕܐܘ‬ ǨȨȂȌȌȗ ܼ ܵ ܼ ܵ ܼܿ ǧȏȈ‫ܕ‬Ȩȋ‫ܕ‬ ܹ̈ ܵ ܿ ܸ dzȏȉȁ‫ܙ‬ ܵ ܼ ܵǧȎ‫ܘܗܘ‬ ܵ ǨȨȦǭȤǪ ܼ www.ranzcp.org Auseinet www.auseinet.com Australian Government’s HealthInsite www.healthinsite.gov.au For more translated information, try the following links: http://www.mmha.org.au/ http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/mhcs/topics.html http://www.healthtranslations.vic.gov.au/ http://www.healthysa.sa.gov.au/default.asp

ܵ ܵ ܼ Ǩ‫ܐܗ‬ ܵ ܵ ‫ܬ‬ǶǪ ǧȑ‫ܪ‬Ƕȅ ܼ

ܵ ܸ ܸ Ȑȋܼ ǧȂȋdzȡ ܵ ܵ ܼ Ǩ‫ܐܗ‬ ܵ ܼ ܿ ǵȉȁ ܵ ܵ ܵ ܵ ݉ ܼܿ ǧȋǵȑ ܹ ̈ܵ ܼ ܹ ܼ ǧȑ‫ܪ‬Ƕȅ ǧȑ‫ܖ‬Ƕȅ‫ܕ‬ ǨȨȉȦȥ ܿ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ȨȁǦȎ‫ܙܘܙ‬ ǧȦȂȚ‫ܕ‬ ǧȎ‫ ܕܗܘ‬ǧȗȤȋܼ ‫ܬ‬ǶǪ ܼ ܼ ǩdzȂȏȑ ܼ ܼ ܼ ǧǫȂȢȗ ܹܼ ܼ ܿ ǧȏǼ ܿ ܵ ܵ ܼܿ Ǩ‫ܬ‬ǶȂǮȁ‫ܪܬ‬Ȩȑ ܵ ܼܼ̰ ܼ ܵ ܵ ܵ ȈǶȦǪ ܵܵ ܵ ǨȨȁ‫ܐܬܪ‬ ‫ܬ‬ǶǸ‫ܬ‬ ǧȂȂȈ‫ܪ‬Ȩȑ‫ܐܘ‬ ܼ ܵ .ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܼ ܹ ̈ ܵ ܵ ܼ ǧȗȴȋ ܹ ܼܿ ‫ܬ‬ǶǪ ܹ̈ ܵ ܵ ǧȂȏȉȁ‫ܕ‬ ܼ Ǩ‫ܬ‬Ƕȏȗ‫ܕ‬Ƕȋ ܿ ܵ ǨȨȏȁȠȋ ܵ ܵ ܵ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ܵ ܵ ̈ ܼ ܿ ̰ ܼܿ ܼܿ ǵȉȁ ܹ ݉ ܹ ݉ ǧȑ‫ܖ‬Ƕȅ ܹ ̈ܵ ܼ Ƕǭܵ ‫ܝ‬ǵȁȨǹȆȋ ǧȎȴǸ‫ܐ‬ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܸ ܸ Ǩ‫ܕܐܗ‬ :ǧȏȁ ǧȦǫǹǪ‫ܕ‬ ܼ ܸ ، ǨȨȉȦȥ ܵ ܼ ܼ ܿ ǨȨȉȗ ܵ ܸ ‫ ؟‬Ǩ‫ܬ‬ǶǹȂȈ‫ܕܕ‬ ܼ ̈ ̈ ܵ ܵ ܵ ܹ ܹ ܸ ‫؟‬ǧǫǻǶȡ ǧǭ‫ܙ‬Ƕȋ‫ܕ‬ ǨȨȉȗ ܼ Ȑȁ‫ܕܬܖ‬ ܼ ܼ ܿ ܼ ܵ ܸ ܵ ܸ ‫ܘܬ‬ȠȂȉǸ‫ܕ‬ ‫ ؟‬ǧǫȈ ǨȨȉȗ ܵ ܵ ܼ ݉ ǨȨȉȗ ܵ ܸ ‫ ؟‬ǨȨȉȅ‫ܕܐ‬ ܿ ܵ ܿ ܵ ܵ ܸ ‫ ؟‬Ǩ‫ܬ‬ǶȂȚ‫ܨܘ‬ȤȚ‫ܕ‬ ܼ ܼ ǨȨȉȗ ܿ ܵ ܼܿ ܵ ܹ ‫ ؟‬ǧȂȎȤȚ‫ܘ‬ǷȆȑ‫ܕ‬ ǧȗȤȋ ̮ ܸ

ܿ ܵ ǵȉȁ ܿǵȉȁ ܵ ܿǵȉȁ ܵ ܿ ܵ ǵȉȁ ܿ ܵ ǵȉȁ ܹ ǵȉȁ

‫ܕܝ‬Ƕȋ ܼ ܼ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ܼ ܼ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ܼ ܼ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ܼ ܼ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ܼ ܼ ‫ܕܝ‬Ƕȋ ܼ ܼ

• • • • • •

ܿ ܿ ̈ ܵ ܿܿ ܿ ܵ ǨȨȏȁȠȋ ܵ ܵ ܵ ǧȑ‫ܖ‬Ƕȅ ̈ ܼ ܿ ǧȡܵ ȐǮȋ ܹ ̈ܵ ܼ ‫ܝ‬ǵȂȉȅ ܹ ǵȉȁ ܼ ܼ ǨȨȂǸ‫ܐܨ‬ ܼܼ ̈ ܼܿ ܵ : Ȑȋܼ ‫ܝ‬ǵȁȨȂȏȡ ܵ ܵ ܼ ܵ ܵ ǧȏȌȈǶǸ ܵ ܵ ܼ ܹ ̈ ܵ ܵ ܼܿ ǧȎ‫ܕܗܘ‬ ǧȏǹȈǶȚ‫ܕ‬ Ǩ‫ܬ‬ǶȉȂǸ‫ܘ‬ ܵ ܿ ܿ ǧȏǼȈǶȥ‫ܕ‬ ܵ ܵ ܼ ǩȤǼȥ ܵǧȂȂȈ‫ܪ‬Ȩȑ‫ܐܘ‬ ܵ ܵ ܼ ܿ ܵ ̈ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܼ ܹ ܸ Ǩ‫ܬ‬Ȥǫȗ‫ܘܕ‬ :ǧȏȦǪ ǧȒȎ‫ܪ‬ǶȚ ܼ ǧȏȌȈǶǸ‫ܕ‬ ܼ ܼ GPO Box 9848 CANBERRA ACT 2601 Tel 1800 066 247 Fax 1800 634 400 www.health.gov.au/mentalhealth For copies in other languages contact: Multicultural Mental Health Australia Tel (02) 9840 3333 http://www.mmha.org.au

• • • • • • • • • •

Mental illness Assyrian FINAL 4 pages  

(What is Mental Illness?) Assyrian ( psychosis) ( psychosis) ‫؟‬ ǨȨȉȅ‫ܕܐ‬ ǨȨȉȗ ǵȉȁ ‫ܕܝ‬Ƕȋܵ ܼܵܵ݉ ܸ ܿ ܵ ܼ ܼ ȉȁ ‫ܕܝ‬Ƕȋܵ ܼ ܼ‫؟‬ǧǫǻǶȡȐȁ‫ܕܬܖ‬ǧǭ‫ܙ‬...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you