Medlemsforsikringer for Akademikerforbundet 2020

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER

2020


INNHOLD Obligatoriske forsikringer

s. 5

Frivillige livsforsikringer

s. 7

Ulykkesforsikring

s. 8

Informasjon seniormedlemmer

s. 8

Behandlingsforsikring

s. 9

Studentforsikring

s.10

Innboforsikring

s.11

Reiseforsikring

s.12

Barneforsikring

s.13

Kritisk sykdomsforsikring

s.14

Individuelle skadeforsikringer

s.15


LEDER

Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har nå tilbudt forsikringer i 11 år og andelen medlemmer som foretrekker forbundets forsikringstilbud er høy. Vi har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig for medlemmene til fordelaktige priser. Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. Den obligatoriske grunnforsikringen for våre medlemmer er et viktig sikkerhetsnett som tilbys til en svært gunstig pris. Det er livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring og familieulykkesforsikring i én pakke, og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg. Vi har også egen forsikring tilpasset studenter. På våre nettsider kan du lese mer om medlemsforsikringene, og du kan også bestille forsikringer når du er innlogget på din egen forskringsside. Jeg vil anbefale at du kontakter vårt forsikringskontor, om du har spørsmål knyttet til forsikringer. Her får du rådgivning uten at du blir utsatt for kjøpepress. Medlemsforsikringene gir deg et bredt tilbud til en gunstig pris. Mange glemmer å summere fordelene ved å være medlem i et forbund der man har relativt lav kontingent kombinert med gode forsikringsordninger. I sum får man et medlemstilbud inkludert forsikringer til en lav kostnad. Dette gjør det lønnsomt å være medlem i Akademikerforbundet - både som student, yrkesaktiv og pensjonist. Med vennlig hilsen Alfred Sørbø forbundsleder

GODT Å VITE

NB! Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

MEDLEMSFORSIKRINGENE

KORTVERSJON

GRUNNBELØPET

Akademikerforbundet er forsikringstaker i de

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren

G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2019 er

kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er

er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør

beløpet kr 99 858.

forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikrings-

er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som

avtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971

legges til grunn.

189 452) etter avtale med Akademikerforbundet.

33


FORSIKRINGSKONTORET

Rådfør deg med Akademikerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende

se om du mangler noen viktige dekninger – eller

Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne

dine forsikringsspørsmål hos Akademiker-

er overforsikret.

mellomrom, slik at du har riktige dekninger i

forbundets forsikringskontor?

Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger,

Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på

men gir deg den informasjonen du behøver for å

Kontakt oss på tlf. 21 02 33 69 eller på

arbeidsplassen din og hva du har privat, kan vi

ta dine egne beslutninger.

post@forsikring.akademikerforbundet.no.

Kathe

Bent

Sindre

Frode

SAMBOERDEFINISJON

44

forhold til den livssituasjonen du befinner deg i.

Tina

Roar

Christian

BEGUNSTIGELSE

Som samboer regnes person medlemmet lever

Dette gjelder likevel ikke dersom det på

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt

sammen med i ekteskapslignende forhold hvis

tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte,

en eventuell dødsfallerstatning etter deg og du

det i folkeregisteret fremgår at vedkommende

forelå forhold som var til hinder for at

kan dele erstatningsbeløpet på flere personer.

har hatt samme bopel som forsikrede de siste

lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller

Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres

to år – samt person som har felles bopel og

lovmessig separert ektefelle har ikke rett

på et eget skjema som du får fra Akademiker-

felles barn med forsikrede.

til forsikringssummen.

forbundets forsikringskontor.


OBLIGATORISKE FORSIKRINGER - UTEN HELSEERKLÆRING

Livsforsikring - uføreforsikring - ulykkesforsikring - kritisk sykdomsforsikring, kr 165 per måned.

Alle medlemmer, med unntak av studentmedlemmer, er med på den obligatoriske grunnforsikringen, dersom de ikke har reservert seg.

Livsforsikring

2.

Uføreforsikring

3.

Ulykkesforsikring

4.

Kritisk sykdomsforsikring

Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 400 000 utbetalt til dine etterlatte. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år.

Forsikringen består av fire deler: 1.

1. Livsforsikring

2. Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år.

For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved

Forsikringssummen på uføreforsikringen er kroner 320 000 (80 % av

eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende

forsikringssummen på kroner 400 000). Beløpet trappes ned med 2

helseerklæring.

prosentpoeng for hvert år etter fylte 25 år. Forsikringen gjelder ut det året

Livs- og uføreforsikringen, samt Kritisk sykdomsforsikring leveres av Storebrand.

du fyller 60 år.

Ulykkesforsikringen leveres av Tryg Forsikring.

BEHOV

UFØREVILKÅR

UFØRHET

Du kan ha behov for forsikringer utover

Vilkårene som er beskrevet under avsnittene

Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.

den obligatoriske grunnforsikringen. Les mer i

uføreforsikring gjelder for 2020. For tidligere

brosjyren om frivillige personforsikringer; livs-

årganger kan andre vilkår være gjeldende.

og uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring, behandlingsforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring.

5

05


OBLIGATORISKE FORSIKRINGER - UTEN HELSEERKLÆRING

3. Ulykkesforsikring

4. Kritisk sykdomsforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk

Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 50 000 ved en diagnose på en

invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på

av følgende kritiske sykdommer:

ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden.

Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: Enslig medlem

kr 2 000 000

Medlem Ektefelle/samboer

kr 1 000 000 kr 1 000 000

Medlem Ektefelle/samboer Barn*

kr 600 000 kr 600 000 kr 1 200 000

Medlem Barn*

kr 1 000 000 kr 1 200 000

Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig m.m. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21 år. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 70 år.

6

• • • • • • • • • • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år Permanent lammelse Blindhet og døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk

Organtransplantasjon


FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED HELSEERKLÆRING

Livsforsikring og uføreforsikring – kan dekke mer enn 3,5 millioner Akademikerforbundets livs- og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom tre forsikringssummer.

Valgfri forsikringssum: kr 1 198 296 (12 G) kr 2 396 592 (24 G) kr 3 594 888(36 G)

Spar penger Livs– og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Vårt tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Du kan spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene!

Livsforsikring

Uføreforsikring

Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved

Hvis du skulle bli arbeidsufør etter sykdom eller

dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke

ulykke blir inntekten din kraftig redusert. De

skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg

færreste av oss er forberedt på dette inntektstapet.

for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen

En god uføreforsikring vil kunne være avgjørende

gjelder ut det året du fyller 70 år. Forsikringen

for økonomien din.

utbetales ved dødsfall uansett årsak og gjelder i Utbetaling av uføreforsikringen

arbeid og fritid over hele verden.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra NAV. Forsikringen kan også utbetales dersom du Pris per år:

Medlem

Ektefelle/samboer

Alder

Liv

Ufør

Liv

Ufør

Under 30 år

kr 389

kr 536

kr 302

kr 610

31 - 35 år

kr 499

kr 763

kr 455

kr 918

36 - 40 år

kr 606

kr 1 298

kr 606

kr 1 832

41 - 45 år

kr 756

kr 2 130

kr 756

kr 2 750

46 - 50 år

kr 1 364

kr 3 757

kr 1 364

kr 4 430

51 - 55 år

kr 1 874

kr 5 794

kr 1 666

kr 6 721

56 - 60 år

kr 2 360

kr 8 304

kr 2 272

kr 8 404

61 - 65 år

kr 3 472

kr 3 030

66 - 70 år

kr 4 860

kr 4 546

har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og forsikringen opphører ved fylte 60 år.

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G = 99 858 per 1. mai 2019 Forsikringen leveres av Storebrand.

MEDISINSK INVALIDITET

ALTERNATIV GJELDSFORSKRING

Med medisinsk invaliditet menes «legemlig

Livs- og uføreforsikringene er gode alternativer til

Undersøk hva du kan spare ved å benytte deg av

funksjonstap uten hensyn til om en er i stand

gjeldsforsikring. Prisen er som oftest rimeligere

disse forsikringene!

til å forsørge seg selv gjennom inntekts-

og forsikringen gir større handlefrihet fordi den

bringende arbeid».

ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningene kan disponeres fritt etter ønske og behov og det er ingen samordning med andre forsikringer.

7


ULYKKESFORSIKRING + INFORMASJON FOR SENIORMEDLEMMER

Ulykkesforsikring – for hele familien

Ha forsikringen ut det året du fyller 75 år

Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske forsikringen

Dekningsområde

(side 6). Begge forsikringene gir erstatning. Det er ingen samordning eller avkortning.

• Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden

Har du ektefelle eller samboer, og et barn eller to? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien

• Forsikringen dekker medlem, ektefelle/

med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, sammen med den nevnte

samboer og barn under 21 år

obligatoriske, vil kunne være en perfekt kombinasjon for deg og din familie.

• Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en

• Forsikringssummen er avhengig av familie-

rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd

sammensetningen på skadetidspunktet

og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold?

(se tabellen)

Familiesammensetning

Medlem

Enslig

60 G (kr 5 991 480)

Medlem med ektefelle/samboer

30 G (kr 2 995 740)

Medlem med barn

30 G (kr 2 995 740)

Medlem med ektefelle og barn

20 G (kr 1 997 160)

Ektefelle/samboer

Barn

Dekning • Medisinsk invaliditet • Benbrudd og brannskade

30 G (kr 2 995 740)

• Behandlingsutgifter 36 G (kr 3 594 888)

20 G (kr 1 997 160)

26 G (kr 2 596 308)

• Ombygging av bolig • Dagpenger ved sykehusopphold • Erstatning ved barns dødsfall ved ulykke

1 G = 99 858 per 1. mai 2019

Pris per år

Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 5 991 480. Blir du 10 % invalid,

kr 1 157

får du 10 % av erstatningen, kr 599 148. Ulykkesforsikringen er frivillig og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen.

Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan jeg ha som pensjonist? Det er ikke like enkelt å holde orden på alle detaljer om forsikring. Vi gir deg her en kort beskrivelse av de reglene som gjelder for våre medlemsforsikringer.

Reiseforsikring – dekker 90 dagers tur! Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge. Da passer vår helårs reiseforsikring perfekt. Du kan være på tur i 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra. Forsikringen er nærmere beskrevet på side 12.

Innboforsikring – inntil 3 millioner Det er ingen aldersgrense på innbodekningen. Du kan velge mellom fem

Pris per år

ulike forsikringssummer fra kr 500 000 til 3 millioner. Les mer på side 11.

Reiseforsikring én person: kr 1 236 Reiseforsikring familie: kr 1 475

Opphørsalder Opphørsalderen er til utgangen av det året du fyller 60, 67, 70 eller 75 år.

8

Varighet obligatorisk forsikring

Varighet frivillige forsikringer

• • • •

• • • • •

Uføreforsikring - 60 år Kritisk sykdomsforsikring - 67 år Livsforsikring - 70 år Ulykkesforsikring - 70 år

Uføreforsikring - 60 år Kritisk sykdomsforsikring - 67 år Livsforsikring - 70 år Behandlingsforsikring - 70 år Ulykkesforsikring - 75 år


BEHANDLINGSFORSIKRING

Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og psykolog- og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser.

Solide aktører Tryg, som leverer behandlingsforsikingen, har knyttet avtaler med kjente aktører i helse-Norge. De benytter seg blant annet av Aleris, Volvat, Oslofjordklinikken, Medi3, Unilabs og Aleris Røntgen. Selskapet har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

Helseerklæring Du må levere egenerklæring om helse for å bli med på Behandlingsforsikringen. Skjema for dette finner du på våre nettsider.

Terningkast 6 Forbrukerrådet har for andre år på rad kåret Trygs behandlingsforsikring til den beste behandlingsforsikringen på markedet. Trygs forsikring får bedre karakter enn konkurrentene, både når det gjelder dekning og pris, og belønnes med testens eneste sekser! Testen er utført 13. november 2019.

Pris per år kr 2 072 Prisen er lik for medlem og ektefelle/ samboer. Du kan ha forsikringen ut det året du fyller 70 år. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

9


STUDENTFORSIKRING

Studentforsikring Uføreforsikring og livsforsikring Studenter som blir arbeidsuføre må regne med å leve resten av livet nærmest som minstepensjonister. Du kan skaffe deg en økonomisk buffer ved å kjøpe uføreforsikring. Dersom du har felles gjeld med din samboer/ektefelle, er det viktig å sikre din kjære dersom du skulle falle fra. Dette kan du løse med en livsforsikring. Tilbudet gjelder også din ektefelle/samboer.

Innboforsikring Studentpris er kr 622 per år. Da er du dekket for inntil kr 1 000 000. Les mer på side 11.

Reiseforsikring inntil 90 dager! Du kan kjøpe en av markedets beste reiseforsikringer hos oss. Les mer på side 12.

Pris per år Reiseforsikring én person: kr 1 236 Reiseforsikring familie: kr 1 475

Gratis forsikringspakke

Ulykkesforsikring

Andre dekninger

Som studentmedlem har du en

• Medisinsk invaliditet kr 500 000

• Tyveriforsikring PC/nettbrett/mobil

forsikringspakke som er inkludert i

• Behandlingsutgifter kr 25 000

medlemskontingenten. Forsikringen

• Benbrudd og brannskader kr 10 000

• ID-tyveri. Forsikringssum kr 100 000

opphører ved utgangen av det

• Sykehuspenger kr 500 pr dag etter

• Webhjelp. Forsikringssum kr 100 000

kalenderår du fyller 30 år.

10

Ulykkes-, tyveri-, innbo- og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring. Uføre- og livsforsikring av Storebrand. ID-tyveri og Webhelp leveres av Help Forsikring.

5 døgn

Forsikringssum er kr 20 000


INNBOFORSIKRING

Innboforsikring - dekker inntil 3 millioner Dekninger

Akademikerforbundets Innbo Ekstra

Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye

Rettshjelp og privatansvar

som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god

Flyttings- og lagringsutgifter i forbindelse med skade

forsikring med høy nok forsikringssum.

Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade

Ubegrenset

Tyveri av sykkel utenfor hjemmet

Opp til kr 30 000

Uflaksskader i og utenfor hjemmet

Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene

som

brann-,

natur-,

vann-

og

tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i

Transportskade ved flytting Bekjempelse av skjeggkre, veggdyr og kakerlakker

Opp til kr 100 000

Skade forårsaket av dyr

hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson.

Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50 000 kr

Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den

Utvidet forsikringssum på en rekke ting og hendelser

dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innbo-

Pris per år Prisen på forsikringen bestemmes av bosted og du kan velge mellom fem alternative forsikrings-

forsikringen.

Egenandel

summer. Sum

kr 500 000

kr 1 mill.

kr 1,5 mill.

kr 2 mill.

kr 3 mill.

Sone 1

kr 837

kr 1 184

kr 1 511

kr 1 829

kr 2 297

Sone 2

kr 717

kr 891

kr 1 103

kr 1 305

kr 1 735

Sone 3

kr 582

kr 743

kr 914

kr 1 139

kr 1 512

Student

kr 622 for dekning kr 1 000 000

Sone 1: Oslo Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden Sone 3: Resten av landet

Standard egenandel er kr 3 000.

Innboforsikringen leveres av Tryg Forsikring.

11


REISEFORSIKRING

Reiseforsikring – dekker reiser av inntil 90 dagers varighet! Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereise for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn ut det året barnet fyller 21, dersom du har kjøpt familiedekning. Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder også for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen.

Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser for medlem, og reiser til og fra arbeidsstedet. Reiseforsikringen gjelder ikke hjemme, på arbeidssted/studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser.

Forsikringen dekker blant annet: • Reisegods uten øvre sumbegrensning • Enkeltgjenstander inntil kr 40 000 • Avbestilling uten øvre sumbegrensning • Reisesyke og ev. hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning • Evakuering uten beløpsbegrensning • Leiebil - egenandelen ved skade på feriereiser erstattes

Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med andre skadetilfelle som gjelder mobiltelefon.

Pris per år Reiseforsikring én person: kr 1 236 Reiseforsikring familie: kr 1 475 Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

12


BARNEFORSIKRING

Barneforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 750 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år, og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 300 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

AV1 robot Forsikringen dekker nå leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen.

Pris per år kr 1 896

Barnets alder ved start

3 md. - 18 år

Forsikringens varighet

3 md. - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

kr 750 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

kr 300 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 130 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

Inntil kr 200 000

13


KRITISK SYKDOMSFORSIKRING

Kritisk sykdomsforsikring - kan dekke inntil 1 million Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig

Inntil 1 million

om forsikringen. Vilkårene til Kritisk

sykdom hvert år. Mange som blir rammet av

Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000,

sykdomsforsikring finner du på

alvorlig sykdom får store økonomiske problemer.

maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg

akademikerforbundet.no/forsikring. Der finner

Med forsikringen får du en stor utbetaling som

selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge

du også søknadsskjema med helseerklæring.

du kan bruke til hva du vil.

dekning uavhengig av hverandre.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved:

Priser per år

Alternativ behandling?

• • • • • • • • • • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år Permanent lammelse Blindhet og døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk

Organtransplantasjon

Pengene du får utbetalt er skattefrie og du kan bruke dem til hva du vil. Mange bruker pengene til å betale for behandlinger som det offentlige

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss à kr 200 000: Alder

Per kr 200 000 i dekning

ikke dekker, til å frigjøre tid og ekstra ressurser

> 30 år

kr 373

slik at partneren kan være mer sammen med

31 - 35 år

kr 498

36 - 40 år

kr 686

lang.

41 - 45 år

kr 986

Kun nye sykdommer

46 - 50 år

kr 1 471

Forsikringen dekker ikke sykdommer

51 - 55 år

kr 2 219

56 - 60 år

kr 3 407

61 - 67 år

kr 5 750

den syke eller til å betale ned på gjeld og andre løpende kostnader dersom sykdomsperioden blir

som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at du søkte

Forsikringen leveres av Storebrand.

RASK UTBETALING! I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på Kritisk sykdomsforsikring bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

14

Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdomsforsikring som et supplement til uføreforsikring. NB! Kritisk sykdomsforsikring er inkludert i den obligatoriske grunnforsikringen med forsikringssum 50 000.

Her har du anledning til å øke forsikringssummen om ønskelig samt forsikre din ektefelle/samboer.


Individuelle skadeforsikringer – inntil 27 % rabatt! Samarbeidsavtalen mellom Akademikerforbundet og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Ta kontakt med Tryg på telefon 55 17 26 69, så får du et tilbud på dine forsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i Akademikerforbundet, så får du den avtalte rabatten fratrukket med en gang.

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

Som medlem får du fordeler gjennom Tryg Forsikring: • Inntil 27 % RABATT på individuelle skadeforsikringer som f.eks. bil, hus, hytte og båt • Tilgang til fordelsprogrammet TRYG PLUSS fra første forsikring

TRYG PLUSS – fordeler som skaper trygghet Som medlem av Akademikerforbundet blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: • Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din • Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise • Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet

Akademikerforbundet – rabattstruktur

Medlem

+

Valgfri forsikring

=

17 % rabatt

Medlem

+

Hus eller bil

+

Valgfri forsikring

=

22 % rabatt

Medlem

+

Hus eller bil

+

Hus eller bil

+

Valgfri forsikring

+

Valgfri forsikring

=

27 % rabatt

15


Akademikerforbundets forsikringskontor Boks 553, N-1327 LYSAKER Tlf. 21 02 33 69 post@forsikring.akademikerforbundet.no akademikerforbundet.no/forsikring Akademikerforbundet Tollbugata 35, N-0157 OSLO Tlf. 21 02 33 64 post@akademikerforbundet.no akademikerforbundet.no Tryg Boks 7070, N-5020 BERGEN Tlf. 55 17 26 69 tryg.no Storebrand Postboks 500, N-1327 LYSAKER Tlf. 915 08 880 storebrand.no

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.