__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NFFs forsikringer 2021


Kjære medlem Nytt år og nye muligheter! Det trenger vi, for året som har gått har vært utfordrende og tøft på mange måter. Vi har måttet forholde oss til en hverdag som har gitt oss utfordringer både privat og på jobb. Dessverre ser det ut som om vi fortsatt vil få noen begrensninger med oss inn i det nye året, men vi får gjøre det beste ut av det. Det viktigste er at man er frisk og tar vare på hverandre. NFF ønsker at du som medlem skal ha trygghet i hverdagen. Uforutsette ting som skjer i livet får vi ikke gjort noe med, men vi vil gjerne bidra til at du ikke blir rammet økonomisk i tillegg. Det er gjennom mange år blitt jobbet frem et bredt og godt forsikringstilbud. Dette er forsikringer som både du og familien din kan kjøpe, og driver du egen fysioterapipraksis har vi løsninger for det også. NFF har sørget for at du har en solid grunnmur i den obligatoriske forsikringen. Så må du selv ta neste steg og bygge på slik at du får den økonomiske tryggheten du trenger. Man tror jo ikke at man selv skal bli rammet av ulykke eller sykdom, men akkurat det er dessverre ikke noe man kan forsikre seg mot. Det man derimot får gjort noe med, er å sørge for at man selv eller etterlatte ikke får økonomiske bekymringer.

2

NFF har et eget forsikringskontor hvor du får svar på dine spørsmål. Jeg anbefaler deg å starte det nye året med å ta en gjennomgang av forsikringsbehovet ditt. Forsikring er en av de viktigste medlemsfordelene vi tilbyr til våre medlemmer. Benytt deg av fordelen, det kan fort bli lønnsomt! Med vennlig hilsen Gerty Lund Forbundsleder


INNHOLD Forsikringskontoret

side 4

Obligatorisk forsikring Liv, uføre, ulykke og kritisk sykdom side 5 Advokatforsikring

side 6

Tilleggsforsikringer Livs- og uføreforsikring

side 7

Uførerente

side 8

Tannhelseforsikring

side 9

Ulykkesforsikring

side 9

Forsikring ved kritisk sykdom

side 10

Barneforsikring

side 11

Innboforsikring

side 11

Reiseforsikring

side 12

Private skadeforsikringer

side 13

Studentforsikringer

side 14

Næringsforsikringer Ansvarsforsikring

side 14

Sykeavbruddsforsikring

side 15

Yrkesskadeforsikring

side 16

Instituttforsikring

side 17

Driftsavbruddforsikring

side 17

Tjenestepensjon

side 18

Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NFF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn.

Medlemsforsikringene Forsikringsavtalene inngås mellom NFF og det enkelte forsikringsselskap, slik at NFF er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med NFF.

Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Forsikringsleverandører

Tryg og Storebrand er hovedleverandører for NFFs medlemsforsikringer. Nordic Benefits leverer tannhelseforsikringen, Gouda leverer reiseforsikringen, DNB Livsforsikring leverer tjenestepensjon og Legal Insurance group leverer advokatforsikring inkludert webhjelp og ID-tyveri.

3


www.fysioforsikring.no

På vår nettportal finner du mer informasjon om våre forsikringsprodukter. Her kan du selv beregne pris og bestille de forsikringene du trenger. Portalen har også en «Mine forsikringer», hvor du som medlem kan logge deg inn og få oversikt over hvilke forsikringer du har, fakturaer, forsikringsbevis og vilkår.

FORSIKRINGSKONTORET Som medlem i NFF har du et eget forsikringskontor hvor du kan henvende deg for å få råd og hjelp. Hit kan du ringe når du lurer på: • Hvilke forsikringer du har behov for. • Om du har forsikring. • Om noe er dekket av vilkårene. • Behandling av skadesaker. • Betaling av forsikring.

NFFs forsikringskontor

All rådgivning er helt uforpliktende og gratis, og det er ingen som prøver å selge deg forsikringer du ikke har bruk for. Når du ringer til NFFs forsikringskontor får du råd og hjelp til de aller fleste forsikringsspørsmål.

Telefon: 22 93 30 69 E-post: post@forsikring.fysio.no Web: www.fysioforsikring.no

Vi snakkes!

Frode

Sindre

Henrik

4

Kathe

Tina

Bent

Liv-Toril


! FEM I EN

NFFs obligatoriske forsikring

LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM - ADVOKATFORSIKRING Som medlem er du med i den obligatoriske forsikringsordningen, dersom du ikke har reservert deg. Forsikringen består av fem produkter, og kan ikke tegnes hver for seg: 1. Livsforsikring.

2. Uføreforsikring.

3. Ulykkesforsikring – med faginvaliditet. 4. Forsikring ved kritisk sykdom.

5. Advokatforsikring inkl. Websafe og ID-tyveriforsikring. For medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring.

1. Livsforsikring Ved død blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det år du fyller 70.

2. Uføreforsikring

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssum er kr 1,2 mill/ kr 1,5 mill avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Dekker også bruddskader og alvorlig brannskade.

Dekningsmatrise

Forsikringssummen er på kr 400 000. Beløpet nedtrappes med kr 10 000 for hvert år etter fylte 25 år.

Enslig medlem

kr 1 200 000

Eks.: Medlem som er henholdsvis 30, 40, eller 50 år vil på utbetalingstidspunktet få utbetalt følgende:

Medlem

Ektefelle/samboer

kr kr

600 000 600 000

Medlem Barn*

kr kr kr

300 000 300 000 600 000

Barn*

kr kr

600 000 600 000

30 år kr 350 000 40 år kr 250 000 50 år kr 150 000

Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

3. Ulykkesforsikring Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes “Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”

Ektefelle/samboer Medlem

* Forsikringssummen gjelder for familier med ett barn. For to eller flere barn økes samlet forsikringssum til kr 900 000.

Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70. Har du behov for en høyere forsikringssum kan du i tillegg kjøpe en frivillig ulykkesforskring.

Faginvaliditet Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet. Det betyr at ved tap av eller fullstendig ubrukbar arm, hånd eller finger samt tap av syn eller hørsel vil dette gi en forhøyet invaliditetsgrad.

Behandlingsutgifter Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkeskade med inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandelen er kr 500.

Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.

5


NFFs obligatoriske forsikring 4. Forsikring ved kritisk sykdom Forsikringen gir en engangserstatning på kr 100 000, og utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: • Hjerteinfarkt. • Hjerneslag.

• Hjernesvulst.

• Multippel sklerose. • Kreft.

• Parkinson før fylte 60 år. Komplett liste av sykdommer og operasjoner som er dekket under denne forsikringen finner du på www.fysioforsikring.no.

5. Advokatforsikring

− for deg og de du er glad i Advokatforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker de viktigste rettsområder som du og din familie har behov for. Det kan blant annet være ved kjøp og salg, samlivsbrudd, skilsmisse eller arv. Forsikringen gir deg også rådgivning slik at det er mulig å finne løsninger før det oppstår en tvist. I dette ligger for eksempel hjelp til å skrive testamenter, samboerkontrakter, rådgivning ved arveplanlegging etc. Forsikringen gjelder privat-rettslige forhold. Dette dekkes: • 20 timer rådgivning i året. • Bistand ved tvist inntil 3 mill. Egenandel kr 3 000. • Idømte saksomkostninger er inkludert. • Rettsområder som er dekket: familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkstjenester, privat kjøp av varer, fast eiendom, naboforhold etter naboloven, førerkortbeslag og ID-tyveri. • Webhelp. • Hele husstanden er dekket, barn ut det året de fyller 20 år. • Forsikringen gjelder ut det året medlemmet fyller 70 år.

Pris

De fem dekningene koster til sammen kr 198 pr måned.

Definisjon samboer

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps eller partnerskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Normal utbetalingsrekkefølge

Ved utbetaling av erstatning under dødsfallsdekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle /samboer* (*Jf samboerdefinisjon) 2. Livsarvinger 3. Testament 4. Arvinger etter loven

6

Livs-, uføre-, ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sykdom leveres av Storebrand. Legal insurance group dekker advokatforsikringen.


NFFs tilleggsforsikringer LIVS- OG UFØREFORSIKRING Har du behov for høyere forsikringssummer enn de du har i den obligatoriske forsikringen, har du flere valgmuligheter: • Du kan tegne ekstra livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. • Du kan velge mellom 12, 24 eller 36 G i forsikringssum. • Du kan forsikre ektefelle/samboer.

Kan gi en utbetaling på 3,6 mill!

Livsforsikring Livsforsikringen sikrer at dine etterlatte slipper å gå fra hus og hjem på grunn av sviktende økonomi, om du skulle falle fra. En solid livsforsikring gir trygghet til dine nærmeste. Du kan også forsikre din kjære slik at du selv ikke havner i en økonomisk klemme.

I stedet for gjeldsforsikring

Med dekning på mer enn 3 mill kan livsforsikringen i de fleste tilfeller være et bedre alternativ enn gjeldsforsikring. Det er som regel rimeligere, og det gir de etterlatte handlefrihet i forhold til hvordan de vil benytte erstatningen. Erstatningen utbetales ved død til dine etterlatte. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet, dersom det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Uføreforsikring Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Pris per år Død 12 G Alder Under 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

Medlem Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

118 403 481 636 833 1 225 1 615 2 398 3 572

Ektefelle/ samboer Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

118 353 431 586 783 1 175 1 565 2 348 3 522

Ufør 12 G Medlem Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

1 369 1 329 2 039 2 841 4 261 5 818 7 511

Ektefelle/ samboer Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

1 369 1 329 2 039 2 841 4 261 5 818 7 511

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. Forsikringssummen regnes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) fastsettes av Stortinget og er kr 101 351 (1G) per 01.05.2020. Forsikringssummen reguleres årlig ut fra G per 1. januar. 12 G = kr 1 216 212 24 G = kr 2 432 424 36 G = kr 3 648 636 Livs- og uføreforsikringen leveres av Storebrand.

7


NFFs tilleggsforsikringer UFØRERENTE

Uførerente er en forsikring som gir deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer. Blir du ufør uten å ha forsikring, forsvinner store deler av inntektsgrunnlaget ditt. Med uførerente reduserer du inntektstapet ved langvarig sykdom eller skade. Etter 12 måneder sykemelding må du over på arbeidsavklaringspenger fra NAV, noe som betyr en vesentlig lavere inntekt. Uførerenten er med på å kompensere for dette inntektstapet. Erstatningen er skattepliktig med 4,4 %.

Etter ett års sammenhengende sykemelding, reduseres inntekten din til maks 66% av inntekt opp til 6G.

Velg mellom to ulike erstatningsbeløp: • •

Kr 101 351 (1G) Kr 202 702 (2G)

Pris på forsikringen finner du i tabellen til høyre.

8

Krav til deltakelse i obligatorisk ordning

For at du som medlem, eller din ektefelle/samboer skal kunne kjøpe uførerente er det et krav at medlemmet er med i NFFs obligatoriske forsikring. Man må også ha en uføreforsikring med en engangsutbetaling på 12, 24 eller 36G.

Opphør

Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 60 år, men må kjøpes innen fylte 55 år.

Pris per år for 1G Alder

Pris for 1G

>30

Kr

542

31-35 år

Kr

692

36-40 år

Kr

865

41-45 år

Kr

1 056

46-50 år

Kr

1 600

51-55 år

Kr

2 075

56-60 år

Kr

2 311

Uførerenten leveres av Storebrand.

Prisen for 2G er dobbelt av 1G.

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.


NFFs tilleggsforsikringer TANNHELSEFORSIKRING Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Som medlem i NFF kan du kjøpe tannhelseforsikring, som dekker utgifter til tannbehandling som overstiger beløpet du betaler for vanlig kontroll hos tannlege.

Sølv, Gull eller Platina

Årlig kontroll med profesjonell puss og rens kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer med inntil 24 % for menn og 27 % for kvinner.

Avhengig av hva du ønsker inkludert i forsikringen, kan du velge mellom tre ulike produkter:

Forsikringen krever at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. Pris pr år: Kr 933

Pris pr år: Kr 2 115

Pris pr år: Kr 2 882

Forsikringssum: Inntil kr 10 000

Forsikringssum: Inntil kr 20 000

Forsikringssum: Inntil kr 40 000

Dekker ikke kroner, broer, implantater eller kreft i munnhulen.

Kr 15 000 ved diagnosert kreft i munnhulen.

Kr 30 000 ved diagnosert kreft i munnhulen.

Ingen krav til erklæringer Det er ingen krav til helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikrede skal ikke ha behov for behandling på tegningstidspunktet, eller ha noen eksisterende tilstand som krever behandling, eller som tidligere er diagnosert. Retten til behandling trer ikraft etter 90 dager. Forsikringen kan kjøpes fra 18-69 år. Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits.

Egenandel per skade: Kr 750

ULYKKESFORSIKRING Denne ulykkesforsikringen kan du kjøpe i tillegg til den du har i den obligatoriske forsikringen. Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Dekningsområde

Dekning

• •

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn ut det året de fyller 21 år. Forsikringen varer til utgangen av året forsikrede fyller 70 år.

• • •

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen (se tabellen). Invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter inntil 5 % av forsikringssummen. Faginvaliditet dekkes for medlemmet.

Familiesammensetning

Medlem

Enslig

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med ektefelle/samboer

15 G (kr 1 520 265)

Medlem med barn

15 G (kr 1 520 265)

Medlem med ektefelle og barn

10 G (kr 1 013 510)

Ektefelle/ samboer

Per barn

15 G 15 G 10 G

10 G

Pris kr 1 067

9


NFFs tilleggsforsikringer FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM Denne forsikringen kan du kjøpe i tillegg til den du har i den obligatoriske forsikringen.

Grunnbeløpet

G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2020 er beløpet kr 101 351.

Begunstigelse

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: •

Hjerteinfarkt.

Hjernesvulst.

• • • •

Hjerneslag.

Multippel sklerose. Kreft.

Parkinson før fylte 60 år.

Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000, maksimalt 5 klosser (kr 1 mill), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Forsikringen varer ut det året forsikrede fyller 70 år. Helseerklæring må leveres for å få tegnet forsikringen.

10

Alternativ behandling? Erstatningen kan f.eks benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen.

Kun nye sykdommer Ved nyinnmelding vil allerede konstaterte diagnoser, og diagnoser som har vist tegn eller symptom innen de 3 første måneder, være unntatt fra forsikringen.

Pris per år Alder

Pris per kloss á kr 200 000

>30

Kr

413

31-35 år

Kr

550

36-40 år

Kr

757

41-45 år

Kr

1 087

46-50 år

Kr

1 622

51-55 år

Kr

2 447

56-60 år

Kr

3 755

61-67 år

Kr

6 653

68-70 år

Kr

8 457

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Forsikring ved kritisk sykdom leveres av Storebrand.


NFFs tilleggsforsikringer BARNEFORSIKRING I Norge er vi heldige som har gode offentlige ytelser hvis uhellet først skulle være ute. Tegner man en barneforsikring vil det være et viktig og godt supplement til disse ytelsene. Det gir en økonomisk trygghet i hverdagen når det står på som verst, og sikrer barnet økonomisk frem i tid. NFFs barneforsikring er en av de mest omfattende du kan få. Den dekker små og store skader, både ved sykdom og ulykke. I tillegg gir forsikringen erstatning ved arbeidsuførhet. Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder og frem til det er 18 år. Forsikringen gjelder ut det året barnet fyller 26 år.

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

Det gis erstatning på kr 300 000 dersom det konstateres f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Forsikringen dekker i alt 12 diagnoser/sykdommer.

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Dekker ulykke:

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke:

Inntil kr 2 mill

Dekker sykdom:

Ja

Medisinsk invaliditet ved sykdom: Uførekapital:

Behandlingsutgifter ved ulykke:

kr 750 000

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall:

kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold:

kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie: Ombyggingsstønad:

Inntil kr 2 mill

Inntil kr 20 000 - 130 000 pr år i 5 år

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander:

Inntil kr 200 000 kr 300 000

Pris

Kr 2 106 per barn.

Barneforsikringen leveres av Tryg.

INNBOFORSIKRING NFFs innboforsikring har valgfri forsikringssum på kr 750 000, 1,5 mill, 2 mill eller kr 3 mill, og har utvidet dekningsområde og høyere beløpsgrenser for flere typer skader, sammenlignet med en vanlig innboforsikring. Forsikringen dekker i hovedsak skade og tap av innbo og løsøre som følge av brann, vannskade eller tyveri.

Nyhet!

Forsikringen er inkludert bekjempelse av skjeggkre, i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Erstatning etter tyveri av barnevogn, sykkel og sykkelvogn utenfor forsikringsstedet økes fra kr 25 000 til kr 30 000. Egenandelen ved skade er kun kr 2 000.

Pris per år Dekning kr 750 000 Sone 1: Oslo

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

Sone 3: Resten av landet

Kr 1 427

Dekning 1,5 mill Kr 2 161

Dekning 2 mill Kr 2 798

Dekning 3 mill Kr 3 444

Kr 1 031

Kr 1 555

Kr 2 028

Kr 2 644

Kr 801

Kr 1 204

Kr 1 578

Kr 2 061

Innboforsikringen leveres av Tryg.

11


NFFs tilleggsforsikringer REISEFORSIKRING Forsikret fra øyeblikket du går ut døra hjemme. NFFs reiseforsikring gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. Forsikringen gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregistret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Forsikringen dekker blant annet: • • • • • • •

Reisegods - ingen øvre sumbegrensning. Enkeltgjenstander erstattes med inntil kr 40 000.

Avbestilling enkeltperson kr 200 000, familie kr 300 000. Forsinket bagasje kr 2 000 per døgn, maks kr 5 000.

Forsinkelse som medfører overnatting - dekker nødvendige merutgifter til mat/overnatting med inntil kr 3 000 per person, maks kr 6 000 per familie. Leiebil - egenandelen erstattes på feriereiser. Evakuering - ingen sumbegrensning.

Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning.

Dette får du:

• En reisegods- og reisesykeforsikring som gjelder på reiser av inntil 90 dagers varighet i hele verden, også dagsreiser, til/fra jobb, skole etc. • •

Pris

En avbestillingsforsikring som gjelder hele året. Ingen egenandel ved skade.

Reise én person Reise familie

kr 1 042 kr 1 431

Reiseforsikringen leveres av Gouda Reiseforsikring – en del av Gjensidige Forsikring ASA.

12


Inntil 3 0% rabatt!

NFFs tilleggsforsikringer ØVRIGE FORSIKRINGER Som medlem får du gunstig pris på skadeforsikringer i Tryg. Du får inntil 30 % rabatt. Her får du forsikret både bilen, huset, hytta, båten og kjæledyret ditt. Forsikringene kommer i tillegg til de kollektive forsikringene NFF tilbyr, og som er presentert i denne brosjyren. Du kan også ta kontakt med Tryg på 55 17 26 69 for å få tilbud på private skadeforsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i NFF.

RABATTSTRUKTUR

Medlem

+

Valgfri forsikring

=

17-20 % rabatt

Medlem

+

Hus eller bil

+

Valgfri forsikring

=

22-25 % rabatt

Medlem

+

Hus eller bil

+

Hus eller bil

+

Valgfri forsikring

+

Valgfri forsikring

=

inntil 30 % rabatt

TRYG GIR DEG: • Inntil 75 % startbonus på bil nummer 2. • Ungdomsbonus – barn av Tryg-kunder opparbeider seg egen bonus ved bruk av foreldres bil. Ungdomsbonus opparbeides med 10 % per år + 20 % startbonus, maksimalt 50 %. • Dekning for parkeringsskader: Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som i Norge kun tilbys av Tryg.

13


NFFs tilleggsforsikringer

Grati forsikr s in med lem ger i skapet!

STUDENTFORSIKRINGER 4 gratis studentforskringer Innboforsikring

Innboforsikringen dekker det du har av innbo og løsøre inntil kr 200 000. Har du behov for en høyere forsikringssum kan du tegne NFFs innbo student med 1,5 mill i forsikringssum til bare kr 863 pr. år.

Tyveriforsikring

Tyveri av mobil, pc, nettbrett dekkes inntil kr 20 000.

ID-tyveri forsikring Du får hjelp til å å begrense og rette opp de økonomiske konsekvensene tilknyttet et ID-tyveri. Forsikringssummen er på kr 25 000.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen har en forsikringssum på kr. 500 000 og vil dekke medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter, benbrudd- og alvorlige brannskader etter en ulykke. Forsikringene gjelder ut det året du fyller 40 år.

Obligatorisk forsikring Som student kan du også kjøpe den obligatoriske forsikringen som de ordinære medlemmene har. Den betaler du kun kr 879 for i året, og det er under halv pris! Forsikringen inneholder disse fem dekningene: Livsforsikring

Kr 500 000

Uføreforsikring

Inntil kr 400 000

Ulykkesforsikring

Inntil 1,5 mill

Kritisk sykdom

Kr 100 000

Advokatforsikring

Inntil 3 mill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Tilleggsforsikring Tallet på uføre vokser og stadig flere unge mister arbeidsevnen. Antallet uføre under 30 år har økt med nesten 25 % de fire siste årene. Blir du ufør før du fyller 26 år, får du bare utbetalt litt mer enn minstepensjonen, rundt kr 200 000 per år. Har du behov for høyere forsikringssummer enn de du har i den obligatoriske forsikringen kan du kjøpe en tilleggsforsikring. Våre livs- og uføreforsikringer er særdeles rimelige for unge mennesker, og har du allerede etablert boliggjeld er vår livsforsikring sannsynligvis den rimeligste gjeldsforsikringen du kan få tak i! Både du som medlem og din ektefelle/samboer kan tegne disse forsikringene hos oss. Her er et eksempel på årspris for forsikringssum 12 G (kr 1 216 212) for personer under 30 år: 12 G død

12 G uførhet

Kr 116

Kr 1 190

Du kan doble dekningen til 24 G, eller tredoble den til 36 G. Prisen vil da doble eller tredoble seg.

Reiseforsikring For en person koster reiseforsikringen kun kr 1 042 for hele 2021. Har du denne forsikringen kan du være på reisefot i hele 90 dager sammenhengenede.

NFFs næringsforsikringer ANSVARSFORSIKRING NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som privatpraktiserende fysioterapeut. NPE dekker fagansvaret fysioterapeuten har for pasienter under behandling i Norge. NFFs ansvarsforsikring dekker blant annet: •

Behandling som ikke er omfattet av pasientskadeloven.

Rettshjelp for deg som privatpraktiserende fysioterapeut med inntil kr 300 000.

Fagansvar for skade utenfor Norge.

Oppreisning til pasienter med inntil kr 200 000.

Egenandel ved skade kr 5 000.

14

Kan kjøpes av alle

NFFs ansvarsforsikring kan benyttes av alle våre privatpraktiserende medlemmer, uavhengig av om du har driftsavtale eller ikke.

Pris

Kr 347 per år. Ansvarsforsikringen leveres av Tryg.

Les mer om

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på nettsiden www.npe.no


NFFs næringsforsikringer SYKEAVBRUDDSFORSIKRING Blir du langvarig syk vil som oftest dine faste utgifter løpe hele tiden, mens inntekten vil bli kraftig redusert. NFFs sykeavbruddsforsikring dekker opp for dette ved at den utbetaler dagpenger så lenge du er minst 50 % sykmeldt. NFFs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke: • Bortfall av inntekt. • Faste kostnader.

• Bortfall av driftstilskudd.

Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 172 til kr 1 715 per dag. Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 70 år. Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter ved 17. sykedag og fortsetter så lenge du er minst 50 % arbeidsufør i inntil 365 dager. Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning.

Pris per år Dagpengesats

Erstatning 365 dager

Pris per år

Kr

172

Kr

60 028

Kr

3 293

Kr

343

Kr 119 707

Kr

6 586

Kr Kr

229 686

Kr 1 029 Kr 1 372 Kr 1 715

Kr

79 921

Kr 239 414 Kr 359 121 Kr 478 828 Kr 598 535

Kr

4 347

Kr 13 170 Kr 19 756 Kr 26 340 Kr 32 925

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Tryg.

Sykepenger fra NAV, maks 6G Eksempel:

Inntekt – Sykepenger 80 % av 6G = Inntektstap

kr 800 000 kr 486 485 kr 313 515

15


Dekke rr til og f eise ra jobb

NFFs næringsforsikringer YRKESSKADEFORSIKRING Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Forsikringen gjelder ved skade og sykdommer som den ansatte påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Frivillig yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir tilnærmelsesvis rett til de samme erstatninger som for ansatte.

Pris

Du betaler for det antall årsverk som utføres i virksomheten. Lovpålagt yrkesskadeforsikring og frivillig yrkesskadeforsikring har samme pris. Yrkestyper

Pris per årsverk

Administrasjon

kr

519

Ergoterapeut

kr

865

Fysioterapeut

Treningsinstruktør Renholder

Helseveileder inne Helseveileder ute

kr kr

865 865

kr

1 803

kr

1 149

kr

659

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Erstatning

Tilfaller

Yrkesulykke

Yrkessykdom

Ménerstatning

Ansatte

4,5 G

4,5 G

Ervervserstatning Dødsfallserstatning

Ansatte

22 – 30 G 15 G 6,5 G

22 – 30 G 15 G 6,5 G

Utvidet persondekning

Forsikringen er et tillegg til lovpålagt o g frivillig yrkesskadeforsikring. Følgende er inkludert:

• Yrkesskader som gir under 15 % invaliditet (frivillig yrkesinvaliditet). • Fritidsulykkesforsikring. • Kriseforsikring.

Utvidet persondekning koster kr 796 per person. For mer informasjon om forsikringen se www.fysioforsikring.no. Yrkesskadeforsikringen leveres av Tryg.

HUSK! Frivillig yrkesskadetrygd i NAV! - aktuelt for selvstendig næringsdrivende For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen kjøpe frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom. I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene. Dersom du er ansatt – også i eget AS – trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd, men ditt AS – som arbeidsgiver – må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte.

Pris

Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år og kjøpes direkte hos NAV.

16


NFFs næringsforsikringer INSTITUTTFORSIKRING

DRIFTSAVBRUDDSFORSIKRING

Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, dekker NFFs instituttforsikring skader på maskiner, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Leier du deg inn på et institutt risikerer du å være uten arbeidssted dersom dette skulle brenne eller få en vannskade. Vi tilbyr nå en forsikring som dekker tap av driftsinntekter dersom skader skulle inntreffe.

Forsikringen omfatter blant annet:

Følgende er inkludert:

• Kontoransvar.

• Tap av driftsinntekter.

• Kriminalitetsforsikring.

• Dekning inntil 12 måneders stans.

• Ansvarsforsikring for treningsutstyr.

• Ingen egenandel - 24 timers karenstid.

• Bygningsmessig innredning.

• Rekonstruksjon av arkiver og data.

Pris

• Seks valgfrie forsikringssummer.

• Avbrudd ved skade for omsetning inntil kr 2 mill - karens 24 timer. • En fysioterapeut i virksomheten.

• Ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr 300 000.

Pris

Forsikringssum

Pris

Inntil kr 250 000

kr 2 751

Inntil kr 750 000

kr 3 716

Inntil kr 1,5 mill

kr 5 040

Inntil kr 2 mill

kr 6 500

Inntil kr 2,5 mill

kr 7 550

Inntil kr 3 mill

kr 7 999

Driftsinntekt

Pris

kr 0 - 1 mill

kr 373

kr 1 mill - 2 mill

kr 670

Utvidelser og tillegg

Leier du deg inn på et institutt og i tillegg har egne eiendeler, kan dette inkluderes i forsikringen. Da dekker løsningen i tillegg til tap av driftsinntekter: • Skade på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

• Kontoransvar med forsikringssum kr 10 mill.

Utvidelser - Instituttforsikring

Pris

Avbrudd for omsetning kr 2 – 4 mill

kr

311

2 fysioterapeuter i virksomheten

kr

414

3 eller flere fysioterapeuter i virksomheten

kr

621

Bærbart elektronisk utstyr inntil kr 25 000

kr

323

Ansvar treningssenter, inntil 100 medlemmer

kr

690

Ansvar treningssenter, inntil 500 medlemmer

kr 1 323

Utvidelser - Driftsavbrudd

Pris

Eiendeler inntil kr 100 000

kr

1 051

Eiendeler inntil kr 200 000

kr

1 873

Eiendeler inntil kr. 300 000

kr

2 811

Ulykkesdekning for pasienter med forsikringssum kr 300 000

kr

621

Bærbart elektronisk utstyr inntil kr 25 000

kr

323

Ta kontakt med forsikringskontoret på telefon 22 93 30 69 eller per e-post til post@forsikring.fysio.no. Institutt- og driftsavbruddforsikringen leveres av Tryg.

17


NFFs næringsforsikringer TJENESTEPENSJON

Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden.

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan nå spare inntil 7 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G.

Plikt til å etablere tjenestepensjon

Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon. I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G.

Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon.

I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre. Alle ansatte over 20 år med minst 20 % stilling skal være med i tjenestepensjonen.

Innskuddsfritak

Sparing for bedrifter med ansatte

I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding.

Uførepensjon

For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklarings-penger fra NAV. Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag.

Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %. Innskuddsgrensene er slik:

• Opp til 7 % av lønn inntil 7,1 G (kr 719 592).

• Opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr 1 216 212).

Kostnader

NFFs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: • Administrasjonskostnader på kr 162 (0,16 % av G per ansatt per år.).

• Forvaltningskostnader er 0,40 %, uavhengig av spareprofil. Tjenestepensjon tilbys av DNB Livsforsikring.

18


19


NFF Besøksadresse: Kirkegata 15 0153 OSLO Postadresse: Postboks 147 Sentrum 0102 OSLO Telefon 22 93 30 50 E-post nff@fysio.no www.fysio.no

NFFs Forsikringskontor Boks 553, 1327 Lysaker Telefon 22 93 30 69 E-post post@forsikring.fysio.no www.fysioforsikring.no

Profile for soderbergpartners

NFFs medlemsforsikringer 2021  

NFFs medlemsforsikringer 2021 brosjyre

NFFs medlemsforsikringer 2021  

NFFs medlemsforsikringer 2021 brosjyre