Sjøoffisersforsikringer 2022

Page 1

Sjøoffisersforsikringen 2022

1


Kjære medlem Da er enda et år tilbakelagt. Vi ønsket oss nok alle tilbake til det normale, men fjoråret ble ikke problemfritt det heller. Det er godt vi har et nytt år med blanke ark foran oss, det gir nye muligheter. Uansett hva som skjer vil vi fortsette vår jobb med å gi dere et godt tilbud på medlemsforsikringer. Sykdom og ulykker får vi dessverre ikke forsikret oss mot, men hvis det skulle ramme er det godt å vite at man slipper å slite økonomisk i tillegg. Det er stor forskjell på det forsikringsbehovet man har som singel, kontra det man har med familie og boliglån. Uansett hvor du er i livet, har vi dyktige rådgivere på Sjøoffiserenes forsikringskontor som hjelper deg å finne den riktige løsningen for akkurat deg. På våre personforsikringer kan du faktisk spare inntil 60 % i forhold hva det koster å tegne slike forsikringer direkte i et forsikringsselskap. Hvor mye akkurat du sparer avhenger av din alder, og størrelsen på forsikringssummen. To gode ting på en gang, du sparer penger, og sikrer økonomien din hvis noe skulle skje. Så min oppfordring til dere er å bruke medlemstilbudet. Det vil lønne seg på alle måter. Med vennlig hilsen Hans Sande Direktør, Norsk Sjøoffisersforbund

GODT Å VITE KORTVERSJON

BEGUNSTIGELSE

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig når det gjelder alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallserstatningen på de frivillige forsikringene etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

I denne brosjyren omtales forsikringene du har og har tilbud om som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund. Forsikringer du har og kan kjøpes gjennom LOfavør kommer utenom.

2

FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.


Forsikringskontoret Medlemsforsikringene er billigst og best! Norsk Sjøoffisersforbund har over 7 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle medlemmer oppnår vi priser og betingelser som er bedre enn du kan oppnå som privatperson. Derfor tør vi påstå at medlemsforsikringene er billigst og best.

Ring oss, så tar vi en gjennomgang av de forsikringene du har. Vi avdekker ofte dobbeltdekninger og unødvendige forsikringer som medlemmene har betalt for i årevis. Samtidig mangler ofte viktige dekninger i familiens forsikringsavtaler. Dette rydder vi opp i uten noen kostnader for deg!

Prisene på våre medlemsforsikringer er så gunstige at mange sparer inn hele medlemskontingenten ved å benytte seg av forsikringene. Det kan kanskje du også gjøre?

Ta kontakt med forsikringskontoret på telefon 23 11 35 75, eller på e-post post@sjoofforsikring.no.

Kathe

Bent

Liv-Toril

Frode

Bardhyl

Sindre

Norsk Sjøoffisersforbund er forsikringstaker i de kollektive forsikringene du bestiller gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners Norge (orgnr 971 189 452) etter avtale med Norsk Sjøoffisersforbund. Forsikringsleverandør er Tryg Forsikring.

3


Sjøoffiserenes forsikringskontor har sin egen nettside! www.sjoofforsikring.no Her finner du oversikt over medlemsforsikringer du har kjøpt og kan kjøpe gjennom forsikringskontoret. Du kan logge deg inn på “Mine Forsikringer” å se hvilke forsikringer du har, bestille forsikringer du mangler, og du kan se alle fakturaer og vilkår. Du kan også lese spørsmål og svar basert på problemstillingene som oftest blir stilt fra medlemmene. Her legger vi også ut artikler med aktuelle tema som er nyttig lesning. For oversikt over alle forsikringstilbud og andre fordeler du har som medlem av NSOF, må du besøke www.nsof.no.

4


OBLIGATORISK LIVSFORSIKRING

Aktive medlemmer Aktive (fullt betalende) medlemmer har en livsforsikring på kr 150 000. Forsikringen dekker dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, og du er dekket ut det året du fyller 66 år. Forbundet betaler forsikringen. Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningen gjelder følgende rekkefølge. 1. Ektefelle/samboer* (*Jf samboerdefinisjon på side 7) 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven

Forsikringen leveres av Tryg

5


FRIVILLIGE FORSIKRINGER

Livs- og uføreforsikringer - DU KAN FORSIKRE DEG FOR VEL 3,8 MILLIONER Sjøoffiserenes livs- og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom 12, 24 eller 36 G i forsikringssum.

Livsforsikring En livsforsikring gir de etterlatte økonomisk trygghet hvis man skulle falle fra. Forsikringssummen utbetales uansett dødsårsak. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved utgangen av det året man fyller 70 år. Dersom man ikke har oppnevnt særskilt begunstiget utbetales forsikringssummen til etterlatte i følgende rekkefølge: Ektefelle/ samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller arvinger etter loven.

Uføreforsikring Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen

utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved utgangen av det året man fyller 60 år. Alternativ til gjeldsforsikring Livs- og uføreforsikringene er gode alternativer til gjeldsforsikring. Prisen er rimeligere, og forsikringen gir større handlefrihet fordi den ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningene kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Undersøk hva du kan spare ved å benytte deg av dette medlemstilbudet.

Spar inntil 60 %!

Livs- og uføreforsikring er et naturlig påbygg på den obligatoriske livsforsikringen. I tillegg kan du spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet individuelt direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi ofte om flere tusen kroner!

6


Pris per år

Bestill

Medlem, ektefelle/samboer Alder

Død 12 G

Under 30 år

kr

914

kr

1 180

31 - 35 år

kr

991

kr

1 796

36 - 40 år

kr

1 101

kr

2 081

41 - 45 år

kr

1 296

kr

3 517

46 - 50 år

kr

1 828

kr

5 778

51 - 55 år

kr

2 474

kr

6 923

56 - 60 år

kr

3 002

kr

7 569

61 - 65 år

kr

3 662

66 - 70 år

kr

4 248

Bestill forsikringen på www.sjoofforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Ufør 12 G Forsikringen leveres av Tryg

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G = kr 106 399 per 1. mai 2021.

GODT Å VITE SAMBOER

NORMAL UTBETALINGSREKKEFØLGE

Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i et ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme adresse som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og har, har hatt eller venter felles barn med forsikrede.

Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament:

Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9.

1. Ektefelle/samboer* (*Jf samboerdefinisjon til venstre) 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven.

7


Kritisk sykdom – DEKNING INNTIL 10 G Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Kjøper du forsikring unngår du det. Forsikringen dekker 16 kritiske sykdommer eller diagnoser, dette er noen av disse: Hjerteinfarkt

Kreft

Hjerneslag

Nyresvikt

Hjernesvulst

Organtransplantasjon

Sykdommene er delt inn i fire diagnosegrupper, og forsikringen kan gi rett til utbetaling av erstatning en gang per diagnosegruppe. Det er en forutsetning for utbetaling av erstatning at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt. Inntil 10 G Du kan kjøpe dekning fra 1 G til 10 G både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Egenerklæring om helse må leveres for å bli med i forsikringen. Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen frem til fylte 60 år, og du kan beholde den til utgangen av det året du fyller 67 år. Rask utbetaling Utbetalingen skjer som oftest 30 dager etter at diagnosen er stilt. Du bestemmer selv hva du skal bruke pengene til.

Bestill Bestill forsikringen på www.sjoofforsiking.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Alder

Pris per år per G

Under 30 år

207

31 - 35 år

240

36 – 40 år

280

41 – 45 år

379

46 – 50 år

489

51 – 55 år

673

56 – 60 år

942

61 – 65 år

1 323

66 – 67 år

1 875

Forsikringen leveres av Tryg

GODT Å VITE GRUNNBELØPET G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2021 er beløpet kr 106 399.

8


Rask utbetaling! I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på Kritisk Sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler Kritisk Sykdom som et supplement til uføreforsikring.

9


Ulykkesforsikring - FOR HELE FAMILIEN Bor du i en relativt vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett eller flere barn? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer! Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold?

Familie­sammensetning

Medlem

Enslig

60 G

Medlem med ektefelle/ samboer

30 G

Medlem med barn

30 G

Medlem med ektefelle og barn

20 G

Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/ samboer og barn under 21 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko Forsikringssummen ved 100 % varig medisinsk invaliditet er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet (se tabellen). Ektefelle/ samboer

Per barn

30 G 36 G 20 G

26 G

1 G = kr 106 399 per 1. mai 2021.

Pris

Kr 1 181 per år.

Ulykkeseksempel Medlem som har ektefelle og barn blir utsatt for en bilulykke. Både medlemmet og barnet blir skadet, og medlemmet blir erklært 50 % medisinsk invalid og barnet 30 %. Erstatningen blir som følger: Medlemmet: 50 % av kr. 2 127 980 = 1 063 990 Barnet: 30 % av kr. 2 766 374 = 829 912 Samlet erstatning kr

10

=

1 893 902

GODT Å VITE INVALIDITET Med medisinsk invaliditet menes “Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”.

Forsikringen leveres av Tryg


11


Online legehjelp 24 timer i døgnet

Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha bli undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har. Det å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og tilbake til hverdagslivet. Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og også psykolog- og psykologisk førstehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser. Solide aktører Behandlingen skjer på private sykehus og klinikker i Norden som Tryg har inngått avtale med. Finner ikke Tryg ledig kapasitet/ kompetanse i Norden, kan Tryg henvise til spesialisthelsetjeneste som Tryg har avtale med i Europa forøvrig.

12

Pris per år Alder

Pris

18 - 30 år

kr 1 535

31 - 40 år

kr 2 113

41 - 50 år

kr 2 739

51 - 60 år

kr 3 971

61 - 70 år

kr 7 677

Du kan også kjøpe forsikringen til samme pris for ektefelle/samboer, og du kan være med på ordningen helt til utgangen av det året du fyller 70 år.

Bestill Bestill forsikringen på www.sjoofforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen leveres av Tryg


Med behandlingsforsikring har du gratis legehjelp! Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp, og du får snakke med norske leger når du er på ferie i utlandet. Du kan få hjelp til resept på medisin og henvisning til spesialist. Hvis Tryg Legehjelp mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil du bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus elle privat legesenter. Kontakt Tryg Legehjelp på telefon 55 17 90 09.

13


Barneforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000. Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 900 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig.

Pris og bestilling Prisen per år er kr 2 275. Bestill forsikringen på www.sjoofforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Dersom barnet rammes av alvorlig sykdom eller skade gis det en engangserstatning på kr 400 000 (18 utvalgte tilstander). Eksempel på alvorlige tilstander som dekkes er kreft, diabetes og leddgikt. Det er også dekning for større brannskader. Hvis sykdommen eller skaden medfører varig medisinsk invaliditet kommer erstatningen til fradrag i invaliditetserstatningen Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved sykehusopphold (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom mer enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 1 000 per dag i inntil 365 dager.

Dette er noen av de øvrige dekningene:

14

Barnets alder ved start

3 md - 18 år

Forsikringens varighet

3 md - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

Kr 900 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

Kr 400 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

Kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 1 000 000

Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig

Inntil kr 300 000

Mentale selvhjelpsprogrammer

Dekkes for barn over 16 år Forsikringen leveres av Tryg


Hvorfor barneforsikring? Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f. eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

15


Innboforsikring – FOR DEG SOM IKKE HAR LOfavør INNBO INKLUDERT De aller fleste medlemmer har LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet. Da trenger du ikke innboforsikring utenom. Hvis du er blant dem som ikke er kvalifisert til, eller har reservert deg mot, å ha innbo inkludert i medlemskapet, kan du kjøpe innbo­forsikring gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor.

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror! Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, vann-, tyveri- og naturskader. Forsikringen har en toppdekning som gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller, og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår innboforsikring dekker slike skader i hele Norden. Inkludert er bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker, veggedyr, mus og rotter. Erstatning etter tyveri av barnevogn, sykkel, el-sykkel, sykkeltilhenger og små elektriske kjøretøy utenfor forsikringsstedet økes fra kr 30 000 til kr 40 000.

Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom tre alternative forsikringssummer. Sone

Kr 1 mill

Kr 2 mill

Kr 3 mill

Sone 1

kr 1 941

kr 2 435

kr 2 967

Sone 2

kr 1 701

kr 2 066

kr 2 463

Sone 3

kr 1 482

kr 1 747

kr 1 998

Sone 1 Sone 2 Sone 3

Inkludert bekjempelse av mus og rotter

Oslo. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden. Resten av landet.

Egenandel Standard egenandel er kr 3 000.

Forsikringen leveres av Tryg.

16


Reiseforsikring

Sjøoffiserenes valgfrie reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. Forsikringen omfatter også reiser til og fra arbeidssted/ skole. Forsikringen gjelder ikke i hjemmet og på ditt arbeidssted/studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser.

Forsikringen dekker blant annet: Reisegods - ingen øvre sumbegrensning. Enkeltgjenstander erstattes med maks kr 40 000. Gjelder også sportsutstyr. Avbestilling - ubegrenset. Forsinket bagasje kr 5 000 per person. Forsinket fremmøte - ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger. Leiebil - egenandel erstattes i sin helhet på feriereiser med minst en overnatting. Evakuering - ingen sumbegrensning. Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning. Egenandel

SKREDDERSYDDE VILKÅR FOR ANSATTE I SJØFART Reisens varighet regnes fra skipet forlates etter avmønstring. Forsikringen gjelder ikke under oppholdet på skipet eller ved landlov. Forsikringen leveres av Tryg

Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år.

Pris per år: Én person: Kr 1 672 Familie: Kr 2 015

17


Individuelle skadeforsikringer – FÅ INNTIL 27 % RABATT! Samarbeidsavtalen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Kontakt forsikringskontoret, så setter vi deg i kontakt med en rådgiver i Tryg. Forsikringene du kjøper i Tryg blir fakurert direkte fra dem. Forsikringen leveres av Tryg

TRYG GIR DEG: Inntil 75 % startbonus på bil nummer 2. Ungdomsbonus – barn av Tryg-kunder opparbeider seg egen startbonus på 50 % ved bruk av foreldrenes bil. Dekning for parkeringsskader*: Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. * gjelder biler inntil 6 år

18


Tryg Pluss-fordeler Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skade på eiendommen din. Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nettet.

MEDLEM

+

VALGFRI FORSIKRING

=

17 % RABATT

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

VALGFRI FORSIKRING

=

22 % RABATT

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

HUS ELLER BIL

+

VALGFRI FORSIKRING

+

VALGFRI FORSIKRING

=

27 % RABATT

19


Norsk Sjøoffisersforbund

Sjøoffiserenes forsikringskontor

Tryg

Postboks 2000, Vika 0125 Oslo Tlf 22 00 55 00 www.nsof.no medlem@nsof.no

Boks 553 1327 Lysaker Tlf 23 11 35 75 www.sjoofforsikring.no post@sjoofforsikring.no

Boks 7070 5020 Bergen Tlf 55 17 26 69