Page 31

29

Lennujuhtimine Lennujuhtimisteenistusest osalesid õp‑ pusel lennujuhid ja sünoptik. Õppuse ajal koolitati ka uut lennujuhti ja sünop‑ tikut. Õppusel tuleristsed saanud noor lennujuht kommenteeris kogemust: «Olen varem läbinud tsiviillennujuhi koolituse, kuid siin ootas mind hoo‑ pis teistsugune maailm kui see, milleks mind oli ette valmistatud. Kõige põne‑ vamaks osutusid hävituslennukite prot‑ seduurid, mis erinevad tsiviillennukite omadest märgatavalt. Näiteks võivad hävitajad läheneda lennurajale korda‑ des suurema kiirusega kui tsiviillennu‑ kid, seega tuleb neile anda ka juhiseid palju kiiremini ja olukordi lahendada hetkega. Põnevust pakkus, et sai juhtida selliste lennukite lende, mis on ehitatud sõna otseses mõttes ümber suurekaliib‑ rilise kuulipilduja – see on sellise õhu‑ sõiduki peamine pardarelv. Võib vaid kujutleda kuidas «tankihävitaja» A-10 sündis: otsustati, et taktikaliselt annaks tankiarmaadade vastu suure eelise, kui suure tulejõuga kuulipilduja lendaks, ja ehitatigi talle lennuk ümber.» Õppus ise kulges lennujuhtimistee‑ nistusele ilma oluliste vahejuhtumiteta. Õppuse ajal tehti päevas neli hävitajate‑ le püstitatud ülesannetega seotud lendu, millele lisandusid transpordilennukite ja Eesti õhuväe oma lennud. Kogu õppusel oli lennujuhtidel kõige olulisem saada kogemusi töötamisest hävituslennuki‑

Lennujuhid said õppuse käigus hulgaliselt kogemusi

Robert Huul nooremveebel, lennujuhtimisteenistuse lennujuht

tega. Nagu eespool mainitud, hävitajate lennu juhtimise protseduurid erinevad teiste õhusõidukite juhtimise protseduu‑ ridest ning neid lennukoolis ei õpetata. Õppus oli oluline ka Ämari Lennu‑ baasi enda lennujuhtimise protseduu‑

ride väljatöötamiseks. Nende väljatöö‑ tamine jätkub, et saada Ämarile ametlik õhuruum, mis võimaldaks võtta lennu‑ välja ümber lendavad lennukid täielikult meie kontrolli alla. Õppuse käigus hinnati ka Ämari Len‑ nubaasi lennujuhtimistorni ja lennujuh‑ te. Õppusejärgne tagasiside ameeriklas‑ telt oli väga positiivne ja me tunneme ka ise, et oleme paljude kogemuste võrra rikkamad.

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

Õppusel Saber Strike osalenud USA ja Eesti õhuväe lennukid ja nende meeskonnad mälestusfotole poseerimas

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement