Page 1

YEARBOOK 2013/14


Kære elever, forældre, ansatte og samarbejdspartnere Det er mig en stor fornøjelse at være den, som kan byde jer velkommen til Søndervangskolens Yearbook 2014. Igen et rigtig flot - og ikke mindst et farverigt - tilbageblik på endnu et forrygende skoleår. Yearbook 2014 byder på en perlerække af fortællinger, der er produceret af de vigtigste mennesker, det hele handler om - nemlig vores skønne børn og dygtige medarbejdere. Skoleåret 2013/14 afsluttes ’lige om lidt’ – og afløses efter sommerferien af en ny skolehverdag, hvor bl.a. den nye skolereform træder i kraft for alle skoler i Danmark. Yearbook 2014 skildrer for nuværende fortællinger, hvor såvel vanlige som usædvanlige forhold ser dagens lys – og hvor vi forbereder os på det nye, ’der kommer’.

F oro Rani Bø rd af dst H ø r ly c r u p Skol e l k , eder

MEN… inden fløjten lyder til sommerferien, vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, såvel elever, forældre, medarbejdere som samarbejdspartnere for den store indsats, der i hverdagen ydes. En indsats der betyder, at Søndervangskolen år for år kommer tættere på at nå sin vision og sine mål. Indsatser der også nu med Kvalitetsrapport 2013 viser, at Søndervangskolen på centrale nøgletal (igen) er på rette vej – og rykker positivt og markant. ’Højdespringeren’ i år er den flotte fremgang, vi har oplevet ift. skolens Forældre – og Elevtilfredshedsundersøgelser. Forældretilfredshedsundersøgelsen viser, at Søndervangskolen er den skole i Aarhus Kommune, der har haft den højeste svarprocent på hele 81 %. Det er simpelthen bare så flot, da


det ikke blot er svarprocenten, der er tårnhøj, men også selve svarresultaterne. Det samme gælder i øvrigt for vores elever – de er ganske enkelt glade for at gå på Søndervangskolen. Derudover da har skolen også haft en karakterfremgang på 1,4 karakterpoint inden for de sidste 5 år – en fremgang som er en delt 4. plads blandt de kommunale skoler i Aarhus, og som bidrager til skolens meget positive udvikling. Vi er meget taknemmelige for den store tillid og opbakning, som I forældre viser skolen, og jeg kan fortælle, at der hver dag fra alle sider knokles igennem for at kunne yde den bedste service og kvalitet for jer – og jeres børn. Med resultaterne er der taget flere skridt på vejen mod at blive en endnu mere lærende og innovativ folkeskole, der VIL være blandt de bedste.

Den nye skolereform Søndervangskolen har været heldagsskole siden 2006. Det betyder, at vi allerede har viden og kendskab til flere af de nye elementer, der præsenteres med den nye skolereform, herunder: • Den længere skoledag med mulighed for variation og vekselvirkning mellem folkeskolens fagrække og den mere aktivitets– og fritidsprægede undervisning • Engelsk fra 0. årgang (med vores Play School English nu på 3. skoleår) • Det tætte samarbejde mellem lærere og pædagoger • Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere i skolens hverdag • Og meget mere Ovenstående betyder, at vi ikke – som andre skoler - skal starte forfra, men i stedet kan bygge ovenpå og lære af den ekspertise, vi allerede har i hus. D. 8. maj afholdt vi stor-forældremøde om den nye skolereform, hvor omkring 60 interesserede forældre var mødt frem for at høre om og være med til at drøfte den nye hverdag efter sommerferien.  

’Ombygninger’

Skoleåret 2013/14 har også budt på ombygninger, herunder en storstilet ombygning af såvel administrations – og persona-

leområder (se omtalen senere her i Yearbooken). Endvidere forestår en større ombygning af vores ’udearealer’ omkring Klubben og i skolegårdene Øst og Vest.

iPad – år 1 Som den første skole i Aarhus Kommune uddelte Søndervangskolen iPads til alle elever på 0. - 9. klassetrin som en del af vores 3-årige ’læringsprogram 1:1 iPad & Technology’. (Se omtalen senere her i Yearbooken). Udviklingsprogrammet har bl.a. betydet, at al skolens information nu fremsendes elektronisk bl.a. til jer forældre. Det betyder også, at Yearbook 2014 vil være den sidste i ’fysisk’ form – da I fra juni 2015 alle fremover vil modtage denne Yearbook elektronisk pr. mail eller via Forældre-Intra i en såkaldt ’bladre pdf’.

Kantinen Fra det nye skoleår vil ske flere ændringer ift. den nuværende madordning, som vi har været i stand til at tilbyde. Information om disse ændringer følger i et særligt forældrebrev.

Farvel & tak for nu - og goddag & velkommen! Planlægningen af det nye skoleår er næsten afsluttet. I den forbindelse tager vi afsked med pæd. Karen Lis Haansbæk, og lærer Poul Kastrup, mens lærer Kasper Fogh har fået bevilget et års orlov, og lærer Meltem Yarbuldu går på barsel. Endvidere er lærer Halime Rachid fortsat på barsel det meste af det nye skoleår. I stedet starter hele 6 nye lærere på Søndervangskolen i hhv. faste stillinger og vikariater. De nye lærere er: • Martin Haaning (ny dansk lærer i kommende 8.A) • Nadia El-Sarraj (ny dansk lærer – fortsætter - i kom- mende 7.B) • Jonas K. Neumann (ny dansk lærer i kommende 4.B) • Sabah Charif (ny dansk lærer i kommende 3.A) • Demet Öztürk (ny dansk lærer – fortsætter – i kom- mende 3.B) • Mads Steenberg (ny matematiklærer i kommende 1.B) Så er der bare tilbage at ønske god læsning af Yearbook 2014 – og ønske jer alle en velfortjent kommende sommerferie. Første skoledag for ALLE elever er mandag d. 11. august 2014. Her møder eleverne fra kl. 08.15-11.45. De nye 0. klasses elever møder dog først kl. 9.00. Bedste hilsner Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder


Skolen i klubben - klubben i skolen I dette skoleår har vi udvidet samarbejdet mellem klub og skole. Aktivitetstimerne kom til at omfatte både indskoling, mellemtrin samt udskoling. Det var derfor indlysende at spørge klubben, om de havde lyst og ressourcer til at indgå i et nyt og større samarbejde. Klubben var med på ideen, og da klubbens største målgruppe er elever fra 4. – 6. årgang, var det naturligt, at mellemtrin og klub i fællesskab udarbejdede en plan for brug af hinanden. Personale fra klubben indgår nu sammen med lærere og pædagoger fra skolen i de 4 faste aktivitetstimer, som eleverne har ugentligt. Disse er fordelt således, at der er to timer tirsdag og to timer torsdag. Indholdet i aktivitetstimerne planlægges hvert kvartal, hvor alle involverede voksne, har mulighed for at få deres kompetencer i spil ved at byde ind med nye og spændende aktiviteter til glæde og gavn for eleverne. Her blander de socialpædagogiske erfaringer fra klubben sig med skolens faglige styrker, hvilket giver en bred vifte af spændende varierede aktiviteter. Ligeledes er der en stor gevinst i det nye samarbejde mellem klubbens og skolens personale, hvor vi nu kan samarbejde på kryds og tværs uden at skelne mellem, hvem der har ansættelse hvor. De fysiske rammer er ligeledes spredt ud på både klub og skole, så vi kan inddrage de optimale rammer for hver e nkelt aktivitet. Søren Bloch Koordinator mellemtrin

Der var engang en tandklinik på Søndervangskolen, der var meget gammel og slidt ...

... Det eneste den ønskede var at få et nyt og moderne look og vokse sig dobbelt så stor end den var. Den havde kun tre tandklinikker, men den vidste, at hvis den fik tre mere, så der i alt var seks tandklinikker, så ville alle børnene på Søndervangskolen komme og beundre den hver eneste gang, de skulle have undersøgt eller behandlet deres tænder. Imens var der et andet sted i byen nogle kloge mennesker, der var samlet til et møde. Pludselig var der én, der fik en lys idé. Vi opfylder da ønsket på Søndervangskolens tandklinik … alle klappede og var enige om, at det var en super god idé, og så kan det nok være, der kom gang i at give tandklinikken et nyt look. Der blev rykket vægge ned og muret nye op. Der blev brugt mange mange liter maling, og der kom nyt gulv på – nogle steder. Der foregik så mange forskellige ting, så tandklinikken blev helt forpustet af alt det støv, men den vidste, at det nok skulle ende godt. En morgen vågnede tandklinikken op og kunne slet ikke høre noget larm – der var helt stille … Tandklinikken gik lidt rundt over det hele og så, at alle håndværkerne var væk. HURRA nu var tandklinikken færdig og hold da op, hvor er den blevet flot. Flotte grønne streger på væggene, en disk med en ligeså flot grøn glasplade på, nye grå døre og nye flotte smarte møbler i venteværelset. Alt er sååå flot og smart og alle de søde rare tand-mennesker, der arbejder der, er, rigtig glade for at tandklinikken fik sit allerhøjeste ønske opfyldt. Se dette er et rigtigt eventyr og alle er meget velkommen på tandklinikken Søndervangskolen.


ra 1 5 0 e l ev e r f e 0. t i l 3. k l a s s


Livet i Indskolingen 2013-2014 I indskolingen har vi godt og vel 150 elever fra 0. til 3. klasse, og der er godt gang i den. Hver årgang har et klasseteam af lærere og pædagoger, som tager sig af matematik, dansk, idræt, etc. Derudover har vi aktivitetstimer mandag, torsdag og fredag, hvor eleverne f. eks. kan svømme, spille musik, gå til fodboldskole, få modersmålsundervisning, gå i køkkenet eller tage på tur. I disse timer kan eleverne være sammen med hinanden på tværs af årgange og klasser, så de lærer hinanden bedre at kende. Hver dag kl. 11:35 spiser vi frokost sammen med vores klasser, hvor de fleste spiser god varm mad fra vores egen kantine.

I løbet af året har vi sideløbende med den traditionelle undervisning også haft motionsløb, juleklippedag, skolefest, fastelavn, engelsk fagdag, aktivitetsdag, sportsstævner og meget andet. Som noget nyt har alle eleverne i år fået udleveret iPads, som de både kan bruge i undervisningen og derhjemme. Det er meget populært, og giver også gode muligheder for at variere undervisningen. Det har været et godt år, og vi glæder os til det næste… På vegne af Indskolingen ønskes I alle en god sommer. Peter Rasmussen, koordinator for indskolingen


0. ÅRGANG

Vi læser og skriver Næsten lige efter skolestart påbegyndte vi arbejdet med alle alfabetets bogstaver. Her har vi haft fokus på de enkelte bogstavers navne, forme og lyde. Dette har vi gjort i klasserne samt på tværs af årgangen. I starten af maj havde vi gennemgået alle alfabetets, bogstaver og skulle nu til at bruge denne nye viden. Vi har øvet os i at

læse, hvor vi bl.a. har undersøgt forskellige bøger - set på forsiden, bagsiden, billederne, talt alle ordene, som vi selv kunne læse, fundet vokalerne i ordene samt klappet stavelser. Sideløbende med læsningen har vi øvet os i at skrive. Her har vi arbejdet i forskellige skriveværksteder. Vi har bl.a. skrevet ud fra billeder af os selv, som vi har taget på en tur til legepladsen Rosenhøj, skrevet små bøger på vores iPads samt været på bogstav- og ordjagt i skolegården. Målet med den begyndende læsning og skrivning har været at styrke elevernes danskfaglige kompetencer til næste skoleår. Derudover har vi leget en masse forskellige lege på tværs af klasserne. Dette har vi gjort udenfor i skolegården, på boldbanerne samt på legepladsen i Rosenhøj. Her har vores mål været at styrke elevernes sociale kompetencer samt årgangens sociale fællesskab i både klasserne og på tværs.


t små e v e r k s å s Vi h a r o g d s ... a P i s e r o v bø g er på


1. ÅRGANG

ÅRETS GANG PÅ 1. ÅRGANG Lige om snart er vi ikke længere små skolebørn, som går i 1. klasse, men rykker op og bliver lidt større skolebørn i 2. klasse. Det har været et travlt skoleår med mange forskellige aktiviteter med masser af sjov, men bestemt også ind i mellem hårdt arbejde. Nogle af årets begivenheder har været: • Det fortsatte arbejde med papir og blyant, selvom vi er glade for iPads • Mange gode fredagsudflugter • Gode og hyggelige biografture til de små og lidt specielle biografer; Malling Bio og Øst for Paradis, som bestemt er værd at huske, når der skal ses film • Halloween blev fejret med græskarlygte, eller som på engelsk Jack-o’-lantern, og mange flotte udklædninger

• Vi havde et tværfagligt forløb omkring kroppen, hvor 8. klasse bl.a. underviste 1. årgang i små grupper • Der blev også tid til at lege Politi og røvere i gymnastik salen, hvor eleverne skulle samarbejde med hinanden om at danne ord med det bogstav, de havde fået • Eleverne har optrådt til morgensang • 1.B lavede et rap nummer med gruppen Chapper & Uberlyd. Nummeret hedder Tut Tut Tut Tut og kan down- loades og høres på www.uberlyd.dk • En dejlig Skolefest med optog • En fantastisk Engelsk-fagdag i 0., 1. og 2. årgang, hvor eleverne kom rundt i forskellige værksteder og fik klistre- mærker i deres ’passport’


• 5. årgang har interviewet eleverne fra 1. klasse for at undersøge, hvilken forståelse 1. klasses elever har af forskel- lige sprog og skrifttegn på nuværende tidspunkt • Endelig var vi til forpremiere i skolens gymnastiksal for at se 4. og 5. årgang optræde med en lille World Music danse-trommespil-koncert, de har arbejdet på, og som de skal optræde med i Musikhuset.

r et æ v r a h t e D r ... et d e jl i g t å


2. ÅRGANG

Deltagelse i forskellige aktiviteter og projekter 2.B deltog i år i projektet ”Påsken i Billeder”. Det var et meget spændende og kreativt projekt fra Aarhus Billed- og Medieskole samt Skole-Kirke Samarbejdet i Aarhus. Eleverne tog på samme måde rigtig godt imod forløbet og var dybt engagerede hele vejen igennem. Inden påsken forberedte vi eleverne på forløbet i fagene kristendom og billedkunst bl.a. ved at arbejde med påskens fortællinger og temaer. I kristendom hørte vi om, hvad der skete i tiden omkring Jesu ‘korsfæstelse og i billedkunst lavede vi efterfølgende smukke ler-relieffer med billeder deraf. Vi havde

besøg af kunstner og keramiker Ginette Wien, som hjalp os og lærte os mange sjove og interessante ting. Bl.a. havde hun sine gamle brudekjoler med, som vi brugte til at lave mønstre af i leret!! Da reliefferne var færdige blev de udstillet i Aarhus Domkirke i påsken. Vi var, sammen med de andre skoler, der har deltaget, til fernisering d. 7. april, hvilket også var en stor oplevelse. Som afslutning på dagen, tog vi på besøg hos Susan og fik set Aarhus midtby fra hendes tagterrasse. Elevernes fine relieffer er nu udstillet på skolens bibliotek indtil sommerferien.


Torsdag d 8. maj havde 2.B sammen med eleverne fra 0. – 2. årgang en engelsk temadag, hvor vi rejste til England og besøgte fem forskellige byer. Her var eleverne fra 0. -2. årgang delt op i hold på tværs af klasserne. Eleverne rejste i løbet af dagen til fem forskellige byer, som præsenterede forskellige spændende og sjove oplevelsesrige værksteder såsom ”Games”, Henry 8 th”, ”Tea with the Queen” og ”Songs”. Det var en alle tiders dag, hvor mange lærte en masse nyt om England. Vi afsluttede dagen med en evaluering i klassen og traditionel engelsk frokost med fin cream tea. Eleverne viste stor interesse og begejstring under hele forløbet. Vi kunne ligeledes iagttage, at denne temadag havde en stor social værdi for eleverne både i de store og små fællesskaber, hvor venskab, samarbejde, nydelsen og magien sammen med alle de andre ubetalelige ting opstod. Antionio: ”Det var sjovt, men også lidt kedeligt. Det var sjovt at lære engelsk på en anderledes måde. Jeg har lært nogle nye ord at kende”.

V i h e p p ed e på h i na nd e n

...

Onsdag d. 7. maj skulle eleverne fra 2.B prøve kræfter med det gryende forårsvejr. Eleverne fra 2.B var sammen med eleverne fra 0. -2. årgang på Viby Stadion. Eleverne dystede mod de andre klasser fra de forskellige skoler i kommunen. På trods af en dårlig start på dagen med en masse regn, var eleverne topmotiverede og havde masser af gåpåmod, som gjorde dagen til en succes. Eleverne var gode til at heppe på hinanden og jublede, når der blev lavet et flot skud. Man kunne altså kun glæde sig over en god holdånd og en super god stemning. Efter en lang dag med blæsende regnvejr lykkedes det pigerne fra 2.B at komme på en 5. plads, hvilket gjorde vores dag endnu bedre. Det var en stor glæde at se alle eleverne deltage aktivt i fodboldkampene. Senere på eftermiddagen sagde vi farvel til en masse trætte men glade børn. Mina: ”Det var rigtigt sjovt. Vi lærte at samarbejde. Der var også lidt skænderi ellers gik det rigtigt godt”.


3. ÅRGANG

Virksomhedsbesøg på Arla den 7. april med 3.A. I ugen op til påskeferien var vi på et virksomhedsbesøg på Arla, hvor vi havde en super god tur. Eleverne kom igennem et meget veltilrettelagt undervisningsforløb fra 9.00 - 13.00. De så, hvordan mælken kommer ind med mælkebilen og yoghurtproduktionen. De fik mulighed for at blande deres egen yoghurt og var igennem et aktivt og spændende spørgeskema omkring Arla. Eleverne forsøgte sig også med deres egen smørproduktion. Alle børn opførte sig pænt både på Arla og i bussen. De fik ros af buschaufføren for god ro og orden.


Torsdag d. 15/5 deltog 3.B i projektet ” Billeder på lyd”. Her skulle vi skabe et univers af lyde og sætte vores fantasi på prøve. Vi spillede bl.a. på grene, glasskåle, hjemmelavede xylofoner og flygel. Derudover havde vi et kor, som lavede

fede lyde ovenpå musikken. De var meget optaget af Christians maskine, som kunne optage og spille alle lydene ovenpå hinanden. En helt igennem fed oplevelse for alle.

E n f ed o p l ev e l s e .

..


er 4 .- 6. a r b e jd a g ed t s e n e r e v h ... g n i r æ l e r k m ed a t s i

MELLEMTRINNET ”4.–6. er også dét vi kalder mellemtrinnet. Det er en brobygning mellem 0.–3 . og 7.–9. På mellemtrinnet arbejdes med en fortsat videreudvikling af det grundlag, kompetencer, færdigheder og faglige kunnen, som eleverne har tilegnet sig i 0.–3. klasse. Læsning står centralt, nogle elever kan læse, og andre elever arbejder fortsat med at få læsningen automatiseret. Man kan på mange måde sige, at i 0.–3. årgang lærer man at læse – mens man i 4.–6. årgang læser for at lære endnu mere. Uanset hvad så kan man på mange måder sammenligne læsning med dét at spille fodbold: Man bliver kun god til det, hvis man øver sig hver dag. På mellemtrinnet forventer vi således, at eleverne øver sig hjemme i at læse hver eneste dag. Årsagen til, at det er så vigtigt at læse, handler selvfølgelig om, at eleverne både skal skrive såvel som læse for at blive dygtigere i alle fag. 4.–6. arbejder også med en fortsat udvikling af sunde sociale kompetencer. Sociale kompetencer er vigtige, for man bruger disse kompetencer i alle mulige forskellige sammenhænge;

lige fra større og mindre gruppearbejder som i den almindelige daglige kontakt med andre børn som voksne. Sociale kompetencer er afhængige af mange forskellige forhold – men en fortsat god søvn og ordentlig morgenmåltid giver det bedste udgangspunkt, og hjælper det enkelte barn og vores elev til at være opmærksom og konstruktiv i samarbejdet med pædagoger og lærere i dagligdagen. 4.–6. arbejder hver eneste dag med at sikre læring. Vi forventer derfor også den bedst mulige indsats fra vores elever, at de gør deres bedste og er flittige. Vi udsender ugentlig nyhedsbreve til alle forældre via Forældre-Intra, så alle forældre har mulighed for at følge med i, hvad vi arbejder med hver uge. I samarbejde med såvel vores forældre såvel som vores elever er vi overbeviste om, at vores elever både trives, har gode kammerater, og at de bliver dygtige” – Søren Bloch, koordinator for mellemtrinnet


4. ÅRGANG

Året der gik Foldboldstævne i maj

Lejrskole til Sahl

Tasker i håndarbejde

iPAD

Til fodboldstævnet var vi piger ”Rundhøj 2”, fordi der var en tilmeldingsfejl. Vi spillede mod nogle 5. klasser. Det var en rigtig hård dag, men vi havde det sjovt og kæmpede. Men det gik ikke godt. Vi tabte, og det samme gik det med drengene. — Alhama 4.a

Mandag morgen skulle vi møde 8:30, fordi vi skulle på lejr. Vi tog bussen og sagde alle pænt farvel til forældrene. Da vi kom til Sahl skulle vi indenfor og pakke ud og tjekke alt ud. Derefter måtte man lave, hvad man ville indtil vi alle skulle vælge aktiviteter. Mine veninder og jeg valgte cykeltur og vi cyklede helt op til et bjerg, hvor vi næsten alle sammen så udsigten. Ellers har vi haft det meget godt. — Raxmo fra 4.a

I håndarbejde er vi i gang med at lave elefanter til vores tasker. Det ser let ud, men det er lidt svært. Jeg har lavet en flot elefant til at sy uden på tasken. Elefanten er lavet som det afghanske flag. Jeg glæder mig til at bruge tasken til ture og andre sager. Man kan tage den på ryggen. — Majed 4.a

D. 26. september fik vi alle en iPad. Alle blev glade for deres iPad. Vi beholder vores iPad i 3 år. Vi bruger vores iPad til undervisningen og til at lave lektier på. Og masser af andet sjovt. — Fardowsa 4.a


Brødrene Løvehjerte

World Music Workshop

Da dette her skoleår startede, fik vi i 4.a en ny lærer, som hedder Anne Katrine, og vi skulle i gang med et projekt om Brødrene Løvehjerte. Vi lavede et spil af træ, og det var rigtigt sjovt. Vi var også på Aarhus Teater og se Brødrene Løvehjerte. Det var godt. Vi så også filmen. — Shiba 4.a

Vi har fået to mænd på besøg, og de er meget flinke. Vi lærer lidt Afrikansk dans, og vi lærer også at tromme. Det lyder rigtig godt, når vi trommer, og vi skal optræde i Musikhuset og 5. klasse skal også med. Det glæder vi os meget til. — Mona 4.a

d Vi læ re r l id t a fr ik a n sk

I 4.B er vi 4 piger og 13 drenge. Klassen har det godt med hinanden og nyder selskabet med den anden 4. klasse. Herunder er der et uddrag af skolen hverdag set med elevøjne. Lærerne er søde i 4.B og vi lærer meget i timerne. Hvis vi har et problem, så er de altid til tjeneste! Og hvis vi har et problem i et af fagene, så giver de os gode råd. Her i 4.B er vi gode venner, dog kan vi godt blive uvenner, men vi bliver hurtigt venner igen. Her i 4.B spiller vi det meste af tiden fodbold med vores parallelklasse, fordi vi har et godt venneskab.

Stævner Vi har været til fodboldstævne. Da vi spillede vores første kamp, var vi meget nervøse, men vi vandt kampen alligevel. Det var rigtig sjovt at spille mod andre skoler. Vi kom i finalen, og den endte i straffespark som modstanderen scorede, og vi brændte, så vi kom på en flot anden plads. OL var meget sjovt. Hele mellemtrinet var med, og der var mange ting, man kunne lave. De andre skoler var meget gode, som vi konkurrerede imod. Men vi vandt ikke OL desværre, men det var rigtig sjovt.

Udehold I AT-timer laver vi forskellige aktiviteter. Det ene er udehold, der laver vi ude-ting. Vi går for det meste ud i skoven og laver bål. Vi har også prøvet at finde skatte, og det er ret sjovt begge dele, fordi vi alle er sammen.

a n s .. .

Fodboldskolen Vi er blevet bedre til at skyde og til at drible, og så er nogle af os blevet gode til at stå på mål. Men vi skulle også løbe meget. Vi skal også spille mod andre skoler og klubber. Vi har fået nogle trøjer, som vi skal bruge til kampe. Vi skal snart spille mod Tovshøjskolen. I dag er det pigerne, der skal spille.

Lejrtur til Sahl Vi har været på lejrtur ved Sahl. Vi var sammen med 4.A. Det var rigtig sjovt. Vi var på cykeltur og besøgte Hjerlhede. Vi fangede også dyr ved et lille vandhul, og vi fangede en stor vandsalamander. Den sidste aften holdt vi en stor fest og dansede ballondans. Jeg synes, turen var rigtig god, og jeg håber vi kommer derop igen.


5. ÅRGANG

Dette skoleår er bare fløjet afsted Vi har vanen tro haft to spændende Tegn på Sprog projekter. I det ene udviklede vi tegneserier på alle mulige sprog. Det andet projekt er vi i skrivende stund i gang med. Alle i 5. klasse har fået lov at være juniorforskningsmedarbejdere. De har interviewet 1. klasserne og sidder nu med optagelser heraf. Derudfra skal de udarbejde en artikel.

e V i u d v i k l ed r på te g n e s e r i e ro g . . . p s e g i l u m al l e


To rigtige store oplevelser i dette skoleår er deltagelse i Fredagsfesten, og at klassen skal til København for at deltage i finalen i SKOLE-OL. Fredagsfesten er en stor ting for alle i 5.A. Lige om hjørnet er der casting af de deltagende elever, og så står den ellers på dyst. Vi har endnu ikke fundet ud af, hvad der skal dystes om, men det skal nok blive interessant. Efter at klassen vandt det lokale SKOLE-OL stævne på Viby Stadion, er træningen for alvor sat ind. Om en måneds tid skal vi til København, og der går vi selvfølgelig efter sejren!

Vi g å r e s e j re f t e r n i k BH ...


6. ÅRGANG

Halløjsa Årets gang i 6.A har været meget alsidig, men 3 vigtige fokuspunkter har været skrivning, læsning og praksis matematik. Eleverne har i løbet af året skrevet mange fine tekster. Først var det de nære ting, som blev beskrevet. En krabbetur, hvor den ene krabbe bed benet af den anden, og hvor man kunne tage solbad i nogle fine liggestole. Og en fodboldturnering i skolegården med taktisk godt indstillede hold, målmandsdrop, specialpræmier og et overraskende vinderhold (4. klasse). Senere blev der skrevet helt utroligt uhyggelige gyserhistorier om elever, der hang ned fra ribberne i gymnastiksalen i deres lange tynde halse, og om biler hvor blodet langsomt

sivede ned igennem taget. I en gammel folkevise læste vi om den ulyksalige valravn, der ”fik den onde lykke, og som til evig tid måtte flyve igennem den mørke nat”. Folkevisen blev filmatiseret af klassens piger, og til en morgensamling blev den vist og med en overbevisende valravn, en flot ridende jomfru, en ædel ridder og en fortæller, der kunne læse højt og tydeligt, vandt den stor hæder. Eleverne har gennem skoleåret kunne ses rundt omkring på skolen – både inden og ude - i matematiktimerne. Mange af årets emner har vi forsøgt at relatere til virkeligheden, så der er blevet målt og vejet, bygget og tegnet, savet og boret og meget andet. Det er blevet til mange gode ahaoplevelser. I januar var der overnatningen på skolen, hvor den ellers så søde pædagog sendte godtroende og uskyldige elever ned ad mørke gange, hvor den fæle matematiklærer stod på lur, og


hvor der blev spillet fodbold i aulaen på et tidspunkt, hvor eleverne normalt lå og sov godt og trygt i deres senge. Senere i foråret læste vi underlige billedhistorier. En om Vadehavet, hvor fiskene vendte opad, og hvor børnene kørte rundt i en kran og reddede strandede hvaler, og en anden historie om en meget speciel ældre dame, der aldrig sov. Så blev det tid til undervandsrugbystævne samt romanen ”Ondskaben”, som eleverne slugte råt. I april var klassen med i jobsnuser-projektet. Det blev til et besøg hos Kvickly og et på HG i Viby. På HG blev eleverne

Sculpture By The Sea Vi var på stranden med Michael og se Sculpture By The Sea, vi havde det virkeligt sjovt. Alle morede sig, vi plaskede i vandet. Det var en varm og dejlig dag. Vi så mange skulpturer ved Tangkrogen. Som f.eks. det lille barn der pustede en bobbel op, buret, blæksprutte lavet af mælkekapsler, en kæmpe flaskepost, der var en mand, som kravlede på et træ. Vi spiste is og tog masser af billeder.

Sportsstævner Vi har i 6.B været til to sportstævner i år. Vi har været til rugbystævne og Skole-OL. Det var nogle sjove og hårde dage. Til OL skulle vi lave mange forskellige ting. Vi skulle f.eks. kaste med hylere, løbe stafet, løbe 80 meter sprint og 60 meter hæk. Det var nogle sjove aktiviter, dog vandt vi ikke men det var stadig en dejlig dag. Rugbystævne var noget af det fedeste vi nogensinde havde prøvet, fordi vi måtte skubbe og kaste rundt med hinanden uden at få ballade. Det bedste af det hele var, at det regnede, hele dage. Folk blev beskidte, og alle sammen var helt oppe at køre. Vi lavede det bedste heppekor og havde det rigtig sjovt.

HARRY POTTER Vi havde øvet os til Harry Potter-skuespillet i lang tid. Vi lærte bl.a., hvordan man huskede sine replikker, og hvordan man skulle tale overbevisende og højt, så alle kunne høre en. Vi skulle øve vores replikker rigtig mange gange og skaffe alle de rekvisitter, vi skulle bruge til stykket. Da vi havde øvet i

kastet ud i gruppevis at skulle designen en sportssko. Der skulle bl.a. tages højde for, målgruppe, pris og reklamefremstød. Resultatet og de mange overvejelser skulle til sidst fremlæggelse. Der blev arbejdet godt og seriøst, og det er utroligt, hvad der kan komme ud af en formiddags arbejde. I maj blev der lavet en avis, hvori man bl.a. kunne læse artikler om Viby Gymnasium, renoveringen af Rosenhøj, hashhandelen i Aarhus og om tøjbutikkerne i Bruuns Galleri, inden skoleåret skulle afsluttes med en tur til Djurs Sommerland umiddelbart inden sommerferien.

. B: 6 i k y r t d u s Å r et æ re v i v l a k s u N ” ”. k n i v sk a r p e lang tid, og lavet kulisser, var vi endelig klar til at vise stykket. Det skulle vises til mellemtrinet, indskolingen og to børnehaver. Nogle af os, var meget nervøse, da vi for første gang, skulle fremvise det. De første der så skuespillet var indskolingen, og det gik meget godt. Senere var det mellemtrinets tur og om aftenen, var det så forældrenes tur. De klappede alle meget af os, og vores forældre var rigtig stolte af os.

Samarbejdedsøvelser Vi har brugt nogen tid på, at blive bedre til at samarbejde i 6.B. Det har vi, bl.a. gjordt med samarbejdsøvelser, hvor vi fik stillet en opgave. Først var hele klassen sammen. Også blev vi delt op i grupper. Øvelsen handlede om, at man skulle blive bedre til at samarbejde. Og det handlede også om, at man skulle tænke hurtigt, fordi der var tid på. Man skulle koncentrere sig og snakke meget sammen med de andre i gruppen. Vi fik at vide, at det kun var syv fødder, tre numser, to maver, otte hænder og et hovede, der måtte røre jorden. Så skulle vi hurtigt finde en opstilling, hvor alle var med, som vi skulle holde i 3 sekunder.


UDSKOLINGEN I udskolingen er vi i øjeblikket ca. 80 elever, 7 lærere og 2 pædagoger. Når du træder gennem døren fra Forum, vil du opleve, at det altid emmer af aktivitet, glade børn og voksne. En gang om året har vi projektuge for 8./9. årgang. Projektugen er andeledes end en normal undervisningsuge. Her arbejdes der intenst med forskellige selvvalgte emner, som ender op med flotte produkter og fine elevfremlæggelser. Vi har stort fokus på at forberede os til livet efter folkeskolen. Derfor tager vi ofte ud af huset og besøger forskellige uddannelser, eksempelvis Tekniske Skoler, HHX, HG og gymnasier. Vi har i år også været på bustur til ”DM i Skills” i Ålborg. En spændende dag, hvor vi stiftede bekendtskab med forskellige håndværksmæssige fag. Der var også flere af vores elever, der hilste på vores statsminister Helle Thorning Schmidt. På 8.årgang er alle elever hvert år i ”Brobygning”. Her er det muligt at få afprøvet de forskellige ungdomsuddannelser i et ugelangt forløb. Mange elever finder her inspiration til, hvilken ungdomsuddannelse de senere vælger sig ind på.

Ud over at være kreative og arbejde med projekter, gør vi meget ud af, at vi er godt forberedte til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Alle vore elever i både 7./8./9. klasse deltager derfor i 2 årlige træningsprøver, som ligner de rigtige afgangsprøver meget. Træningsprøverne er med til at løfte vores faglige niveau og gør, at vi er mindre nervøse til den rigtige afgangsprøve. 8./9. årgang holder hver dag fælles frokost i Forum. Et rart ”frikvarter” hvor vi hygger os og bygger relationer på en anden måde end i undervisningen. Vi håber på, at madordningen også fremover kan opretholdes. Hvert andet år tager 8./9. årgang på skolerejse til en europæisk hovedstad. De senere år har vi været i både London og Berlin. Vi håber rigtigt meget på, at også disse ture kan fortsætte. Sidste skoledag for 9. årgang er også en dag, som vi går meget op i. Her planlægger 9. klasse og deres lærere en dag med underholdning, karamelkast, vandkamp og fodboldkamp mellem eleverne og deres lærere. Det ender normalt med at blive en anderledes og sjov dag for alle skolens elever. Frank Rieper Jensen, koordinator for udskolingen


n em n e g r e d Ì r Nü r d u t l du i v , m u r o F d ø re n fra ti d l a t e d t a , o p l ev e t, e t i v i t k a f a em m er e ... n s k o v g o g l ad e bø r n


7. ÅRGANG

Tur til Mindeparken Eleverne i 7.A havde længe efterspurgt en tur til Mindeparken, hvor de kunne få lov at boltre sig i græsset med fodbold, rundbold og hygge. Denne dag oprandt endelig en varm torsdag sidst i maj. Der var sommerstemning lige fra morgenstunden, selvom vi ikke skulle af sted før kl. 10.15. Serhat, Nasir og Enes troppede op i badetøfler, Hamid og Iqro med solbriller siddende i panden og resten af klassen i sommertøj generelt. Humøret var højt, og de første to faglige timer bar da også en smule præg af dette.

Efter det første frikvarter forlod vi så skolen. Med os havde vi medbragt en sæk med sandwichs og sæk fuld af ”legetøj”; frisbee’s, fodbold, rundbold, badminton, skumtennis, diablo osv. Solen bagte allerede fra en skyfri himmel, da vi efter en kort gåtur fra bussen nåede Mindeparken. Campen blev sat op i skyggen af et stort Egetræ i toppen af parken. Jimmis dejligt store tæppe blev rullet ud, og blev straks besat af pigerne, der i hvert fald ikke skulle nyde deres sandwich i berøring med græsset. Herefter var der fri leg. Nogle gyngede, nogle gjorde brug af parkens udendørs styrketræningscenter,


nogle spillede fodbold, mens andre bare udforskede parkens mange afkroge og afslapningsmuligheder. Før vi gik, spillede vi en omgang rundbold, som Jimmis hold desværre tabte efter en meget tæt duel. Dagen sluttede med en tur ned til vandet. Specielt drengene havde efterspurgt dette hele dagen, da de gerne ville soppe i vandkanten. Intet problem i det, tænkte deres lærer. Men inden han fik set sig om, var sopningen blevet til en konkurrence blandt tre af eleverne, om hvem der turde bevæge sig længst ud i vandet. Det syntes deres lærer bestemt ikke var en

god idé, så han befalede dem alle op på land igen. På vej ind ”faldt” to elever ”uheldigvis”. Alt dette vandplaskeri resulterede i 5 meget våde, men samtidig meget humørfyldte, elever. Og jeg må sige, at det var lidt svært at blive sur, når så meget glæde og så mange smil bredte sig hos alle 20 elever. Det gode humør holdt hele vejen hjem i bussen på trods af våde bukser, for meget sol i ansigtet og en drabelig lyst til is. Så ja, det var en dag med gode oplevelser og minder. Vi skal værne om og prøve at huske hinanden på, når vi igen har en regnfuld uge med grammatik på programmet.

D et g o d e h u m ø r h ol d t h e l e v e je n h je m i b u s s e n p å t ro d s a f vå d e b u k s e r, fo r m e g et s o l i a n s i g t et o g e n d ra b e l i g l y st t i l i s ...


8. ÅRGANG

a ri e 8 . A i P l a n et

t ...

8. årgang: Sigter mod stjernerne I 8.A har vi i skoleåret 2013/14 arbejdet en del med forskellige projekter. Vi har haft en hel projektuge, og vi har også arbejdet med større projekter i for eksempel fysik. Blandt andet et forløb med vores solsystems planeter og måner.

Maryan Ahmed supplerer ”det var helt fantastisk at være på Steno og helt vildt inde i planetariet at se alle planeterne og høre om dem. Jeg elsker universet og alle planeterne. Jeg håber, vi kan tage derhen igen.”

”Det var virkeligt spændende. Både selve projektet, hvor vi arbejdede i grupper og skulle fremlægge. Men også at vi fik lov at afslutte projektet med et besøg i planetariet på stenomuseet, hvor vi fik solsystemet præsenteret af en rigtig forsker fra universitetet,” siger Yasar Ghafuri.

Også Yusuf Cali synes, at projektarbejdet er spændende; ”man lærer at samarbejde med andre kompetente folk”, som han siger.


Men udover at projektarbejde er en andeledes måde at arbejde på, kan det også være hårdt og stressende; ”men man bliver glad og stolt af sig selv, når arbejdet er veludført” siger Tita Ishou. Muhammed Altan tilføjer; ”ja, det er fedt, når man får lov at bruge sine hænder og stort, når man får gjort et projekt færdigt”. ”Projektarbejde giver en andeledes frihed end normalt. Man kan selv planlægge sin tid og vælge, hvornår på dagen man vil

arbejde” siger Samira Sunshine. ”Ja det er fedt, at man selv bestemmer, hvad ens projekt skal handle om” samstemmer Ogaiy Haqshenas. Den dag vi var på Steno, sluttede vi af med en lang gåtur til Hasle Bakker. Så vi var hele dagen helt på toppen! Newroz Sharaf slutter af; ”fed dag hvor man fik lov til at være aktiv og holde fokus uden at skulle lave alt det normale slavearbejde”.

O ka n m ed de Sa m ira , En i sa , O m ar og

re s pl an et projek t ...


SPECIAL– KLASSEN

8.b, 8.c og 8.d på lejrskole til Bornholm Mandag den 2. juni afgik toget med spændte elever og deres lærere og pædagoger mod solskinsøen Bornholm. Forude ventede 5 dage med oplevelser, læring og socialt samvær i Hasle Feriepark på øens vestkyst. Første rigtige stop var i København, hvor eleverne havde mulighed for at gå strøgtur og se både Rundetårn og Istedgade. Turen gik videre over Sverige og med færge til Rønne, hvortil vi ankom ved 20-tiden. En lang rejse, der forløb absolut gnidningsfrit og i højt humør.

Herefter fulgte 3 dage med gode oplevelser i blandet vejr. En af de største oplevelser var rapelling og klatring på Hammerknuden. Heldagsudflugt med sightseeing på sydøen og cykeltur til Hammershus, fisketur til Rubinsøen og hygge i hytterne om aftenen på den fantastiske lejrgrund med multibane og svømmepøl og piger fra Sønderjylland. Drengene sørgede selv for madlavning og organisering i hytterne, og de fik megen ros af de private naboer for god opførsel. En fantastisk tur for både børn og voksne.


ur t k s i t ta s E n fa n n h o l m . . . t i l Bo r


9. ÅRGANG SUBFILM i Søndervangskolen 9.a “Vores klasse har siden 7. og op til 9. klasse haft et par uger til at lave subfilm. Her har vi lært noget om kameravinkler, lyde og klipning. Det var rigtig sjovt og lærerigt. Vi lærte at samarbejde og at lytte til hinanden. I 9. klasse optog vi vores lommefilm på vores iPads. Vi delte os op i grupper og lavede nogle forskellige og gode film. Alle film skulle vare højst 5 - 6 minutter og skulle have en handling. Der blev lavet forskellige film. Nogle film handlede om en dårlig dag, mobning, tyveri osv. Efter vi havde filmet og klippet, sendte vi vores film til de voksne, som havde arrangeret det hele. Det var ikke kun vores klasse, som lavede film, men mange andre klasser fra andre skoler. Når vi så havde lavet filmen, skulle vi til en prisuddeling. Det var der, hvor vi skulle se vores og andres film. Der kunne man

også vinde priser: for den bedste klipning, bedste film, bedste kamera og for den bedste skuespiller. Gehan Abdul, fra vores klasse, vandt prisen som den bedste skuespiller. Hun spillede rollen, Anna, som havde fået en abort og blev mobbet. Til sidst endte Anna med at tage sit eget liv. Det var ikke kun Gehan, som vandt en pris, men også hele vores klasse. Vores klasse vandt prisen for at være den klasse, der har været med længst tid, og vi var dem, der havde lært mest. Derfor modtog vi alle et diplom på vores 3-årige forløb med subfilm. Dette diplom har vi mulighed for at vedlægge vores CV, hvis vi engang skulle vælge at gå i retning af filmverden” Lida, 9.A


e Vo re s k l a s s n va n d t p r i s e d en e r æ v t a r o f ar h r e d , e s s a kl v æ r et m e d l æ n g st t i d , m, e d r a v i v g o d e r h a vd e l æ r t m e st.


Sidste skoledag


BYFEST I VIBY SYD Pensionistkaffe på skolen

Legeland

Dagen startede med stort gratis morgenbord for områdets pensionister kl. 9-11. Her blev der dækket festligt op i Søndervangskolens forhal, og så kunne pensionisterne forsyne sig med rundstykker og lækre morgenkager.

Mens de voksne gjorde en god handel, kunne børnene boltre sig med masser af aktiviteter ved siden af. Byfesten var et både festligt og hyggeligt arrangement.

Efterfølgende var der fællessang ved Ravnsbjergkirkens sognemedhjælper Inger Lodberg og sogne-præst Carsten Assenholt. Der blev lagt op til en hyggelig morgen.

Bagagerumsmarked Der var enorm interesse for bagagerumsmarkedet i 2012, derfor gentog man succes’en igen. Bagagerumsmarkedet fandt sted på Viby Gymnasiums P-plads på Søndervangs Alle fra kl. 10.00-14.00.

Da sulten var stillet, skulle der synges til musikalsk ledsagelse af ”Den tapre trio”, til lejligheden sammensat af sognepræst Carsten Assenholt, organist Asger Troelsen og sognemedhjælper Inger Lodberg. Sangene var dels fra Højskolesangbogen dels nogle af Clausen og Petersens gamle sange. Og der var musikalsk underholdning med African Footprint International. Glad afrikansk musik i høj kvalitet og i højt tempo. Byfesten ebbede ud hen på eftermiddagen ved firetiden.


Fastholdelseskaravanen I efteråret var 8. klasse på uddannelsesbesøg på erhvervsrettede ungdomsuddannelser sammen med deres forældre. Besøgene har været afviklet på Aarhus Tech (Produktion og Udvikling), HG samt Social og Sundhedsskolen. Der ligger en fast samarbejdsaftale med de tre uddannelsesinstitutioner. Fastholdelseskaravanen er en vigtig indsats ift. den nye skolereform. Formålet med tiltaget er at give forældre og elever med anden etnisk baggrund end dansk indblik i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt at kvalificere elevernes valg til brobygningsforløb om foråret. Indsatsen er en øjenåbner for både elever og forældre, da begge har et andet billede af de erhvervsrettede ungdomsuddannelsesinstitutioner, men via besøgene bliver det klart for begge parter, at der er mange muligheder indenfor ungdomsuddannelserne. Samtidig medfører afviklingen af tiltaget til at fastholde de unge i uddannelser samt at få større opbakning og støtte gennem uddannelsesforløbet af forældrene.


SØNDERVANGSKOLENS FODBOLDSKOLE I august måned 2012 etablerede Søndervangskolen en fodboldskole. Dette tiltag er fortsat i indeværende skoleår, hvor man dog har ændret konceptet således, at det nu er for eleverne fra 0. - 6. klasse. Ligeledes har vi fået gang i pigefodbold, så der nu er oprettet et hold til pigerne. Fodboldskolen er en stor succes og har ca. 65 deltagere fra de forskellige årgange. Eleverne øver sig med stor iver på at blive bedre til at drible og sparke, samtidig med at fællesskabet styrkes med diverse ture og kampe mod andre skoler. Kampene mod de andre skoler og klubber er en stor motivationsfaktor. Men samtidig er de også en læreproces for eleverne, da ikke ret mange har erfaring fra at spille klubfodbold. Flere af eleverne er nu startet med klubfodbold, hvilket er meget positivt.

I vinterhalvåret har vi trænet fodbold indendørs i skolens aula og deltaget i stævner på 4. - 6. årgang. Her hentede Søndervangskolen en hel del sejre, og generelt har holdene klaret sig rigtig flot mod forskellige klubhold. Samtidig har det været en stor fornøjelse, at mange forældre har hjulpet til med at køre til kampene samt ikke mindst at vaske spilletøjet. I forbindelse med etableringen af Fodboldskolen har Søndervangskolen været så heldig at kunne indgå samarbejdsaftaler med Metro, Elgiganten og OK benzin. Samarbejdspartnerne har været behjælpelige med at indkøbe træningstøj, kamptøj og bolde. Fodboldskolen fortsætter også i det kommende skoleår 2014/2015, og vi glæder os til at se jer igen på banen efter sommerferien.

. . . s e c c u s r o t s En


EIDFEST Vi har nydt tidlig morgensol og de lange lyse nætter hele sommeren, og i år var det dejligt varmt. Men for de danske muslimer var juli en hård måned, for i år faldt Ramadanen (muslimernes faste-måned) netop i perioden juli til august. Det dikterer faste fra solopgang til solnedgang – noget mange danskere næppe kan forestille sig. Men afholdenheden belønnes med den efterfølgende Eidfest, som i år også vil blive fejret i Viby Syd.

Eid-middag Lørdag d. 17. august kl. 14-18 blev Eidfest afholdt på Søndervangskolen. Som de tidligere år var der lagt op til, at familierne selv medbragte mad og drikke til de antal personer, der var i familien. Al maden blev stillet på en stor fælles buffet, så alle kunne smage et væld af eksotisk og lækker mad. Efterfølgende blev der serveret kaffe, te og kage.

Aktiviteter og underholdning Efter velkomsttalen åbnede den lækre buffet. I løbet af eftermiddagen kunne børnene lege på hoppepuder. Der blev vist film, og man kunne høre forskellige musiske indslag. Som et festligt og rytmisk indslag kom African Footprint International og optrådte med dans, musik og historiefortælling efter afrikanske traditioner. De populære unge fra UTUS kom også for at lege med børnene, så der var lagt op til en spændende og dejlig dag. Ligesom juletræsfesten hvert år bringer mange forskellige kulturer sammen med succes, har EID festen også det tema at have en god dag på tværs af kulturer.

. . . y t r a p Let’ s


Engelsk fagdag


Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Hvert andet år foretages forældretilfredshedsundersøgelsen indenfor dagtilbuds-, skole-, SFO- eller FU-området i Aarhus Kommune. Igennem undersøgelsen kan forældrene tilkendegive deres mening om kvaliteten af Aarhus Kommunes tilbud ift. ovenfor nævnte områder. På Søndervangskolen havde man nedsat et lille udvalg af medarbejdere til at arbejde hen imod en højere svarprocent end tidligere. Medarbejderne afholdt cafémøder, hvor forældrene havde mulighed for at få hjælp til at udfylde spørgeskemaerne,

og derudover blev der ringet til forældrene for at minde dem om undersøgelsen. Derfor opnåede skolen denne gang en svarprocent på 81 % ift. 2011, hvor den lå på 46,7 %. Resultatet af den positive og høje svarprocent skal anvendes til at udvikle og forbedre Søndervangskolens tilbud m.h.p. at øge børnenes trivsel og at højne kvaliteten af undervisningen. Læs forældretilfredshedsundersøgelsen via dette link: http://ean2.aarhuskommune.dk/tilfredshed_2013/1888.pdf


UNGiAarhus Skanderborgvej rykker administrationen ind på Søndervangskolen Det er juni 2013 og sommeren har taget sit tag i Søndervang. Vi pakker flyttekasser og gør klar til at rykke internetkabler op og flytte mapper, arbejdsborde og arbejdsplads. Efter en række gode år i Rosenhøj 29-31 med både klub og administration, flytter vi klub og administration tættere på Søndervangskolen. Dette sker i forlængelse af en beslutning, som byrådet har taget for at bruge ledige kvadratmeter bedre. Efter flere gode debatter og processer, ender administrationen med at flytte ind på Søndervangs Allé 40A – i etagen under 8. og 9. klasserne på skolen. Det var også en mulighed at flytte ind og have kontor i forbindelse med Søndervangskolens administration. Vi vurderede, efter modne overvejelser, at vi gerne ville have vores ”egne” lokaler med egen indgang – og egen identitet. Dette skulle ses i lyset af den organisation UNGiAarhus Skanderborgvej er. Vi er den organisation, der dækker skoledistrikterne Hasselager, Rosenvang, Søndervang, Vestergaard, Viby og Højvang. Vi tilbyder fritids- og ungdomsklub- og ungdomsskoleaktiviteter. Derudover laver vi en række projekter med unge i området. Derfor tænkte vi – og det tænker vi stadig –, at det selvstændige image og egen indgang er vigtigt. Vi er gennem det seneste år også blevet bekræftet i, at det var et godt valg, når vi servicerer vores klubber, ungdomsskoler og projekter. Lokalerne har vi fået indrettet rigtigt godt – med to kontorer til administration og ledelse i UNGi-Aarhus Skanderborgvej. Vi er naboer med skoletandlægerne, som også har fået renoveret deres lokaler. På den gang hvor vores administration er flyttet ind, var der allerede liv i forbindelse med et af vores projekter 17plus – som er et kontaktsted og lektiecafe for unge i Viby Syd. Og i løbet af året er vores brug af lokalerne vokset til glæde for de unge, som bor i område Skanderborgvej. Vores projekter

som UTUS (Ung-Til-Ung-Syd), Sexualisterne (ung-til-ung formidling om sex, kærlighed, etc.), Karrieretoget (en del af det kommunale fastholdelsesberedskab – som støtter op om de unges tilknytning til ungdomsuddannelserne), 17plus kontor, sekretariat for valgfag.nu (valgfagssamarbejde mellem 5 skoler og UNGiAarhus i område Skanderborgvej) nyder godt af lokaliteterne, og i nærheden til os som administration gør mange opgaver lettere i hverdagen. Vores dygtige håndværker Johannes nyder også godt af at være flyttet til nye lokaler, og han har fået etableret et moderne værksted med gode tilkørselsforhold – så han fortsat kan være den værdifulde krumtap i vedligeholdelse og udvikling af vores fysiske rammer i alle klubber og ungemiljøer i vores område. Vi er rigtigt glade for at være flyttet ind i lokalerne på skolen, og det har konsolideret vores gode samarbejde med skolen – bl.a. omkring helhedsplanen for området. Og vi er blevet taget meget po-sitivt imod – af både skolens ansatte, tandplejens medarbejdere – og også det tekniske personale på skolen, som vi også sætter stor pris på, når de ofte hjælper os med hverdagens udfordringer på det tekniske – som når strømmen mangler, låse skiftes eller når alarmen går. Vi ser frem til endnu et godt år i samarbejdets tegn – på Søndervangskolens matrikel. På vegne af UNGiAarhus Skanderborgvej administrationen, Johs. Justesen, FU-leder Mads Seiersen, vice FU-leder


Naturbørnehaven Søndervangskolen Naturbørnehaven har det seneste år arbejdet på de fysiske rammer udenfor børnehaven. Vores legeplads fremstår nu som en hyggelig lille oase med hængekøje, slack line, plantekummer, sandkasse og spiseplads. I sensommeren havde vi meget glæde af bedet med blomsterkarse. Vi nød de smukke blomster, men pludselig blev bladene fyldt med bladlus og mariehønsene kom på overarbejde. I bladene gemte der så også noget andet - små grønne larver. Vi etablerede et terrarie og fulgte nøje larvernes forvandling til de smukkeste sommerfugle, som vi til slut lukkede ud i det fri. Det seneste år har vi, som et forsøg, haft morgenåbning i Naturbørnehaven for skolens yngste elever. Det har været til stor glæde for begge parter. Skolebørnene er om morgenen blevet inddraget i de naturfaglige aktiviteter, der foregår i Natrubørnehaven, hvor bl.a. forvandlingen vakte stor begejstring. Elevernes iPads bliver bl.a. brugt ift. at søge viden om naturfaglige forhold. Naturbørnehaven og skolen er i tæt samarbejde om at videreudvikle på samarbejdet i naturen på Mariendal, og på hvordan vi i fremtiden kan skabe sammenhæng i et barneliv. 2014 er natur år i vores dagtilbud LANGENÆSSTIEN, så den naturfaglige viden fylder særlig meget i år. En udløber af dette er vores nye Naturcenter LANGENÆSSTIEN, med mange spændende levende dyr som f.eks. en skægagame, slanger, store snegle, kakkelakker og meget mere. Vi ser frem til at få vores gang i det nye Naturcenter og få nye naturoplevelser.

Hel t n a tu r l i g t . . .


Torsdag d. 24. april besøgte Rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, Søndervangskolen Rådmanden havde selv rettet henvendelse til skolen, fordi han gerne ville høre om: • vores ’Læringsprogram 1:1 – iPad & Technology’ • vores samarbejde med Aarhus Global Media og Rui Monteiro, leder af AGM • vores nye arbejdspladser til lærere og pædagoger. Det var et meget vellykket besøg med en yderst interesseret og lyttende rådmand. Efter besøget sendte rådmanden os denne mail:

Det samme gælder jeres forsøg med iPads til alle elever. Vi skal gå ind i de samarbejder, der giver mening i de enkelte områder. Hos jer er det valget så faldet på iPads. Det bliver spændende at følge resultaterne, både på de faglige mål og på forældresamarbejdet, som også ser ud til at profitere at initiativet. Jeg vil bede jer sige tak til de ledere og gæster, der i øvrigt medvirkede ved besøget.

Kære Rani og Rui

Med venlig hilsen Bünyamin Simsek Rådmand

Hermed en, lidt forsinket, tak for besøget på Søndervang­ skolen den 24. april.

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

Det var inspirerende at se, hvordan i med ombygningen har fået skabt nogle fysiske rammer, der kun kan inspirere og fremme kreativiteten. Især ideen med at navngive arealerne efter forskellige byer, var en fin kommentar til skolen internationale profil. Selvfølgelig er skolens ledelse og administration samlet i Washington – og ikke i stuen til venstre… Samtidig var ombygningen et flot udtryk for, at I tager arbejdet med at nedbryde barrierer – både mentalt og fysisk – meget seriøst. Jeg ser samarbejdet mellem Søndervangskolen og Aarhus Global Media, som et udtryk for det vi med folkeskolereformen forhåbentlig kommer til at opleve meget mere af. Nemlig lokale samarbejder med de aktører, der giver mening for de enkelte skoler. Det er et samarbejde med spændende perspektiver.


Skolereformen fører Søndervangskolen til New Delhi, Hong Kong og Washington Som en af de første skoler i Aarhus kommune har Søndervangskolen i Viby taget deres nye fælles arbejdsplads i brug. I forbindelse med skolereformen har Søndervangskolen fået bygget sine gamle administrationsbygninger om til 10 nye rum. Rummene fungerer både som administration og som forberedelses- og fordybelsesrum for medarbejderne. Der emmer af liv, lys og kreativitet. At skabe en levende atmosfære med åbne kontorlandskaber har været et af nøgleordene for ombygningen. ”Det overordnede mål har været at skabe integration på tværs af administrationen og det tidligere lærerværelse, så vi kunne udmønte reformens intentioner om en stærk forbindelse mellem ledelse og medarbejdere,” fortæller viceskoleleder Martin Bernhard, og fortsætter: ”Hvis man gerne vil lave nogle ting om, skal man ikke lave mere af det samme. Man er nødt til at anlægge nye perspektiver på, hvordan man får de bedste forudsætninger for en god samarbejdskultur.”

Verden rundt på fem minutter Sammen med Aarhus kommunes RULL-team, et arkitekt- og inventarfirma samt en intern arbejdsgruppe har Søndervangskolen fundet frem til, hvordan deres arbejdsplads skal se ud i fremtiden.”Vi har fået nogle indspark fra RULL-teamet samt arkitekt- og inventarfirmaet. Derefter har det været op til arbejdsgruppen, der har bestået af skolens lærere og pædagoger, at få udarbejdet og kvalificeret et oplæg med konkrete tiltag og ønsker til, hvad vi vil have på skolen,” siger Martin Bernhard. Han bakkes op af pædagog Jesper Knudsen: ”Vi har i teams

snakket om, hvad vi godt kunne tænke os, og så er vi på vores fælles onsdagsmøde med ledelsen blevet opdateret om, hvor vi var i processen. Vi har hele tiden været en del af informationsstrømmen, så det har været godt.” Arbejdet har imødekommet anbefalingerne om både stillerum, fordybelsesrum, loungeområder, opbevaringsplads til lærernes materialer og fly-in stationer, der er små mobile arbejdspladser til hurtigt arbejde. Rummene er opkaldt efter storbyer og kendte steder. Blandt andet er administrationen blevet døbt Washington og det tilhørende mødelokale Senatet. Det er her, de vigtige beslutninger bliver taget. Det store fælleslokale, der går på tværs af administrationen og lærernes arbejdspladser, er blevet døbt Hong Kong. Her er plads til alt fra arbejde og afslapning til small talk med kolleger – kort sagt er her aldrig stille. Man kan også besøge New Delhi, Amsterdam, Hyde Park, Berlin, Wien og Bruxelles samt et nyt læringscenter, der på sigt skal fungere på lige fod med de andre rum.

God toilethumor Ved siden af byerne og stederne er skrevet citater. Martin Bernhard fortæller: ”Vi ville have noget, der gav lidt energi. Vi havde som mål at give fornyet energi i en nogle gange stresset hverdag. Skolereformen i sig selv er et fornyet energiboost, vi vælger så at tage imod den og sige, at vi vil skabe en bedre folkeskole, blandt andet med den energi, som citaterne kan give til medarbejderne. Vi har også citater på bagsiden af vores toiletdøre, for hvor har man egentlig brug for eftertænksomhed?” De nye lokaler har kun været i brug i en lille uge, men lærer, Anne Katrine Kusk, kan allerede nikke genkendende til, at de nye omgivelser giver mere energi: ”Jeg føler mig værdsat som medarbejder, og jeg glæder mig til at komme herhen. Jeg har tænkt meget over, at man for eksempel skal et andet sted hen for at spise, men det har vist sig at være meget rart at få adskilt tingene. Samtidig får citaterne mig til at tænke, at jeg godt lige vil give den en ekstra skalle. Det giver mig motivation,” siger hun.


Det har Søndervangskolen gjort • Oprettet en arbejdsgruppe bestående af lærere og pædagoger • Samarbejdet med Aarhus kommunes RULL-team samt et arkitekt- og inventarfirma • Revet vægge ned og lavet et åbent kontorlandskab • Indrettet forskellige arbejdszoner: stillerum, møderum, fly-in zoner, loungeområder • Afskærmet stillerum, så der er plads til fordybelse • Installeret hæve/sænkeborde i alle lokaler • Udfærdiget et sæt leveregler for de nye omgivelser


SKOLEFEST Torsdag inden vinterferien blev der traditionen tro holdt skolefest på Søndervangskolen fra kl. 18 til 21. Eleverne, medarbejderne, den afghanske samt den somaliske forening har alle bidraget til det hyggelige og festlige arrangement.

Spisning og underholdning I aulaen kunne man smage skøn mad fra de varme lande (afghansk, somalisk og tyrkisk). Derudover var der popcorn, velsmagende kager, kaffe og thé. Madboderne åbnede allerede ved festens start, så man kunne forsyne sig, inden underholdningen gik i gang. Skolefesten startede med et optog af elever og lærere, der kom marcherende ind i aulaen. Herefter fulgte skoleleder Rani Hørlycks tale, hvor hun bl.a. bød alle velkommen til festen. Senere på aften optrådte eleverne med dans og sang.

Aktiviteter og disko dasko I drengegymnastiksalen havde en række elever opstillet kreative og spændende boder, hvor man kunne deltage i forskellige aktiviteter og vinde små gevinster. I pigegymnastiksalen var der mulighed for bevægelse for alle elever. Og eleverne fra 7. – 9. klasse havde mulighed for at danse videre til kl. 22.00.

Farvel og tak-sang Som god afslutning på festen sang alle skolens medarbejdere en farvel-og-tak-sang for elever og deres forældre.

n e g i e t s e f s La d o

: -)


Læringsprogram 1:1 iPad & Technology Status og fremadrettet mål – Resultater & faglig progression/juni 2013 – juni 2016 Kære alle Med sommeren for døren nærmer vi os nu det første år på vores digitale rejse. I september 2013 uddelte vi som den første skole i Aarhus Kommune iPads til samtlige elever på skolen. Hensigten med at uddele iPads til alle elever handler om, at elever på Søndervangskolen skal have de nøjagtig samme muligheder for uddannelse som alle andre elever i Aarhus Kommune – og uddannelse handler i dag i lige så høj grad om mestring af digitale kompetencer.

WHY iPad & teknologi i undervisningen? “Der er et stort potentiale i relation til it i folkeskolen (…) I ”Fælles mål” fra Undervisningsministeriet stilles der krav om, at it anvendes i alle fag i folkeskolen. Tests og prøver bliver mere og mere digitali-seret. Elever, lærere og forældre forventer velfungerende it, som naturligt indgår i og understøtter undervisningen.

Det er også vigtigt, at eleverne får de fornødne kompetencer til at kunne trives og medvirke i fremtidens videns- og netværks- samfund. Og globaliseringen kræver udvikling af kreative og innovative kompetencer – det starter i folkeskolen med it som en vigtig ”ingrediens”. Sammenfattende kan det konkluderes, at it er blevet ”forretningskritisk” for folkeskolen.” (Strategisk agenda for it I Folkeskolen, KMD 2010, www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/it/ strategisk_agenda) I folkeskoleregi er det den enkelte skoles opgave at leve op til de forventninger og målsætninger, som bliver givet af hhv. stat som kommune. En væsentlig rettesnor er i denne forbindelse ’Fælles Mål – it- og mediekompetencer i Folkeskolen 2009’, som overordnet betragter IT som en forventet implementeret del af den daglige undervisning, der samtidig også betyder, at undervisningen i sin grundsubstans skal medvirke til at delagtiggøre eleverne i langt højere grad end antaget: ”It kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it. Informationsteknologien og it-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet – og derfor også i skolen. Det er i dette landskab af hastige samfundsforandringer, at skolen skal finde sin vej og komme de nye formelle og uformelle krav fra samfundet i møde. Dette kan ske ved, at skolen inddrager videnssamfundets arbejdsformer gennem en læring, der er åben, fleksibel og primært projektbaseret. Eleverne skal i højere grad sættes i stand til at deltage frem for at modtage, således de derigennem kan udvikle sig som aktive medborgere. Digitaliseringen vil kunne bidrage til, at skolelivet og skoleaktiviteterne ikke er bundet til det konkrete klasseværelse og et stramt fastlagt tidsforløb.” En væsentlig tolkning af en mere digitaliseret folkeskole omfatter således en forventning om både at anvende IT som en mere naturlig afspejling af det omgivende samfunds teknologitilpasning tillige med også – gennem teknologianvendelse – at få aktiveret eleverne gennem bl.a. tilpasning til en læring; “(…) der er åben, fleksibel og primært projektbaseret.” (Ibid.). Pædagogisk og didaktisk udnyttelse og anvendelse af iPad og teknologi står således højt på dagsordenen. Og det er derfor også én af årsagerne til, at de ny forenklede fælles mål fra ministeriet i endnu højere grad har formuleret mål for elevernes it-kompetencer i alle fag.


Søndervangskolens vision: “At skabe vindere i fremtidens globale samfund” Resultater & faglig progression Al uddannelse har altid til hensigt at kunne kvalificere, sortere og socialisere kommende borgere til et fremtidig virksomt og dynamisk arbejds- og privatliv. En væsentlig del af denne forberedelse omhandler teknologiske og kommunikative kompetencer og færdigheder, der vil kunne sætte eleverne i stand til at analysere, kvalificere og vurdere både historiske, nutidige og fremtidige samfundsrelateret pro-blemstillinger. Skolens rolle og funktion står central i denne sammenhæng, da det via den institutiona-liserede tilgang til motivation – sammen med forældrenes involvering – skal kunne overføre viden fra skolen til elevernes fritidsliv – og vice versa. Derudover da vil de objektive vurderingskriterier som karakterer og nationale test blive brugt som reelle pejlingsmærker for målopfyldelse af en del af visio-nen. Det handler med andre ord om bundlinjeresultater – og anvendelse af iPads som et pædagogisk redskab til videre kvalificering og inddragelse af eleverne i undervisningen er én af vejene til fortsat faglig progression for vores elever. Endelig betragtes gennemførselsprocenten for Søndervangskolens unge i relation til ungdomsuddannelserne også, som et væsentligt kriterium for den kvalitetsforhøjelse af effekten af både undervisning som det pædagogiske arbejde, der forventes inden for de næste 2 skoleår. Søndervangskolen skal arbejde for, at elevers moderne hverdag reflekteres i skolen. En hverdag, der er præget af anvendelse af teknologi og mobilitet. Adgangen til anvendelsen af elektroniske og digitale medier er vurderet til at være et markant tiltag for forandring af undervisningen samt i højere grad at kunne medvirke til en aktiv elevdeltagelse i den daglige undervisning. Søndervangskolens indsatser i relation til fokusering og implementering af iPad og teknologiinddragelse i undervisningen handler om udvikling af elevkompetencer sammenholdt med fremtidige efterspurgte innovationskompetencer som kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Organisering af læringsmiljøet sammenholdt med den didaktiske og pædagogiske tilgang skal under-støtte denne tænkning, hvorfor fokus ligeledes – og af væsentlig karakter - er på udvikling, implemen-tering og forankring af en fælles didaktisk, pædagogisk platform for praksis på skolen.

Udviklingen af denne fælles didaktiske, pædagogiske platform for praksis på skolen vil opnås gennem jævnlige møder – hvor de professionelle samarbejder omkring forberedelse af undervisningen i relation til målsætninger for den enkelte elev som klasse – og hvor der ligeledes er mulighed for at kunne reflektere, evaluere og dokumentere sit professionelle arbejde.

Læringsmiljøer, organisering af undervisningen og mål & milepæle Læringsprogrammet arbejder på at forandre læringsmiljøet. I et fremadrettet perspektiv skal bevæ-gelsen gå fra en høj grad af lærerstyret tavleundervisning til en markant højere grad af fokusering på eleven som producent. Den enkelte lærers rolle forandres således også til at være facilitator for den enkelte elevs læreproces. Digitalisering er en afledt effekt af læringsprogrammet – da adgang og rådighed over materialer og produkter skal være en del af arbejdet med også at kunne arkivere og sikre videndeling på tværs af hhv. klasser, årgange, afdelinger, elever og lærere. Kommende skole 2014/15 vil i endnu højere grad have fokus på indarbejdelse af en IT i undervisningen end i år. Rigtig mange elever har allerede i løbet af skoleåret givetvis fået opgaver af deres lærere, som de har arbejdet med via iPad’en. Næste år er en markant videreførelse og udvikling på dette område, da Søndervangskolen har udviklet pædagogiske mål & milepæle frem mod en 95 % digital, daglig undervisning inden for de næste 2 år. Udvikling generelt kræver meget af alle; både af lærere, pædagoger – men ikke mindst også af forældre og elever. Med en endnu større grad af anvendelse af en digital tilgang da såvel forudsætter vi som forventer, at elevernes produkter (altså dét de arbejder og laver i skolen) har en høj grad af kvalitet, at eleverne vil være flittige og gøre sig umage – og ikke mindst, at skolens forældre bakker op omkring skolen ved f.eks. også at følge med og læse de ugentlige Intra-beskeder, som hver enkelt klasseteam sender ud. IT og digitalisering er kommet for at blive og vil i endnu højere grad danne selve platformen for den læringsmæssige tilgang for hver enkelt elev. Vi ser frem til særligt de næste 2 år, hvor indarbejdelse og udvikling af IT og digitalisering går hånd i hånd med den generelle faglige udvikling på skolen. Martin Bernhard, Viceskoleleder, Søndervangskolen.


Projekt Fritidsjob hedder nu ”Job & Business” ”Projekt Fritidsjob” sluttede til årsskiftet, men skoleelever og unge i Viby Syd kan stadig få hjælp til at søge fritidsjob. De mærker ikke den store forskel, men det er et nyt projekt på tre år år, der nu er sat i gang på Søndervangskolen. Det er stadig Sofia Suleman, som de unge møder, når de er interesseret i et job efter skoletid. For Sofia fik stillingen som projektmedarbejder på det nye projekt, som kaldes ”Job & Business”, og som administreres af skolen. Før var der flere parter om at samarbejde, blandt andet Det Boligsociale Fællessekretariat, Fritidscentret, boligforeningerne og Søndervangskolen. Disse parter er stadig med i samarbejdet, men skolen har overtaget ansvaret, og hovedfokus er på skolen. Men det betyder ikke, at unge fra andre skoler svigtes.

Undervises i jobsøgning Men for eleverne på Søndervangskolen sker der forbedringer: Sofia Suleman underviser to aktivitetstimer om ugen i faget ”Job & Business”, som er for elever på 7.-9. årgang. Her arbejdes blandt andet med cases til en jobsamtale, hvor en elev f.eks. er ansøger, en anden er arbejdsgiver, og en tredje er opponent, som skal vurdere jobsamtalen. Derudover lærer eleverne alt om jobsøgning, at skrive gode CV’er og jobansøgninger, og at kontakte arbejdsgiverne.  

Fritidsjob

Hvis du har et fritidsjob, har du også nemmere ved at klare skolen, og du vil få bedre mulighed for at få en god uddannelse og et job bagefter påpeger flere undersøgelser.

Sofia Suleman, Projektkoordinator, med ansvar for fritidsjobs til unge i Viby Syd, kan fortælle, at sådan er det også i Viby Syd. Der er flere positive faktorer, som spiller sammen: ”De, der har et fritidsjob, lærer at møde til tiden, de lærer reglerne på en arbejdsplads, og det smitter af på skolen, så de har nemmere ved skolegangen, og der er mindre fravær. Det er ”in” at have et fritidsjob, for vi kan mærke, at når elev i en klasse får et fritidsjob, vil flere andre også gerne have det. Vi kan samtidig mærke på forældrene, at de er glade for den hjælp, vi giver eleverne med at skrive et CV og skabe kontakt til virksomhederne.”

Rengøring kan være springbræt ”Samtidig har vi en række erhvervsrettede projekter her på skolen, hvor eleverne besøger uddannel-sesinstitutioner og arbejdspladser. De giver eleverne et klart billede af de job­ muligheder, der hænger sammen med uddannelser,” siger Sofia Suleman. Hun nævner et eksempel: når de besøger Handelsgymnasiet, får de her at vide, hvilke jobmuligheder der er inden for handel og service, og de finder ud af, at rengøringsarbejde og kassearbejde ikke er lavstatus-arbejde, men det kan være et springbræt til at komme videre i en virksomhed. Derfor vil mange af dem godt have fritidsjob ved kasseapparatet eller i rengøringen, nævner skolekonsulenten. ”Vi ser også, at de spørger mig om hjælp til at få et piccolinejob i en virksomhed, som de har besøgt og gerne vil arbejde i, når de bliver voksne,” tilføjer hun.

Flere starter på uddannelser Sofia Suleman oplyser, at hun som projektkoordinator skal via databaser skal ”følge” de unge i 15 måneder efter skolegangen, og her viser der sig en stigning i unge fra Søndervangskolen, der kommer i gang med ungdomsuddannelser. Hun mener, at fritidsjobprojektet er medvirkende til at skabe denne fremgang. På den måde kan fritidsjobs være med til at nå målet om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.


Mustafa og Ali lærer gennem fritidsjobbet Disciplin, samarbejde og stabilitet. Skolelever skal lære meget, før de er klar til det pulserende liv væk fra skolens trygge rammer. Projektkoordinator Sofia Suleman fra Søndervangskolen betegner ordningen som et succesfuldt redskab.

”Det hjælper dem, at de har et godt CV, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Hvis de kommer her og siger, at de har haft et job, er det noget, der tæller med,” siger Rene Buhl Christensen.

”De unge lærer at holde fast og får disciplin. Det kan man mærke i skolen, hvor de er mere motiverede og rækker hånden op en ekstra gang,” siger hun.

Ali Nasser Abdulhadi og Mustafa Öztürk er de to unge fritidsjobbere, som arbejder hos Rene Buhl Christensen.

Godt for CV’et Rene Buhl Christensen er varmemester i Urmagertoften. Han har i øjeblikket to ansatte, som er en del af fritidsjob-ordningen. Han tvivler ikke på effekten af, at skoleelever kommer ud og snuse til arbejdsmarkedet. ”De lærer at møde på arbejde, og at indordne sig på en arbejdsplads i samarbejde med deres kollegaer,” siger Rene Buhl Christensen. De unge lærer, hvordan man agerer på en arbejdsplads, og ordningen styrker også deres CV. Det er med til at øge mulighederne for fremtidig beskæftigelse.

Anderledes end skolen

De går i 7. og 8. klasse på Søndervangskolen. Deres opgaver består i at holde Urmagertoften ren og pæn med kost og skovl. De er enige om, at jobbet giver dem noget, som de kan bruge i fremtiden. ”Der er et godt miljø her. Vi lærer at møde til tiden, og hvordan man skriver en ansøgning. Det er anderledes end i skolen. Der kan man måske godt komme for sent, men her skal vi selv ringe til Rene, hvis der er noget,” fortæller drengene. ”Det løfter ikke blot de unge, men også forældrene. Mange aner intet om arbejdsmarkedet. Her kan børnene være med til at formilde den omgangsform, der er ude på arbejdspladserne,” forklarer skolekonsulent Sofie Suleman fra Søndervangsskolen.


Netto-chef: Sådan får du et fritidsjob Jon Skålerud er distriktschef for Netto i Østjylland. Han har været forbi Søndervangskolen for at gøre rede for, hvad han som leder ser som en god ansøgning og et godt CV, hvad han lægger vægt på hos en medarbejder, og hvilke krav han stiller til en medarbejder i Netto.

Eleverne var meget begejstrede for at møde en virksomhedsrepræsentant, og glæder sig til at komme på besøg hos Netto, hvor de kan møde medarbejdere og høre nærmere om det at være ansat i virksomheden.

Første møde med elever

Udskolingseleverne fra 7. – 9. klasse på Søndervangskolen modtager fra i år undervisning i at blive jobparate, som en del af heldagsskoletilbuddet med fokus på fritidsjob samt erhverv. Job & Business er et valgfag - kaldet ”Aktivitetstimer” jf. den nye skolereform, som udbydes fire gange årligt.

Jon Skålerud startede med at bede eleverne sidde i en rund­ kreds. Så fortalte han om sin rejse fra at være ansat som fritidsjobber til at blive distriktschef for Netto. ”Efter folkeskolen tog jeg et sabbatår og arbejdede på fuldtid i Netto, og pga. mit store engagement tilbød min chef mig et ophold i London i en af deres butikker. Det lød spændende, og jeg tog imod det. Mens jeg boede i London lærte jeg ikke kun om Netto men ligeledes om forskellige kulturer. Mit ophold har kun beriget og udviklet mig. Da jeg kom tilbage tog jeg en HF, og på opfordring af min chef kom jeg igennem forskellige lederuddannelser for at blive butikschef. Derfor mener jeg, at det er rigtig vigtigt, I viser jeres kommende arbejdspladser, at I er motiverede for jeres arbejde, og at I møder til tiden.”

Lønnen eller ansvaret Nasir Daud Hussein fra 7. klasse spurgte: ”Er det på grund af lønnen, du arbejder som chef?” Jon Skålerud svarede: ”Nej det er det ikke. Når man først har fået dækket sine udgifter, så betyder lønnen ikke så meget, men det er arbejdsopgaverne og ansvaret, der driver én.” Han opfordrede eleverne til personligt at dukke op på den ønskede arbejdsplads med en ansøgning, da det giver et godt indtryk hos arbejdsgiveren. ”I skal ikke give op, men fortsætte jagten på drømmejobbet. Jeg er sikker på, at I nok skal finde det rette job. Personligt vil jeg med glæde ansætte de af jer der, har den rette indstilling og de gode holdninger, når I har afsluttet 9. klasse, da jeg tror på, at en virksomhed med mangfoldighed skaber vækst.”

Fakta om Aktivitetstimer

Jobparat I undervisningsforløbet lærer eleverne bl.a. at: • foretage jobsøgning og kompetenceafklaring • skrive ansøgninger og CV • øve i at komme til jobsamtale (før-under-efter-forløb) • komme på virksomhedsbesøg • blive bekendt med krav til unge i fritidsjob


JOBSNUSER JobSnuseren er en undervisningsbaseret indsats, der sigter mod at give elever på 6. og 7. årgang indsigt i erhvervslivet, virksomheder herunder jobfunktioner på en arbejdsplads samt de tilhørende faglige uddannelser på en erhvervsskole. I et JobSnuserforløb kommer eleverne først på virksomhedsbesøg og herefter på uddannelsesbesøg. Her møder de mennesker i forskellige arbejdssituationer. Eleverne får indblik i en virksomhed og kendskab til dens organisering. På den erhvervsrettede ungdomsuddannelse får eleverne introduktion til uddannelsesmulighederne. Denne indsats skal give eleverne en bedre forståelse af sammenhængen mellem job og uddannelse. Tidligere var det UUvejledernes (Uddannelses- og Ungdomsvejledernes) opgave at være tovholder på indsatsen og tage på besøg med klasserne, men nu er det op til den enkelte skole at implementere tiltaget for at ruste eleverne til det fremadrettede uddannelsesforløb. Søndervangskolen arbejder intensivt med UEA-undervisning

E l ev e

r n e få

r i nd b

l ik ...

(Uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering), derfor har skolen indført JobSnuser som en del af undervisningstilbuddet for på 6 og 7. årgang. 6. klasserne var på besøg i Kvickly i Viby og efterfølgende på HG i Viby. 7.A var derimod ude at besøge Højbjerg Maskinfabrik den en dag, og dagen efter besøgte klassen Aarhus Tech (Produktion og Udvikling)i Aarhus nord. Eleverne blev meget optagede af medarbejdernes funktioner i virksomhederne samt de studerende på ungdomsuddannelserne. Der er indgået faste aftaler med de ovenfor nævnte virksomheder og uddannelsesinstitutioner.


TEGN PÅ SPROG

– et 6-årigt aktionsforskningsprojekt, som har fulgt 5 forskellige klasser i Danmark siden 2008, og netop er blevet forlænget med endnu et år. I forbindelse med aktionsforskningsprojektet tilrettelægges der hvert år 2 undervisningsforløb og en sprogaktivitet, som bagefter gøres til genstand for analyse. I det kommende skoleår vil indskolingen arbejde med at inddrage nogle elementer herfra.

I 3. klasse var det særligt forholdsord som f.eks. på, under, i, imellem o.l., der blev sat i fokus med forløbet ’Spil op og skriv ned’. Her blev der bl.a. arbejdet med forholdsordenes flertydighed og placering på dansk samt andre sprog. Eleverne læste forskellige instruktionstekster og lavede selv nye spil. Spillene blev præsenteret i en PowerPoint og afprøvet i gymnastiksalen.

Skolens 5. klasse har siden de gik i 0. klasse deltaget i forskningsprojektet, Tegn på sprog. Tegn på sprog handler bl.a. om, hvordan undervisning kan understøtte den viden og de færdigheder, elever med et andet modersmål end dansk har om sprog og skrifttegn. Dette med sigte på, at alle elevens sprogressourcer og sprogkompetencer kan inddrages i den almene undervisning og dagligdag til gavn for den enkelte elevs danskfaglige læse- og skriveudvikling i alle fag, uanset klassetrin.

På 4. årgang var et af forløbene ’Skriftsprog der sælger’ hvor der blev arbejdet med ejendomsbeskrivelser og hvordan sproget farves og strækkes alt afhængig af, hvad teksten skal bruges til. Ved den afsluttende evaluering sagde nogle af eleverne bl.a.: ”I starten troede jeg, det ville være kedeligt, men det var sjovt. Det var lidt svært, men sjovt. Jeg vidste ikke, at ejendomsmæglere kun brugte gode ord. Den her gang med Tegn på sprog har været den bedste! Hvornår skal vi have Tegn på sprog igen.”

Igennem årene er det blevet til mange forskellige og spændende aktiviteter og undervisningsforløb som f.eks. da klassen på 2. årgang arbejdede med ’Talemåder på dansk og andre sprog’ og bl.a. lavede små animationsfilm. Eller da eleverne som meteorologer undersøgte, hvordan regnvejr kan opstå, og vi fandt ud af, at der f.eks. på somali ikke rigtig findes et ord for det danske ord ’slud’. Så her måtte elever og forældre være kreative og finde frem til nogle somaliske ord for regn og sne, som kunne sættes sammen og nærme sig den danske betydning.

Her i 5. klasse er der arbejdet med ’Tegneserie’. Tegneserie tager sit udgangspunkt i papirformat, men da skolen netop havde uddelt iPads til samtlige elever på skolen, var det naturligt at vælge dette medie også med henblik på den lettere adgang fik eleverne til at kunne redigere i deres tekster. Tegneserie var særdeles interessant, da det er en tekstform, hvor det anvendte sprog har afgørende betydning for læseretningen – skal der f.eks. læses fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre. Læseretningen har netop betydning for den rækkefølge bil-


ledrammerne skal sættes og læses i, for at kunne give mening. Ligeledes har læseretningen betydning for, hvor personerne skal placeres ift. hinanden inde i billedrammerne. Endelig må personernes tilhørende talebobler og tankebobler m.v. også følge det anvendte sprogs læseretning for, at fortællingen i tegneserien kan forstås og give mening for læseren. Sidst men ikke mindst er vi i øjeblikket midt i et forløb, hvor 5. klasses eleverne agerer juniorforskningsmedarbejdere. Det vil sige, at eleverne med udgangspunkt i en sorteringsøvelse, undersøger, hvilken forståelse af sprog og skrifttegn elever i 1. klasse kan have. Afslutningsvis skal 5. klasses eleverne skrive en juniorforskningsartikel om det, de har fundet ud af. Netop inddragelsen af elevernes flersproghed og deres egne tidlige erfaringer med skriftsprog synes at medvirke til at understøtte elevernes fortsatte optagethed og læringsmotivation for det danske sprog. Forløbene har været præget af respekt, nysgerrighed og anerkendelse af det særlige den enkelte elev, og dennes forældre, har kunnet bidrage med sprogligt, menneskeligt og fagligt, i relation til de emner og temaer, der er blevet arbejdet med. Klassens elever har igennem tiden udvist meget høj grad af sprogbevidsthed, sprogparathed og sprogfaglig nysgerrighed. Der hersker stor lyst og vilje til at strække og nuancere sproget. Samtidig har den fællessproglige opmærksomhed virket befordrende for elevernes almene sociale tolerance overfor forskelligheder.

Da den engelske forske Charmian var på skolen, i efteråret 2012, besøgte hun klassen et par timer. I den forbindelse gav hun udtryk for hendes iagttagelse af klassens store læselyst og den høje status, læsningen havde blandt eleverne. Og det er netop et særkende for hele klassen, at alle meget gerne vil læse. Det er fedt at være en læsehest, og det opfattes som cool at være god til at læse. Det er almindeligt kendt, at udfordringen med læsning og skrivning tager til, når det at læse for at lære intensiveres på mellemtrinnet og henover udskolingen. Netop fokus på og understøttelse af det flersprogede har en rigtig god indflydelse og stor betydning for elevens fortsatte udvikling af det danske sprog. Affødt af dette forskningsprojekt vil der i det kommende skoleår blive arbejdet på at bruge nogle af de gode erfaringer, som er opnået gennem Tegn på sprog og således inddrage elevernes flersproghed i indskolingen. Skolen har netop besluttet at anvende ressourcer til en Tegn-på-sprog-kontaktperson, der har til opgave at udbrede metoden Tegn på sprog i skolen, generelt samt i særdeleshed i indskolingen. Hvordan det helt vil blive effektueret er i skrivende stund ikke helt på plads, men det vil ske i et samarbejde med den allerede tilknyttede forskningsmedarbejder i Tegn på sprog projektet, Line Møller Daugaard fra VIA.


Kunstudstilling samarbejde mellem 0. årgang og børnehave

Kæ rl ig h il s e

n .. .

Søndervangskolen Søndervangs Allé 40 8260 Viby J, Denmark www.soendervangskolen.dk

Yearbook 2013/2014  
Yearbook 2013/2014  
Advertisement