Page 1

“ครูยุคใหม่ ต้องใช้ 4 C” สวัสดีค่ะ คุณครูที่รักทุกท่าน ศน.ขอเปิดตัว ในนิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2 ด้วยคนนะคะ หลังจากทีม ่ ี น้องๆในที่ทางานบอกว่า”ป้าแต๋ว เมือ ่ ไหร่จะนาภูมิรู้และประสบการณ์ที่มอ ี ยู่ มากมายมาถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้เรียนรู้บา ้ ง” ก็ผลัดผ่อนเวลาเรือ ่ ยมาน่ะค่ะ เรา รึก็ ทนลูกอ้อนไม่ไหว พยายามที่จะจัดสรรเวลามานัง่ เขียนเรื่องราวต่างๆทีค ่ ด ิ ว่า ตนเองจะสามารถทาได้ นามาเผยแพร่เผื่อว่าจะมีน้องๆหรือคุณครูจะหยิบจับไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.น่าน 2 ถือว่าเป็นหน่วยงานทีโ่ ชคดี มี สถาบันและองค์กรหลายๆแห่งมาให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและให้ความ ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในพื้นทีห ่ า่ งไกล อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2554 ก็ได้รับความร่วมมือจาก มศว. เป็น โครงการพัฒนาครูในถิน ่ ทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการรอง:โครงการศูนย์ครูและศิษย์เก่า มศว. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบต ั ิการ พัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นอกจากนี้ยงั มีโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมในจังหวัดน่านเข้ารับการพัฒนา อีกด้วย ซึ่งมีวท ิ ยากรในการอบรม คือ รศ.ปราณี ธนะชานันท์ ผศ. สะรัช บุณยรัตพันธุ์ และ อาจารย์ ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ประธานโครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร


ในการเปิดการอบรมได้รับความกรุณาจาก รศ. ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหม บุญ ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงขอนาแนวคิดดังกล่าว มาฝากให้กบ ั คุณครูนะคะ คลิกสรุปสาระสาคัญ 4 C

สุดท้ายนี้ ศน.ขอนาข้อคิดดีๆมาฝากคุณครู ซึ่งท่าน คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เคยกล่าวในการประชุมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับการรวบรวมไว้ในหนังสือ แด่เมล็ดพันธุ์ แห่งอนาคต เกี่ยวกับครูไว้อย่างน่าประทับใจมาก

“อาจารย์ของพระอรหันต์ ยังไม่จาเป็นต้องเป็นพระอรหันต์เลย ดังนัน ้ อย่า กังวลเลย หากเราคิดว่าเราเก่งไม่พอ ทีส ่ ร้างลูกศิษย์เก่งๆ ขอเพียงแต่เรามี กระบวนการพัฒนา ส่งเสริม และให้โอกาสเขาอย่างเหมาะสม และถูกวิธี ให้ เขาเติบโตเต็มศักยภาพที่ด”ี พบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ

อ่าน : 1335

ครูยุคใหม่ต้องใช้ 4 C  

การนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานและการพัฒนาตนเอง

ครูยุคใหม่ต้องใช้ 4 C  

การนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานและการพัฒนาตนเอง