Bibliotekarforbundets medlemsforsikringer 2023

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER 2023

Bibliotekarforbundets medlemsforsikringer

Medlemskapet ditt gir deg tilgang til gode forsikringsordninger til hyggelige priser. Bruk medlemsfordelene dine!

Du som er medlem i Bibliotekarforbundet har et godt fundament i vår obligatoriske grunnforsikring. Alle ordinære medlemmer har denne forsikringen, såfremt man ikke har reservert seg ved innmelding. Slik får alle tilgang til en grunnleggende pakke med personforsikringer, uavhengig av helsetilstand.

Det er opp til deg å bygge videre på denne grunnforsikringen. Vi har ulike behov ut fra livssituasjon. Hos BF Forsikring kan du velge mellom et bredt spekter av forsikringer,for eksempel uføreforsikring, barneforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og mye mer. Alt kan du kjøpe til gode medlemspriser.

Det er smart å sette seg inn i tilbudet du har gjennom BF Forsikring. Her forhandler vi frem gode

ordninger som er skreddersydde for medlemmene i Bibliotekarforbundet. BF Forsikring jobber hele tiden for å tilby deg gode betingelser og sørger for at du får kjøpt de forsikringene du trenger.

Dersom du ikke allerede har benyttet deg av en av de mange

gunstige forsikringene, så er tiden inne for å gjøre det nå. Ta i bruk det gode medlemstilbudet vårt og sjekk også ut vår forsikringsportal www.bfforsikring.no.

Med vennlig hilsen, Veronicha Angell Bergli, Forbundsleder

Våre forsikringssider www.bfforsikring.no

Sjekk ut våre nettsider. Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene. Du kan logge deg inn og se hvilke forsikringer du allerede har, finne fakturaer og samtidig bestille nye forsikringer direkte på nettet. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet.

Ønsker du mer detaljert informasjon, finner du dette ved å logge deg inn på Mine forsikringer. Her vil du finne forsikringsbevis og vilkår.

Godt å vite

Grunnbeløpet

G er grunnbeløpet i Folketrygden.

1 G = 111 477 per 1. mai 2022.

2

Rådfør deg med BF Forsikring

Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål hos BF Forsikring? Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på arbeidsplassen din og hva du har privat, kan vi se om du mangler noen viktige dekninger – eller om du er overforsikret. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den infor­

masjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger.

Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne mellomrom, slik at du har riktige dekninger med tanke på den livssituasjonen du befinner deg i.

BF Forsikring

E-post: post@bfforsikring.no

Godt å vite

Kortversjon

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

Medlemsforsikringene

Bibliotekarforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners (org.nr. 971 189 452) etter avtale med Bibliotekarforbundet.

Begunstigelse

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt en eventuell dødsfallerstatning etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra BF Forsikring.

Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Alle illustrasjonsfoto: 123rf.com

3
Boks 553, 1327 Lysaker
Tlf: 23 11 33 17
Franck Sara Sindre Bent Bardhyl Kathe

Obligatorisk grunnforsikring

Livsforsikring – uføreforsikring – ulykkesforsikring

Ved innmelding i forbundet blir alle medlemmer, med unntak av studentmedlemmer, med på den obligatoriske grunnforsikringen – med mindre man reserverer seg.

Forsikringen består av tre deler:

• Livsforsikring

• Uføreforsikring

• Ulykkesforsikring

For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring.

Pris Kr 144 per mnd.

Livsforsikring

Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70.

Uføreforsikring

Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år.

Eksempel – Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller

50 år vil få utbetalt følgende:

30 år: kr 350 000

40 år: kr 250 000

50 år: kr 150 000

Karenstid:

Selskapet dekker ikke arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %.

Godt å vite

Invaliditet

Med medisinsk invaliditet menes “legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”.

Dekning

ved 100 % medisinsk invaliditet:

Dekning av hvem

Beløp

1. Enslig medlem kr 2 000 000

2. Medlem kr 1 000 000

Ektefelle/samboer kr 1 000 000

3. Medlem kr 600 000 Ektefelle/samboer kr 600 000 Barn kr 1 200 000

4. Medlem kr 1 000 000 Barn kr 1 200 000

Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig, dagpenger ved sykehusopphold og erstatning ved barns død ved ulykke.

Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold utenfor Norden gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 70 år. Livs­ og uføreforsikringene leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg.

4

Frivillige forsikringer

Livsforsikring og uføreforsikring

– kan gi utbetaling på mer enn 4 millioner

BFs livs­ og uføreforsikring er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge.

Spar penger

Livs­ og uføreforsikring er et naturlig påbygg på den obligatoriske grunnforsikringen. I tillegg kan du spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi om flere tusen kroner!

Livsforsikring

Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer for 12 G, 24 G eller 36 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og forsikringen opphører ved fylte 70 år. Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder i arbeid og fritid over hele verden.

Uføreforsikring

Velg mellom tre ulike forsikringssummer: 12 G: 1 337 724 24 G: 2 675 448 36 G: 4 013 172

Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen utbetales også dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og forsikringen opphører ved fylte 60 år.

Godt å vite

Normal utbetalingsrekkefølge

Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament:

1. Ektefelle/partner/samboer

2. Livsarvinger

Priser per år

Samboerdefinisjon

Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen.

Bestill

Bestill forsikringen på www.bfforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

5
Død 12 G Ufør 12 G
30 år kr
kr
år kr
kr
år kr
år kr
kr
Medlem/ektefelle/samboer Alder
t.o.m
380
703 31­35
506
940 36­40
637 kr 1 198 41­45
844 kr 1 936 46­50 år
1 409 kr 3 305 51­55 år kr 2 020 kr 5 003 56­60 år kr 2 462 kr 6 883 61­65 år kr 3 206 66­70 år kr 4 359 For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G= 111 477 per 1. mai 2022 Forsikringen krever egenerklæring om helse. Livs­ og uføreforsikringene leveres av Storebrand.

Frivillige forsikringer

Reiseforsikring

Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden.

Bibliotekarforbundets reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder ferie­ og fritidsreiser i hele verden. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Forsikringen dekker blant annet:

• reisegods – ingen øvre sumbegrensning. Enkeltgjenstander erstattes med maksimalt kr 40 000

• avbestilling – ubegrenset

• forsinket bagasje kr 5 000 per person

• forsinket fremmøte – ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger

• leiebil – egenandel erstattes på feriereiser

• evakuering – ingen sumbegrensning

• reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning

Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon.

Pris per år:

Reiseforsikring én person: kr 1 309 Reiseforsikring familie: kr 1 561 Forsikringen leveres av Tryg

Innboforsikring – dekker inntil 2,5 millioner

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum.

Forsikringen dekker blant annet:

• Skade forårsaket av dyr

• Skade inntruffet under flytting

• Tyveri av låst sykkel på gaten – inntil kr 40 000

• Gjenstander som faller ned

• Varetilhenger til personbil – inntil kr 40 000

• Tyveri og hærverk på privat uteareal – inntil kr 40 000

• Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus – inntil kr 150 000

Pris per år

Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom tre alternative forsikringssummer.

Sone kr 500 000 kr 1,5 mill. kr 2,5 mill.

Sone 1 kr 1 003 kr 1 811 kr 2 274

Sone 2 kr 860 kr 1 325 kr 1 728

Sone 3 kr 704 kr 1 099 kr 1 524

Sone 1: Oslo

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden.

Sone 3: Resten av landet

Student: Kr 715 for kr 300 000 i dekning Egenandel

Standard egenandel er kr 3 000

Innboforsikringen leveres av Tryg.

6

Barneforsikring

Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet

Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 900 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig.

Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander

Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

Dagpenger

Foreldrene har rett til dagpenger ved sykehusopphold for barnet og ved langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 1 000 per dag i inntil 365 dager.

Pris

Prisen per år er kr 2 458. Dekning:

Barnets alder ved start 3 md. ­ 18 år Forsikringens varighet 3 md. ­ 26 år Dekker ulykke Ja Dekker sykdom Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000 Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000 Uførekapital

Kr 900 000 Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Kr 400 000 Behandlingsutgifter ved ulykke

Godt å vite

Hvorfor

barneforsikring?

Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f.eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

Inntil kr 100 000 Erstatning ved dødsfall Kr 100 000 Dagpenger ved sykehusopphold Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Inntil kr 300 000 AV 1 robot

Ombyggingsstønad

Forsikringen dekker nå leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Forsikringen krever egenerklæring om barnets helse. Forsikringen leveres av Tryg.

7

Frivillige forsikringer

Forsikring ved kritisk sykdom

Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe en forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker.

Dette er noen av sykdommene som er dekket:

• Hjerteinfarkt

• Hjerneslag

• Hjernesvulst

• Multippel sklerose

• Kreft

• Nyresvikt

Inntil 10 G

Du kan kjøpe dekning per G, maksimalt 10 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre.

Alternativ behandling?

Priser per år

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per G:

Alder

Pris per G

t.o.m. 30 år kr 144

31­35 år kr 214 36­40 år kr 331 41­45 år kr 511 46­50 år kr 806

51­55 år kr 1 030 56­60 år kr 1 957 61­67 år kr 3 200

Forsikringen krever egenerklæring om helse. Forsikringen leveres av Storebrand.

Bruk erstatningen som du ønsker. Pengene du får utbetalt er skattefrie, og du kan bruke dem til hva du vil. Mange bruker pengene til å frigjøre tid og ekstra ressurser slik at partneren kan være mer sammen med den syke. Andre velger å betale ned på gjeld og andre løpende utgifter.

Kun nye sykdommer

Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at du søkte om forsikringen.

Godt å vite

Rask utbetaling

I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på Kritisk sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Bestill

Bestill forsikringen på www.bfforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring.

8

Behandlingsforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring garanterer forsikringen at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

Det å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og i hverdagen ellers.

Sykdom og skade

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og også psykolog­ og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser. Komplette forsikringsvilkår finner du på www.bfforsikring.no.

Solide aktører

Tryg – som leverer behandlingsforsikringen – har knyttet avtaler med kjente aktører i Helse­Norge.

Selskapet har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

Online konsultasjon ved behov

Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet ­ 365 dager i året.

Du kan kontakte Tryg Legehjelp om det meste innen fysisk og psykisk helse. Vi vil enten hjelpe deg direkte

eller gi deg gode råd på veien videre. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp

Tryg Legehjelp er alltid åpen. Sykepleierne våre er tilgjengelig hele døgnet, hver dag, hele året. Legene våre er tilgjengelig mellom kl. 8­22, hver dag, hele året. Du kan også ringe oss fra utlandet på samme nummer som du bruker hjemme

Trenger du resept eller henvisning til spesialist, så hjelper vi deg med det (med unntak av vanedannende medisiner/A­ og B­preparater).

Ikke alt kan løses over telefon og internett.

I tilfeller der vi mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil vi anbefale deg å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter.

Priser per år

Bestill

Bestill forsikringen på www.bfforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen kan kjøpes av medlem og ektefelle/ samboer.

Du må ta kontakt med Tryg hvis du har behov for behandling. Tryg bestiller timen for deg.

9 229 Forsikringen krever egenerklæring om helse. Forsikringen leveres av Tryg.

9
Alder Pris per år t.o.m. 30 år kr 1
31­40 kr 2
41­50 kr 3
kr
kr
805
503
260 51­60
4 749 61­70

Frivillige forsikringer

Familieulykkesforsikring

Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske grunnforsikringen (side 4). Begge forsikringene gir erstatning: det er ingen samordning eller avkortning.

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold?

Dekning

• Medisinsk invaliditet

• Benbrudd og brannskade

• Behandlingsutgifter

• Ombygging av bolig

• Dagpenger ved sykehusopphold

• Erstatning ved barns dødsfall ved ulykke – kr 25 000

• Forsikringssummen for medisinsk invaliditet er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet (se tabellen)

Pris

10
Prisen er kr 949 per år for dekning med 38 G. For dekning med 19 G er prisen kr 510 per år.
Familiesammensetning Medlem Ektefelle/ samboer Barn tom 21 år Medlem 38 G Medlem med ektefelle/samboer 18 G 18 G Medlem med barn 18 G 24 G Medlem med ektefelle/samboer og barn 12 G 12 G 18 G 1 G = 111 477 per 1. mai 2022

Individuelle skadeforsikringer – inntil 27 % rabatt!

Samarbeidsavtalen mellom Bibliotekarforbundet og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Allerede fra første forsikring oppnår du 17% rabatt! Med individuelle skadeforsikringer menes hus­, hytte­, bil­, båt­, eller andre gjenstandsforsikringer.

Trygfordeler som skaper trygghet

Som medlem i Bibliotekarforbundet er du automatisk omfattet av Trygs fordelsprogram når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg.

Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel:

• Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din.

• Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise.

• Tryg ID – hjelp ved ID­tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nettet.

Bilforsikring med unike fordeler

• Parkeringsskade uten bonustap – med vår beste bilforsikring taper du ikke bonus hvis noen skader bilen mens den står parkert

• Ungdomsbonus – har du ungdom under 23 år som kjører bilen din, kan de spare opptil 50 prosent i egen startbonus

• Opptil 75 prosent startbonus på bil nummer 2

11

BF Forsikring

Postboks 553 1327 Lysaker Tlf 23 11 33 17

E­post: post@bfforsikring.no www.bfforsikring.no

Bibliotekarforbundet Tlf 48 02 09 00 www.bibforb.no

Tryg

Postboks 7070 5020 Bergen Tlf 55 17 26 69 www.tryg.no

Storebrand

Postboks 500 1327 Lysaker Tlf 22 31 50 50