Page 1

Darwin eller Gud i børneklubben s. 4-5 Diskutér evolution s. 6-8 børn fortæller s. 12

gratis leder og informationsblad fra dfs

August 2010 | 1. årgang


Aktuelt

fra landskontoret

Ny volontør

Nyt kursus i Danmark

Pr. 1. aug. er Andreas

Der afholdes Godly Play

Damm ansat for et år

kursus d. 13. – 15. sep.

som volontør.

på Diakonhøjskolen i

Han er flyttet til

Århus.

Slagelse og skal arbejde med og ud fra Evigglad, som frem til

Godly Play er et nyt

næste sommer kører i Sydsjælland og på

koncept, der ønsker at

Lolland/Falster.

præsentere nye måder at gøre en bibelfortælling levende for børnene. Program og tilmelding på hjemmesiden www.soendagsskoler. dk – eller ved henvendelse til DFS’s sekretariat – 8227 1216

Messy Church materiale

Indsamlingsprojekt

Så er der noget rigtigt lækkert og

DFS’ indsamlingsprojekt er

brugbart materiale til Messy Church på

netop gået i gang og fort-

gaden. Er I i gang med Messy Church,

sætter frem til 31. juli 2011.

så køb det og gør det let for jer selv – og

Temaet er: ”Danske børn

påtænker I at begynde, så er der en fær-

hjælper børn i Israel”.

digpakke lige til at gå til. Messy Church er for hele familien – en god måde på at

Der er udgivet en folder, som

samle både de kirkevante og de mere

fortæller om projektet. Bestil

perifere familier.

den ved henvendelse til DFS’s

Flere oplysninger og køb ved henvend​-

sekretariat – 8227 1216

else til DFS’s sekretariat – 8227 1216

Ny hjemmeside DFS får ny hjemmeside 1. september. Glæd dig til en spændende og meget funktionel hjemmeside – hvor Små skridt for øvrigt også kan læses.


leder Kolofon Danmark 2010 – en hurtig status: Ikke mange steder er det muligt at høre om kristendommen, Gud, skabelse, Jesus, frelse … Til gengæld er der nærmest en motorvej med informationer, billeder, nyheder og religiøse tendenser, som dagligt ruller ind over os. Men ingen Jesus til danskerne. Engang var skolen med til at ”danne” eleverne med bibelhistorie, fadervor og salmer. I dag opfattes lærere, der tager Bibelen alvorlig, som indoktrinerende og gammeldags. Jeg vil ikke tilbage til ”de gode gamle dage”. Jeg vil bare gerne have, at der mange steder gives mulighed for at børn i Danmark kan høre om deres skaber og frelser.

Små skridt udgives af DFS, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Redaktion: Inger Nørgaard (ansv.) Kirsten Medom Jensen Anette Ingemansen Mikael Arendt Laursen Torben Hebsgaard

80% af dem, der som voksne siger, at de tror på Jesus, har hørt om det som barn/junior. Vi må tage opgaven på os, ellers går der ikke mange år før kun

Grafisk koncept: Bænkpres

ganske få danskere kender noget til Jesus.

Oplag: 5.200 stk.

Tryk: elbo Grafisk A/S

ISSN: 1904-2221

Bent Molbech

Landsleder i DFS

Bladet er gratis og udkommer 6 gange årligt. Bestil på soendagsskoler.dk Mere information: soendagsskoler.dk

”Jeg har syndet imod Herren!” ”Så har Herren også tilgivet dig, og du skal slippe for at dø for din synd!” 2. samuel 12.13

2 | 3


Interview

I børneklubberne kommer der børn både med og uden kirkelig tilknytning.

Darwin eller Gud i Børneklubben Evolution skaber ikke de store udfordringer i to af Søndagsskolernes klubber.

klubben i fem år. Lige nu er de en god blanding af børn fra forskellige sammenhænge. Margit Donslund mener, at den lille lokale skoles positive indstilling spiller en rolle. “Skolelederen har sagt ja til, at vi holder børneklub på skolen. Skolen reklamerer for børneklubben, og man inddrager bibelhistorie, når der er mor-

Tekst af Anette Ingemansen. I folkeskolen er det evolutionsteorien,

Børneklub uden evolutionssnak

gensang,” forklarer Margit, der er mor

I børneklubben i Uglev på Thyholm giver

til tre.

det ikke nogen udfordringer.

der undervises ud fra, når der sættes fokus på, hvor vi kommer fra, og

“Den problemstilling er ikke i børne-

hvordan livet blev til. Hvad sker der, når

klubben. Jeg møder ikke nogen anden

børnene kommer hen i børneklubben

holdning, end at børnene tror på det, vi

eller juniorklubben, hvor de får præsen-

andre tror på. Børnene er meget posi-

teret et andet syn? Her går lederne ud

tive over for kristendommen,” fortæller

fra Bibelens syn, at Gud er skaberen.

Margit Donslund, der har været leder i

“ Skolen reklamerer for børneklubben, og man inddrager bibelhistorie, når der er morgensang.”


“Jeg tror, at lærerne fortæller om evolution på en fin måde, hvor børnene også har lov at komme med deres meninger. Ellers ville jeg have hørt det. Jeg ved, at hvis de har sagt sådan noget til min søn på syv, så kan han godt finde på at sige til dem: ‘Helt ærligt, I kan da ikke tro på,

“Helt ærligt, I kan da ikke tro på, at ved at slå to sten mod hinanden, så bliver det til et menneske.’”

at ved at slå to sten mod hinanden, så bliver det til et menneske.’”

En gang imellem må børnelederen Karin Boll svare på spørgsmålet: “Hvem har skabt Gud?” Foto: Ole Larsen

Børnene kan have teorier Jeg er forbavset over, at børnene ikke

“Det er en ballast, at jeg ikke er i tvivl

sætter mere spørgsmålstegn ved, om

om, hvad jeg tror på. Det kan børnene

Gud har skabt verden, end de faktisk

godt mærke. Derfor kommer de måske

gør. Jeg tror, at de kan have deres teori,

ikke med spørgsmålene,” fortæller

men de kommer ikke frem med det i

Karin. Hun peger på værdien af, at

børneklubben. Det fortæller Karin Boll,

Bibelens syn på livet er grundlaget for

der er leder af børneklubben i Allesø

forkyndelsen i børneklubben.

på Fyn. Her kommer der 25 børn, hvor mange af dem ikke har nogen tilknytning

“Der er ikke nogen trøst at hente for

til folkekirken og den kristne tro.

mennesket, hvis man tror på, at man nedstammer fra aberne. Kristendom-

Margit Donslund er leder i børneklubben i Uglev. Her er det ikke snakken om Darwin, der fylder, men Gud som skaberen. Foto: Anette Ingemansen

4 | 5

“En gang imellem får vi spørgsmålet:

men er et personligt forhold mellem

‘Hvem har skabt Gud?’ Hertil svarer

Gud og mennesker, derfor er der trøst

jeg, at Gud har altid været der,” siger

i, at vi er skabt som mennesker, og at

Karin. Hun er blevet rustet til at svare på

tilgivelsen er personlig. Vi er heller ikke

spørgsmål gennem de mange år, hun

alene i verden, vi tror på Gud, som har

har haft med børn at gøre.

styr på det,” slutter Karin Boll.


interview

Diskuterer evolution over aftensmaden Grete og Ole Karlsen ønsker, at deres børn skal kende argumenterne bag darwinismen og troen på skabelsen Børnene Kirstine, Karen, Johanne og Anders møder darwinismen mange steder. På skolen, på nettet eller når de ser film.

til noget større, mægtigere og klogere?” Lillebror Anders på otte år synes, at der er meget ulogisk ved Darwins teori. “Verden er ikke blevet skabt af et støvfnug. Teorien siger heller ikke noget om, hvor man kommer hen efter døden, eller hvad man bliver til,” fortæller Anders.

Tekst og foto af Anette Ingemansen.

hjælper os til at finde modargumenter. For eksempel når vi har hørt om, at jor-

“Verden er ikke blevet skabt af et støvfnug”

Hjemme hos familien Karlsen i Hem-

den er blevet skabt af et lille støvfnug,

met falder snakken ved aftensmaden

eller om menneskets udvikling fra en

ind imellem på livets opståen. Det sker

lille klump til en abe,” fortæller Kirstine

“Derfor er der en masse grunde til, at

gerne ved, at de fire børn fortæller,

og Karen, der er 13 og 12 år.

det er så godt at være kristen. Blandt andet er kristendommen den eneste

hvad de har hørt om henne i skolen, eller hvad de har læst på nettet om

Ulogisk teori

tro, hvor man ikke skal gøre noget for at

darwinismen.

De undrer sig over mange ting i Darwins

blive frelst, og hvor Gud virkelig elsker

teori.“Hvis verden hele tiden udvikler

hver eneste af os,” tilføjer Kirstine og

“Vi synes, at det er spændende at dis-

sig mere og mere, hvorfor er men-

Karen.

kutere det med vores forældre, og at de

neskene så ikke begyndt at udvikle sig


Støvfnug eller Gud Forældrene Grete og Ole har hørt børnene indbyrdes snakke om Darwins teori, og de nyder at blive udfordret af børnene. “Det har været spændende at sætte os ind i argumenterne både for darwinisme og for troen på skabelsen. Det har gjort Guds skaberværk endnu mere fantastisk og troen på Gud mere dyrebar, men det har også vist os, at det vigtigste i kristendommen er forholdet til Gud,” forklarer parret. Grete og Ole giver nogle eksempler på svar, de har givet børnene. “Nogle mennesker anser Darwins teori for videnskabeligt bevist, men der findes også videnskab, som er lige så ‘videnska-

Familien Karlsen går ikke af vejen for at drøfte aspekter ved livets opståen, når de er på udflugt.

belig’, som kan ‘bevise’, at det er Gud, eneste, der ikke har brug for at blive

“Vi har snakket om, hvor alt det skønne

skabt eller opstå af noget andet, er Gud.

og smukke kommer fra. Hvis noget

Vi har talt om, at ingenting opstår af sig

- Det er det, der afgør, at han er Gud,”

bliver overladt til sig selv, bliver det ikke

selv, heller ikke et støvfnug. At den

fortæller parret.

smukkere, bedre eller lignende. Tvært-

der har skabt verden.

imod, det forfalder. Vi har også været Anders på 8 synes, at der er meget ulogisk ved Darwins teori. For eksempel hvordan verden er blevet til ved hjælp af et støvfnug.

inde på, at udvikling kan finde sted inden for hver art, men ikke at arterne kan udvikle sig til hinanden. I sidste ende ved vi det ikke. Det er et spørgsmål om tro.” Kende argumenter Familiens børn skal kende argumenterne for darwinismen og Bibelens syn. “For os er det vigtigt, at vores børn ikke bliver pakket ind i vat, men at de kender til, hvad andre mennesker tænker og

6 | 7


BOGanmeldelser

Og Gud skabte Darwin En fin lille bog om et meget stort emne: skabelse og evolutionsteorien.

Næsten overalt i skoleverdenen og i sam-

En så kort bog har naturligvis sine

fundet som helhed bliver evolutionsteor-

svagheder. Bl.a. at flere af de argument-

ien regnet for faktum. De fleste reflekter-

er, Mats Molén kommer med, kommer

er ikke længere over, at den er en teori og

til at stå ret udokumenterede. Ifølge

kun en teori. I stedet regner de fleste den

forordet beskrives mange af disse ting

for at være videnskabelig og bevist.

meget mere udførligt i hans større bog

Mange kristne er trætte af at høre om

om emnet.

skabelse og evolution. Og mange kristne

Jeg vil gerne anbefale denne fine lille

har næsten opgivet at gøre noget ved, at

bog. Den er en god og enkel hjælp til at

evolution er baggrund for al undervisning

dykke ned i emnet - og giver lyst til at

helt fra de yngste klasser i skolen. Netop

læse mere.

derfor er Mats Moléns lille bog særdeles vigtig.

Anmeldt af: Torben Østermark, Hvidovre

I denne lille bog skriver han kort, enkelt

Landsleder i Friluftsmissionen

og letforståeligt om skabelse, evolution og videnskab. Det fremgår tydeligt, at han har gjort grundige videnskabelige

Forfatter: Mats Molén

undersøgelser, og at han har fundet

80 sider, kr. 99,95

flere ting, der underbygger Bibelens tale

Kan købes på lohse.dk

om skabelsen end ting, der underbygger en eventuel udvikling, sådan som evolutionsteorien lægger op til. Hans grundlæggende tillid til Bibelen er ikke blevet svækket, snarere tværtimod. Bogen ånder af tilliden i titlen: Og Gud skabte Darwin.


kalender 13.- 15./09. 2010: Godly Play kursus på Diakonhøjskolen i Århus

Slip sangglæden løs

Diskuterer evolution over aftensmaden (fortsat)

Lær nye sange fra Syng Med i følgende missionshuse: 1./11. 2010: Skjern Missionshus

mener, så de får mulighed for at danne deres egne meninger - også om livets oprindelse. Vi ønsker

2./11. 2010:

selvfølgelig, at de først og fremmest kender Gud,

Nørresundby Missionshus

men har også tillid til, at Guds fred formår at bevare deres sjæl og sind og tanker i Kristus Jesus, også

4./11. 2010:

selv om de kommer til at møde mange andre

Slagelse missionshus

måder at forstå verden på i deres dagligdag,” siger Grete og Ole.

8./11. 2010: Fredericia Missionshus

“Kendskabet til de to syn på livets oprindelse øger børnenes evne til at argumentere. For at kunne ar-

9./11. 2010:

gumentere, er det vigtigt at kende ‘modstanderens’

Skive Missionshus

argumenter. Vi oplever, at de opøver deres logiske sans og deres evner til at se for og imod.” Som medmennesker Samtidigt er det ifølge Grete og Ole godt, at børnene lærer at respektere, at andre mennesker kan se tingene anderledes, end de gør. “Jesus lærer os, at vi ikke skal dømme eller fordømme andre. Det er vigtigt for os, at børnene lærer at se andre mennesker som medmennesker og ikke som modmennesker - også selv om de ikke er enige med andre i deres syn på, hvordan livet er opstået.”

8 | 9

bed for ... • • • • •

At der mange steder gives mulighed for at børn kan høre om deres skaber og frelser. At Danmark må bevares som et kristent land At Andreas Damm må få en god tid som volontør At Evigglad må være redskab til at nå ud til mange børn At Messy Church arbejdet må påbegyndes mange steder


gaveinfo Klubberne skal ud at sælge lodsedler. For landsarbejdet og det lokale arbejde betyder det meget, at der sælges godt - hver klub beholder 6 kr. pr. solgt lodseddel. Mange mennesker støtter DFS, når der sælges lodsedler, så tag godt imod og meld dig evt. som sælger.

Kreativ

Byen sover

Vi har også brug for støtte til arbejdet via gavebrev, fast givertjeneste eller éngangsbeløb Kontakt DFS:

Tlf.: 8227 1216 eller indsæt beløb på kontonr. 3205 - 2006677

Materialer: Ingen Fremgangsmåde: 1. Der udvælges 4 eller færre, afhængig af hvor mange I er. 2. De 4 siger: ”Byen sover”, og resten gemmer hovedet i

armene, så de ikke kan se.

3. De 4 går stille rundt og prikker én sovende hver,

hvorefter de lister tilbage til udgangspunktet.

4. De 4 siger: ”Byen vågner”, og dem, der er blevet prikket,

rækker hånden op.

5. De prikkede skiftes til at sige, hvem de tror, der har

prikket dem.

6. Når alle er kommet med deres bud, fortæller prikkerne,

hvem de har prikket.

7. De, der har gættet rigtigt, bytter plads med deres

prikker.

8. Gættes der forkert, fortsætter prikkeren.


glimt fra sommerlandet

Fortæl om Jesus når bieR summer 350 børn på sommercamping sang rap om Jesus og mødte bjørnen Alfred og Johannes Døber

Børnemødet på Familiecamping 2 begyndte med, at bjørnen Alfred fik en masse breve og krammer af børnene.

Tekst og fotos af Anette Ingemansen. Gud har skabt mig. Se, hvad jeg kan, sang de 350 børn af fuld hals, mens nogen af dem hinkede eller klappede hen over scenen. Det var i begyndelsen af juli, og der var fuld gang i det første børnemøde på Familiecamping 2 på Mørkholt Strand Camping. Programmet vekslede hele tiden mellem

om, at man måtte lade bierne være i

glade børnesange med en masse fagter

fred, ellers lavede de ikke honning.

og livlige events på scenen. Bjørnen “Alfred” fik en masse breve og krammer

Den bibelske figur Johannes Døber

af børnene, og store og små rappede

fortalte om sit liv i ørkenen, hvor han

“Hvad så der, Jesus er her, godt for dig

spiste vildhonning, lavet af bier. Han

og mig, Jesus er sej.”

beskrev sit møde med Jesus og sluttede af med at sige til børnene: Når I hører en

I år fokuserede børnemøderne hver

bi summe, så fortæl om Jesus.

dag på et dyr, og det blev koblet til en bibelsk beretning. Dagens dyr var en bi,

Efter børnemødet sagde Ditte og Simon,

og flere gange lød der en kraftig sum-

at de syntes, at det var rigtigt sjovt at

men i teltet. En biavler kom forbi og ville

synge de mange sange.

sprøjte bierne væk. Han fik klar besked

10 | 11

Børnene lavede fagter til de mange børnesange og sang med, så højt de kunne.


Udgivelsesadresseret Maskinel Magasinpost ID: 42754

Afs.: Korskærvej 25, 7000 Fredericia

andagt Hjem fra skole, følges jeg ofte med min søn. Forleden ville han fortælle noget, så han cyklede op på siden af mig. Pludselig ramte hans pedal mit forhjul, jeg var lige ved at miste balancen. Min søn sagde: Du skal sige ”undskyld”! Mig – det var jo ham, der nær havde fået mig til at vælte. Han ville ikke indrømme sin fejl. Profeten Nathan kom til Kong David og sagde: En rig mand havde mange får. Da han fik gæster, nænnede han ikke at slagte et af sine egne får, men sendte bud til en fattig mand, der kun havde ét lam. Den rige mand tog lammet, slagtede og serverede det for sine gæster.

Børn fortæller

Skolen – et godt sted Thea Andersen og Laura Tobiasen afsluttede 0.kl. på Skjern Kristne Friskole i juni. Lige inden ferien blev de stillet nedenstående spørgsmål af lærer Kirsten Nikolajsen:

Hvad er det bedste ved at gå i skole? ”Jeg kan bedst lide frikvartererne.” Hvordan har du det med klassekammeraterne? ”Jeg har gode venner, de er sjove at være sammen med” Hvad glæder du dig til i 1 kl.? ”Jeg glæder mig til at høre om Jesus, altså at få kristendom på skemaet.”

Thea Andersen

David blev vred og sagde: ”Den mand skal dø”! Profeten svarede: ”Du er manden”! Kongen indså sin egen fejl. Han kom ikke med 1000 undskyldninger, men sagde: ”Jeg har syndet mod Herren”. Derfor blev han tilgivet. På samme måde ønsker Gud at tilgive os, når vi laver fejl.

Hvad er det bedste ved at gå i skole? ”Det bedste er at være på legepladsen i frikvartererne”.

Af Kirsten Nikolajsen Med i Landsudvalget for DFS

Laura Tobiasen

Hvordan har du det med klassekammeraterne? ”Jeg har nogle rigtig søde kammerater.” Hvad glæder du dig til i 1 kl.? ”Jeg glæder mig til at lære at læse - sådan rigtig.”

Små skridt 2010 nr. 4  

Leder og informationsblad fra DFS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you