__MAIN_TEXT__

Page 1

Sjøoffisersforsikringen 2020

1


Kjære medlem Det er alltid spennende med et nytt år og nye muligheter. Vi har mange gode medlemsfordeler og det å kunne tilby rimelige og gode medlemsforsikringer er en av de viktigste. Det er ikke alltid så lett å vite hva man har behov for når det gjelder forsikringer, så da er det godt å vite at du kan kontakte Sjøoffiserenes forsikringskontor. Der vil du treffe dyktige rådgivere som gir deg den hjelpen du trenger. Har du etablert deg med familie har du behov for andre løsninger enn da du var singel. Gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor tilbyr vi spesielt gode priser på personforsikringer som dekker deg ved død, uførhet og kritisk sykdom. I 2019 gjennomførte vi en prissammenligning på disse forsikringene, og i snitt sparer du 60% i forhold til å kjøpe disse direkte i et forsikringsselskap. Har du samboer eller ektefelle får de det samme gode tilbudet. De fleste av oss lever et aktivt liv. Har du egentlig tenkt over hvor mye det betyr for deg? Kjøp de forsikringene du trenger før det er for sent. Sett derfor av litt tid for å ta en gjennomgang av forsikringene dine. Det er noe vi alle bør gjøre med jevne mellomrom. Det er lurt å benytte seg av medlemsfordelene! Med vennlig hilsen Hans Sande Direktør, Norsk Sjøoffisersforbund

GODT Å VITE

2

KORTVERSJON

BEGUNSTIGELSE

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig når det gjelder alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallserstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

I denne brosjyren omtales forsikringene du har og har tilbud om som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund. Forsikringer du har og kan kjøpe gjennom LOfavør kommer utenom.

FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.


Forsikringskontoret Medlemsforsikringene er billigst og best! Norsk Sjøoffisersforbund har over 7 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle medlemmer oppnår vi priser og betingelser som er bedre enn du kan oppnå som privatperson. Derfor tør vi påstå at medlemsforsikringene er billigst og best. Prisene på våre medlemsforsikringer er så gunstige at mange sparer inn hele medlemskontingenten ved å benytte seg av forsikringene. Det kan kanskje du også gjøre?

Frode

Sindre

Henrik

Tina

Ring oss, så tar vi en gjennomgang av de forsikringene du har. Vi avdekker ofte dobbeltdekninger og unødvendige forsikringer som medlemmene har betalt for i årevis. Samtidig mangler ofte viktige dekninger i familiens forsikringsavtaler. Dette rydder vi opp i uten noen kostnader for deg! Ta kontakt med forsikringskontoret på telefon 23 11 35 75, eller på e-post post@forsikring.sjooff.no.

Kathe

Bent

Liv-Toril

John

Norsk Sjøoffisersforbund er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners Norge (orgnr 971 189 452) etter avtale med Norsk Sjøoffisersforbund. Forsikringsleverandør er Tryg Forsikring.

3


http://forsikring.nsof.no

Les alt om medlemsforsikringene! Du kan selv sjekke hvilke medlemsforsikringer du er med på via våre nettsider http://forsikring.nsof.no/ På Min Side kan du se hva du har, du kan bestille forsikringer du mangler, og du kan se alle dine fakturaer. Er du usikker på hva de ulike forsikringene dekker, finner du svaret på forsikringsportalen. Her finner du alle vilkårene under hvert forsikringsprodukt. Du kan også lese spørsmål og svar basert på problemstillingene som oftest blir stilt fra medlemmene.

4


OBLIGATORISK FORSIKRING

Aktive medlemmer Aktive (fullt betalende) medlemmer har en livsforsikring på kr 150 000. Forsikringen dekker dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, og du er dekket til den dagen du fyller 62 år. Forbundet betaler forsikringen. Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningen gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilt begunstigelse eller disponent over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/samboer* (*Jf samboerdefinisjon på side 7) 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven Forsikringen leveres av Tryg

5


FRIVILLIGE FORSIKRINGER

Livs- og uføreforsikringer - KAN DEKKE INNTIL 3,6 MILLIONER Sjøoffiserenes livs- og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom 12, 24 eller 36 G i forsikringssum.

Livsforsikring En livsforsikring gir de etterlatte økonomisk trygghet hvis man skulle falle fra. Forsikringssummen utbetales uansett dødsårsak. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved utgangen av det året man fyller 70 år. Dersom man ikke har oppnevnt særskilt begunstiget utbetales forsikringssummen til etterlatte i følgende rekkefølge: Ektefelle/ samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller arvinger etter loven.

Uføreforsikring Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen

utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og opphører ved utgangen av det året man fyller 60 år. Alternativ til gjeldsforsikring Livs- og uføreforsikringene er gode alternativer til gjeldsforsikring. Prisen er rimeligere, og forsikringen gir større handlefrihet fordi den ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningene kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Undersøk hva du kan spare ved å benytte deg av dette medlemstilbudet.

Spar penger! Livs- og uføreforsikring er et naturlig påbygg på den obligatoriske forsikringsordningen. I tillegg kan du spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet individuelt direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi ofte om flere tusen kroner!

6


Pris per år

Påmelding

Medlem, ektefelle/samboer Alder

Død 12 G

Ufør 12 G

Under 30 år

kr

873

kr

1 126

31 - 35 år

kr

946

kr

1 712

36 - 40 år

kr

1 052

kr

1 982

41 - 45 år

kr

1 236

kr

3 346

46 - 50 år

kr

1 742

kr

5 494

51 - 55 år

kr

2 355

kr

6 583

56 - 60 år

kr

2 857

kr

7 196

61 - 65 år

kr

3 446

66 - 70 år

kr

4 040

Fyll ut helseerklæringsskjema på http://forsikring.nsof.no

Forsikringen leveres av Tryg.

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G = kr 99 858 per 1. mai 2019.

GODT Å VITE SAMBOER

NORMAL UTBETALINGSREKKEFØLGE

Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i et ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede.

Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament:

Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen.

1. Ektefelle/samboer* (*Jf samboerdefinisjon til venstre) 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven.

7


Kritisk sykdom – DEKNING INNTIL 10 G Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet. Forsikringen dekker 16 kritiske sykdommer eller diagnoser, dette er noen av disse: Hjerteinfarkt

Kreft

Hjerneslag

Nyresvikt

Hjernesvulst

Organtransplantasjon

Inntil 10 G Du kan kjøpe dekning per G, maksimalt 10 G, både for deg selv og for ektefelle/ samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Egenerklæring om helse må leveres for å bli med i forsikringen. Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen frem til fylte 60 år, og du kan beholde den til utgangen av det året du fyller 67 år. Alternativ behandling? Erstatningen kan for eksempel benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen.

Påmelding

Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Alder

Pris per år per G

Under 30 år

206

31 - 35 år

238

36 – 40 år

278

41 – 45 år

375

46 – 50 år

484

51 – 55 år

664

56 – 60 år

929

61 – 65 år

1 306

66 – 67 år

1 849

Forsikringen leveres av Tryg

Fyll ut helseerklæringsskjema som du finner på http://forsikring.nsof.no.

GODT Å VITE GRUNNBELØPET G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2019 er beløpet kr 99 858.

8


Rask utbetaling! I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på Kritisk Sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler Kritisk Sykdom som et supplement til uføreforsikring.

9


Ulykkesforsikring - FOR HELE FAMILIEN Bor du i en relativt vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett eller to barn? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer! Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold? Familie­sammensetning

Dekningsområde

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden

Forsikringen dekker medlem, ektefelle/ samboer og barn under 21 år

Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet (se tabellen).

Medlem

Enslig

60 G (kr 5 991 480)

Medlem med ektefelle/ samboer

30 G (kr 2 995 740)

Medlem med barn

30 G (kr 2 995 740)

Medlem med ektefelle og barn

20 G (kr 1 997 160)

Ektefelle/samboer

Per barn

30 G (kr 2 995 740) 36 G (kr 3 594 888) 20 G (kr 1 997 160)

Pris

26 G (kr 2 596 308)

Forsikringen leveres av Tryg.

Kr 1 127 per år.

Ulykkeseksempel Medlem som har ektefelle og barn blir utsatt for en bilulykke. Både medlemmet og barnet blir skadet, og medlemmet blir erklært 50% medisinsk invalid og barnet 30%. Erstatningen blir som følger: Medlemmet: 50% av kr. 1 997 160 = 998 580 Barnet: 30% av kr. 2 596 308 = 778 892 Samlet erstatning kr

10

= 1 777 472

GODT Å VITE INVALIDITET Med medisinsk invaliditet menes “Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”.


11


Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har. Det å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og tilbake til hverdagslivet. Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og også psykolog- og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser. Komplette forsikringsvilkår finner du på http://forsikring.nsof.no Solide aktører Tryg – som leverer behandlingsforsikringen har avtaler med kjente aktører i helse-Norge. De benytter seg blant annet av Aleris, Volvat, Oslofjordklinikken, Medi3, Unilabs og Aleris Røntgen. Selskapet har også avtaler med klinkikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

12

Pris per år Alder

Pris

18 - 30 år

kr 1 572

31 - 40 år

kr 2 179

41 - 50 år

kr 2 838

51 - 60 år

kr 4 134

61 - 70 år

kr 8 032

Du kan også kjøpe forsikringen til samme pris for ektefelle/samboer, og du kan være med på ordningen helt til utgangen av det året du fyller 70 år.

Påmelding Fyll ut helseerklæringsskjema som du finner på våre nettsider http://forsikring.nsof.no Du kan også ringe til Sjøoffiserenes forsikringskontor på 23 11 35 75 eller sende en e-post til post@forsikring.sjooff.no, og be om å få skjema tilsendt. Forsikringen leveres av Tryg.


13


Barneforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000. Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 750 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig.

Alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 300 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved sykehusopphold for barnet og langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 450 per dag i inntil 365 dager.

Pris og påmelding derer Nå inklu v vi leie a t! o b o AV1-r

Prisen per år er kr 1 969. Søknadsskjema finner du på forsikringsportalen: http://forsikring.nsof.no Dette er noen av de øvrige dekningene:

14

Barnets alder ved start

3 md - 18 år

Forsikringens varighet

3 md - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

Kr 750 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

Kr 300 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

Kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 130 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

Inntil kr 200 000 Forsikringen leveres av Tryg.


Hvorfor barneforsikring? Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f. eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

15


Innboforsikring – DEKKER INNTIL 3 MILLIONER De aller fleste medlemmer har LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet. Da trenger du ikke innboforsikring utenom. Hvis du er blant dem som er kvalifisert til, eller har reservert deg mot, å ha innbo inkludert i medlemskapet, kan du fortsatt bestille innboforsikring gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor.

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror! Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, vann-, tyveri- og naturskader. Forsikringen har en toppdekning som gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller, og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår innboforsikring dekker slike skader i hele Norden. Inkludert er bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Erstatning etter tyveri av barnevogn, sykkel og sykkelvogn utenfor forsikringsstedet økes fra kr 25 000 til kr 30 000.

Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom tre alternative forsikringssummer. Sone

Kr 1 mill

Kr 2 mill

Kr 3 mill

Sone 1

kr 1 790

kr 2 243

kr 2 730

Sone 2

kr 1 569

kr 1 903

kr 2 268

Sone 3

kr 1 367

kr 1 610

kr 1 841

Sone 1 Sone 2 Sone 3

Inkludert bekjempelse skjeggkre.

av

er Oslo. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden. er resten av landet.

Egenandel Standard egenandel er kr 3 000.

Forsikringen leveres av Tryg.

16


Reiseforsikring

Sjøoffiserenes reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregistret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Forsikringen dekker blant annet:

Dekning

Forsinket fremmøte - ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger.

Leiebil - egenandel erstattes i sin helhet på feriereiser.

Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. Forsikringen omfatter også reiser til og fra arbeidssted/ skole. Forsikringen gjelder ikke i hjemmet og på ditt arbeidssted/studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser.

Reisegods - ingen øvre sumbegrensning. Enkeltgjenstander erstattes med maks kr 40 000. Gjelder også sportsutstyr.

Avbestilling - ubegrenset. Forsinket bagasje kr 5 000 per person.

Evakuering - ingen sumbegrensning.

Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning.

Egenandel

SKREDDERSYDDE VILKÅR FOR ANSATTE I SJØFART Reisens varighet regnes fra skipet forlates etter avmønstring. Forsikringen gjelder ikke under oppholdet på skipet eller ved landlov.

Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon.

Pris per år: Reiseforsikring én person: Kr 1 481 Reiseforsikring familie: Kr 1 782 Forsikringen leveres av Tryg.

17


Individuelle skadeforsikringer – FÅ INNTIL 27 % RABATT! Samarbeidsavtalen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Ta kontakt med Tryg på tlf. 55 17 26 69 eller gå inn på tryg.no så får du et tilbud på dine forsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i Norsk Sjøoffisersforbund, så får du den avtalte rabatten fratrukket med en gang. Forsikringen leveres av Tryg

TRYG GIR DEG: Inntil 75 % startbonus på bil nummer 2.

18

Ungdomsbonus – barn av Tryg-kunder opparbeider seg egen bonus ved bruk av foreldres bil. Ungdomsbonus opparbeides med 10 % per år + 20 % startbonus, maksimalt 50 %.

Dekning for parkeringsskader: Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge.


Tryg Pluss-fordeler Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel:

Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skade på eiendommen din. Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nettet.

MEDLEM

+

VALGFRI FORSIKRING

=

17 % RABATT

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

VALGFRI FORSIKRING

=

22 % RABATT

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

HUS ELLER BIL

+

VALGFRI FORSIKRING

+

VALGFRI FORSIKRING

=

27 % RABATT

19


Norsk Sjøoffisersforbund

Sjøoffiserenes forsikringskontor

Tryg

Postboks 2000, Vika 0125 Oslo Tlf 22 00 55 00 www.sjooff.no medlemsservice@sjooff.no

Boks 553 1327 Lysaker Tlf 23 11 35 75 http://forsikring.nsof.no post@forsikring.sjooff.no

Boks 7070 5020 Bergen Tlf 55 17 26 69

Profile for soderbergpartners

Sjøoffisersforsikringen 2020  

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig når det gjelder alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsi...

Sjøoffisersforsikringen 2020  

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig når det gjelder alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsi...