Page 1

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ที่

คณะศึกษาศาสตร์ โทร

วันที่

มอ

เรื่อง

8 กันยายน 2556

ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรียน อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจะจัดโครงการเสวนาหัวข้อ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการเรียน ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้อง 19107 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง ไว้ จึงขอความอนุเคราะห์ อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้อง 19107 อาคาร 19 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(

)

............................................................................. ......................................................

บันทึกข้อความ  
Advertisement