Page 1

J U L E M O S E G A A R D

- en bol i gbeby ggelse i Lynge

Casa Futura A/S | Torvet 1a, 8660 Silkeborg | Tlf.: 87 22 12 00 | www.casafutura.dk


OM

CAS A

F UTU R A

C a s a F utu ra e r en vi rkso mhed der siden 2 0 0 4 h ar ud vi kl e t, so l gt o g opfør t boliger i e n t i d s s va ren d e a rki te ktu r. C a s a F utu ra h a r ge n n e m år ene opfør t m e r e e n d 2 .0 0 0 b o l i g e r, pri m ær t i Ø s t j y l l a nd . D e c e n tra l e b e g reb e r i vo res vir ksom hed e r ” m e n n e ske – a rki te ktu r – design ” , og d i s s e b e g reb e r forsø g e r vi at m anifester e v e d a t s kab e b o l i g e r me d e n br ugbar i n d r e t n in g , ti l e n p ri s so m er over kom m elig f o r m a n g e kø be re, men o g så m ed holdbar a r k i t e k t ur, o g e t b rug sve n l i gt, m oder ne design. Vo r e s k øb e re e r pri mært b ør nefam ilier, o g i St orkø b e n h a vn e r de t fam ilier fr a de c e n t r a l e b yd e l e i K ø b e n h a vn, der vælger a t f l y t t e u d a f b ye n fo r at h ave bør nene i e t f a m i l ie ve n l i g t mi l j ø . Vi o p f ø re r i ø j e b l i kke t b o l i g er i Far um og Al b e r t s lun d . Vo r e s k once p t e r at vi i kke opfør er boliger f ø r d e e r sol gt, d e t h a r no g et m ed vor es ø k o n o mi og trygh e d a t g ø re, m en også at v i g e r n e vi l si kre a t d e b o l i ger vi udvikler e r b r u g bare fo r kø b e rne . Vi o p f ø re r ud e l ukke n d e b o l iger i henhold t i l e n e r gi kra ve n e d e r træd e r i kr aft i 2015.

Julemosegaard | en boligbebyggelse i Lynge

T æ t/l av - Si l k ebor g


IN DHO L D

O M

C A S A

FU TU R A

P R O JE K TE T B E L IG G E N H E D S P LA N U D T RY K

/

K A R A K TE R L A ND S K A B

T æt/l a v - S kovhøjene, Resenbr o

T æ t/l av - Gi ber Å, M år s l et

Casa Futura A/S | Torvet 1a, 8660 Silkeborg | Tlf.: 87 22 12 00 | www.casafutura.dk


OM R ÅDE T

J u l e m o s eg a a rd e r præge t a f sm ukt l a n d s k a b o g l i g g e r i fo rbi nd else m ed det p l a n l a g te n a tu r- o g rekrea tionsom r åde v e d Ly nge Grusg rav. H e r er luft, lys og p l a d s o g p å sa mme ti d ko rt afstand til Al l e r ø d og kn a p e n h a l v ti m es kør etur til Kø b e n h a vn . Sk i t s e f orsl a g e t ”Jul emose g år d – en b o l i g b e byg g e l se i Lyng e ” befinder sig p å m a t r i kel 15 i og 1 5 k i de t sydøstlige Ly n g e . P roj ekte t ta g e r ud g angspunkt i A l l e r ø d K o mmu n e s ramme om r åde L U . B . 11 , d e r er ud l ag t ti l b oligfor m ål. F o r s l a g et e r som ud g a n g sp unkt r ettet m o d u n ge o g b ø rn e fa mi l i e r og om favner d e r t i l h ø ren d e p ræferen ce r. På b a g grun d a f ski tsep roj ektets i n d l e d e nd e a n a l yser af g runden e r d e n eksi steren d e fi rl æng ede g å r d h u sb e b yg g e l se b l eve t fr avalgt i p r o j e k tets p rog ram. G årdens t i l s t e d e v ære l se vi l a fh o l de s k i t s e f orsl ag e ts ko n ce p t o m en b o l i g b e byg g e l se med p l ad s, udsigt og t r y g h e d i fo rm a f d e n ci rku l æ r e str uktur. Be b y g g el se n s h u s, l ad e o g udehuse er y d e r m e r e vu rde ret ti l e n meget kr ævende t i l s t a n d o g e n ren o ve ri n g vil der for ikke v ær e a ktu e l i n ærvære n d e for slag.

Julemosegaard | en boligbebyggelse i Lynge

Allerød

Hillerødmotorvejen

Lynge

Julemosegård

Slangerupvej

Farum København - 25 min


OMR Ă…DET 1 : 5000

Casa Futura A/S | Torvet 1a, 8660 Silkeborg | Tlf.: 87 22 12 00 | www.casafutura.dk


P R O JEKT E T

Sk i t s e f orl a g e t b e stræbe r at udnytte sam t f r e m h æ ve ste d e ts kva l i te te r i for m af den l a n d s k a b e l i g e o p l eve l se o g udsigt til alle. Bo l i g e r ne e r ove rordn e t p l acer et i en ydr e o g i n d r e ci rkel form o g h a r der m ed kig ud m o d d et e n te n d e t å b n e l andskab r undt o m m a tri kl erne e l l e r i n d mod gr undens m i d t e . Et sti system i n a tu rpr æget u d t r y k m u l i g g ø r e n b e væg else gennem b e b y g g el se n s ce n tral e p l ads og vider e til e n k o n t i nu e rl i g sti i g run d e ns yder kant. H é r t i l f orbi nd e s d e e ksi ster ende stier i o m r å d e t o g i nvi terer forbi passer ende ind p å b e b ygg e l ses a rea l . St i e r n e tæn ke s e ta b l eret m ed sandgr us og f r e m s t år med smal l e o g b redde passager. H é r t ænke s mul i g h e d e r for petanqueo g p a r k ou r-b a n e r, fæl l es b ålplads og l e g e p l a dse r fl e tte t sa mme n m ed om r åder a f f r u g t ha ve r og b l omsterbed. Sk i t s e f orsl a g e ts b o l i g e r tænkes ligeledes a t b æ r e præg a f ste d e ts n a tur r ige udtr yk. M e d e t val g a f fa ca d e mate r ialer i for m a f s k i f er og træ be va res ka r akter en a f d e n omkri n g l i g g e n d e n a tur s far ver. H u s e n es kompo si ti o n o g fo r m m æssige u d t r y k er l i ge l ed e s i nsp i re ret af stedets a r t o g Lyng e Grusg ravs skr ænter. De n a t u r s t ensb e kl ædte h u se h ar skr ånende v æg f l a d e r, ti l ba g e trukn e b alkoner og f r e m s p ri ng a f ka rna p p e r. H usene tænkes i 2 - o g 3 -pl an fo r at ska b e var iation i h ø j d e n o g ti l l ad e mere l uft om kr ing b o l i g e r ne .

Julemosegaard | en boligbebyggelse i Lynge

Par ker ing og kør sel : Da skitsefor laget er r ettet m od bl andt andet bør nefam ilier pr i or i ter es en k l ar adskillelse m ellem k ø r s el og gang. D er er én indkør sel til gr unden og par k er i ng for egår for an hver bol i g i di r ek te for bindelse til den s am m enhæ ngende boligvej. Den cir kulæ r e or gani s er i ng af boliger ne tillader et ufor s ty r r et l i v m ed leg og fællessk ab i ndr am m et af gr undens indr e boligs tr uk tur. F or natur l i g far tnedsænkning knæ k k es bol i gv ej ens for løb.

Boligvej og stisystem

U ds i gt og or i enter i ng


B E LIGGE N H E D SPL AN

Kobling til ekst. stisystem.

1 : 1500

Sct. Hans bålplads Kobling til ekst. stisystem.

Udsigtspunkt

Primær stisystem af stenmel Sekundær sti

Gr undar eal : 4 6 . 2 9 0 m2 Bol i ger i 2- ,3- p l a n : 1 0 8 Beby ggel s e i al t :

36%


U D TRY K

/

KA R A K TER

Skifer: Den primære facadebekædning.

Træ: Den sekundære facadebeklædning

Stål og alu: Vinduer og karnapper udføres i vedligeholdesfri materialer

Julemosegaard | en boligbebyggelse i Lynge


LA N D SKAB 1:2000

Casa Futura A/S | Torvet 1a, 8660 Silkeborg | Tlf.: 87 22 12 00 | www.casafutura.dk

2014 03 04 lynge a3 skitseforslag  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you