Page 29

27

«Tankihävitaja» A-10 ehk ründelennuk, mis piltlikult öeldes ehitati suure tulejõuga kuulipilduja ümber, lendamas Eesti Foto: Andres Riisaar õhuruumis 

Logistikakeskuse tervisekeskus (medit‑ siinipersonal), sõjaväepolitsei (patrull ja sisekord) ning Politsei- ja Piirival‑ veamet (Ämari piiripunkti tegevus ja lennupäästevalmidus). Õppus Saber Strike 2012 oli pärast mõneaastast ehitustööd Ämari Lennu‑ baasile esimeseks võimaluseks opereeri‑ da valminud lennuvälja, navigatsiooni‑ süsteemide ning toetava baasi taristu ja tehnikaga. See õppus andis suurepärase kogemuse kogu baasi isikkoosseisule, võimaldas praktiseerida valminud len‑ nuvälja ja hangitud tehnikaga, tuletada

Õppuse ajal oli Ämari Lennubaasi eesmärgiks vastuvõtva riigi toetusüksuse rolli täitmine. Olulisimaks ülesandeks oli lennuväljaspetsiifiline ja baasi logistiline tagamine.

Navigatsioonisüsteemid Andres Olema major, sideülem

mest, Seleks SI USAst, Telegrupi AS Ees‑ tist ja Moog Fernau Ühendkuningriigist) leida kompromiss tööde lõpetamiseks, vajalike mõõtmiste tegemiseks ja testlen‑

dude (Saab Rootsist) läbiviimiseks enne õppuste algust. Tänu edukale koostöötahtele õnnes‑ tuski kõik seadmed nõuetekohaselt tööle rakendada kõigest mõned päevad enne õppust. Ja siis see tuligi, esimene instru‑ mentaalmaandumine Ämari lennuväljal. See oli hea tunne. Õppuste ajal suutsime ilmnenud väi‑ kesed viperused kõrvaldada ja külalised jäid meie side- ja navigatsioonisüsteemi‑ de tööga rahule. Hea meeskond suudab paljugi.

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

Õppus oli tõsiseks proovikiviks side- ja navigatsioonisüsteemidele. Seda eelkõi‑ ge seetõttu, et navigatsiooni-, maandu‑ mis- ja meteoseadmete paigaldamine oli graafikust tublisti maas. Selleks, et seadmed töökorda saada, oli vaja koos peatöövõtja (Selex SI Itaa‑ liast) ja kõigi allhankijatega (Vaisala Soo‑

meelde missioonikogemusi «kuumadest» piirkondadest ning andis kindlustunnet valmistuda uuteks ülesanneteks. Selle õppuse abil sai hinnata olemasolevate baasi ja lennuvälja tegevusprotseduuride toimimist ja jõuda selgusele, mis on puu‑ du. Lisaväärtuseks võib nimetada seda, et selline konkreetne operatsioon, mis sest, et väljaõppeline, kiirendas mõnegi baasi ja lennuvälja operatsioonilist võimekust tagava projekti realiseerumist. Seega, õp‑ pus Saber Strike 2012 aitas tõsiselt kaasa Ämari Lennubaasi ja lennuvälja operat‑ sioonilisele arengule.

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement