Ergoterapeutenes medlemsforsikringer 2023

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER 2023

Leder Medlemsforsikringer er et smart valg

De siste par årene har bydd på store utfordringer både med pandemi og krig i Europa. Krigen har ført til økonomiske konsekvenser for oss alle. Økt inflasjon har gitt økt rente, dyrere mat og en rekordhøy strømpris.

Enkelte utgifter er det lett å skjære ned på, mens andre utgifter får man ikke gjort noe med. Vi jobber hele tiden for gode medlemsfordeler, og ved å benytte seg av medlemsforsikringene kan det være penger å spare. Det kan være lønnsomt å ta en sjekk av medlemsprisene våre.

Med den obligatoriske grunnforsikringen har vi sørget for at du har en solid grunnpakke til en veldig gunstig pris. Denne pakken kan du selv bygge videre på etter dine egne behov.

Ingen forsikring kan forhindre at sykdom eller ulykker rammer deg eller dine nærmeste. Men har du forsikringene på plass, slipper du å få økonomiske problemer i tillegg. Hva hver enkelt av oss trenger av

forsikringer, er helt avhengig av hvor man er i livet. Det du trenger som enslig, er ikke det samme som man trenger hvis man er en familie.

Det er fint å kunne få råd og hjelp til å finne de forsikringsløsningene som passer for deg, og vi har et eget forsikringskontor som du kan kontakte. Her vil du få hjelp av dyktige forsikringsrådgivere, og du slipper å finne ut alt på egen hånd.

Her i brosjyren vil du finne oversikt over alle medlemsforsikringene som du og din familie kan kjøpe. Vi har også en egen nettside hvor du finner mer informasjon om de enkelte forsikringene.

Kanskje skal 2023 være året du gjør en gjennomgang av

ergoterapeuteneforsikring.org

Sjekk våre nettsider, her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene. Du kan logge deg inn og se hvilke forsikringer du allerede har, finne

forsikringsbehovet ditt? Riktige forsikringer bidrar til økonomisk trygghet i hverdagen. Kan du i tillegg spare penger ved å bruke medlemsforsikringene, bør det være et smart valg.

Med vennlig hilsen Tove Holst Skyer Forbundsleder

fakturaer og samtidig bestille nye forsikringer direkte på nettet.

Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Ønsker du mer detaljert informasjon, finner du dette ved å logge deg inn på Mine forsikringer. Her vil du finne forsikringsbevis og vilkår.

Godt å vite

Grunnbeløpet

G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2022 er beløpet kr 111 477.

2

Ergoterapeutenes forsikringskontor – Vi er der for deg!

Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål hos Ergoterapeutenes forsikringskontor?

Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på arbeidsplassen din, og hva du har privat, kan vi se om du mangler noen viktige dekninger – eller er overforsikret.

Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne mellomrom, slik at du har riktige dekninger i forhold til den livssituasjonen du befinner deg i.

Ergoterapeutenes forsikringskontor

Boks 553, 1327 Lysaker

Kollektive medlemsforsikringer

Norsk Ergoterapeutforbund er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med Norsk Ergoterapeutforbund.

Les brosjyren på nett

Her finner du digital versjon av denne brosjyren.

Tlf: 22 05 99 15

E-post: post@ergoterapeuteneforsikring.org

Godt å vite

Kortversjon

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

Begunstigelse

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse.

Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Alle illustrasjonsfoto: 123rf.com

3
Franck Sara Sindre Bent Bardhyl Kathe

Obligatorisk grunnforsikring

Livsforsikring

Uføreforsikring Ulykkesforsikring

Kritisk sykdomsforsikring

Alle medlemmer, med unntak av studentmedlemmer, er med på grunnforsikringen, dersom de ikke har reservert seg.

Forsikringen består av fire deler:

• Livsforsikring

• Uføreforsikring

• Ulykkesforsikring

• Kritisk sykdomsforsikring

Pris Kr 179 per md.

Livsforsikring

Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt til dine etterlatte. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70.

Uføreforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år.

Forsikringssummen er på kr 400 000. Beløpet trappes gradvis ned med kr 10 000 per år etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år.

Eksempel: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: 30 år: kr 350 000 40 år: kr 250 000 50 år: kr 150 000

Kritisk sykdomsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 50 000 ved en diagnose på en av følgende kritiske sykdommer:

• Hjerteinfarkt

• Hjerneslag

• Hjernesvulst

• Multippel sklerose

• Kreft

• Motornevronsykdom

• Parkinsons sykdom før fylte 60 år

• Permanent lammelse

• Blindhet

• Døvhet

• Tap av taleevnen

• Nyresvikt

• Store brannskader

• Tap av armer/ben

• Hjerteoperasjon

• Angioplastikk

• Organtransplantasjon

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 67 år.

For medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring.

4

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden.

Dekning

ved 100 % medisinsk invaliditet: Dekning av hvem Beløp

1. Enslig medlem kr 1 500 000

2. Medlem kr 750 000

Ektefelle/samboer kr 750 000 3. Medlem kr 450 000

Ektefelle/samboer kr 450 000

*Barn kr 900 000 4. Medlem kr 750 000

*Barn kr 900 000

*Forsikringssummen gjelder per barn. Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig m.m.

For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 70.

Liv­ og uføre­ og kritisk sykdomsforsikring leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg.

5

Frivillige forsikringer

Livsforsikring og uføreforsikring

– Kan gi utbetaling på mer enn 4 millioner

De økonomiske konsekvensene kan bli store hvis du eller din ektefelle/ samboer skulle bli arbeidsufør, eller i verste fall dø.

Ergoterapeutenes livs ­ og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/ samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge. Og velge mellom tre ulike forsikringssummer:

• kr 1 337 724 (12G)

• kr 2 675 448 (24G)

• kr 4 013 172 (36G)

Alternativ til gjeldsforsikring

Livs ­ og uføreforsikringene er gode alternativer til gjeldsforsikring i banken. Det er både rimeligere pris, og det gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Undersøk hva du kan spare ved å benytte deg av disse forsikringene!

Livsforsikring

Utbetaling til etterlatte

Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen

gjelder ut det året du fyller 70 år, og utbetales ved dødsfall uansett årsak.

Uføreforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år.

Nedtrapping

Forsikringssummene nedtrappes etter fylte 51 år, både ved død og uførhet.

Dette er prisene per år:

Alder Død 12 G Ufør 12 G Under 30 år kr 318 kr 774 31 ­ 35 år kr 330 kr 2 353 36 ­ 40 år kr 455 kr 3 646 41 ­ 45 år kr 707 kr 5 550 46 ­ 50 år kr 1 177 kr 8 406 51 ­ 55 år kr 1 769 kr 11 021 56 ­ 60 år kr 2 527 kr 13 159 61 ­ 65 år kr 3 812 66 ­ 70 år kr 5 928

Uføreforsikringen gjelder ut det året den forsikrede fyller 60 år. Livsforsikringen gjelder ut det året den forsikrede fyller 70 år. For dekning 24G eller 36G dobles og tredobles prisene. Medlem og ektefelle/samboer har like priser. Forsikringen leveres av Storebrand

Bestill

Bestill forsikringen på www.ergoterapeuteneforsikring.org, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

6
Velg mellom tre ulike forsikringssummer: 12 G: 1 337 724 24 G: 2 675 448 36 G: 4 013 172

Godt å vite

Samboerdefinisjon (gjelder livsforsikring)

Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede.

Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen.

Godt å vite

Normal utbetalingsrekkefølge

Ved utbetaling av erstatning etter dødsfall, gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament:

1. Ektefelle/samboer*

(*Jf samboerdefinisjon på side 7)

2. Livsarvinger

7

Kritisk sykdom

– dekning inntil 1 million

Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien.

Hos oss kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet. Forsikringen dekker 16 kritiske sykdommer eller diagnoser, noen av disse er:

• Hjerteinfarkt

• Hjerneslag

• Kreft

• Nyresvikt

• Hjerteoperasjon

• Organtransplantasjon

Inntil 1 million

Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000, maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge forsikringssum uavhengig av hverandre.

Erstatningen

Beløpet du får utbetalt kan du bruke til det du ønsker og har behov for. Du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller kanskje et helsebringene opphold. Partneren din kan få mulighet til å ta permisjon en stund for å ta seg av deg i en tøff periode. Dette bestemmer du selv.

Kun nye sykdommer

Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen.

Godt å vite Rask utbetaling

Bestill

Bestill forsikringen på www.ergoterapeuteneforsikring.org, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på kritisk sykdomsforsikring bli utbetalt raskt etter at diagnose er endelig stilt, operasjon er gjennomført, eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdomsforsikring som et supplement til uføreforsikring.

8
Dette er prisene per år Alder Pris per kloss á kr 200 000 <30 år kr 410 31 – 35 år kr 548 36 – 40 år kr 755 41 – 45 år kr 1 085 46 – 50 år kr 1 619 51 – 55 år kr 2 441 56 – 60 år kr 3 748 61 – 67 år kr 6 325 Forsikringen gjelder ut det året du fyller 67 år. Forsikringen leveres av Storebrand
Frivillige forsikringer

Ulykkesforsikring

– dekker hele familien

Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske grunnforsikringen (side 4). Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning.

Bor du i en relativ vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett eller to barn? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, sammen med den nevnte obligatoriske, vil kunne være en perfekt kombinasjon for deg og din familie.

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold?

Prisen per år er kr 1 028.

Dekning

• Medisinsk invaliditet

• Benbrudd og brannskade

• Behandlingsutgifter

• Ombygging av bolig

• Dagpenger ved sykehusopphold

• Erstatning ved barns dødsfall etter ulykke

Dekningsområde

• Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet i hele verden

• Forsikringen dekker medlem, ektefelle/ samboer og barn under 21 år

• Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko

• Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet og graden av medisinsk invaliditet.

Forsikringssummer

Familiesammensetning Medlem Ektefelle/ samboer Per barn Enslig 45 G Medlem med ektefelle/ samboer 22,5 G 22,5 G Medlem med barn 22,5 G 27 G Medlem med ektefelle og barn 15 G 15 G 20 G Forsikringen leveres av Tryg

Godt å vite

1 G = kr 111 477 per 1. mai 2022 Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 5 016 465. Blir du 10 % invalid får du 10 % av forsikringssummen (kr 501 647).

9

Frivillige forsikringer

Innboforsikring

De fleste har større verdier i hjemmet enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum.

Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann­, natur­, vann­ og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson.

Vår innboforsikring gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår innboforsikring dekker slike skader i hele Norden.

Forsikringen dekker blant annet:

• Skade forårsaket av dyr

• Skade inntruffet under flytting

• Tyveri av låst sykkel på gaten med inntil kr 40 000

• Gjenstander som faller ned

• Varetilhenger til personbil med inntil kr 40 000

• Tyveri og hærverk på privat uteareal med inntil kr 40 000

• Bekjempelse av alle skadeinsekter, mus og rotter

• Ansvar ved bruk av privat drone

Pris per år

Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer.

Sone 1 kr 922 kr 1 276 kr 1 611 kr 1 937 kr 2 419 Sone 2 kr 798 kr 974 kr 1 193 kr 1 399 kr 1 841 Sone 3 kr 657 kr 821 kr 1 000 kr 1 229 kr 1 612 Student kr 638

Sone 1: Oslo

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

Sone 3: Resten av landet Standard egenandel er kr 3 000. Forsikringen leveres av Tryg

10
Kr 500 000 Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Kr 3 mill

Barneforsikring

Forsikringen er blant markedets

aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. og ut det året de fyller 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet

Forsikringen gir engangserstatning på kr 900 000 hvis barnet rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander

Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

Dagpenger

Foreldrene har rett til dagpenger ved lengre sykehusopphold for barnet og ved langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 1 000 per dag i inntil 365 dager.

Godt å vite

Hvorfor barneforsikring?

Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden, dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske framtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av dagpenger ved lengre sykehusopphold, langvarig sykdom og ombygging av bolig. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

AV1 robot

Forsikringen dekker leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen.

Dekninger

Prisen per år er kr 2 589 . Øvrige dekninger:

Barnets alder ved start 3 måneder ­ 18 år Forsikringens varighet 3 måneder ­ 26 år Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr 2 000 000 Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr 2 000 000 Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000 Erstatning ved dødsfall Kr 100 000 Dagpenger ved sykehusopphold Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad, inkl. tekniske hjelpemidler Inntil kr 300 000 Uførekapital Kr 900 000 Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Kr 400 000 Mentale selvhjelpsprogrammer

Dekkes for barn over 16 år Forsikringen leveres av Tryg

11

Frivillige forsikringer

Reiseforsikring

– dekker reiser med inntil 100 dagers varighet!

Forsikret fra øyeblikket du går ut døra hjemme.

Ergoterapautenes reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer med samme adresse i folkeregisteret.

For barn opphører forsikringen ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år.

Forsikringen dekker barn av sikrede og/eller deres samboer/ektefelle med felles folkeregistrerte adresse. Hvis barnet ikke har samme folkeregistrerte adresse vil det være dekket dersom det har folkeregistrert adresse sammen med den andre forelder. Barn kan også reise alene.

Forsikringen gjelder ferie­ og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereiser inntil 365 dager.

Pris per år

En person kr 1 065 Familie kr 1 259

Har du behov for en forsikring som dekker reiser utover 100 dager, kan du kjøpe utvidelse. Kontakt i så fall forsikringskontoret.

Dekninger

Forsikringen dekker blant annet: Hoveddekninger Forsikringssum per familie

Avbestilling kr 250 000 Reisegods kr 200 000

Forsinkelse

• Forsinket bagasje per familie kr 25 000

• Forsinket avgang per familie kr 200/time, maks kr 9 000

• Forsinket innhenting av reiserute kr 75 000 Evakuering Ubegrenset Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Karantene kr 60 000 Egenandelsforsikring leiebil kr 30 000

Videolege

Inkludert Forsikringen leveres av AIG

AIG Travel Assistance

Last ned appen

12

For deg som er student

Gratis studentforsikring

Som studentmedlem i Ergoterapeutene får du disse forsikringene helt gratis!

Ulykkesforsikring

• Medisinsk invaliditet kr 500 000

• Behandlingsutgifter kr 25 000

• Benbrudd og brannskader inntil kr 10 000

• Sykehuspenger kr 500 per dag etter 5 døgn

Tyveriforsikring

• PC, nettbrett, mobil kr 20 000

Egenandel: 10 % av skaden, minimum kr 1 000

Studentorsikringen gjelder ut det året du fyller 30 år.

Kjøp forsikringer til studentpris

Som ergoterapeutstudent kan du også kjøpe våre øvrige medlemsforsikringer. For innboforsikring betaler du langt lavere pris enn det ordinære medlemmer gjør.

Innboforsikring

Studentpris er kr 638 per år. Da er du dekket for inntil kr 1 000 000.

ERGOTERAPEUTENES STUDENTFORSIKRING

Har du behov for en høyere forsikringssum kan du kjøpe den ordinære innboforsikringen.

VI

Reiseforsikring

TENK ETTER

HJELPER DEG

LURER DU PÅ NOE?

Ergoterapeutene har et eget forsikringskontor som hjelper deg med å finne ut av hvilke forsikringer du trenger.

Reiseforsikring familie: kr 1 259 per år. Reiseforsikring én person: kr 1 065 per år.

Hva om du blir ufør?

Ordet forsikring høres kanskje kjedelig og vanskelig ut, men det hele handler om å ha økonomisk trygghet i hverdagen – allerede nå – selv om du er ung og har hele livet foran deg.

T: 22 05 99 15

E: post@ergoterapeuteneforsikring.org

A: Lysaker Torg 15, Boks 553, 1327 Lysaker

Uføreforsikring er nok den som er viktigst å kjøpe i ung alder. Kritisk sykdomsforsikring er også smart.

LEVER

DU FARLIG?

GRATIS TILFORSIKRING DEG STUDERERSOM

www.ergoterapeuteneforsikring.org

Forsørger du noen må du vurdere livsforsikring. Disse forsikringene er utrolig rimelig for unge medlemmer. Har du samboer eller ektefelle gjelder tilbudet for de også.

Som student er vi klar over at du må leve litt stramt, men det kan uansett være lurt å avse noen kroner til forsikring. Blir du rammet av sykdom eller en ulykke som gjør at du ikke kommer deg ut i arbeidslivet, kan det få fatale konsekvenser for økonomien. Som student er det smart å kutte utgifter, men å ikke tegne forsikring er risikabelt.

ERGOTERAPEUTENES STUDENTFORSIKRING

13

Øvrige forsikringer

Skadeforsikring

– inntil 27 % rabatt!

Samarbeidsavtalen mellom Norsk Ergoterapeutforbund og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med individuelle skadeforsikringer menes hus­, hytte­, bil­, båt­, eller andre tingforsikringer.

Fordeler som skaper trygghet

Som medlem i Ergoterapeutene er du automatisk omfattet av Trygs fordelsprogram når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg.

• Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg

og forebygging av skader på eiendommen din

• Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise

• Tryg ID – hjelp ved ID­tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet

14
15 Rabattstruktur Medlem Medlem Medlem Valgfri forsikring Valgfri forsikring Valgfri forsikring Valgfri forsikring 17 % rabatt 22 % rabatt 27 % rabatt + + + + + + + = = Hus eller bil Hus eller bil Hus eller bil =

Kontakt

Norsk Ergoterapeutforbund Stortingsgata 2 0158 Oslo Tlf. 22 05 99 00 post@ergoterapeutene.org

Ergoterapeutenes forsikringskontor Boks 553 1327 Lysaker Tlf. 22 05 99 15 post@ergoterapeuteneforsikring.org www.ergoterapeuteneforsikring.org

Tryg Boks 7070 5020 Bergen Tlf. 55 17 26 69

Storebrand Postboks 500 1327 Lysaker Tlf. 915 08 880

AIG Europe S.A. P.O.Box 1588 Vika 0118 OSLO Tlf. 22 00 20 20

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.