Page 1

NJ Forsikring 2021

2020


INNHOLD Om NJ forsikring

side 2

Personforsikring Liv- og uføreforsikring

side 4

Kritisk sykdom

side 6

Helseforsikring

side 6

Ulykkesforsikring

side 8

Barneforsikring

side 9

Tannhelseforsikring

side 10

Innboforsikring

side 11

Reiseforsikring

side 12

Studentforsikring

side 13

Kortversjon

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NJ og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn.

Frilansforsikringer

Medlemsforsikringene

Forsikringsavtalene inngås mellom NJ og det enkelte forsikringsselskap, slik at NJ er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med NJ. Forbehold om trykkfeil

side 14

Kameraforsikring

side 14

Sykeavbruddsforsikring

side 15

Frivillig yrkesskadeforsikring

side 16

Tjenestepensjon

side 17

Kontorforsikring

Private skadeforsikringer side 18 Godt å vite

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Forsikringsleverandører Tryg er hovedleverandører for NJs medlemsforsikringer. Norsk Tannhelseforsikring leverer tannhelseforsikringen, DNB Livsforsikring leverer tjenestepensjon, og Vertikal Helseassitanse/If leverer helseforsikring.

2

side 19


Som medlem i NJ har du et eget forsikringskontor hvor du kan henvende deg ved forsikringsspørsmål. Vi hjelper deg med å finne de riktige løsningene ut fra den livssituasjonen du er i. Er du enslig har du ikke de samme behovene som en familie og omvendt. Det er spesielt viktig å ta en gjennomgang av forsikringene hvis din situasjon har endret seg. I en gjennomgang er det også viktig å få kartlagt hvilke forsikringer du har via din arbeidsgiver slik at du får den totale oversikten. Det er ikke noe poeng i å være overforsikret, men det kan bli veldig tøft økonomisk hvis du mangler en forsikring når uhellet er ute. Ta kontakt så hjelper vi deg! Ring 22 20 11 10 eller send e-post til post@forsikring.nj.noor forsikringer en drerseg

Frode

Liv-Toril

Kathe

Sindre

Bent

Henrik

Tina

www.njforsikring.no Her finner du alt du trenger å vite om NJs medlemsforsikringer. De ulike forsikringsproduktene er detaljert beskrevet, du kan lese aktuelle artikler, kjøpe forsikringer og melde skade. Her kan du også logge deg inn og få en oversikt over dine forsikringer. Fakturaer, forsikringsbevis og vilkår er også tilgjengelig her.

Dette har du allerede gjennom medlemsskapet • • • •

Som medlem i Norsk Journalistlag er du med i Pressens Gravferdskasse. Det gir en utbetaling til dine etterlatte på kr 8 940 hvis du skulle falle fra. Du er også med i Pressens Arbeidsledighetskasse. Den kan gi støtte dersom du blir arbeidsledig. Som studentmedlem i Norsk Journalistlag har du gratis ulykkes- og tyveriforsikring. Dette kan du lese mer om på side 13. I tillegg til dette kan du selv velge de forsikringene du trenger. Vi har forhandlet fram gode ordninger og priser for deg. NJ Forsikring hjelper gjerne til med å finne ut hva du bør ha.

3


Livs- og uføreforsikring – god dekning til svært lave priser Du kan kjøpe både livsforsikring og uføreforsikring, eller en av delene. Forsikringssummene du kan velge mellom er 12 G (kr 1 216 212), 24 G (kr 2 432 424) eller 36 G (kr 3 648 636). Ektefelle og samboer kan også kjøpe livs-og uføreforsikringene.

Uføreforsikring Uføreforsikringen gir deg en økonomisk buffer dersom du blir arbeidsufør. Overgangen fra arbeidsinntekt til uføretrygd gir en betydelig inntektsreduksjon, og en engangsutbetaling fra forsikringen vil da komme godt med.

Livsforsikring Kjøp livsforsikring for å sikre familien din hvis du faller fra. Økonomisk trygghet i hverdagen er viktig.

Utbetaling av uføreforsikringen Uføreforsikringen utbetales dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør, og har fått innvilget minst 50 % varig uføretrygd fra NAV. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/ arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Utbetaling av livsforsikringen Dersom du faller fra, utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer. Ved ektefelle/ samboers død utbetales forsikringssummen til deg. Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden.

Alternativ til gjeldsforsikring Forsikringene er et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. De er rimeligere og gir større handlefrihet. Erstatningen kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller brukes helt etter eget ønske.

OBS: Dødsfall pga krigshandlinger eller terror dekkes ikke.

Alder

For medlem ved død 12 G

For medlem ved uførehet 12 G

For ektefelle/ samboer ved død 12 G

For ektefelle/ samboer ved uførhet 12 G

Under 30 år

208

1 282

199

1 282

31-35

208

1 282

199

1 282

36-40

394

2 115

375

2 115

41-45

953

2 281

909

2 281

46-50

1 629

4 072

1 551

4 072

51-55

2 378

5 776

2 264

5 776

56-60

3 039

8 287

2 893

8 287

61-65

4 671

4 449

66-70

9 578

9 122

4


Skattefritt Erstatning fra livs- og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt. Nedtrapping og varighet Forsikringssummene trappes ned etter fylte 51 år. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Krav til helseerklæring Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10. Forsikringen leveres av Tryg.

Personforsikring – pakke med det meste Personforsikring er 3 forsikringer i ett og dekker deg ved: • Ulykke • Kritisk sykdom • Dødsfall Ulykke Forsikringssummen er på kr 1 million og den dekker deg ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke. Kritisk sykdom Forsikringssummen er på kr 100 000 og er en engangsutbetaling hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som f.eks: hjerteinfarkt, hjerneslag, alvorlig kreft, Parkinson m.m. Dødsfall Forsikringssummen er på kr 500 000 og vil bli utbetalt til dine etterlatte hvis du skulle falle fra. Denne forsikringen kan du beholde ut det året du fyller 67 år. Pris per år: Kr 2 254 OBS: Ønsker du dekning for uførhet, må du ha uføreforsikring, se side 4-5. Krav til helseerklæring Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10.

Forsikringen leveres av Tryg.

5


Kritisk sykdom Det kan være godt å få noen ekstra penger dersom du blir alvorlig syk. Kritisk Sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for bl.a.: – hjerteinfarkt, hjerneslag, hjernesvulst, MS, alvorlig kreft, Parkinson før fylte 60 år, blindhet og døvhet Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført åpen hjerteoperasjon for utskiftning av hjerteklaff eller ved utskiftning av hjertets kransarterier.

Helseforsikring – ingen helseerklæring

Du bestemmer Du kan kjøpe dekning fra kr 101 351 (1 G) til kr 709 457 (7 G) både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Pris per G/år

t.o.m 30 år

180

31-35

201

36-40

258

41-45

399

46-50

552

51-55

823

56-60

1 231

61-67

1 771

Les mer og bestill forsikringen på www.njforsikring.no. Der finner du også fulle vilkår og påmelding til forsikringen. Forsikringen leveres av Tryg.

Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir det også rett til erstatning.

Alder

Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til du er 60 år, og beholde den ut det året du fyller 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/ samboer.

Kutt ventetiden - NJs helseforsikring sikrer deg rask behandling. Helseforsikringen finner fram til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Ektefelle/samboer kan også kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker • • • • • •

Helseerklæring må leveres for å bli med på forsikringen. Forsikringen dekker ikke sykdommer som det er tatt reservasjon for eller som har vist symptomer de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse

• •

Spesialistkonsultasjon innen 10 dager Garantert operasjon/behandling innen 20 dager Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold Ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter Ubegrenset ansvarstid 2 millioner kroner i forsikringssum per skadetilfelle

Bestill på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn.

Du får raskt erstatning etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Pris per år: Kr 3 720 Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse/If.

6


7


Ulykkesforsikring NJ Forsikring tilbyr våre medlemmer en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.

Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle andre ulykkesforsikringer du har (ingen samordning).

Forsikringen gir rett til:

Eksempel: Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 3 040 530. Blir du 10 % invalid, får du 10 % av forsikringssummen, kr 304 053.

• •

Erstatning ved ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales fra 1 % invaliditetsgrad. Dekning av behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen.

Pris per år: Kr 1 083.

Forsikringen dekker ikke ulykkesskader som er inntruffet under visse risikofylte aktiviteter. Forsikringen gjelder over hele verden både i arbeid og på fritiden. For medlem og ektefelle/ samboer gjelder forsikringen til utgangen av det året forsikrede fyller 70 år og barn ut det året de fyller 21 år.

Stor hjerneskade 100 % Døvhet et øre Tap av syn på ett øye 15 % 18 %

Tap av en lunges funksjon 35 %

Lammelse underarm 60-65 % Tap av pekefinger 12 %

Tap av beste hånd 50 % OBS: Ønsker du dekning for uførhet, må du Forsikringssummen bestemmes ut fra familieha uføreforsikring,påseskadetidspunktet. side 4-5. sammensetningen

Amptert ankelledd eller legg 20-30 %

Lammelse ben 65 % Tap av alle tær på en fot 10 %

Forsikringen leveres av Tryg.

Familiesammensetning

Medlem

En person

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med ektefelle/ samboer

15 G (kr 1 520 265)

Medlem med barn

15 G

Medlem med ektefelle og barn

10 G (kr 1 013 510)

Ektefelle/samboer

Per barn

15 G 15 G 10 G

8

10 G

Tap av en stortå 5%


r

er

Barneforsikring Du skal slippe å tenke på penger, hvis barnet ditt blir sykt. NJs barneforsikring har høye forsikringssummer på flere dekninger. Hvis barnet ditt blir 100 % medisinsk invalid etter sykdom eller ulykke, kan barnet få 2 mill i erstatning.

Utvidet hjelpestønad Ved langvarig sykdom eller i en rehabiliteringsperiode kan det gis en erstatning på inntil kr 130 000 per år i fem år. Erstatning ved død Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr 100 000 hvis barnet dør.

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander 11 alvorlige sykdommer er dekket, blant annet MS, kreft, nyrelidelser, ulcerøs colitt og cystisk fibrose. Dersom en av de sykdommene som er dekket blir diagnostisert, utbetales erstatning på kr 300 000. Forsikringssummen er et engangsbeløp.

Behandlingsutgifter Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr 100 000. Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt på sykehus, eller det er medisinsk nødvendig at en av foreldrene er hjemme med barnet, kan forsikringen gi erstatning på kr 450 per dag fra 10. dag, og i inntil 365 dager.

Uførekapital Det utbetales en engangssum på kr 750 000 hvis barnet blir minst 50 % varig arbeidsufør. Summen utbetales tidligst når barnet er fylt 18 år. Engangsbidrag ved ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr 200 000 i forbindelse med ombygging av bolig som følge av ulykke eller sykdom.

Bestilling Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder ut det året den forsikrede fyller 26 år. Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10.

Robot Nå kan barn, som er syke over lengre tid, få hjelp av roboten AV1 til å delta i skole og fritid. Ved langvarig fravær fra skole grunnet skade eller sykdom, dekker vår barneforsikring leie av en slik robot.

Pris per år: Kr 2 255. Forsikringen leveres av Tryg.

Dekningselementer

Sum

Medisinsk invaliditet ved ulykke

2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

2 000 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

100 000

Uførekapital

750 000

Erstatning ved dødsfall

100 000

Dagspenger ved sykehusopphold

450

Engangsbidrag ved ombygging av bolig

200 000

Utvidet hjelpestønad/menutgifter ved langvarig pleie

650 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

300 000

9


Tannhelseforsikring Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Tannhelseforsikringen dekker utgifter til tannbehandling som overstiger beløpet du betaler for vanlig kontroll hos tannlege. Forsikringen omfatter de fleste ordinære behandlingsbehov, som ikke dekkes, helt eller delvis, av det offentlige trygdesystem (Helfo).

Ingen krav til erklæringer

Sølv, Gull eller Platina Avhengig av hva du ønsker inkludert i forsikringen, kan du velge mellom tre ulike produkter:

Pris pr år: Kr 993

Pris pr år: Kr 2 115

Pris pr år: Kr 2 882

Forsikringssum: Inntil kr 10 000

Forsikringssum: Inntil kr 20 000

Forsikringssum: Inntil kr 40 000

Dekker ikke kroner, Kr 15 000 ved broer, implantater eller diagnosert kreft kreft i munnhulen. i munnhulen.

Kr 30 000 ved diagnosert kreft i munnhulen.

Forsikringen krever at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. Det er ingen krav til helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som har oppstått før kjøp av forsikringen, og som ikke er ferdig behandlet. Forsikringen kan kjøpes fra 18 - 69 år. Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits.

Egenandel per skade: Kr 750

Visste du at.. årlig kontroll med profesjonell puss og rens kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer med inntil 24 % for menn og 27 % for kvinner?

10


Innboforsikring – nå lavere pris Det er dyrt å kjøpe alt nytt om det brenner – kjøp heller rimelig innboforsikring! NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Du kan velge mellom fire ulike forsikringssummer. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn. Studenter kan kjøpe en mindre forsikring som dekker kr 300 000. Innboforsikringen omfatter blant annet: • Innbo og løsøre • Rettslig erstatningsansvar • Rettshjelp Uflaksdekning Denne dekningen kan hjelpe deg når du er rammet av ren uflaks, og ingen andre forsikringer dekker hendelsen.

Innbo Student Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr 300 000.

Forsikringen dekker f.eks. • at tv’en ramler i gulvet • at du mister kameraet over bord

Pris per år: kr 386

Egenandeler Standard egenandel er kr 3 000. Ved tyveri av låst sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister er egenandelen kr 1 000. Pris Prisen på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret. Forsikringen leveres av Tryg. Dekning

kr 750 000

kr 1,5 mill

kr 2 mill

kr 3 mill

Sone 1: Oslo

1 427

2 209

2 658

3 047

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

910

1 449

1 735

2 148

Sone 3: Resten av landet

710

1 233

1 474

1 822

11


Velg helårsforsikring - du er på reise hver dag! Hvem er dekket av forsikringen? Så fort du forlater hjemmet ditt er du på reise, og da er du dekket av forsikringen. Det er bare arbeids- og studiested som er unntatt. NJs reiseforsikring gjelder for medlemmer og ektefelle/samboer som har felles adresse i folkeregisteret. Barn av medlemmet eller ektefelle/samboer er forsikret til og med året de fyller 21 år, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre.

Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien.

Obs! Krigsrisiko Tryg leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Tryg kan likevel gi tilbud om utvidelse til å dekke «krigsrisiko» for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Bestill på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring.

Egenandel Det er en egenandel på kr 1 000 ved avbestilling, tap av reisegods og mobiltelefon. Pris 2021 Familiedekningen kr 2 087 Dekningen for en person kr 1 660

Prisen baseres på område/land og reisens varighet. Skal du til områder hvor UD fraråder å reise til, så ta kontakt med NJ Forsikring. Forsikringen leveres av Tryg.

Dekningselementer

Forsikringssum

Reisens varighet

90 dager

Tjenestereise/fritidsreise

Ja

Reisesyke

Ubegrenset

Hjemtransport/hjemkallelse

Ubegrenset

Forsinket bagasje

5 000 per person

Reisegods

Ubegrenset sum – enkeltgjenstander maks kr 40 000

Evakuering

Ubegrenset

Avbestillingsforsikring

Ubegrenset

Egenandel leiebil på feriereiser

Ubegrenset

12


Studentforsikring Som student i NJ har du to gratis forsikringer.

Forsikring hele året Det er viktig å ha en helårs reiseforsikring som dekker deg selv på små turer. Husk at du er på reise når du forlater hjemmet ditt. Forrsikringen gjelder på reiser med varighet inntil 90 dager. Pris per år: kr 1 660

Gratis studentforsikring: Ulykke Hvis du skulle komme ut for en ulykke er du dekket for: • Medisinsk invaliditet - forsikringssum kr 500 000 • Behandlingsutgifter - inntil kr 25 000 • Benbrudd og brannskader - inntil kr 10 000 • Sykehuspenger kr 500 pr dag etter 5. døgn

Ung og ufør? Uføreforsikring er absolutt den viktigste forsikringen du kan kjøpe som student. Skulle det skje deg noe slik at du blir ute av stand til å jobbe i fremtiden er det smart å ha en uføreforsikring. Den vil gi deg en engangsutbetaling i tillegg til uføretrygden du får fra NAV. Blir du arbeidsufør som student er du i praksis minstepensjonist resten av livet. Ikke la det skje, tegn uføreforsikring i dag. Er du under 30 år koster det kr 107 pr måned å forsikre seg for vel 1 million kroner. Du kan også velge høyere forsikringssum hvis du ønsker det.

Gratis studentforsikring: Tyveri Tyveriforsikringen dekker tyveri av mobil, pc og nettbrett inntil kr 20 000. Egenandel er 10 % av skaden, minimum kr 1 000. Student innbo Studentmedlemmer kan kjøpe en rimelig innboforsikring, som dekker innbo og løsøre inntil kr. 300 000. Forsikringen dekker også hendige uhell slik som at pc eller kamera mistes i gulvet.

Ønsker du å kjøpe en uføreforsikring kreves egenerklæring på helse. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10.

Egenandel ved skade er kr 3 000. Blir sykkelen din stjålet og den er registrert i FG-godkjent sykkelregister blir egenandelen redusert til kr 1000.

Du kan selvfølgelig også kjøpe alle de andre medlemsforsikringene du kan lese om i denne brosjyren.

Pris per år: kr 386

Som studentmedlem kan du benytte deg av gratis forsikringsrådgivning hos NJ Forsikring. Ring 22 20 11 10 eller send en e-post til post@forsikring.nj.no om du lurer på noe om medlemsforsikringene.

Forsikringene leveres av Tryg.

13


Frilansforsikringer Kontorforsikring

Kameraforsikring — verdigjenstand

Har du eget kontorlokale eller sammen med andre, dekker NJs kontorforsikring skader på utstyr, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter også kontoransvar. Du kan velge mellom to forsikringssummer:

Har du verdifullt kamerautstyr som du bruker i jobben din er det viktig å ha forsikring på det. Nå får du forsikret utstyret ditt via NJ Forsikring, og så lenge du holder deg innenfor forsikringssummen du har valgt trenger du ikke å varsle når du skifter ut utstyr.

Forsikringssum

Pris

Kr 250 000

1 486

Forsikringssum

Pris

Kr 500 000

2 087

Kr 50 000

1 998

Kr 100 000

3 995

Kr 150 000

5 993

Ta kontakt med NJ Forsikring for å kjøpe forsikringene.

Har du behov for større forsikringssum ta kontakt med NJ Forsikring Forsikringene leveres av Tryg.

14


Sykeavbruddsforsikring Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. NJs sykeavbruddforsikring dekker opp tapet ditt så lenge du er 100 % sykemeldt.

Utbetaling beskattes som inntekt. Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf: 22 20 11 10.

NJs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke: • •

Bortfall av inntekt Faste driftsutgifter

Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 250 til kr 1 000 per dag. Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 67 år. Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter fra 17. sykedag og fortsetter så lenge du er 100% arbeidsufør, i inntil 365 dager.

Forsikringene leveres av Tryg.

Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning.

Sykepenger fra NAV – maks 6 G (kr. 608 106) Eksempel: Inntekt kr 700 000 – Sykepenger 80% av 6 G kr 486 485 = Inntektstap kr 213 515

Dagpengesats

Erstatning 365 dager

Pris

kr 250

kr 87 250

kr 3 716

Kr 500

kr 174 500

kr 7 431

Kr 750

kr 261 750

kr 11 148

kr 1 000

kr 349 000

kr 14 864

15


Frivillig yrkesskadeforsikring Journalister som er selvstendig næringsdrivende/frilansere kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring.

NB!

Er du a nsa AS elle tt i eget andre a r har du ns er du lo atte? Da v tegne y pålagt å rkessk forsikrin adeg.

Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Yrkeskadedekningen vil i praksis gjelde der arbeidet til en hver tid utføres. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: • • • •

Løpende og fremtidige utgifter Løpende og fremtidig inntektstap Menerstatning Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Pris: Forsikringen koster kr 1 877. Forsikringen leveres av Tryg.

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskade forsikringen kjøpe Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom. I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeids- avklaringspenger ned til 30 % reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene. Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dersom du er ansatt – også i eget AS – trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS – som arbeidsgiver – må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte. Pris: Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år.

16


Tjenestepensjon for frilansere Sparesatsen er nå økt til 7%

Gjennom NJ Forsikring kan du også tegne tjenestepensjon Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Selvstendig næringsdrivende/frilansere kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan spare inntil 7% av personinntekt mellom 1 G og 12 G.

Sparing for bedrifter med ansatte Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %. Innskuddsgrensene er slik: opp til 7% av lønn inntil 7,1 G (kr 719 592) • opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G • (kr 1 216 212)

Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon.

Kostnader NJs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: Administrasjonskostnader på kr 253 (0,25 % av G per ansatt per år.) Forvaltningskostnader er 0,40 %, uavhengig av Fondsvalg.

Innskuddsfritak I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykemelding. Uførepensjon For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20% i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykmelding, dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Tjenestepensjon leveres av DNB Livsforsikring.

Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag. Plikt til å etablere tjenestepensjon Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon. I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2% av lønn mellom 1 G og 12 G. I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre. Alle ansatte over 20 år med minst 20 % stilling skal være med i tjenestepensjonen.

17


Private skadeforsikringer Som NJ-medlem får du inntil 27% rabatt på private skadeforsikringer i Tryg. Med private skadeforsikringer menes f.eks. hus-, hytte-, bil- og båtforsikringer. Disse forsikringene kommer i tillegg til de kollektive forsikringene NJ tilbyr og som er presentert i denne brosjyren. NJ-medlemmer får Tryg pluss allerede fra første private skadeforsikring i Tryg.

Fritidshus

Tryg Pluss gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: • • •

Tryg ID – en gratis tjeneste som hjelper deg å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet. Tryg Bolighjelp - få råd om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader av fagpersoner med byggteknisk kompetanse Tryg Omsorg - psykologhjelp ved personlig krise.

Tryg ordner alt det praktiske med flyttingen, oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Du kan lese mer om alle private skadeforsikringer her: www.tryg.no

Ta kontakt med Tryg på telefon 55 17 26 69, om du ønsker mer informasjon eller bestille forsikring. Husk å oppgi at du er medlem i Norsk Journalistlag. Har du forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er tilbudet regnet ut på få minutter.

Ved å benytte deg av NJs kollektive forsikringer og Trygs rabattløsninger kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer!

Båt Parkeringsskade Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge.

Få inntil 27 % rabatt som totalkunde! Ring 55 17 26 69!

18


Godt å vite NJ Forsikring Norsk Journalistlag er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners , organisasjonsnummer 971 189 452, etter avtale med Norsk Journalistlag.

Grunnbeløpet i folketrygden G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2020 er det på kr 101 351. Ulykkesskade Med ulykkesskade menes fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse – et ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden.

Flere selskap dekker forsikringene NJ Forsikring innhenter anbud på medlemsforsikringene med noen års mellomrom. Dersom vilkår og pris er bedre i andre selskap enn de vi benytter nå, kan forsikringene flyttes. Selv om vi benytter flere forsikringsselskap, er det NJ Forsikring du skal henvende deg til om medlemsforsikringene. I 2021 er disse selskapene leverandører for NJ:

Invaliditet Erstatningen for varig fysisk skade på person skal kompensere for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. En slik varig funksjonsnedsettelse kaller vi medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold.

Forsikring: • Tryg Forsikring • Vertikal Helseassistanse/If • DNB Livsforsikring

Arbeidsuførhet Helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid.

Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer – jf. definisjon av samboer 2. Livsarvinger

Kontakt oss: Norsk Journalistlag Boks 8793 0028 Oslo 22 20 11 10 nj@nj.no

Begunstigelse Medlem kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til NJ Forsikring.

NJ Forsikring Boks 553 1327 Lysaker 22 20 11 10 post@forsikring.nj.no www.njforsikring.no

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren.

Samboer «Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.» Toårsregelen gjelder livsforsikringen – husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet!

19


NJ Forsikring 22 20 11 10 www.njforsikring.no post@forsikring.nj.no