Forskerforbundets medlemsforsikringer 2023

Page 1

Medlemsforsikringer 2023

Godt å vite Kortversjon

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

Forbehold om trykkfeil

Kollektive medlemsforsikringer Forskerforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/ sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med Forskerforbundet.

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Alle illustrasjonsfoto: 123rf.com

www.forskerforsikring.no

På nettsidene våre finner du alt du trenger å vite om Forskerforbundets medlemsforsikringer.

Logg deg inn og få en oversikt over dine forsikringer og fakturaer. Her kan du også bestille de kollektive forsikringene direkte.

Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Det er forsikringsbeviset og vilkårene som danner rettsgrunnlaget dersom det skulle oppstå tvist om hvilke dekninger som gjelder.

2

Som medlem i Forskerforbundet har du et eget forsikringskontor hvor du kan henvende deg ved forsikringsspørsmål.

Vi hjelper deg med å finne de riktige løsningene ut fra den livssituasjonen du er i. Er du enslig har du ikke de samme behovene som en familie og omvendt. Det er spesielt viktig å ta en gjennomgang av forsikringene hvis din situasjon har endret seg. Husk at forsikringsbehovet også endrer seg ved alder.

I en gjennomgang er det også viktig å få kartlagt hvilke forsikringer du har via din arbeidsgiver slik at du får den totale oversikten. Det er ikke noe poeng i å være overforsikret, men det kan bli veldig tøft økonomisk hvis du mangler en forsikring når uhellet er ute.

Har du nylig giftet deg, skilt deg, fått barn eller kjøpt hus? Husk å se over forsikringene dine!

Ta kontakt, så hjelper vi deg!

3
Forskerforbundets forsikringskontor Boks 553, 1327 Lysaker Tlf: 23 11 35 78 post@forskerforsikring.no Forskerforbundets forsikringskontor
Foto: Hans Otto Nesbø

Forskerforbundets grunnforsikring

Når du melder deg inn i Forskerforbundet, blir du automatisk med i den obligatoriske grunnforsikringen såfremt du ikke har reservert deg.

Forsikringen består av en livsforsikring, uføreforsikring, forsikring ved kritisk sykdom og ulykkesforsikring. Har du familie, er den også dekket av ulykkesforsikringen. Det er mulig å reservere seg, men husk at hvis du på et senere tidspunkt ønsker å komme inn i forsikringen igjen, må du levere tilfredsstillende egenerklæring på helse.

Livsforsikring

Livsforsikringen er på 6 G

(kr 668 862) og utbetales til dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden, i arbeid og fritid, ut det året du fyller 67.

Uføreforsikring

Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du blir minst 40 % varig ufør før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder.

Forsikringssummen er 4,8 G (kr 535 089). Beløpet trappes ned med 0,12 G for hvert år etter fylte 25 år.

Kritisk sykdom

Forsikringssummen på 1 G

(kr 111 477) utbetales etter at du har fått stilt diagnose for en av de sykdommene forsikringen dekker.

Du er dekket ut det året du fyller 67 år.

Dette er noe av det som omfattes:

• MS

• Kreft

• Hjerneslag

• Hjerteinfarkt

• Hjernesvulst

• Angioplastikk

I produktarkene på våre nettsider finner du en utfyllende beskrivelse av hva som dekkes.

4

Ulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Blir du 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden ned til 1 %. Gjelder ut det året forsikrede fyller 67 år. Barn er medforsikret ut det året de fyller 21 år.

Pris

Totalt kr 181 per måned for alle de fire dekningene. Beløpet trekkes sammen med kontingenten.

Godt å vite

Samboer

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som forsikrede har felles barn og felles bolig med. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 - 5a og §§ 8 og 9.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Utbetalingsrekkefølge

Forsikringssummene

22,5 G Medlem

Ved utbetaling av erstatning under dødsfallsdekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament:

1. Ektefelle/samboer – jf. def. av samboer

2. Livsarvinger

3. Testament

4. Arvinger etter loven

* gjelder hvert barn.

22,5 G

15 G Medlem og barn*

Forsikring ved kritisk sykdom, livsforsikring og uføreforsikring leveres av Storebrand. Ulykkesforsikring leveres av Tryg Forsikring.

Begunstigelse

Medlemmet kan selv velge hvem som skal ha utbetalt livsforsikringen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

5
ved 100 % invaliditet Enslig medlem
ektefelle samboer
45 G Medlem med
ektefelle/ samboer
med
og barn*

Frivillige forsikringer

Livsforsikring og uføreforsikring – gir økonomisk trygghet!

Du kan velge mellom tre forsikringssummer, 12 G, 24 G eller 36 G. Ektefelle/samboer har samme valgmulighet. Du må være med på den obligatoriske grunnforsikringen for å kunne kjøpe de frivillige forsikringene.

Livsforsikring

Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år.

Utbetaling av livsforsikringen Forsikringssummen utbetales til medlemmets etterlatte. Ved ektefelle/samboers død, utbetales forsikringssummen til medlemmet. Medlemmet kan oppnevne særskilt begunstiget for hele eller deler av erstatningen.

Uføreforsikring

Hvis du skulle bli arbeidsufør etter sykdom eller ulykke blir inntekten din kraftig redusert. De færreste av oss er forberedt på dette inntektstapet. En uføreforsikring vil kunne være avgjørende for økonomien din.

Utbetaling av uføreforsikringen Forsikringen gir rett til utbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60.

Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder.

Bestill

Bestill på www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

6

Priser per år

Forsikringene leveres av Storebrand.

Forsikringssum

Forsikringssummen regnes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) fastsettes av Stortinget og er kr 111 477 (1 G) per 01.05.2022. Forsikringssummen reguleres årlig ut fra G per 1. januar.

Utrolige priser for unge medlemmer!

Stadig flere unge blir arbeidsuføre – kjøp uføreforsikring før det er for sent!

Er du under 30 år, kan du kjøpe uføreforsikring til 1 mill for kun kr 44 per måned!

Er du 33 år kan du kjøpe forsikringen for kr 56 per måned.

Er du 38 år kan du kjøpe forsikringen for kr 110 per måned.

7
mellom
forsikringssummer: 12 G: 1 337 724 24 G: 2 675 448 36 G: 4 013 172
Velg
tre ulike
Død 12 G Ufør 12 G Medlem Ektefelle/ samboer Medlem Ektefelle/ samboer t.o.m. 30 år 175 200 528 749 31 - 35 år 290 353 675 947 36 - 40 år 400 538 1 315 1 840 41 - 45 år 717 970 1 894 2 628 46 - 50 år 1 170 1 558 3 002 4 178 51 - 55 år 1 761 2 124 4 076 5 652 56 - 60 år 2 232 2 671 5 284 7 360 61 - 65 år 3 141 3 651 66 - 70 år 4 418 4 829

Frivillige forsikringer

Uførerente

Uførerente er en forsikring som gir deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer.

Blir du ufør uten å ha forsikring, forsvinner store deler av inntekten din. Med uførerente reduserer du inntektstapet ved langvarig sykdom eller skade.

Etter 12 måneder sykemelding må du over på arbeidsavklaringspenger fra NAV, noe som betyr en vesentlig lavere inntekt. Uførerenten er med på å kompensere for dette inntektstapet.

Erstatningen er skattepliktig med 4,4 %.

Velg mellom to ulike erstatnings­

beløp:

Kr 111 477 (1G)

Kr 222 954 (2G)

Krav til deltakelse i obligatorisk grunnforsikring

For at du som medlem, eller din ektefelle/ samboer skal kunne kjøpe uførerente, er det et krav at medlemmet er med i Forskerforbundets obligatoriske grunnforsikring. Man må også ha en uføreforsikring med en engangsutbetaling på 12, 24 eller 36 G.

Opphør

Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 60 år, men må kjøpes innen fylte 55 år.

8
Pris per år for 1G Prisen for 2 G er dobbelt av 1 G. Alder Pris for 1G <30 år 716 31-35 år 950 36-40 år 1 203 41-45 år 1 499 46-50 år 2 322 51-55 år 3 191 56-60 år 3 559 Uførerenten leveres av Storebrand.
Godt å vite Etter ett års sammenhengende sykemelding, reduseres inntekten din til maks 66 % av inntekt opp til 6 G.

Forsikring ved kritisk sykdom – rask utbetaling når diagnosen er klar

Et godt supplement til uføreforsikring.

Forsikringen er et godt supplement å ha i tillegg til uføreforsikringen, og du kan kjøpe dekning inntil 7 G, kr 780 339. I tillegg har du dekningen på 1 G i den obligatoriske grunnforsikringen. Det betyr at du kan ha en forsikring som gir vel kr 890 000 i utbetaling dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom som er omfattet av forsikringen. Ektefelle/samboer kan også kjøpe denne forsikringen.

I motsetning til uføreforsikringen som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringen ved kritisk sykdom gi ut-

Priser for 2023

betaling raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført, eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler forsikringen som et supplement til uføreforsikring.

Forsikringen kan kjøpes til du fyller 60 år, men du kan beholde den helt til utgangen av det året du fyller 70 år.

Forsikringen leveres av Storebrand.

Bestill

Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

9
Alder Pris per G per år < 30 år 97 31 – 35 år 162 36 – 40 år 222 41 – 45 år 384 46 – 50 år 671 51 – 55 år 1 056 56 – 60 år 1 678 61 – 65 år 2 580 66 – 70 år 3 961

Frivillige forsikringer

Behandlingsforsikring

– behandling innen 10 dager

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ulykker. Foruten undersøkelse, operasjon og gjenopptrening, har du dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog. Dersom du blir utsatt for en traumatiserede hendelse, som for eksempel ran, overfall eller voldtekt, har du rett til psykologisk førstehjelp.

Behandling innen 10 virkedager

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for.

Online legehjelp 24 timer i døgnet

Du får snakke med erfarne leger og sykepleiere på telefon eller video. Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk dersom det ikke kreves fysisk undersøkelse. Du kan få hjelp til resepter på medisin og henvisning til spesialist. Ektefelle og barn kan også få hjelp, og er du i utlandet får du snakke med norske leger.

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Forskerforbundets behandlingsforsikring kan kjøpes for deg som medlem og for ektefelle/samboer. For å kjøpe produktet må man være fylt 18 år, og forsikringen kan kjøpes frem til fylte 67 år. Du kan ha forsikringen gjennom Forskerforbundet ut det året du fyller 70 år.

Krav til helseerklæring

Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Priser 2023

Prisene er basert på alder for den enkelte forsikrede:

10
Meld skade Skade meldes på www.tryg.no/ meld-skade
Alder Pris per år 18-30 1 373 31-40 1 922 41-50 2 519 51-60 3 694 61-70 7 229 Forsikringen leveres av Tryg.

Barneforsikring – er ditt barn forsikret?

Omtrent halvparten av alle barn i Norge er forsikret. En barneforsikring kommer godt med hvis barnet ditt blir rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til det fyller 18 år, og kan beholdes ut det året det fyller 26 år. Barneforsikringen inkluderer

Dekninger

Øvrige dekninger:

Barnets alder ved start

Forsikringens varighet

også utgifter til leie av AV1-robot når barnet av medisinske årsaker er forhindret fra å møte på skolen i minst 30 dager sammenhengende.

Pris: kr 2 457 per år.

3 måneder - 18 år

3 måneder - 26 år

Dekker ulykke Ja

Dekker sykdom Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr 2 000 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall Kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

Merutgifter ved langvarig pleie

Ombyggingsstønad, inkl. tekniske hjelpemidler

Uførekapital

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander*

Mentale selvhjelpsprogrammer

Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Inntil kr 300 000

Kr 900 000

Kr 400 000

Dekkes for barn over 16 år

* Hvis sykdommen eller skaden medfører varig medisinsk invaliditet kommer erstatningen til fradrag i invaliditetserstatningen.

Forsikringen leveres av Tryg

Bestill

Bestill forsikringen på www.forskerforsikring. no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Utvidelser:

Forsikringssummen ved medisinsk invaliditet og uførhet kan økes, samt at man kan kjøpe behandlingsforsikring og uførepensjon.

11

Frivillige forsikringer

Innboforsikring

– med uflaksdekning

Det er dyrt å kjøpe alt nytt – kjøp heller en rimelig innboforsikring. Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste på markedet.

Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Inkludert er også bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter. Du kan velge forsikringssum mellom kr 500 000 og 3 millioner.

Inkludert i forsikringen er også hendelige uhell i hjemmet, f.eks. at TVen faller ned og knuser, at hunden din skader inventar, eller at du mister kameraet i gulvet.

Pris per år

Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer.

Sone 1: Oslo

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og

Nesodden

Sone 3: Resten av landet

Standard egenandel er kr 2 500. Forsikringen leveres av Tryg

12
Kr 500 000 Kr 1 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr 964 kr 1 665 kr 2 042 kr 2 474 Sone 2 kr 785 kr 1 110 kr 1 374 kr 1 663 Sone 3 kr 619 kr 944 kr 1 182 kr 1 425

Reiseforsikring

– gjelder fra du forlater hjemmet ditt!

Forskerforbundets reiseforsikring gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise. Forsikringen gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/ samboer, med samme adresse i folkeregisteret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre.

100 dager

Reiseforsikringen gjelder for fritidsreiser inntil 100 dager i hele verden. Medlem på tjenestereise er dekket i inntil 365 dager.

Forsikringen dekker blant annet

• Reisegods – kr 200 000

Enkeltgjenstander kr 25 000

• Reisesyke – ubegrenset

forsikringssum

• Hjemtransport – ubegrenset

forsikringsssum

• Egenandel leiebil på feriereiser – kr 30 000

• Evakuering – ubegrenset

• Avbestilling – kr 250 000

• ID-tyveri – per skadetilfelle kr 125 000

Pris per år

En person kr 1 076 Familie kr 1 365

PS: Det er ingen øvre aldersgrense på Forskerforbundets reiseforsikring.

Reiseforsikringen leveres av AIG.

Last ned appen

13
Travel Assistance
AIG

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker kravene til medlemmer omfattet av Lov om helsepersonell § 20, og Lov om veterinærer mv § 25.

Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden. Maksimal erstatning kr 10 mill (maks erstatning ved tort og svie kr 100 000). Forsikringen omfatter bl.a. erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold, og erstatningsansvar som måtte oppstå på fritiden.

Frivillige forsikringer

Pris per år: kr 765. Egenandelen ved skade: Kr 10 000. Ansvarsforsikringen leveres av Tryg.

Du får kjøpt alle forsikringene dine hos oss! – få inntil 27 % rabatt

Forskerforbundets forsikringskontor hjelper deg med å forsikre bilen din, huset ditt, hytta, båten og det du måtte ha av eiendeler.

Bruk medlemsfordelene dine, ta kontakt og få et uforpliktende tilbud fra en av våre rådgivere. Forskerforbundets samarbeidsavtale med Tryg gir deg inntil

Fordeler i Tryg fra første forsikring!

Tryg Bolighjelp

Gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skade på eiendommen din.

Tryg Omsorg

Tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise.

Tryg ID

Hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nett.

27 % medlemsrabatt. Jo flere av dine forsikringer du samler hos Tryg, jo mer rabatt får du.

Det lønner seg å ha bilforsikringen i Tryg!

Planlegger du å kjøpe en bil nummer 2? Få inntil 75 % startbonus!

Ungdomsbonus

Barn av Tryg-kunder opparbeider seg egen startbonus på 50 % ved bruk av foreldrenes bil.

Null bonustap ved

parkeringsskade

Med Trygs beste bilforsikring unngår du bonustap hvis du utsettes for parkeringsskade – gjelder biler inntil 6 år

14

Studentforsikring

Gratis studentpakke – 3 forsikringer i 1

Som studentmedlem får du en gratis studentpakke:

• Tyveri av mobil, PC, nettbrett – dekning inntil kr 20 000

• Ulykke – dekning inntil kr 1 mill – ved 100 % varig medisinsk invaliditet

• ID-tyveri – dekning inntil kr 25 000

Helsetelefon – digital legehjelp

Studenter og stipendiater har tilgang til gratis helsetelefon. Med tjenesten får du online legehjelp og psykologhjelp.

Dette kan du få hjelp med:

• Resepter

• Henvisning til spesialist

• Kortvarige sykmeldinger

Forskerforbundets

grunnforsikring

Som studentmedlem kan du selvsagt også kjøpe den obligatoriske grunnforsikringen som ordinære medlemmer har. Da betaler du kun kr 1 180, det er nesten halv pris!

Denne inkluderer:

• Livsforsikring

• Uføreforsikring

• Forsikring ved kritisk sykdom

• Ulykkesforsikring

Se side 4 for mer informasjon. For å bli med i denne forsikringsordningen må du fylle ut egenerklæring om helse.

Online psykologhjelp som gir rask tilgang til psykolog

• 72 timers behandlingsgaranti

• 8 konsultasjoner per år

• Erfarne psykologer

• Fri tilgang til nettbaserte kurs, øvelser og selvhjelpsprogrammer for mental helse

Studentpakken og studentinnbo leveres av Tryg. Tjenesten Legehjelp og psykologhjelp leveres av Helsetelefonen AS.

Innboforsikring for studenter

Husk at ikke alle er dekket under foreldrenes innboforsikring. Gjennom Forskerforbundet kan du som student kjøpe egen innboforsikring som dekker dine eiendeler i studietiden med inntil kr 300 000.

Kun kr 303 per år

15

Forskerforbundets forsikringskontor

Postboks 553, 1327 Lysaker

Telefon 23 11 35 78

post@forskerforsikring.no

www.forskerforsikring.no