__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HĂĽllbarhetsrapport 2017 Sodexo Sverige


2

“Vi är med och skapar en bättre framtid för alla”

S

ommaren 2017 presenterade Sodexos koncernchef Michel Landel vår uppdaterade plan för hur Sodexo ska bidra och ta tag i de utmaningar som FN står inför. Better Tomorrow 2025 har tagits fram i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål och omfattar 9 åtaganden som är konkreta och mätbara. Det är åtaganden som har anknytning till vår roll som arbetsgivare, som leverantör av tjänster både lokalt och globalt, och som ett företag i de samhällen där vi är verksamma. Vår ambition handlar om att vi ska göra varje dag till en bättre dag för våra kunder och medarbetare och bidra till att de får en bättre livskvalitet. I en värld som står inför stora förändringar med många utmaningar med koppling till klimat och miljö, befolkning, migration, ekonomisk instabilitet och svält, är det viktigt att vi tar socialt ansvar. Vi har över 427 000 medarbetare som servar 100 miljoner människor varje dag. Det innebär att vi har en unik möjlighet att ha en positiv inverkan på dessa globala utmaningar. Vår storlek och geografiska täckning gör att vi kan göra en betydande skillnad när det gäller framtiden. Om Sodexo ska lyckas är vi beroende av att alla Sodexos verksamheter i 80 länder bidrar, även i Sverige.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Globalt har Sodexo valt ut tre områden som vi ska ha ett speciellt fokus på; svält, jämlikhet och avfall. Svält och undernäring är ett område som FN arbetar för att utrota, och här har Sodexo en stor möjlighet att påverka. Vi lagar mat till flera tiotals miljoner människor och därför har vi inflytande över vad människor äter. Vi ser till att servera näringsrik mat och dela med oss av vår kunskap. Genom vår stiftelse Stop Hunger skänker vi mat till människor som inte får tillräckligt med näringsrik mat. I Sverige samarbetar vi med Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet, och det kan du läsa mer om i denna rapport. Att ge kvinnor bättre möjligheter är viktigt både för att företag ska lyckas och för samhällsutvecklingen. Under 2017 skrev Sodexo på FN:s principer för att främja kvinnors ställning globalt. Det är viktigt för oss att åta oss att arbeta för att främja kvinnors ställning på arbetet och i de lokala samhällena. Vi verkar för mångfald och inkludering och vill ta vara på all kompetens som finns i Sverige. Under 2017 påbörjade vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners för att hjälpa nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden

och i samhället i stort. Vårt uppsatta mål under året var att ordna praktikplatser åt 200 nyanställda inom vår verksamhet – och det lyckades vi med. Det blev totalt 201 praktikplatser, varav 61 (30 procent) övergått i anställningar. Praktikplatserna har bidragit till enskilda personers utveckling och samtidigt har de nyanlända även varit en stor tillgång för oss som företag. För att vi ska nå vårt mål om en bättre framtid för alla, är vi beroende av att vi spelar i samma lag som våra medarbetare, samarbetspartners och kunder. Med denna rapport vill vi visa vilka områden vi engagerar oss inom i Norden och lokalt i Sverige och som vi anser är viktigt för att skapa en bättre morgondag. Vi hoppas att du blir inspirerad att bidra med att göra skillnad där du arbetar, eller till att utöka samarbetet med Sodexo. •

Globalt har Sodexo valt ut tre områden som vi ska ha ett speciellt fokus på; svält, jämlikhet och avfall.

Azita Shariati, President Sodexo Nordics CEO Healthcare Nordics Country President Sweden


3

INNEHÅLL

04

08

09

En bättre morgondag för alla

Värderingar och etiska principer

Som arbetsgivare

21

Som serviceleverantör • Nordiska smaker i fokus • Samarbete med Sveriges bästa skolkock • Livsmedelssäkerhet är högprioriterat

• Tar arbetsmiljöansvaret   på allvar • Nätverk för kvinnliga ledare • Öppnar dörrar för nyanlända

25

35

Som samhällsaktör • WasteLESS Week engagerar globalt • God planering gör alla till vinnare • Räddar mat med Karma

Årets Mångfaldschef 2017 SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


4

En bättre morgondag för alla Världen förändras. Befolkningstillväxt, klimatfrågor och sociala förändringar påverkar hur vi lever och arbetar. Affärsverksamheter måste också förändras.

D

et är viktigare än någonsin för verksamheter att bidra. Alla verksamheter över hela världen måste bidra på flera sätt för att vi verkligen ska uppnå något.

Sodexo har 427 000 medarbetare och vår uppgift är att göra saker enklare, tryggare och sundare för våra kunder runtom i världen. Vårt engagemang ska bidra till att öka livskvaliteten för de 100 miljoner människor vi har kontakt med dagligen.

Vi följer FN:s hållbarhetsmål BETTER TOMORROW 2025 har tagits fram i enlighet med FN:s hållbarhetsmål som lanserades under 2015. Målen fokuserar på 17 nyckelområden som regeringar, företag och samhället i stort måste agera inom för att vi ska få en mer hållbar, rättvis och jämlik värld innan 2030. Vi har anpassat våra åtaganden efter dessa mål.

har vi tagit fram en CR-karta som vi kallar Better Tomorrow 2025. Åtgärderna i kartan är mätbara och hjälper oss att fokusera på våra långsiktiga mål. Vi vill bidra till en bättre morgondag för alla. För våra medarbetare, våra kunder, gäster och alla som vi ger service till. För samhället. För hela världen och de resurser som vi alla delar. Genom att göra det vi kan bäst, varje dag, bidrar vi till en bättre morgondag för alla. •

För att vi ska lyckas med det måste vi tänka på människors behov både idag och i framtiden. Därför

427 000 SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

medarbetare gör saker bättre, säkrare, hälsosammare och enklare.

Vi samarbetar för en bättre morgondag VERKSAMHETER kan inte skapa en bättre morgondag helt på egen hand. Genom att samarbeta med olika partners kan vi skapa betydelsefulla resultat tillsammans. Inom Sodexo samarbetar vi med globala organisationer, konsumenter och välgörenhetsorganisationer för att göra en skillnad – tillsammans. Och i en del sammanhang har vi startat upp egna framgångsrika initiativ.


5

Nio åtaganden för en bättre morgondag INDIVIDER

SAMHÄLLEN

MILJÖ

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare.

Säkerställa mångfald hos våra medarbetare och inkludera kultur som bättre speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet.

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser..

SOM SERVICELVERANTÖR

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

V

i har utarbetat nio åtaganden som ska guida oss vidare. Varje åtagande är mätbart så att vi kan följa våra framsteg och samarbeta för att finna lösningar på utmaningarna.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


6

Om Sodexo Världens

Mer än

19:e

100

1989 Sodexo Sverige är först med miljömärkta städkemikalier.

största arbetsgivare.

miljoner människor tar del av våra tjänser varje dag.

Första gasdrivna mindre servicefordonet börjar användas inom Sodexo Sverige.

2009

Sodexo Sverige blir kvalitetscertifierat (ISO 9001) Startskottet går för den globala Sodexo-kampanjen WasteLESS Week.

2007

Sodexo globalt lanserar Better Tomorrow Plan för en hållbar framtid.

2012

Sodexo Sverige blir miljöcertifierat. (ISO 14001) Sodexo Sverige börjar med Stop Hungeraktiviteter.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

2013 Sodexo Sverige inför rutiner för minskat matsvinn på alla restauranger. Första eldrivna servicefordonet börjar användas inom Sodexo i Sverige.

Mångfaldsnätverket bildas i Sodexo Sverige.

2014

2015 Hälften av medlemmarna i högsta ledningen för Sodexo Sverige är kvinnor.

Sodexo globalt åtar sig att endast använda ägg från frigående höns från och med 2025. Sodexo fyller 50 år.

2016

2017 CR-kartan Better Tomorrow 2025 lanseras.


7

Quality of Life – Livskvalitet för kunder och medarbetare

Sodexo ska som leverantör av Quality of Life Services förenkla och effektivisera våra kunders vardag och även bidra med mervärde. Vi ska bidra till ökad livskvalitet för medarbetare, kunder och de som använder våra tjänster.

Vad innebär Quality of Life för Sodexo Genom undersökningar och över 50 års erfarenhet har Sodexo identifierat

6 dimensioner av livskvalitet som våra tjänster har en indirekt inverkan på.

Socialt samspel

Personlig utveckling

Enkelt & effektivt

Uppskattning

Fysisk miljö

Hälsa & välbefinnande SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


8

Värderingar och Etiska principer Värderingar

Etiska principer

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Serviceanda

Laganda

Utveckling

SERVICEANDA innebär att lyssna på andra och uppmärksamma detaljer. Serviceanda omfattar även vänlighet, nåbarhet, snabb mottaglighet och effektivitet. Vi gör vad vi lovar. •

UNDER LAGARBETET bidrar den enskilda med sin expertis, sin personlighet och sin kunskap. Vinnarlagets medlemmar uppskattar varandra. Lagledaren riktar krafterna mot ett gemensamt mål. Gruppens bästa går alltid före ens egen ambition. En bra laganda är en grundförutsättning och en nyckel till framgång inom hela organisationen, alltifrån driften och kundservice till högsta ledningen. •

SODEXOMEDARBETARNA strävar efter att göra sitt bästa varje dag – som en del av teamet. Vi överträffar förväntningarna, vi utvecklar vår verksamhet och vi vågar ta initiativ. Det krävs både framgångar och misslyckanden för att göra framsteg. Ständiga förbättringar behövs för att vi ska kunna förutse våra kunders framtida behov och för att vi ska kunna leva upp till deras förväntningar. Företaget kan endast utvecklas som en gemenskap när varje medlem i gemenskapen utvecklas som individ. •

Lojalitet

Öppenhet

VI FÖRTJÄNAR KUNDERNAS och serviceanvändarnas förtroende runt om i världen. Vi skapar långvariga relationer med våra intressenter. Våra medarbetare har lika förutsättningar oavsett etnicitet, nationalitet, religion, politisk ställning, kön eller ålder. •

VARJE MEDARBETARE får information om sina egna mål, rättigheter och skyldigheter. Vi erbjuder ägare information om företaget och vår affärsverksamhet. Vi erbjuder begripliga och rättvisa avtal. •

Respekt

Affärsintegritet

VÅRT MÅL är att förbättra livskvaliteten i vardagen för de som använder sig av våra tjänster. Vi vill skapa en arbetsmiljö och en kultur, där enskilda respekteras och där deras kompetens uppskattas. Sodexos miljö i driften ska stödja ömsesidig respekt bland människor. •

SODEXO DELTAR INTE i oetisk, olaglig eller olämplig verksamhet. •


9

Vår roll som ARBETSGIVARE INDIVIDER

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare.

SAMHÄLLEN

09-20 MILJÖ

Säkerställa mångfald hos våra medarbetare och inkludera kultur som bättre speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet.

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser.

SOM SERVICELEVERANTÖr

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

S

om världens 19:e största arbetsgivare har vi ett ansvar för att ta hand om fler än 427 000 medarbetare med olika bakgrund. Vi ska se till att de trivs och utvecklas, samt bidra i de samhällen där de lever och jobbar. På Sodexo anser vi att livskvalitet är en viktig faktor för att människor ska lyckas som individer och kollektivt. Vi är övertygade om att för att lyckas idag, måste företag ta hänsyn till enskilda individers behov och arbeta för att främja medarbetarnas professionella och personliga utveckling. Vi tror att genom att ge människor de rätta verktygen, så kommer de att vara en drivkraft som kan göra om dagens utmaningar till framtida möjligheter. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


10

Vi skapar en nollvision mot olyckor tillsammans Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet varje dag. Samtidigt som vi förbättrar våra kunders livskvalitet, måste vi också säkerställa att vi skyddar vår egen hälsa, säkerhet och vårt välmående på arbetet.

3 enkla kontroller för säkerheten

O

m vi lyfter fram de saker som våra medarbetare behöver veta för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt, blir det möjligt för oss att skapa en skadefri miljö och minska risken för olyckor. Under 2017 tog vi nästa steg mot vår nollvision gällande olyckor, genom att lansera den interna hälso- och säkerhetskampanjen 3-2-1 Zero. Kampanjen genomfördes på arbetsplatserna under våren och sommaren och fokus låg på våra tre vanligaste olyckstyper och hur våra medarbetare kan agera för att undvika dem.

1. Fallolyckor 2. Belastningsskador 3. Skärsår och brännskador SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

3-2-1 ZERO

Kampanjen som var obligatorisk engagerade och involverade våra platschefer och deras team. Med hjälp av utbildning och workshops kunde de tillsammans identifiera och jobba med sin arbetsmiljö, samt förstärka fokus på hälsa och säkerhet på deras arbetsplats. Under kampanjen uppmanades teamen även att identifiera risker som de möter i sitt dagliga arbete och ta fram förslag på hur de identifierade riskerna kan undvikas eller hanteras på ett bättre sätt. •

“I många fall är det möjligt att förbättra säkerheten genom att vi ändrar vårt arbetssätt – exempelvis genom att göra mindre justeringar som förhindrar en olycka från att ske”.

3-2-1 Zero-kampanjen är en nedräkning till noll olyckor. Vi vet att det är möjligt att nå detta mål:

95

%

av alla 32 000 arbetsplatser inom Sodexo hade ingen sjukfrånvaro på grund av olyckor under 2016.


11

Arbetsmiljö Rapportering av avvikelser och olyckor Något av det viktigaste vi gör för att minska antalet olyckor är att rapportera tillbud, observationer och farliga situationer, samt att vi tar fram förbättringsförslag.

P

å Sodexo arbetar vi kontinuerligt med att göra våra medarbetare medvetna om hur de kan lära sig av tillbud och farliga situationer, för att undvika att olyckor inträffar på nytt.

OLYCKSKATEGORIER 2017

48% 7% 15% 5% 5% 15% 2% 3%

• Olycksstatisk, rapportering av tillbud, observationer och förbättringsförslag presenteras under månadsmöten på Sodexo.

1 2 3 4 5 6 7 8

• Olycksstatistik är en fast punkt på agendan under möten med våra skyddsombud och centrala arbetsmiljökommittén (CAMK). • När en olycka inträffat genomförs en utredning, där vi bland annat pratar med personen som skadats och dennes närmaste chef.

48 % Fall- och halkolycka

5 % Brännskada

7 % Kläm/kross

15 % Skärskada

15 % Slag

2 % Elolycka

5 % Manuell hantering

3 % Bil- och cykelolycka

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


12

Nollvision för säkrare arbetsplatser I maj arrangerade HR och QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) en temadag om ”Medarbetarskap och personlig skyddsutrustning” för fackliga representanter och skyddsombud. Syftet var att lyfta blicken och diskutera vad medarbetarna har rätt att kräva, men också vilka skyldigheter som finns kring användning av obligatorisk skyddsutrustning som ett led i det centrala arbetsmiljöarbetet.

S

odexos VD Azita Shariati inledde dagen med en tydlig markering. – När det gäller hälsa och säkerhet har vi satt en nollvision! Alla medarbetare som jobbar i Sodexo har självmant valt att komma och jobba hos oss. Det innebär att alla ska vara medvetna om både sina rättigheter och skyldigheter när det gäller säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Vi måste hjälpas åt att se till att det inte inträffar några arbetsplatsolyckor. Azita tog upp stress som ofta anges som orsak om det händer något på en arbetsplats. – Jag vet att det kan vara stressigt. Men det får inte ligga i vägen för vår säkerhet. Många gånger kanske det bara handlar om 30 sekunders eftertanke. Vi måste ta oss tid att reflektera och tänka efter innan vi gör våra uppgifter. Kan vi bara se till att vi gör en sak annorlunda

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

varje dag, så blir vi mer medvetna och har kommit en bit på vägen. STOR ENIGHET I PANELDISKUSSIONEN 2017 års globala Sodexo-kampanj inom hälsa och säkerhet gick under benämningen 3-2-1 Zero, och Anna Östensson, Arbetsmiljöchef för Hälsa & Säkerhet, förklarade vad kampanjbegreppet 3 checks for safety står för. Det bygger på tre enkla kontrollfrågor som man ska ställa sig själv innan man börjar jobba: 1. Vet jag hur jobbet ska utföras? 2. Har jag rätt utrustning? 3. Är omgivningen säker? Om svaret är nej på någon av kontrollfrågorna ska man prata med sin chef och sina kollegor. Under den

När det gäller hälsa och säkerhet har vi satt en nollvision, poängterade VD Azita Shariati i början av temadagen.

efterföljande paneldiskussionen svarade några av Sodexos segmentsdirektörer på frågor om hur de i sitt ledarskap visar att arbetsmiljö är i fokus, vad som är den största utmaningen och hur de säkerställer att obligatorisk skyddsutrustning används. – Ingen ska behöva göra sig illa på våra arbetsplatser. Det är grundläggande och utgångspunkten. Alla steg vi kan ta för att leva upp till vår nollvision är otroligt viktiga. Jag tycker att vi ska göra det så enkelt som möjligt, men göra det ofta, sa Stefan Forsgren, direktör för kundsegmentet Healthcare & Seniors.

risker och prata om säkerhetskultur. Detta är ett lite informellt tillvägagångssätt för att plocka upp de brister som finns rent säkerhetsmässigt.

Mats Enbuske, Segmentsdirektör för Corporate Services, lyfte upp arbetet med Safety Walks. – Vi följer den globala process som finns kring Safety Walks. Alla distriktchefer går igenom sina uppdrag tillsammans med platscheferna med syfte att kartlägga

Karin Vierma, Segmentsdirektör för Schools & Universities, fick frågan vad som är den största utmaningen inom hennes område. – Att få ut det här tänket till alla enskilda uppdrag. Många skollokaler är gamla och slitna. Vi måste bli

Peter Mellin, Senior Vice President Service Operations Nordics, tog upp det personliga ansvaret. – Alla har ett ansvar att inte titta bort. Den enkla vägen är att vara tyst. När vi blir medvetna om att det ligger kärlek och medkänsla bakom en tillsägning, har vi förstått vad det handlar om. Det handlar inte om att man vill mästra utan det är ett sätt att visa omtanke.


13

Magnus Johansson som arbetar på Arlanda, tycker att det är utvecklande att vara skyddsombud på Sodexo.

Anna Östensson från QHSE tillsammans med Anneli Hultman och Eva-Kristin Andersson från HR-funktionen.

”Det handlar om att visa att vi bryr oss om varandra!” tydliga i alla protokoll vad det är som brister och tänka på att detta inte bara är chefens ansvar. Vi som kollegor måste stötta och påminna varandra om hur vi kan undvika säkerhetsrisker. Ta en kastrull där fästena lossnar - varför gör de det och vad ska vi göra åt det? Sen ska vi vara duktiga på att följa upp och ta fasta på hur vi har ändrat vårt beteende. MYCKET BOTTNAR I RÄTT INFORMATION Från de fackliga representanterna kom frågor om skyddsutrustning och det faktum att det ibland är svårt att hitta rätt saker. Tunga och klumpiga skyddsskor, arbetsskor för lokalvårdare och trånga skor för de med diabetes var några exempel som togs upp. – Det är viktigt att vi får respons så att inköp blir varse om de brister som finns. Hör av er och berätta!

Vi ska ha den support ni efterfrågar, det är viktigt, sa Peter Mellin. – Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en nordisk katalog för skyddsutrustning som ska göra det lättare att hitta rätt, berättade Anna Östensson. Efter lunch tog gruppdiskussioner vid. Fokus kretsade kring frågan hur vi ska få alla att använda den obligatoriska skyddsutrustningen. Distriktchef Karin Fredriksson redovisade den första gruppens samtal. – Det är en svår fråga. Det bottnar ju i att alla får rätt information. Om vi ska införa konsekvenser vid bristande användning måste vi vara säkra på att alla fått rätt information. Vi jobbar med stora värden, oss själva! Därför är det viktigt att informationen kommer ut till alla i företaget. Vi

Sofia Carlsson tittade på Sodexos sortiment av skyddsskor.

måste bygga en säkerhetskultur tillsammans med skyddsombud. När vi jobbar tillsammans och tänker; ”hur kan jag som kollega hjälpa min arbetskamrat att komma hem säkert i oskadat skick” har vi kommit långt. När det gäller chefens ansvar blev Anita Forss från kommunal/skolköken i Gävle talesperson. – Vi tror på underskrivna rutiner. Det är viktigt att närmsta chef tydligt visar vilka säkerhetsrutiner som gäller och att det sedan följs upp systematiskt. Alla ska hjälpas åt, uppmana och påpeka! Johan Östman, HRF/Stockholm Mälarterassen, redovisade vad hans grupp ansåg om skyddsombudens/fackliga representanternas roll. – Arbetsgivaren måste ha den rätta säkerhetsutrustningen. När företaget har en så pass bra säkerhetskultur måste vi ställa oss bakom, vara tillgängliga på APT-möten och informera. Många tycker att det är svårt med tillbudsrapporter men vi ska uppmuntra! Vi tycker också att vi kan bli bättre på att jobba över gränserna i de här frågorna.

Silvio Siles, Fastighetsanställda, lade till att det ibland finns en rädsla att använda vissa maskiner. Där måste vi alla hjälpas åt så att man lär sig att använda maskiner som kan underlätta och förebygga arbetsskador. En annan sak som kom upp under dagen är att det ibland kan vara svårt rent praktiskt att hålla sig till regeln att alltid hålla sig i trappräcket. Tobias på Landvetter flygplats menade att det är lättare sagt än gjort när man bär saker uppför den långa trappan in i planet. Distriktschef Semi Sandberg lade fram förslag på att det borde finnas rutinbeskrivningar på hur det ska gå till och nämnde trappstädning som ett annat exempel. Mona Jonsson från storköken i Gävle summerade sina intryck av dagen. – Det har varit en otroligt bra dag. Jag ser vad jag själv gör för fel. Nu ska jag ta hissen istället för trappan när jag har mycket att bära. Man får krångla till det lite inledningsvis och börja med sig själv. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


14

Framgångsrikt samarbete mellan Sodexo & AlphaCE

S

odexo har under året haft ett starkt samarbete med utbildnings- och matchningsföretaget AlphaCE i Gästrikland. Samarbetet startades upp under vintern/våren 2016 när Sodexo i Gävle hade svårt att få in vikarier vid sjukanmälningar, och sedan dess har Sodexo erbjudit olika former av anställningar till ett tjugotal personer. AlphaCE uppmärksammade det goda samarbetet ytterligare när de nominerade Sodexo till priset ”Företag som förenar samhällsnytta med affärsnytta” inför Företagargalan AlphaCE i Uppsala i september med följande motivering: ”Sodexo – som visar tillit till människors goda vilja och förmåga att - med ett gott ledarskap i ryggen - ta sin plats och utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Genom att rekrytera via AlphaCE ger ni människor chansen att växa in i sin yrkesroll och utveckla kompetens som kan vara svår att hitta. Ni bidrar till en ökad tillväxt i hela samhället genom att inkludera fler på arbetsmarknaden. Att rekrytera ur nya grupper öppnar samtidigt vägen till nya konsumentgrupper. Ett innerligt tack för att ni visar för omvärlden att det finns en plats för alla!”

Fotograf: AlphaCE

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

AlphaCE har varit duktiga på att lära känna deltagarna som söker jobb, och kan därför säkerställa att matchningen fungerar utifrån de kravprofiler som Sodexo har. Med tiden får AlphaCE även en bättre känsla för vilka som passar in i Sodexos företagskultur – ett recept för framgång. •

Om AlphaCE AlphaCE är ett utbildnings- och matchningsföretag som arbetar med att få ut folk på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten ligger på coachning, utbildning, etablering och matchning - alltid med kvalitet och resultat i fokus. Antal anställda: 550 Omsättning 2016: 225 miljoner Verksamhet: 50 orter i Sverige, indelade        i 10 regioner. Huvudkontor: Kalmar


15

Vi är alla ambassadörer för Sodexo! ”Sodexo Ambassador är ett globalt program för alla anställda, oavsett vad de gör eller var de befinner sig i världen. Det är viktigt att alla våra medarbetare förstår vilken effekt vi har på vår verksamhet.”

V

åra medarbetare är företagets ansikte utåt och som en global organisation vill vi att alla medarbetare ska ha en gemensam förståelse för vad Sodexo står för och företagets vilja att förbättra livskvaliteten för både medarbetare och kunder. För att alla Sodexos medarbetare världen över ska känna till vad vi gör och hur vi skapar värde, har Sodexo skapat ett engagerande introduktionsprogram: Sodexo Ambassador. Programmet lanserades 2017 och omfattar alla medarbetare. Programmet är utformat som en engagerande upplevelse för medarbetarna och är nu en del av vårt obligatoriska introduktionsprogram. •

Gränsöverskridande samarbete kan lösa kockbristen

T

illsammans med Arbetsförmedlingen och Stockholms stad startade vi ett pilotprojekt med kocktrainees. Syftet var att ge människor som varit arbetslösa mer än 350 dagar en chans att komma in och utvecklas på arbetsmarknaden. Om pilotprojektet faller väl ut finns också möjlighet att snabbare lösa den kockbrist som finns i Stockholm. Under första halvåret 2017 rankades möjligheten att rekrytera kockar som extremt svår. I Arbetsförmedlingens Bristindex ligger värdet på 4,97 på den femgradiga skalan. Det är det högsta värdet av samtliga cirka 200 yrken som bedöms. En dag i veckan går pilotgruppen på en specialanpassad utbildning på Stockholms hotell- och restaurangskola som drivs av Stockholms stad. Utbildningen ger deltagarna en gymnasial yrkesutbildning med inriktning kock som ger 1 000 gymnasiepoäng. Resterande tid är de i något av Sodexos skolkök i Stockholm. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


16

Nätverk för kvinnliga ledare Globalt är 54 procent av Sodexos medarbetare kvinnor. I styrelsen utgör andelen kvinnor 50 procent och 25 procent av medlemmarna inom koncernledningen är kvinnor. Vårt globala mål är att öka antalet kvinnor i ledande ställningar till 40 procent innan 2025.

P

å Sodexo arbetar vi för jämlikhet och inkludering. Catherine Menayas och Kristine Espevoll i Norge är stolta över att vara en del av Women Leadership Program, ett nätverk för kvinnliga ledare inom Sodexo som är sponsrat av SWIFt. – Det är en ära att bli utvald för att vara med i Women Leadership Program. Jag deltog på WIN-konferensen i Oslo i september i SWIFts regi. WIN-konferensen är en internationell kvinnokonferens som samlar över 600 kvinnliga ledare från hela världen. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi främjar kvinnor och deras arbete. - På konferensen fick jag möta och höra många fantastiska kvinnliga ledares historier. Det är många duktiga och ”powerfulla” kvinnor därute, och det är väldigt inspirerande att höra vad de gör, säger ekonomichefen Cathrine Menayas på Sodexo. SWIFt står för Sodexo Women’s International Forum for Talent, ett rådgivande organ för att säkerställa en bättre könsbalans på alla nivåer på företaget, speciellt i ledande ställningar.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

SWIFt grundades i Frankrike 2009 av Sodexos koncernchef (CEO) Michel Landel. Inkludering, jämlikhet och att främja balansen mellan könen är viktigt för Sodexo. Det är också viktigt för oss att lyfta fram kvinnliga förebilder. SWIFt består av 35 kvinnliga ledare med 15 olika nationaliteter. LÅNG VÄG KVAR Globalt är 54 procent av Sodexos medarbetare kvinnor. I styrelsen utgör andelen kvinnor 50 procent och 25 procent av medlemmarna inom koncernledningen är kvinnor. Vårt globala mål är att öka antalet kvinnor i ledande ställningar till 40 procent innan 2025. - Kvinnor är nog inte alltid så duktiga på att lita på sig själva och att de gör ett bra arbete. Det är fortfarande en lång väg kvar att gå när det gäller jämlikhet inom arbetslivet. Därför är det så viktigt med sådana konferenser som WIN, säger Menayas. Hon har arbetat på Sodexo i över sex år.

Michel Landel, koncernchef för Sodexo, var en av talarna på WIN-konferensen i Oslo. Här fick han bland annat möta engagerade kvinnliga ledare från Sodexo i Norden.


17

ETT LYFT I VARDAGEN Kristine Espevoll är distriktschef inom städning på Sodexo. Hon är också en av dem som har blivit utvald för att vara med i Women Leadership Program. Liksom Menayas tycker hon att det är fint att kunna vara med i ett nätverk där man möter andra kvinnliga ledare. – Det är ett lyft i vardagen. Det och att få träffa andra kvinnliga ledare och få utbyta erfarenheter och idéer är jättepositivt, säger Espevoll. Hon var också med på WIN-konferensen och hon är fascinerad över kvinnorna som talade på konferensen och vilket mod många av dem har. – Det är viktigt att ha ett forum där vi kvinnor kan mötas och dela erfarenheter. Jag blev väldigt inspirerad då jag hörde kvinnorna på konferensen. För min del är det absolut intressant att komma vidare på sikt. Om min kompetens inom städning och mitt ledarskap kan komma till nytta utanför Norden, skulle det vara väldigt spännande att jobba antingen i Sydamerika eller Sydafrika, berättar hon. LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE Espevoll anser att det är skillnad på kvinnliga och manliga ledare. – Män är mycket mer direkta än kvinnor. Vi kvinnor lägger ned mer omsorg i vårt arbete. Jag tror också att kvinnor bränner ut sig lättare, för att de ofta tar hand om familjen hemma samtidigt som de har ett stort ansvar på arbetet, säger hon. Själv beskriver hon sig som en ledare som värnar om sina medarbetare. – För mig är det viktigt att de ska ha det bra på arbetet. Jag är i en ställning där jag också måste ta tuffa beslut, men jag har ett professionellt förhållande till det, berättar hon vidare. Hon anser att man har kommit långt inom jämlikhet i Norge, men att det fortfarande är en del som kan göras. – Det är viktigt att man får lika lön för lika arbete, och där har vi fortfarande en bit att gå. Jag anser också att vi kan ha flera kvinnliga toppledare inom Sodexo, säger hon. •

MÅNGFALD SOM EN KONKURRENSFÖRDEL Mångfald och inkludering är en viktig del av vår företagskultur och en drivkraft för tillväxt och innovation. Vi anser att en bred mångfald är en konkurrensfördel och den ska bidra till att Sodexo är en föredragen samarbetsparter och en attraktiv arbetsgivare.

Vi har en stor mångfald inom Sodexo. Vi finns i 80 länder och bara i Sodexo Sverige representeras vi av 135 nationaliteter. Våra gemensamma värderingar håller oss samman, men det är vår mångfald som berikar företaget och som gör oss starkare inom alla led. Vårt mångfaldsarbete är huvudsakligen kopplat till 5 dimensioner:

  Könsbalans   Ålder   Kultur och ursprung   Funktionsnedsättningar   Könsidentitet och sexuell läggning.

Främjar kvinnors ställning FN:S KVINNOSTÄRKANDE PRINCIPER UNDERTECKNADES AV SODEXO I samband med den internationella kvinnodagen undertecknade Sodexo i Norden FN:s kvinnostärkande principer, Women’s Empowerment Principles. Principerna består av sju vägledande punkter och lanserades med underrubriken ”Equality Means Business” på internationella kvinnodagen i mars 2017. Genom att på nordisk nivå underteckna principerna visar Sodexo sitt starka stöd och engagemang för målet att främja och stärka kvinnors ställning inom organisationer och samhällen. Principerna undertecknades av Sodexos nordiska vd Sander Graft i samband med en konferens om jämställdhet. Konferensen organiserades av Sodexos internationella kvinnoforum ”Women’s International Forum for Talent”, vars

uppgift är att stötta jämställdhetsarbetet och skapa en inkluderande kultur i länder där företaget har verksamhet. Sodexos styrelseordförande Sophie Bellon var på plats tillsammans med 32 medlemmar ur nätverket. Föreläsare, kunder och medarbetare var inbjudna för att dela med sig av erfarenheter och diskutera lösningar. Sophie Bellon återgav resultaten från en intern undersökning som visade att jämställda ledningsgrupper presterar bättre på samtliga mätpunkter jämfört med de som är obalanserade. Rohini Anand som är Sodexos globala mångfaldschef avslutade konferensen med att konstatera: ”Vi har pratat tillräckligt. Det är dags att komma förbi allt prat om jämställdhet.” •

Sodexo i Norden undertecknade FN:s kvinnostärkande principer i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


18

“Kvartalets Sodexostjärna”

Asima Harbas Asima är en del av Sodexopersonalen på Sweco i Malmö och har haft en rad arbetsuppgifter sedan hon började, från städ till caféet och reception. Nomineringen för utmärkelsen gjordes av platschefen på Sweco och en kollega. Del av motiveringen löd: Asima fick lära sig reception på Sweco, en stor utmaning som skrämde Asima till en början. Trots detta utstrålade hon glädje och stark framåtanda. Asima jobbar idag heltid i receptionen, men har även ett flertal andra roller att fylla, bland annat lokalvård, vaktmästeri och café/catering. •

”Kvartalets Sodexostjärna” är en utmärkelse där samtliga Sodexomedarbetare i Sverige har möjlighet att nominera en kollega, medarbetare eller chef.

P

Hector Hernandez

ersonen som nomineras ska i sitt dagliga arbete eller i en extraordinär situation ha agerat i enlighet med Sodexos värderingar och etiska principer.

NOMINERING – SÅ HÄR GÅR DET TILL: • Den som nominerar fyller i en avsedd blankett och det bästa förslaget som har gagnat antingen arbetsgruppen eller företaget utses kvartalsvis.

Asima Har

bas

Hector

de

Hernan

• Vinnaren får ett diplom, blommor samt tårta att njuta av tillsammans med arbetskamratena och presenteras i olika kommunikationskanaler.

Sebastian Nechifor Sebastian Nechifor

• I slutet av året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet, besök på ett av Sodexos uppdrag, middag etc.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Hector var 16 år när han började som städare på Silja Line. Han utvecklades snabbt och idag ansvarar han för säkerhetssystemet hos vår kund Johnson & Johnson, utöver sin första befattning som vaktmästare. Motiveringen för utmärkelsen belyser framförallt Hectors enastående egenskap att hjälpa till där det behövs. Han ställer alltid upp, vilket i sin tur skapar en trygghet hos hans kollegor. •

Sebastian har bott i Sverige i cirka 3 år och jobbat på Sodexo sedan 2014 med diverse arbetsuppgifter, som exempelvis post- och pakethantering, beställning av mat och kontorsmaterial, fakturering, PAS, etc. Sebastian har ständigt visat prov på självständighet och en konsekvent förmåga att problemlösa situationer. Cecilia Cederholm, platschef hos vår kund Sweco i Marieberg, var med och såg till att Sebastian skulle få utmärkelsen. Hon understryker Sebastians driv för att lära sig nya saker och utveckla sig själv, vilket i sin tur skapar mervärde för både Sodexo och vår kund. •


19

Vi öppnade dörrar för 201 nyanlända Vårt uppsatta mål under 2017 var att ordna praktikplatser åt 200 nyanställda inom våra verksamheter – och det lyckades vi med.

E

n av årets huvudsatsningar var att skapa praktikplatser för nyanlända. Det började med att statsminister Stefan Löfvén gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsammans med företag och organisationer skapa förutsättningar för praktik och anställningar. Deras förhoppning var att organisationer skulle skapa platser för 100 nyanlända var under en treårsperiod. När många andra företag såg svårigheter bestämde vi oss för att ta emot 200 under 2017. Medarbetarna på HR var själva navet i arbetet. I samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer öppnade vi dörrar för 201 personer. Av dessa är 61 (30 procent) kvar i olika anställningar. Många andra har fått sin första referens från ett svenskt företag. ”Det har funnits ett stort stöd och engagemang från chefer och andra medarbetare som tagit sig tid att coacha. Praktikplatserna har inte bara bidragit till enskilda personers utveckling, de har också varit en stor tillgång för oss som företag”, säger Irene Adenborg, HR-direktör Sodexo Sverige.

Tjänsterna erbjöds främst inom måltid och städ, men vi har även tagit in personer inom ekonomi och administration. Abdo Bazzaz från Syrien fick en praktikplats som controller på Finans på huvudkontoret i Solna. Han vittnar om hur svårt det är att komma in på arbetsmarknaden i ett nytt land. Efter studier i svenska och ett antal jobbansökningar fick han tips om Korta Vägen som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet. ”Jag jobbade som controller i Syrien men saknade kontakter och referenser i Sverige. Då blir det första steget in på arbetsmarknaden jättesvårt. Jag är jätteglad över att jag fått jobb”, säger Abdo Bazzaz. Vi erbjöd Abdo en anställning men han fick erbjudande från ett annat företag och valde att gå vidare. Vi är mycket glada över att vi fått vara en del av hans etablering i Sverige. •

Abdo Bazzaz

Fotograf: Per Erik Berglund

”Arbetslösheten bland inrikesfödda är rekordlåg. Om vi ska kunna fortsätta att utveckla Sverige och svenskt näringsliv måste vi ta till vara de kompetenser som nyanlända personer har med sig.” SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


20

Sodexo och Lingio lär nyanlända att prata svenska ”Vi ser Lingios språkapp som en win-win. Den underlättar nyanländas insteg på arbetsmarknaden genom att ringa in de mest nödvändiga dialogerna i olika branscher. Samtidigt bidrar appen till att vi och andra serviceföretag får tillgång till arbetskraft”, säger Azita Shariati, VD Sodexo.

Y

tterligare ett samarbete gjordes för att underlätta nyanländas insteg på arbetsmarknaden. I ett samarbete med ”Lingio” och deras språkapp har vi tagit fram ett stort antal vanligt förekommande fraser och dialoger inom måltidsoch städbranschen. På så sätt kan människor med olika modersmål snabbare lära sig branschspecifika dialoger på svenska. Man tränar på språket genom att läsa, skriva, lyssna och uttala. Språkkurserna kommer att implementeras under våren 2018. Lingio-appen är gratis för användaren och finns på Appstore och Playstore för mobiler och tablets. •.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

“Årets framtidslöfte” jobbar på Sodexo

S

odexomedarbetaren Jacob Dreyer utsågs till ”Årets framtidslöfte” under ”CLEAN Bright Awards” på Elmiamässan i Jönköping i september 2017. Priset delas ut till en yngre person med stor potential som med sina egenskaper har stora möjligheter att i framtiden sätta prägel på branschen och premieras för kreativitet, nyfikenhet, engagemang och nytänkande. Totalt tolv finalister var med och tävlade om den hedrande titeln ”Årets framtidslöfte” på årets ”CLEAN Bright Awards”. Glädjen hos Jacob var stor när han utropades som vinnare. Jacobs resa på Sodexo började 2009, när han som ung student på Chalmers fick ett sommarjobb på Stena Lines Danmarkterminal. I samband med att Jacob bestämde sig för att lägga sina studier på is, fick han ett längre vikariat hos vår kund Stena Line. Så småningom ledde detta till en fast anställning på Sodexo och sedan några år tillbaka arbetar Jacob som gruppledare inom städ i Göteborgsområdet. I sin tjänst som gruppledare jobbar Jacob nära sin arbetsledare Ove Dabrowski. Han trivs väldigt bra med arbetsuppgifterna, kollegorna och att ställas inför nya, spännande utmaningar nästan dagligen. ”Under 2016 startade vi en omfattande omstrukturering och tidseffektivisering av våra kunder, där jag fått ta ett stort ansvar. Jag fick chansen att lägga upp det ganska mycket som jag själv ville och eftersom jag gillar struktur och ordning och reda var det på så vis väldigt inspirerande. Det senaste året har varit otroligt utvecklande och gett mig bredare kunskaper inom företaget och dess system,” säger Jacob.

Patrik Ekstrand, Multi-Site Manager, har haft Jacob i sin organisation under de år som han har arbetat på Sodexo. ”Jacob är engagerad och driven, och när du har de egenskaperna kan du lära dig nya saker. Han finns alltid där och är beredd att hjälpa till och lösa problem, oavsett storlek och komplexitet. Han är heller inte rädd att anta nya utmaningar, vilket vi ofta ställs inför,” säger Patrik. •


Vår roll som SERVICELEVERANTÖR INDIVIDER

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare.

SAMHÄLLEN

MILJÖ

Säkerställa mångfald hos våra medarbetare och inkludera kultur som bättre speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet.

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser.

SOM SERVICELEVERANTÖR

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

21

21–24

S

om en serviceleverantör med 100 miljoner människor som tar del av vår service varje dag, är det vår plikt att förstå och tillgodose deras olika behov och långsiktiga mål.

Varje enskilt åtagande inom Better Tomorrow 2025 ägs av ett globalt team som har ett överordnat ansvar för respektive område, oavsett om det handlar om inköp, HR, hälsa, säkerhet eller miljö. För att vi ska uppnå våra mål lokalt har vi även ett team i Sverige, vars uppgift är att säkra att planen efterlevs och att åtagandena uppfylls med innehåll och aktiviteter. Teamets uppgift är att koordinera och implementera aktiviteter med anknytning till Better Tomorrow 2025, samt se till att informera kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter om detta arbete. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


22

Nordiska smaker i fokus I oktober, under veckorna 41–44, njöt vi av det nordiska kökets fräscha, rena och autentiska smaker på våra restauranger. Global Chefs från Norge, Sverige, Danmark och Finland valde ut sina favoritrecept till temaveckorna Nordic Flavours.

M

an behöver inte gå längre än till havet för att fiska. Det finns lysande, överraskande och fantastiska smaker i grannskapet, intygar Katri Saraste, Food service design coordinator på Sodexo i Finland.

på en lunchrestaurang. I mina rätter hade jag kombinerat den svenska matkulturens olika råvaror och smaker på ett nytt sätt, berättar Eddie Dautovic.

Var och en av våra Global Chefs hade sin egen signaturvecka, vars meny han hade skapat. – Jag tröttnar aldrig på säsongsgrönsaker. Det är enkelt att skapa läckra lunchrätter av dem. Det skulle inte heller bli mycket av min matlagning utan nymald svartpeppar. Under min signaturvecka serverade jag rätter som jag fick bra respons på när jag presenterade dem för amerikaner under min Global Chef-turné i USA, berättar Andre Thomas Wels, köksmästare på Bymiljøetaten i Oslo.

Under den danska temaveckan bjöds det på danska, lättlagade favoriter. – En av mina absoluta favoriter är libbsticka. Den passar både i grönsaks-, kött- och efterrätter. Den har en unik karakteristisk smak, berättar René Stegmann, köksmästare på IBM Prøvensvejn i Brøndbyn, Köpenhamn. – Personligen föredrar jag finska råvaror, framförallt finsk fisk, svamp och bär. Jag uppskattar de unika smakerna vi får från våra sjöar och skogar. Rätterna under min signaturvecka var välsmakande finska lunchrätter, berättar Tommi Hedman, köksmästare på Elisa Pasila i Helsingfors.

Edis ”Eddie” Dautovic var köksmästare på Skytteholm på Ekerö fram till årsskiftet och hans favoritört är dill. Örten för hans tankar till klippor och Nordsjön. – Dill passar bra till exempelvis lamm och fisk. Jag serverade rätter som jag själv gärna skulle äta

Alla Sodexo-restauranger genomförde mattemat på sitt sätt, så det lönade sig att kika på restaurangernas menyer i förväg på nätet. Oavsett i vilken av våra restauranger gästerna valde att äta under temaveckorna ”Nordic flavours”, fick de njuta av rena, äkta och färska smaker. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Köksmästarna Eddie, Andre Thomas, René och Tommi satte sin personliga prägel på menyerna under temaveckorna Nordic Flavours i oktober.

Sodexo Global Chef är ett internationellt utbytesprogram för kockar. Sodexokockarna som är med i programmet reser runt om i världen som ambassadörer för sitt lands matkultur.


23

Sodexo inleder samarbete med Sveriges bästa skolkock Vårt mål är att vidareutveckla våra skolkockar och skolmåltider något som erfarne och prisbelönte skolkocken Michael Bäckman kan entusiasmera oss med.

U

nder året inleddes ett samarbete med den prisbelönte skolkocken Michael Bäckman. Han är en välkänd och respekterad profil inom skolmatsvärlden. Han har lyft skolmaten på Annerstaskolan i Huddinge och för det har han bland annat vunnit White guide junior. Tillsammans med sitt lag har han också två silver i OS i matlagning och ett i VM.

”Jag brinner för bra skolmat till alla elever. Genom Sodexo får jag möjlighet att prova mina idéer i nya miljöer. Jag är nyfiken på att se om det arbetssätt som jag förespråkar i den kommunala verkligheten går att använda i det privata. Entreprenörerna är styrda av avtal på ett helt annat sätt än det som drivs i kommunal regi,” säger Michael Bäckman.

Syftet med samarbetet är att fortsätta vidareutveckla våra skolkockar och skolmåltider. I början av året genomfördes några bakkurser för våra skolkockar. Att erbjuda nybakat bröd några dagar i veckan har uppskattats av både elever och lärare. Under hösten utökades samarbetet eftersom det visade sig att vi har samsyn kring vad som bidrar till en bra skolmåltid. Michael Bäckman har lett det praktiska arbetet i flera av köken och även tagit in nya rätter på menyerna. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


24

Livsmedelssäkerhet har hög prioritet inom Sodexo Mat handlar inte bara om smak och näring, den ska även vara säker. Kunskap och tydliga rutiner gör att kunderna kan känna sig trygga.

Sodexos kunder och konsumenter räknar med att vi dagligen ska servera dem måltider som är både hälsosamma och goda, samtidigt som de är säkra att äta. Livsmedelssäkerhet är lika viktig för vårt företag som flygplanssäkerhet är för ett flygbolag. — Michel Landel / tidigare koncernchef Sodexo

A

lla måltidsverksamheter inom Sodexo arbetar efter ett verksamhetsanpassat egenkontrollprogram som är baserat på HACCP-principen (Hazard Analysis Critical Control Points). Målet med våra interna revisioner är att säkerställa att alla måltidsverksamheter följer Sodexos rutiner för livsmedelssäkerhet, samt att öka förståelsen för matsäkerhet bland våra medarbetare. Revisionerna bidrar även till nöjdare kunder, bättre ekonomi och en kvalitetssäkring av hela livsmedelshanteringen. Patrik Lundh, som är livsmedelssäkerhetschef på Sodexo i Sverige, tycker att verksamheterna generellt är bra på att följa det som är bestämt gällande egenkontroll/HACCP.

Livsmedelssäkerhetschefen Patrik Lundh tillsammans med Camilla Svensson som är kökschef på en av Sodexos restauranger.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

KUNSKAP OCH NOGGRANNHET ÄR A OCH O Sodexo har interna livsmedelsexperter som bland annat utbildar medarbetarna och utför interna revisioner på våra enheter. De fungerar som ett aktivt bollplank mellan medarbetarna och övriga stödfunktioner på Sodexo. Livsmedelsexperterna stöttar och vägleder även våra medarbetare samt delar med sig av ’best practices’. Livsmedelssäkerheten ingår i ledarprofilen. Alla vet att de ska jobba aktivt med detta och följa de styrande rutiner som finns inom företaget. Vårt fokus är att alla gäster och kunder ska känna sig trygga med den mat vi serverar. Gamla, sjuka, samt barn under tre år är särskilt känsliga grupper. Vi har mycket specialkost och en komplexitet med olika allergikoster så kunskap och noggrannhet är A och O, säger Patrik. •

Våra livsmedelsexperter genomför bland annat livsmedelsrevisioner på våra verksamheter och utbildar Sodexomedarbetare. Experterna utför även revisioner hos våra underleverantörer av mat för att garantera livsmedelssäkerheten och kvaliteten genom hela kedjan”.


25

Vår roll som SAMHÄLLSAKTÖR INDIVIDER

SAMHÄLLEN

25–34 MILJÖ

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare.

Säkerställa mångfald hos våra medarbetare och inkludera kultur som bättre speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet.

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser.

SOM SERVICELEVERANTÖR

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

S

om en samhällsaktör med verksamhet i 80 länder har vi ett ansvar för att driva företaget på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling och användning av resurser.

Better Tomorrow 2025 innehåller tydliga mål och ambitiösa åtaganden som har en direkt anknytning till företagets strategi. De kommer att hjälpa oss att uppfylla våra kunders förväntningar på oss samt engagera våra medarbetare, gäster och andra som vi har kontakt med. Genom att uppnå dessa åtaganden kommer vi också att säkra att vi uppfyller de krav och regler som vi ser tas i bruk i ökande grad världen över. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


26

WasteLESS Week – Ett globalt engagemang WasteLESS Week är en global, fem dagar lång kampanj som Sodexo genomför årligen under oktober månad. Under veckan uppmanar Sodexo medarbetare, kunder och konsumenter att vara sparsamma med användningen av vatten, energi och papper.

U

nder kampanjen som ägde rum 1620 oktober 2017 fokuserade arbetsteamen på enheterna på att gå igenom olika åtgärder för att effektivisera och förbättra avfallshanteringen. Vikten av att minska matsvinnet lyftes också fram under veckan. Bland annat uppmanade vi våra gäster på Sodexorestaurangerna att börja ta bara så mycket mat på tallriken som de orkar äta upp, samt att ta endast en servett åt gången. - Våra medarbetare arbetar dagligen med att minska mängden avfall och förbrukningen av naturresurser tillsammans med våra kunder. WasteLESS Week är vårt sätt att tacka våra kunder för ett gott samarbete, samtidigt som det är ett bra tillfälle att visa upp vårt engagemang för miljön och vilka aktiviteter vi genomför, säger Per Liljedahl, Director QHSE Sodexo Nordics.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

DU HAR

MAKTEN AT T ÅT E R V I N N A R E S U R S E R

Över 70% av avfallet skulle kunna återvinnas. PET-flaskor kan bli kläder, aluminiumet från burkar kan till exempel användas vid tillverkning av mobiltelefoner. Du kan bidra genom att sortera ditt avfall på rätt sätt. EN ANNANS SKRÄP ÄR EN ANNANS SKATT. Läs mer på www.sodexo.se #wasteless

- Sodexo har i samarbete med WWF (World Wildlife Fund) gjort en bedömning av mängden koldioxidutsläpp som orsakas av koncernen. Sedan flera år tillbaka jobbar vi aktivt för att minska utsläppen och vårt globala mål är att minska Sodexos koldioxidutsläpp med ungefär en tredjedel, eller 34% till och med år 2025, säger Per Liljedahl. •

Minskning av avfall över en femdagarsperiod inspirerar till insatser under hela året, vilket är vårt yttersta mål.

WasteLESS Week VAD ÄR WASTELESS WEEK WasteLESS Week är en fem dagar lång kampanj som Sodexo genomför hos våra kunder (och på våra egna enheter) runt om i världen under oktober månad. Den uppmuntrar konsumenter, kunder och Sodexomedarbetare att minska svinn genom att belysa fördelarna med att slösa mindre mat, vatten, energi, papper och råvaror – inklusive renare luft, mer naturliga utrymmen och genom att hjälpa till med att dela på vår planets naturresurser. VARFÖR GENOMFÖR SODEXO KAMPANJEN? Konsumenter, kunder och Sodexomedarbetare engagerar sig dagligen för att minska svinnet. WasteLESS Week är en möjlighet för oss att tacka dem och visa de positiva fördelarna som deras åtgärder leder till. Vi vet att det bästa sättet att främja nya vanor är göra det på ett lätt, enkelt, belönande och åtråvärt sätt. HUR FUNGERAR DET? Genom att använda material som posters, videos och aktiviteter på enheterna kan vi påvisa de påtagliga fördelarna som människor upplever när de slösar mindre. Genom att använda lokal information och data kan kampanjmaterialet anpassas för att visa människor hur deras åtgärder leder till lokala såväl som globala förbättringar.

DU HAR

MAKTEN

NJUT AV MATEN, SLÖSA INTE PÅ NATURRESURSERNA

Över 30% av all mat slängs bort. Du kan bidra till att minska matsvinnet genom att endast ta så mycket mat på tallriken som du tänker äta. TA DET DU VILL, MEN ÄT DET DU TAR.

Läs mer på www.sodexo.se #wasteless

HUR LÄNGE HAR SODEXO GJORT DETTA OCH VAD HAR DET GIVIT FÖR RESULTAT? Vi började med en WasteLESS Day under 2012 och utökade till en vecka under 2013. Avfallsminskningar som kan observeras under en femdagarsperiod inspirerar till fortsatta åtgärder, och vårt slutgiltiga mål är att WasteLESS Week ska uppmuntra till engagemang under resten av året. •


27

Stop hunger

E

ftersom vi vet att livskvalitet börjar med att de grundläggande behoven uppfylls, grundade Sodexomedarbetare i USA Stop Hunger år 1996. Stop Hunger grundades när amerikanska kollegor i Bostonområdet uppmärksammade att en del barn gick miste om den basala näringen under skolloven, när inte skolrestaurangerna var öppna. Medarbetarna bestämde sig då för att ge gratis

måltider till barnen i de fattigaste områdena. Idag är Stop Hunger ett globalt nätverk som består av ideella organisationer som arbetar för en värld utan hunger. Nätverket använder sig av Sodexos ekosystem - anställda, kunder, konsumenter, leverantörer och aktieägare - för att genomföra åtgärder i de 80 länder där vi är verksamma. •

2017 82,000

WHO?

SODEXO EMPLOYEES, THEIR FAMILIES AND FRIENDS, CUSTOMERS, CONSUMERS AND SUPPLIERS

volunteers

3 6. million U.S. dollars collected

6

41

www.stop-hunger.org

countries

HERE, THERE AND WAY OVER THERE!

FROM THE UNITED STATES TO COLOMBIA, CAMBODIA, ROMANIA, GHANA AND TUNISIA

1,200

TO SUPPORT PROJECTS CARRIED OUT WITH

partner nonprofits and NGOs

INCLUDING THE WORLD FOOD PROGRAMME, THE LEADING HUMANITARIAN ORGANIZATION FIGHTING HUNGER WORLDWIDE

BUZZ

55% OF THE PROGRESS MADE AGAINST HUNGER IN THE LAST 25 YEARS COMES FROM IMPROVING THE SOCIAL STATUS OF WOMEN

Empowering women is a priority

HEADLINE

THAT ADDS UP TO THREE MEALS A DAY FOR 1,370 FAMILIES OF FOUR FOR ONE YEAR

million meals or the equivalent distributed

SHARING EXPERTISE NUTRITION, QUALITY, HYGIENE, FOOD SAFETY, PROCUREMENT, ETC.

all our volunteers, thank you todonors and partners A big

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


28

2 000 måltider under Stop Hunger Servathon 2017 I Sverige arbetar vi sedan 2009 med Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer (NGO´s) på olika platser i landet. Genom samarbete med dessa organisationer medverkar vi aktivt i verksamheter där målet är en bättre framtid för utsatta människor i utanförskap.

V

arje vår under april och maj månad genomförs extra hjälpinsatser mot hunger och undernäring i hela världen genom Sodexo Stop Hunger. Vi kallar det för Servathon (Service + Marathon). Exempel på volontärarbete är servering av måltider och insamlingar. Under Servathon 2017 bidrog vi med nästan 2 000 måltider till utsatta människor runt om i Sverige. Utöver själva måltiderna såg vi ett engagemang som våra fantastiska medarbetare bidrog med när det gäller tillagning och leverans. Tillsammans med kund har vi bidragit med frukostmåltider till Stockholms Stadsmissions verksamhet Nattstad, vilket blev första gången vi stöttat just den verksamheten. Som tidigare år levererade vi i huvudstaden även luncher till Stadsmissionens verksamheter Crossroads och Äldrecenter.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Stadsmissionen i Västerås blev ny NGO för 2017, och tack vare leverans från ett närliggande uppdrag i Köping och i Umeå bidrog vi med påskmat via organisationen Öppen Gemenskap. I Uppsala har vårt fortsatta samarbete med kund under april och maj bidragit med hundratals måltider till Stadsmissionen på orten. I Skåne har vi även under 2017 stöttat Stadsmissionerna i Malmö och Kalmar och verksamheterna Trappanér samt Stadsmissionen i Göteborg fick båda bidrag till sina påskmåltider. Hela Människan RIA Dorkas i Örebro stöttar vi regelbundet med fruktkorgar varje vecka, och under Servathon bidrog vi med mat till deras vårlunch för ett hundratal personer. Även i Jönköping skänker vi mat regelbundet till verksamheten Hela Människan, så även under Servathon 2017. •

Nyckeltal budgetåret 2016-2017

4 090 2 291 måltider

kg mat

123 338 medarbetare

timmar


29

God planering gör alla till vinnare Göran Pändel Berggren var en av vinnarna i Stop Hunger Good Stories Contest 2017. I tävlingen uppmärksammas medarbetare över hela världen som visar goda exempel på hur man kan jobba med Stop Hunger lokalt.

G

öran Pändel Berggren arbetar som köks- och restaurangchef i personalrestaurangen på GE Healthcare i Uppsala. Samarbetet med Stadsmissionen i Uppsala fick sin start efter en mejlkonversation med Lotta Jonasson på kommunikationsavdelningen: ”Lotta skickade ett mejl där hon frågade om det fanns något vi kunde göra för att stötta Stadsmissionen i Uppsala. Det satte igång tankarna hos både mig och mina medarbetare. Idag är matutskicken en självklar del i vår vardag”, säger Göran Pändel Berggren. 200 PORTIONER I VECKAN Varje vecka skickas runt 200 portioner till Mikaelsgården som drivs av Stadsmissionen i Uppsala. Till verksamheten som ligger alldeles intill kyrkan kommer människor som lever i utsatthet. Många är hemlösa och har missbrukarproblematik.

Maten som Sodexo bidrar med kommer från köket på GE Healthcare. Precis som på de flesta restauranger blir det ibland mat över. Tidigare åkte det i soporna. Inte för att maten inte var god eller dålig, utan bara för att den var ”förbrukad”. Matens utseende höll helt enkelt inte tillräckligt hög kvalitet för att serveras till uppdragsgivaren. Idag finns ett helt annat tänk kring både matsvinn och överbliven mat. Det finns ett stort engagemang från hela måltidsteamet i köket på GE Healthcare. ”Det här är inte bara mitt pris, det är till hela teamet. Vi har hittat ett sätt att arbeta som gör att vi minimerar svinn och maximerar utskicken”, säger Göran. BETYDELSEFULLT SAMARBETE Carola Matilainen som är föreståndare för dagverksamheten på Mikaelsgården berättar att innan samarbetet fanns bara möjlighet att servera soppa några dagar i veckan.

Fotograf: Per Erik Berglund

”Maten från Sodexo är otroligt betydelsefull. Nu kan vi göra en hel måltid och en riktig meny. Gästerna är jätteglada och tacksamma för maten. Luncherna blir ett avbrott till det destruktiva liv som många lever de andra timmarna på dygnet”, säger Carola. Runt 70 personer brukar samlas i matsalen när det drar ihop sig för lunch. Precis som i vilken matsal som helst är måltiden en stund för avkoppling, samtal och gemenskap. Den stora skillnaden är att i den här matsalen står det två sängar. Där får de som varit i gång hela natten vila ut. Det händer att några ligger där under hela öppettiden, de stiger bara upp för att vara med och äta lunch.

Förutom mat och vila finns möjligheter att titta på TV, läsa dagstidningar, duscha, tvätta och byta kläder. Viktigast av allt är hjälpen med kontakter med myndigheter och närstående. ”Man är ganska ensam när man lever i utsatthet. I de enkäter som görs svarar de flesta att man kommer hit för gemenskapen och för att träffa personal”, säger Carola. Förutom äran fick Stop Hunger-vinnarna 10 000 kronor att skänka till valfri välgörenhetsorganisation. För Görans del var valet enkelt. Summan skänktes förstås till Stadsmissionen i Uppsala. • SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


30

Trettonde året på toppen

U

Hållbart fiske Många av världens fiskebestånd är utsatta för intensivt fiske, eller hotade av överfiske. Sodexo har åtagit sig att välja fisk och skaldjur som fångats på ett hållbart sätt. Globalt samarbetar vi med WWF för att bidra till det viktiga arbetet med att beskydda fiske- och skaldjursbestånden.

nder flera års tid har vi fått utmärkelser och erkännande för vårt arbete inom långsiktig hållbar utveckling. ”Dow Jones Sustainability Index” (DJSI) är ett globalt index som används för att följa upp finansiella, miljömässiga och sociala resultat bland de företag som är världsledande inom långsiktig hållbar utveckling.

S

odexo har tagit fram en egen fiskguide i samarbete med WWF; Sodexos Sustainable Seafood Sourcing Guide. Guiden gäller i alla länder där Sodexo har verksamhet.

Vi har en topprankning som ”Industry Leader ” för trettonde året i rad. Vi fick också en ”Gold Class”-placering i RobecoSAMS årliga ”Sustainability Yearbook”, och för tionde året i rad rankades vi som toppföretaget inom vår bransch tack vare vårt engagemang för hållbarhet. •

I Sverige följer vi även WWF:s svenska fiskguide, som berättar vilka arter vi bör undvika och vilka arter som är hållbara i vår del av världen.

Utnämningen stärker vår ledande position och visar på fortsatt engagemang inom Corporate Responsibility – att vi tar ansvar.”

79

%

av fisken och skaldjuren som serverades i våra restauranger under 2017 var hållbara.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Vi har mycket stränga krav på oss eftersom vårt fisk- och skaldjurssortiment regleras av både vår egen fiskguide och WWF:s lokala rekommendationer. Samtidigt arbetar vi aktivt med att öka andelen certifierad fisk tillsammans med våra leverantörer. Under 2017 var 79 % av fisken och skaldjuren som serverades i våra restauranger hållbar, och mer än 76 % var certifierad. •

76

%

av fisken och skaldjuren som serverades under 2017 var certifierad.


31

Digitalisering inom energihantering – rätt väg mot en bättre morgondag En del av vår strävan mot en bättre morgondag är att minska koldioxidutsläpp. Vi kan nå det målet genom att bland annat förbättra vår energieffektivisering. Sverigebaserade energistrategen Michael Ulander berättar mer om vår energihantering i Norden.

U

DIGITALISERADE PROCEDURER nder de senaste 20 åren har vi utvecklat kompetensen inom Hard FM inom olika sektorer och nu ser vi förbättringar även inom energihantering. Digitala lösningar som optimerar energianvändning hjälper oss att minska energiförbrukning, eliminera växthusgaser och således nå ett av målen enligt vår CR-karta “Better Tomorrow 2025”. Sedan Michael började arbeta hos oss har vi påbörjat nya samarbeten som lett till en förbättrad utveckling av vår energihantering. Idag arbetar vi med olika verktyg som hjälper oss bli ett grönare företag. Metry är ett av dessa verktyg. Det påskyndar datainsamling markant eftersom tekniker inte längre

behöver läsa av data manuellt, föra anteckningar, skanna dokumentationen och skicka det vidare till Michael för analys. Hela proceduren är numera digitaliserad där Metry sköter insamlingen av den så kallade “indatan” (energistatistik, konsumtion etc.) från fastigheterna Sodexo jobbar med. I och med detta undviker vi långa bilfärder till diverse fastigheter, exempelvis mellan Glimmingehus i Simrishamn och Halmstad Slott. Restiden kan numera användas till bättre ändamål. Verktyget sparar med andra ord inte bara tid, utan minskar även våra avgasutsläpp och vår bränsleförbrukning. – Vi är på rätt väg, säger Michael när han talar om de åtgärder som vidtas för att bevaka vår

energianvändning. Energiuppföljning med hjälp av digitala verktyg innebär slående förbättringar, menar Michael. Att vi skiftar till Nordomatics molnbaserade lösning, plattformen “Styrportalen”, innebär att datauppföljningen och kontrollen av systemen som vi driver, sker på distans. Tajmingen kan inte bli bättre, i och med att både Metry och Styrportalen kommer att inrättas hos vår nya kund Stora Sköndal. Där sköter vi Hard FM-tjänster och städning sedan den 1 april 2018. GLOBALA NÄTVERKET FÖR ENERGIHANTERING Vi förbättrar vår energieffektivisering även med hjälp av kollegor runtom i världen. Michael ingår i det globala nätverket för energihantering och representerar Norden på kvartalsvisa möten. Ilkka Pentikäinen, Director FM Platform Service Operations, är väldigt nöjd med att Michael deltar som nordisk representant vid dessa möten. Michael och Ilkka tror på en stadig utveckling inom energieffektivisering, genom att vi fortsätter lära oss mer om hur andra länder/regioner arbetar, samt delar med oss av idéer och strategier. •

Verktyget sparar inte bara tid, utan minskar även våra avgasutsläpp och vår bränsleförbrukning. SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


32

Miljö- och kvalitetsarbetet allt viktigare Sodexos svenska verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad från servicetjänster till administration.

V

årt uppdrag är att förbättra livskvaliteten och bidra till en hållbar utveckling inom alla samhällen, regioner och länder där vi är verksamma. Miljö- och kvalitetsarbetet blir allt viktigare när vi ska möta kund- och myndighetskrav, minska våra kostnader och effektivisera verksamheten. I vår strävan att förbättra livskvaliteten sätter vi kundens behov och förväntningar i fokus. Vi arbetar systematiskt och använder våra resurser på ett effektivt sätt för att minska vår miljöbelastning. Vi övervakar och förbättrar vår verksamhet kontinuerligt för att kunna uppfylla de förväntningar som våra kunder, medarbetare och samhället har.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

DET ÄR VIKTIGT ATT LEVA UPP TILL GIVNA LÖFTEN Vi strävar efter att alltid ge en optimal och kvalitativ leverans till våra kunder och vi har förbundit oss till en hög standard när det gäller våra kvalitets- och miljöcertifikat. För att säkerställa att vi följer gällande regler, rutiner och krav och för att ständigt förbättra vår leverans, genomför vi regelbundet interna revisioner inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, säkerhet och riskhantering ute på våra enheter. Revisionerna som stöttar förbättringsarbetet inom vår verksamhet genomförs av Sodexomedarbetare och alla typer av tjänster inom Sodexos olika segment granskas. Våra revisorers uppgift är att stötta och hjälpa till i utvecklingen av verksamheten, samtidigt fungerar de som en länk mellan verksamheterna och stödfunktionerna inom företaget. Egenkontroller, interna revisioner, kundsynpunkter samt information från det dagliga arbetet hjälper oss att ständigt förbättra vår leverans. •

“Vi effektiviserar och förbättrar vårt miljö, kvalitets, - och säkerhetsarbete, genom ett gemensamt nordiskt ledningssystem som omfattar områdena miljö, kvalitet och säkerhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi planerar att certifiera detta enligt respektive standard under 2018”.

PRIORITERADE OMRÅDEN INOM MILJÖ • Minska matsvinnet • Minska klimatpåverkan från    en snittportion • Minska kemikalieförbrukningen • Öka andelen förnybart bränsle    för våra transporter Sodexo i Sverige har miljöcertifikat enligt ISO 14001 sedan 2000 och kvalitetscertifikat enligt ISO 9001 sedan 2012.

”Det är viktigt att vi uppfyller kundernas krav och förväntningar. Vi måste känna till kontrakten som finns på verksamheterna och uppfylla det som är avtalat. Varken mer eller mindre. Gör vi det, lever vi upp till det vi kommit överens om när vi ingick avtalen och har goda förutsättningar för att skapa ett långt och förtroendefullt samarbete med kunderna”.


33

Vi gör skillnad med minskat matsvinn ”Genom att öka medvetenheten och kunskapen om svinn, lyfta fram ’ta-tillvara-tänket’, genomföra olika aktiviteter och åtgärder kan vi bidra till att minska matsvinnet både i skolorna och hemma.”

V

i vill vara med och bidra till en mer hållbar planet, och i våra skolrestauranger kan vi göra det genom att minska matsvinnet. I mitten av februari lanserades kampanjen ”Stoppa matsvinnet”, vars syfte var att inspirera våra medarbetare, elever och pedagoger i skolorna att arbeta mer aktivt för att minska matsvinnet – det är tillsammans vi kan göra skillnad. SAMARBETE MINSKAR MATSVINNET På Sodexos skolrestauranger arbetar vi dagligen för att minska matsvinnet genom att mäta, rapportera och följa upp svinnet. Under 2017 beslutade vi oss för att vi ville ta engagemanget för matsvinn i skolorna till en helt ny nivå. Målet med Stoppa matsvinnet-kampanjen var att både våra medarbetare samt elever

och pedagoger i skolorna, ska arbeta mer aktivt och målmedvetet för att minska matsvinnet framöver. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om svinn, lyfta fram ’ta-tillvara-tänket’ genomföra olika aktiviteter och åtgärder kan vi bidra till att minska matsvinnet både i skolorna och hemma. – Jag känner mig mycket stolt över vårt matsvinnsarbete på skolorna. Det ligger mig varmt om hjärtat och jag har varit involverad ända sedan vi startade upp arbetet på allvar år 2013. Men nu måste vi börja jobba mer aktivt tillsammans med våra matgäster. Vi tjänar alla på att minska matsvinnet och vårt samarbete kan leda till fantastiska resultat som gynnar oss alla i form av sänkta kostnader, betydelsefulla miljöeffekter, minskad arbetsbörda och bättre arbetsmiljö, säger Karin Vierma, Segmentsdirektör inom Skolor & Universitet.

Råby skola i Nyköping vann tävlingen Matsvinnsduellen efter att ha minskat sitt matsvinn med hela:

67,8

%

under mars månad. De fick ta emot sitt diplom under Restkampen i Nyköping den 28 april.

KAMPANJ FÖR ENGAGEMANG OCH INSPIRATION Närmare 200 medarbetare i våra skolkök bekantade sig med upplägget under kampanjkickoffer i Kista och Nyköping under januari. Allt kampanjmaterial presenterades under särskilda minimässor och kickoffdeltagarna fick då även möjlighet att smaka på diverse godsaker lagade enligt våra restrecept. Syftet med restrecepten är att ta tillvara råvaror som annars skulle ha kastats på grund av skönhetsfel. Till exempel kan man använda den prickiga bananen till att göra en riktigt god banankaka, eller den torra brödbiten till att göra frasiga krutonger. Johan Lundberg från företaget Grace Organic fanns också på plats för att informera om deras kundanpassade produkter och tjänster, som hjälper till att förebygga matsvinn. •

Våra medarbetare trivdes på kickoffen för Stoppa matsvinnet-kampanjen i Kista i början av januari.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


34

Vi räddar mat med hjälp av Karma Med hjälp av Karma kan vi rädda bra mat från att slängas. Karmas affärsidé går ut på att erbjuda restauranger, caféer och bagerier att sälja överbliven till ett rabatterat pris. Sodexos samarbete med Karma startades upp i liten skala under hösten 2017 och fler av våra måltidsuppdrag kommer att ansluta sig till appen framöver.

D

et är nästintill omöjligt för verksamheter inom restaurangbranschen att göra exakta prognoser på hur mycket mat som kommer att gå åt under lunch- eller middagsserveringen. Prognoser som slår fel leder till överproduktion av mat som oftast hamnar i soporna. Med hjälp av Karmas app kan vi rädda bra mat, genom att erbjuda miljömedvetna kunder att köpa överbliven mat som take away till halva priset. Lyckholms restaurang & konferens och Akademikrogen på Linnéuniversitetet i Göteborg anslöt sig till Karma i oktober 2017. När dagens servering börjar närma sig sitt slut gör kökscheferna en bedömning av vad som går att sälja. Därefter loggar de in sig i Karma-appen, talar om hur många portioner som finns till försäljning, vilka rätter det gäller och vad de kostar. Maten bokas och betalas direkt via appen och hämtas sedan på plats av köparen under angiven tid. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Om Karma

”Jag rekommenderar alla som har möjlighet att starta ett samarbete med Karma. Vi räddar cirka 5-6 portioner bra mat varje dag med hjälp av appen. Det blir många portioner om man slår ut det på ett helt år, med tanke på att vi har öppet 240 dagar om året, berättar Peter Numerius som är platschef på Lyckholms restaurang & konferens.

• Karma grundades i Stockholm i november 2016. • Karmas vision är att stoppa matsvinnet och förhindra onödigt utnyttjande av vår planet. • Karmas affärsidé är att erbjuda restauranger, caféer och bagerier att sälja sin överblivna mat via deras app som take away till halva ordinarie priset. • I dagsläget finns Karma i Sverige och Storbritannien. • Karma har fler än 1 000 anslutna mataktörer och över 250 000 app-användare. • Läs mer om Karma på www.karmalife.se


35

Annika Viklund är 2017 års Mångfaldschef Det nyinstiftade priset ”Årets Mångfaldschef” delas ut till en ledare som utmanat normer och som främjar mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats.

V

i är övertygade om att vårt strategiska mångfaldsarbete bidragit till företagets framgångar. Om detta har vi berättat i flera sammanhang under året. För att sätta ytterligare ljus på frågorna instiftade vi priset ”Årets mångfaldschef” i samarbete med tidningen Chef. Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer. Genom att dela erfarenheter och uppmärksamma goda exempel ökar kunskapen om mångfaldens betydelse för individ, företag och samhälle. Tillsammans kan vi stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ta vara på all kompetens och bygga fler välmående företag och arbetsplatser.

Prisets allra första mottagare blev Annika Viklund som är senior vice president och ansvarig för Vattenfallkoncernens elnätsverksamhet. Hon är även utsedd att leda koncernens mångfalds- och inkluderingsarbete. Hon har målmedvetet ökat andelen kvinnliga chefer och bidragit till att ledningsgruppen 2017 är jämställd och omfattar tre olika nationaliteter. •

KRITERIER ”ÅRETS MÅNGFALDSCHEF” Pristagaren har under de tre senaste åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde. Vilket innebär att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning. Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer. Pristagaren kan visa att mångfalds- och inkluderingsarbetet bidragit till företagets strategiska mål och/eller lönsamhet. Pristagarens mångfalds- och inkluderingsarbete har gjort skillnad för medarbetarna på arbetsplatsen och för verksamheten.

JURYNS MOTIVERING ”En bangbom-person som har åstadkommit konkret förändring i en ingenjörsdriven komplex och internationell samt mansdominerad bransch. Förebild och ambassadör inom och utom den organisation hon verkar, samt speglar samhället internt i företaget. Hon är långtifrån en ensaksperson och driver alla frågor samtidigt. Hon lever under devisen ‘Olikheter berikar – det är inte alltid lättare men det blir alltid bättre’.”

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017


36

Sodexo Dalvägen 22 Arenastaden Box 3072 169 03 Solna info.se@sodexo.com www.sodexo.se

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Profile for Sodexo Sverige

Hållbarhetsrapport 2017 - Sodexo Sverige  

En bättre morgondag för alla! För att vi ska lyckas med det måste vi tänka på människors behov både idag och i framtiden. Därför har vi tag...

Hållbarhetsrapport 2017 - Sodexo Sverige  

En bättre morgondag för alla! För att vi ska lyckas med det måste vi tänka på människors behov både idag och i framtiden. Därför har vi tag...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded